Scherpe aanval van de e minister Belgische guldenslemng van f 100 millioen - Antwoord van minister Zijlstra het Dr. Schouten in net geweer tegen verwijten fe'V": Succes voor Mendès-France in Nationale Assemblee Benelux neemt initiatief tot E.V.G.-conferentie °P SODAPROJECT IN TWEEDE KAMER Reeds vijftig procent geplaatst Overtuigend Tien jaar herstel en wederopbouw eiland Walcheren Thunder jet in zee Billy Graham thans ziek m VRIJDAG 25 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2805 Weerbericht i. - Churchill's negende reis naar Amerika Beurtschipper verdronken Uniebesprekingen beginnen Dinsdag Tsjoe en Lai blijft Frankrijks permanente positie in het Verre Oosten erkennen Vandaag is het feest in Zeelands tuin Dodelijk ongeval te Rotterdam (Van onze parlementaire redacteur) HET machtigingswetsontwerp tot het geven van een staatsgarantie van de op te richten sodafabriek te Delfzijl, dat gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde kwam, was voor de socialist drs. Nederhorst aanleiding om namens zijn fractie een uiterst scherpe aanval te richten op de minister van Econ. Zaken prof. Zijlstra, het kabinet» en dr. J. Schouten, de A.H.-fractieleider die voorzitter is van de commissie van voorbereiding van dit kabinet. SalYw. j - Ark 1 Bi» „In gestrekte draf' Dr. J. Schouten Scherp afgewezen A Zie verder pagina 3 ■a. Piloot kwam om het leven Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112' Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 134402115485 B.g.g. 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en air. K. VAK HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. NU EN DAN REGEN. Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen of motregen, maar later ook enkele verspreide opkla ringen.: Matige, tijdelijk krachtige wind tussen West en Zuidwest Koel weer. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT P.v.d.A. op De heer Nederhorst maakte de minister van Econ. Zaken er een scherp verwijt'van dat hij als lid van een kabinet van gemengde samen stelling met een wetsontwerp in de Tweede Kamer kwam, dat rechtstreeks ingaat tegen de opvattingen van de Partij van de Arbeid. Wij vragen van dit kabinet geen socia- listische politiek maar wij verzetten ons tegen een politiek, die aan de be langen van de gemeenschap tekort doet, aldus drs. Nederhorst. Het is teleurstel lend. dat bij -deze minister het besef ont breekt. dat hij deel uitmaakt van een kabinet van gemengde samenstelling. De minister en zijn geestverwanten, moeten niet het onderste uit de kan willen halen, doch dienen rekening te houden met onze beginselen en geen maatregelen te ne men die voor ons onaanvaardbaar zijn. Er was volgens de heer Nederhorst tus sen de opvatting van de minister en zijn geestverwanten en de socialistische op vatting plaats geweest voor een compro- T- - 'ïWEtSf&Rïföy:strxSBB it i Dr. J.'. Schouten mis. Wij zijn voorstanders van een ge mengd bedrijf; er is echter een particulier bedrijf met een overheidsgarantie uit de bus gekomen. Het wetsvoorstel van de minister houdt op geen enkele wijze rekening met de socialisten. De andere leden van het kabinet de aanval van drs. Nederhorst richtte zich dus ook tegen de socialistische ministers zijn gezwicht voor de „koudwatervrees voor socialisatie van deze jonge Anti-Revolu- tionnaire minister" riep het socialistische Kamerlid verbolgen uit. Dr. Schouten kreeg de volle laag van de socialistische critiek omdat hij als voor zitter van de commissie van voorberei ding „in gestrekte draf" en in een gefor ceerd tempo dit wetsontwerp in de com missie had doen behandelen, zodat de voorbereiding tot het openbare debat slechts zes weken had kunnen duren. Bovendien had de heer Nederhorst er be zwaar tegen dat allerlei gegevens aan deze commissie onder volstrekte geheim houding waren verstrekt. O Ver de bespre kingen met het Belgische Solvay-concern over de marktpositie