ara sMsxin Franse Politiek Spanning bij geleerden in Zweden Eclips vond plaats bij strakblauwe hemel en verdaagd Algemene vergadering van het Vakbonden bestuderen huidige loonpeil KWESTIE ZAL SPOEDIG WORDEN BESPROKEN Demonstratie van Ambonnezen; op het Binnenhof VLIEGENDE SCHADUWEN" OP FIEMS VASTGELEGD FRANSEN GEVEN WEER GROOT GEBIED IN DELTA PRIJS SCHADUWAD VAN NEBRASKA TOT INDIA Niet toelaatbaar NDERDAG 1 JUU 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2810 Weerbericht De strijd in Indo-China Bedreiging van Hanoi toegenomen SOENARJO HOUDT RUGGESPRAAK Dodelijk verkeersongeval te Rotterdam Honderden slachtoffers bij overstromingen in V.S.? Minister Luns ontving ÜS petitie van B.P.R.M.S. De 165 km brede schaduw van de maan gleed gisteren over het Zuidelijk deel van Zweden, verduisterde de hemel en leidde er toe dat de totale zonsverduistering een volledig succes werd voor de Nederlandse, Belgische en Zweedse expedities, die Holmhaller als haar waarnemingspost hadden uitgekozen. Ongerustheid Afgetreden pres.-directeur A.K.U. onderscheiden 'V;|"V Volgens program Zie verder pagina \3 De totale zonsverduistering van gisteren, de 31e totale ver duistering in deze eeuw, maar vooe de wetenschap verreweg de belangrijkste werd op aarde het eerst te O'Neill in Nebraska (V.S.) waargenomen om 12.08 uur. Daarna gleed de enorme schaduw over het Bovenmeer, delen van Canada, Groenland, IJsland, Noor wegen, Zweden, Rusland, het Midden-Oosten, Pakistan en India. De afstand van Nebraska naar India,12.800 km werd afgelegd in ongeveer drie uren. In de landen, waar de totale zonsverduistering het eerst optrad, waren de weersomstandigheden ideaal voor observatie,behalve in Zuid-Zweden, waar het regende. Gemeenteraadsverkiezing in Noordwelïe üss?i Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'c-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per macnd, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 sent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond, MEER BEWOLKING Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige lichte regen of motregen. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Vooral in de kustprovin cies minder koude nacht. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT H ET verdrag tot Instelling van een Europese Deiensie Gemeenschap 'jg thans aanvaard door de drie Bcne- iuxlsnden en Duitsland. Italië en Frankrijk hebben het nog niet gedaan. Van die twee is de niet-ratificatie door frankrijk: het ergste. Als de Fransen ratificeren, pullen de Italia nen het zeker doen. Maar zullen da Fransen ratificeren? De Franse pre mier Mendès-France houdt zich vóór «Hes bezig met Indo-China. Ten aan een van de SDG heeft hij een over leg met de mimsters der andere bij de EDG betrokken landen afgewezen. Hü wil vóór alles trachten voor- en tegenstanders in Frankrijk zelf te verzoenen, ten einde een beslissing, die van zo grote draagwijdte is. op een w» groot mogelijk deel van het Franse volk.ts doen steunen. p zkh zeif is dit een redelijk Win- 0 kond verhaal. Maar dat is toch meer schijn dan werkelijkheid. Mendès-France verenigt in zijn ka binet voor- en tegenstanders van de EDG, Maar zijn kabinet bevat geen lociaiisten, die zich in grote meerder heid voor de EDG hebben verklaard en aan wier afgevaardigden in de Ka mer de verplichting tot voorstemmen is opgelegd. En hert bevat ook geen leden van de MRP, die de krachtigste supporters van de EDG zijn. Tot de MRP behoren de oud-ministers Robert Schaman en Bidault aan wier namen in Frankrijk de idee der Europese fe- deryisatie verbonden is. Maar zij staan op het ogenblik ter zijde. Maar in het kabinet Mendès-France rit wel als minister van Defensie de ««-Gaullistische generaal Koenig, die een hevig bestrijder van de EDG is. Gezien de belangrijke