Jubileumconcert van Orpheus V m iBarendrecht nam afscheid van zijn burgemeester Rotterdams Jaarboekje 1954 OXO SOEPEN Itfesze&toekMuzaStd! Toekomstige officieren vierden over plaatsing met vuurwerk SCHIEDAM Mulo-examens te Schiedam Hoek van Holland „Jeugd-Jolijt" Maasland VLAARDINGEN MAASSLUIS Spaarbankboekje van oom Na val overleden Burgerlijke Stand van Rotterdam Brand in partij zaagsel Na vliegende schotels nu vliegende kwallen Onruststokers moesten zich hierna melden Goederen weggenomen H.T.M. leed verlies van f I.- millioen Het bloemencorso op Zaterdag 21 Augustus 2 TROUW Donderdag 1 Juli 195 Burgerlijke stand van Schiedam TERKO TAKS EN HET TELEVISIE*AVONTUUR Mulo-examen Het nieuwe hotel Cursus toneel Openluchtschool bestaal 25 jaar Zomerfeest van des Heils Visser ijberichlen Niet bevredigend Ereburgers FIRMA BEN MALTHA PIET BESTEBREURTJE a10®, fch1?-?' 4ock.'isch 57 flVch l'sfjo kJ Rïjwieldief veroordeeld Wijkraad voor Oud-Charlois Federatief Muziekconcours te Pernïs Termijnnoteringen v 4 Geslaagd op 29 Juni: Diploma -B. M. Bangma. W. Mansveld, H. Radema, F. H. F. Puik,1 H. Maarleveld,- L Bakker, H. K. v. 't Hoii, W. B. Fontein, P. J. Flaeh, T. P. Groeneveld, A, M. v. d. Hoeven, J, R, Kappetijn, L. J. Fricdrich. Diploma A: A. W. Troost, J. de Jong, K. M. Biesheuvel. G. Boer, H, Geurt- sen, R. Richter Uitdenbogaardt, B. Mud- de, I. K. H. F. de Jong, M. W, Branden burg, A, Hopman, J. Blenk, M. J. Smit, M. Snelleman. Geslaagd op 29 Juni: Di ploma B: T. Dukel, A. Kraan, H. Rijer- kerk, A. Groen, J. Boeser, R. E. Chün, Chr. Kruidenier, R. J. Kuypers," J. Hel lebrand, J. v. Dljfc. Diploma A: A. C. Schep, W. G. Maris, J. M. de Jong, A. Bosscbé, P. T. v. 't Hof, T. Vis, M. de Keijzer, A. Ligthart, J. v. d. Schalk, A. Schuitman, E. v. Noort, F. v. Stijn, F. T. v. d. Ree, C. J, de Ridder. G. J. Koster, W. de Ruiter, L v. d. Steen, J. Uitterlinden. Geslaagd op 30 Juni: Di ploma B: A. N. Rensen, L. Warnaar, F. B. v, Gelder, C- H. J, v. Dijk, F. Wijn- host Diploma A: W. Hagendoorn, W, Keesmaat, L. P. C. Kristalijn, H. M. Le- nos, M. Heesterman, M. E. Zonne H. M. v. Munster, T. Ouwerbroek, C. T, Kaale, W. Mak. G. C. C. Meijer, A. K. Stigter, F. Be'rg, J. C. Schineis. J. Serry, A. Kegel, C. Hoogendijk, W. Steenstra, E. Vermeijden, J. W.' v. d. Wal, J. C. A, v, d. Wal, J. W. F. Zevenhuizen, A. Lan. ckester, S. Mellegers, A. de Jager. Geboren: Adriaan z. v. B. A. C. Terleth en W. A. 'Prins: Gerrit E. L. z. v. J. Maasdam en J. H. de Bruijn; Robertus J. z. v. F, J. G. Schrijver en M. E. C. /an de Kamp. Overleden: W, C. Blom, 79 j. weduwe van C. Joziasee. „Vijf en dertig deelnemers is genoeg", zei de heer Van der Ende, voorzitter van de rennersclub Schiedam, voor de wielerwedstrijd die gisteravond weer in 'de Hagastraat plaats vond. Dat beteken de dat een aantal jongens teleurgesteld moest -worden. Honderden toeschouwers op- de trot toirs volgden de wedstrijd. Het was een spannende strijd waarbij enkele premies werden uitgeloofd. Om halt negen wa ren de vijf en dertig ronden gereden en kon de heer Karei Scholten Sr. namens de Schiedamse Gemeenschap de prijzen uitreiken. De eerste prijs was voor Frans Schoof, de' tweede voor Gerard de Kok en de derde Voor Cor Kruser. Het Jeugd Jolijt-programma voor hedenavond is: Gecostumeerde optocht „Zwaan kleef aan", verzamelen op bet Rozenburger- plein-om. 7 uur. Een-rondgang door de wijk met medewerking van de Jonge Harmonie en de Kajotters drumband. Op een schoolspeelplaats wordt het lekenspel „Jan Klaassen gaat emigreren' vertoond en wordt met verklede jongens ea meisjes gespeeld. Alleen deze hebben toegang tot de speelplaats. In tuindorp Kethel was „Zwaan kleef aan" een suc ces, die verwacht men ook in het Zuiden. Anjerfonds. Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente van Maasland "werd door het Prins Bemhardfonds een bijdra ge van.f 500,verleend voor.de aankoop van een nieuwe piano, die geplaatst wordt in het in aanbouw zijnde Vereni gingsgebouw. - - Vailingpriiasurs, Aan de Coóp. Groen ten- en Vruchtenveiling te Maasland wer den door tuinder M. v. d. Berg uit Maas sluis de eerste netmeloenen aangevoerd, -waarvan de opbrengst ÜSO et-, per stuk bedroeg. Door de 'Maaslandse tuinder A. de Bloois werden de eerste;'"Peren (Precos) aangevoerd, waarvan de opbrengst 38 ct. per stuk bedroeg. Benoeming, lot onderwijzeres aan de Christelijke Kleuterschool (hoofd) ie