Goed beleid Soepelheid bij wijzigin; van omzetbelasting li Regering bereid tot concessies DE OPBRENGST MOET ECHTER ONVERANDERD BLIJVEN WEER NIEUWE REGERING IN GUATEMALA GEVORMD V.S. tonen grote belangstelling voor Unie-besprekingen Verdere afglijding V.S. wisten van ontruiming Delta der Rode Rivier niets af E.D.G.-CONFERENTIE NIET VOOR EIND VAN DEZE MAAND Wij duchten andere koers in V. St., zegt Spaak, terug in Brussel "i Ned. Herv. Kerk en Europa-vraagstuk Oude werelddeel is één groot geestelijk vacuum VRIJDAG 2 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No.~2811 Weerbericht Billy Graham terug naar de Y.S. Indonesische partijen contra graaf Van Bylandt Accoord Bereikt in San Salvador Min gevraagd voor jonge tijgertjes Zware aardbeving op Luzon Christ. Bouwarbeiders 26.000 leden wëïmm, BEZORGDHEID IN WASHINGTON m 'J Kerken moeten haar taak zien I Attlee uitgenodigd door Australische regering Zie verder pagina 3 Drie Canadese ministers nemen ontslag i'A vrJ v: «SÉsmSfêét" '•'•'ife.f I 'i. Xm» - ÉH §Pg fgg <v t CHURCHILL EN- EDEN NAAR HUIS TERUG f 4 „Geen vrees voor de toekomst!' '4 f i Dr. C. L. Patijn '-'I êj *<"1 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 1X5700 (4 U Postbus 1X12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schlediui: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 28 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. v_,__ Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN" Geldig: van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. WEEK WIND Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets iagere temperaturen. V 9 Hoofdredacteur: or. J. A. n. «j. enuinS SLur e rede, door de heer Ruppert ge- U houden ter opening van de Alge mene Vergadering van het Christelijk Nationaal Vakverbond, verdient de aandacht ook buiten, de kring van de leden van dat Verbond, Menigmaal is van menige kant de stelling verkondigd, dat het C.N.V. niets anders doet dan het socialisme bevorderen onder een Christelijke dek mantel. Wie van de rede van de heer Rup pert kennis neemt en wie het niet mankeert aan het talent om met enige objectiviteit te lezen, behoort van deze dwaling nu wel volkomen te zyn ge- Bezen* Voorop in de/e rede stond de be-; «eerte om het werk van het Christe lijk Nationaal Vakverbond geheel te stellen onder de tucht van het Woord Gods en de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Deze rede kenmerkt zich door de doelbewuste poging om de plaats van de arbeidende pevolkmg in het pro ductieproces en het aandeel dat zij be hoort te hebben in het resultaat daar van, te doen bepalen door de eisen die de Christelijke gerechtigheid stelt. Daarbij plaatste de redenaar zich op de bodem der zakelijke verhoudingen. Hij Het zich niet beheersen door mo tieven ontleend aan een al dan niet gecamoufleerde klassenstrijd. Maar «m de andere kant werd even min vergeten de aandacht te vestigen op de vrijwillige bijdragen, die de ar beiders voor enkele jaren hebben ge leverd toen de economische situatie in ons land benard was in de be perking der consumptie, hetgeen m feite neer kwam op loonsverlaging. En het spreekt vanzelf dat de heet Kupipert naar voren bracht dat, nu de welvaart in ons land stijgende is, bet dan ook vanzelfsprekend moet zijn dat de arbeiders van die stijgende wel vaart in hun loon een betamelijke uit-! drukking moeten vinden. IJ meiven dat liet een der verdien- W Sten van da rede van de heer Ruppert is dot hij, als hi) spreekt over bet feit, dat thans het gesprek over de rechtvaardige verdeling van de ar moede over kan gaan in-diet gesprek over de rechtvaardige