plaats, die d« minister van Defensie in verband met de EDG Inneemt, is bet duidelijk, dat de benoeming van deze generaal tot minister niet bevorderlijk Is voor het tot stand komen daarvan. MEN krijgt dan ook da IndrtA dat Mendès-France aanstuurt niet op de EDG, maar op iets anders dat daar voor In de plaats moet komen. Hij hêètt bet .er zelf over dat hij een sn- derfplan In portefeuille heetft. Wat dat'.'precies is' weten -we niet. Mendès- Fnnce doet daar geheimzinnig Maar aangezien de BDG -mum* aan Mpce-nationale bavzt' êq aangezien bet .verzettegen de BDG ïrteeds eón verzet tegen de supra-national# elementen daarvan le, last bet zich aanzien dat «Ik vervao- gthgaplan neerkomt op het wegnemen van die supra-national# elementen. En het supra-nationale la nu een maal het .hart van de EDG. Wanneer men mi voorts overweegt dat de ontwikkeling der geesten in Frankrijk zo was en waarschijnlijk nog is dat In steeds breder kring de overtuiging groeit dat bet voor Frank rijk een verstandige politiek zou zijn. om de EDG te aanvaarden, dan kan men znocllijk. anders dan concluderen dat de politiek van Mendès-France ten opzichte van de EDG niet positief la. Hij gaat tegen de draad hu DESNIETTEMIN ziin de Juichtonen over de mislukking van de EDG, gelijk die b.v. door de heer Weiter zijn aangeheven, voorbarig. Mendès-France alt'daarvoor te los in het zadel. De Franse voorstanders van de BDG hebben de moed niet verloren, Amerika en Engeland blijven aandrin gen op de totstandkoming van de EDG. En, wat ons bet belangrijkste voor komt, ook de huidige tegenstanders van de EDG In Frankrijk beginnen »ch te realiseren dat afwijzing van de EDG betekent een ongecontroleer de herbewapening van Duitsland. En dat Is vele Fransen toch ook te bar. De lotale zonsverduistering, zoals deze te Jonkzing te zien was. Niet iedereen uas zo gelukkig de sort .1 verdn istcring tvotken loos te fruit- nen volgen. In het centrum van Amsterdam was de zon slechts af en toe even zichtbaar. De gelukigste man onder de ongeveer twintig Zweedse en buitenlandse geleerden, die hier met hun ingewikkelde en kostbare instrumenten verzameld waren, was prof. A. S, C. van Heel, leider van een groep van de Teehniw-he Hogeschool in Delft. Enthousiast vertelde hij aan de medewerker van United Press, dat het nu voor het eerst mogelijk was geweest foto's te maken van de „vliegende schaduwen", die gedurende enkele minuten voor en na de totale zons verduistering verschijnen. Prof. Van Heel maakte gebruik van speciaal geconstrueerde en zeer ge compliceerde instrumenten. bestaande uit een groep van ongeveer veertig spie gels en een tweede ..set", waarin een en kele spiegel dienst deed. De spiegel was naar de zon gedraaid en het beeld werd gefilmd door een beweegbare camera. .,Ik veronderstel dat u opgemerkt heeft hoe dicht de gehele zaak bij een mislukking is geweest", vertelde prof. Van Heel. „De hemel was volkomen helder tijdens de totale eclips, maar er De Fransen hebben vanmorgen ver klaard, dat zij het Zuidetijk deel van de Delta van dc Rode Rivier in Indo- China hebben ontruimd- Ook de een heden van het Vietnamese leger, die in de ontruimde zone waren achterge bleven en steun ontvingen van de FranseLuchtmacht en de artillerie, hebben zich thans teruggetrokken. Aan de terugtrekking Van de Franse troepen Ie een massa-evacuatie voor afgegaan van Vlelnamezen, die vergel dingsmaatregelen van de communisten vrezen. Sommige berichten gewagen van 50.009 evacué's. In ambtelijke kringen te Parijs is verklaard, dat tot de evacuatie van de Zuidelijke delta reeds door .de regering- )Van onze Haagse redacteur) De NederlandsIndonesische confe rentie over de opheffing van het Unie- statuut en van de herziening van de R.T.C.