Zuid-Oost-Azië Communiqué te Washington West-Duitsland moet partner zijn" Nehroe en Tsjoe en Lai zijn het eens Tweede Kamer herdacht mr. E. M. Meijers Prins Bernhard kreeg anhndi van „Prins Bernhard" Unie-besprekingen heden begonnen Minister Soenarjo noemt overdracht Irian nodig d, lijP Soda-project aangenomenl DEFENSIEF PLAN VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN IN AZIË Churchill pleit voor goede MENDÈS-FRANCE „BEMIDDELT" IN ZAKE DE E.D.G. Eén „P.M.F."-plan achter de hand Minister Donker sprak over zijn betekenis voor het nieuwe B.W, Besprekingen geopend VOOR STABILISATIE VAN DE VREDE IN DE PACIFIC fêmi V) DINSDAG 29 JUNI 1954 v. TWAALFDE JAARGANG No..280^ Weerbericht Truman heeft crisis doorstaan Over een „Azië-voor-de-Aziaten-politiek" BILLY GRAHAM NAAR PARIJS Opgewekte verjaardag in Soestdijk. Tunesische ministers dienen ontslag in l'.v.d.A. stemde tegeri,?? vx'Pi V Frans commentaar ?T>' Zie verder pagina 4 4'3$i m&m Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.39 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■k-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 39528Ö Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. Plrecfle: O. A. KEUN3NG en Mr. K. VAN HOUTEN .Geldig tot "Woensdagavond." IETS WARMER Koude nacht. Mórgen overdag droog en aan- vankelijk •rrij zonnig weer, maar later weer toenemende bewolking. Zwakke, later meest matige wind tussen Noordwest en Zuidwest. Hogere middagtemperaturen. 'XP; Hoofdrcdactetir: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT DE ontwikkeling met betrekking tot Zuidoost-Azië vraagt wel nauw lettende aandacht. Immers het gaat hier om de commu nistische agressie, zoals die op het ogenblik in Indo-Ohina aan de gang is. Maar het gaat hier ook om de hou sing van de met-communistische Zuid- jostaziatische landen, die ten aanzien sran de Westerse politiek en ook' ten lanzien van de communistische poli tiek zich op een neutralistïsch stand punt stellen. Maar daarbij moet er mee gerekend worden dat dit neutralisme tot op ze kere hoogte wordt gerelativeerd. Het wordt b.v. met betrekking tot India gerelativeerd door het feit dat India nog altijd, al is het dan geen do minion meer, tot het Britse Gemene best behoort. Dit is echter in hoofd zaak een financieel-economische ver binding. In veel sterkere mate wordt dat neu tralisme gerelativeerd door het Azia tische zelfstandigheidsbewustzijn dat landen als India en China gemeen heb- ben. "Want dat heeft rechtstreeks be trekking op de nationale politiek dier landen. f OP het ogenblik zijn er allerlei ac tiviteiten aan de gang, die stellig niet alle parallel lopen. Daar is de poging van Mendes- France om op de een of andere wijze1 op een naar zijn mening voor Frankrijk eervolle wijze tot een wapenstilstand en tot vredezin Indo- China te geraken. Wat Mendès-France daar als het er. op aankomt precies onder zal verstaan is niet duidelijk nog Maar de indruk is gewekt dat de politiek van Mendès-France de Chi nezen niet onwelgevallig is. In de tweede plaats is daar de po ging van Amerika om in de Zuid-Fa- cific te konven tot een soort tweede „Navo", een militair verbond dat zich tégen communistische agressie zal te weer stellen. In de derde plaats is daar op het ogenblik de reis van Tsjoe en Lal, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, in Zuidoost-Azië, in het bijzon der in India. Tsjoe en Lal is door Nehroe met vèël onderscheiding be groet.' -Zijn reis heeft enthousiasme, gewekt. De Chinese minister wenst een non-agressie-pact tussen de Azia tische landen tot stand te brengen. In de vierde plaats is