Vreemde vragen Streep door E.D.G. wil zeggen: Duits leger" Haagse randgemeenten willen zelfstandigheid behouden f Het Kremlin wankelde m 99 WIJZIGING VOOR RATIFICATIE IS ONAANVAARDBAAR Scherpe waarschuwing van Adenauer aan Frankrijk HM. KONINGIN JULIANA OP BEZOEK IN FRIESLAND litie te paard als kindervriend Uitstel of afstel? Teleurstelling over de houding van het gemeentebestuur van de Hofstad Onthullende artihelenserie over laatste oorlog ZATERDAG 3 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2812* Weerbericht Noodweer in M.-Europa Japan heeft thans een defensiemacht Sneltrein ontspoord Commando wisseling op Soesterberg Nog - geenzomer\k -\ V™" SPrinses Beatrix zag „Elckerlyc" in Delft - „Indien Frankrijk het E.D.G.-vërdrag niet ratificeert, zal het voor de grimmige realiteit gesteld worden van een Duits nationaal leger aan zijn grenzen, zonder een enkele van de bindingen en waarborgen van de E.D.G." - In een van de scherpste waarschuwingen, die'hij zich ooit tegen het aarzelende Frankrijk gepermitteerd heeft, verwierp gisteren kanselier Adenauer kortweg de mogelijkheid van nieuwe onder handelingen over het vastgelopen verdrag, vóórdat dit door Frankrijk en Italië geratificeerd is. Opnieuw brak bij een lans voor herstel van de Duitse onafhankelijkheid zonder verder dralen, en gaf hij voor het eerst in het openbaar toe, dat zijn en. andere Westerse regeringen, waarhij de Amerikaanse, mogelijke alter natieven hebben overwogen voor het geval Frankrijk niet tot ratificatie van de E.D.G. overgaat. Consequenties Peruviaanse onderscheiding voor minister Mansholt /Vief nog eens Gezantschap; in Buenos Aires thans .ambassade.. (Van onze Haagse redacteur) In April van dit jaar, bij de behandeling van .de gemeente begroting, heeft burgemeester Schokking aangekondigd dat er binnen drie maanden bij de Haagse gemeenteraad een voorstel zou worden ingediend betreffende uitbreiding van het Haagse grond gebied, door grenswijziging met de omliggende gemeenten. Dit „annexatie-voorstel" kan dezer dagen worden verwacht. Nog voordat het Haagse gemeentebestuurzijn inzichten in dit opzicht kenbaar heeft gemaakt al bleek destijds uit de woorden van burgemeester Schokking duidelijk in welke richting deze inzichten gaan hebben de' burgemeesters van Voorburg,' Rijswijk, Leidschendam en Wasse- rteSouw»^o^-v^F^^mdlInaar in"een gisteren gehouden persconferentie een overzicht gegeven EDG te', doen,, aanyaart^vybotweg te van de Ia'el& "dezer gemeenten bestaande plannen. Hoewel, van een verweer tegen de fei{elijkev'inh(hi<i van-het te verwachten voorstel waarvan de inhoud- dus nog niet bekend is uiteraardgeen sprake kon zijn,.heeft mét name dr. J. W. Noteboom, de burge meester' van Voorburg,, een krachtig, pleidooi .voor het behoud der zelfstandigheid van de vier gemeenten gehouden. En kennelijk was ook het geven van een overzicht der. eigen plannen op dit moment bedoeld, om aan te tonen, dat de vier bedreigde randgemeenten wel in staat zijn haar; eigen peultjes te doppen, zonder terug te schrikken voor de eisen.die de zo snel groeiende agglomeratie Groot-Den Haag ook aan de omliggende gemeenten stelt. S3 ■j. Toekomst): a r A Generaal Wlassou) Overstelpend materiaal J l Zie verder pcqgna'é1 jVv;ir^|| -V Vr (Van onze weerkundige, medewericerj'i: Rapport over:organisaöë|3| van Sticusa W'iMj i n0tterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301950 uur Zaterdags 1718 t