zoals bekend be heerst dit concern op de Europese markt met enige andere buitenlandse concerns een monopolie-positie weigert de mi nister, aldus drs. Nederhorst in het open baar mededelingen te doen. Daardoor kan volgens de heer Nederhorst de Kamer niet meer nagaan of er bij deze besprekingen -sprake is van vorming van een kartel of van deelneming van de Solvay aan het soda-project in Delfzijl. Het tempo van behandeling van dit welsontwerp en de betrachtte geheim houding maken discussie in de Kamer uiterst moeilijk. Drs. Nederhorst drong er op aan bij de minister deze geheimhouding te ver breken en de Kamer te vertellen wat er te verwachten is van het overleg met het Solvay-concern. Mocht de regering, dit niet doen, dan zal de socialistische fractie in tweede termijn een besloten zitting van de Ka mer aanvragen. De regering heeft nu nog de kans, aldus drs, Nederhorst, om ome médewerking te verkrijgen. Wij geven als democratische socialisten de voorkeur aan de vorming van een staatsbedrijf of een gemengd bedrijf maar wij. zijn bereid water in de wijn te doen én genoegen te nemen met het verlenen van. een staats garantie. mits ten eerste zekerheid wordt verschaft, dat wanneer deze garantie wordt aangesproken, overheidsdeelne- ming volgt. .Ten tweede komt vast te staan dat de nieuwe soda-fabriek geen marktovereen- komstcn aangaat zonder goedkeuring van de minister van Econ. Zaken en ten der de de verzekering wordt gegeven dat de bestaande rechten van dc overheid c.a. het handhaven van de naastings clausule in het contract met de Kon. Ned. Zoutindustrieën het toepassen van deze bepaling op de nieuwe soda-fabriek. waardoor volgens de socialistische woord voerder de vorming van een monopolie kan worden voorkomen niet worden prijsgegeven of in waarde inboeten. De heer Nederhorst noemde boven staande eisen het uiterste minimum waar op de socialistische fractie bereid is haar medewerking te verlenen. De socialistische afgevaardigde deed een fikse greep in de historie en sleepte Freub. Nolens en Alberda erbij om aan te tonen, dat de staat allerlei voordelen prijs geeft, omdat de nieuwe sodaindus- trie geen staatsbedrijf wordt. Minister Zijlstra kreet hij uit als een man. die in de politieke geschiedenis van ons land geboekstaafd zal blijven als de' man van het cadeaustelsel. De nieuwe overeen komst met de Kon. Ned. Zóutindustrie, die met 12 millioen gulden zal deel nemen in het sóda-project, en de garan tie-overeenkomst met de soda-fabriek in Delfzijl, hangen volgens drs. Nederhorst van kwijtschelden door de staat aan el kaar. Het wetsvoorstel maakt de staat mede-risico-drager zonder dat hij aan spraak kan maken op de winsten en zon der dat hij invloed kan uitoefenen op de factoren die het risico bepalen. De libe rale staatsman Treub heeft zich bij de oprichting van de Hoogovens hiertegen reeds 'verzet en hij was een tegenstander der socialisten, maar een tegenstnder met gezond verstand, aldus drs. Nederhorst. Dr. Schouten (A.R.) die na de heer Nederhorst sprak, begon met te zeggen dat de socialistische woordvoerder er voor gezorgd heeft dat het bij het debat over dit "wetsontwerp wat levendiger zal toegaan, -.•De heer Schouten*constateerdo,--Vdat- de heer Nederh orst hem. verweten - haddat hij „ini gestrekte draf" dit wetsontwerp door de commissie van'voorbereiding had doen behandelen. Hij dacht hierbij «Jus aan een paard en blijkbaar niet aan het veel snellere vliegtuig of zelfs niet aan een fiets. Het Kon: besluit waarbij het wetsont werp aan. de Kamer werd aangeboden dateert echter van 9 April. Het voor lopig verslag werd op 18 Mei reeds vast gesteld, bijna zes weken later reeds. Daarna is de Memorie van Antwoord ge komen en tenslotte nog een mondeling overleg met de minister. Men kan over het resultaat verschillend denken, maar dit heeft met de procedure Van behan deling niets te maken. De Kamer heeft voldoende gelegen heid