Afgeslagen aanval Ned. H.C. in Djakarta tot de, pers: Nederland is nimmer onwillig geweest Communisme is groter gevaar dan z.g.n. kolonialisme VERNIETIGENDE VRAAG AAN SOCIALISTEN Problemen anders dan vroeger Eisenhower en Churchill bespraken E.D.G.-hnpasse m N KANS OP ENKELE BUIEN Soda-project in de Kamer Op Mompen in het luchtruim Premier Meridès-France komt niet naar de „conferentie van Zes Russisch schip door CHINEZEN opgebracht Vreemde journalistiek J- ZATERDAG 26 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2806 Weerbericht D Instructies van Soenarjo 5 Afdeling Protocol wist van de komst der Indonesiërs Graham in Berlijn Haaieninvasie in de Waddenzee Vietminh verovert posten in de Delta" gratis tot 30 Juni Vrouw in Hilversum bij aanrijding gedood de Geen accoord Zie verder pagina 3 A Zie vorder pagina 3 Dr. H. Berkhof Evanston naar houd niet jT' Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 C4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157C0 •«.Gravenhage: Huygensptein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 11440Z115486 B.g.g, 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KELINING en Mr. K. VAN HOUTEN (Geldig tot Zondagavond) ENKELE OPKLARINGEN Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige ivlnd tussen West en Noordwest Koel weer. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT A het artikel van de heer Roe mers, dat wij deze week uitvoerig citeerden, behoeft het geen verbazing te wekken dat de socialisten met een reer scherpe aanval op minister Zijl- jtra'zün gekomen. Het was duidelijk dat zij met critiek zouden komen. Het was ook begrijpe lijk dat zij met critiek zouden komen. Want dê grondgedachte, waarvan het *oda-project uitgaat, is beslist met so cialistisch. Maar, de rede van de heer Neder- horst was wel ongewoon fel. Hier was een keur van socialistische argumenten bij elkaar gebracht. Alle moeilijkheden en alle bezwaren, die bijeen te garen waren, zijn door de heer Nederhorst op een bekwame, suggestieve, soms zelfs op emotionele wijze ten tonele gevoerd. Maar aan de andere kant was het betoog van de heer Nederhorst daar door eenzijdig. Hij „overtrok" de din gen, zoals de heer Schouten opmerk te en deed daardoor ook weer af breuk aan zijn betoog. Somtijds was de heer Nederhorst zelfs enigermate persoonlijk. De minister heeft zijn zaak op be kwame wijze verdedigd. Hij onthield zich volstrekt van al die verschijnselen, die het betoog van de heer Nederhorst ontsierden. Zijn be toog was principieel gefundeerd en za kelijk. Hij gaf een inzicht in de ge compliceerdheid van het geval, hij ont kende de moeilijkheden en de risico's niet, maar betoogde op rustige wijze, waarom het zi. zo moest en niet anders. E heer Nederhorst bracht In zijn rede ook in 'geding, dat de samen stelling van en de samenwerking in een kabinet op brede basis de regering had moeten leiden tot een ontwerp, waarin meer met de socialistische ge dachte-moest worden rekening gehou den. Het ontwerp mocht'niet ingaan tegen 'socialistische inzichten, aldus formuleerde hij het in negatieve zin. Dr. Schouten heeft dat standpunt be ltreden. De socialistenovervragen ,als,. zijnde. M stellen, dat bij het indienen van wetsontwerpen de regering zich heeft te-'onthouden van het indienen van zodanige/ die tegen de socialistische inzichten ingaan. .Want de socialisten beogen een"om vorming- van de maatschappelijke structuur van ons land, die door de andere partijen niet wordt gewenst. Het-politieke compromis moet niet liggen halverwege die door anderen niet gewenste omvorming, maar bet moet vóór die omvorming-» liggen. .Dat zou voor ieder, bij enig naden-' ken, duidelijk moeten zijn. In'het politieke compromis kan een door-de anderen-principieel niet ge wilde omvorming -der maatschappij nooit betrökken zijn. ACHTER deze activiteit liggen ver moedelijk verschillende overwe gingen. "Allereerst de door de heer