daar de sug gestie van de Britse, regering, om te: -^omën'tot één zg. „Locamopact" :vo<:r. iet Verre Oosten. Het verdrag van Locarno was een pact dat na de eerste wereldoorlog, gesloten werd tussen de voormalige X vijanden, Duitsland en Frankrijk en Engeland, - waarmij men wederkerig eikaars grenzen garandeerde. Het is duidelijk dat OhurehüT en Eisenhower op het ogenblik discussi ëren over al deze dingen en met name ook over de Britse en Amerikaanse plannen. DEZE plannen lopen nogal uiteen., Immers wat Amerika beoogt is het zich sterk maken van anti-com munistische' landen tegenover agres sie. Dat is dus een blokvorming tegen over de communisten. Wat de Chinezen beogen met hun non-agressie pact tussen Aziatische landen is, voor het minst, een poging tot een begin van Aziatische blokvor ming. Tegenóver het door Amerika be oogde blok, wordt daar weliswaar geen bondgenootschap voorgesteld, maar wel een versterking van de Azi atische solidariteit en een garantie dat de niet-communistische landen zich niet tegen China zullen keren. Maandagavond arriveerde met het toestel uit Djakarta de Indonesische minister van economische zaken Iskaq Tjokrohadisurjo op Schiphol, om deel tenemeu aart de Vnie-besprékingen - I met de Nederlandse regering. De vroegere president van de Ver enigde Staten, Harry Truman, heeft Za terdagavond in een hospitaal in Kan sas City-de kritieke fase in zijn ziekte doorgemaakt doch bevond zich gisteren nog steeds op- de lijst' van ernstige zie ken. - De waarnemende ^directeur van het ziekenhuis waar Truman is opgenomen Robert Adams, zeide dat de toestand van Truman is verbeterd. Truman's doohter, Margaret, is gistermorgen per vliegtuig in" Kansas City gearriveerd. President Eisenhower en premier Churchill hebben gisteren in een gemeenschappelijk communiqué gezegd, dat zij het er over eens zijn, dat West-Duitsland zijn plaats moet innemen'als een gelijke partner onder de Westerse naties, opdat het kan bijdragen tot de verdediging van de vrije wereld. Langer dralen met het van kracht worden van de E.D.G. en de verdragen van Bonn zou de solidariteit van de Atlantische naties schaden. Zij waren het er eveneens over eens, dat de internationale situ atie sterk verslechteren zou, indien de Franse regering te Genèvé voor eisen gesteld wordt, welke een aanvaardbare overeenkomst betreffende Indo-China zouden verhinderen. De twee leiders zeiden, dat zij door zullen gaan met plannen voor collectieve verdediging in Zuidoost-Azië. Aan een perslunch na het publiceren van dit communiqué heeft Churchill een pleidooi gehouden voor een „werkelijk goede poging" voor een vreed zaam samenleven naast Rusland, om het'risico te verkleinen van een conflict, „dat ons als overwinnaars zou achterlaten dp een menigte ruïnes". De twee leiders beloofden plannen voor collectieve defensie in Indo-China door te zullen zetten. Het geven van een volledige ver klaring betreffende de Anglo-Ameri- kaanse doelstellingen in deze periode van wereldcrisis werd echter tot heden uitgesteld. Het communiqué hield zich bezig met drie specifieke onderwerpen: West- Europa, Zuidoost-Azië en atoomkwes ties. „Wij bespraken Zuidoost-Azië", zei den de twee leden „en in het bijzonder onderzochten wij de situatie, welke zou voortvloeien uit een uitblijven van een overeenkomst over Indo-China, maar overwogen ook de situatie, welke zou vortvloeien uit een uitblijven .van zulk eén overeenkomst. Wij "zullen plarkièn. dóorzètten vpór colléctievë defensie, om'in beide gevallen "paraat 'te zijn". Over de atoomenergie zeiden de twee leiders: „Wij hebben ook technische samen werking wat betreft, atoomenergie be sproken. Wij waren het er over eens, dat onze beide landen voordeel zouden hebben bij zulk een samenwerking, als maximaal toegelaten door_de Ameri kaanse wetgeving". Hun langste en meest gedetailleerde verklaring betrof de EDG en dé alge mene situatie in West-Europa. De eigenlijke besprekingen tussen Eisenhower en Churchill zijn nu afge sloten. 