verdeling van de welvaart, zich weet te onthouden van generaliserende en dus centrali serende en dus staetaabsolutistische •tellingen. Hierin blijkt het kardinale en prin cipiële verschil tussen de socialistische en de Christelijke vakbeweging. Dit verschil wordt uitgedrukt in de «telling dat een rechtvaardige verde ling van de welvaart een andere me thodiek vereist dan de nog steeds cen traal door de Overheid beheerste loon politiek daterende uit een tijd van armoede. Toen in de eerste wereldoorlog het ■distributiesysteem werd Ingevoerd, vonden de socialisten daarin hun ide aal van maatschappelijke ordening. Toen het in de jaren na die oorlog opgeheven kon worden, zagen zij het met weemoed verdwijnen. Ook thans willen de socialisten bij voorkeur de centralistische, uniforme en generaliserende loonpolitiek, die door de armoedige situatie van na de oorlog '40—*45 noodzakelijk was, gaar ne vasthouden. Het C.N.V. evenwel laat dit systeem bewust varen. Het doet dat niet, gelijk ergens ge ïnsinueerd is, uit anti-doorbraak-mo tieven, alsof daardoor het bestaans recht van het C.N.V. zou moeten wor den gerechtvaardigd. Het is veeleer omgekeerd. I Omdat het C.N.V. ten aanzien vani da verantwoordelijkheid der arbeiders tegenover de gemeenschap een prin cipieel ander standpunt inneemt dan b.v. het N.V.V., komt de tegenstelling tot het N.V.V. aan het licht. Wil menen dat uit een nationaal ge zichtspunt dit standpunt van het C.N.V. aanspraak heeft op nationale' waardering, I En wij menen derhalve dat, als heti •van kan, de mogelijkheden op een, groter aandeel der arbeiders in de welvaart in al die sectoren van het bedrijfsleven waar die mogelijkheden^ aanwezig zijn, moeten worden ten uit-, voer gelegd. Dat is het beginsel der vrijere loonvorming dat het C.N.V. I nu niet voor het eerst heeft gepo neerd. ZO kon de heer Ruppert met vol-i komen vrijmoedigheid, gedekt door de C.N.V.-oractijk, het C.N.V.— beginsel, dat Christenen in een Chris telijke organisatie behoren, met klem, naar voren brengen. j Dat hij zich met verwerping van; de opvatting over het gezag dat op zieners der Kerk volgens de Rooms- Katholieken bezitten. a cc oord ver klaarde met de zakelijke conclusies van het mandement der R.K. bisschop pen, is evenzeer tot voldoening stem mend als dat het begrijpelijk is. j O De Amerikaanse evangelist BiUy Graham zal Woensdagavond, na in zeven Europese landen gepreekt te heb ben. met de „Queen Mary" uit de Fran se haven Cherbourg naar de Verenigde Staten vertrekken. Graham heeft in Frankrijk geen evan gellsatiebijeenkomstcn gehouden. Het comité van samenwerkende partyen heeft, blykens een heden uit gegeven communiqué in verband met de door de Nederlandse Hoge Com missaris Vrijdag jl. uitgegeven ver klaring, besloten bij de regering aan te dringen. Graaf van Bylandt tot persona non grata te verklaren. Het comité omvat 31 partyen on ^organi saties, waaronder de Partai Kommu- nis Indonesia, de Partai Nasional In donesia, de Fartai Buruh, de Partai Serikat Islam Indonesia, de Nahdatul TJlama, de Perbepsi, de Gerwani, de Partai Indonesia Raya, de Parindra en de Sobsi. Bij het vertrek van de Indonesische minister van Buitenland se Zaken naar Nederland, op 22 Ju ni, heeft het comité een verklaring afgelegd, die Graaf van Bylandt in zyn bekende verklaring, diep bedroe vend noemde. Premier Menzies van Australië heeft de leider der Britse socialisten. Clement Attlee, uitgenodigd om, na zijn bezoek aan communistisch China, in de tweede week van Augustus-als gast der regering naar Australië te komen. 