Fransen en Vietminh HANOI WACHT ZIJN LOT IN GELATENHEID AF Friese tweelingna hartelijk afscheid naar huis Wisselwachter hanteerde de handle verkeerd Het mandentent op rode weegschaal OM DE TAFEL MET GRIJZE DEKEN Admiraal Wright in Rotterdam Japanse .vissers beschoten m m Vele doden en gewonden m (Plioely ontruimd KADERDAG DER P.v.d.A. MAANDAG 5 JULI 1954 rr~~~™n Bezoek aan „De Zeven Provinciën" Overeenstemming Perzische olie? TWAALFDE JAARGANG No. 2813 Weerbericht TREINBOTSING IN FRANKRIJK m mmm. „GRONDSLAGEN DER PARTIJ BEDRElGm Vlees van de 'bon in Engeland Churchill achter „IJzeren Gordijn" Aardbeving op Java Duitsland en de E.D.G. Wl .JU 71Slls GeheleprovincieHanarri^é besetl Koningin bij sportwed- strijden Grenadiers erijjr Jagers - l'f' Premier Ghurehili; die-aan boord van de „Queen Eliza beth" na zijn besprekingen in' de V.S. en Canada op weg naar huis is, heeft zich om huld niet' èen „IJzeren Gordijn". De eerste Masse passagiers, die voortdurend; uitzien om een glimp van Engelands „grand l old man" op te vangen, zijn tot dus-.; verre: teleurgesteld.- Zie verder pagina-3 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 l.> Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendlenst abonnementen 18.30—19.3Ü uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "ï-Grarenhage: Huygensplein 1- Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111382 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 38528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per .kwartaal Losse nummers 13 Verschijnt dagelijks. cent Directiet C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Vanmorgen heeft luitenant-admiraal Jcr&uld Wright opperbevelhebber van de NA.V.O. strijdkrachten.voor de Noor delijke Atlantische Oceaan, een bezoek gebracht aan boord van Hr. Ma. kruiser ,de Zéven Provinciën", o.m. voor een korte ontmoeting met de pers. 0e luite nant-admiraal werd met het gebruikelijk ceremonieel ontvangen. Zo stond b.v. langs de kade van de Heijschehaven de Mannierskapel opgesteld, alsmede een erewacht van mariniers. Luitenant-admiraal Wright verklaarde op oriëntatiereis te zijn. Hij heeft IJsland Denemarken, Noorwegen. België en Frankrijk bezocht en bevindt zich thans in Nederland om kennis te maken met wat hier leeft ten aanzien van de natio nale defensie en de economische belan gen, welke daarmee samenhangen. Het gaat bij de zeestrijdkrachten om twee dingen, het waarborgen van de veilig heid op zee en de verdediging van de onderscheiden havens* De Nederlandse leestrijdkrachten, zo verklaarde hij, be schikken over voortreffelijke eenheden, die zeer zeker een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de algemene taak. Het gaat In het algemeen om een zo doel treffend mogelijke organisatie.Van een speciale taak voor de Nederlandse zee strijdkrachten kan eigenlijk niet gespro ken worden. Die taak zal dezelfde zijn als die van andere landen van de NA V.O, De verbindingslijnen over zee zul len te allen tijde verzekerd moeten zijn en daartoe behoort de beveiliging van de havens- Op' een vraag vrat gedaan zal worden ter bescherming van ..de West" werd ge antwoord, dat dit een apart deel van de taak van de Verenigde Vloten zal zijn. Luitenant-admiraal Wright zal na zijn booekaan Nederland nog naar Portugal gaan en vervolgens naar zijn hoofdkwar tier terugkeren. Dinsdagmorgen a.