-overeenkomsten Is hedenmiddag tot Dinsdag 6 Juli, nadat de voorzit- van de Indonesische delegatie, Kluister Soenarjo, om deze verdaging had verzocht teneinde de Indonesische delegatie gelegenheid te bieden de door minister Luns, de voorzitter van de Nederlandse delegatie, In de opc- ningszitting en in de bijeenkomst van hedenmorgen afgelegde verklaringen Ja haar samenhang en in haar gebet! te bestuderen. In de bijeenkomst van hedenmorgen te men dus niet gekomen tot de op stelling van een agenda. Zoals bekend, heeft minister Soenarjo in de eerste vergadering verklaard, dat de Indo- nesiers over drie onderwerpen willen spreken: eerst de opheffing van de NederlandsIndonesische Unie, daarna de overeenkomsten van de Ronde Tafel Conferentie en tenslott» .,de terugkeer" van Nieuw-Guinea tot net Efondgebied van de republiek Indo nesia. Blijkbaar bevatte de rede van mi nister Luns van hedenmorgen geen basis voor de Indonesische delegatie om zonder voorafgaand overleg met Djakarta aanstonds tot overeenstem ming te komen over de onderwerpen, die dienen te worden besproken en over de volgorde -van hun behande- Ung. Zoals bekend is het Nederlandse standpunt tot dusver geweest, dat "een bespreking over de opheffing van het uniestatuut onlosmakelijk verbonden is aan het gesprek over de R.T.C.-over- asnkomsten, die hun basis vinden: in ■atstatuut en dat de bespreking over het Uniestatuut en de daarbij beho rende R.T.C.-ovcreenkomsten geheel los staat van de kwestie Nieuw-Gui nea. Men mag aannemen, dat de ver klaring van minister Luns dit stand punt opnieuw vertolkte. Van Nederlandse kant is men heden middag niet overgegaan tot openbaar making van de jongste verklaring van minister Luns. Kennelijk staat de Nederlandse regering op het stand punt. dat. wil er iets van deze con ferentie terecht komen, het gesprek niet in de publieke sfeer dient te worden gebracht. Zou men hiermee voortgaan, dan kan men gevoegelijk met elkaar op het Plein in Den Haag voor een luidspreker gaan zitten. Minister Soenarjo zal, ..naar mag worden aangenomen, aan zijn regering in Djakarta om nadere instructies vragen. Zijn antwoord aan de Neder landse delegatie mag dus. op 6 Juli worden verwacht. Gisteravond laat is de 34-jarige gla zenwasser H. W. van Tuijl .woonachtig Mijnshercniaan te Rotterdam, tengevol ge van een verkeersongeval om het leven gekomen. In de bocht van de Kogelvangerstraat naar de Korte Bajonetstraat verloor hij de macht over zijn bromfiets. Hij reed tegen de trottoirband en botste tegen een winkelpui. Het slachtoffer werd met ernstige hoofdwonden naar het ziekenhuis Coolsingel vervoerd, dodi daar bleek, dat: de man reeds was overleden. La niet en het Franse opperbevel een besluit genomen was. Uit militaire kringen te Parijs ver luidt, dat de Franse strijdkrachten in Indo-China thans nieuwe verkorte ver dedigingslinies binnen de Tonkinese delta, het laatste Franse steunpunt in het Noordoosten van Indo-Ohina, heb ben bezet. De nieuwe Franse opperbevelhebber, generaal Ely, had in een „reusachtige operatie te land, ter zee ion in de lucht" het gehele gebied tussen de monding van de Rode Rivier en een lijn ruwweg van ten Noorden van Phait Diem tot ergens bij Phoeby, ontruimd. Het geëvacueerde gebied heeft een bevolking van naar schatting twee mil- lioen zielen, van wie vele anti-commu nistische rooms-katholieken zijn. In verhalen van ooggetuigen uit Ha noi wordt gezegd dat de laatste dagen Franse Dakota's vol Vietnamese vrou wen en kinderen om de tien minuten op de vliegvelden van Hanoi neer strijken. Tezelfdertijd kwamen lange colonnes legervoertuigen met wapens en uitrusting aan uit de prijsgegeven Franse bolwerken in de Zuidelijke delta. Het Franse garnizoen In Hanoi zou opdracht gekregen hebben, zich paraat te houden ingeval van anti-Franse on lusten. Op een aantal strategische punten in de stad waren