5 (Van onze parlementaire redacteur) Ruim drie uur lang heeft de staatssecretaris van Financiën, dr. Van den Berge, gistermiddag in de Tweede Kamer het wetsontwerp inzake de Omzetbelasting, waarover veie Kamerleden sinds Dinsdag In eerste instantie hun oordeel hadden gegeven, verdedigd. Dr. Van den Berge verklaaTde dat de regering bereid Is bij deze technische wijziging van de Omzet belasting tegenover de vervulling van de wensen van de Kamer souplesse te betrachten, doch dat zij in het algemeen bij het doen van concessies er op staat, dat tegenover de budgetaire offers, die worden gevraagd maatregelen worden aangegeven, die de inkomsten verhogen, zodat er budgetair quitte wordt gespeeld. De opbrengst van de Omzetbelasting moet dus f 1200 millioen per jaar blijven. De vrijstelling van de detailhandel en andere concessies, die de regering by nota van wijziging reeds heeft ge daan kosten de schatkist reeds een ge schatte opbrengstderving van 12 mil l:oen gulden. Daartegenover stelde de staatssecretaris, dat de regering be grip had voor de wens van de Kan.er, dat de 22 millioen gulden, waarmee indertijd met het oog op de defonsie- ïnspanning de omzetbelasting tot 1 September 1955 werd verhoogd, welke verhoging volgens de Kamer ten on rechte door het voorgestelde wets voorstel na die datum wordt gehand haafd, thans beschikbaar komen om op verschillende punten alsnog ver lichting aan te brengen. Hoewel de regering van mening is, dat het onjuist is vooruit te lopen op het vraagstuk van de verhogingen van de belastingen ten behoove van de de fensie-inspanning in het algemeen, welk vraagstuk bij de debatten over de Rijks begroting voor volgend jaar aan de orde komt meent de regering, aldus dr. Van den Berge, dat die 22 millioen van de Omzetbelasting er thans af kunnen. De staatssecretaris constateerde dat bij de beoordeling van de ingediende amen' dementen kan worden uitgegaan van een beschikbaar budgetair bedrag van 22 minus 12 is 10 millioen gulden. V/elk van de 49 amendementen, die ter tafel lagen, kan het beste worden aangeno men? Men kan hier moeilijk van de stelregel uitgaan, aldus dr. Van den Serge: wie het eerste komt bet eerste maalt! De commandanten van de Garderegimenten Grenadiers en jagers overhandigden gistermiddag op het palcis Soesldijk aan HM. de Koningin een door estafette- lopers overgebrachte oorkonde, scelke werd vervaardigd ter ere van het 125-jarig beslaan. Naar verluidt is vanmorgen vroeg in San Salvador de vierde regering van Guatemala binnen één week gevormd. Kolonel Elfego Monzon behoudt de leiding. De leider van de opstan delingen, Carlos Castillo Armas, heeft er in toegestemd, veertien dagen lang onder hem te staan. Monzorf en Armas hebben tijdens langdurige onderhandelingen in Sap Salvador besloten een nieuwe uit vijf leden bestaande Junta te vormen, welke 14 dagen zal aanblijven. Mon zon staat aan het hoofd. Volgens gezaghebbende woordvoerders zal de De Amerikaanse autoriteiten volgen de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over een eventuele wijzi ging van de bestaande unie met de groot ste aandacht Het departement van Buitenlandse Zaken heeft vandaag officieel geweigerd iets over zy'n standpunt met betrekking tot de besprekingen te zeggen. Het is echter bekend, dat de autoritei ten bezorgd zijn over de spanningen, die over het Unie-statuut van 1949 ontstaan zijn. Zij hopen, dat in een kalme atmosfeer en tot tevredenheid van de partyen in de statuten wijzigingen aangebracht kunnen worden. P Het lijkt er op alsof de Amerikanen hopen, dat de Nederlanders een soort van verbinding met Indonesië zullen handhaven ten einde enige pro-Westerse invloed