In orde Defensienota in de Tiveede Kamer van minister PRINCIPE VERMINDERING DIENSTTIJD NIET NIEUW Toestand in Indo-China uitermate gevaarlijk Kwartji Mendès-France en Tsjoe eii Lai 2 uur met elkaar VIER HONDURESE STEDEN i Eden in bezorgd Lagerhuis Geen vorderingen in Genève ROOSENDAAL HONDERD JAAR VERBONDEN MET ANTWERPEN Ind. delegatie aangekomen s.f tes^tBs^siasïsssa;; DONDERDAG 24 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2804 Weerbericht Sfftg - WÊ Een spooriveg eeuwfeest Bevolking liep -■ weer uit Openhartig gesprek Komt Veiligheidsraad Vrijdag bijeen? Twee doden op een onbewaakte overweg Peruviaanse minister op- Soestdijk ontvangen Verzekeringspremie voor China-vaart verhoogd *ffl£ -\ If Ontwapeningsoverleg weer mislukt Verkeerd geïnterpreteerd 0 Zie verder pagina 3 Tot 5 Juli Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telel. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en air. K. VAN HOUTEN .Geldig van-Donderdagavond tot Vrijdagavond. WESTELIJKE WIND. Vrij veel, bewolking met voornamelijk In de Noorde lijke helft "van het land tijdelijk enige lichte regen of motregen. Overwegend matige" Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT -ET defensiedebat is ten einde. |~J Het was belangrijk genoeg, in die ziny dat het hier gaat over de veiligheid van de staat en over enorm grote uitgaven. Wij geloven, dat de minister van Oorlog gelukgewenst kan worden met deze confrontatie tussen hem en de - Kamer. V Het is vanzelfsprekend, dat er bij 'zulk een groot en ingewikkeld geval open vragen blijven en onbevredigende .dingen. Het is duidelijk, dat er onzekerheden zijn en dingen waarover men in twijfel verkeert en allerlei niet ver vulde wensen. Maar het is toch'wel duidelijk, dat 'de Kamer de defensie-politiek der -regering in de grote lijn aanvaardt. Vraagt men nu naar .een aantal concrete resultaten van dit debat dan zouden wij er hier enkele willen noemen. LLEREERST is het nu duidelijk, A dat regering en Kamer het er over eens zijn, dat er vijf infanteriedivisies moeten zijn. Die divisies zijn "-bruikbaar voor de huidige fase, waarin wij de Rijn-IJsel- 'linie verdedigen.Maar zij zijn ook bruikbaar in een volgend stadium, waarin de verdediging aan de Elbe komt te liggen. In de tweede'plaats heeft de minis- ter medegedeeld, /dat de Nederlandse ambassadeur in Washington een voor geen tweeërlei uitleg vatbare ver klaring.van de, Amerikaanse regering heeft verkregen, dat het amendement- Richards in generlei wijze belemme ringen teweegbrengt voor de ver strekking van militaire hulp aan Nederland door de Verenigde Staten. In de derde plaats is gebleken dat Nederland met België en Luxemburg overleg heeft gepleegd ten aanzien van de suggesties, die vanuit Amerika kwamen om dezé landen tezamen met West-Duitsland eventueel een soort E.D.G, te dóen aangaan, indien de thans geprojecteerde E.D.G., die ook Italië en 'Frankrijk omvat, niet tót stand zou komen. De minister deelde medé dat deze drie landen,- in deze aangelegenheid Jéa.lijn trekken. In dé vierde plaats hééft de minis ter die. éne Ujn duidelijk aangegeven. HU zeide dat een dergelijk plan vol- itrekt onaanvaardbaar was. - Naar onze gevoelens is'ten aanzien van al deze vier punten de zaak ge heel In orde. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Staf heeft gistermiddag zijn beantwoording van de sprekers over de defensienota in de Tweede Kamer voortgezet. De bewindsman deelde de mening van dr. Bruins Slot, dat' het vijf divisiën-plan altijd een integrerend deel is geweest van het in de N.A.V.O. overeengekomen defensieplan. Ook de programmering, de bevoorrading is in de NA.V.O. steeds op basis van het vijf divisiën-plan gesteld, ook na de conferentie van Lissabon, toen Nederland van 5 op 3 divisies terugging teneinde de door de N.A.V.O. gevraagde vorming van legerkorpsen mogelijk te maken. Wat de verkorting van de diensttijd en de verlenging van de duur der herhalingsoefeningen betreft, deelde- de bewindsman mede, dat het 'kabinet in December 1953 in beginsel reeds deze beslissing heeft genomen. Nadien is eerst nog overleg gepleegd met de N.A.V.O.-instanties. Prinses Marijke de schooltas nog in de hand had grote belangstelling voor één der oudste deelneemsters uit Fijnaart. De geheime besprekingen- .tussen de Ver. Staten, de Sowjet-Unié, Groot- BrittanlJië, Frankrijk en Canada over wereldomvattende ontwapening en' een verbod voor atoomwapens 'zijn mislukt. De besprekingen begonnen te Londen op ,13 Mei. Vertegenwoordigers van ge noemde 'landen zijn In totaal 19 keer bijeen geweest. iff. Uit het slotcommuniqué blijkt, dat de ze landen' het eens zijn géworden.-"over een rapport, dat'op 15 -Juli zal'Worden uitgebracht .aan de ontwapeningscom missie van de V.N. Volgens Westelijke functionarissen zijn de besprekingen opnieuw mislukt, om dat'de Sowjet-Unie niet accoord wenst te gaan met het soort van toezicht, dat de Westelijke mogendheden als doeltref fend beschouwen, en met toezicht op na leving van te sluiten overeenkomsten. De minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, heeft gisteren een bezorgd Lagerhuis voorgehouden, dat de toestand in Zuidoost Azië risico's voor een uitbreiding van dc oorlogsbrand inhoudt. Pas terug, van de conferentie van Genève opende Eden een debat over de buitenlandse aangelegenheden als een voorspel op het bezoek, dat hij met premier Churchill aan Washington zal brengen. Eden gaf ronduit toe, dat te Genève „geen wezenlijke vorderingen" waren gemaakt in de richting van een regeling ten aanzien van Korea. Af wat gezegd kan worden is, dat duidelijker dan tevoren de wezenlijke beginselpunten naar voren zijn 'gekomen, die beide partijen verdeeld hou den", zei hij. vervolgde: „Ten eerste werd ons mee gedeeld,; dat actie vanuit de lucht al leen niet voldoende zou zijn en. ten tweede'zou een dergelijke gewapende interventie iedere hoop op een overeen komst In Genève de bodem ingeslagen hebben en ten derde zou een dergelijke interventie gemakkelijk hebben kun nen leiden tot een algehele oorlog in Azië".,, Eden verweerde zich. tegen wat hu noemde „de bewering dat.:-de Britse houding in zeker opzicht de vorming, van een gemeenschappelijkfront, van anti-communistische machten in Zuid oost Azië, in de. weg heeft; gestaan of. heeft vertraagd." Eden vervolgde:: „Ik hoop dathet J Mogelijk zal blijken een systeem voor de Zuidoostaziatischeverdediging in het leven te roepen, ten einde agressie tegen te gaan. -' - Ik hoop dat we hiervoor een we derzijdse oplossing kunnen vinden, waaraan door beide partijen, deelge nomen kan worden net zoiets als het j Pact van Locarno en dat we daa-- naast een defensief verbond kunnen sluiten zoiets als de Noord-Atian- usche Verdrags Organisatie in Euro- Pa". Eden was zichtbaar onder