Fulminatie C.N.V. streeft naar verbetering van welvaart der arbeiders ECONOMISCHE TOESTAND MAAKT DIT MOGELIJK Haar eerste permanent m Nog geen beslissing over graaf van Bijlandt Petrof doet onthullingen over de Russische M.V.Ü. Strijd in Guatemala is geëindigd w* '■4 1 ZONSVERDUISTERING WAS IN 'ÓW'LAND GÖËD "ZÏCHTBAAR CONFERENTIE TE WASHINGTON GISTEREN BEËINDIGD tw Star prijsniveau noopt tot verscherpt kartelbeleid Wordt Vietnam opgegeven? Kort - Lang Communisten en hun vrienden zoeken toevlucht in de ambassades Slotaccoord: „Minder bewapening'' WOENSDAG 30 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2809 Weerbericht 4 :m .l4 Dankdienst voor arbeid van Billy Graham Beter springen Dr. TOBING VERKLAART: D Grote overstroming j in Amerika A Minister Kekkonen: naar Moskou m is Zichzelf op 't nippertje gered Daniel, Mayer geschorst (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de tweejaarlijkse algemene vergadering van het Chris- f/f,"?pert Loonvorming Men weet het beter fi€? jr 7 K Mei M ï'Sll :V ■pjsa' Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402—115486 B.grf. 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A, KEUNIXG en Mr, K. VAN HOUTEN Geldig tot Donderdagavond: WEINIG WIND Vannacht plaatselijk grondmist. Morgen overdag' droog en zonnig weer, maar in het Noordwesten van het land -geleidelijk toenemende bewolking.t Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich- tingen. Dezelfde temperaturen of iets hogere. <0 <0. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT/ >-§1 t>/«! -Jii Z-i rvE federatie Overijsel van „Volks- ^onderwijs" heeft in Almelo een landdag gehouden. In het „Dagblad van het Oosten" 3d. 21.6.54 treffen wjj daarvan een uit voerig verslag aan. Het is nuttig om de geesten te on derscheiden. En daarom is het van be lang om enkele passages uit dat ver slag, die betrekking hebben op een rede welke ds. H. van der Veer te De venter op die landdag hield hier naar voren te brengen. „Een ontstellend aantal ouders", zo zeide volgens het verslag de spreker, „gaat lichtvaardig te werk in dezen. In de grote steden bv. geven 70 pet. van hen hun kinderen prot.- chr, onderwijs, terwijl het gezin geen enkele binding bezit met de kerk." „Met enkele voorbeelden uit de practijk* illustreerde spreker hoe funest het volgens hem is kinderen uit een juet-christelijk gezin naar een bijzon dere school te sturen. Spreker noemde dit ronduit misdadig, daar hier in de kinderziel veel wordt stukgemaakt. Immers wordt met datgene wat op school wordt geleerd thuis het kind bespot." (Dit is een bezwaar. Zijn dergelijke ouders dan tegen de christelijke school? Naar het ons voorkomt). „Dat de gereformeerden en rooms- katholieken. hun kinderen naar een 'bijzondere school sturen, kan ik mij, indenken, al ben ik het er niet mee eens en zal de toekomst hierin stellig verandering brengen." „De periode van het liberalisme heeft de grote kracht van de r.k. en orthodox protestantse groepen mis kend en onderschat. Zij hebben een enorme macht gekregen met als ge volg opsplitsing van ons volksleven, met als wrange vrucht de bijzondere school, die de bevoorrechte school werd." De bezwaren van de spreker tegen de bijzondere school werden in een viertal punten neergelegd: 1. „Zij bevordert het isolationisme, omdat zij haar religieuze en politieke beschouwing de enig juiste acht." (Ds. Van der Veer acht blijkbaar behalve zijn eigen religieuze en poli tieke beschouwing' daarbij ook nog een andere juist). 2. „Zij voedt de kinderen onbe wust in een sfeer van antithese en onderling wantrouwen op.-. Spr. illu streerde dit met de totaal verschillen de visie welke op r.k. en orthodox- protestantse schol en),wordt. .gegeven van figuren als b.v. Willem van Orari-' je'en Luther." ,;Dë spreker wilblijkbaar te dezen 'aanzien ieder ander de -mond. snoeren en aileen de' visie, vanopenbare" on derwijzers doen keren. Dat lijkt ons geweldig objectief en democratisch!" 