*. zullen admiraal Wright en de Nederlandse minister van Marine een bezoek brgen aan de minis ter-president dr. W.--Drees,-^waarna admiraal Wright een bijeenkomst heeft met het comité van chef van staven. Omstreeks een .uur Dinsdagmiddag7 zal de admiraal van Schiphol vertrekken naar Lissabon. De opperbevelhebber van dé vloot- fttrüdkrachten vari de NAVO'op de Atlantische Oceaan, admiraal - J. Wright, heeft met- zijn echtgenote hedenmiddag als gast vanKoningin Juliana en Prins Bemhard op bet paleis Soestdijk het noenmaal ge bruikt. Daarbij zaten tevens aan de minister varf Oorlog en van Marine en mevrouw Staf. Vertegenwoordigers van het Franse opperbevel en dat van de Vietminh zijn gisteren in Troeng Gla, een dorp'aan de rivier'de Song Can, ruim 40 km ten Noorden van Hanoi, bijeengekomen voor bet bespreken van - de technische aspecten van een evt tueei bestand in Indo-China. De eerste bijeenkomst, die m 9 uur plaatselijke tijd begon, duurde slechts' 5 minuten. De eerste korte zitting was gewijd aan een beleefde maar uiterst koele begroeting tussen dé vijf Vietminh-officlcren en de vijf Franse en drie Vietnamese officieren. Het besluit om militaire besprekingen ter plaatse ta houden was de vorige maand op de conferentie te Genève genomen. Dadelijk na het begin van de conferentie deden de vertegenwoordigers van de Vietminh pogingen om de zuiver technische besprekingen tot politieke uit te breiden. Het hoofd der Franse delegatie, kolonel Lennuyeux, waar schuwde echter de leider van de communistische delegatie, de brigade generaal Tien Dung, dat de politiek buiten de besprekingen moest worden gehouden. Na de eerste zitting van 25 minuten ging men tot 10.15 uur piteen, om daarna weer samen te komen voor het bespreken van de agenda. het geheim of openlijk op de handen der communisten. Er gaan geruchten dat. drie Vletminhbataljona in hun geheel' naar binnen zijn geglipten op het af gesproken teken wachten om tegen de Fransen in opstand te komen. In z|jri „radiopraatje b|j de haard" heeft de Franse premier Mendès-France, Zaterdagavond gewaarschuwd tegen „blind optimisme" met betrekking tot een bestand in Indo-China. H|j gaf top' dat de besprekingen in Genève met. de communisten op moeilijkheden stuiten. De premier trachtte aan te tonen dat de ontruimingen in de delta van de Rode Rivier door de troepen van de Franse Unie een pijnlijke maar onver-| mjjdelijke zaak was. Hij noemde ze het resultaat van d „vergissingen van. vorige regeringen en] van militaire nederlagen". Hoewel Mendès-France tamelijk op timistisch gestemd bleek te z|jn waai bet betreft de door hemzelf gesteld' termijn van7 20 Juli, waarop de vrede li Indo-China een feit zou moeten zjjn, Hel hfl^uitkomen, dat. h(j aUe mogelijk, maatregelen.'zou nemen .öm. de •;.,sl voort7" té "zëbfeifTngëvaL depogingen - de Vrede tot .stand 'te brenger, zoud. mislukken. De auto's waarmede de Vietmlnh- delegatie was gekomen droegen kleine rode vlaggen met een gele ster eri als opschrift „overwinding* herinnering Dien Blen Phoe". Waarschijnlijk waren het de auto's die de Vietminh op de troepen van deFranse Unie hadden buitgemaakt. Vletminh-Joumallsten vertelden dat de Frane commandant De Castries uit stekend wordt behandeld. De Vletminh-gedelegeerden stonden In stramme houding op èen rjj en luis terden