dë indruk, terwijl hij het woord voerde en door sommige Lagerhuisledén werden zijn woorden opgevat als een vrij scherpe cntiek op de Amerikaanse minister 7an Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, toen hij verklaarde: „In geloof dat wij door dë overhaaste vorming van een defensie-organisatie in het Verre Oosten tegen te gaan, er toe bij gedragen hebben een situatie te schep pen, waarin beide systemen kunnen ïadijen". - 'HÜ iegae er de nadruk op, dat In do-China op hetogenblik „het drin gendste probleem" vormt en verklaar- a?.-„Het belang van de Eransen 'bij een vreedzame regeling in Indo-China B rechtstreeks en voor de- hand lig- g?nd". - c ■De Britse minister woog zorgvuldig ^in woorden af, terwijl bB het Lager huis op de hoogte stelde van het ver loop; der bespreking-én in- Genève. -Bij wees er op dat de Fransen blijk baar oog hadden voor de situatie waar- ln, Groot-Brittannië. zich bevond en lelde:.* „Geen enkele maal heeft de franse iagering ons verwijten gemaakt over onze houding,, ondanks het feit dat het grootste deèl van de last hier van op Franse schouders neerkwam. _:Dul!es beeft in een toespraak in Seattle op 10 Juni. de Franse en Britse bedenkingen tegen interventie in In do-China, alvorens de conferentie van Genève zou zijn beëindigd, ontzenuwd. Eden verklaarde gisteren ten, aan horen van 't Lagerhuis: „Op geen en- hei tijdstip is Groot-Brittannië be- ïyid, geweesi gewapende interventie in Dien Bien Phoe te steimen'\fu;:^iff"-;-'S-'>f I^Hij -werd lalde1- toegejuicht toe» hij •ÜW' f De procedure, die bij de dienst tijd gevolgd wordt is dat na 18 maan den dienst een verzoek om klein verlof moet worden ingediend bij de commandanten en dat de chef van de Generale Staf niet eerder tot terugroe ping in militaire dienst kan besluiten of de minister van Oorlog moet hierover zijn gehoord. Men dient de verlenging van de duur der- herhalingsoefeningen los te zien van de verkorting van de diensttijd. Deze verlenging van de herhalingsoefeningen was ook zonder de verkorting van de diensttijd noodzakelijk, ohndat het gevaar bestaat, dat bij te weinig herhalings oefeningen de geoefendheid achteruit gaat. Bij de' replieken bleek- dat het ant woord van de minister in grote trekken overtuigend was geweest. De Kamerle den zaten meer elkaar in het vaarwater dan de minister. Vooral de heer Vermeer (Arb.) bléek zoals dr. Bruins Slot het uitdrukte „al lerverschrikkelijkst uit zijn humeur te zijn".. Hij. begreep niet dat de heer Tilanus zo gemakkelijk de E.D.G. liet vallen. „"Wannéér de' heèrTilanus zegt,'.dat hij alleen maar uit internationale overwe gingen* indertijd voor het E.D.G.-verdrag had gestemd, dan'-'wil ik hem erop wij zen, dat juist deze motieven het slagen van de E.D.G. zo klemmend maken," al dus'de heer Vermeer, waarbij hij doel de op dé Frans-Duitse verzoening dié aan het' E.D.G.-verdrag ten grondslag ligt. Wij moeten zeggen dat deze critiek op zichzelf juist is. Zuur klonk.de cri tiek op. het betoog van dr. Bruins Slot die de heer Vermeer verweet weinig respect te hebben voor de principiële anti-militalristen in de Partij van de Arbeid. „De heer Bruins Slot zou blijkbaar het liefste willen, dat de Partijvan de Arbeid aivti-militairistisch was. maar ik kan hem de verzekering geven dat deze wensdroom niet in vervulling zal gaan." zo merkte de heer Vermeer bitter op. Bijzonder scherp werd de socialisti sche spreker tegen prof. Romme. Met verontrusting had de heer Vermeer dc beschouwingen van de K.V.P.