be noemd mej. M. v. d. Borden uit Vlaar- dingen. Veiling M* «tiend De tomaten hand haafden zich Woensdag rond f2,20 per 5 kg en ook de bloemkool bleef gelijk in prijs. Sperciébonen zakten-tot ca. .11,90 per kg„ druiven tot f2,60. De noteringen luidden: Export: Tomaten, comb. I A 4,15 —4.25; B 375380; C 4.15; CC 355; Comb. II A 420—430; B 385—395; C 415; CC 355; Comb. HI B., A 385; B 355; C 310; CC 355 per 5 kg.. Bloemkool I 36—48; II 22—30; III 15—17; Sla I 2.50—4,00 p. 100 kr.; peen 33—35 p. bos; Druiven 250—270; Dubb. bonen 185—200 p. kg.; Netmeloenen 75 p. st.; Perziken 4—31 p, st; Pruimen geel 120—160 p. kg.; blauw 110 p. kg, Binnenland: Bloemkool I to 28—38; H b 19—26; HI b 11—13; Andijvie 6—8 p. kg.; Aardbeien* 115155; B: - 95—135 p. kg.; Tomaten 28—55 p. kg.; Perziken 1—27 p. tt; Pruimen, geel, 120; stek 60 p. kg.; Sla I 250—350 p, 100 kr.; Tuinbonen 19— 20 p. kg'; Kroten 25 p. kg. en 9 p. bos; DubbJionen 180 p.kg.; Peen, B 28—31 p. bos; Breekpeen 34 p. kg.; Komkommers, .wit, 1 23; II 17; groen III b 16 p. st.; Eer stelingen 380—380 p. kist; Rode pruimen 65—75 p. kg. Aalbessen 39—34 p. doosje. Autotocht ouden v«n dagsn. In een lange stoet van 30 auto's, begonnen Woensdagmiddag, aan de •Prinses Bea- trixlaan te Maasland de 80'Maaslandse oudjes hun jaarlijkse autotocht. De tocht ging langs Kijkduin naar Scbeveningen, waar men een rit over de Boulevard maakte. Via enkele mooie gedeelten van 'S-Gravenhage bereikte men vervolgens de miniatuurstad Mpdurodam, waar naar hartelust genoten werd van het vele dat te bewonderen viel. Na een bezoek aan Wassenaar werd in Voorburg de speel tuin „Drievhet" opgezocht. Begeleid door de beide plaatselijke.mu ziekverenigingen, die hen bjj het Nieuw Huis ter Lucht hadden opgewacht, trok ken Maasland's oudjes by hun terug keer als in triomf door het dorp, toege juicht door de honderden belangstellen den. Bij de Prinses Beatrixlaan dankte burgemeester F. J. Groot Enzerink allen, die hun medewerking aan deze tocht gaven. Burgerlijk* Stand. Geboren: Frans, z. van K. M. Gommers en M. de Vries; Allegonda, C. M„ dr. v. W. C. Verdaas en E. M. de Jong; Martinus, H., z, van S. Vet en A. v. d. Zalm. Gehuwd: H. C. Hessels. 24 j. en J. Hol- trop, 20 jaar. Geslaagd: Voor toet toelatingsexamen van het Chr. Lyceum te Vlaardingen slaagde "Marijke van Ravenzwaaij, leer linge van de christelijke school te Hoek van Holland, InleTaring ▼aeanliebonnen. De chr. bouwvakarbeiders te Hoek van Holland kunnen Vrijdagavond van 8 tot 9.30 uur hun vacantiebonnen inleveren bij de bondsvertegenwoordiger, Concordiastraat 13 B. Ean ongeval. Op het Duitse m.s. „Irak", dat op weg was naar Spanje viel even na vertrek een matroos van het bovendek naar beneden. Het mes dat hij droeg, viel uit de schede en verwondde zijn kame raad, de 21-jarige matroos M. W. H. in de rug. De verwonding was van dien aard, dat dokter Lonkhuyzen en de EH.B.O. uit Hoek van Holland aan boord werd ontboden. Op advies van de arts werd de patiënt aan wal gebracht, waarna hij per zieken auto naar het Havenziekenhuis te Rot terdam is vervoerd. Het schip vervolgde zijn reis. 7 u. ds. v. Offeren. Geref. Kerk 10 en 4 u. uur de heer De Nie uit Haarlem. Advertentie OXO ..CHICKEN"' - OXO VERMICEU.ISOEP - OXO TOMATENSOEP OXO CHAMPIGNONSOEP - OXO JULIENHESOEP Waarschuwing. Naar aanleiding van de steeds voorkomende ongelukken door het afscheuren of afglijden van de gasslag van de muurkraan of van de slangpilaar aan het comfoor, heeft de directie van de Licht- en Waterbedrijven te Maassluis besloten nogmaals een waarschuwing hiervoor uit te geven. In een ieders eigen belang en veiligheid wordt aangeraden de nodige aandacht aan" deze waarschu wing te schenken. Zorgt er voor dat de slangeinden van de muurkraan en van de slangpilaar aan het comfoor van dezelfde doorsnede zijn en gebruikt de hierop passende slang. Koopt alleen gasslang bedrukt met de naam „Nenorm Wanneer men niet in. staat is één en ander zelf te beoordelen, vraagt dan de erkende installateur (gasfitter) of het gasbedrijf om raad. Adv«ndo. De christ. gymnastiekver. ..Advendo" organiseert Zaterdagavond op het terrein van de korfbalclub „Maas sluis" aan de Talmastraat een grootse zomeravonduitvoering. Zonssrroslbal. Zaterdagavond 7 uur speelt V.D.L. een wedstrijd op haar ter rein in de Kapelder tegen het Rotter damse Xerxes. HET jubileumconcert dat Orpheus gisteravond in de