Aankomst Billy Graham STRIJD IN GUATEMALA NADERT BESLISSING Twee duizend meer Treffend slot Teleurgèstelde verwacht BIJNA 50.000 TOEHOORDERS OP DE TRIBUNES Bezinning en gebed in avonduur Koolhoven gaat bouwen Wapenhulp aan Nederland blijft Hojidurese stad gebombardeerd TWAALFDE JAARGANG No. 2803 WOENSDAG 23 JUNI 1954 Weerbericht Staatssecretaris Moorman naar Nieuw-Guinea Minister Staf in Tweede Kamer een vrienden if Stroom bezoekers Diepe stilte Zie verder pagina 3 Sfüï vliegveld Zestienhovèn-' ||g| Hond de vele prettige aren» die Trouw U biedt» niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef baar aan Uw vriend of kennis, die volgens U bet meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 30 Juni Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teléf. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig: van Woensdagavond tot Donderdagavond. "i;- WESTELIJKE WIND. Matige, langs de Waddenkust tijdelijk krachtige Westelijke wind. Aanvankelijk opklaringen,'later meer bewolking maar droog weer. Tamelijk koel. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT, aSBsBBBBt v-VS- 'i -.v I N „De Vakbeweging", het veer tiendaagse kaderblad van het N.V.V. d.d. 15 Juni 1954 komt een ar tikel voor van de redacteur, het P.v.d-A.-kamerlid de heer Roemers, onder de titel „Teleurgestelde ver wachtingen". Dit artikel handelt over minister Zijlstra. Wjj menen goed te doen aan onze lezers iets uit de inhoud van dat artikel mee te delen. En het Is ternauwernood nodig daaraan commentaar te verbin den, omdat het artikel en de strekking, die het heeft, duidelijk voor zich zelf spreken. Toen prof. Zflstra nu bijna twee jaren geleden tot minister van Eeono- misehe Zaken werd benoemd,, hebben wij, aldus de heer Roemers, zijn be leid, met enig vertrouwen tegemoet ge zien Zijn publicatie over economische politiek, met name zijn brochure over geleide economie, zijn rede over bet neo-liberalisme en zijn critiek op „De weg naar vrijheid" gaven enig ver trouwen. Hij was wel geen geestverwant de heer Roemers zegt zelfs dat de socia listen dat geen. minuut gedacht heb ben maar men dacht dat hij in ver gelijking met minister Van de Brink «en winstpunt voor de P.v.d.A. be tekende. Maar nu zijn de socialisten In hun verwachtingen omtrent prof. Zijlstra teleurgesteld. Hij is wel een knap econoom, maar toch niet dat wat de socialisten ómtrént de richting, die hij sou iDslaan, hadden gehoopt. Minister Zijlstra vindt dat de rol van de staat in het economisch, leven essentieel en. beperkt is, d.w.z. dat de staat wel gerechtigd en. verplicht is bü de leiding van het economisch leven een rol te spelen, maar dat die rol beperkt ls. Prof. Zijlstra kent een waardetoe, aan vrije concurrentie die de socialis ten daaraan niet toe - kunnen, kennen*, Vervolgens is de séhrij ver teleur- gesteld over het feit, dat mlnister.Zijl-':, stra open en bloot opkomt voor een vrijereloonpolitiek. '.T^^ÏnKtw^an*^6c&it«'Zaken is nog zo ver niet. Die wacht op het overleg met het bedrijfsleven. Maar minister Zijlstra heeft zijn mening en hij uit die. Natuurlijk is de heer Roemers ook teleurgesteld over de rede die de heer Zijlstra bü het 75.-jarig jubileum der AR-partij hield, waar hij op de be-, trekkelijkheid van het verschil tussen liberalisme en socialisme wees. En ten slotte Is hi) teleurgesteld door. ministers houding ia 'zake het soda- project, waar hij koos voor een par ticulier bedrijf, met van een deel van het kapitaal een staatsgarantie.. net eerste lied van de samenzang: „lk heb geloofd en daarom zing ik". Van alle tribunes stemde men in, 't begin van een zangdemonstratie, die aan kracht won, naarmate nieuwe groepen het stadion betraden. Mrs. Cliff begeleidde somtijds de samenzang ais het orkest zweeg. Meermalen 'onderbrak men de ge meenschappelijke zang; dan klonk al leen het koor. Bekende liederen weer klonken, zoals: „Prijs mijn ziel, de Hemelkoning". „U zingt zeer goed," zeide de heer Cliff voor de microfoon tegen 't koor, dat de marathontribune van boven tot beneden vulde. Ondertussen voltooide het organisatie-comité