stijf in Washington NOG GEEN OVERLEG OVER Z.O.-AZIË-VERDRAG BRIEF VAN ZUIDMOLUKSË REGERING AAN DR. DREES Middeleeuwse sfeer in de Haagse Ridderzaal Het Brits-Amerikaans overleg GUATEMALAANSE PRESIDENT GISTEREN AFGETREDEN het bewind mendès¥rance Brits schip tot zinken gebracht Twee vliegtuigen neergestort PRINS LANDCOMMANDEUR DER ORDE A'AN SINT JAN Het overlijden van prof. dr. Meyers 1 een vr/eni/enift^ m MAANDAG 28 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 280J Weerbericht Hongerstaking in Almelo GENÈVE WACHT AF WIL SPREKEN MET EISENHOWER C.D.U. verliest haar meerderheid in N oordrij n-W estf alen Geest van verleden tHe voor U „g&Êmlpi'' is> T\ Militaire junta aan TRUMAN'S TOESTAND VERERGERD Morgen hoopt Prins Bernhardt zijn 43ste verjaardag - - -- -- - te vieren (Vari 'ónze Haagse redacteur) IN de statige, dertiénde' eeuwse .Ridderzaal op het- Binnenhof iri Den Haag herleefde "Zaterdagmiddag, de geest der Middeleeuwen, toen een groot deel van de Protestants-Christelijke adel van Neder land; verenigd in de Orde van Sint Jan, daar bijeen was om ge tuige te "-zijn van de installatie van Z.K.H. Bernhard, Prins der Nederlanden, als landcommandeur van deze orde. De bloem van Neerlands adel was hier rijk vertegenwoordigd in leden van oude, voorname families, welker stambomen tot ver in de historie terug voeren, Maar niet alleen de glans van een roemrijk verleden, ook de krans van tegenwoordige eerbiedwaardigheid omstraalde alshet ware ,de hoofden der leden van het kapittel, van de 120 ere-ridders en de 25 rechtsridders der Orde van Sint Jan, onder wie zich om slechts twee namen te noemen jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, vice-president van de Raad van State en jhr. ,W. Roell, generaal titulair buiten dienst, bevonden. En temidden van deze adellijke luister zetelde ook hun aller gebiedster, H.M. Koningin Juliana, als eregast bij de plechtige in stallatie van haar gemaal. 9 Zie verder pagina 5 Koningin Bij huwelijks inzegening te Baarn ft Veel veranderd Onderzoek Delta-commissie Verslagenheid bij Justitie* Zie verder pagina 3 .-i' sof s'M Houd de vele prettige aren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf, Gun ze ook anderen- Knip onderstaande bon nit en geef baar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt» Een dubbele vriendendienst*!! bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad men. gratis tot 36 Juni Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 30 Juni 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst-wordti Uwordt verzocht deze-ban :toe te'zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam r - Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 't.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange. Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. II ■-! 'I-U .11, Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAST HOUTEN Geldig tot Dinsdagavond. t AANHOUDEND KOUD WEER Aanvankelijk vrij veel bewolking met plaatselijk enkele buien. Later vooral in het Zuiden van het land ook opklaringen. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen Zuidwest en Noordwest. ^Weinig verandering tn temperatuur. - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. De 28-jarige A. van S. te Almelo was vorige week Zondag een hongerstaking begonnen om. een huis te krijgen. Vrij dagavond heeft hij zijn actie beëindigd. Aan de man zou. volgens zijn zeggen, enkele jaren geleden reeds een huis beloofd zijn. Hij woont thans, geschei den van zijn gezin, bij zijn ouders in, terwijl zWn vrouw en hinderen onder dak hebben bij de ouders van mevrouw S Tot het besluit zijn hongerstaking xe beëindigen, kwam hij nadat het ge meentebestuur hem nogmaals had gega randeerd dat het alle aandacht voor zijn geval heeft. Het gemeentebestuur staat echter op het standpunt; dat het zich piet door een dergelijke actie kan laten overhalen om iemand, en dan nog wel bij voorrang, een huis toe te wijzen. De betrokken instanties hebben alle begrip voor de noodsituatie van het gezin, maar gezien de ook in Almelo heersende wo ningnood kan men niet van de geldende nonnen