Blijde tocht in dapper werkende landstreek fj Defensiedebat HM. DE KONINGIN IN VOORMALIG RAMPGEBIED Belangstellende Vorstin werd hartelijk toegejuicht jeringstroepen in gevecht „ops met de en mm Geheim overleg Mendès-France en Tsjoe en Lai Denaplu V.S. doorzochten de „Wulsbrook" Indonesische Nederland delegatie naar vertrokken DINSDAG 22 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2802 Weerbericht VEEL HERSTELD De strijd in Guatemala Adenauer wenst einde bezetting Niet in Genève Incident in der minne* geregeld Voornaamste verdachte in Plurifortzaak vrij gesproken Prinses Margriet in Avondvierdaagse Harde woorden bij het afscheid grntis tot 30 Juni Ruim een jaar na de catastrophale ramp, die een groot gedeelte van het Nederlandse volk in. de nacht van 31 Januari op 1 Februari 1953 trof, heeft H. M. koningin Juliana een werkbezoek gebracht aan de eilanden Hoekse Waard en Flakkee in Zuid-Holland, alsmede aan de Westhoek van Noord-Brabant. De Vorstin heeft zich gisteren kunnen overtuigen van het herstel van deze zo zwaar geteisterde gebieden en met grote voldoening heeft de Landsvrouwe mogen constateren, dat de hier zozeer beproefde bevolking met- diepe dankbaarheid spreekt over de snelle hulp en bijstand, die allerwege werd geboden. Men heeft zich daar met grote inspanningen een onverzettelijke wil door alle moeilijkheden heen geworsteld. Er zijn nieuwe woningen gebouwd, geschonken uit vele landen. De boer heeft de hand weer aan de ploeg geslagen en al mocht dan het eerste oogstjaar niet aan de verwachtingen voldoen, die waren gesteld, dit jaar is opnieuw gezaaid en niemand in de gebieden twijfelt er aan, of eens zal alles weer goed komen. Y) Iflp® Mkmm iiÉÈ&i Per jeep Zie verder pagina 3 Twee Ned. jongemannen ontsnapt uit Vreemdelingenlegioen hout, Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 Lï Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIN'G en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig'van Dinsdagavond tot Woensdagavond. DROOG WEER. Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende be wolking maar droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Noordwest en West. Morgen overdag Iets, hogere temperaturen. "X 2?;, O O HoofdredacteurDr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT j I EDEN vangt de Tweede Kamer H aan m€t de behandeling van de nota in zake het defensiebeleid. Onze militaire medewerker heeft reeds in een aantal artikelen verschil lende belangrijke punten uit die Defensienota behandeld. Wij willen er te dezer plaatse ook nog enkele opmerkingen over maken. De nota is ternauwernood een nota te noemen. Het is een boekwerk van 278 pagina's druks. Het bestaat uit vier delen, waarvan het laatste deel handelt over het defensiebeleid na 1954. Daarin vinden wy dus gegeven» en beschouwingen over het toekomstige defensiebeleid. Het boek als geheel is te beschou wen als een nagenoeg complete docu mentatie over het Nederlandse defen siebeleid en de geschiedenis van die defensie na 1945. Het eerste deel handelt over de •jaren 1945 tot 1950. Het tweede deel bespreekt de internationale militaire («menwerking, het derde deel bevat de geschiedenis van 1950 tot 1954, ter wijl dan het vierde deel over de toe komst handelt. Uiteraard is dat het belangwekkendst op het ogenblik. m DE oorzaak dat deze defensienota verschenen is, is gelegen in het debat, dat in de Tweede Kamer ver- leden najaar is gevoerd bij de behan deling van de oorlogsbegroting 1954. Minister Staf heeft het toén in de Tweede Kamer nogal zwaar te verdu ren gehad. Bij die gelegenheid ont wikkelde hü zijn plannen om te komen tot een legerkorps van vijf divisies. De critiek en de vragen* hadden juist hierop betrekking. Men wilde weten af dit 'plan mogelijk was en vond dat de minister niet in staat was dat af doende duidelijk te maken. Kan, zo werd er gevraagd, dit leger korps van vijf divisies gefinancierd worden binnen het raam der reeds aangekondigde militaire uitgaven voor de naaste jaren? 