uit te oefenen op de Indonesi sche regering, welker neutraliteitspoli tiek de Amerikaanse staatslieden zorgen baart. Junta leider daarna kiezen. een „permanente" De Jurfta zal naar verluidt zijn samengesteld uit twee rebellen, Cas tillo en zijn „minister van defensie" kolonel Enrique Oliva, er, drie leden van de voorgaande regering-Monzon, de minister van Buitenlandse Zaken kolonel Maurieio Dubois en minister van Defensie Kilonel Jose Luis Cruz Salazar. Waarnemers in Saif Salvador zijn van mening, dat Castillo tijdens de periode van twee weken zal pro beren Dubois en Cruz Salazar voor zich te winnen, zodat hij uiteindelijk aan het hoofd van de Junta kan komen te staan. De nieuwe leden van de Junta zullen volgens de berichten morgen om 11 uur per vliegtuig naar de hoofdstad Guatemala gaan. In Diergaarde „Blij-Dorp" te Rotter dam zijn gisteravond twee Bengaalse tijgertjes geboren, De jonggeboren worden niet door de moeder-tijger ver zorgd. De directie van „Blij-Dorp" heeft daarom reeds via de radio een oproep gedaan voor een min. Het moet een zogende hond zijn met jongen die één of twee dagen oud zijn, Het Zuidelijke deel van het Philip- pijnse eiland Luzon is vandaag door een krachtige aardbeving geteisterd. Volgens de eerste berichten zijn in de stad Sorsopon zeven mensen om het leven gekomerj en veertien gewond. Een toren van de kathedraal stortte omlaag en bijna alle gebouwen in de stad werden beschadigd aldus de be richten. Advertentie De klok, die Prinses Marijke hier luidt, is gistermorgen aan H.M. de Koningin aangeboden door lier groe pen ouden van dagen uit Hendrik Ido Ambacht (ZJH.), Berkhout en JPijdenes (NJ1.) en Raamsdonksveer (N.B.). Het is een scheepsklok, die af komstig is van een der gesloopte schepen uit Hendrik Ido Ambacht. Het ledental van de Ned. Chr. Bonw- bedrijfsbond blijft voortdurend In stij gende lijn gaan. Woensdagmorgen werd het aantal van 26.000 overschreden. In verband hiermee ging de vlag uit en heerste er op het bondsbureau te Utrecht een feestelijke stemming. MENDÈS-FRANCE heeft tot twin tig Juli de tijd om vrede m In- do-China te bereiken. Hij heeft heel vriendelijk gepraat met de Chinese minister Tsjoe en Lal. Wat klonk dat allemaal fier en mooi'. Maar nu wordt de grote aanval door de Viekninh op ae Tonkin-Delta be gonnen En de Fransen zijn druk aan het ontruimen. Dat is het gevolg van de verdeeld heid van het Westen, Op die manier is het pogen om Ge- nève alsnog tot een succes te doen worden, weinig meer dan een romp. Tegenover de communisten is maar één ding mogelijk: Zijn lijn bepalen en tegen het overschrijden van die lijn het gemeenschappelijk verzet van het Westen zetten. 1 Do regering zou eigenlijk een rooi keur moeten uitspreken, maar dr. Van den Berge achtte het wenselijk, dat hierover met do Kamer eerst nog on derling overleg wordt gepleegd. De Ka mervoorzitter, dr. Korlenhorst, kondig de aan, dat dit overleg voor a.s. Dins dag zal kunnen plaatsvinden, zodat op die dag met de artikelsgewijxe behan deling kan worden begonnen. De staatssecretaris van Financiën heeft de Kamer dus eigenlijk geen ruimte ge laten om tot verdere verlichting van de Omzetbelasting te komen. Het in het geding brengen van de 22 millioen de fensie-inspanning, die op de Omzetbe lasting drukt, betreuren wy. De ma teriele beteeknis hiervan is btrekkelijk gering, gezien het geraamde hoge op brengst van 12000 millioen gulden over de eerste vijf maanden van den van 1954 de opbrengst van de Om zetbelasting reeds 75 millioen gulden ligt boven de opbrengst in de overeen komstige maanden in 1953. Maar het komt ons principieel