gehad, zich op deze materie te be zinnen, veel meer gelegenheid dan bij andere onderwerpen het geval is. Bovendien blijkt uit de doorwraakte rede van de heer Nederhorst, aldus dr. Schouten dat hij zich terdege heeft kunnen voorbereiden." Als de bezwa ren tegen de gevolgde procedure juist waren, had de heer Nederhorst hier vanmiddag moeten improviseren", riep de heer Schouten onder grote vrolijk heid van de Kamer uit. Dr. Schouten toonde aan dal de gang van zaken in bet econ. leven meebrengt dat de voorstanders van socialistische of staatsbedrijven hun standpunt moe ten herzien, niet alleen op principiële gronden maar ook uit practische over wegingen. Wat dit laatste betreft, wees de A.R.- fractieleider erop, dat men bij het in het leven roepen van staatsbedrijven voor de moeilijkheid zit ,dat de staat gedwongen is om voor het beheer en het bestuur een beroep te doen op een bepaalde onderneming Tégenover de directie van zo'n onderneming die over de deskundig heid beschikt, welke de overheid ont-; beert, staat de overheid dan in een zeer zwakke positie. Hoe lang zou het niet duren voordat de overheid verstand heeft van kostprijsberekeningen en afzet mogelijkheden. In verhouding tot het verleden blijkbaar wilde de heer Schouten de reactionnaire ideeën van de socialisten aan de kaak stellenis het economische leven veel ingewikkelder geworden. Verwacht gjj van overheids bedrijven niet teveel, zo vroeg dr. Schou ten. Is de democratische controle op de Staatsmijnen nu zo 'sterk? Hoe kon de minister van Econ. Zaken zijn zeggen schap tot gelding doen komen in derge lijke overheidsbedrijven? Voorts merkte dr. Schouten op, dat bij overheidsbedrijven de zaak dreigt in het politieke vlak te geraken, omdat dan de regering moet gaan onderhandelen bijv. met de buitenlandse regeringen en soda- concern. De A.R.-</oordvoerder was ook van mening, dat er zekerheid moet zijn dat de sodafabriek in Delfzijl niet in buiten landse handen kan komen. De minister neemt in de stukken dit standpunt ook in. De heer Schouten stond op het stand punt. dat de staatsgarantie niet eerder kan worden gegeven voordat deze zeker heid er is. Wellicht zullen de statuten van de onderneming op dit punt water dicht zijn. De minister dient de Kamer of de commissie voor econ. aangelegen heden hiervan op de hoogte te stellen. Ook de heer Schouten was voor open bare beraadslagingen, maar ook hier moet men de zaken niet overtrekken zo als de heer Nederhorst had gedaan. Men kan van de minister niet eisen dat hij in het openbaar mededeelt hoe het met de onderhandelingen met het Solvay- concern staat. Wanneer de heer. Nederhorst minister Zijlstra de man van het cadeaustelsel noemt, dan ligt de overdrijving er duimendik bovenop. Daarmee onder- graaft de heer Nederhorst zijn eigen standpunt, aldus dr. Schouten. Het handhaven - der naastingsclausule voor de Kon. Ned. Zóutindustrie ook wanneer deze industrie gaat deelnemen aan het sodaproject zou volgens de heer Schouten volkomen onredelijk zijn. De aanval van drs. Nederhorst op het kabinet en de minister wees de heer Schouten tenslotte scherp af. De heer Nederhorst poneert, aldus de heer Schou ten dat bij een kabinet van gemengde samenstelling dit kabinet alleen maar met voorstellen mag komen, die niet in- gaan tegen de opvattingen vari de partij -an de Arbeid. Wij anli-revoluiionnairen, aldus dr. Schouten, zijn niet zo sterk als de partij van' de arbeid, maar namen zij dit stand punt in bij de Zondagwei oi zullen wij dit straks doen wanneer het statuut met de West aan de orde komt? Natuurlijk moet een kabinet van ge noemde samenstelling met vrijheid té typrfc .kunnen gaan, In meer dan een ge vat kanNiët-resultaat. dan \niet zijn een compromis. „Wanneer de partij van de Arbeid stelt, dat nooit tegen haar mag worden inge gaan, dan is dat een constitutioneel novum, dat ik voorlopig alleen maar kan aanvaarden onder benificie van inven