1de minister verzekerd, dat hij daarvoor in voldoende mate Ameri kaanse steun zal verkrijgen? Die steun ■bestaat gelijk bekend in hoofd zaak uit het beschikbaar stellen van .Amerikaans materieel. Een derde vraag was of de minister i verzekerd was, dat hij over voldoende kader zou beschikken om vijf divisies in het veld te brengen. En ten slotte was er de algemene vraag of Nederland in staat zbu zy'n om zulk een legerkorps van vijf divi sies duurzaam in stand te houden. Men was .van mening, dat hierby zeer veel materieel en kostbaar materieel aan wezig was, dat spoedig zou moeten worden vervangen. DE minister is na dit debat naai Washington geweest en heeft daar met de Amerikaanse autoriteiten het vraagstuk van de Nederlandse bU- drage In de NAVO-defensie besproken alsmede het vraagstuk van. de Ameri kaanse hulpverlening. Hij kwam toen met een opgewekte boodschap terug en bij de behandeling van de Begro ting in de Eerste Kamer had hy het toen wel wat gemakkeiyker dan te voren In de Tweede Kamer. Inmiddels is dan nu op 8 Mei de Defensienota verschenen, die beden in de Tweede Kamer wordt behandeld. Wij zyn benieuwd of de critiek nu milder zal zyn geworden. Wat de hierboven vermelde vragen betreft, zijn wy geneigd te erkennen dat het vyf-divisieplan binnen het raam der geprojecteerde uitgaven kan worden verwerkelijkt. - De Amerikaanse steun is volgens de nota verzekerd, al kan men daarby niet absolute garantie verkrygen. Dat kan niet omdat in het Amerikaanse regeringsstelsel het Congres (bet parlement) de uitsluitende zeggen schap heeft over de geldmiddelen daaronder begrepen de steun aan het buitenland. We hebben nu dezer dagen kunnen lezen, dat er in het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden een amendement- Rtchards is aangenomen, dat be trekking heeft op intrekking van steun aan landen die het E.D.G.- verdrag niet ratificeerden. Maar het had ook betrekking op de voorwaarden, waarop die steun kan worden voortgezet aan de landen, die wel ratificeerden. Duidelijkheid om trent de strekking van die voorwaar den bestaat er op dit ogenblik niet. Misschien zal de minister daar heden iets over kunnen zeggen. Wat het personeelsvraagstuk betreft, hoopt de minister, dat hy dat voor elkaar kan krygen. Uiteraard moeten de minister daD van de zijde van het Nederlandse volk niet al te veel anti- militairistische spaken In het. wiel ge stoken worden. Over het duurzaam in stand houden van de krijgsmacht heeft de minister indertyd by het Begrotingsdebat zyn mening al gegeven. Hy zeide, dat het op dit ogenblik zyn taak was, om In overeenstemming met het in de NAVO aanvaarde plan de Nederlandse bijdrage tot stand te brengen. Dat plan had de strekking, om, gezien de internationale spannin gen van thans, er voor te zorgen, dat een bepaalde, nu verwezeniykbare. mate van veiligheid zou omstaan. Het antwoord op de vraag of de door dit plan ontstane krygsmacht in een toekomst van lange duur zou kun nen worden gehandhaafd, verwees de minister naar die toekomst. Terecht In IS'ietnve Tonge toonden landbou wers de Landsvrouwe de zo pas ge kregen werktuigen. De hevig vernielde dijken zijn alle zo goed als hersteld, dan wel ver