Roemers reeds aangeduide „teleurge stelde verwachtingen'' omtrent de economisch-sociale richting van minis ter Zijlstra. Hoe ongemotiveerd die verwachtingen waren, hebben wij reeds meermalen betoogd. In zekere zin wa ren zij niet slechts ongemotiveerd, maar ook niet zuiver. Denken sommige socia listen met anti-revolutionnairen alleen te kunnen samenwerken, indien deze hun "anti-revolutionnaire opvattingen verloochenen? Daar zijn zij dan bedrogen mee uit gekomen. Het isbegrijpelijk, hoewel niet zeer wijs, dat zij l daar op een zo ongelukkige wijze uiting aan geven als thans het geval was. Dè voorheen vaak door hen verguis de Van den Brink, tegenover wie zij eerst minister Zijlstra op het schild verhieven, wordt nu weer ver boven Zijlstra verheven. Daar zal noch de heer Van den Brink noch de heer Zijlstra zich al te vee! van moeten aantrekken.' „Het Vrije Volk" schreef onlangs, dat de P.v.dA. een verscherpte strijd tegen de confessionele partijen zal gaan voeren. Nu, daar hebben we deze week eni ge staaltjes van beleefd. Het is duidelijk, dat ook de actie tegen het soda-project daar ten dele uit moet worden verklaard. Het wordt tijd, dat de PvdA weer tnet haar benen op de grond gaat staan. „Met het zenden van de delegatie hebben wij getoond bereid te zijn be- sprekingen over de opheffing van de unie te houden", aldus de Indonesische minister van Voorlichting, mr. Tobing. Indien de ontvangst van de delegatie niet bijzonder hartelijk is, kan dit het vermoeden wekken, dat Nederland tamelijk koud staat tegenover deze besprekingen". Minister Tobing bevestigde, dat de Indonesische delegatie de kwestie- Nieuw-Guincs op baar agenda voor de uniebesprekingen heeft staan. Op een vraag, wat de Indonesische delegatie zal doen, indien Nederland deze kwestie gescheiden wil houden van de Uniebesprekingen, antwoordde de mi nister, dat de delegatie gebonden is aan bepaalde instructies en dat zij over ontwikkelingen buiten deze in structies contact dient op te nemen met de Indonesische regering. De Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië heeft gisteren tegen over de binnen- en buitenlandse pers in Indonesië een verklaring afge legd, waarin hij het standpunt van de Nederlandse regering met betrekking tot. de besprekingen over de opheffing van het Unie-verdrag naar voren heeft gebracht. „Er wordt de laatste tijd veel gesproken over een Nederlands-Indone sisch geschil", aldus Graaf van Bijlaadt En inderdaad er is een geschilpunt, dat men van internationale orde zou kunnen noemen, West-Irian, wat wfj noemen Nederlands Nieuw-Guinea, Men noemt dit hier een nationale claim en vindt, dat de Uniepartner Nederland zich slecht gedraagt door dit gebied niet aan Indonesië over ie dragen. Welnu, wij van onze kant beschouwen Nieuw-Guinèa nog altijd als volkomen Nederlands gebied. Ook voor ons is dat een nationale zaak: naar mijn oprechte mening behoeft echter deze kwestie de verhouding tus sen beide landen niet slecht te be ïnvloeden. Ook andere landen hebben dergelijke geschillen zonder dat daar door overigens de onderlinge betrek kingen worden, geschaad. Van onze correspondent Donderdagavond omstreeks half zeven is de 58-jarige wielrijdster A. Bettman op de Joh. Gerardsweg te Hilversum door een auto gegrepen en gedood. De vrouw stak zonder om te kijken de rij weg over om haar aap de overzijde gelegen woning te bereiken. Een auto, bestuurd door -de 46-jarige Hilversumsc tandarts A. S. reed haar aan in de flank en zij overleed ter plaatse aan zware inwendige verwondingen. (Van onze weerkundige medewerker) het Middellande Zeegebied de- zon elke dag,aan TERWIJL in hemel staat te branden en de temperaturen overdag doet stijgen tot boven dertig graden is het weer in West-Europa wisselvallig en overwegend koel. Ook voor de komende dagen "kan nog geen zomer- weer in het vooruitzicht gesteld worden. Westelijke winden voeren x voortdurend koele oceaanlucht