taris", aldus besloot dr. Schouten, die overigens de verdediging van het wets ontwerp gaarne aan de minister over liet, De Kamervoorzitter, dr. Kortenhorst, zei aan het eind van deze spannende middagvergadering, dat de Kamer haar ongeduld helaas moest bedwingen, om dat minister Ziilstra in de avondver gadering de Kamer zou antwoorden. Diergaarde „Blijdorp" re Botterdam heeft sinds gisteren de beschikking over ttvee manenrobben, een manlijk en een vromelijk exemplaarDe dieren zijn met de ,^ildabi" aangevoerd uit Mon tevideo en zij leefden nan de kust van Palagonie. Het mannetje is zeer groot en draagt in volwassen toestand een dikke huarvacht aan hals en romp. De ttve dieren zij ondergebracht in het zeelceuwenbassin van de Dier gaarde, waar tot gisteren Robbie, du. zeehond vertoefde- Robbie is ntt ver huisd naar het bassin van dc twee Californischc zeeleeuwen. De foto toont een der robben, tijdens het verslinden van een vis. Advertentie Dc Engelse premier Sir Winston Church»! is gisteren voor de negende maal (zijn tournée's in de V.S. in zijn jeugd niet meegerekend) een tocht naar de Verenigde Staten begonnen. Het lijkt waarschijnlijk, dat dit ook Sir Winstons laatste reis als actief premier zal zijn. De eerste maal reisde Churchill naar Washington in December 1341,vlak na de .Tapanse aanval op Pearl Harbour. Daarna hebben de Amerikanen Chur chill, met zijn grote sigaar en het V- teken in hun land kunnen zien achter eenvolgens in '42, tweemaal in '43, in '46, in *48, '52 en '53.Een bijkans tachtigjarige Churchill. een man. die langzamer en' onzekerder loopt en met een gehoorapparaat, maar waarschijn lijk nog met de sigaar en met het V- teken en ook nog met zijn oude over redingskracht, gaat nu weer over de Oceaan om Eisenhower te ontmoeten. Gisteren heeft Churchill nog een door hem bijeengeroepen Kabinetszitting weer afgezegd, omdat hij, alvorens naar Amerika te vertrekken nog besprekin gen wilde voeren met de Australische minister van Buitenlandse Zaken Ca sey. Naar w'ü vernemen zijn reeds gerui me tijd besprekingen gevoerd omtrent een in Nederland te plaatsen guldens- lening ten laste van hét Koninkrijk België. In de Belgische ministerraad van heden werden op voorstel van de minister van financiën de voorwaarden goedge keurd van de uit te geven 3% pet 30-jarige guldenslening, groot f, 100 min, welke ge«lurende tien jaar niet aflos- vv.A^r'. Gistermiddag Is-bij het laden van het beurt vaartmotorschip „Rotterdam 8" dat bij de Superfosfaatfabrieken „Al batros" te Pernis geschiedde, de 47- jarige schipper A. Bijl woonachtig Rot- terdamsedijk te Schiedam) te water ge raakt en verdronken. Hoewel de politie de gehele middag heeft gedregd is het haar niet gelukt het slachtoffer te vin den. 1 baar zal zijn en waarvan de aflossing daarna zal plaats hebben in 20 gelijke jaarlijkse termijnen. Dc helft dezer lening zal in 5 maan delijkse termijnen worden gestort door een aantal Nederlandse verzekerings maatschappijen onder leiding van de Assurantie Maatschappij de Nederlanden van 1845. terwijl een bedrag van f 50 millioen te zijner tijd door de Twentsche 'oank ter beurze van Amsterdam zal worden geëmitteerd. De aangekondigde - guldenslening ten laste van het Koninkrijk België wordt, vooral waar het hier onze Benelux- partner betreft van bijzondere beteke nis geacht Het is de eerste buitenlandse lening, die na de'.oorlog in Nederland wprdt- geëmitteerd.-'-Hetprospectus met- aanvullende bijzonderheden kan ver wacht worden in de week van 4 tot '11 Juli a.s. BIJhet defensiedebat heeft de communistische heer De Groot zich tot taak gesteld aannemelijk te maken dat het Nederlandse defensie project uiting was van een barbaars uitgangspunt. Hij kenmerkte dit vijf-divislënplan als uiting van oorlogszucht. De 165 tot de tanden gewapende Russische divisies in Europa, die in korte tijd tot 40f kunnen worden uit gebreid, zijn natuurlijk uiting van een vredeswil. Onder deze omstandigheden kan men sich voorstellen hoe overtuigend redevoeringen van de heer De Groot sjjn. Naar het ANP van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken in Den Haag verneemt, zullen de Uniebesprekingen tussen de Nederland se en Indonesische delegaties op Dins dag 29 Juni des ochtends om 11 uur aan vangen. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de grafelijke zalen aan het Binnenhof. Zoals bekend, zal het over leg betrekking hebben op deUnie en aanverwante aangelegenheden en zullen de delegaties op ministerieel niveau wpr, den samengesteld. De Nederlandse delegatie zal wrerden geleid door de minister zonder porte feuille, mr. J. M. A. H. Luns. Premier Mendès-France heeft giste ren in de Nationale Assémblée zijn eer ste grote succes geboekt. Toen hij dc Kamer verzocht bij stemming te beslis sen dat er over de samenstelling van zijn kabinet voor onbepaalde tijd geen vragen zouden worden gesteld kreeg hij een overweldigende meerderheid. Er stemden 433 leden voor dit voorstel'en slechts 23 tegen. Hij. kreeg nog 14 stem men meer dan bijde"*stemming waar bij hij-formeel -Bevestigd-werétiais-pre mier. - Mendès-France bracht in een rede ver- Minister Zijlstra stelde in het begin van zijn betoog over het Soda-project vast, dat algemeen in de Kamer de vestiging van een -Soda-fabriek wordt toegejuicht. Ook buiten de Kamer is dat het geval. Zo heeft de Kon. Ned. Zóutindustrie altijd verlangt de zoul- produclie te complementeren mei de productie van soda. Deze zaak als geheel genomen is het wagen waard. De -bewindsman kan de heer Weiter (KNP), die daarover 's middags had ge sproken, geen ze kerheid geven, dat er geen prijzen- strijd zal ontstaan. Er is'een aanbod geweest op 14 Juni van het Solvay- concern om deze fabriek in Delfziji te mogen stich ten en exploiteren, welk aanbod ech ter is afgewezen, omdat dan géén overwegend Nederlandse sodafabriek tot stand zou komen. Dit Antwoord gaf de minister eveneens op vragen die de heer Welter-had gesteld. Van een op schorting van de openbare behandeling in verband met dit aanbod, waarom de Ziilstra heer Welter had gevraagd, wilde de bewindsman niets weten. Wij moeten thans voortvaren, aldus prof. Zijlstra. De heer Ankersmid (VVD), die- ge steld had, dat de fiscale politiek .-oor zaak is van schaarste aan risicodragend kapitaal, zodat bij het sodaproject tot staatsgarantie moest worden overge gaan, kreeg van de minister ten ant woord, dat ook al was er voldoende risico-dragend kapitaal, het nog de vraag is, of -het voor dit specifieke ge val beschikbaar zou zijn gekomen. In gewoonlijk welingelichte kringen is Donderdag vernomen, dat België, Nederland en Luxemburg overeen zijn gekomen, dat zij als enig alter natief van de Europese Verdedigingsgemeenschap, indien Frankrijk het verdrag niet wil bekrachtigen, de toelating van West-Duitsland. als vol lid van de Noordatlantische-Verdragsorganisatie willen overwegen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen zouden Woens dag deze beslissing tijdens hun bijeenkomst in Luxemburg hebben genomen en Frankrijk hiervan op de hoogte hebben gesteld. De beslissing zou betekenen, dat België, Nederland en Luxemburg niet willen, dat de onderhandelingen over het E.V.G.-verdrag opnieuw worden geopend. De drie Beneluxlanden hebben, naar in Bonn van officiële zijde werd bevestigd, het besluit genomen de zes regeringen der E.V.G.-landen voor een nieuwe con ferentie op korte termijn bijeen te roepen. De conferentie zal mogelijk vol gende week in Brussel worden gehouden. In Bonn wordt van bevoegde zijde ver klaard, dat de Westduitse regering ten zeerste ingenomen is met het door de Beneluxlanden genomen initiatief. De bondsregering acht een dergelijke bijeen komst dringend nodig teneinde nogmaals een beroep te doen op de Franse zo wel als de Italiaanse regering om het E.V.G.