zwaard. De sociale en culturele opbouw wordt energiek ter hand genomen en grote vreugde heerste er onder de ge hele bevolking, toen de Vorstin in haar midden was. Ook in de droeve dagen van die fatale ramp stond daar de Moe der des Volks en hoorde zij de vrese lijke gebeurtenissen aan. Zij troostte haar volk en op velerlei gebied nam de Koningin initiatief tot bespoediging van het herstel. De regering van Guatemala heeft een telegram aan de voorzitter van de Veiligheidsraad gezonden, waarin zij zegt het plan te hebben om „de vreemde agressie" gewapenderhand terug te drijven. Guatemala zou gebruik maken van zijn recht om zich te verdedigen. Het telegram was 20 Juni gedateerd. De regering van Honduras heeft eveneens een boodschap aan de voorzitter van de Veiligheidsraad gezonden. Zij ontkent hierin, dat zij de bewapening van een expeditionaire macht op haar territoir heeft geautoriseerd, welke een invasie van Guatemelaans grondgebied beoogde. Het Guatemelaanse opperbevel heeft een communiqué uitgegeven, waarin medegedeeld wordt, dat aan de regering loyale troepen contact hebben gemaakt met de invallers en wel by Zacapa, Zondagavond. Regeringstroepen had den een krachtig tegenoffensief in gezet. Bij de gevechten in het in de om geving van Zacapa gelegen Gualan waren de opstandelingen na „hard nekkig verzet" gedwongen iterug te trekken, aldus het regeringscommu niqué. Ook in de havenstad Puerto Barrios aan de Caraïbisohe zee wa ren de opstandige troepen Zondag na een korte schermutseling^ teruggesla gen. Een in Honduras geregistreerde schoener met een lading wapensaan boord was in de haven in beslag ge nomen en de bemarfning gevangen genomen. Vliegtuigen van de opstandelingen hadden militaire instalaties en' het spoorwegemplacement te Zacapa be schoten, waardoor lichte schade werd aangericht. De Guatemalaanse radio-omroep meldt dat de vliegtuigen der opstan delingen hun aanvallen thans concen treren op punten, waar het rege ringsleger tot de aanval is overge gaan. „Deze vliegtuigen gaarf voort met het boven, het gehele land uitwerpen van propagandabiljetten en wapens. Alle afgeworpen wapens worden echter onverwijld bij het leger in- ieverd", aldus de regeringsomroep. Radio-Guatemala meldt' tenslotte nog dat het leger „aanmeldingen ont vangt van vrijwilligers, die verzoe ken zo spoedig mogelijk in de strijd te worden geworpen". Uit Quito wordt gemeld dat de diplomatieke vertegenwoordigers der Amerikaanse staten in de Eouado- riaanse hoofdstad op het ministerie van Buitenlandse Zaken zyif ontbo den, waar de minister hen deelge- Op een verkiezingsvergadering der Christelijk-Democratische partij heeft kanselier Adenauer verklaard, dat de drie Westelijke geallieerden, ook als de ratificatie van de E. D. G. nog langer wordt vertraagd, voort zullen gaan met een eind te maken aan hun controle rende taak als bezettende mogendheden. Niet slechts de Ver. Staten en Engeland, maar ook Frankrijk was volgens hem van mening, dat West-Duitsland zijn vrijheid en souvereiniteit moest her krijgen. Het Duitse volk had de laatste negen jaar bewezen te weten, hoe het eenvreedzaam en juist gebruik moest maken van zijn souvereiniteit. zeide hij. dat daarbij de dan aanwezige politieke verhoudingen en de dan be staande economische mogelijkheden een belangrijke rol zouden spelen. Nu kan dat echter niet worden overzien. Zie hier dan een aantal punten, die bij het Defensie-debat van vandaag en morgen stellig een belangrijke rol zul- lenspelen. noot maakte van de ongerustheid, die de Ecuadoriaanse regering gevoelt over de gebeurtenissen in