uur: Teleloon 115700 't-Gravenbage: Huygehspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g,g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. plrectie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met enkele verspreide buien. Overwegend matige Zuidelijkè wind.Iets hogere temperaturen.. A Hoofdredacteur: Dr. J. A. Hi J, S. BRUINS SLOT':". DE beer Ruppert heeft op de Alge mene Vergadering van het C.N.V. ook over het mandement -gesproken. Hü zeide: „Men moet twee zaken onderscheiden, 1. Het uitdrukkelijk advies aan de Jïooms-Katholieken om zich niet als lid te voegen bij de socialistische vak beweging. 2. De bepaling wat geschieden moet bij niet-opvolging van dit advies. Wij Protestanten, aldus de heer Rup pert, hebben een geheel andere opvat ting over het gezag van de opzieners der gemeente dan de Roóms-Katho- lieken. Voorts wordt in onze kring verschil lend gedacht over censuur, zowel over de stille als over de' publieke censuur. En ten slotte staat vast, dat wij als Christelijke vakbeweging geen oordeel hebben en kunnen hebben over de wenselijkheid van kerkelijke maatre gelen of men dit nu sancties, ban of censuur noemt bij het niet op volgen van kerkelijke adviezen. Ik zwijg daarom, aldus de heer Rup pert, over punt 2. Ik zwijg niet over punt 1. Dat.advies lijkt mij namelijkj juist" Verder maakte do.heer Ruppert nog de volgende opmerking: „Ofschoon ik behoor tot een kerken groep (de Lutherse - red. Trouw), waarin de episcopale kerkvorm geen vreemde figuur is, zal ik wel nooit bisschop worden. Maar als ik het zou zijn, dan zou lk stellig een brief aan mijn mede-Christenen schrijven en daarin betuigen, dat het mij een vol- «trekt raadsel ls, hoe een Christen mens in het huidige socialisme kan HET komt ons voor, dat dit allemaal duidelijk ls. De beer Ruppert beeft duidelijk ge zegd a. dat Protestanten anders denken «ver het kerkelijk - ga-zag dan de Booms-Katholieken; b.. dat de Christelijke vakbeweging geen oordeel heeft en hebben kan over kerkelijke maatregelen;1 i c. dat als hij, de hoer Ruppert, in zijn kerk bisschop vra* hij een brief ton' schrijven can' zijn mede-Christenen 3 te; adviseren niét in- een: socialistische öaganisatle ;te gaart zitten, omdat' zl) daar niet horen. HET merkwaardige nu k dit dat „Het Vrije Volk" bet niet begre pen heeft Het blad vraagt:; Zoudt gjj, als bis schop, het lidmaatschap van het N.V.V. aan uw mede-Christenen verbieden? En hoe denkt gij over zulk een ver bod, niet als bisschop, want dat zjjt ge niet maar als Protestant en als voor zitter van een Frot.-Chr. Vakcentrale? In het licht van het bovenstaande zijn deze vragen, dunkt ons, overbodig. Do heer Ruppert beeft uitdrukkelijk gezegd: Wij Protestanten denken over het. gezag der opzieners in de Kerk .anders dan de R ooms-Katholiek en. En ais Christelijke vakbeweging hebben en kunnen w(j niet hebben «en oordeel over de wenselijkheid van kerkelijke (tuoht)maatregelen. Dit is zo duidelijk als het maar kan. jU| AAR het merkwaardigste komt nog. „Het Vrije Volk" vraagt de heer Ruppert of hij voor oif tegen dat ver- bod is en of hij wil dat de Protestantse Kerken het voorbeeld van de bisschop pen volgen. Óf hy het met Trouw eens is of niet. Hier doet zich weer bet zonderlinge verschijnsel voor, dat „Hot Vrije Volk" de èn nu door de beer Ruppert èn indertijd door ons duidelijk gestelde tweeledigheid van het probleem mis kent. Er is de waag om trant de