goed gevulde Stadsgehoorzaal gaf is zowel voor het koor als voor de dirigent een luisterrijke avond geworden. In de eerste plaats vanwege de goede kwaliteit van het gebodene en in de tweede plaats vanwege de geschenken (een cadeau onder couvert van het erecomité en een daverend cadeau van het damescomité, nl. een vleugel) Orpheus heeft gisteravond weer laten horen waf marfnenzang eigen lijk is. Daartoe had men een pro gramma samengesteld met zowel oude als moderne nummers, zang a capella zowel als zang met begeleiding. Het jubilerende koor toonde daarmee elk genre te beheersen. Men kan voor liefde hebben voor bepaalde stukken, de wijze waarop de dirigent Piet Struyk jr. het geheel deed uitvoeren verdient alle lof. Dat geldt zowel voor „Epipha- nia" van Neumann en „Erde" van Cza- janik als voor „Jubelstadje" van Oscar -.-an Hemel en „De Ploegers" van S. Terpstra. Bjj het laatste leek het koor wel een orkest met donkere bassen en de tenoren als juichende violen. De on verwachte wendingen in dit nummer vormden over het algemeen voor Or pheus geen moeilijkheden. (WAM HAtUm OTCMCATI AA--21? Zo snel zij konden hesen de ridders zioh weer in het zadel en zette Diederiks legerschaar de achtervolging in. Zij zochten zioh een weg door het kreupelhout en toen zij eindelijk het struikgewas achter zich hadden, zagen zij heel in de verte de donkere silhouet van de zwarte Ridder de hei oversteken en op het bos aanrij den, waarachter het kasteel van Vianen verscholen lag. „Daar gaat hij mannen!" bulderde Diederik, rood van kwaadheid. „Vooruit, er achteraan! We moeten hem vatten voot de wachters van het kasteel ons van af de tinnen kunnen beschieten!" En voort joegen zij weer achter de vluchteling aan die nu reeds in het bo* ver dwenen ivas. „Daar!" .schreeuwde: plotseling één van Diederiks metgezellen tegen de Heer. „Daar staat hjj weer, daar langs die bosrand!" „G rijpt hem!" comman deerde Diederik. „Dood of levend, dit is onze kam!" j» Tot. 8"maandengevadgenbwti'af.'Tnet t af trek van voorarrest, is door de Rechtbank te Rotterdam veroordeeld de 24-jarige me- Uildraaier J. A. H„ uit Krimpen aan den IJssel. die In Januari van dit jaar, bö af wezigheid van zijn oom. uit diens woning een lüjkapostspaarbankboekje wegnam en daarop, m> vervalsing van een persoonsbe wijs of paspoort, zich te Rotterdam door de P.T.T. 1 840 liet uitbetalen. HJj ver klaarde bh de behandeling' van de zaak voor de Rechtbank, dit geld nodig te heb ben gehad voor aankoop van een motor rijwiel. In het ziekenhuis Bergweg is de 81- achtig Goudserij- weg" te Rotterdam, overleden. De man jarige B. Wolff, woona Aangifte geboorte d.d. 30 Juni. D G de LooffBoth d: M J van Dongen— Verbeet d, B Struiksma—van der Veen d, C Willems—Aiders d, E Hoos—Scheffer d, M J van Eek—Thijssen z. C J M Verwater— Vreijsen z, M D van Duin—van Hoevelaken z J M van Wenum—Vermeij z, J Bitskes— Kind z. B de Rijk—van der Einden z, M C Teijgeman—Dekeyser z, F Chr E Hartog— Hoogkamer z, C Reedijk—Huisman z. M J Hermsenvan Neijenhof d, A E van Dijk— Freeke-d. L M L Allard—Cuijpers z, A Groenendijk—VerheiJ z, A R Leenheer—van Kessel z, C W van Puttenvan Linschoten d J E BredlusTop d, W de JonghKaak d J H Rutierg—Kerstens z, K Kok—Bur gerhout z, E W Geluk—Bol d. E L Timmer manvan Oost z, A HettichSmits d, M G van der Meijde—Burger z, F Mulder—Hart veld z, H C J van Doom—Marsé z, C Vaan drager—Korsten d, A C Gravekamp—de Aang. overlijden d.d. 30 Juni. B Lecflang, man van H Butter 70 A Brulnooge, vrouw van N J Flegen so j, u Havinga, man, geh. gew. met G Stevens 78 j- A J Smal, man van J Smit 52 j, W J Kbiderrnans, man van W Louwerenburg 69 j* A van Pernis. man van A Zaan en 62 j; B Wolf, man. geh. gew. met I van Heels- bergen 81 j: V Verlind, ongeh. vrouw 70 J; A Teenstra, vr„ geh. gew. met H Vijfschaft '79 j* E H A Huvermann, ongeh. vrouw 83 J. A* Fralj. vtouw van C Spaans 71 j: A B J Xuijendtjk, man, geh. gew. met B M Stree- velaar 56 J. - Voorts als levenloos aangegeven: J J JSchot—van Aken, zoon; A C van den Ende —Verburg, zoon. -■Jj. f r was Zaterdagnacht bij zijn thuiskomst van de trap van zijn woning gevallen, waarby bij een sdhedelbasiabreuk bad opgelopen. De brandweer moeet vanmorgen inruk ken voor een uitslaande brand op de terreinen van de n.v. „Emba" aan de Stadionweg te Rotterdam. Hier bleek, dat door een nog toe on bekende oorzaak een partij zaagsef vlam had. gevat, dat