Guatemala, welke invloed kunnen hebben op de tot nu toe gefldende beginselen voor de betrekkingen tussen de Ame- rikaarise staten onderling, namelijk het principe van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden en de onschendbaarheid van het grondge bied der Amerikaanse republieken". Dé minister verzocht de diploma tieke vertegenwoordigers hun rege ringen van de ongerustheid vaif Ecua dor in kennis te stellen. De Argentijnse minister van Bui tenlandse Zaken Remorino heeft tegenover verslaggevers verklaard, dat hij voortdurend in verbinding staat met de diplomatieke vertegen woordigers van Argentinië in de Middenamerikaanse hoofdsteden en bij interrfationale organisaties. Hy voegde hieraan toe dat de Argen tijnse regering de gebeurtenissen in Guatemala met bezorgdheid gade slaat. Met blijde, dankbare gezichten toon den de getroffen bewoners -haar de fraaie nieuwe woningen en even ver heugd als haar volk. liet de Vorstin zich fotograferen temidden van een ge zin in Nieuwe Tonge, dat have en goed moest verliezen toen het water kwam, maar nu gehuisvest is in een solide Finse woning. De tocht begon in 's-Gravendeel. Bij de pont aan het Wieldrechtse Veer had den honderden zich opgesteld om de Landsvrouwe eei. hartelijk welkom toe te roepen. Daarna werd het rampge bied ingereden en kon de Koningin persoonlyk in ogenschouw hemen, hoe verrassend snel eigenlijk alles nog in het werk was gegaan. De kleine peu ter van zes weken, die H.M. een week na de ramp in de Ahoy'-hallén te Rot terdam op haar arm hield en waafby een jonge moeder weende om al het leed dat zo plotseling in 's-Gravendeel over haar was gekomen, was nu een. ferme baby géwordén. Als alle gezonde blo zende meisjes zat het dochtertje.'van de familie Quist nu. op de arm van haar moeder, die straalde van geluk,- omdat aan die ellendevan 'het vorige jaar. eén definitief einde was-, gekomen.. In 'de"Hoeksche -Waard vernam de Koningin, hoe men- daar heeft samen gespannen, de sociale verzorgster naast dedorpsarts, de technisch ambtenaar met de secretaris-penningmeester van het polderbestuur om de ramp te bo ven te komen. De metselaars hanteerden, vaardiger dan ooit, de troffels en de huizen kwamen gereed voor de slacht offers, die elders in het land met ver langende blikken uitzagen, naar het ogenblik, waarop zij weer konden te rugkeren naar liet land, dat hun lief was. Per jeep maakte de Koningin een tocht over de herstelde buitendijk te Strijensas. TELKENS als men een verslag vair de Algemene Rekenkamer onder de ogen krygt, wordt enen weer over tuigd van het grote nut van deze Staatsinstelling. De taak van deze Rekenkamer is het critisch bezien van de Rijksuitgaven en. het leggen van zout op alle slak ken die zich in 's Ryks financiële tuin kunnen bevinden. Menige tak van dienst en menig ambtenaar zal misschien wel eens een beetje kriebelig worden als zy het waakzaam oog van dat alles na-: pluizende Ryksorgaan op zich gericht .voelen.' Maar het is bij de omvangrijke Overheidstaak nog te meer nood zakelijk, dat er een instelling is, die zonder aanzien des persoon» aan déjy kaak stelt wat naar haar mening by. het uitgeven van Overheidsgeld mis is. Het werkt ook preventief. Want het is niet prettig om in het verslag van- de Rekenkamer voor te komen. De Maastrichtse rechtbank heeft van morgen de voornaamste verdachte in de Pluriforizaken, H. T. van al het ten laste gelegde vrijgesproken. Deze ver dachte en zijn broer J. T., leiders van de „Plurifort" kledingzaken te Sitiard, waren beschuldigd van bedrieglijke bankbreuken en verduistering van geld en