-fractie- leider aangehoord. Natuurlijk was ook de sociaal-economische positie van ons volk met betrekking tot de defensie-in spanning de partij van de heer Vermeer veel waard. Maar wij dienen in het oog te houden, aldus de heer Vermeer, dat de muur moet worden gebouwd waar binnen de sociaal economische ontwik keling van ons volk kan worden voort gezet. Dit zo zijnde vond de heer Ver meer het uiterst gevaarlijk om zoals prof. Romme. had gedaan met de ge dachte van belastingverlagingen te gaan' spelen. De heer Vermeer 'constateerde dan ook een volstrekte onevenredigheid tussen de binnenlandse politieke motie ven van prof. Romme en de ernst van de internationale toestand. „Prof. Romme is er in geslaagd weer een nieuw pro bleem te creëren in het 'politieke leven van Nederland." De heer Tilanus (C.H.) wees de heer Vermeer er op dat hij alleen had wil len zeggen, dat hij niet treurde over de niet-totstandkoming van de E.D.G. Hij had reeds vroeger zijn bezwaren geuit tegen de administratieve rompslomp die dit verdrag met zich zou brengen. De heer - Bruins Slot (A.R.) -stelde vast, dat dé heer Vermeer zijn opmer king' over het anti-militairisme van sommige vooraanstaande leden van de Partij van de "Arbeid verkeerd had ge ïnterpreteerd. Bij hem hadden geen boze fantasieën en wensdromen ge speeld. Dé heer Bruins Slot wenste-al lerminst dat de Partij van de Arbeid een anti-müitairistische partij zou worden. ,,Ik hoop dat dié party nog eens anti-revolutionnair zal wordën," riep' dë A.R. woordvoerder uit, hoewel hy niet geloofde dat die'droom In vér- vulling zal gaan. ï- De.heer Bruins Slot had 'aiieen wil: len waarschuwen :tegeh-*ly;-& anti-milir .tarisme dat thans 'weer.-dé. Éwp opsteekt onder vooraanstaande leden-van dé Par ty van de Arbeid: Daarby dacht hij aan de schrijversin het tydschrift „Tijd en Taak" en aan ds. Buskes, die in het Vrije Volk de spreekbuis isvoor deze richting; - TIM. de Koningin heeft gisteren ouden lan dagen uit Breukelen, Fijnaart en Gramsbergen. op het paleis Soestdijk ontvangen. Twee oudjes uit Gramsber gen bieden de Koningin een. Grams berger koek aan, terwijl Marijke ge lukkig werd gemaakt met een paar. klompjes. (Van :eeh~onzer vefslaggevérs) jQISTEREN- moet Roosendaal iets je-' - e leken K'eVVén:"Sp fde' dag/precies honderd jaar geleden, op 23 Juni 1854. Op die dag, die snikheet was, hadden de Roosendaalse vrouwen en-mannen de. beste kleren - aangetrokken en zij, waren in gezelschap, van veel geluid- producerende muziekverenigingen naar hetstation getogen. De eerste De bijeenkomst tussen de Franse premier Pierre Mendès-France en de Chinese premier Tsjoe en Lai op de Franse ambassade in Bern is gister middag na twee uur om 17.00 Neder landse tijd beëindigd. Na afloop van de ontmoeting be geleidde de Franse premier zijn communistische gast naar zijn in Rusland gebouwde Zis-limousine en schudde" hem hartelijk de hand. Premier Tsjoe keerde gisteravond nog per trein naar Genève terug. Devoormalige* -premier en leider- van de Lagerhuis-oppositie, Clement Att- lee, bracht hulde aan Eden voor de wijze waarop hij de Geneefse confe rentie had - behandeld. Attlce zei: „Ik geloof dat de voornaamste oorzaak voor het mislukken van de Korea-conferen- tie. gezocht moet worden in het feit :-dat aan