kerkelijke methode. Uit hetgeen de heer Ruppert' zei cn uit hetgeen wij schreven blijkt duidelijk, dat wij de Rooms-Katho- iieke kerkelijke methode niet accep terend Er is ook de vraag van de materiële inhoud van wat de heer Ruppert noemt „het advies". Bij de Roomsen is het een „bindend ad vies". Bjj de heer Ruppert- draagt het het karakter van een getuigenis, ge lijk ook bij ons. Maar over de inhoud van dat ad vies zijn wat de conclusies betreft de schrijvers van :het mandement, de heer Ruppert en wij het eens. Wij hebben een poos geleden aan getoond, dat „Het Vrije Volk" en de „N.R.C." ons iri dit verband een on juiste gedachtengarig in de pen leg den. Meii is daar niet op ingegaan. Maar nu, evenals toen, herhaalt „Het Vrije "Volk" te onzen opzichte de onjuiste voorstelling van zaken. En thans poogt men ook te sugge reren, dat de heer Ruppert-niet dui delijk, is in dit opzicht, hetgeen hij voor ieder goed verstaander wel ter- dége is. Strikt incognito heeftPrinses Beatrix gisteravond met enige vriendinnen te Delft op; de binnenplaats van het Prin senhof de voorstelling bij gewoondvan ..Elckerlyc" doorde Nederlandse Come- die. JDe prinsesen de andere meisjes arriveerden even" na negen uur. Zij toon den bij' de 'controle' haar toegangsbewijr zen -en namen op 'een van" de voo-rste rijen tussen het publiek plaats. In Italië, Oostenrijk. Zwitserland en Duitsland is door storm, aanhoudende regen- en hagelbuien veel schade aan gericht. In Noord-West-Italië is de schade aan gewassen groot. In de Oostenrijkse pro vincie Vorarlberg staan de bewoners van drie dorpen klaar om te vertrekken als de regen aanhoudt. Ook in Stiermarken ziin overstromingen. Op één plaats viel 30 cm hagel. In het Zwitserse kanton St. Gallen is door aanhoudende zware regenval hier en daar ook watersnood. De Rijnvaart bij Bazel ondervindt stagnatie door de hoge waterstand. In Beieren moesten enkele hoofdwegen voor het verkeer ge sloten worden omdat zij hier en daar on der water kwamen te staan. Het regent daar al 24 uur onafgebroken. In Oosten rijk is sneeuw gevallen. Japan heeft formeel zijn eerste na oorlogse defensiemacht ingewijd. Na toevoeging van een luchtwapen aan de reeds bestaande grond- en zee strijdkrachten is aan de militaire macht voor de eerste maal de rol gegeven Japan tegen externe agressie te verde digen. Tot dit doel wordt deze macht uitgebreid van 120.009 tot 160.000 man. Deze uitbreiding zal haar beslag krij gen vóór het emd van het lopende fis cale jaar. dat in Maart eindigt. Het hoofdkwartier van de defensiemacht zal van nu af acan aangeduid worden als „defensie-bureau", in plaats van „bu reau vobr nationale veiligheid". De landmacht kreeg een nieuwe rij- zende-zon-vlag met acht stralen en de marine kreeg de 18 stralen bevattende vlag van de keizerlijke marine terug. Onmiddellijk liet Adenauer hierop volgen, dat ook de Duitsers niets voor een Duits nationaal leger voelen, niet omdat zij geloven, dat het onvermijde lijk weer naar Dnlts militairisme zon leiden, maar omdat het alleen maar nieuw wantrouwen en nieuwe vrees kan opwekken, speciaal In Frankrijk. „Omdat Frankrijk de oplossing van het nationale leger niet kan wensen, en omdat het Westen het onmogelijk zon der Duitse deelneming aan zijn verde diging kan stellen, blijft alleen de EDG over, stelde de kanselier. Adenauer betoogde, dat verwerping Om 858 uur hedenochtend is H.M. de Koningin met de regerings „Dakota", gevlogen,door de majoor-vlieger Gerben Sonderman uit. Soesterbarg vertrokken naar-Leeuwarden.. Om 9.07 uur Tandde'het toestel'op'de I^euw«rdw?;.vHëgbo«ia. ,-Dev" koningin heeft rich "-daar énkele ogenblikken onderhouden mét de ter begroeting aan wezige autoriteiten. Hare Majesteit:was gekleed, in een lichtgrijs deux-pièces met wit hoedje en shawl. De sneltrein Dortmund—Parijs is Vrij dagavond kort voor middernacht bij Luik ontspoord. De locomotief en de kolen wagen stortten van de spoordijk en-de overige wagons liepen op een na uit de rails. De machinist kwam om bet leven. Gistermorgen ls met militaire plechtig heid het commando van de vliegbasis Soesterberg overgedragen door de kolo nel vlieger AP. M. van Rooy aan de luitenant-kolonel vlieger-waarnemer A. L.' Cox. Op de basis stonden aangetreden een bataljon Luchtvaarttroepen, de Lucht vaartkapel cn een afdeling lichte Lucht doelartillerie, alsmede twee groepen Glos-, ter Mcteor-straaljagers. Precies 11 uur ving de inspectie van de opgestelde troe pen aan door de scheidende en de nieuwe commandant. Daarop hield kolonel Van Rooy oen toespraak. De luitenant-kolonel vlieger-waarnemer Cox antwoordde op deze woorden. De derde spreker was commodore- vlieger-waamemer W. J. Reynierse, com mandant van het Commando Luchtver dediging Nederland. Deze noemde deze overdracht een bijzondere gebeurtenis, vooral omdat Soesterberg een zo bijzon dere vliegbasis, is. De eer daarvoor komt in het bijzonder - kolonel Van'Rooy toe, omdat hij de eminente opbouw onder zo bijzondere omstandigheden heeft bewerk stelligd. Na de plechtigheid defileerden de troepen en deGloster Meteor straalja gers. Het oponthoud op het vliegveld duurde slechts korte-tijd. Via de Spanjaardlaan, het Ruiterskwartier- en Stationsplein werd de Overijsselsestraatweg bereikt, waarna 'de stoet via Goutum, Warga, GarijPv-Nijega^en-Opeltide Eottevallebe- reikte. :Hier wérd- dc Koningin in de axcursiezaal.van de Stichting ontvangen en vervolgens voorgelicht over het voor beelddorp door ir. J. M. A. Penders, in specteur voor de' landbouwvoorlichting: te 's-Gravenhage. Bjj d«e ontvangst waren mede aanwezig ir. D. R; Visser, wnd. Rljkslandbouwconsulent te Drachten, ir. Y. Groenveld, wnd. secretaris van de Stichting Voorbeeldcentrum Z.O.-Fries- iand. ir. J. Swierstra, vice-voorzifter -van de Raad. van Bijstand te Leeuwarden, het bestuur van de stichting en voorts de burgemeesters Van de gemeenten, waar tot dit - voorbeelddorp behorende bedrij ven zijn gevestigd. Na haar bezoek aan Rottevalie keerde H.M. naar de Friese hoofdstad terug via Oostermeer, Suameer, Bergum, Gaastma- buren en Tietjerkeradeel. Eyen na 12 uur stapte de Koningin voor het Provin ciehuis uit, waar zich een dichte, enthou siaste menigte had opgesteld.-Een 70-tal gasten had zich intussen in het huis van de provincie verzameld, om door de Koningin te. worden ontvangen, welk bezoek een besloten karakter droeg. De. Nederlandse minister Van Land bouw. Visserij en Voedselvoorziening dc heer S. L. Mansholt, is benoemd tot groot kruis in de Peruviaanse orde „Merito Agricola Republica Peruana". De versier selen. behorende bjj deze onderscheiding, zijnhem door zijn Peruviaanse ambt genoot ir. Alberto Leon, overhandigd tijdens een diner ten huize van de Peru viaanse gezant Dit diner werd door de gezant aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van minister Leon. COMMANDEUR IN DE HUISORDE VAN ORANJE H.M.de Koningin heeft heden be noemd tot commandeur in de Huisorde Van Oranje de heer J. Korthals Altes. oud-commandant van de erewacht'bij de inhuldiging van H.M. de Koningin te Amsterdam 1946. 