1 Churchill keert vandaag kort na het middaguur echter naar 'het Witte Huis terug voor een laatste ge sprak met de president over hun ge meenschappelijke verklaring. Vanaf het Witte Huis begaf .J,, De Franse premier Mendès-France heeft gisteren in een informeel pers- De Bntse politiek is er op geriont gesprek bekendgemaakt, dat hy een eigen plan voor het Europese leger in petto 1heeft, dat naar voren gebracht zou worden, als alle andere pogingen, om de standpunten van voor- en tegenstanders In Frankrijk te verzoenen, zouden falen. een ontspanning teweeg te brengen tussen de blokken of althans tussen de landen die eventueel tot deze twee blokken zouden gaan behoren. i - T OT op zekere hoogte draagt het I Britse voorstel een bemiddelend karakter, terwijl de beide andere voor. stellen beogen de versterking van de eigen politiek, resp. van Amerika en China. Het is de vraag of deze verschillen de opzetten met elkaar verenigbaar zün. •Het is duidelijk dat er met betrek king tot Zuidoost-Azië op het ogen blik een touwtrekken aan óe gang is, waarvan het resultaat niet is te over-, zien. Maar dat hiér een zeer belangrijke I ontwikkeling aan de gang is, waarbij de Chine2en in een voordelige poli tieke positie verkeren, is wel duidelijk. Het is in dit verband wel zeer te hopen dat de Westelijke mogendhe den zo spoedig mogelijk tot een eens gezinde politiek geraken. De premier weigerde over zijn plan dat men te Parijs een „P.M.F."- plan noemt (Pierre Mendès-France wordt' wegens de lengte van zijn naam vaak PMF genoemd) bijzonder heden te onthullen. Wel ontkende- hij met klem, dat zijn plan .gen substituut voor de E.D.G. zou betekenen. HU zei, dat hü nu sléchts optrad als arbiter of bemiddelaar" in de discussies, totdat deze misschien ge; heel zouden vastlopen. Dan zou hij met zijn .eigen plan voor de dag komen. Tijdens' deze informele persconfe rentie. bracht Mendès-France de vol gende punten naar voren: Hij is vol vertrouwen, dat vóór 20 Juli .de basis kan worden gelegd voor een wapen stilstand in Indo-China. Hij heeft geen plan om voorlopig naar Genève te gaan, maar hij beschouwt de 12e Juli als ongeveer de laatst mogelijke datum, waarop de ministers van buitenlandse Zaken weer bijeen moeten komen voor het laatste deel van de Indo- Chinese conferentie. Hü is voornemens zijn staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Guérin de Beaumont, Vrijdag of Zaterdag naar Bonn te zenden om Premier Nehroe van India en pre- kort nadat Tsjoe en Lai naar Rangoon mier Tsjoe en Lai van Peking-China hebben gisteren te New Delhi In een gemeenschappelijke verklaring aange drongen op de vorming van „vrije" democratische, verenigde en onafhan kelijke Indo-Chinese Staten. Deze staten, zo zeggen de beide staatslieden, mogen niet worden ge- bruikt voor aggressieve doeleinden of onderworpen worden aan buitenlandse interventie. Da "verklaring werd gepubliceerd in Burma vertrokken was. Nehroe en Tsjoe en Lai constateer den dat het vrijwaren van de Indo- Chinese staten voor aggressie en inter ventie zal leiden tot „de groei van het zelfvertrouwen van deze landen, als ook tot vriendschappelijke betrekkin gen tussen hen en hun buurstaten". De twee staatslieden zien in de vor ming van een