ongewenst voor de defensie-verhoging by de Omzetbelas ting, die nog loopt tot volgend jaar September thans te gebruiken als mid del om aan de Kamer een limiet te stellen. Wensen van de heren Hof- stra (Arb.) en Lucas (K.VP.). die met deze 22 millioen op de proppen zijn gekomen, hebben de staatssecretaris de stok in de hand ge geven om de hond te slaan. Zij hadden de n:ilita!Xe,-iuspanniag^As_huiten-moe ten laten en beter evenals de heer Van den Heuvel (A.R-) gedaan heeft, kunnen wyzen op de stijging van de opbrengst van de Omzetbelasting. Dr. Van den Berge besprak allereerst de wensen van de Kamer, die bij in williging budgetaire gevolgen zouden hebben. Een verlaging van het groot handelspercentage van Ys pet tot H pet zou de schatkist 27,5 millioen kosten. Zou hiertoe worden overgegaan, dan dienden andere maatregelen getroffen te worden, die dit offer compenseren. De staatssecretaris was echter gekant tegen grote verschuivingen, Bovendien deel de hij niet de wens, dat een percentage van K pet de tendenz zou hebben be paalde groepen grossiers uit te schake len, gezien het winstpercentage. Boven dien kunnen volgens hem wanneer er moeilijkheden mochten rijzen vrijstel lingen* worden gegeven. De voorgestelde grens van vrijstelling, die voor detaillisten-fabrikanten op f 1200 en voor detaillisten-groothande laars op 10.000 is gesteld, noemde dr. Van den Berge een practische regeling. Met een verandering van deze grens moet men zeer voorzichtig zijn. Zou het amendement-Holstra (Arb.) dat de grens van 1200 of 2500 wil brengen worden aangenomen, dan werden vol gens de berekening van de staatssecre taris 25 30.000 ondernemers extra vrij gesteld ("net belastingvrije bedrag zou dan 100 125 worden). Een amen dement Van de Wetering (C.H.) zou 40 a 50 000 ondernemers extra vrij stellen en een amendement-Hooy (K.V.P.) met een grens van 5000 zou 50 tt 60.000 ondernemers extra van vrystelling doen genieten met een belastingvrij bedrag van f 300 a 360. Drie Canadese ministers, Brooke Claxton (Landsverdediging), Douglas Abbott (Financiën) en Lionel Chevriern (Vervoer), zyn Donderdag afgetreden, aldus werd uit Ottawa vernomen. - -r'i - 'ii - r De Amerikaanse regering is niet van tevoren door de Franse overheid in ken nis gesteld van de gedeeltelijke evacuatie van de Rode-rivierdelta welke dc Fran sen gisteren zyn begonnen, aldus ver klaarde de woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse regering volgt de ont wikkeling van dc situatie in Indo-Chlna met belangstelling en neemt aan, dat zy op de hoogte zal worden gehouden, naarmate het Franse plan ten uitvoer wordt gebracht, aldus de woordvoerder. HU wilde niet zeggen, of de Amerikaanse regering officieel aan Frankrijk verzocht had haar op de hoogte te houden. Soldaten van de Franse Unie en Viet nam hebben zich Woensdag door aan vallende Vietminhmanschappen vechtend een weg moeten banen terwijl zij de ontruiming voltooiden van twee belang rijke posten in het Zuiden van de Delta der Rode Rivier, Een woordvoerder voor het Franse leger .heeft verklaard, dat de Vietmmh Phat Diem, 115 kilometer ten Zuid- Oosten van Hanoi, even voor het mid daguur binnentrok toen de laatste Franse en Vietnamese troepen and er dV-i en weg trokken. „Ruim duizend katholieke inwoners De Belgische minister van Buiten landse Zaken Paul Henri* Spaak is gis termiddag van zij» besprekingen met de Franse minister-president Mendès- France in Brussel teruggekeerd en kort na zijn aankomst heeft hij op een pers conferentie verteld van het doel van zijn reis en zijn ervaringen in Parys. Spaak deelde mede, dat de voorgeno men