via Engeland naar onze omgeving. -Tussen de elkaar snel opvolgende storingen komen af en toe opkla ringen voor, maar de zonneschijn is te kort -van duur om de tempe ratuur wat te doen oplopen. Terwijl gisteravond een regenzone1 van een oude storing nog het grootste deel van ons land bedekte, naderde alweer een nieuwe storing de Westkust van Schotland. Deze depressie zal tijdelijk een krachtige Westelijke wind veroorzaken, waarmede nieuwe hoeveelheden 'oceaanlucht met lage temperaturen naar West- Europa worden gevoerd. Voor het weekeinde moet ook op koel en wisselend weer'gerekend worden' met kans-op-enkele-buien. openbare beraadslagingen over het soda-project konden pas om drie uur 's middags worden hervat nog over leg had gepleegd met de commissie van voorbereiding, bleek ondanks zijn po gingen om. de socialisten tot een zake- jjke bespreking te brengen daarin niet te zijn geslaagd. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Economische zaken, prof. Zijlstra, stelde gistermiddag in de Tweede Kamer de vernietigende vraag aan de socialisten: Had ik kunnen weten, - dat ik. met de indiening van het wetsontwerp tot het toekennen van een staatsgarantie aan de nieuwe sodafabriek- in Delfzijl in botsing, casu- quo in hevige botsing zou komen met de socialisatie- beginselen van de Partij van de Arbeid? „Neen", was het antwoord van de minister. „"Want In socialistische kring kan men geenduidelijk inzicht verschaffen -over de 'opvattingen terzake van dé socialisatieVraagstukken. Deze -vraagstukken, ilggen thans^in socialistische kring' anders dan ze vroeger .hebben gelegen. Daarom na'd ik gedacht, dat hierover een zakelijke discussie zou kunnen worden gevoerd. Ik. heb niet geweten en kon ook niet weten, dat''het, in socialistische kring ligt zoals de heer Nederhorst heeft gesteld." - De heer Nederhorst zweeg, doch de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mr.. Burger zei: „Daar 'zult u toch wei iets van hebben kunnen mer ken!" Minister Zijlstra antwoordde rustig: „In de socialistische literatuur heb ik ten aanzien van het socialisatie-vraag stuk geen scherpe conclusie kunnen aantreffen, ook niet in het boek „De Weg naar Vrijheid". Ondanks de interne socialistische verwarring over deze „essentiële maat schappelijke beginselen", waarover drs. Nederhorst in het begin van de debat ten gistermiddag op hoge toon zeer hoog opgaf, uitte deze socialistische af gevaardigde opnieuw de grief, dat mi nister Zijlstra als lid .van een kabinet van gemengde samenstelling met dit wetsontwerp inging tegen de beginse len van de Partij van de Arbeid. Wij verlangen geen. socialistische politiek, maar een wetsvoorstel dat lijnrecht tegen.:onze beginselen ingaat, kunnen wij niet aanvaarden. Dr. Schouten wees nogmaals op de onhoudbaarheid van deze stelling. In de praktijk zou dezè stelling er toe leiden, dat het kabinet meer dan eenmaal het treffen van bepaalde voorzieningen zou moeten nalaten. Er zijn omstandighe den waarin „dit niet het geval is. Zou de regel, die drs. Nederhorst „met zo veel enthousiasme" aan het kabinet van gemengde samenstelling voorschrijft, altijd moeten.' worden - toegepast, dan zouden de Anti-Revolutionnairen dus mogen verwachten, dat tiïj, zodra het wetsontwerp inzake de uitbreiding van de Staatsloterij aan de orde komt, op treedt en verklaart, dat de Kamer dit niet mag - aanvaarden, want iedereen weet dat de Anti-Revolutionnairen principieel tegen Staatsloterij zijn, al dus dr. Schouten, die eraan toevoegde, dat hij de indruk kreeg, dat de heer Nederhorst deze regel wel steeds wil toepasen ten behoeve van een bepaalde stroming -in de Kamer, doch hem niet algemeen wil stellen. Minister Zijlstra; die Vrijdagmorgen en een groot deel van de middag de Waar heeft Indonesië zich eigenlijk over te oeklagen? Men praat elkaar na over knellende "Uniebanden en nadelige R.T.C.