geneutraliseerd Indo- Chinees gebied de mogelijkheid, dat „eer. vredesgebled ontstaat dat, zo de omstandigheden het toelaten, ui tge- hefc eerste directe contact voor de Franse regering op te 'nemen met kanselier Adenauer. De Beaumont zal te Bonn uiteenzetten, waarom Mendès- France dè voorgestelde ministersconfe rentie over de E.D.G., welke de vol gende week te Brussel zou worden gehouden, heeft afgewezen. Ook zal de staatssecretaris FransDuitse kwes ties. als het Saarprobleem, ter sprake brengen. Een grote meerderheid in Frankrijk voor het Europese leger acht Mendès- France belangrijker dan „bijzonder heden omtrent de te volgen methoden tot vorming van het leger". Deze détails kunnen immers gemakkelijk nader worden uitgewerkt. Dé Amerikaanse Evangelist Billy Graham is, naar van de zijde van het Amerikaanse leger wordt vernomen, gisteren met zijn medewerkers per auto van Frankfort naar Parijs vertrokken. Graham was Zondagavond in Frankfort per vliegtuig gearriveerd uit Berlijn, waar hy die avond een menigte van een 100.000 personen in het Olympisch Stadion had toege sproken. Hü bracht de nacht en de morgen door in een hospitaal van het Amerikaanse leger voor een rfier- behandeling. Verleden week Vrijdag had Graham zijn tournée moeten onderbreken vanwege pijnen in de nierstreek. Churchill zich naar het Statler-hotel om aan.een perslunch tae spreken. Ver volgens nam hy zijn. intrek iii de Brit se ambassade, na drie nachten gelo geerd te hebben in de rose suite op de eerste verdieping van het Witte Huis. De Franse eerste-minister, Mendès- France. heeft Maandagavond op een peisconferentie verklaard! dat hij „met veel tevredenheid" heeft kennis genomen van het communique. .Jn datgene wat over-Indo-China is ge zegd, zal Frankrijk een waardevolle steun .hebben bij de onderhandelingen die :het thans voert, aldus Mendès-France. Groot-Brittannië en de Verenigde Sta ten tonen, dat zü de houding van de Franse regering," die een einde wil maken aan dö huidige',; onzekerheid", over- de E.D.G, - begrijpen en'Jgóedkeurèn, aldus Mendès-France. "Waarnemers te Washlngtón waren van oordeel, dat de verklaring van Churchill en Eisenhower niet- alleen een waar schuwing inhoudt voor de communisten om niet te veel te eisen, maar ook voor Frankrijk om niet een te hoge prijs voor de vrede te betalen. De zwaar beschadigde tanklichter Tremonia, na de aanvaring door het Liberiaanse' motortankschip Olympic Storm. Het Zweedse Koningspaar, dat gisteren zijn vierdaagse staatsicbezoek aan Engeland begon, tverd op teeg naar het Buckingham" Palace door de Landenaars hartelijk oegejuicht. Koning Gustaaj met Koningin Elizabeth 11 van Engeland tijdens de rijtoer. Na. een korte herdenking van de de ter dagen plotseling overleden Neder landse rechtsgeleerde prof. nar. E. M. Meijers, door de voorzitter der Tweede Kamer tn de vergadering dier Kamer van hedenmiddag heeft de minister van Justitie, mr. L, A. Donker, een herden kingsrede gehouden. De minister sprak als volgt: In de rijpheid van zijn leven, nog in zijn volle krachten, is uit zijn gezin, nit het Nederlandse volk en uit de Neder landse en internationale rechtskundige wereld weggenomen professor mr. Edu- ard Maurits Meijers, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 'aan wie in 1947 de Koninklijke opdracht ten deel viel tóthèt ontwerpen van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het is mij een behoefte 'namens de regering de gevoelens van diep mede leven ten opzichte van zün weduwe en zijn kindereen tot uiting te brengen. Gehéélonverwachts is zijn heengaan geschied. Geleerdheiden deugd! worden