3. „Zjj 'geeft ..zich grote zorgen om da religie, er "in te pómpen." „Dit leidt tot een schromelijk misbruik van het gebed en van teksten, welke in taal lessen worden.gebezigd! Menigeen die chr. onderwijs genoten heeft,' gooit'zijn geloof ook daarom later overboord.' (Wü vragen* ons af of deze kampioen voor de openbare schooFKich ooit ook maar enigszins serietis mét het christe lijk onderwijs heeft beziggehouden. Dit punt doet 'overigens sterk denken aan de, alleroudste vorm van vrijzinnig heid, die de religie voor-alles te heilig achtte, behalve voor de binnenkamer). 4. „Zjj dringt zich te veel in op het terrein, 'dat de ouders behoort. De doopbelofte draagt de ouders op hun kinderen op te voeden en dus moet het accent vallen op het huisgezin, waar het kind contact krijgt met het levende Christendom." (Inderdaad berust bij de ouders de eerste taak'in dezen. Evenwel spreek^ het doopformulier niet slechts van een onderwijzen door de ouders, maar ook van een „doen onderwijzen". Voor het overige kan niet slechts in het huisgezin, maar ook op de school het kind contact krijgen met het le vende christendom). „Ds. Van der Veer fulmineert fel te gen christelijk onderwijs", zette het „Dagblad van het Oosten" bcwan het verslag." Inderdaad. Het komt ons voor, dat wij „Volks onderwijs" slechts dankbaar kunnen zijn» voor. een dergelijke voorlichting, die ons zulk een goed inzicht geeft in wat er in haar kring leeft en wordt beoogd. Wij kunnen daarmee alleen maar onze winst doen. Gisteren wist de 57-jarige^ expediteur Hendrik Zwiers uit Emmen zich te redden, door, nadat hjj met een auto in het water van het Oranjekanaal was ïeraakt, de cabine vol te laten lopen en daarna de wagen te verlaten. MEVROUW d'HontJacquet te Oostburg in Zeeland vierde gisteren haar honderdste verjaardag. Dat gaf heel iaat drukte en f eestgerucht in het Tehuis voor Ouden van Dagen waarin 'de jarige haar levens avond doorbrengt. Van vele kan ten stroomden de gelukwensen binnen en op haar beurt stuurde mevrouw d'Hont een felicitatie- telegram aan haar mede-jarige prins Bernhard, met de aanspo ring haar voorbeeld te volgen. De jubilaresse zag er feestelijk uit. Maandagavond had zij «oh door de Oostburgse figaro een permanent in de zilveren haren loten leggen, voor het eerst in haar honderdjarig bestaan. Maar ja, oïs de Commissaris van de Koningin persoonlijk zijn gelukwensen komt aanbieden, wil men toch wel graag zo voor delig mogelijk voor de dag komen Uitgaande van het Nederlands Inter kerkelijk Billy Graham-Comité zal Za terdagavond in de Evangelisch-Lutherse kerk aan het Spui te Amsterdam een landelijke dankstond worden gehouden naar aanleiding van de evangelisatie- bijeenkomsten van Billy Graham m ons land. Deze dienst staat onder leidmg van ir. H. Vborham, Dr. H. Jonker, Nederlands'Hervormd Predikant te Am sterdam, en ds. T. B. van 'Houten; Geref. predikant teAalsmeer, zullen in de danikstond voorgaan. Het bestuur van de Franse' socdalisti- sdhe partij heeft besloten der afgevaar digde en oud-minister Daniel Mayer van elke vertegenwoordiging der partij uit te sluiten tot het eind van de zit tingsperiode van het parlement (1956). Daniel Mayer is door het bestuur van zün partij beschuldigd van „ondisciph- nair gedrag", omdat hij in de commissie voor buitenlandse zaken van de natio nale vergadering zijn stem had uitge bracht voor het rapport van Jules Moch tegen "de Europese verdedigingsgemeen- sohap. t PJS.O.