goederen -tot een bedrag van enkele tonnen. Ten aanzien van H. T. over woog de rechtbank o.a. dat niet het wettig en overtuigend bewijs geleverd was, dat de lexlielgoeeeren in deze zaak in consignatie waren gegeven. De 31-jarige broer J-. T. werd ver oordeeld tot elf maanden en zesentwin tig dagen, namelijk de tijd, in voorar rest doorgebracht, zulks terzake het voortgezet misdrijf van oplichting, na melijk het laten accepteren van wissels door afbetalingkopers van textiel. De rechtbank sprak de béide broe ders vrij van de verduisteringen, die hun tezamen waren ten laste gelegd. De verdediger, mr. H. Sanders, bad naar aanleiding van de eis tegen de gebroeders, namelijk tweemaal twee jaar gevangenisstraf ieder, voor vrij spraak gepleit. De Koningin maakte een tocht per jeep over de herstelde buitendijk naar de kom van S try en. Zjj riskeerde de mogeiykheid, dat de wagen de dijk zon afgiyden, omdat hier in de verste verte nog geen sprake was van een behooriyk wegdek. En op die dijk vernam zjj van de deskundigen, dat hier gewerkt werd aan de aanleg van een afdoende water kering. En daar, ne< gerust meer nog verlangen die experts want als zy straks het werk erleggen dan willen zij ook met een rust hart tegen de bevolking kunnen zeggen, dat nu een stevig cordon is ge vormd tegen die gevaarlijke vijand van eeuwen her. Zo willen zy nog een buitenwaterkering bij de haven van Numansdorp, een werk, waarover de besprekingen nog gaande zijn en waar voor Rykswaterstaat nog geen defini tief besluit heeft gegeven. In Numansdorp betrad H.M. het pas gereedgekomen raadhuis en voorts nam zy kennis van de sociale en sociaal- economische opbouw. Een nieuw leven is hier begonnen en nieuwe mogelijk heden zijn geschapen. De verpozing van de jeugd in de vrije tyd en het ver maak voor de kleinere kinderen is een aangelegenheid hier, die tevens nader kanworden bezien, nu van alle zijden de helpende hand is toegestoken. Men treft in Genève volgens hoog geplaatste Franse, zegslieden voorbe reidingen voor een geheime bespreking tussen Tsjoe en Lai, de premier van de Chinese volksrepubliek, en Mendès- France, de nieuwe Franse premier, in de-hoop dat deze twee staatslieden er in zullen slagen het snel eens te "wor den over een vrede in Indo-China. Kringen uit de omgeving van de nieuwe Franseregering, hieroverge- polst in een telefoongesprek tussen Genève en Parijs, hebben medegedeeld dat het -initiatief voor de geheime be spreking is uitgegaan van Mendès- France. Naar verluidt voelen de Chi nezen wel voor een geheime bespre king met de Fransen, die niet in Ge nève zal worden gehouden. Het staat nog niet vast hoe Mendès-France zal reageren op het voortijdig uitlekken van zijn plan. Twee jeugdige Nederlanders, die ge vlucht zyn uit het Franse vreemdelin genlegioen, zyn in Colombo veroor deeld tot twee weken gevangenisstraf, omdat ij zich zonder geldige papieren in Ceylon bevonden. De jongelui, A. Stehouwer en W. Egbert, beiden 23 jaar oud, hopen na hun straf te hebben ondergaan zo spoe dig mogelyk naar" Nederland terug te keren. Na hun ervaringen in het vreem delingenlegioen geloven zij dat er geen betere plaats op de wereld is dan hun eigen land, dat zy indertyd teleurgesteld verlieten. Stehouwer is afkomstig uit Den Haag en Egbert uit Rotterdam. Zy waren aan gewezen om in Indo-China te vechten. Aan boord van de „Jamaica" zouden zij naar Hanoi worden vervoerd, maar toen reeds hadden de beide jongens genoeg van het harde leven in het legioen. Toen de „Jamaica" Colombo zou aandoen, sprongen de jongelui op ongeveer drie honderd meter van' de haven overboord en zwommen naar de kust. Daar werden zij gearresteerd, omdat zij zonder gel dige paspoorten Ceylon binnenkwamen. Naar wy vernemen heeft de Nieuwe Baarnse Schoolvereniging ingeschreven voor de Avondvierdaagse, welke van 23 tot en met 26 Juni zal worden gehou den. Prinses Margriet, die leerling is op genoemde school, zal met haar klas pro beren de..4 xvlQ-km.,af*te leggen. Een deel van de Indonesische dele gatie. welke naar Nederland komt om besprekingen te voeren over de opheffing van de Unie en opzegging van de H.T.C.