zich in een Ttg. atzuiger bevond. Met twee nevelstralen kon bet vuur. geblust worden. Meer nog dan by de „ouderwetse" nummers kwam in de modernere lie deren de grote gedisciplineerdheid van het koor aan het licht. De dirigent had en hield het koor volkomen in de hand. Een uitstekende prestatie. Na de pauze toen het Rotterdams Ka merorkest meewerkte bleef de directie uitstekend. Misschien klonk de muziek bij het „Priesterkoor" van Mozart een tikje te sterk maar overigens vormden koor en orkest een goed en gaaf geheet Krachtig werd geapplaudiseerd na de Rhapsodic" van Brahms. Diet Kloos toonde zich hier over het geheel een goede alt met een behoorlijk stemvo lume. Het „Jagerskoor" uit von Weber's Frei- schütz vormde het uitnemend gezongen en gespeelde slot van dit goede concert. Het publiek heel de avond gul met applaus bracht zangers en musici en vooral ook de dirigent een ovatie. ..-v. i iPxin«kexk«n Voor de pauze 'verscheen mr. J. Heus- dens op het toneel om in drie kwalitei ten nl, als burgemeester, als ere-voorzit ter en als voorzitter van het ere-comité het jubilerende Orpheus nogmaals har telijk geluk te wensen daarbij de hoop uitsprekend dat het koor nog vele jaren de mannenzang zou beoefenen ten ge- noege van de leden zelf maar ook van duizenden Vlaard'mgers. Aangekondigd door het lid ran de feestcommissie, de heer W. P. van Leeu wen verscheen vervolgens een zevental dames ten tonele. Met elkaar vormden xe hei besiaur van bet damescomité dat hard gewerkt had (o.m. via een uitsie. kend geslaagde bazar) om een patsend geschenk te vinden voor dit jubileum. De bemanning van een Brits passa giersvliegtuig heeft gisteravond meege deeld, dat haar toestel tijdens een vlucht bij Goose Bay, Labrador, over een af stand van ongeveer 130 km gevolgd is door zeven vreemde, zwarte, vliegende voorwerpen. Kapitein James Howard, de piloot van bet toestel, dat van New York onderweg was naar Londen, zei, dat de mysterieu ze escorte verdween, toen er een ge vechtsvliegtuig van ae Amerikaanse Bij monde van mevrouw Drop werd het I Luchtmacht op het toneel verscheen om resultaat van deze actie aangaboden in een onderzoek in testellen, de vorm van een prachtige vleugel. j De stvatokruiser van de B.O.A.C. vloog Voorzitter Paauw moest even. naar op een hoogte can ongeveer 6000 meter, woorden zoeken om daarvoor te bedan- Plotseling zag de bemanning de vreem- ken. Maar hij vond ze en op even humo- de voorwerpen. .Het waren kennelijk ristische wyze als hij de burgemeester geen vliegtuigen zoals wij ze kennen", bedankt had, deed hy het de dames. En aldus Howard. „Ze waren allemaal rwart toen de bloemen, die hy wilde aanbie- en ik zou er een eed op durven doen, den, even uitbleven nam hij resoluut een dat ze een compacte massa vormden. Zij van de vele fraaie bloemstukken die het vlogen op ongeveer acht km van ons podium sierden en bood die mevrouw vandaan en bleven ons 18 minuten vol- Drop spontaan aan. gen. Het middelste voorwerp was groter Orpheus mag terugzien op een uit-1 dan de overige en veranderde steeds stekend geslaagd jubileumconcert. van vorm. We noemden het de vliegen- t, vde kwal. De zes kleinere voorwerpen Vanavond geeff men op het Feest- vlogen er omheen". terrein een concert met een aantal I De uit tien leden bestaande bemanning zang- en muziekverenigingen, dat I -n de 51 passagiers hebben de voorwer- besloten wordt met een grootse taptoe, 1 pen a,!eri Sezien- (Van onze correspondent). Enige dagen geleden is de school voor reserve-officieren (lichte luchtdoelartH- lerie) van Gorcum naar Bussum over geplaatst. Deze overplaatsing is nogal rumoerig geweest. De toekomstige offi cieren hadden zich voorzien van vuur werk, zoals donderbussen en rotjes. Op de tussenstations werd dit vuurwerk onder luid gejoel op de perrons ge worpen. De leiding van het transport gelastte stopzetting van dit festijn, maar men bleek niet van plan er mee op te hou den. Aan de vooravond van het vertrek hadden zy hun overplaatsing reeds ge vierd met het gebruik van traangas en brandslangen. In Bussum aangekomen moesten de toekomstige officieren aantreden op de binnenplaats van de Kolonel Palmka- zerne- Stram in de houding luisterden zij naar hun commandant, kapt. Dekker. Deze gelastte de onruststokers uit te tre den en zo lang dit niet gebeurde moe ten zy in de „geeft acht"-houdlng bh ven staan. De eerste meldde zich vr spoedig, maar