-gedaehte i f-, -i it i jHet C./V.K, blijft trouw aan de telijk Nationaal Vakverbond die vanmorgen begonnen is, heeft de voorzitter, de heer M. Ruppert, een openingsrede uitgesproken waarin hij verschillende sociale problemen aan dé orde stelde. Een van de belangrijkste mededelingen was dat het C.N.V. reeds aan het werk is voor de verbetering van de welvaartspositie van de werknemers in verband met de gunstige economische ontwikkeling in ons land. Deze verbetering is aan de orde gesteld los van .de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik. De heer Ruppert bleek voorts van oordeel dat de stijging van het indexcijfer per 15 Mei jl. tot 126 niet zonder consekwenties kan blijven, de consumptiebeperhing „van 1951 blijft slechts dan ongedaan wanneer dit indexcijfer blijft beneden 123". Te bevoegder plaatse is ook deze zaak aan de orde gesteld. Aangezien het prijsniveau In het binnenland een grote starheid vertoont wat betreft de neerwaartse ontwikkeling lijkt het de voorzitter van het CNV geboden tot verscherping van het kartelbeleid over te gaan. "Wat de ontwikkeling van het Neder landse loonpeil betreft heeft de heer Ruppert er in zijn rede aan herinnerd, dat dank zij de medewerking van de bona fide vakbeweging de moeilijke econo mische situatie van 1951 kpn worden overwonnen. Dit was een reculer pour mieux sauter (een teruggaan om beter te kunnen springen). Sindsdien heeft de econo mische positie van ons land zich in gunstige zin ontwikkeld en thans staat de vakbeweging voor een problematiek waarnaar zij jarenlang reikhalzend heeft uitgezien. Het gesprek over een recht vaardige verdeling van de welvaart. Dit gesprek begint niet te laat De economische structuur van ons land moet ons voor hoerastemmingen bewaren als het enige 'tijd goed gaat. Nu echter de goud- en deviezenreserve in drie jaar is vervijfvoudigd tot 4.4 millard gulden, nu bestaat er voor terughoudendheid minder reden. Voor het voeren van een doeltrèffende wefikgelëgenheidspolitiêk is hetnodig dat onze "invoer niet inzakt. Daarom is een belangrijke goud- en de- wezenreserve nodig. In 1951 werden loyaal en royaal stappen teruggegaan om later beter te kunnen springen. Het ogenblik voor de sprong Is nu gekomen. Wat de ontwikkeling van het prijsni veau betreft, zei de heer Ruppert niet aan de indruk te kunnen ontkomen dat de verstarring voor een belangrijk deel samenhangt met de structurele ontwik keling van de markt. De karteilering doet zich voor op een schaal als nooit te voren. Het kartelverschijnsel heeft zeker gunstige aspecten maar deze bestaan zeker niet m een verstarring of in een regelmatige verhoging van het prijspeil. Prins Wan Waithayakon, minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, heeft de Verenigde Naties gisteren om bescherming van Laos en Cambod ja verzocht en Vietnam feitelijk, als zijnde voor de Westelijke geallieer den verloren, afgeschreven. Na een conferentie met secretaris generaal Dag Hammerskjold deelde deze diplomaat de pers mede, dat zijn land er een buitengewoon belang bjj had welke "waarborgen voor de neu traliteit van de buurstaten Laos en Cambodja gegeven werden. -» Hij zei berichten gehoord te hebben volgens welke de Fransen bereid wa ren Haiphong en Hanoi op te geven. Indien dat gebeurde, zei hij, zou Saigon in korte tijd verloren gaan. Na een zitting van het Indonesische kabinet, die gisteren werd gehouden, heeft de Indonesische minister van Voorlichting, dr. Tobing, verklaard, dat de regering zich nog niet heeft verdiept in de vraag of graaf Van By- landt al dan niet tot persona non gra ia zal worden verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat daartoe bij de rege ring geen officiële verzoeken of voor stellen zijn binnengekomen. De minister-president, mr, Ali Sas- troamidjojo, weigerde commentaar te geven op de verklaring van graaf Van Bylandt over de verhouding tussen Nederland en Indonesië, aangezien hij de inhoud ervan .nog nader wenste te bestuderen. - Intussen duurt de stroom van com mentaren op de verklaring van graaf Van Bylandt voort. Het in de Nederlandse taal ver schijnende Indonesische blad „De Vrije Pers" schrijft, dat de Nederlandse partij- en krantenpolitiek van de laatste jaren '„helaas een ongezonde sentimenrtsverhouding bij de Neder landse bevolking verwekte ten aan zien van Irian, zodat er thans geen grote partij is, die een verlies