'De bereden politie is toch niet altijd de schrik can de burgerij Het lijkt er wel eens op, als bij optochten oj bij het voorbijtrekken vanbijzondere - personen,- de paar' den, met depolitiemannen, de men- sen op- een afstand houden.] De politie te - paard is ook een kin-- dervriend en het meisje,- dat hier boven op het paard, gezet is, weet van -deze'— vriendschap---mee, -te. •'xr'Viri I-, pralen-* l - van de EDG door Frankrijk de „slechtst mogelijke consequenties" zou hebben. Amerika zon in de mis lukking van de EDG 'een bewijs zien, dat Europa de kracht, noch de wil heeft zich te verenigen. Dit zon fatale consequenties kunnen hebben voor de verdediging van Europa, cn Rusland zou de mislukking 'van de EDG mis schien uitleggen als-zwakte aan de zij de der vr(je volkeren. De verklaring van Adenauer was ver. vat in een interview, dat door de Noordwest-Duitse radio werd uitgezon den. Deze verklaring legt extra ge wicht in de schaal, onmiddellijk na de besprekingen tussen Eisenhower en Churchill en herbaalde waarschuwingen van Amerikaanse leiders, dat ratificatie en herstel van de Duitse eenheid, welke daarmee samengaat, niet langer kunnen worden uitgesteld. Min of meer bedoeld als tegenzet tegen eventuele annexatieplannen van Den .Haag, hebben Vrijdagmiddag de vier burgemeesters van da randge meenten Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk tijdens een pers uing (Leidschendam). conferentie in het gemeentehuis van Voorburg, uitbreidingsplannen bekend gemaakt. V.l.n.r. dc burgemeesters dr. S. baron van Wijnbergen Wassenaar dr. W. Noleboom (Voorburg), drs. A. Th. Bogaardt (Rijswijk) en Ba- TERWIJL de Indonesische delegatf*- ter Haagse conferentie bezig'ls. zich te beraden over .de redevoerin gen van minister Luns en daarvoor tot 6 Juli uitstel, heeft gevraagd, hebben' 31 samenwerkende partijen en orga nisaties, die üe meerderheid in het-In donesische parlement vormen,geëist dat de Nederlandse Hoge Commissarl* zal worden teruggeroepen. Die partijen vragen voorts om -de Indonesische delegatie ült: Den. Haag terug te roepen, indien zou blijken dat. de Hoge Commissaris de mening der Nederlandse Regering heeft weerge geven. Het uitstel zou can wel eens afstel kunnen worden. Nu, Nederland heeft om deze-con ferentie niet gevraagd. S; G Bij K.B. is het Nederlands gezant-, schap te. Buenos Aires verheven .tot' ambassade. Tevens is dr. R. Flaes, tot dusver Nederlands gezant aidaar \be-~"; noemd totambassadeur, y-. Kcnnelijk doelend op alternatieven voor de EDG,waarover op het ogen blik in Parijs, verhit gediscussieerd wordt, weigerde Adenauer in deze '•■'k sprekea.:. ovë**'- cnrgé^wyrigiUR 'in het verdrag, zola&g dit oog'niet van kracht 'isv géworden, maar hij schakelde niet de mogelijkheid uit dat. wanneer het verdrag eenmaal in werking gelreden is, Duitsland zou kunnen samenkomen met de andere vijf naties van de EDG om over eventuele wijzigingen te pra ten. Herhaaldelijk betoogde«'Adenacer, dat er geen goed alternatief is. Alles wat men zou substitueren, .zou van „infe rieure kwaliteit" zijn, was zijn mening. Hij zei, dat het „een paradox van de geschiedenis en de politiek" zou zijn als Frankrijk, dat het initiatief nam tot het Europese leger, dit nu zou