- accoorden, is vanmorgen van het vlieg veld Kcmajoran vertrokken. Voor de delegatieleden zich naar het vliegtuig begeven, werden zü voorgesteld aan een commissie van uitgeleide, welke bestond uit vertegenwoordigers van tal van organisaties. Dc voorzitter van deze commissie las voor de microfoon een resolutie voor, waarin de onmiddellijke ofheffing voor de Unie wordt geelst. Voorts werd in deze resolutie o.a. ge zegd, dat „het Nederlandse imperialisme, dat naar het schynt ten volle wordt ge steund door andere imperialistische landen en hun agenten in het binnenland, in staat is geweest om de R.T.C. en het Uniestatuut te verwezenlijken om daar van gebruik te maken ter versteviging van zijn positie. Door de R.T.C. en het Jniestatuut zijn de nationale bedrijven jedwongen „hun matje op te rollen" ter- wijl de buitenlandse bedryven. zoals de Factory, de K-PM...de K.L.M., de en de H.VA. hun winsten die in de honderden millioenen rupiahs lopen, naar het buitenland overmaken. Zyn enerzyds de buitenlandse ondernemingen door de R.T.C. in staat geweest de landbouw gronden van de bevolking opnieuw in bezit te krygen en daardoor de werk krachten en de rijkdom van Indonesië, uit te zuigen, anderzijds beginnen de land bouwers meer. en meer bekneld te raken", aldus deze verklaring, die vervolgt, dat „door de "steun van hun handlangers, namelijk de reactionnaire groep in het binnenland, het buitenlandse kapitaal door de R.T.C. in staat was overvloedige winsten, die voortgebracht waren door het Zweet en bloed van het Indonesische volk, te blijven maken. Het is dit buiten landse kapitaal, dat steun verleent aan het ontstaan van vele anti-republikeinse complotten", aldus deze verklaring. Dé voorzitter van de Indonesische de legatie mr. Sunarjo, betuigde namens de delegatie dank aan de betrokken organi saties voor de betoonde belangstelling. Mr. Sunarjo zei, dat de houding van de partijen en organisaties het voornemen van de Indonesische delegatie om haar taak en plicht, die de wensen en het streven van het Indonesische volk ver tolken, zo goed mogelijk uit te voeren, nog heeft versterkt. Hy herinnerde aan de stroom van resoluties en moties, die bij het parlement zyn ingediend, waarbij de opheffing van de Unie en de toevoe ging., van Nieuw-Guinea aan Indonesië werd geeist" Mendès-France en Tsjoe en Lai zou den gemakkelijk zonder voorkennis van de hier aanwezige journalisten ergens in Frankrijk overleg kunnen plegen. Tsjoe en Lai is van aile leiders van de delegatie der grote mogendheden de enige die nog in Genève is. Indien Mendès France inderdaad met Tsjoe en Lai wil spreken, zal hy nog enige tijd geduld moeten, hebben, want de Chinese minister-is vanmorgen naar .India vertrokken. \.r Vernomen wordt, dat Tsjoe en Lai morgén te New Delhi zal aankomen, waar hy, naar verwachting, niet slechts het Indochinese vraagstuk,doch 'de Aziatische problemen in het algemeen met zy'n ambtgenoot Nehroe zal bespre ken. Dit zal het- eerste onderhoud-, tussen beide staatslieden zyn. Van gewoonlyk betrouwbare zyde wordt