durft te riskeren, dat door politieke koerswij ziging zou kunnen ontstaan. Op vele dragers machtswoorden gesproken, waaraan zij eigen prestige vastklon ken, Met dit alles heeft de Neder landse partijpolitiek een griezelige geest uit de fles gelaten, die zich niet gemakkelijk weer zal laten vangen. Een merkwaardig voorbeeld van de ze „sentimentsgeest" noemt „De Vrije Pers" de jongste verklaring van de Nederlandse H.C., voorzover deze be trekking heeft op Irian. Het blad vervolgt: „Reeds dr. Van Royen be loofde volledige souvereinïteit en geen juridische spitsvondigheid zal het ge voel kunnen wegnemen, dat het uit zonderen van Irian een tekort doen is aan de volledige souvereiniteitsover- dracht. „Men dient zonder sentiment te be zien, dat Nederland voor Indonesië een zeer bruikbare poort is naar het Westen, zoals Indonesië voor Neder land een belangrijke poort naar het Oosten is." Het blad „Abadi" (Masjoëmi) pu bliceert een spotprent, waarop Irian is afgebeeld als gekneveld aan een boom met kisten, die de opschriften „olie" en „grondstoffen" dragen, aan de voeten. Daar omheen dansen Drees en Luns, gewapend met schild en speer. Geheel onder staat te lezen: ongelegen ogenblikken hebben gezags-1 „Irian nationale Nederlandse claim". Verscherping van het kartelbeleid lijkt daarom geboden. Inzake het systeem van de loonvor ming merkte de heer Ruppert op dat de rechtvaardige verdeling van de wel vaart een andere methodiek vereist dan de gebonden loenpolitaek der laatste jaren. De verdediging der geleide loon politiek (die in het verleden noodzake lijk was) laat het C.N.V. verder over aan de zich progressief noemende conserva tieven. De Christelijke vakbeweging is niet bereid aan een ongewijzigde voort zetting van deze politiek mee te werken. Het handhaven van de gebonden loon politiek betekent een voortdurende rem op de opwaartse beweging van het loon peil in die sectoren van het economische leven waar dat niet behoeft,. Het steunen van zulk een politiek betekent in feite het in de weg staan van duizenden werknemers op het pad naar meer wel vaart. Daarbij „wil het C.N.V. zeker, niet terug naar schrille vooroorlogse tegen stellingen. Coördinatie in de loonpolitiek door het georganiseerde bedrijfsleven zal noodzakelijj&.zijn. De - h'eer-»Ruppert wijdde-ook - enkele woorden aan het-mandement van de bisschoppen, in welk verband hy de vraag „Waarom Christelijke vakbewe ging?" stelde, na er op gewezen te heb ben dat Protestanten een andere opvat ting dan de R.K. hebben over het gezag van de opzieners der gemeente. Over de censuur en de wenselijkheid van kerke- hjke maatregelen zei spr. dat het advies zelf hem juist voorkomt. Het1 is spr. nl. een volstrekt raadsel hoe een Christenmens in het huidi ge socialisme kan leven. Problemen heeft men daar niet als men bv. re gelmatig de socialistische pers leest, Men weet niet alleen alles, men weet ook alles beter. Komt iets goeds tot stand dan hebben de socia listen het gedaan. Komt er niets tot stand dan is het de schuld van de „reactie". Loonacties worden altijd het eerst en het best gevormd door het NVV. KAB en CNV volgen al tijd op een afstand. Wat de liberalen vroeger achten te zijn nl. het den kend deel der natie, dat menen de socialisten thans van zichzelf. Een Christen, die nog enigszins begrip heeft van de beperktheid van het menselijk kunnen, kan zich in zulk een milieu niet thuis gevoelen. De scheiding van godsdienst en vak beweging is van dit alles de verklaring, doch zo ooit dan kan de vakbeweging het zeker thans met stellen zonder een uitgangspunt een. bron en een norm buiten de mens Nodiger dan brood be hoeft de vakbeweging, de band met de hemel, waarbij de heer. Ruppert het be treurde dat zo vele geestelijke leidslie den des volks (gelukkig lang niet alle) de Christelijk sociale bewering geen steun verlenen, doch haar willen verlei den tot een compromis met de geest des tijds. In het begin van zijn rede heeft de heer Ruppert de doden van de laatste twee jaar herdacht. Hij hoopte dat de wettelijke ouderdomsvoorziening spoe dig voortgang moge vinden (advies van de SER), alsmede een verder gaande unificatie van de sociale verzekering. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de ondernemingsraden ontwikkelen zich nog te langzaam. Het C.N.V blijft trouw aan de P.B.O.- gedachte. Het CN.V. hoopt dat in zijn kring per een Januari 1955 de bedrijfs- taksgewijze organisatie van de werkne mers-vakbeweging in de belangrijkste industriële bedrijfstakken verwezenlijkt zal zijn. Schuchter heeft het C.N.V. het sociaal- paedagogisch werk aangepakt. Tastend en zoekend tracht de Christelijke vak beweging middelen te vinden om de mens van dienst te zijn, die in een ge- industrialiseerde wereld zijn menszijn dreigt te yerhezen. Daarnaast voelt de Christelijke vakbeweging zich ook mee verantwoordelijk t.o.v. de bedrijfsjeugd. In het slot van zijn rede maakte de heer Ruppert nog enkele opmerkingen over de achtergronden van de interne activiteit der Christelijke vakbeweging. Een Rotterdamse rijtuigiereniging heeft een bruidscoupé met volgkoet sen aangeschaft om de bruiloften meer sfeer te verlenen. E socialisten hebben tegen het. "tft soda-project gestemd. Dat wal,, na de felle rede van de heer Neder- horst in eerste instantie niet andere 'te verwachten. Niettemin werd de korte verklaring om zijn stem te motiveren nog een' lange verklaring. De heer Nederhorst maakte veel op- hef van enige tegemoetkomingen, 'die van de minister waren-uitgegaan, jHij had het over het leedwezen dat'hij gevoelde nu hij tegen moest stemmen. Hh sprak over de zakelijke wijze waar op de minister hem geantwoord oad En na al dat mooln ging hij de bezwa ren nog.weer eens broed uitmeten. Zo werd de corte verklaring, lang." Van waar deze uitvoerigheid? Lri Van waar anders dan uit een gevoel van onbehagen dat men zich in eerste? instantie jegens de minister te veel. -Aiiïi had laten gaan en nu niet meer tesrug IC i kon? - I 7% ?iVis* té •S-'tW:7"7- Voor het eerst is de levensgeschiede nis van een agent van de Russische ge heime dienst, de M.V.D.. in het openbaar verteld door Wiadimir Petrof, de func tionaris bij de So-wjet-ambassade in Australië die politiek asyl heeft gekre gen. Op de zitting van de Koninklijke Tegen half een gaf de radio vanmiddag'het sein, dat de "zonsverduistering, welke reeds dagenlang vele pennen in beweging heeft gebracht en honderden geleerden naar Zweden deed gaan, was begonnen. Voor duizenden in ons land was -het radiobericht, dat vergezeld ging van een deskundig commentaar, het téken om door een beroet glaasje of enkele foto-negatieven de zon nader te beschouwen. En inderdaad, de radio had gelijk, langzaam gleed een zwarte schaduw- voor het „oog van de dag": de maan schoof tussen de zon en de aarde. Hard ging het niet. Slechts heel lang-hun voorbereidingen hadden - getroffen zaam werd het merkbaar, dat de zon niet met dezelfde kracht scheen als an ders. Het zag er vroeg in de morgen en ook later op de dag naar uit, dat men hier te lande niet veel van deze zons- vereduistering zou zien. De lucht was zwaar bewolkt en het scheen of het zou gaan regenen. Doch tegen -de tyd, dat het natuurverschijnsel een aanvang zou nemen, brak plotseling' de toen nog volop schijnende zon door de wolken en kon Nederland het evenement met eigen zij het dan bedekte ogen aanschou wen. In Zuid-Zweden, waar in een strook van 160 km. de zon totaal verduisterd is, waren honderdduizenden' personen op de been om toch vooral niets te missen. De politie en het leger waren versterkt om er zorg voor te dragen, dat de 500 geleerden, die daar in een kamp De strijd in Guatemala is ten einde. Vanmorgen vroeg werd medegedeeld, dat de onderhandelingen tussen de leider der opstan delingen, kolonel Armas, en een nieuwe militaire junta, welke gisteren werd gevormd, tot een goed resultaat hadden geleid. 