stil en met strak gelaat naar kolonel Lennuyeux, die In een korte rede de. opofferingsgezindheid van de bevolking van Indo-China roemde. De conferentie wordt gehouden In een 50 voet lange, but met muren van bamboe en stro en afgedekt met ge golfde platen.De gedelegeerden zaten tegenover elkaar' aan een lange tafel, die met een grijze deken was bedekt. Tegen de gewoonte ln werd er bij de ingang van de hut niet gevlagd. lërtere.jpWegatie- heeftf nog eenaparte hut waar ztf zich kan "terugtrekken. In de hut der Vletminlrhangt een groot portret van .Ho .Tsjl Minh en z|jn de muren bedekt met communistische leuzen. Intussen nemén in Hanoi de moe» rijkheden met'de dag toe. Het inwoner aantal is de laatste dagen toegenomen met 100.000 -vluchtelingen uit'de gehele delta van de Rode Rivier. Ais verlamd schijnt de-bevolking van de,'overvolle stad dé definitieve aanval van de Viet minh af te wachten. De stad schijnt zich als het ware reeds bjj een veran dering „van meester" té hebben neer gelegd. Vele inwoners zijn overigens in Zaterdagmiddag zijn de meisjes Folk je en Tjitske de Vries, die eeits de Friese Siamese tweeling hebben ge vormd, naar huis teruggekeerd. Twin tig minuten over twee stapten vader en moeder De Vries met hun vijf sprui ten GeertTjetske, Douwe, Tine en Henrie en de Geref. predikant, ds. Af. Fijtsma het Diaeonessenhuis te Leeu warden binnen, waar het op de be trokken afdeling een drukte van be lang'was. Er volgde een hartelijk af scheid van de hoofdzuster en de zus ters van de kraamafdeling, die zovele torgen aan de beide meisjes hebben besteed. Ook dr.,H. L. Straat, de lei der van het operatieteam, was geko men om afscheid te nemen. Toen de tweeling gekleed was. en in dekens ge wikkeld,narri' moeder De Vries Folkje in hacr armen en haar schoonzuster mevrouw Visser-De Vries, die bij de geboorte was gekomen om de nieuwe wereldburgers te bakerenj het andere meisje. In de gangen van het ziekenhuis en Duiten op éet plein hadden zich intus- «en tientallen verpleegsters opgesteld om de beide meisjes "-een hartelijk vaar wel toe .te roepen. Het oudste van de meisjes, dat het echtpaar reeds bezat, Tjetske, "droeg bloemetjes. Het was tien nunuten voor drie toen de tweeling in de auto zat, nu op weg .naar huis, naar het huis van vader én moeder, dat' ze direct na hun geboorte zo ijlings hadden moe ten verlaten. Toon ze Molenend binnenreden, was net gehele dorpje reeds uitgelopen om Folkje en Tsjitske een blij - welkom toe te roepen. Moeder De Vries-'en haar schoonzuster lieten dc verheugde dorps genoten de kleinen vol trotè' en 'iri heel gelukkige stemming zien. TsjrSöjte ge- nootintussen van haar duimpje.in. de mond. Uitroepen: Ach wat een schatje" en andere waren niet van dé lucht: In «e met ta] van bloemen versierde huls- Kamer gekomen, kwamen de beide vrou wen nog eens voor de ramen om de tweeling te laten zien en ietwat drome- F'S en met begrijpend zagen de kleintjes net dorpsleven aan, waaraan ook zij straks deel zullen hebben. Het was Zaterdag juist drie weken geleden dat Folkje en Tsjitske operatief werden gescheiden en beide kinderen maken het best. En ze -hebben getoond ook reeds hun willetje te hebben. Na de operatie had men haar in> het ziekenhuis in twee keu rige ledlkantjes gelegd, opdat ze elkaar niet zouden' kunnen bezeren. Maar nee, dat was niets