China niet de plaats wordt gege ven, die het toekomt en dat commu nistisch China niet in de .Verenigde Naties wordt opgenomen. Woensdag jl. is in de Hóndurese hoofdstad Tegucigalpa vernomen dat onbekende vliegtuigen vier nabij de grens met Guatemala gelegen Hon- durese steden hebben gebombardeerd. Honduras heeft bij de V.N. geprotesteerd tegen een bomaanval, welke een Gnatemalaans vliegtuig zon hebben gedaan op een vliegveld bij San Fedro'de Copan in Honduras, aldus is in radioberichten uit de Hóndurese hoofdstad Tegucigalpa gemeld. Nicaragua heeft inmiddels in een schrijven aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Amerikaan Cabot Lodge, de beschuldigingen van Guate mala van de hand gewezen. Uit welin gelichte kringen is Woensdag verno men, dat de Veiligheidsraad „ongetwü- feld" Vrüdag zal vergaderen over de kwestie Guatemala. ,3adio-bevrijding" kondigde Woens dag aan, dat drie colonnes opstandelin- gen -onder het 'persooniyk- bevel va» in Midden-Amerika -hadgemaakt. kolonel Carlos Castillo Armas Woens dagavond va-n het Noorden, Oosten en Zuiden oprukken naar de hoofdstad van Guatemala. EenWaarnemer van het Amerikaan se departementvan Buitenlandse Za ken zei, dat er geen twijfel aan be stond, dat de zending van communis tische wapens van onlangs nog een grotere militaire macht van Guatemala Vanmorgen arriveerde in de Rotter damse haven het Britse vliegdekschip .Implacable" en het koos ligplaats aan de JVilhelminckade. Aan boord bevindt zich de Royal Marines Band en bij hel binnenvaren klonken dc vrolijke klan ken door het havengebied. Dr. „lm- placode" blij/t tot 30 Juni in de Maasstad. Gisteravond- omstreeks half negen is op de onbewaakte overweg bij kasteel Rechteren in Overijssel een scooter ge grepen door .de. trein Dalfsen—Zwolle. De berijder van dc scooter, de 34-jarige Óp een persconferentie na de bij eenkomst verklaarde de Franse pre mier: „Ik heb een lange bespreking met' Tsjoe en Laigehad. Het was geen formele bespreking maar meer een absoluut vrije cortversatie over Indo-China.Als gevolg van-deze openhartige en volledige conversatie heb -ik hoop dat de conferentie in Genève vorderingenkan maken." Na de verklaring zeide dei Franse preniier: „Ik heb hier niet veel aan toe te voegen, omdat we "zijn over eengekomen 'niet meer bijzonderheden bekend te makenin, het belang - van oris doel hét 'hérstellen, van de vrede in Züidoost-Azië. Er zijnech ter vragen gesteld- over dé mogelijk heid dat ook -andere problemen in beschouwing zijn genomen. Dat is niet zo.- Andere problemen dan die van Indo-China zijn gedurende onze bijeenkomst -niet behandeld. Het Indochinese probleem is voor oris hét belangrijkste en hierover zijn de besprekingen gegaan. Ik wil echter eindigen met een optimisti sche .noot. Ik hoop dat de cohver- sat'ies'.die zo juist plaats hébben ge,- vonderi,zullen;'helpen, in 'het her stellen van de vrede".; De Franse, premier is na zijn pers conferentie per. vliegtuig naar Parijs teruggekeerd. Commurfistisch China maakte giste ren na de' bijeenkomst- van de Franse en de Chinese 'premiers eveneens be kend, dat „als gevolg van de bespre kingverwacht lta'n worden, dat de conferentie in Genève vorderingen zal maken". -" Prins Bernhard heeft gisteren, op het paléis Soestdijk de Peruviaanse minis ter van Landbouw- ir. Leon, die 'een be zoek aan Nederland brengt ontvangen. De Prins onderhi ld