verwerpen en de Duitsers zodoende zou dwingen een nationaal leger te vormen. Tot dus ver hadden echter geen gedachtenwisse- lingen plaats gevonden met andere lan den over mogelijke alternatieven. „Wij hebb enover het meer dan twee jaren geleden ondertekende verdrag voordien meer dan vijftien maanden on derhandeld. Het is volslagen ondenk baar. dat dat alles nog eens opnieuw zou 1 unnen beginnen. Het is evenzeer ondenkbaar, dat in de vier parlementen, die het verdrag reeds aanvaard heb ben. de gehele procedure der ratificatie nog eens opnieuw zou moeten plaats hebben." Met nadruk is in deze persconferentie betoogd, dat alle 'problemen voor het agglomeraat Den Haag kunnen worden opgelost in gemeentelijke samenwerking, zoals In vele gevallenen met name nog in het onlangs opgerichte Industrie schap „Plaspoelpolder" reeds is be wezen. Zeer teleurstellend achtte men het daarom in deze kring, dat het Haagse gemeentebestuur het vraagstuk van de annexatie aan het rollen gaat brengen, juist nu op 9 Juli deinstallatiebijeen komst zou worden gehouden van de in December 1953 door Gedep. Staten inge stelde Commissie voor Bestuursrechte lijke Samenwerking voor het Haagse Agglomeraat, waarin vertegenwoordigers van Den Haag en, de vier randgemeen ten zitting hebben. Het door hét provin ciaal bestuur nagestreefde ideaal van samenwerking wordt nu door de Haagse plannen doorkruist en als gevolg hier van is ook de vobr 9 Juli aangekondigde vergadering afgelast. Hoe groter een gemeenschap is, des te moeilijker is zij bestuurbaar, verklaar, de burgemeester Noteboom, t gevraagd naar zün* concrete bezwaren tegen even- tuele annexatieplannen. Hetgrote pro bleem van de grote stad is de emorme afstand tussen bestuur en burgerij. Boe groter een stad wordt, des te meer zal zij worden geregeerddoor een groeiend ambtenarencorps, waardoor men zich steeds verder verwijderd van een demo cratisch bestuursbeleid. Het bestour-van- een kleine, stad kan gemakkelijker maat-.-:.y> regelen- nemen' om massificatie; tegen" 'te .-:-; gaan. Daar bestaan persoonlijke 'banden tossen de. bevolking enerzijds en de amb- tenaren anderzijds.' jïf fv, Als Den Haag uitbreidt zijn' er mis- schien problemen opgelost; meende bur gemeester Noteboom, maar dan i zullen - er weer nieuwe* problemen ontstaan inietSi: dé niéuwe 'randgemeenten, ywykradèn y zijn stellig geen oplossing, .voory-flé£3é-ë>; mocratische problemen, die bÜJanhexaê!?! tie ontstaan de practijk in andere, ge-;" meenten heeft het bewezen.Ett:,de^etK; ten leren, dat bijvoorbeeld S-deybevolWugJ^ van Loosduihen zich bekocht voélt*tmet;;ï de annexatie door Den Haag. waarmee;. zij destijds: - zobereidwillig «heeft inge-:.t?- stemd. Bovendien lévert de", „onderlinge',^ concurrentie" van- der diverse,.gemeentehui lijke diensten in een: grote'; stad;,'tóormes'i wrijvingen; die dikwijls groter zijn rdan:;t^.,ö bijdé samênwerking de gemeenten. ".'V'Uity'déJtér^petécozife^enHe^j^d^éjia^ieiisJ dedelingen, dat aUé vier gemeenten>tjbd» SS de naaste, toekomst' belangrijke plauilW»;;-'^ klaar hebben liggen. Zo heeft. Voorbtttg'|' een' program van werkjawmhedeBT.yyooe'L», 'deeerstvolgcnde:5 jaari'dat ecnfinvcs-jityy:' tering van f 48 miUioen' zaly' yveriters» Daarbij wordt uitgegaan, van de ,\VCT-:,gg wachting, dat de .thans, 38.000 rieleny.teKag® lende gemeente In de komende jaren'zal uitgroeien tot éen.stad met 75,000-inw^;.|;, ners. 'S-/.'