zijn laatste voorbereidende maatregelen voor het organisatorisch-welslagen van deze uit zonderlijke avond. Ongeveer 1200 collectanten werd een plaats aangewezen, Amsterdamse afde lingen: van de EHBO ruim 100 vrij willigers, onder leiding van dé heer J. van Son hadden strategische posten betrokken. Stemmig en gedragen, begeleid door het uitstekend orkest van het Leger des Heils, klonk het „Eén naam is onze Hope, één grond heeft Christus' kerk" van de tribunes. En steeds groeide de stroom van be zoekers. Ouden van. dagen, gesteund door verpleegsters, lichamelijk gebrek- kigen in hun wagentjes, zeer velen, die nog nimmer deze plaats betreden had den zetten zich in afwachting van de komst van dr. Graham neer. Tegen acht uur waren de. ere-tribune, de zijvakken en een groot deel van de Zuidelijke tribune geheel gevuld. Voor de. marathontribune,,.dus voor het koor, was een podium aangebracht, gegarneerd met drie bloemstukken. In het midden van - het podium een .spreekgestoelte en ter weerszijden daarvan de plaatsen voor de leden van het comité. „Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar". Het lied 'werd door duizenden' mee gezongen. Om acht uur, toen de staantribune 'tegen de verwachting in.—-nog verschei dene open* plekken, te zien. gai„,betrad dr..1 Billy1 Graham ..in gezelschap., vatj-rde.- leden van'; hét vcomité het platform:' In- hün kielzog:." bewoogzichéén "zwerm van persfotografen. i Een diepe :stilte viel in het Olympisch Stadion, toen ds. J. J. Bnskes sit haam van het Interkerkelijk Billy Graham- comité de aanwezigen welkom heette. Na enkele zakelijke mededelingen ver telde ds. Buskes,dat de bijeenkomst in de Lutherse kerk er een is geweest, die rijke zegen heeft gedragen. Spr. herinnerde aan een woord van de oude voorman van het Leger des Heils, Bouwe Vlas, die bij de Olympische Spelen in 1928 in Nederland de hoop heeft uitgesproken, dat de Bijbel nog eens het Amsterdams stadion zou worden binnengedragen. Dit is nu gebeurd, het gaat om de keuze voor of tegen Jezus Christus. „Nu geef ik 't woord aan het team van Billy Graham, dat de leiding heeft van deze avond." Staande zongende naar schatting kleine vijftig duizend toeschouwers het "Luther-lied: „Een vaste burcht is onze God". - Na dit strijdlied sprak ds. Buskes een gebed uit, waarin God ge dankt werd door deze samenkomst. „De liefde van Christus gaat tot de einden der wereld en staat boven alles". De predikant bad om een zegen voor allen, die werkzaam zijn in Gods Koninkrijk. De Staatssecretaris van Marine, vice-admiraal H. C. W. Moorman, zal binnenkort weer een bezoek aan Nieuw-Guinea brengen. Zoals bekend, bezocht hij in Juni 1950 (als schout bij nacht) dit gebied. Naar schatting 2000 personen gaven gisteravond gehoor aan Billy Grahams oproep om te kiezen voor Christus. (Van onze verslaggever) Nadat dr. Billy .Graham enkele minuten aan het woord was, on derbrak hij zichzelf en richtte het woord tot de persfotografen, die in slagorde voor'het spreek gestoelte stonden. Hij verzocht hun niet meer te fotograferen. Voordat hij verder ging zeide hij zeer vriendelijk, dat hij grote waardering heeft, voor de wijze waarop de pers en <je fotografen hun medewer king verlenen. - De fotografen voldeden ter stond- aan dit verzoek. Er werd niet..meer ,&ebützt". iSïÖ; Billy Graham zwijgt. Op hartstoch telükc wijze heeft hü gesproken, be zielend. (Van een onzer verslaggevers) Veertien minuten later dan men hem verwacht had,, om zes minuten voor drie, landde gistermiddagdn Billy Graham met hetKLM-vliegtuig „Jeroen Bosch" uit Kopenhagen op Schiphol. Hij werd verwelkomd door een aantal leden van het :Bïlly' Gra- ham-comité; o.a. ds. P. J. Mietes,- ds. P. Lugtigheidds. J. J. Buskes jr., lt.