troepen en tanks samen getrokken. In Hanoi wonen ongeveer 1.500 Franse burgers. In Vietnamese kringen te Parijs maakt men zich bezorgd over de mogelijkheid dat de evacuatie van het Zuiden der delta van de Rode Rivier een voorbe reiding is voor een verdeling van Viet nam, waarin naar men vreest, Frank rijk te Genève zou kunnen toestemmen. In Franse militaire kringen te Parijs is echter nadrukkelijk verklaard, dat het hoofddoel van de ontruiming de bescherming van het Franse expeditie- leger is. Franse stafofficieren verklaren, dat de evacuatie noodzakelijk is geworden, omdat generaal Cogny, de Franse be velhebber in Noord-Indo-Chlna, over onvoldoende troepen beschikt om de gehele delta met haar bevolking van 9 millioen mensen te kunnen verde digen. Hoewel de sterkte van de Franse strijdkrachten in de delta niet bekend is, wordt zij geschat op ongeveer 120.000 man. Hiertegenover staat een strijd macht van de Vietminh van naar schatting 130.000 man. Bij zijn aftreden als president directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem is ir. Th. S. G. J. M. van Schaik bevorderd tot commandeur in de Orde- van Oranje- Nassau, De heer Van Schaik is, zoals be kend,. thans, .president-commissaris van de A.K.U. kwamen wolken aandrijven en een kwar tier later passeerden enkele lichte wol ken voor de zon. Als dit een paar mi nuten eerder was gebeurd, zouden zij wellicht alles voor ons bedorven heb ben". Hij vervolgde: „Wij zijn hier onge veer tien dagen geleden gekomen en er was een intense spanning in de mi nuten vóór de totale verduistering. Wij hebben de schaduwen inderdaad „ge vangen". Zii waren zichtbaar met het blote oog. De waarnemingen zijn ver richt bij volkomen heldere hemel en zij mogen een volledig succes genoemd worden. De schaduwen, het. belangrijk ste studie-object van deze groep, waren voor en na de totaliteit zichtbaar. Men mag verwachten dat zij thans voor de eerste maal gefotografeerd en gefilmd zijn". Prof. M. G. J. Minnaert, leider van de Utrechtse groep, toonde zich eveneens enthousiast. „In de morgen was de'hemel geheel bedekt, maar enkele uren vóór de eclips ging het ophelderen. Een kwartier na de totale verduistering gleden lichte wol ken langs de zon. De totale eclips werd waargenomen bij een strakblauwe he mel: De corona toonde twee lange en smalle verlengingen ter hoogte van de equator. De lichtval op het landschap was zeer indrukwekkend". „Ónze instrumenten Werkten per fect", vertelde,* .prof. i Minnaertverder. „Alle handelingen "wèrdèri volgens het program uitgevoerd en meii mag ver wachten dat de platen van de chxo. mosphere en de corona gelukt zijn". Prof. Minnaert zeide, dat een groot aantal opnamen is gemaakt, betgeen van groot belang is voor de gedachtenwisse- ling over de resultaten. Dr. B. Rosen en prof. M. Migeotte uit Luik waren eveneens ingenomen over hun bevindingen. Het was de taak van de Belgische groep om de samen stelling van de zonne-atmosfeer op ver schillende hoogten boven de zon te be studeren en de corona te fotograferen. „De ultra-violette spectra van de zonne- kroon zijn gefotografeerd door gebruik making van een zeer snel werkende spectograaf. Het uitstekende weer heeft ons geholpen bij het bereiken van net beste resultaat", verklaarden de Belgi sche geleerden. De tevredenheid van de buitenlanders werd gedeeld door de Zweedse expedi tie. en in de eerste plaats de leider Aake Wallenquist, een vermaard astronoom, die verbonden i$ aan de universiteit van Upsala. Wallenquist fungeerde ais gast heer van de buitenlanders. Hij erkende benauwde ogenblikken te hebben door gemaakt toen in de morgenuren zware wolken waren komen opzetten. De missie uit Delft zal vandaag per vliegtuig naar huls terugberen. Zij zal de helft van bet vervaardigde materiaal met zich meenemen. De groepen