- verdrag niet ten val te brengen. Naar dr. Adenauer in de afgelopen dagen herhaal delijk verklaard heeft, gaat het naar NIEUW EERSTE-KAMERLID De voorzitter van 't Centraal Stem bureau heelt in de plaats van wijlen de heer A. J. de Goeij benoemd ver klaard tot lid der Eerste Kamer de heer H. J. M. Verhey te Didam (K.V.P.). HJ1/. koningin Juliana heeft gistermid dag op het Paleis Soestdijk de deelne mers aan het P-E.N.-congres ontvangen. V.ljtj-.: dr. Victor E. van Vriesland; dc oud-minister, mr. dr. J. in 'l Veld; prof. dr. F. E. J. Malherbe Z.-Afrika HM. de Koningin en prof. dr. N. A. Donkersloot. (Van onze speciale verslaggever) yANDAAG is het feest in"Zeelands tuin. Met een uitbundig vertoon van vlaggen en wimpels van huizen en schepen viert Walcheren zijn herstel en wederopbouw. Het her denkt op deze dag de arbeid van tienduizenden, die het historische en zo menigmaal geslagen schier eiland een nieuwe toekomst hebben gegeven. Vreugde en dank liggen be sloten in de klare zang der carillons, die spelen van slanke torens van het eeuwenoude Veere tot het nijvere Vlissingen. In het grauwe morgenlicht, terwijl honderden vlaggen zwaar hingen van de regen, heeft Walcheren het Konink lijk paar ontvangen. In Middelburg in de Nieuwe Kerk, waar de kaarsenkro nen ontstoken waren, bevonden zich 800 bevoorrechte Zeeuwen, toen Konin gin en Prins onder het gebeier der klok ken dit herrezen bedehuis betraden. Volgens de beste traditie van net Zeeuwse volk, begoi: men deze dag van herdenking met een dankdienst. In de sobere met palmen versierde kerk nam om elf uur een voornaam gezelschap plaats. In het gezelschap van het vorstelijk paar bevonden zich de'ministers van Wederopbouw en Bin nenlandse Zaken en de leden van het corps diplomatique. Gastheer op deze grote dag voor Zee land is Jonkheer, de Casembroot,Com- 'missaris van de Koningin in dit gewest, die voor de tweede maal in een week de Vorstin ontvangt. Plechtig en krachtig weerklonk het oude vaderlandse lied „Wilt heden nu treden voor God, de Here", door de ruimte, de openingszang van deze dienst. Ds. L. Rijksen, predikant der Geref. Gemeente begon de dienst met Schriftlezing, Psalm 48 van het 10de vers tot het eind. Het herdenkingswoorc! werd uitgesproken door ds. E. Dirkstra. Herv. predikant, dié onder meer zr; dat Walcheren zijn leed draagt, niet doffe berusting, maar het aanvaard u Gods hand als een offer, dat gevraag werd. De Marinierskapel speelde onc-er meer de Mars Héroique. Ds. P. van Til, Geref. predikant, sprak het Dankgebed. Onder het zingen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst besloten. Hierna begaven de gasten zich naar de Katho lieke kenk te Middelburg en daarna werd op de Grote Markt een parade af genomen. Een groot deei van de Zeeuwse vis sersvloot ligt in het Kanaal van Wal cheren als demonstratie tegen het Delta plan. In een loods aan de Pelgrimskade te Rotterdam is gisterochtend, de 28-jarigé F. P. Creemers woonachtig Clingendaal, gevallen^ en met zijn hoofd onder een oplegger terechtgekomen. - Hij - was- op slag dood. Duitse opvatting niet aan, dat de nieuwe Franse regering de door haar voorgang sters geschreven handtekeningen onder de verdragen eenvoudig „als krijtlijnen zou uitwissen". Het Duitse standpunt is, zo wordt hier verklaard, dat Frankrijk en Italië niet van hun plicht kunnen worden ontslagen eindelijk hun beslissing over de verdragen te nemen. Eerst wan neer deze beslissing genomen is, is het naar Duitse opvatting tijd om eventuele Franse wensen tot wijziging van de ver dragen onder ogen te zien, dan wel over alternatieven te spreken. De uitnodiging van de Benelux-landen volgde op de Woensdag te Luxemburg gehouden bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken der drie landen Naar verluidt besloten de drie ministers daar de bijeenkomst te Brussel te beleg gen ten einde vast te stellen, of Frank rijk en Italië werkelijk van plan zijn het E.V.G.