nummer twee liet o zich wachten. Na de avondmaaltijd moest het onder deel weer aantreden en eindelijk, fai m de avond, meldde nummer twee dei Hierna konden de mannen inrukken. Advertentie Voor het mulo-diploma A slaagden giste ren te Schiedam dne leerlingen van de Dr. H. CoJljnschool (hoofd de heer W. Wage- naor) nl. Siem Melchua. Adri JLankester en Annle de Jager. De burgemeester van Barcndrecht, jhr. v- F- A. BeeUerts van Blokland heeft gists- Het voor, de n.v. Hotclexploitatie r<,a geheld van zijn gemeente genomen. Maatschappij in aanbouw zijnde nieuwe daar hem met ingang van i Juli bij Ko- hotel zal, naar wordt verwacht begin j nlnktjjk Besluit eervol ontslag verleend 1955 gereed zijn. Tot directeur is gister-j werd. Vanaf 1 Augustus 1941 dieode Jhr. middag benoemd, met ingang van 1 Ja-1 Beelaerts van Blokland de gemeente, daar- nuari 1955, de heer E. H. Horst, hotel-j Ml 1319 burgemeester van Het afscheid was bijzonder hartelijk. Der I middags vond een raadsvergadering plaats, gevolgd door een bijeenkomst ln het Ver enigingsgebouw. De burgerij nam des avonds I afscheid van de burgemeester, De raadsvergadering in de middaguren werd bijgewoond door tal vsn genodigden.. houder te Vianen. De 34-jarige bedrijfsleider K. S. v. d. H..| uit' Alblasscrdam, die, heeft terecht gestaan, verdacht van diefstal van verschillende I Onder hen bevonden" zich de vertegenwoor- voorwerpen uit het warenhuis van V. en D.. j dlger van de Commissaris der Koningin ln aande Hoogstraat te Rotterdam op 131 Zuid-HoUand, de heer J. C. Slilevis. de.vlce- "Maart jl„ is door de Rotterdamse Recht-1 president van de Raad van State, jhr. mr. bank veroordeeld tot 6 maanden gevange- F. Beelaerts van Blokland, de burgemeester nisstraf, -waarvan 3 maanden voorwaarde-1 van het eiland IJsselmonde en de burge lij k, met 3 jaar proeftijd en de aftrek van I meester van Rotterdam, mr. G. E. van Wal- voorarrest. I sum. Bij de behandeling van zijn zaak ver-1 De scheldende burgemeester opende de klaarde verdachte, die een zeer goede op- raadsvergadering, waarna hij «en treffend leiding heeft genoten, niet te weten waar-1 af scheldwoord sprak. Jhr. Van Blokland om hy de goederen had weggenomen. Het J memoreerde daarbij zijn ambtsperiode en hjj psychiatrisch rapport achtte verdachte ver- j betreurde zijn vertrek, minderd toerekeningsvatbaar. Men was van Daarna werd het woord gevoerd door het mening dat technische belangstelling ver-(oudste raadsUd, de heer C. Dekker en de dachte tot het plegen van het misdrijf had j wethouder, de heer F. Nlemantsverdriet. De commissie voor jeugdtoneel wil in Vlaardingen een nieuw evenement op cultureel gebied introduceren, door on der het motto „Door de jeugd voor de jeugd" in de komende winter een cursus m toneelspelen te organiseren. De cur sus is speciaal bestemd voor jonge men sen van 16 tot 22 jaar en heeft ten doel hen de beginselen van het toneelspelen te leren. Aan het eind van de cursus zal een op verantwoord cultureel staand stuk worden opgevoerd in de Stadsgehoorzaal. Leider van de cursus is de bekwame re gisseur de heer W. van der Loos. Op Donderdag 8 Juli worden belang stellenden. voor deze cursus om 8 uur in de bovenzaal van het Handelsgebouw ver wacht. gebracht. I De laatste spreker legde vooral de nadruk 1 op het medeleven van de burgemeester met zijn gemeentenaren. Na afloop van de raadsvergadering vond ln het feestelijk versierde Verenigingsgebouw een bijeenkomst plaats. Hier spraken de heer J. H. A. Knevel namens het gemeenteperso- neel, die een polshorloge aanbood, surge- De Rotterdamse Openluchtschool, wel-(meester A M. Nteuwcnhuizen namens de ke thans gevestigd is aan de Laansloot- kring van b^^eestere. da, D. J. de 1Reus, ~^i iQ r,.i; 1 Hervormd predikant namens de kerken, mr. seweg Spangen, 2al op 13 Juli|c Jqtig» burgemeester van Mijnshercn- 25 jaar bestaan. In het jaar 1929 werd de land natnens de B.B., ir. Van der Meer, school geopend aan de Boshoek, oud-raa<S»!id. de heer A. Niamantsverdrlet, Het zilveren jubileum zal enigszins! oud-raadslid, adjudant A. G. Baas, groeps- feestelyk gevierd worden. Voor de kin-j commandant van de rijkspolitie en burge deren des morgens om 9 uur en voor per-1 meester L. de Kool van Zuldjand. die als crmp>e*l oud-leerlingen des! secretaris te Hecrjansdam met burgemeester soneel, ouders en oua leerlingen nes Blokland samenwerkte, avonds om half acnt. fJET