voor de beide meisjes, die, meer nog dan eeii normaal ter wereld gekomen twepling, zo ontzettend aan el kaar waren gehecht. Was Folkje soms niet bezig te zuigen op de duim van Tsjitske? Met de meeste spoed werden twee ledlkantjes verbouwd tot lits-ju- meaux misschien wel de kleinste ter wereld, en Folkje en Tsjitske lagen weer zusterlijk naast elkaar, blij en te- vree. De meisjes leven als ieder aniut kind. Hun voedsel nemen ze geregeld tot zich en in al hun kleine uitingen laten ze zien te willen leven, zoals ieder mens dat wiL Zondagmiddag heeft vader JJe Vries de tweeling ten doop gehouden in de Geiel. kerk te Oenkerk. De belang stelling voor deze dienst; die geleid werd door ds. M. Feitsma. was zeer groot. De doopjurken waren een geschenk, dat uit Engeland toegezonden was. Verwacht: wordt, dat vandaag overeen-! stemming bereikt zal worden over belangrijke punten van een regeling der Perzische oliekwestietussen Perzische regeringsvertegenwoordigers en een delegatie, die acht internationale olie maatschappijen vertegenwoordigt. „Als. de uiteindelijke overeenkomst betreffende de verkoop van Perzische olie, binnen een maand getekend wordt, zullen de tankers van de. olie-groep tegen September te Abadan verwacht kunnen worden", aldus de Perzische minister. Naar dr. Aminl zei, zou dc olie- overeenkomst Perzië in staat stellen in. het eerste'jaar, 15 millioen ton, olie uit te voeren, vergeleken met 32 mil lioen ton per. jaar voor de onteige ning van het bezit Van de Anglo Iranian. De minister zeide verder, dat Perzië een overeenkomst voor slechts 20 jaar wenst. Kyodo nieuwsdienst meldt, dat be wapende boten van communistisch China gisterochtend vroeg vier Japanse vissersschepen by de Tsjoesjaneilanden, ten Zuidoosten van Sjanghai, in beslag hebben genomen, na drie der schepen beschoten te hebben. Ook meldt het agentschap, dat Zaterdag een Japanse vissersboot in. .beslag is genoben door een-Russisch patrouillevaartuig b(j de Sjibotsoe-eilanden, op 180 km van de Noordelijke Japanse haven Koesjiro gelegen 0p 'Java is -vanmorgen om zes uur Plaatselijke tijd een .aardbeving waarge- •,;?°D?6h. die tien seconden duurde. Semarang werd gemeld, dat de hoogste golven, die men - nog ooit had waargenomen,'- warenhuizen deden 'in- tv"jPrien «n. kaden wegvaagden- - Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. - BUIEN. }-' Wisselende bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind. Aanhoudend'koud. VAndAMvAnnfann0f. J, A. 5L J. S. BRUINS «LOT Een goederentrein van Toumori naar Nimes in Frankrijk is Zaterdag avond ingereden op een uit vier rijtuigen bestaande diesel trein, die vol vacantiegangers zat. Van de passagiers in de dieseltreln kwamen er 35 om het leven, terwijl 134- anderen gewond werden. Alle doden en gewonden waren Fransen. In het wrak van. de trein werd nog steeds naar slachtoffers gezocht.; Het ongeluk is aan de rand van Chateanbonrg, een dorpje van 150 inwoners, gebeurd, Volgens ooggetuigen greep de zware locomotief van de goederentrein et eerste rijtuig van ue diesel, die hoog de lucht in geslingerd werd eB ervolgens naast de baan neerkwam. 