-verdrag te bekrachtigen en, in dien het Franse antwoord negatief is, te laten weten, dat de Benelux-ianden van plan zijn de rechtstreekse toelating van West-Duitsland tot de N.A.V.O. te steu nen. Volgens Franse functionarissen is het onwaarschijnlijk, dat premier Mendès- France een uitnodiging voor de bijeen komst te Brussel zal aanvaarden, aan gezien hij het te druk heeft met het In- dochïnese vraagstuk. (Van onze correspondent) Donderdag is bij Ameland een Thun derjet straaljager van de vliegbasis Leeuwarden in de Noordzee gestort. De piloot is daarbij om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde 's middags om streeks 3.30 uur. Tijdens oefeningen bo ven zee stortte de Thunderjet plotseling van grote hoogte neer. Hij kwam enkele kilometers ten Noorden van het strand tegenover de Badweg van Nes in de Noordzee terecht. Er is nog van verschillende kanten getracht hulp te bieden. Zo voeren de reddingsboten Jhr. J. H. R. Ortt van Holm, de Brandaris van Terschelling en de Insulinde uit Oostmahorn uit, ter wij! een Harpoen van de opsporings- en reddingsdienst van de Marine -Lucht vaartdienst, bestuurd door luitenant ter zee vlieger tweede klas Boon van Okh- see, van Valkenburg opsteeg om de red dingboten zo mogelijk aanwijzingen te geven over de plaats van de straalja ger. De pogingen hebben echter geen resultaat gehad. Dé Thunderjet is ge zonken. Een commissie ,van onderzoek is Donderdagavond- per vliegtuig naar Ameland vertrokken. De Luchtmachtvoorlichtingsdienst heeft Donderdagavond medegedeeld, dat de „Thunderjet" werd bestuurd door de 25-jarige sergeant-vlieger L. Koster uit Den' Helder.' Sergeant-vlieger Koster was gehuwd en vader van.twee kinderen. slag uit van zijn besprekingen met Tsjoe en Lai. Hij zei dat men-het eens geworden was'over een zo spoedig mo gelijke militaire oplossing in. Indo-China het staken-van de vijandelijkheden; Dé belangrijkste punten uit de rede van Mendès-France waren: 1. Iedereen stemt, nu in met het prin cipe dat Laos en Cambodja, de twee kleinste .van.- de drie Indo-Chinese sta ten, 'onafhankelijk zullen rijn.' 2.. .Zijn. besprekingen.'.metpremier Chou toonden aan dat'de 'Chinezen Frankrijks. permanente, positie in -het Verre Oosten erkennen' en dat Frank rijk dus in een oplossing niet zal* wor den gevraagd zich uit hef gebied;terug 'te trekken. De premier zèide: De duur van onze bèsprekingen en het behande len 'van de kleinste bijzonderheden to nen! het onbetwistbare karakter van de 'rol van Frankrijk .enzijn permanente! positie in het Verre Oosten".- V,/ 3. Hij hoopt de minister van Buiten landse Zaken van de Sowjet-Unie, Mo- lotow, te ontmoeten wanneer deze' de volgende maat naar Genève, gaat- Men- dès-France sprak niet over een ontmoet ting met de delegatie van de Vietminh- communisten. 4. Hij sprak zich uit tegen het afhan kelijk stellen' van het lot van het Europo- pese legerplan van een vrede in Inaó- China. De secretaris van de Amerikaanse evangelist Billy Graham, Jerry Beavan, heeft meegedeeld, dat Graham vanmor gen ernstig ziek is geworden. Een Duitse arts. beeft hem in een ziekenhuis 'doen opnemen voor een volledig onderzoek. Later werd medegedeeld dat Graham na het onderzoek in het ziekenhuis naar zijn hotel was teruggebracht. Een Duitse arts deelde mede, dat de uitslag van het onderzoek eerst bekend zou worden, nad-at een x-foto van Gra- mans borst en onderlichaam zal zijn ontwikkeld. Grahams toestand werd niet ernstig geacht. Volgens een onbevestigd bericht, zou hij lijdende zijn aan een aandoening van de galblaas. Vincent Auriol (voorgrond)' "heeft te Oxford hél. eredoctoraat JmÊdelQ rechten ontvangen. Dt' plechtigheid vond plaats in de ïcercldbcroe:nde uni-\ versiteit te Oxford. De heer en me vrouw Auriol terloeveh momenteel Engeland,- waar zij, ouv'üvrden j. vange/t y door Koningin Elizabeth\ém':?* ^aar Se™ad, de1 hertog van Edaiïürgk0M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1