Rotterdams Jaarboekje 195i, dat dezer dagen verscheen is dikker dan zijn voorganger, want de omvang van het boekje kon met één vel papter uitgebreid worden, In het jaarverslag van het Historisch Ge nootschap „Roterodamum" het jaarboekje is tevens jaarboekje van ditGenootschap wordt deze uit breiding gekenmerkt als een belang rijk feit- Het -nieuwe boekje bevat in het eer ste deel weer dezelfde rubrieken als voorgaande jaren: gegevens over ge meentebestuur. wijkraden. Kamer van Koophandel, instellingen tot bevorde ring van wetenschap en kunst, de da gelijkse kroniek van de gebeurtenissen m 1953 en. de werkzaamheden van de diensten van openbare werken. Nieuw is de opname van een Hist van over leden Rotterdammers en oud-Rotter dammers in het jaar 1953, Het jaarver slag van „Roterodamum", dat eveneens nog bij dit zogenaamde voorwerk be hoort. maakt melding van het vereni gingsleven in het afgelopen jaar. Ge zegd wordt o.a., dat het Genootschap zich met een schryven richtte tot het college van B. en W. over de verdwij ning van oude en traditionele straatna men. Alhoewel een geruststellend ant woord ontvangen werd, zal „Roteroda mum" toch waakzaam moeten blyven. Het Genootschap vroeg ook aandacht voor de Hoge Brug te Overschie, een belangwekkende herinnering aan vroe ger tyd. Maar helaas mag ntet worden verwacht, dat de brug in de toekomst in de huidige vorm zal kunnen worden gehandhaafd. „Roterodamum" ijvert eveneens voor het behoud van oud- Delfshaven, maar hieromtrent wordt niet veel optimisme gekoesterd. Het mengelwerk het tweede deel van het jaarboekje bevat weer een keur van artikelen over gebeurtenissen en voorvallen uit de rijke historie van Rotterdam. H. L. Baars schreef over „De vier kastelen van Usselmonde", mr. -W. C. Mees over „Wat aan het jaar 1720 vooraf ging" (de voorgeschiedenis van de vrij toegankelijk. firma R. Mees en Zonen), mr. H. Hardenberg over „Het Handelsbuis Qsy", C, A, A. de Graaf over Rose's Wateiproject', dr, J. J. Stam over „Een en ander uit een vergeten brief van Willem van. Hogendorp" en dr. W, van Ravesteyn over „De arbei dersbeweging in Rotterdam voor de eerste wereldoorlog". Dit laatste artikel is niet geheel be vredigend. Dr. Van Ravensteyn zegt dat hij de geschiedenis van de Rotterdamse arbeidersbeweging uit de eerste jaren van de twintigste eeuw zelf beleefd heeft, omdat hy zich reeds in 1898 aan meldde als lid van de afdeling Rotter dam van de S.DA.P. Zijn overzicht is hierdoor min of meer gekleurd gewor den en verhaalt in hoofdzaak van de socialistische beweging. De Christelijke vakbeweging wordt min of meer voor bijgegaan met de woorden „Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog was de zich klassebewust hetende vak beweging sterk. De daarmee concurre rende organisaties maakte daarmee ver geleken inderdaad maar een povere fi guur. Een kleine twintig, zich Christelijk noemende vakyerenigingen, waren bijna allen even zwak aan leden als machte loos door geringe middelen" (blz. 261). Het is jammer, dat dr. Van Ravensteyn voor de samenstelling van dit artikel geen gesprek had met de heer K. Kruit hof, de oud-voorzitter van de Rotter damse Christelijke Besturenbond en ere-voorzitter van het C.N.V. Dan zou de heer Kruithof zeker verteld hebben, dat de oprichter van de Christelijke. Om half acht 's avonds verscheen de scheidende burgemeester met zijn echtge- onoe i note, voorafgegaan door de Develruiters op AjtJgjCZ I „et Doormanplein. Notaris Van Drimmelen, voorzitter van het afscheidscomité, heeft in enkele .woorden de dank van de burgerij ver- Evenals andere jaren hoopt ook deze kolkt, zomer het jeugdkorps van het Leger des j Hy herinnerde aan de dag in Augus- Heils, afd. Rotterdam-Noord, met de kin-jtus van het jaar 1941 toen de burgemees- deren van de Zondagsschool een drietal ker een anjer op de revers, als vu- kampen te houden in Loosduinen «n rig Oranjeklant de magistratuur aan- Leersum. Aan deze kampen zullen lot)vaardde. kindeien deelnemen, verdeeld in drxej Namens de inwoners werd door de leeftijdsgroepen. Het benodigde bedrag I jieer Van Drimmelen een 3-tal cadeaux wordt bijeengebracht door middel van aangeboden, tw. een schrijfmachine, een grote actie. Als onderdeel van deze i)Voor het schrijven van uw mémoires", actie wordt Zaterdag a.s. een zomerfeest I zoajs ye heer Van Drimmelen voorstel- gehouden op het terrein aan de Teiimger- de> verder