uit Utrecht en Luik zullen nog ongeveer een dag of tien in Zweden blijven voor een vergelijkende studie. In de RaadszanC aan clc Javaslraal heeft Woensdagmiddag de installatie plaats gevonden van de leugdgemccn- teraad van de miniatuurstad Maduro- dam. De installatie geschiedde door wethouder C. ff. P. W. van den Oever (2e van links). Door de ge meente-secretaresse van Madurodam, Anneke Scholten, ivordt de ambtsketen om de schouders van dc nieuwe bur gemeester, Gerard I'agtcr, gehangen. Geheel links de aftredende burgemees ter Rolf Simon van Leeuwen. Rechts cên der bestuursleden, mevrouw Boon. GISTEREN werd in ons blad ge meld dat seD aantal toekomstigs officieren van een school van reserve- officieren te Bussuan urenlang in de „Geeft aelït"-houding beeft moeten staan, omdat een uit hen/ die zich mis dragen had, zich weigerde te melden. Deze methode doet denken aan de collectieve pressie- en bestraffings maatregelen die ii Duitse concentra tiekampen placnteT plaats te vinden. Wij menen dat in- de Nederlandse strijdmacht dergelijke akelige en ze delijk niet toelaatbare methoden niet moeten worden getolereerd. Volgens officiële gegevens zijn er ten gevolge van de overstromingen; in het Amerikaans-Mexicaanse grens gebied in de Mexicaanse stad Pieöras Negras honderden personen verdron ken.. X De stad Laredo word geïsoleerd en door twee kreken verdeeld. In totaal hebben ongeveer 1.500 personen in deze stad hun woningen; ontruimd. (Van een onzer verslaggevers) In de Raad van Vakcentralen is de vraag besproken in hoeverre de gunstige economische positie van onsland consequenties moet hebben voor het huidige loonpeil. De sociaal-economische bureaux van de drie vakcentralen zqn bezig hierover een rapport samen te stellen. Het CNV is met zyn rapport nagenoeg gereed. De drie rapporten zullen als grondslag moeten dienen voor een'nadere discussie. Het CNV heeft de stijging van het prijsindexcijfer tot 126 reeds in de actiesfecr gebracht. De stijging komt neer op circa 2 procent. Verleden week heeft de Christelijke vakbeweging aan de Raad van Vakcentralen voorgesteld dit punt aan de orde te stellen in de Stichting van de Arbeid, los dus van het hiervoor bedoelde rapport over herziening van de richtlijnen voor de lonen. Deze mededelingen deed gistermid dag drsC. P. Hazenbosch tijdens de tweejaarlijkse algemene vergadering van het C.N.V. te Utrecht, nadat hier over bij de bespreking van het twee jaarlijkse verslag en van het bestuurs beleid vragen waren gesteld door de heer Joh. A. Conjong (Grafici) en door de heer P. Kapinga (Overheids personeel). Daarbij werd o.a. ge ïnformeerd hoe het staat met de be sprekingen over de vrijere loonvor ming en werd opgemerkt dat het loon en salarispeil cis gevolg van de rege- ringspoli tiek (geven met mondjes maat) niet mag worden bevroren en dat de werknemers moeten delen in de gestegen welvaart. Drs Hazenbosch deelde mede, dat hij over de stand van de besprekingen, in zake de vrijere loonvorming niets 'kan mededelen. Er ligt een rapport van de looncommissie van de Stichting van de Arbeid. Het CNV heeft een eigen rap- Ter gelegenheid van de conferentie tussen Nederland en Indonesië, is door een aantal Ambonezen Donderdag aan conferentie aan de gang is. minister Luns een petitie overhandigd. De Ambonezen op het Binnenhof terwijl in een der Grafelijke zalen de port, weet waar het heen wil en zal zich a-s. Maandag in een bijzondere Bondsraadsvergadering over deze zaak beraden. Bij het komende overleg zal moeten worden gewaakt tegen een systeem van loonpolitiek, dat de naam draagt van vrijere loonvorming, doch in wezen een camouflage is van de huidige loonpoli tiek, alsmede tegen het streven van hen, die met behoud van het huidige College van Rijksbemiddelaars en de overheids invloed een loonpolitiek