'De regering van kolonel Diaz werd gisteren afgezet door enige andere kolonels, die onmiddellijk stappen namen om met Armas tot een vergelijk te komen. De toestand in Guatemala is rustig. De bevolking stak haar vreugde over slf? In de Lairessezaal op het Binnenhof te Den Haag zijn gisteren de Nederlands- Indonesische besprekingen, begonnen over het opheffen van - de Unie-verhouding fen andere belangrijke vraagstukken. De foto's tonen de Nederlandse en de Indonesische delegade, VJjsr. de ministers prof, dr, J, Zijlstraj mr. L. A. Donker, mr. J, M. A. H. Luns voorzitterJ. van de Kiefl en mr. N. S. Blom, regerings commissaris, voor Indonesische aangelegenheden. De Indon-sische delegatie vJjiv. de ministers profinrr dr. Soepomo, Moh. Jamin, mr. Soenarjo voorzitterj, mr. 'Ishaq Tjokrohadisoerjo en Soesanto Tinorodjo. het besluit om het vuren te staken ifiet onder stoelen en banken. De kerkklokken luidden en men om helsde elkaar op straat. Vandaag zou tussen de nieuwe junta en kolonel Armas en zijn advi seurs een nieuwebesprekingplaats hebben, teneinde het bestuur in Gua temala te regelen. Honderden communisten, onder wie de meest vooraanstaande leiders, hebben hun toevlucht gezocht in de buitenlandse ambassades. Naar ver luidt heeft de Mexicaanse gezant een gebouw rfaast de ambassade moeten buren om de vluchtelingen onder te brengen. Ook kolonel Diaz en het grootste deel der ministers van de regering- Arbenz hebben een onderdak gezocht bij de vertegenwoordigers der bui tenlandse mogendheden. De nieuwe junta, welke met Armas besprekingen heeft geopend, bestaat uit de kolonels Monzon, Salazar en SiguL Monzon zal tijdelijk de functie van president waarnemen. Uit Saxf Salvador wordt bericht, dat de nieuwe junta aan Armas een Tniniatmfl—cth heeft aangeboden. om de zonsverduistering wetenschappe lijk te besuderen; niet werden gestoord. Gisteravond hadden de radio- en weerstations gemeld, dat het niet onmo gelijk zou zijn, dat er op het moment van de verduistering een storm boven Zuid-Zweden zou woeden. Deze storm bleef echter langer weg, dan de weer- deskundigen verwacht hadden, zodat ook boven Zuid-Zweden het natiSiirverschij'n- sel duidelijk was waar te nemen. Tegen half twee, de verduistering na derde toen haar hoogtepunt, schoof een wolkendek voor de zon en kon men althans in Rotterdam geen verdere waarnemingen doen. - {.'-«« y. ï7(ï»; Commissie van Onderzoek te Melbourne?" deelde Petrof met zachte, onbewogen - stem mee, hoe vier van zijn superieuren' bij zuiveringen waren terechtgesteld (sot-,;- ontslagen. Ook deed by mededeUngent"?,ï.i(, omtrent de'rol van M.VJ). in Rusland 'ys#*® en over de wijze, waarop" vu, eefa-lS'S voudige „boer was opgeklommen ,:i,tbt 'A luitenant-kolonel bij deze organisatie,-,} 'De Rus, die er,meer uitzaz„.raU(.";;eett;y,Vk$ bankier dan als een spion, legcie-zijni6ei*7$i tuigenis af in het Engels. BMLVedefiiaieSeS* dat zijn laatste .superieur, .dieJJict leven had gelaten, de- plaatsvervangendéVmi- nister ivanJZuitenlandse.' Zaken Del sof was geweest." die terecht ,was:g in de rijd, dat Beria „ia ongenades' De "Russische getuige deelde' „vervol- gens mee, dat de geheime •dienstwairic!e--1ï; Sotvjet-Uhie uit zes afdelingen ^.bestaat.* Een hiervan hield zich bezig smet Eo® land, de V.S., Australië, Nieuw-Zeelan- Zuid-Afrika, De tweede afdeUng bèï streek het Europese vasteland en ScanV dmavië. Hieronder vielen ook de mets? Rusland verbonden statenIn "-Oost-i; Europa. Dan was er een „bureau, dat5 zich met het Midden- en het-Verre .Oosrif, ten - bezig hield. De vierde afdeling!; zorgde voor het zenden van geheime;'*si- agenten naar andere landen, het vijfden- bureau verzamelde gegevens over„.aif-&; dere afdelingen en de zesde' - afdeürfg.'Sjfj hield zich. bezig met atoom- entechni-I"ri* sche spionnage. Het hoofdvandezé Cj groep, eeö zekere Raina, was ontslagen na de val van Beria. Petrof vertelde vervolgens het" een.'en ander over een departement,* - dat..