- j;V'V.v;--S'-- Voor het nog onbebouwde sdeel;^ï«ftl Voorburg tussen de. tweéiifeotèjbeto wingskernen zijn -4 uitbrddingsplannenj doorde architectDudok -.ontw waarvan er 2.. .- reeds zijn gosdgekeurd. Daar. zal ook het nieuwe stadscentrum komen met een. nieuw stadhus. een/park:',;; en een verenigingsgebouw of schouw-;', burg. - Met nadruk werd verklaard, dat;Vpor- burg ..bereid is in, deze nieuwe wyken -;; bewoners op te nemén, die in DenHaag werken maar daar geenwoonruimte kunnen vinden.." Tot dusver "wm f'.ydit uiterst moeilijk, omdat dé randgemeénig* ten primair moesten zorgen - voor -yyde huisvesting van de eigen bevolking daarbij gebonden waren aan—te-kleine'tv woningbouwcontingenten. Door de* in-.3j stelling van de ..migratie-contingenten iser ..echter., meer perspectief ^.gekomen en kan Voorburg deze bereidheid in da den omzetten. OP 22 Juni 1941 trokken Hitiers strijdkrachten de Sowjet-Unie bin nen. Een verbijsterde wereld hoorde van een reeks ongelofelijk snelle successen van de Duitse troepen en het Kremlin scheen te wan kelen. Het wankelde ook daadwerkelijk in dat eerste en de volgende oorlogsjaren. Hoe dicht Rusland bij een volkomen nederlaag is geweest en hoe grondig Hitier en zijn trawanten kansen en mogelijkheden, die zonder weerga zijn in de geschiedenis,- vernietigden, is het onderwerp van een onthullende reeks artikelen, waarmee wij vandaag een begin maken. Aan de hand van een enorme hoe veelheid documenten, gesprekken, archieven en publicaties toont een bijzondere medewerker aan hoe het einde van het communisme in 1941 bijna een feit werd. Daarnaast zal hij uitvoerig ingaan op de diepe tra giek van de millioenen Russen, Oekraïners, Kozakken, Kaukasiërs en Turkestani, die in de loop van de tweede wereldoorlog bereid wa ren met elk land, dat zij als een be vrijder konden beschouwen, op te trekken tegerf de rode machthebbers In het Kremlin. RUIM een millïoen vrijwilligers en overlopers uit alle volken van de Sowjet-Unie werden tegen het Kremlin op de been gebracht en datwaarlijk niet alleen door Duitse propagandisten. Immers de meest spectaculaire figuur in dit drama was de Sowjet-generaal An drei A. Wlassow, een,gevierde rode held, o.a. door zijn aandeel in de verdediging van Moskou, voordat hij gevangen genomen werd.'Later nam hij het commando van het „Russi sche Bevrijdingsleger" op zich. "Wij zijn altijd gewend geweest (en ■zeker tiJdens de oorlog) om in deze lieden Russische landverraders te elen. Zij trokken immers met de Duitsers ten strijde tegen de Sow- jet-regerimg. Op dit punt is het oor-: deel van ons in het Westen altijd veel onverbiddelijker geweest dan jegens de Finnen, van wie men het eigenlijk vanzelfsprekend vond, dat éij de kant van Duitsland kozen. Aan de hand van gegevens, die eerst de laatste jaren ter beschik- King zijn gekomen van een kleine groep historici, onderzoekers etc., kan-men echter vaststellen, dat vele millioenen Russen in. dc Duitsers Inderdaadbevrijders zagen en voorts, dat- zij, in militaire samen werking met de 'nazi's het enige middel zagen om het. communisme te- verjagen. Mensen" als Wlassow stonden voor een verschrikkelijke problematiek. Zij wensten voor een groot gedeelte oprecht Hitier niet te helpen, doch zagen geen andere mo gelijkheid om de vrijheid te herwin-, aen. Pas toen bleek, dat de-nazi's allesbehalve bevrijders wanen, doch veeleer kolonisators en vernietigers, veranderde men in deze; kringen van inzicht