afwijken. Hiermee zou immers een precedent zijn geschapen, waar van de gevolgen niet te overzien zijn. Bovendien zou in een besluit tot voor tijdig toewijzen van een- huis een on rechtvaardigheid liggen. Een nauwkeu rig afwegen van de diverse urgentiege- vallen had uitgewezen, dat Van S; nog niet;voor.een woning in; aanmerking komt. Ter gelegenheid van ChurChilTs en' -Eden's bezoek aan Washington -uier-, den de gasten o.a. ontvangen in de rozentuin van het - Witte - Huis. Van links naar rechts- de - Amerikaanse minister van Buitenlandse Zafceti, John Foster Dulles, Sir. Winston Churchill, 'Anierika'spresident, Dwight D. Eiserv- Hotter, en Engelands minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden: Naar uit diplomatieke kringen te Washington wordt vernomen, hebben de V. S. zich met tegenzin neergelegd hij de Britse weigering om onmiddellijk internationale besprekingen voor een verdedigingsverdrag voor Zuid-Oost-Azië te beginnen. Premier Churchill en minister Eden hebben bij hun overleg met president Eisenhower en minister Dulles vastgehouden aan het Britse standpunt, dat men eerst het resultaat van de Geneefse conferentie dient af te wachten teneinde de besprekingen aldaar niet te bemoeilijken. Wel zouden de Britse staatslieden in zoverre aan de Amerikaanse verlangens tegemoet zijn gekomen, dat zij reeds denkbeelden omtrent de voorwaarden voor en de deelnemers aan een derge lijk verdrag hebben uitgewisseld ten einde de vertraging zo gering mogelijk te houden. Hierdoor is in grote mate het terrein geëffend voor de officiële onderhan delingen, als deze tenslotte worden ge houden. Eisenhower en Churchill zouden van daag 'een laatefg bespreking hebben en een commuc j opstellen. Zaterdag zij hun gesprek, dat Zondag had moeten eindigen, Maandag te besluiten. Volgens Britse en Ameri kaanse functionarissen dient, men aan deze verlenging geen grote betekenis te hechten. Vanavond zal de Britse premier- als eregast aanzitten op een diner van de Amerikaanse en buitenlandse pers' in het Statlerhotel in New York.Dinsdag vliegt hij naar Canada. Twaalf leden van de dertig leden tel lende commissie van Buitenlandse Za ken van het Amerikaanse Huls van Af gevaardigden. hebben president Eisen hower de raad gegeven het plan van Eden voor een niet-aanvalsverdrag met com munistische regeringen in Azië te ver werpen. Anders zou, het gehele begrip 'van' wederzijdse beveiliging en het pro gramma daarvoor opnieuw moetenwor den onderzocht, aldus de brief die Woensdag voor de aankomst van Chiir- chill en-Eden op het Witte Huis bezorgd werd. De president van Guatemala Jocobo Arbeat Guzman heeft gisteravond via de radio bekend gemaakt, dat hij aftreedt en de regering overdraagt aan Carlos Diaz,' de opperbevelhebber van de strijd krachten. - President Arbènz verklaarde In een radiorede die in Tcog'oecigalpa beluis terd werd, dat hij er „diep in zijn gewe ten van overtuigd was, geen fout te be- gaan. Hij voegde eraan toe: „De dag 'zal komen waarop de loyale Guatemalanen onder kolonel Diaz de overwinning zul- len behalen. Zaterdag j.l. dedén anticommunistische strijdkrachten j van kolonel. Carlos Cas tillo; Armas, die Guatemala zijn binnen getrokken om de communistisch georiën teerde regering omver te werpen, een beroep op de strijdkrachten om in op stand .te komen. Castillo Armas stelde voor, dat het leger'president Arb'enz en zijn regering gevangen zou nemen, een junta zou vormen en de onderhandelingen zou voeren over een wapenstilstand. De Ver, Staten ën 9 andere Ameri kaanse republieken hebben Zaterdag ver klaard de toestand in Guatemala als „een gevaar.voor de veiligheid van het Weste lijk halfrond" te beschouwen. De nota was getekend door vertegen woordigers van de Ver, St., Nicaragua Peru, Cuba, Honduras, Panama, Haïti, de Dominicaanse republiek. Brazilië en Costa Rica. De 10 staten verzochten de voorzit ter van de Raad van de organisatie van Amerikaanse landen - zo spoedig jpogelijk een speciale vergadering van ?e Raad te houden om krachtens het rnter-Amerikaan se verdrag van we derzijdse hulp eën conferentievan mi- nisters van Buitenlandse Zaken 'i bijeen ®p roepen. Voorzitter van.de Raad is, de ambassadeur;.van San'Salvador in Washington, Castro, Het hoofdkwartiervan"; de opstandige Guatemalaanse beweging heeft ^gister avond de samenstelling bekendge maakt van een; „voorlopige regering van Guatemala?, dié' haar zetelheeft de veroverdëi-stadeChiquImula,i;'32 KM. van de grens"mët Honduras. De radio der rebellen beeft gister avond bekendgemaakt, dat hun co lonnes zonder tegenstand te ontmoe ten naar de hoofdstad oprukken en zich nog slechts op 70 K.JVt. daarvan verwijderd bevonden. Volgens de ra dio was het bereiken van Giiatèmala- City „een kwestie van uren". De onderhandelingen over de vrede in; Indo-China te Genève werden Za terdag bijna geheel opgeschort; omdat de Oostelijke en Westelijke delegaties naar New Delhi en Washington uit zien voor belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot deze aangelegen heid. Door het plan van de Britse minister van Buitenlandse Zaken zouden de com munistische veroveringen niet alleen aanvaard, maar zelfs gewaarborgd wor den. De Amerikaanse politiek om vrij'e vol ken door hulpprogramma's te verenigen om communistische agressie te beëin digen werd door Edens plan „onder mijnd". De toestand van oud-president Tru man is na de galblaas-blindedarm operatie, die hij heeft ondergaan, in het weekeinde verergerd. Zaterdagavond heeft zich een inge wandsontsteking in ernstige vorm geopenbaard. Zyn toestand baart echter geen onmiddellijke zorg en is naderhand iets vooruitgegaan. Volgens zijn lijfarts, dr. Graham, is er geen reden, voor bijzondere on gerustheid. Hel Wille Huis heeft Zaterdag bekend gemaakt. dal premier Mendès-France van Frankrijk: bereid is vertrouwelijk mei president Eisenhower le spreken .óver brandende k westies.als. Indo China -es de Europese;; Defensie Gemeenschap: -- Het-Franse standpunt was vervat in een 'brief van president René Coty aan Eisenhower; Coty's brief waseen antwoord ,0p een schijven, dat Eisenhower gezonden had; toen Mendès-France na de val van de regering-Laniel zijn kabinet formeerde. (Eisenhower <had aangeboden -„nieuwe besprekingen te beginnen" over Indo- Chinese defensie voorstellen. De Franse eerste-minister heeft er Zaterdag ineen .radiotoespraak ;tot het Franse (volk de nadruk op gelegd, dat hij voorrang geeft, aan de behandeling van 'de regeling van het Indo-Chinese probleem (boven dat van de E.D.G. V De Guatemalaanse ambassade in Wash ington heeft meegedeeld, bericht te heb ben ontvangen,dat vliegtuigen van de rebellen gisteren in Port San José, Guatemala, emi 2000ton groot stoom schip, dat de Britse vlag voerde, tot zin ken hebben gebracht. Het schip, de Springfjord werd door twee bommen getroffen en' raakte in brand. De aanval had plaats om twaalf uur 's middags, terwijl men bezig was met het ladeii van koffie, katoen en andere producten, aldus de ambassade. De bemanning is gered. Een Brits vérvöérsvliëgtuig van het type York, is Zaterdag in de nabijheid van Kyritz (Oost-Duitsland) neergestort. Het vliegtuig had geen vracht aan boord. Het was op weg van Hamburg naar Ber lijn. Het toestel is uitgebracht. Drie per sonen kwamen om het leven. Veertien vliegeniers van de Ameri kaanse luchtmacht zijn Zaterdag vroeg om hét leven gekomen toen een. KC-97 machine bij Box Springs Mountain, 8 km. ten Noorden van de March Airforce Base in Californië neerstortte en in brand vloog,Het vliegtuig was-op weg van Altus, in. Oklahoma, naar: Californië. .(Foto Meybooip), Met het oog op de aanstaande con ferentie van de regering met de Indo nesische regeringsvertegenwoordigers hebben de heer J. P. Nikijuluw, alge meen vertegenwoordiger van de Republiek der Znid-Molukken en ir. J. A. Manusama, hoofd van de politieke missie zich namens de regering der Republiek Zuid-Moluk- ken in een'schrijven tot minister president dr. W. Drees. gewend.' In hun schrijven brengen zij vfjf ponten onder de aandacht van de minister-president. 