een ijskast speciaal voor de straat hoek Sehiekade, achter de ma- „burgermoeder" en tenslotte een prach- tionale Levensverz.bank. tige lederen album, waarin alle gevers Senior-kapitein H. Holman van. en geefsters staan vermeld, Divisie-Hoofdkwartier te 's-Gravenhage, j zal om drie uur des middags de plechtige openings-ceremonie verrichten. Voor net j Hierna kreeg burgemeester P. H. welslagen van deze poging is net D0;".s Dercksen van Heerjansdam het woord, dat er vele bezoekers zullen komen. Zy Van 1919 tot 1941 heeft jhr, Beelaerts zullen kunnen genieten van een non-stop ;n deze getneente het burgemeesterschap programma, bestaande uit: zang, mirneK, bekleed. Hy zei, dat de scheidende onge- demonstraties en uitvoeringen, aimaeae twijfeld met dankbaarheid zal terugden- een doorlopende poppenkast-voorstelling. h;en aan de tijd, die hy op „De Hors" Het terrein- is tot negen uur des avondsj heeft doorgebracht. Burgemeester Dercksen deelde mee, dat de raad van Heerjansdam besloten had mevrouw en jhr. Beelaerts bel den te benoemen tot ereburgers van Heerjansdam, Hierna speldde hij hen de onderscbel- De scheidende burgemeester. Vr Hy herinnerde speciaal aan het vele en goede werk, dat mevrouw Beelaerts heeft verricht voor alierlei cultureel en liefdadig werk, zoals een vorige spre ker dat gedaan had t.a.v. de sociale dienst van de BJ3. Nel Berkman spr«jc namens „Crescen do" en namens de muziekverenigingen „Barendrechts Fanfare" en „Concordia" werden eveneens warme woorden van dank gesproken en cadeaux overhan- digd. Inmiddels was de belangstelling van de burgerij steeds groter geworden. In zijn dankwoord wees de burgemees ter er op, dat het wél een plechtigheid is, géén feest Hy dacht aan de goede tijd, die hij in Barcndrecht en Heerjansdam had door gebracht Hy zei diep getroffen te zijn door de Heerjansdamse hulde. Na afloop van deze samenkomst bij het Doormanplein werd in het Vereni gingsgebouw gelegenheid gegeven om persooniyk afscheid te nemen van de burgervader. Kdptein AGENT VOOR ROTTERDAM: MEENT 80 Agent voor Eiland Usselmonde (beh. Zwjjndrechl) BARENDRECHT DORPS SIS, 111 Telef. 238—K 1806. c„. dingstekenen in goud op. 87 12 k. Sch n„ t Vi-Vl «n Seh"78 3 1c. Srti 305 4 k_Sch 87'iz_a. tgmi De heer J. Viskil sprak namens de 20° UK SchM k- S*h 246 45sk. Sch^ Q niging <JulianaM ^„h 4iz^52 lf 'sch 56 15 k. Sch 158 9 k. De heer R. van den Hoek vertolkte de Srti 229 t k Sdh 263 o k. Sch 105 10 k. Sch dank van „Het Groene Kruis". 339 0 n/huis. Sch 53 5 k. Sch 104 1 k. Sch 332 2 k- Sch 39 40 k. Sch 201 2^k. Sch^ 264 tegen de wantoestanden in de haven en dat hij een van de voornaamste advi seurs bij de totstandkoming van de Stu wadoorswet was. Een pover figuur sloeg de Christeiyke vakbeweging in die jaren in het geheel niet. Het boekje is als vanouds verlucht met foto's van belangrijke gebeurtenis sen in 1953. Uitgave TV. L. en J. Brusse N.V., onder redactie van mr. H. C. Haze- winkei. gemeente-archivaris. kCSch kjc||9 5 k. ry^fS helff'de" StbW Sch 132 18 k. Schi 133 9 k. Sch 233 40 k.jdaJM de 33.jarigc Jakspuiler C. D. V., uit Sch 247 8 k. Sch 285 40 k. Sch 21 ïLh I Botterdam, veroordeeld tot 10 manaden ge- A k. Sch 15iSik .Sch 19 nog.110 mm. Sch vangcnisstraf, met van voo„^st. 25 13 k. Sch 30 8 k. Sch 35 60 k. Sen 37 7 waarvan 4 maanden voorwaardelijk, mei 3 k. Sch 45 17 k Sch 69 5 k. Sch 84 7 k Sch Jaar proeft!jd. Deze man rd^nde een be? 130 6 k. Sch 210 25 k. Sch 248 0 k sch 249 hoorlijk loon In zijn vak, doch de zucht 5 k. Sch 250 17 k. Sch 297 17 k Sch 310 12 naar alcohol bracht hem op het verkeerde k. Sch 312 12 k. Sch 190 7 k, Sch (6 4 Kpad. Hii as enige jaren in Australië ge- Scïi 107 0 n/huis 290 ktj a.b.. Sch 353 f k- weest. doch had zich ook daar aan diefstal Sch 20 11 k. Sch 20 11 k. Sch 223 o K. Sch schuldig gemaakt. meistai 141 17 k Sch 186 nog 65 mijl. Sch 284 t k.1 3ch 361'3 k. Sch 95 25 k. Sch 140 2 k. Sch 65 nog 15 n. Sch 63 17 k. Sch 64 Vi k MaJTr>0<i mntr na .1 66 8 k Sch 73 45 k. Sch 81 70 k. Sch 97 iUSUUOS glng Op 10 n/huis. Sch 103 52 k. Sch 116 25 k. Sch .7;„pc.„l 122 15 k Sch 123 34 k. Sch 124 -45 k Schj UIKIStal VUt 180 17 k Sch 242 25 k. Sch 275 10 k Sch 3 - - - - De 20-jarige matroos A. N. V.. uit Haar- '^rr>- :no-:st op 21 Maart dienst doen als wachtsman aan boord van het motorschip Al garve. Hy maakte van die gelegenheid gebruik om 6100 sigaretten te stelen uit de hut van de kapitein, en zich voorts f 35. aan vreemde valuta, een costuum, een re genjas en sokken en schoenen toe te eige nen. Hy had zich voorts ook schuldig ge maakt aan diefstal van horloges te Haar lem, De Rotterdamse Rechtbank heeft de Jongeman veroordeeld tot een jaar gevan genisstraf, met aftrek va» voorarrest. 