7 <JX' De trein was onderweg met mensen, lie hun weekend zouden doorbrengen n deze Zuidfranse wijnstreek. De loederentrein is er op ingereden. Volgens de Franse spoorwegen is de imp het gevolg van een .verkeerde isselJtand. Burgemeester Courbis van Chateau- aurg werkte in zijn wijngaard, die ,i ge veer 300 meter van de spoorbaan i gelegen toen .het ongeluk gebeurde, lij vertelde: „Zoals steeds'keek ik ook vanavond lar de voorbijrijdende autorail. Toen >orde ik een geweldig lawaai, dat n hoogste twee seconden duurde. Ik ig hoe de rijtuigen in de: lucht ge- ingerd werden. Ik belde onmiddellijk t"autoriteiten op.. Mijn zoon. een he lende'en Ik gingen onmiddellijk met [dders naar de plaats des onheus, aar wy overlevenden uit het eerste Btuig hielpen bevrijden." [Als door een wonder, is net .laatste sfa '4{y 'sm ■f M rijtuig van de trein, waarin kinderen zaten, die naar een vacantiekamp - onderweg 'waren, onbeschadigd geble ven. Volgens burgemeester Courbis is"-het eerste getrokken rijtuig van de diesel doorgeschoten en boven op het tweede motorrijtuig tot stilstand - gekomen, De diesel bestond uit twee motoriJ^ tuigen en twee getrokken rytuigén.:W.fM Een grote spoorwegkraan uit Lyon was gisteren nog bezig de .wrakstukketti^: uit elkaar te halen. Soldaten eri .buri-.--'': gers helpen het spoorwegpersoneelshijtsii de berging van de doden en gewonderua Het ongeluk is veroorzaakt doordat';^ een wisselwachter, een handle, verkeerd.,- overhaalde, net de anderekant opfdanSV moest. Daardoorzette hij de wissèkv-: open in plaats van hemte sliütem Dej S: man was pas twee weken: op zijn pos en had nog geen ervaring van beje-^; kenis. Hij is door7'de - poutie'geawes-SSM^ teerd.r Ongeveer 400 redders. zochten;., gis-- teren nog: steeds, 24-uur na het''.ongér'i:- luk. in de ravage .'naar,:.sla(±toffersi7,-;p^;gg^.S'"' 1 De gewonden- zyn met ambulances;.v': én auto's" naar ziekenhuizen VgébraChtlfls in Valence en-Tournon. De 'bestuurder van de diesel "is 1 ge-J.ffe |dood. De machinist- en - stokeri7:7vah-pidet|f^ goederentrein zijn ernstig gewond. I-V - ,V~;r '.-j '",5. - Vf-1 V'; - K *-•sï? Dé Fransen hébben' Zatërdig de "«takjg'V Uit diplomatieke bronnen wordt ver nomen, dat de Britse regering; zich' druk bezighoudt met de vraag, op welke wijze aan West-Duitsland zo spoedig mogelijk ■de souverelnitelt kan worden verleend, 'ndten de Europese Defensiegemeenschap niet tot stand zou komen. De grondslag van het Britse plan is oin het vredescontract <ook wel het verdrag van Bonn genoemd), dat twee jaar geleden tussen Engeland, Amerika, Frankrijk en West-Duitsland onder tekend is, Van toepassing te verklaren. Phoely, 50 km ten zuiden van ntruimd. De Vietminh. had kort iel vé ren een,?zwaze aanval op ,de stadV: ge daan. - ,.4,'J Na'de ontruiming ft «e brngibim.*^?^» trivier->ae:jJDay,v.-opgeblaa^t-Ealsóól^^RSis# hlMevoorradén.'dleinietwkondeta^wördehW^p; y voijfèrar, willij ai - j- éri:naar uit; .dat de .Vfetmirihi-ïiüèij§bééSS 'schikbare strlidkrachferi-b](j 7 PhoeIyjTlhS«i%,.j, het veldzal brengen om de-. Fransljtf-Stg? Vietnamese eenheden' die 'naar 'hét^NoorilI&fSS^. den téruytrekken, de pas af;te snifdeiiv|.-'v.';'2(s ï'/'g H i Drie Franse vrywiRigers,v'it;artillerie!®S|^& waarnemeis,-- zyn;7 vrywiliig7;in:--een nabij de markt .van Phoely: achtergebl^'-te/ rVS. ven, om' gisteren aanwijzingen- te' geVenjf aan de bedieners van het Franse-:ge6^ï«|C schut, die de Vietminh-troepen, diéfedëf||É^S stad -binnenrukten,; Zy bléven" hun waarnemingen 5>zélfc doen, nadat de' Vietminh het*7.;;ohdéi^é||,pg^ gedeelte, van de toren; hadilbezétVEerstSlI7^! toen de gehele stad in brand gescbol was, hielden hun radiografische aanwij^Sél?