EDG-conferentie te Brussel niet voor bet eind van de maand zal plaats vinden. Spaak zeide, dat de Benelux-landen een EDG-byeenkomst wensen, omdat zij een wijziging in het Amerikaanse beleid vrezen, als dit verdrag «liet spoedig geratificeerd wordt. Het Amerikaanse ongeduld over het aarzelen in Europa neemt toe, zei Spaak Hij en de andere Benelux-mi nisters zijn van gevoelen, dat de BDG- situatie dient te worden opgehelderd, voor dit ongeduld wordt omgezet in een beleidswijziging. Spaak zeide verder: „De Franse pre mier en ik hebben nog geen definitieve datum voor de conferentie vastgesteld. Zij zal zo spoedig mogelijk gehouden worden, wanneer de huidige bestude ring van de EDG in Frankrijk zekere vorderingen gemaakt zal hebben en op haar laatst, wanneer het Franse parle ment bijeengeroepen zal worden om een beslissing te nemen over de EDG. Ik geloof, dat dit het geval zal zyn tegen het einde van deze maand of m de eerste helft van volgende". Op een vraag of de berichten, dat de Beneluxianden een alternatief plan voor de EDG zouden indienen, waar zijn, antwoordde Spaak: „De Belgische politiek is de EDG. Wy beschouwen haar als de beste oplossing. De EiDG is verder de enige oplossing tot beëindi ging van de rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland". Spaak voegde hieraan toe: „Het zou verstandig zyn te wachten, tot de con ferentie bijeen komt, alvorens te spre ken over alternatieve oplossingen. Ik weiger elke andere oplossing te bestu deren, zolang de EDG nog niet ver worpen is. Indien zij verworpen wordt wat slecht zou zijn - zullen wij de toestand moeten bezien in het licht van de nieuwe situatie". Spaak zei dat de drie Benelux-landen de conferentie ook beraamd hebben als middel om de Franse regering op de hoogte te houden van de meningen van de mede-ondertekenaren van de EDG. van Phat Diem waren in de laatste stadia van de ontruiming hunner stad naar de rivieroever getrokken. Tientallen kleine riviervaartuigen waarbü roei bootjes slaagden er in allen veilig naar open zee te brengen, vanwaar zy met grote schepen naar het Noorden gingen", aldus heeft de voorlichtingsof ficier medegedeeld. Hij zei, dat een van de geredde katho lieken de Vietnamese bisschop Le Huu Tu was, die twee dagen geleden naar Phat Diem terugkeerde na te Saigon en Hanoi uiting gegeven te hebben van de trouw zyner mensen aan kerk en. rege ring. „Het is een buitengewoon moeilijk be sluit geweest om de Zuidelijke zone te ontruimen in verband met de vele katho lieken die er wonen, en de vele mensen, die onze beginselen toegedaan zyn", zei de officier. Sir Winston Churchill is gisteren ,i naar huis vertrokken, na in.de Ver. Staten en Canada besprekingen te hebben gevoerd. De terugreis wordt gemaakt aan boord van de „Queen Elizabeth". De Britse ambassadeur' Sir Roger. Makins, die aan boord een gesprek' had met Churchill en minister Eden, verklaarde later, dat de Ver. Staten en Engeland het volledig eens zijn over de lijn, die in de moeilijke wereldsituatie gevolgd moet worden. Op de vraag, of de besprekingen' tussen Churchill en Eisenhower 'de kansen op vrede vergroot -hebben, - sÈ antwoordde Makins, dat dit inder- daad zijn mening is, - In Ottawa heeft ChurcMU' in een afscheidsrede voor de radio verklaard, dat Engeland, „hand in hand' en in gezelschap van de Ver. Staten", de toekomst niet vreest, i In de avondvergadering van de Generale Synode der Ncd. Herv. Kerk waren aan wezig prof. dr. H. Brugmans, rector van het Europa-College te Brugge en dr. C. L. Pa- tijn. Behandeld werd de verhouding van de Herv. Kerk jegens hetEuropa-vraagstuk naar aanleiding