-1 vei£ri.?0? antwoordelük was voor „de verpreiding van misleidende berichte". Ook noemde;.,i. hij een zekere kolonel Goekasof, die be4;& last was met het verzamelen van lichtingen, betreffende Russische betalin-,1 gen. Deze zou in 1951 .zijn ontslagen.^ -li -y-ftu S; 1X- cï ?S3S President Eisenhower en premier Churchill hebben gisteren aangedrongen op een. .algemene en drastische ver mindering van de wereldbewapening onder doeltreffende waarborgen, met het oogmerk atomische kennis te ge bruiken voor verbetering van het lot van de mens in plaats vast voor ver nietiging". Met het uitgeven van dit communique hebben zij hun vijfdaagse besprekingen beëindigd. De president en de premier gaven een filosofische verklaring uit betref fende de Anglo-Amerikaanse benade ring van het probleem om aan het communisme een halt toe_ te roepen, maar zij vermeden internationale ,,hete plekken" als Indo-China bij name te noemen. Hun „agreed declaration" werd uit gegeven door het 'Witte Huis, ongeveer een uur nadat de twee staatslieden hun serie besprekingen hadden afgesloten. Zij verklaarden, dat het hun volhar dend besluit zou zün omstandigheden te bevorderen, waarin de kolossale kernkrachten, die thans in mensen handen zijn, gebruikt kunnen worden voor verrijking en niet voor vernieti ging van de mensheid. Zij drongen aan op oprichting en handhaving van die verenigingen van naties, welke het best. in haar respec tieve regionen, 'de vrede en de onaf hankelijkheid van de volkeren, die daar leven, zullen behoeden en ver klaarden, dat zij, wanneer dat door de volkeren van de betrokken landen ge wenst wordt, bereid zijn gepaste en uitvoerbare hulp aan zulke verenigin gen te geven. De laatste bijeenkomst van de twee staatslieden eindigde gistermiddag om 12.15 uur. Eisenhower wandelde met Churchill van de Oostelijke ingang van zijn bureau op het Witte 'Huis naar de wachtende auto. De twee mannen schudden elkaar warm de hand en Churchill zei: „Good bye and good luck", waarop Eisen hower met een vriendelijke glimlach antwoordde: „Same to you" en „He zal u die documenten, kinnen een i-rif uur zenden". Een ogenblik later, toen Churchül?-} zich achterover liet zakken in de diepe". A-- zitplaats van de zwarte limousine, zei G Eisenhower tot hem: „Goedendag, en de beste wensen voor de hele Vi-W familie." Churchill en Eden vertrokken per Ai vliegtuig naar Ottawa. Bij het vertrek,.?- verklaarde Churchill, dat de „Anglo-H' Amerikaanse vriendschap ongebro-!- ken en onbreekbaar" is. r Gemeld wordt uit Washington, dat enige Brits-Amerikaanse geschillen ia zake het tegenhouden van het commn-p< nisme in Zuidoost-Azië uit de weg ge-; ruimd werden, maar vele kwesties on opgelost bleven, M-A-AV-» uh&jw*. y W yj>t f» 4$ De Rio Grande-rivier, die - de grens ~C» vormt tussen Amerika en Mexico,-heeft" de grootste overstroming in haar get, schi edenis veroorzaakt en duizenden mensen vluchten naar hoger, gelegeii-"*' gebieden. Er zijn reeds zes personen orriSi het leven gekomen terwijl er negen wor4f. V'-a' den vermist. De autoriteiten zeggen,, da VS' i. Ar spoedig de zakenwijk van de stad LaredeV- in Texas, waar ongeveer 52.000 personen? wonen, 13 meter onder water zal kcm:êZj te staan. - In Nuevo Laredo, op de Zuideljjke :rt oever van de rivier, heeft men de :po-&Aï\S gingen om het water met zakken zand'vrV te stuiten stopgezet. - 77-7'. Be Finse minister van Buitenlandse Zaken, Urho Kekkonen, heeft onver wacht hei besluit genomen naar flud-S kou te reizen en zich daar persoonlHk? te belasten met de vastgelopen Fixu&—.x Russische handelsbesprekingen. - Over de missie van Kekkónenis,:ï«^f-7-? officieel communiqué verstrekt, .ma»r. de,zegslieden gavente - verstaan?^dii Kekkonen die tot de boerenp- hoort -- reedx Dinsdag .naar) de - Bua>' sische hoofdstad - -V u' -é ïi.£Xrs VTZ7V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1