-overeenkomsten en Nederlandse onwil. Ik nodig u alleen maar uit u daarop eens te bezinnen. Toen Indonesië de Nederlandse mili taire missie, die op verzoek van de In donesische regering te harer beschik king werd gesteld, niet langer wenste, trok Nederland haar terug, even goede vrienden. Indonesië verzocht desalniet temin, dat haar cadetten en adelborsten verder in Nederland werden opgeleid en dat een stuk van de zeemacht missie langer in.Soerabaja achterbleef Neder land ging zonder meer accoord. Het Uniestatuut voorziet er in, dat twee maal per jaar er een conferentie op ministerieel niveau wordt gehouden. In 1950 hebben twee conferenties plaats geha, daarna niet meer. Knellende ban den? Heeft de R.T.C. soms belet, dat de Indonesische regering transferbeper kingen invoerde? In 1951 gaf de Indonesische regering te kermen de Unie te willen herzien. De besprekingen,- die toen begonnen, werden begin 3952 afgebroken door een kabinetscrisis in Indonesië. Bq nota van 54 September 19522 stelde de nieuw op getreden Indonesische regering vervel ens voor de besprekingen te hervatten, ip i October 1952» derhalve nog slechts een week later, verklaarde de Neder landse regering-zich .daartoe "bereid. Van Indonesische zijde werd op-deze bereid verklaring echter;- nimmer enige reactie ontvangen,, totdat,."anderhalf jaar later, in Maart 1954'de' .huidige Indonesische regering op deze aangelegenheid terug kwam. Medio April j.l. verklaarde de Nederlandse regering zich bereid in de tweede helft van Juni besprekingen over de Unie te voeren. Waar is de z.g. Nederlandse onwil? Van .den beginne af heeft Nederland te kennen gegeven be reid te zijn te spreken over een andere basis" voor onze wederzijdse verhou dingen. Een bijzonder toverwoord om de. men sen te verblinden is het woordkolo niaal, Dit wordt- zo veel gebruikt, dat men waarlijk zou gaan denken, dat Indonesië geen onafhankelijke staat is. Men praat van koloniale instelling, van koloniale .economie en wat dies -meer zij. Is het bestaan van rubber-, koffie- en thee-ondernemingen soms koloniaal? Ja, het is ongetwijfeld een gevolg van de koloniale tijd, dat er in Indo nesië mijnbouw en cultuurondernemin gen en andere grote, Nederlandse be drijven- en ondernemingen bestaan. Maar vormen deze niet een waardevol onder deel van de Indonesische economie? Ook in Nederland zijn en worden nog in toenemende mate buitenlandse b.v. Amerikaanse bedrijven gevestigd, wel ker activiteit een nuttige bijdrage vormt tot de welvaart van het land. Vergeet u wat Indonesië betreft niet, dat van het belastinggeld, dat in de Indonesische schatkist vloeit, zowat de helft door de Nederlandse bedrijven wordt opgebracht. Woensdag is van de zijde van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken mede gedeeld. dat de komst van de Indonesi sche ministers mr. Soenarjo en mr. Yarnin voor de komende Unie-bespre kingen met Nederland niet formeel aan Den Haag was gemeld. Zowel van officiële Indonesische als van Nederlandse zijde wordt thans ver nomen, dat de afdeling protocol van hei Indonesische hoge commissariaat op Maandag 21 Juni j.L de directie pro tocol van bet ministerie van Buiten landse Zaken in Den Haag wel heeft ingelicht over de datum van aankomst van de Indonesische delegatieleden. Winston Churchill wordt hartelijk be groet door president Eisenhower cn z\jn echtgenote bij zijn aankomst op fiet Witte Huis te Washington. i Het ziet er naar uit, dat de besprekingen, die Churchill en Eden' in Washington met president Eisenhower en diens adviseurs voeren voor een belangrijk deel handelen over het E.D.G.