~ k'ol. van hetLeger des Heils W. F. Palstra, ds. TB. van .Houten en ds. A. Bikker. De Amerikaanse evangelist, was ge kleed in een lichtbruin costuum 'en droeg een rode 'anjerin. het ktioops- .gat. ..Men had--,-toéihiö-' 'ttjfl. tejufirjLïef zén;, .toch begaf .men zich nog even haar het' Schiphol-restaurant 'om:- een kopje thee' te- gebruikenDaarna stapte dr. Graham in -een 'snelle autOi die hem bracht, naar de Ronde Lutherse', kerk, waar hij:.sprak .voor predikanten en personen, die op een of- andere wijze in het kerkewerk bezig zijn. X Lang voor het aanvangsuur van deze middagvergadering was -'t grote kerkgebouw al royaal bezet en toen dr.Graham "de kanselbetrad,..zocht men vergeefs nog naar een open plaats. Billy Graham heeft 'de dui zenden, die. hier naar hem-hoofden, in een rustigemaar zeer overtuigend uitgesproken speech gewezen, op de dringende noodzaak van evangelisa tie. Hij handelde voor déze luisteraars ook over de methodiek; van' groot gewicht, dat had :hij steeds ervaren, is het gebed en daarnaast iser de geweldige kracht van Gods Woord. Ds. Buskes had deze.-. vergadering geopend: de tijd vooraf was gekort met het zingen van, Christelijke lie deren, waarbij Cor Kee het 'mooie Bdtz-orgel bespeelde.;. Op de foto: Billy Graham komt.met majoor - L. j Nijman van het Leger des Heils, die zijn woorden vurig en-vlot vertaaldej J de kerk binnen.' 1 Van eeii onzer verslaggevers m 1 Naar wy vernemen', zal - de.: N.V. -.KooI-.£:vJ(b§ hoven Vliegtuigen binnen'Mrienbare.Ityd^fSf'J^ 'beginnen; 'met' de: boüw.-'~vah 'eénSvliégélii-ji^S tuigenfabrick op het nog In aanlëgJzBhdéXf^f® vliegveld. Zestienhoven bij Rotterdam." De: SÉ1I plannen voor deze bouw zyn-thansMn. «en vergevorderd stadium. De N.V„' die -in. Rotterdam 'zelf geenSf|fiMl| fabriekenmeer heeft' sinds het:fbétójf '.zal dan opnieuw' over 'een 'éigen bédrijf Hp beschikken. -.gllll -In -de -fabriek,-,-(üeUa:ïhèt>:'bégm^-wërk.^fj|^& zal -.geven aan ongeveer-V250:man:-pereoéi-'sSi neel, zal de dochtermaatschappij Dnel en Van .pmmereh; wordèn-óndergéé->;:¥i5^ bracht.Dezemaatschappij.houdtïziciiVbëéj'SsS 'zig met het reviseren vahivhègtuigén.Tenjjf^^S het bouwen van zweefvliegtuigen. i Zoals bekend'héeft de'N.V. Köolhovéhfjéifes ook de licentie-rechten' van de -. -Franse- M straaltrairier.jMinijet" verworven.' ;:Het;'yó8p zal .van verschillende factoren afhangen,'";^/", of .deze-trainer in de nieuwe-fabriek zal ■worden gebouwd. - 'J Het is.de bedoeling, dat' de nieuwboü v zal worden -gefinahcierd'uit eigen naid- M delen. Er zal dus geen beroep op de H kapitaalmarkt worden - gedaan. DE socialisten.zijn dus in minister Zij is tra teleurgesteld.Zij haddëc het twee jaren geleden anders ver wacht Wij willen ér alleen maar 'aan herinneren dat wij twee jaren ge ledes juist naar aanleiding van prof. Zijlstra critiek: op „De weg naar Vrij heid", waar de heer Roemers zelfs nu nog zo gelukkig méé Is en waarom hij lün goedé verwachtingen vastknoopte, hebbengezegd dat het wel niet zó heel lang zou dttren of de socialisten zouden het tegenovergestelde zeggen van Wat toen beweerden omtrent minister Zijlstra.1 "..'.'.',.,.^,,,.1.1, De reden daarvan Is niet de duis terheid van de. heerZijlstranoch een bijzondere slimmigheid.-onzerzijds, maar het feit dat de meeste socialis ten .de drijfveer der Anti-Revoluüon- oairen niet begrijpen. 4 ét'--' De Verenigde Staten hebbenNeder land de verzekering gegeven;; dat dé wa penleveranties aan 'de landen, .dié.-.het Europese legerverdrag bekrachtigd.heb-." ben, niet gestaakt zal worden, mits het congres de wetsontwerpen op dè. buiten landse hulpverlening in bun huidige vorm, goedkeurt. 'V Deze verzekering heeft de^Néderiandsé: ambassadeur in Washington, mr, J. H. van Royen, Maandag tijdens een ohdeng houd mét de plaatsvervangénd ondermi-' nister .van Buitenlandse Zaken Robert'- Murphy ontvangen. Tienduizenden uit alle oorden van Nederland vulden gisteravond de tri bunes van het Olympische Stadion om te luisteren naar de Blijde Boodschap, die de Amerikaanse evangelist Billy Graham, hen bracht. Naam Straat Woonplaats A. wenst het dagblad Trouw tot 30 Juni 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. .5 S Betaling zal 'geschieden per week (52-cent) per kwartaal (f 6.75). - Doorhalen wat niet gewenst wordt: P-v; U wordt verzocht dezebon - toe te zenden aan Administratie „Trouw",'-Witte' de 'Withstraat 30,.Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1