zich geruime tijd mét-de minister, die zijn gastheer een boodschap van de president van Peru en een geschenk aanbood. Bil de ontvangst was tevens aanwe zig de Peruviaanse gezant de heer Hum- berto Fernandez Davila. De verzekeringspremie tegen het risico van oorlog staking, ongeregeldheden en op stand voor schepen, die lading brengen uitsluitend naar China van Balttsche (ex- trein.uitAntwerpen zou-arriveren en voor deze gebeurtenis moest heel het dorp wel uitlopen. :Gisfëren schéén- de gehele stad Roo sendaal langs .de randen -van' de'trot toirs tussen s^iwh én, raadhuis/te /tdan/jNiètM.ómdatjeenjbijzondere treirij- arriveèrdêj 'maar omdatTëén merkwaardige.'stoet door de straten trok. Een diligence uit 1826'. en. twee fèesttreihtjes 'mét magistraten vim'de stad en de- provincie en autoriteiten van 'de Belgische en -Nederlandse Spoorwegende douane, de mare chaussee en. het leger' waren het on- derwerp vani- de - belangstelling der Roosendalers op 23 Juni 1954. - "De twee feestweken, ter gelegen heid van het feit, dat Roosendaal honderd jaar spoorwegstadis, wer den geopend.' Gemoedelijk en charmant T) EZE opening kenmerkte zich reeds door de Brabantse gemoedelijkheid en de Zuidnederlandse charme.' Men hield geen rekeningmet het tijdschema ensprak bij verschillende gelegenheden met vleiende woorden over de betekenis van - Roosendaal voor de Spoorwegen en van de Spoorwegen voor Roosend-aL „De opening van de lijn Antwerpen- Roosendaal in het jaar 1854 was van beslissende betekenis voor de uitbrei ding der gemeente"; zo zeide burge meester A. M. .F. Freijters. „Het was de voorwaarde, waardoor Roosendaal een industrie- en handelscentrum kon worden". „Het is heerlijk, om vandaag met de gedachten "in het verleden te toeven", aldus ,ir. F. Q.den Hollan der,* president-directeur-der Nederlandse Spoorwegen, „ik word nu niet lastig ge vallen over toekomstplannen, ovér nieu we stations, "tunnels en vrije kruisingen. Het is- indrukwekkend óm te zien, hoe dezé-gemeente gegroeid is, dank zij de ze verkeersmogelijkheid". En ir. M. de Vos,directeur-generaal der Belgische TVUITSE -voormalige krij-gsgevange- nen willen Nederland, boycotten „tot de Nederlandse minister van Justitie genade zal laten .gelden" Voorde gevangenen in Breda, die daar op „gruwzame, wijze" zouden worden behandeld. De kameraden hielden spontaan een collecte en brachten -met hun* tweehonderden' 50 mark" bijeen voor deze slachtoffers van-de Nederlandse terreur. De barmhartigheid dezer V.j lieden ligt-derhalve in een. orde van grootte'van één kwartje de man. Van een onzer verslaggevers „Wij hopen dat de conferentie, die Maandag in Den Haag begint de laat- ste ontmoeting zal zijn voor de ontbin ding van de Ned.-Indonesische Unié". Aldus de Indonesische minister;van Bui- tenlandse Zaken, Soenarjo, enige; ogen- blikken nadat hij gisteravond met een lijnvliegtuig van de KLM op ScMphoL-".'-,si- was aangekómen.: Minister Soenarjo zal optreden als voorzitter van de Indonesische onder- - handelingsdelegatie. De minister van. Onderwijs, Mohammed Yaminj en éni ge; adviseurs. die eveneens deel uitma ken van de delegatie, bevonden ach'im.'ISl zijn gezelschap. -; De journalisten enige ogenblikken tè woord staande, verklaarde minister Soe narjo;:.,Het gaat er ons om betèrë b'er trekkingen te krijgen tussen-de beide landen. En inderdaad is het daartoe no dig dat de Unie wordt opgeheven. De- twee landen kunnen dan in vrije inter- nationale verhouding samenwerken en 'hun^onderlinge betrekkingen onderhou den, zonder te zijn gebonden door'enige politieke band. Ik hoop dat tijdens-;.deze conferentie over de ontbinding zal wor den beslist". Desgevraagd zei de-minister dat.de'. delegatie mderdaad van plain is dë kwes- tie van het opnemen van "IrianJ Barat.S:,.