1. De grondslag 'van de onderlinge verhouding tussen het Koninkrijk der regeringscoalitie van Christen- Democraten en Centrumpartij in Noord- xiin-We,Halen heeft Zondag bij de ver- kiezingen voor eon nieuwe landdag - in dere Westduitse slaat, waar ongeveer een kwart van de Westduitse kiezers woont, haar meerderheid verloren. Door de winst,' die de sociaal-democratische partij de voornaamste oppositiepartij boekte, behaalde de oude coalitie slechts 89 van de 200 zetels. Volgens de niet-officiële uitslagen is .de zetelverdeling van de nieuwe landdag als volgt: (tussen haakjes het zetelaantal in de oude Landdag). C.D.U. 90 (94) Centrumpartij 9 (16) Socialisten 76 (67) Vrije democraten 25 (26) Communisten (12) Totaal 200 (215) De communisten zullen in de Nieuwe landdag nie! vertegenwoordigd zijn, even min als de vluchtelingenpartijaangezien zij er niet in z(jn geslaagd vijf procent van het aantal uitgebrachte stemmen te behalen. van de Orde van Sint Janterwijl'de zeven kapittelridders gekleed waren in de zwarte mantel, .het teken van hun waardigheid, gesierd met de acht- puntige witte ster, die het symbool van" de orde is. - Vroeger dagen orde onderde naam „Orde van Sint Jan". Dé BJEC. adel stichtte toen „een Nederlandse afdeling 'van de Malthezer Orde, Tezamen vormen, zij" dus de voort zetting^ in-; Nederland, vande oorspron kelijke. Orde. dië tijdens de kruistochten werd opgericht. Te Baarn is Zaterdagmiddag het hu welijk voltrokken tussen jonkvrouwe W. N. Hooft Graafland en W. J. H. graaf van Limburg Stirum, Bij de huwelijks- plèchtigheid, die door dr. S. N. Span jaard voltrokken werd In de Hervormde kerk op de Brink, waren o.m. aanwezig H.M. de Koningin, verscheidene hof- dignitarissen, onder wie mr. J. C, Baron Baud, kamerheer van de Koningin, en jhr. mr. C. Dedel, intendant van paleis Soestdjjk. f\Egeest .van het verleden zweefde deze middag inderdaad door 'de Ridderzaal, doch voornamelijk gedra gen door het gesproken woord. De ridders van Sint Jankwamen niet, vergezeld van schildknapen, voorge reden op briesende rossinanten, maar in glanzende automobielen, al of niet vergezeld van hun chauffeurs. Geen imposant steekspel op het tournooi- veld, maar een waardige riddermaal tijd..in de .kelderzaal waar. ook Prins Bernhard aanzat ging aan de plechtigheid voorafGeen lhamassen en b'orstkurassen, maar het stemmig zwart van de jacquets sierde de leden van het merendeel der aanwezigen. Slechts een enkeling was gestoken in de rode tuniek, de witte pantalon en de glimmend-zwarte heuplaarzen De Prins brengt het steaard, dat hem is overhandigd, naar de tafel terug. Geheel rechts HM. de Koningin. ZO moest de geest van het..verleden beperkt blijven tot de herinnering aan vroeger dagen, aan de oorsprong van de riddelijke orde van het hospitaal van Sint Jan te Jeruzalem;-waarvan de Orde van Sint Jan'de Nederlandse Pro testantse tak vormt. Vermoedelijk in de zesde eeuw en misschien .al eerder,„on der Constantijn de Grote, werd in Je ruzalem een' hospitaal opgericht, dat gewijd was aan Johannes de Doper. Tn 1099, toen Goedfried van Bouillon Jeru zalem veroverde, werden er jaarlijks reeds 2000 zieken verpleegd.. Talvan edelen, die aan het beleg van Jeruzalem hadden deelgenomen, sloten zich bij de Johanniters aan. Zo werden reeds bij het begin van de kruistochten hospitaaldienst en krijgs dienst verenigd, want de Johanniters stelden zich tot taak de pelgrims, die het Heilige Land bezochten, te bescher men en de gewonden en zieken te - ver plegen. Op den duur lieten zij het ver plegen over' aan de niet-adelliike dienen de broeders en aan de priesters der orde, om zichzelf geheel aan de krijgs dienst te wijden. Toen de Mohammedanen aan. het eind van de dertiende eeuw. het Heilige Land heroverden, werd eerst Cyprus, in 1310 Rhodos hoofdzetel der orde. Twee eeu wen later werden de Johanniters daar door de Turken verdreven, waarna zij in 1530 van Karei V de heerschappij over het eiland Malta kregen. Tenslotte werd Rome de zetel der Johanniters,.die zich inmiddels Malthezer ridders waren gaan noemen. \7EEL is er in desorganisatie van de Orde veranderd. De Hervorming had uiteraard in deze landen grote invloed en aan .het einde van de zestiende eeuw werd zelfs besloten, dat tot de Balije Brandenburg, waartoe de Nederlandse leden behoorden, voortaan alleen pro testantse ridders zouden., worden toege laten. De - Balije werd door Napoleon opgeheven, maar in 1852 opnieuw ge ïnstitueerd. In 1909 verenigden de Ne derlandse leden van de Balije Branden burg zich onder leiding van Prins Hen drik, die haar eerste commendator werd,, in de Commenderij Nederland.