-verdrag en de consequenties, die een eventueel verwerpen van dit verdrag "door' dë'Franse ën Italiaanse parlementen met zich zal brengen. Vernomen wordt, dat de Benelux-landen een .beroep»op de Angel saksische mogendheden hebben gedaan alle pogingen, die van hun kant gedaan worden om uit de impasse te geraken, te steunen, staat het reeds nu vast, dat Dit is de foto tan een vijfentwintig jarige Nederlandse immigrant in Nieutv Zeeland, de heer Daan Visser uit Am sterdam. Hjj woont in Christchurch en houdt er in zijn vrije tijd een vreemde hobby op na. Dan ivijdt hij zich nl. aan het parachutespringen, dat 'hij - voor de Nieuto-Zeelanders althans op een' vreemde manier beoefent. Hij trekt voor de sprong zijn schoenen uit, en doet er zijn klompen bij aanHan gend aan de parachute daalt hij dan langzaam, met klompen geschoeid, terug naar de aarde. Billy Graham is vanochtend te Ber lijn aangekomen, waar hij Zondag op een massa-hij eenkomst in het olym pisch stadion zal spreken, Dit stadion biedt plaats aan 100.000 personen, maar de vraag naar toegangsbewijzen is zo groot, dat de organisatoren van de bijeenkomst er een nabijgelegen terrein met een,tribune voor,25,000 personen hebben bij gehuurd.' Voor het historische sladkuis van Mid delburg hebben Koningin en Prins gistermiddag gedurende bijna ander half uur de Zeeuwse manifestatie gadegeslagen. Intussen - premier Mendès Prance met aan de be sprekingen tussen de zes ministers zal deelnemen. Zijn aanwezigheid wordt, in verband met de toestand in Indo-China in-Parijs vereist. Italië en Duitsland hebben»de..uitno diging aanvaard, Duitsland zal verte genwoordigd worden" door dr.. Adenauer persoonlijk. Van de zijde van het kabinet van de Franse minister-president werd gisteren nog medegedeeld, dat het niet komen naar 'de conferentie van de Franse pre mier' niet betekent, dat Frankrijk het Een Sowjet-vrachischip van tiendui zend ion is Woensdag door de nationa listisch-Chinese marine tussen de Phi- ïipptjnen en Formosa aangehouden en opgebracht naar Kaoh Sioeng, waar het Vrijdag is aangekomen, aldus werd uit Taipeh vernomen. Het vrachtschip was met twee andere schepen onderweg van Singapore naar Tientsin. President Tsjiang Kai Sjek had Vrij dagochtend een onderhoud met deskun digen van het departement van Buiten landse Zaken en officieren over deze aangelegenheid. A.F.P. tekent bij bovenstaand bencht aan, dathet hier waarschijnlijk gaat om het* Russische tankschip „Toeapse", dat volgens de Russen door de Ameri kaanse vloot is opgebracht. Het komt de laatste tijd meermalen voor dat de Waddenzeevissers haaien in hun netten hebben. Meestal kleine exemplaren, die dan weer over boord worden' gegooid. Schipper Veltman uit Haringen had gisteren niet minder dan 70 van deze dieren in zijngarnalennet, en bovendien nog een inktvis. Het waren jonge baaien van 50 tot 60 cm lengte, maar gezien het grote aantal heeft de visserman de vangst maar meegenomen om haar te laten vernietigen. Deze vraatzuchtige beesten, brengen nogal wat schade aan de visstand en kunnen, volwassen geworden, ook grote schade aan de netten veroorzaken. Zo had ver leden week een andere Harlinger visser in zijn ansjoviskuil een haai van 1,50 m lengte, die een grote ravage aangericht heeft. iN de Volkskrant van 23 Juni jL 1 wordt ir. L. A, Fruytier, die vijf entwintig jaar geleden gouverneur van Curacao was en onder wiens bewind de Venezolaanse avonturier Urbina een aanslag op het fort pleegde en dat overmeesterde, sprekende ingevoerd. Ir. Fruytier geeft dan, volgens de Volkskrant, in eigen bewoordingen het relaas staat in de ik-vorm en tus sen aanhalingstekens een be schrijving van d« aanslag. Daarin komen ook de volgende zinsneden voort „Colijn riep later, veilig in de Kamer gezeten, uit: „Als er maar kerels zijn, die de wapens in handen hebben!" Jawel snorrebaarden-jargon op lan- ,ge afstand. Zie zijn eigen gedrag na de Duitse invasie: een brochure aan het Nederlandse volk om niet langer weer stand te bieden aan de Duitse bezet ter". AAR aanleiding van dit stuk ont- fSj ving dr. J- Schouten d.d. 24 Juni 1954 de volgende brief van de heer Fruytier, die hier met zijn instemming wordt gepubliceerd: „Indien u in de Volkskrant gelezen hebt den aanval op dr. CoUjn, ruit u wel zeer pijnlijk getroffen zijn, te meer daar u een groot vriend van hem was en met u de AR, die er kennis van namen. Omdat u een der voormannen der AJt.