van een desbetreffende motie van classis Den Haag. Prof. Brugmans betoogde, dat de Europese eenwording niet alleen een zaak van economisch-poiitieke aard is. maar ook en vooral „geestelijke waarden" betreft. Terwijl alle pogingen om Europa tot een rfok te maken mislukten is er toch sprake van een Europese cultuurkring. Deze be staat naast andere cultuurkringen en is niet universeel. De typische elementen daarvan zijn een aantal erfenissen als Romeinse rechtsidee, een Griekse vormgeving en christendom De Europese geschiedenis gaat van crisis tot crisis Het protestantisme is groot geworden in de periode van de natie vorming. Deze periode is thans ten emde en het protestantisme heeft zich dat te rea liseren. Wij staan voor de periode van nieuwe universahsmen. Een bod naar het universalisme doen het communisme, het rooms-katholicisme en de oecumene. Het communisme is een wereldreligie met sacrale dictatuur. Ook Rome heeft duidelijke autoritaire strekkingen, gelegen in de stol ling van het leergezag cn in de vermenging van profetie en machtspolitiek, al zijn er ook andere strekkingen. De oecumene ten deert naar het overbruggen der tegenstel lingen en is daarin universeel. Historisch is Europa christelijk. Dit Europa is thans een geestelijk vacuum Als de kerk dat ziet, weet zij haar taak Er is in Europa een schreeuwend gebrek aan en diepe behoefte naar leiderschap. Dit kan alleen maar gegeven worden door kaders, die geestelijk krachtig zijn. De Europese eenwording is een historisch proces, waarin de kerken moeten vragen wat God van haar wil in deze geheel nieuwe situatie. Dr. C. L. Patijn behandelde de politieke en sociaal-economische aspecten"*van'"het* Buropa-probleem. In het Europese eenheids^' streven naderen wfj het punt vanwaar men niet meer terns kan. Aanvaardt Frankrijk de E.D.G„ dan staan wij voor een- nieuw historisch feit, m. een nauw samengaan van zes landen. Het Is duidelijk dat de heerschappij van Europa is afgenomen, bovendien kan men met meer leven ia kleine economische een heden. Dit samengroeien moet van de kerk uit positief gewaardeerd worden, maar men moet er bij zeggen, dat het samengaan van de E.D.G -landen niet een doel ln zichzelf Is. Dat heel Duitsland daarbij hoort, dat het met een blok mag zijn en autarkisch mag optreden Het moet een samengaan zijn la hoop, niet uit vrees. Ook moet ideologische blokvorming worden vermeden. Het nieuwe Europa zal een nieuw sociaal gelaat moeten tonen Het zal tenslotte gedifferentieerd moeten zijn als het land van de geestelijk© vrijheid. Dit alles is christelijk relevant De kerken hebben deze ontwikkeling ternauwernood meegemaakt, mede door het feit dat de protestantse kerken natlo- naai zijn. Er zal veel meer over deze, zaken moeten worden gedacht binnen de kerken De protestantse kerken van de zes landen zullen een kerkelijk Europees Ï:3I orgaan moeten stichten. De protestantse r kerken zullen zich moeten realiseren, dat" de rooms katholieke stroming hierin een grote rol gaat spelen. in]fi<JinSTen volgde een ultvoe- rlge discussie. Drie kwesties kwamen bij de vragen naar voren. Ten eerste: is de kerk' wel in staat by gebrek aan doordenking van" i de sociaal-economische vragen dit werk te doen? Ten tweede: moeten wij niet vrezen"." voor een nieuw type Europees christen, dat., evenmin aanvaardbaar is als b.v. de Duitse of de Nederlandse christen? Ten derde: «faJmb 3aVe nat'es alleen maar een.ï'% tijdelijke historische verschijning zijn of zjtfn w wfisbeslult gegrond? ~«ü#T voerigïprek«r8 antwoordden hierop ult»-^ '/f /O c*2fï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1