®»:! 'zingen op. - Radio-vietminh méldde Zondag,'l'daty de gehele provincie Hanam. in.,hetjzuizi^jr"" den van de delta der Rode Rivier,' naide. ontruiming van Phoely door.7de: opstfüttr^|| delingen is bezet .De Vietminh-tmép'eh: tiiu brachtén de terugtrekkende Fraijsen - zware verliezen toe, zo. werd-". jlriei^infSjvfg^p toegevoegd. Dejubilerende Grenadiers en Jagers hóuden morgen sportwedstrijden in jdé; Harskamp.. H.M. de Koningin zal - daar bij tegenwoordig zijn en na afloopde prijzen uitreiken. J Het vlees in Engeland- is van de-bon. Daarmee is" na 14 jaar allés weer vrij van distributie. De Partij van de Arbeid heeft Za terdag te Utrecht een „nationale ka- derdag gebonden. Het doel van deze bijeenkomst was -naar door het par tijbestuur werd medegedeeld het be studerend bader van de partü, in de ^ruimste zin genomen, in te lichten om- :)trent. enkele aspecten van bet mande ment der Nederlandse bisschoppen. Een congres kwam voor dit doel niet in aanmerking, meende het partijbe stuur. De bijeenkomst stond onder leiding van oudminister jr. H. Vos, die er in zijn openingsrede op wees, dat het .mandement niet alleen voor 't rooms- katholieke volksdeel van betekenis is. - Het houdt zich bezig met de verhou- dingen in ons volk als geheel. En het raakt de P.v.d.A. dubbel, omdat het de politieke structuur van ons land ter discussie stelt. Het raakt de P-v.d.A, als politiek verantwoordelijke, ook voor de landsregering mede verant woordelijke partij, omdat 't niet zon der gevolgen zal kunnen blijven voor de mogelijkheden van samen regeren 7 morgen, en voor het blijven voortduren van de samenwerking nu, aldus Ir. Vos. - Spr. zeide verder, dat het er om gaat of een gezamenlijke actie van aUe de mocratische socialisten: voor een ge zamenlijk program in one land mo gelijk blijft, Dearnasurt :gaai het* ook om de politieke machtsvorming."Het mandement vormt een bedreiging van dé grondslagen der PvdA. In naam yaa?IS|- het gehele partijbestuur verklaarde ir. Vos, dat de PvdA nimmer een anti- katholieke politiek heeft gevoerd; Hij wees terug de „bedekte aantijging"- als zouden in de P.v.d.A. aan het katholi- cisme of aan de Prot.-Chr, overtuiging van wie ook van haar leden7moèilijk-fcss heden in de.weg z|jn gelegd. f7:; „Wij hebben ook, nergens, het recht ontkend van onze medeburgers, om- zich confessioneel te organiseren, zo zij- menen dat dit nodig is", vervolgde spr. Maar wij wensen voor ons, en voor?:;- elke Nederlander, de vrijheid om uitV- te spreken, en naar die uitspraak te'. handelen, dat een eonfëssionele partij- vorming vandaag en in dit land leidt tot een onvruchtbare politiek, leidt tot een reactie ip sociale en economische zinmeerder dan tot.een progressie. Wijl®7 vragen de politieke vrijheid voor elke - Nederlander, en het recht daaruit de conclusies te trekten, confess!oneléi:.7i partijvorming als politieke structuur te wijzen, en evenzeer, in positieve zin, bet recht om zich dus met burgers van andere lévensbeschouwing sameB'ü-t&fêK; verenigen in één partij". h. Vos wees er op. dat het mande-ïf4 ment een samengaan van P.v.d.A.7. en!S> RrY-P. niet afwöst, nitar voor^dë- '■■f-y-'-r'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1