door de. dood niet gespaard. Beide kwal liteiten waren'hem eigen van nature, zo eigen-eri zo door hem in zichzelf en an deren, ontwikkeld, dat zij "zijn wezen be paalden. De stille en bescheiden persoon die hü was, zocht de roem niet, maar de roem zocht hem. In het Nederlandse rechtsleren was hij geworden tot de centrale figuur. Zijn hoogleraarsambt van ongeveer veer tig jaren heeft ryke vruchten afgewor pen. Van de rechtswetenschap was hy, evenals van land en kroon, de nederige dienaar, immer schatten vergarend voor hen, dié hy diende. Zijn betekenis voor de Nederlandse rechtspraktijk is zonder weerga. Op de vorming van enige ge neraties van Nederlandse juristen heeft hij grote invloed uitgeoefend. Zijn naam zal verbonden blijven aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog liet hij over zulk een nieuw wetboek zijn ge dachten gaan. Zijn ontslag als hoogleraar door de Duitse bezetter op. 18. November 1940 een ontslag dat indirect aanlei ding gaf tot sluiting van de Leidse uni versiteit zijn wegvoering naar Wes terbark en zijn deportatie naar There- sienstadt hebben de ontwikkeling van zijn gedachten over dit grote werk niet in de weg 'kunnen staan. Als tijdelijk raadadviseur voor een hieuw Burgerlijk Wetboek was hü hier in deze kamer het vorige jaar; *s ministers rechterhand ;bij de behandeling van de vraagpunten. Van zijnihand waren die vragem- Deconclu sies, die daarop .door deze kamer ^zijn gërionièn, zullen de richting van'hét nieuwe wetboek bepalen. vj: Na de voltooiing van deze voorbereiden de, arbeid, die in de geschiedenis - van het wetboek de. eerste mijlpaal zal - blij ven, heeft hy zich gezet aan de opstel ling van .tekst en toelichting. Intussen ging hü voort met de taken, die hü op LI EDEN vangen de besprekingen met Indonesië aan over de verdragen, die Nederland met Indonesië heeft, daaronder begrepen het Unieverdrag. De Indonesische regering heeft niets nagelaten om de verhouding tot Neder- land zo slecht mogelijk te maken". De Indonesische regering heeft de Ned.;Indoneslsche Unie tot steriliteit" gebracht Nu wil Indonesië deze Unie rechtens opheffen. Het Unieverdrag echter schept rech ten en verplichtingen. - -~i Het formele afschaffen daarvan geeft Indonesië in allerlei zaken rechtens de vrije hand, een vrije hand die zij zich. thans, tegen het recht in, vaak aanma tigt. Het komt ons voor dat van een tege moetkoming aan de wens van Indonep sië alleen dan sprake kan zün, indien er voor de rechten en b el an gen die "in de verdragen tussen Nederland en taP donesië zijn gerégeld, een andere be vredigende regeling. komt.'JweDiig^'ê vens waarborgen biedt dat zij zal wór den nageleefd. Als dat niet van te voren vaststaat," kan, naar onze opvatting, de wens van Indonesië cnzerztfds niet in overweging ;-; worden gmomen. - ~t„! internationaal juridisch gebied op zich genomen had. In internationale - werfe.vSS zaamheid vond hij de rust en het evenp-XflgS wicht, dat hij nodig had om een .natio-:;';:-» naai wetboek op te stellen, dat aan ërva-p^ ring elders was'.getoetst.' De helft van het ontwerp voor.'XhetXsM nieuwe wetboek is door hem voltooidiS^ïg, Aan de hand daarvan zün' ëent' zéstal?^» wetsontwerpen opgesteld. Twee'. 'dagen. voor zijn heengaan is de koninklijke P.ï*; machtiging gevraagd om bij de .Raad t-S» van State de overweging vandezewëts-PP ontwórpen; oanhah^g?'te;-:?inakéh;i#";|^|#™Ee^ Dé tekst van een ontwerp ;vah! éerti-Kól- m ninküjk Besluit -'lag -jgweéa,-- "-waarb|l4^|^@ zou worden aangewezen als commissaris, bedoeld bij artikel120, twééde lid, Hér Grondwet, met; de-Opdiactit ;defmmisfor%SiS van Justitie; 'bij- te staan bij het behahde; len in de vergadering der?'Statén-Gëhfe^S raai' vandeze ontwerpen van ;wet:ëh!vajp|$a die. welke, nog zouden tvolgen.