vernomen dat' Tsjoe eh Lai drie dagen in New Delhi zal blyven. Mendès-France, die de Franse natio nale vergadering heeft beloofd voor 20 Juli de beschikking te hebben over een „vredesformule", wil graag ver nemen op welke voorwaarden de dele gatie van de Chinese volksrepubliek zal instemmen met beëindiging van de strijd in Indo-China, aldus bedoelde zegslieden. Molotow heeft Andrei Gromyko, zijn plaatsvervanger in Genève, en Wassily Koetsnetsow, dé op twee na belangrijkste man van de Sowjet-Rus- sische delegatie, eveneens teruggeroe pen. Van welingelichte zyde wordt ,verno-:| men dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van een Nederlands protest, zijn verent- schuldigingen heeft aangeboden voor het, in Mei j.1. in opdracht van Ameri-j. kaanse autoriteiten doorzoeken van het voor Nederlandse rekening varende Duitse vrachtschip „Wulsbrook", jdat,'V toen op de rede .van Porto Blco lag; r< De lading .van de „'Wubbrook'lïwêrcit onderzocht, omdatde: Amerikanen;^, meenden' dat zich daaronder voor. Gua^.jj. temala bestemde wapens zouden kunnen.^ bevinden. Er werd niets van dien: aard f gevonden, doch de „Wulsbrook" ,had^'48 uur oponthoud. gg Na dit voorval had. de.Nederlandse; ambassadeur te - Washington dr.' Jw-.'Hf- van 'Roijen, verleden week een protest-A' nota op het Amerikaanse- ministerie]:*/ van Buitenlandse .Zaken, overhandigd. Dit 'protest is door het ministerie' aan-éij vaard. Het gehele incident is in vri-1 schappelijke geest geregeld." ^<v.. Naar wy .voorts vernemen J heeft? dèji Nederlandse regering -aan de regering:; van dé Verenigde Statenlaten -weten dat zy geen: toestemming-geeft-sdiëpëofL die onder .Nederlandse vlag -naar'■'Chui-M temala varen te laten aanhouden -.door, jS eenheden van' de - Amerikaanse marine;^ - Zoals men weet heeft de regering van de Verenigde Staten de -. laatste dagen i egeringen van verscheidene Europese "k'j landen benaderd over het vraagstuki van het -voorkomen, van wapenleverin- gen aan Guatemala. Bij het overleg hierover met de Nederlandse regermg is van de zyde der V.S. o.m. de vraag: gesteld of de Nederlandse regering zou: willen toestaan dat onder Nederlandse-;, vlag op weg naar Guatemalazyndéjjf schepen, als zij onder verdenking zouden/S staan wapenen te vervoeren- naar- Gimtegj mala, op zee zouden worden aangehou- den door eenheden van de marine dér^S V.S. 7 - Van welingelichte zyde heeft men "ons nog de verzekering gegeven, :dat zich overigens in de practyk geen gevallen' voordoen van vervoer van wapenen y naar "Guatemala in-Nederlandse schepen.,-5> Wij ktmnen on* foorstellen, dat U Uw Trouw niot gmt kwijt wilt Maar toch,... al* U dit nummer hebt gelezen, hond het dan niet toor Usel£ Neem het mee naar Uw werk of naar oen vrienden- bijeenkomst. Word een* voor een paar minuten Tronwpropagandirt, Wij zeggen te voren: U gaat er geen halv*duit mee vooruit, maar... U wint er iet* veel waardevoller, mee! De achting van üw vrienden. Even*!» U «tallen zg prq* op een poaitief Christelijk digbitd. EvenaSa U agn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Even.ls U worden ook zij graag snel an betrouwbaar voorgelicht over wat er elder* gebeurt. Een woord van U is duizend woorden na oni waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaand* bon. Z9 en Uw lijfblad zullen dankbaar zijn voor deze vriendendienst. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 30 Juni 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht" deze bon toe té zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam •.jfï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1