7 k, Sch 6 1 k. Sch 14 15 k. Sch 47 1 k. Sch 110 30 k. Sch 118 7 k. Sch 121 30 n/ huis. Sch 302 8 k. Sch 325 35 nog 30 n. - VI 14 5 k. VI 50 3 k. VI 56 8 k. VI 80 4 k. VI 89 3 K. VI 132 3 k. Binnen te ScheveningenSch 5 200 k van 7 schepen. Sch 23 305 k van 5 sche pen. Sch 72 350 kantjes van 10 schepen, Sch 399 360 kantjes van 15 schepen; Sch 185 270 kantjes van 6 schepen. Prijzen groene haring f 35,— tot f 45.—. Maatjes jonge naring 30—3450 grote soorten 49—45, alles per kantjes. De wijkraad voor Oud-Charlois ver gadert Donderdag 8 Juli, 's avonds om acht uur, in het gebouw Timotheus aan ae Boergoensestraat. De voornaamste punten van de agenda .zijnschryven van de Studiecommissie uit de Wijk raden voor Oud- en Nieuw-Charloïs in zake inventarisatie verenigingsleven en voorlichting bestemming Zuiderparkgor- del en mededelingen over het sociogra fisch onderzoek van de Wyk Chariois en het monument voor de geValienen in woningcomplex Zuidplem en bespreking van het interimrapport van de Studie commissie Wijkraden. De verlies- en winstrekening vsn de U.T.M. over 1858 sluit met een asdtlif saldo van 1,036.788.82; waarvan »nd 878.000 ten laste van de gemeente •Den Haag komt en rond 158,000 ten laste van de N.V. Haagsche Buurt spoorwegen. Dit verlies Is nog 32M» lager dan werd verwacht. Voor 1951 wordt echter zoals reed* gemeld, een verlies van 2,5 millioen begroot. In 1952 bedroeg het verlies rond 1J67.0W. Op Zaterdag 3 Juli om 12 uur wordt te Perms een groot federatief muziek concours gehouden, welke is georgani seerd door het Pernisse Fanfaremuziek corps „Oefening Baart Kunst". Tevoren, om 1130 uur vindt in het v.m. Raadhuis te Pernis, de officiële ontvangst plaats door het gemeentebestuur van Rotter dam. Aan het concours nemen twaalf verenigingen deel, w.o. de politiecorpsen van Leiden, Den Haag en Rotterdam. De openingsavond is op Vrijdag 2 Juli 1954 z5ven uur met een concert door O.B.K, en de sluitingsavond op Maan dag 5 Juli a.s. om half acht met een concert door .„Apollo" uit Goedereede. Op Zaterdagavond om zeven uur wordt in de Burg. v. Esstraat een marswed- stryd gehouden. Het concoursterrein is gelegen aan de Ring te Pernis op de weide achter de boerderij van de heer D. Boele. Voetbal. De vierde wedstrijd in de ne- derlaagsene tussen Excelsior I—Feijen- oord 2 wordt Zaterdag 3 Juli om half zeven gespeeld op het terrein „De Ma- droel Om 4 uur spelen de A-junioren tegen de Zwartwit-junioren, Het Rotterdamse bloemencorso, dat op Zaterdag 21 Augustus weer door de stra ten van Rotterdam trekt, heeft een an dere route dan voorgaande jaren. Na de start aan de Parklaan wordt via de Schiedamseweg naar Spangen gereden, vandaar gaat het door. de binnenstad en over de Cookingel naar de Maasbruggen Op de Linker Maasoever rijdt het corso met een grote boog van de burggen naar de tunnel, waarby evenwel de Strevels- weg en de Pleinwcg niet gekruist wor den. Het einde is weer het Park. Br route is ruim 22 km lang en daarvan ral 15 km stapvoets gereden worden, zodat iedereen de wagens goed kan zien. Het vorige jaar zagen, naar ruwt schatting, ruim 500 000 personen het blot- mencorso en velen van hen kwamen van buiten Rotterdam. Dit jaar verwacht ro® nog meer „vreemdelingen". Vele ge meentebesturen .reisbureau's en V.V.V.'a zijn ingelicht over het corso. Ook Ta België is propaganda gemaakt. Het comité Rotterdams Bloemencorso stelt alle pogingen in het werk de ver siering der wagens nog beter te doen zijn. Het comité zelf zal twee praal wagens laten ryden, ontworpen door Pieter den Besten. Deze wagens zulten getuigenis afleggen van de bloemsler- kunst van bloemisten. Enkele veilingen hebben ook mede werkingen toegezegd. Verwacht worden wagens van de veilingen te Berkei en Rodenrijs, Aalsmeer en Westland. (Medegedeeld door de firma A. Maldnwi makelaar in granen.i Rotterdam, 1 Juli. Muis, Juli Sept. Nov. Jan. Gerst. Juli Sept, Nov. Jan, Vorig slot V.k. 26.77 26.70 25.50 25.50 24.92)4 24.95 24,95 19.00 18.50 18.85 SJe- 28 fits 25.42# 2485 2499 190» 18-59 188»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2