HET overstelpende, grotendeels onbekende feitenmateriaal over deze bevrijdingsbeweging, dat Ir* onze artikelenserie ls verwerkt, is vaak dermate schokkend, dat het ongelofelijk schijnt. Wist u, dat al leen al uit het centraal-Aziatische Turkestan (19 miilioen inwoners), eer half miilioen soldaten overlie pen naar de Duitsers? Dat inder daad hele divisies zich.zonder slag of stoot overgaven? Dat minstens twee miilioen Russische krijgsge-- vangénen in Duitse kampen door" ondervoeding en mishandeling zjjn omgekomen? Dat er vlak voor het einde van de oorlog'nSS-divisie was, die bijna geheel uit Oekraïners (dus niet-Gennanen) bestond, de enige SS-divisie, die geestelijke, verzor gers had en zingend uit- de kerk kwam en waarvan de helft der offi cieren in D.uitse concentratiekam pen had gezeten? Dat-Lord Alexan der, de huidige minister van Oorlog in Engeland, in"1945 bevél gaf om de vermaarde -Kozakkengeneraal Krasnof aan de Sowjets uit te leve ren? - Dat de minister, als kapitein, adjudant van' dezelfde Krasnof is geweest in 1920, toen de Wit-Russi- sché legers met Britse steun J de' Roden bevochten? Dat-er op dé dag van Hitlers icival in de Sowjet-Unie in de hele weermacht nog geen vijf tig gediplomeerde tolken in de Rus sische taal waren? Dat admiraal Kirk, voormalig Amerikaans am bassadeuren Moskou, twee jaar ge leden op - een herdenkingsbijeen komst in New York een lofrede op generaal Wlasscw heeft doen uit spreken? Wij zijn er van overtuigd, dat de artikelenserie „Het Kremlin wan kelde" voor vrijwel iedereen een volkomen nieuw licht op de ge schiedenis der laatste jaren zal wer-: pen en feiten zal onthullen, die ook nu nog van het grootste belang rijn- Voor het eerste artikel verwijzen wij naar pag. 7. "■■■ijl - - i'; £)E zomer laat dit jaar wel erg'ïdng U óp zich wachten. Juni was te .Koud en te nat-en had een tekort aan sumn&é c. schijn. Juli is weinig beter begonnèri- T De oorzaak hiervan is éeri tiisséiï-ile jè Azoren en Spanje gelegen hogedntk- gebied, dat de oceaanstoringen in staat y:.: sfelt hun 'invloed, tot in de kustgebied 'k den van West-Europa, te doën geldeti. Lange perioden met veel bewolking en jffijMB plaatselijk vrat regen en korte periq.f:®- denmet zonneschijn wisselen-elkaarj:- als gevolg hiervan af. - Veel slechter dawhier te lande, was het weer de laatste"'dagen tn Zunt- seriand, Oostenrijk, en Zuid-Duitsland. Een daar aanwezige1' 'storing in flt% hogere atmosfeer heeft op veel-plaat-• sen tussen 50 en SO millimeter regen gebrachtzelfs viel er op sommigé'-'i hoog gelegen bergpasseneen dik pak y sneeuw en dat; midden in de '.'zomert Het weer in Nederland zal tydensji het wee keinde - hoogstwaarschijnlijk ft zijn wisselend karakter behouden.'.'Na- een frontpassage; die vandaagioefdï; verwacht, zal 'een tot krachtigy itpé-1^; nemende Noordwestenwind koele>ïucKt ff gaan aanvoeren, waarin Zondag-pp^M klaringen kunnen voorkómen.* Ofi'de opklaringen door buien zullen worden afgewisseld is niet zeker. De;kafisèj hierop leek Vrijdagavond nietv'erg]}', groot. Iri verband met' dé naderende koele lucht zal de temperatuur -, een.7', neiging tot dalen vertonen. #3r-!®|§flS Het op verzoek van minister vCils':'! ingestelde onderzoek naar der^-organi-'v. satie van ;Sticusa 1 (Stichting vborïéuli'''®® turele samenwerking) isafgesloten.'jHét rapport zal in de loop van deze zom<4 gereed zijn, -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1