willen voeren, die wel wat meer ruimte geeft, doch in wezen bedoelen op die manier ons standpunt te ondergraven, aldus spr. Tal van andere vragen werden ge steld. De heer Wind (Unitas) vroeg zich af of de samenwerking in het Con vent van Christelijke sociale organisaties wel veel vrucht afwerpt. De trage gang van zaken met betrekking tot de instel ling der ondernemingsraden vond spr. een schande en zeer teleurstellend. De heer Kapinga meende dat in de Christelijke onderwijzersorganisaties en met de name in de „Grote" te weinig gedaan wordt om de geesten rijp te maken voor aansluiting bij het CNV. HU deed ook een beroep op alle Henry Ford II heeft Woensdag «en bezoek gebracht aan de Fordfabriek- te Amsterdam. De auto-magnaat tijdens de bezichtiging zie voor ver slag pag. 5). De Nederlands-Indonesische Unie besprekingen zijn vanochtend om 11 uur in de Lairessezaal aan het. Bin nenhof in Den Haag hervat. Enkele minuten na de aanvang van de besprekingen verzamelden zich op het Binnenhof een 200-tal Ambonnese mannen en vrouwen, die in groepjes voor de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer bleven staan. Zoals bekend, stelden dr. Nikuju- luw en ir. Manusama in een schrijven aan dr. Drees dezer dagen voor de kortst mogelijke tijd onder auspiciën van de Verenigde Naties een confe rentie te beleggen tussen Nederland, Indonesië en de republiek Zuid-Mo lukken. In dit schrijven worden In donesië en de republiek Zuid-Moluk- ken de opvolgers genoemd van de Verenigde Staten van Indonesië. Om half twaalf stelden de Ambon- nezen, wier aantal intussen was aan gegroeid tot 3 a 400, zich met militai re commando's op in een lange colon ne. Een aantal spandoeken werd ge toond met slagzinnen als: „Wij zijn geen Indonesiërs, maar Zuid-Moluk- kers" en „Uniebesprekingen zonder ons zijn voor ons niet geldig". Een Ambonnees fluitorkest speelde -Zuid- molukse liederen. Op verzoek van de politie werden na enkele minuten de spandoeken weer opgeborgen. vertegenwoordigende Raad van de Zuid-Molukken), namens de Ambon- nezen in Nederland, aan de minister: zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns. i. l;v In deze petitie wordt o.a. gezegd, dat een bespreking door Nederlandse en Indonesische delegaties ovër terugkeer der Zuid-Molukkers Indonesië voor hen geen waarde heeft. Voorts wordt medegedeeld, dat de Indonesische souvereiniteit over de Zuid-Molukken niet wordterkend. Aangedrongen wordt op erkenning van de R.M.S. door Nederland en In- donesië. De petitie zal door een delegatie van het hoofdbestuur van de BP.R. M.S. op het ministerie van Buiten landse Zaken worden aangeboden.. In de gemeente Noordwedde Schouwen Duiveiand zijn gisteren meenteraadsverkizingen gehouden. Op de arbeiderslijst (geen lijst P.v.d.A.) werden uitgebracht; de stemmen (77 in 1949), op de' vrije lijst 24 (33), op de vrijzinnige lijst 65. (75) en op de liist van de Confessionele par-" tijen 64 (60). Het aantal geldige stemmen bedroeg 217 tegen 245 in 1949. CNV-ers om Zaterdags zo weinig, mo- geiyk brieven te posten omdat de man nen van de PTT steeds meer tngescha- keld worden voor Zondagavonddienst. Ook stelde hij voor dat het CNV zo., snel mogelijk het werk onder de gere- patrieerden: zal aanpakken. De heer' J. W. Kruithof (Tabaksbewerker) meen- de dat het hoog tijd wordt dat de,di- verse juridische en sociaal-economische bureaux der bij hetCNV aangesloten organisaties worden gebundeld, on de -,, heer Niemandsverdriet (Beambten) vroeg aandacht ,voor een. hetereverte- - genwoordiging .van beambten in. diverse instanties^ Zij worden-nu nog.:wel-;eens -; vergeten. „„«rwusw,. -1? de zetelverdeling kwam geen;wij-i Het doel van deze demonstratie} bleek te zijn het aanbieden van eenföiten K en m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1