^ (Ned. Nw-Guinea) in de Indonesische Unie aan te snijden. Verdere vragen wilde dé heer Soenarjo échter niet be-,'- antwoorden. Ook: ten aanzien van de bij het vertrek uit Djakarta door. Hoessein Kartasamita voorgelezen resolutie, waar- in werd geprotesteerd tegen „het Neder- -1 landse imperialisme en het gebruik jnai.'-.^-l Ren van het Uniestatuut door, Nederland;;'^®; 'ter 'versteviging.van' eigen positie"-wen-/.',: ste- hij- zichvan ^commentaar ,t'e onthou- den. - - - De leden van de 'delegatie, wérden op het' platform begroet door - de waarne^i mend Hoge Commissaris van Indonesië *- - -in Nedérland. de heer Soesanto Tirto- prodjo..:..'. ..i-Jf.amèn* de Nederlandse régéring'was ter -verwelkoming£>'aanwezig .y-de'; heër,.r5 R.vW. van Tets, „directeur kabinet-: én' -^ protocol van; het ministerievan -Btiitèn-:;, Iahdsé..Zakëniè^;i-2^1SÏ#^iJa®® Spoorwegen zei het-weeranders. Waar! - om vieren Rotterdam en Antwerpen.-de- 'V twee groté ha vensteden vandaag; ,'geen -': feest? Zij- hebben toch- recht om verr heugd te .zijn over het honderd-jarig be-.;;: staan van deze spoorlijn? Neen.rdeze stéA-^l den" hebben vele; verbindingen en -.zij kunnen.-niet elk eeuwfeest herdenken:-;?! Maar voor de grensplaats Roosendaal:;.-'; is deze baan de verbinding en daarom1-: is-hier feest". - 7 O werd de lóf - over en weer .toegel zwaaid bij de begroeting op .hét' sta- tlon, bij de ontvangst op het raadhuis en bij de opening van het piece de mi lieu van de festiviteiten: de spoorwegi;^ tentoonstelling op het feestterrein in het midden van de stad. Maar ar.'deze- ge-; beurtenissen hadden nog iets "waardigs en officieels. De pret voor deRoosen- dalers begon gisteravond. De -attracties;#? op het feestterrein ende verlichting der winkelstraten vormden een prachtige: entourage voor een echte feestvreugde. Deze vrengde zal tot 5 J»U' niet uit de stad wijken. Vele sportmanifestaties, het droppen van Belgische Commando-' troepen,: muzikale activiteiten en een braderie van drie dagen zullen demon- streren hoe .het eeuwfeest van de spoor-; stad wordt-gevierd. En bij;dit'alles zul-" len (J® Roosendalers zich ook wel wat trots voelen. Werd in hun gemeente hon- derd jaar geleden niet dé grondslag ge- legd voor een nauwe economische saë 35 menwerking In Beneiux-verband? -.- kellner M. C. A. Claassen en de duo- clusief ScandlnaireJ of Zwarte-Zeehavens of deze havens daarbij aanlopen, ls verhoogd rijdster, dé 32-jarige mej. C. van der Gunt, beiden uit WageLlngen afkomstig, werden op slag gedood. van -1 tot 5 per £100. Het Institute of London Underwriters ls hiertoe overge gaan in verband met; ontvangen claim* van afschepers in deze havens... Op feestelijke wijze heeft Roosendaal gisteren het féést herdacht, dat het precies-- 1 - S jaar «deden, liggen. In een diligence, wo?''-v, 1826 begaven de gasten van de N.S.-:iich naar, het raadhuis,éy.1 gemeentebestuur werden ontvangen. Ir. F.'Q. den' Hollander aien, deel aan de |9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1