- -Na de laatste wereldoorlog maakte, de1. Com menderij zich los van de „Balije Bran denburg en werd zij een zelfstandige De Groninger Maatschappij van Land bouw heeft een schrijven gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek de opdracht aan de Delta-commissie gegeven, uit te breiden, met een onderzoek naar de voorzienin gen met bétrekking tot het Noordelijk deel van ons land. Nederlanden enerzijds en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië anderzijds is vastgelegd in het ook bü het secretariaat der Verenigde Na ties, overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties, geregistreerde Uniestatuut. 2. De wettige opvolgers van deze Verenigde Staten van Indonesië zijn, zowel de in April 1950, in overeen stemming met de Ronde Tafel-confe- rentie-overeenfkomsten, geproclameerde Republiek der Zuid-Molukken, alsook de in Augustus 1950 wederrechtelijk gevormde Republiek Indonesia, welk wederrechtelijk karakter ook door u is erkend. 3. Geen enkele wijziging in de onderlinge verhouding tussen het Ko ningrijk der Nederlanden en de wettige opvolgers der Republiek der Ver enigde Staten van Indonesië zaldus tot stand kunnen worden gebracht met uitschakeling van één dier opvolgers. 4. Inverband met het bovenstaande wensen ondergetekenden hier. dan ook uitdrukkelijk te verklaren, dat de regering van de Republiek der Zuid- Molukken zich in geen enkel opzicht gebonden zal achten aan de op de a.s. conferentie tussen uw regering .en de Indonesische genomen besluiten. 5. Bezield evenwel met het oprechte verlangen een reële bijdrage te kunnép leveren tot vermindering _van de span ningen in' Zuid-Oost Azië en met het óog op de huidige situatie in dat wereld-', deel, stelt de regering van de Repu bliek der Zuid-Molukken voor, binnen de kortst mogelijke tijd een conferentie te beleggen tussen' het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Indonesia en de Republiek der Zuid-Molukken, onder auspiciën van de U.N.C.I. Aan het' slot van de brief delen de schrijvers mee zich gaarne, ter beschik king te houden voor het geven van een verdere toelichting.' Tevens verzoeken zjj een afschrift van het schrijven te doen overhandigen aan de Indonesische.; afgevaardigden ter conferentie. - Bij de ambtenaren van het ministe rie van .Justitie, die; vrijwel dagelijks?' zo niet: mondeling, dan toch schxif- telijk met prófJ -Meijers in verbinding stonden, heeft hét bericht van diens' plotseling .overlijden; grote verslagen heid ge.wekt. Minister Donker was zeeronder.de -indmkv-toen--het-<-her; richt hein Zaterdagibereikte. Over?; dé" gevolgen, -voor wat* het ontwerpen' van het; 'niéuwe Burgerlijk Wetboek betreft 'konden vandaag jnog géén mededelingen worden 'gedaan;' Er is nog niet bekend hoe dé verdere voorbereiding van het ontwerp -zal' worden geregeld. Verwacht-wordty'dat minister Donker dienaangaande; aan de Tweede Kamer dézer dagen-—-' 'deri Kamer komt. Dinsdag wéér, byeen -r; enkele mededelingen zal doen, j Aan de juristen, die Vrydag. en; Zaterdag op een tweedaags congres van1 de Ned.. Juristenvereniging in Arnhem bijeen waren, - heeftde voorf zitter; prof. Van Oven Zaterdagmiddag^ na afloop van hét congres hét bericht* van het overlijden van prof. Meyers medegedeeld en eën herdenkingsrede: uitgesproken. Het bericht wekte indeze kring, waarin de overledene een centrale'fitÊ guur was, diepe verslagenheid. Voorj: de Nederlandse juristenwereld bete* kent het heengaan van deze eminente* jurist een ontzettende klap. De deel^S. nemers aan het congres, die de ovécr* ledene Vrijdag nog hadden beluisterd,' gingen zeer onder de indruk uiteen. 1 s.vtla'" President Syngman Rhee hééft?: Pyoen Yoen Tai, die tot nu toe minister van Buitenlandse Zaken was, benoemd tot premier. m J1 - <- 1 l 7 r 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1