- .Van hetwerkvan het nieuwe lwetr; ,.t8| boek heefthij", het, bouwplan'gogeveh.'tiM Van vijf. verdiepingen beeft hïj de-bóiriwf|®] tot in bijzonderheden beschreven."iVpór-lfjM? De verjaardag van ZJC.H. Prins Bernhard is te Soestdijk met grote opgewektheidgevierd. Om 10 uur reeds meldde zich ten paleize de ca- dettendrumband ■IJ'rins Bernhard voor het brengen van een aubade. Op ,22 December 1952 verleende de Prins aan de cadettendrumband van de Koninklijke Militaire Academie toer stemming zich voortaan te noemen: Cadettendrumband .frins Bernhard De Prins verbond hieraan echter de voorwaarde „dat de cadettendrumband zowel in prestatie, als door houding en uiterlijk voorkomen het hoge peil, dat hij thans bereikt heeft, dient, te handhaven". De Prins besloot de schrif telijke toestemming aldus: „Ik stel mij voor my hiervan van tijd tot tyd breid kan worden,, zodat de kansen op oorlog zullen afnemen en de zaak van de vrede over de gehele wereld wordt versterkt". De premiers „constateren met vol doening, dat enige voortgang .in Ge nèvé is gemaakt met betrekking tot een bestand" cn spreken de „ernstige hoop uit, dat deze. pogingen in de naaste toekomst met succes bekroond zullen worden". (Van, onze Haagse redacteur) - Hedenmorgen is in de Lairessezaa! de Nederland—Indonesië-conferentle geopend over de ophefffing van het Unie-Statuut en de vervanging van de daarbij behorende overeenkomsten door anderen. De voorzitter van de Indo nesische delegatie, de minister van Buitenlandse Zaken de heer Soenarjo, heeft in'antwoord op een welkomstrede, die uitgesproken werd door de voor zitter van de Nederlandse delegatie, minister Luns, verklaard, dat de Indo nesische delegatie allereerst aan de orde wil stellen een gezamenlijk besluit tot opheffing van de NederlandsIndonesische Unie. Vervolgens is de Indonesische dele- zolang ook zullen -andere problemen gatie van mening, dat alsdan op basis van de volledige souvereiniteit van beide partijen de besprekingen betref fende de andere overeenkomsten van de Ronde Tafelconferentie kunnen worden voortgezet. De heer Soenarjo betreurde het. dat er in de Nederlandse delegatie vooralsnog een weifeling is waar te.ne men ten aanzien van het bespreken van het vraagstuk van de souvereiniteit van Indonesië over Nieuw-Gulnea. - Zolang het probleem Irian-Barat, al dus minister Soenarjo, tussen onze beide ianden onopgelost blijft, zolang zal ook de vrede in Azië, Australië en de West- Pacific bedreigd blijven. Zolang aan het nationalisme van alnd en volk van In donesië niet geheel recht wórdt gedaan; waaronder in het bijzonder de econo mische stabiliteit, noodzakelijkerwijs terzijde worden geschoven of moeilijk zonder stoornissen kunnen worden op gelost. Minister Soenarjo legde verband tus sen de politieke ontwikkeling in het huidige Indo-China en het feit, dat bet gebied van de Republiek Indonesia niet gecompleteerd is tot dat van het voor malig Nederlands-Indic. Deze comple tering noemde hü de waarborg voor het leggen van de basis voor stabilisatie van de vrede in de Pacific. Zü zal het wan trouwen aan Indonesische züde wegne men en'plaats maken voor hetere ver houdingen. tassen beide tanden en vol ken.' X'-';h-.i Voorts verklaarde minister Soenarjo. dat de Indonesiërs een van overtuigd zijn. dat eerst na de oplossing van het conflict over Irian-Barat Indonesië in de gelegenheid zal zijn haar bijdrage e le veren tot de stabilisatie van de vrede in Zuid-Oost-Azië