-partij is, schrijf ik u. Blijkbaar word ik geconfronteerd met den' schrijver van het stuk. Daarom voel" ik mij verplicht mede te delen, dat ik geheel onkundig was van dm inhoud van 't schrijven en dat Ik het ten zeerste betreur, dat op deze wijze, de v nagedachtenis van een goed vaderlan der wordt vertroebeld. 1- Hoewel ik persoonlijk bittere her inneringen heb, is toch ook voor .mij de persoon van Colijn een krachtfiguur en een der groote Nederlanders der laatste 50 jaren". Tot zover de brief van ir. L. A Fruy tier, die aan duidelijkheid niets to wensen overlaat. K irt t V vraagstuk van de E.D.G. niet belangrijk genoeg vindt Integendeel, De premier kan echter'moeilijk weg. Wel zou-hij bet op prijs stellen om b.v. met Spaak te - confereren over de mogelijkheden, die er thans "nog zijn. En gaan in 'Washington geruchten," dat ChurcniU hetBenelux-plan om West- Duitsland in de NA.V.O. op te nemen, wanneer de EaB.G. niet" mocht worden gerealiseerd, bij president Eisenhower zal verdedigen.,Men meent echter in de Amerikaanse hoofdstad, dat Dulles eerst nog eens alles in het werk zal stellen om Frankrijk te bewegen wel met de E.D.G. in zee ,te gaan. Churchill en Eisenhower hebben giste ren ook de problemen van de ontwik keling der atoomenergie besproken. Zo als bekend heeft Eisenhower een plan ingediend om bepaalde zaken betreffen de deatoomenergie met de bondgeno ten van de V S. te bespreken. Vandaag zou over Indo-China en de gemeenschappelijke politiek in het Verre Oosten worden gesproken. Naar met zekerheid mag aangenomen zal Australië, er bij de Britse regering op aandringenhet Amerikaanse plan voor het instellen van een verdedi gingspact voor Z.O.-Azië te steunen. Volgende week zal de Raad van de •Anzus, het verbond tussen Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië, bijeenko men om de toestand onder de ogen te zien. Het Franse opperbevel heeft Vrijdag! 1faif bekend gemaakt, dat *de Vietminh "de,""" buitenpost' An'-le, ten Noorden van .Thai-, binh in de kuststreek van de Delta wan de Rode Rivier, veroverd heeft.>j-EeriA versterking" nabij Quang Yen in.de Oori-VAj;. punt van de Delta viel ook in'"iffietminb^£S'<- hand en. De Franse unietroepen leden „aanzienlijke verliezen aan manschappen en wapens" aldus het communique., In de heuvels van Midden-Laos .nabij» Ban Naphao vielen Donderdagavond de Fransen een Vietminh-convooi aan uit - een hindernis en brachten verliezen ;.toe. U* De nieuwe Vietnamese premier, de na tionalistische leider -Ngo Dinh Diem," werd bij zijn aankomst uit Parijs-*be groet door een menigte van drie duizend, personen. S> p,~f 1 v De Hervormde predikant, dr. H.Berk- hof, zal de vergadering van de Wereld^ raad van Kerken in Evanston bijwonen. Vanmiddag scheepte hij zich op de „Maasdam" van de Holland-Amer Lijn. "Wij kunnen ons voorstellen, dat O Uw Tronw niet graag kwijt wilt. Maar toch.... als U dit nummer hebt gelagen* hond het dan niet'voor Uzelf. Neem het mee naar Uw werk of naar een vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten Trouwpropagandiat. Wij zeggen te voren: U gaat er geen halve duit mee vooruit, maar... U wint er ieta veel waardevollers mee! De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen zij prijs op een positief Christelijk dagblad. Evenals zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op" maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel en betrouwbaar voorgelicht over wat er eldera gebeurt. Een woord van U ia duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaande" bon. Zij en Uw lijfblad zullen U dankbaar zijn voor deze vriendendienst. Naam Straat Woonplaats wenst)het dagblad Trouw tot 30 Juni 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (J 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1