en de Pacific. De Indonesische delegatie wil de kwestie Nïeuw-Guinea gelijktijdig met vraagstkken betrekking hebbende op de opheffing van de Indonesisch-Neder- landse Unie op deze conferentie bespre ken. Minister Soenarjo sprak het ver trouwen uit, dat de drie problemen, waarover op deze conferentie gesproken moet worden, weldra tot een oplossing zullen worden gebracht. Twee ministers van het Tunesische kabinet van premier Mohammed-Mzati,- dat op 16 Juni aftrad, maar tijdelijk op Frans verzoek aanbleef, hebben Maan dag hun ontslag ingediend uit protest tegen het feit, dat geen poging - is ge daan om een nieuwe regering te vor men. r. - i-rü'. het: .verdere, gedeeltevan het- bouwwerk ligt, mede door hem gevormd, ,do stuf voor een groot gedeelteklaar.;:;yCu.N'!5\.;r.«^ Hèt-is hem niet beschoren, gewè'é^sW3ls|B deopeniqgvanhet j.b'ouwwerkjaióór^hpi^ffi ..Nederlandse vólk. te staan 'als "dé"; schep peter van. Tot het voltooien, van zijn lévenswerkïgB1 zullen anderen geroepen mqetëh;':?wói:r>?|® den.' Zij zullen de beschlkbarë?bbüwstpf;??MS bij'een móeten gaceh en de..nogïniétflje^^Kï ■schikbare moeten - aanTOeren>»Dë«V&IrM® einding, van deze taak zaL de .grootstè^^S eer zün, welke het Nederftndse :YOlkjaah;<5rSg zijn nagedachtenis kan :bewyzen.'';fl??*?l®^® zelve te overtuigen, ^dant/wël:?;de<!*;inrjg|gg specteur detmilitaire- muziek?; dragenzulks namens mij tedóen": Voor de eerste maal heeft: de-PrmSj.fS vandaag naar deze;band kunnenliiisfë|fjp ren. De drumband marcheerde sjr 'i de de paleistuin bmnenf tót :vöór|?hét]|ïS bordes en stelde, zich >p voor ZJ H: de Prins. <-/ Op dat moment betrad ook'H.M.J&jg|§ Koningin het bordes. Voortszagéné'^ wy ondèi meer de Gouverneüriyahid^te^; Koninklijke Militaire Acaderméj} hri^M gade-generaal K. F. Puffius eerste officier, majoor A. C. Gelder-' man.? 'V'gjeöc'jflSS Onder leiding van cadet-sergearit l£|-iè R. Buyse werden drie marsen voerd, de Feestniars, de Marche de ,la:Sm Cavalerie en dé Irene-polka. ZJHJK.' verklaarde zich zeer tevreden, over?, hét? optreden van de band" en verlëéndêXöp^c-iSi verzoek van de Gouverneur der Aca-?;)? demie toestemming tot- het; handhayërt|s|g van de naam cadettenband jJ'rins' Bernhard"., ,v^ Bij het. tuinfeest, dat vanmiddag/ toG; omstreeks 6 uur in het paleis werd'géX houden, waren tussen de drie-,en. yierii;||; honderd gasten tegenwoordig. f 'Ay, Vanavond neemt een beperkt aantal gasten ten paleize deel aan een dineri?'i§ De vier wetsontwerpen betreffende het:A.^i; soda-project zyn hedenmiddag P andciT*^r maal in de Tweede Kamer aan de ordé;.l,y.- geweest. Na de uitvoerige gedachten-: wisseling van de vorige week móést?' nog gestemd worden. De heer Nederhorst (Arb.) verklaart;?.'^ dat oorspronkelijke ontwerpen zijn 'frac-?- tie niet kunnen bevredigen. Door tóe- V:;f- zeggingen van de minister hceft -dézésM; het minder moeilyk gemaakt voor'te:gi?3 stemmen- ••'*Aï,yV-vv x Voor zover verbeteringen züniaangè-l?£®s bracht zyn ze echter van tijdelijke aard? AL Sprekers fractie ziet .zich. ^enö6dzaaükfff%*^ tegen te stemmen..-. wefttat Spr. meent, dat bij een minder» gei ceerd tempo van behandeling dé; basis'-'A'!'. voor een compromis gelegd hadfrkunti?]# een - worden. /r»ot,here,u, Weiter (KNP) en-?;Hak«il.,,; (CPN) verklaren eveneens te zul'r genstemmen. Het wetsontwerp houdende machtiging tot het geven van eengarantieSvóorédéSls betaling van rente en af lossing/van? lemng ten behoeve van een?të?Delfzij@| op te richten sodafabriek ..wórdt 'aange^*® nomen mét: 54 tegen 34 .stemm0mY::«?5r.: Tegen PvdA, KNp en CPN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1