Eerste accoord te Troeng Gia Engeland zegt ja, maar de V.S. .blijyen weigeren eiste zeven doden de ontgoocheling Over uitwisseling van zieke gewonde krijgsgevangenen en m mmm Rood China lid van de Pessimisme in Djakarta Bezorgdheid in :on Meer militairen naar Indochina Vakcentralen stellen loonpeil weer aan de orde U' Franse en Vietniinh-onderliandelingen ir" "r: m wimÊt Melk duurder? Wij, watergeuzen Drie Russen uit de V.S. gezet ilNSDAG 6 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 281§ r~ Weerbericht mÊm- - mm mm wÊÊMêmB Zeven Amerikanen over de Tsjechische grens geraakt Over de besprekingen in Den Haag Franse leger in Europa wordt „uitgedund Moordenaar van Trotzki komt niet vrij Op autoped de wereld in Nederlands tekort in de E.B.U.f 1 millioen is IS f Swggjg. >^4" mMmi pfü Isil mm - w Motorrijder gedood Kind viel van bank Botsing tussen Nederlandse en Zweedse bus in België Drie doden in Felsen Cambodjaanse officieren --- te Genève aangekomen „Sloot Parijs een accoord?" ff' I -V»B 3erti« Dijk. eruar, ifidcr, Qud- i. Ria 'tbf r. Eliy Dool inker, Wuyt, «V-*. «eh rbau, Jten, inck« - tie reeff, oede- Han- rwijk, Dreet Alt e- Br«- De'.e- Jolll inns," Hen- v.d. Moajr V. 8. tern, Suw nur, Fta* /een.' innie Add deal. Int teen. Veil dtai. van Nel-, iron- lerk. iden. ineta ioek. eeni. Dal- ttrj oop- dijk, fit:. Net •eek. van v. n- Ohr- van ruw, ujrk. Bui- Af- beth van ndt. trto |kj« rtn- aar, Aty Tine Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendlenst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 5 b rtrnventaage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 P' Redactie: Tel. 111392 j Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 3B5288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b.- Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, g,75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. 5 Verschijnt dagelijks. (rectie C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. ENKELE BUIEN. Wisselende bewolking met enkele buien. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest. Weinig verandering in temperatuur. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT- jL 1 lezing van de verslagen der Za- D terdag op de kaderdag van de pv.dA. gehouden redevoeringen maakt jjêt geven van enig commentaar ook ïnzerrijds gewenst. ÖDaar is allereerst door alle spre- |a uitdrukking gegeven aan een bit- lire ontgoocheling. *Toen men in 1946 de P.v.d.A. sticht- bedoelde men in Nederland een &euw begin te maken. De antithese, de vooroorlogse partijverhoudingen jjebeertte, zou afgedaan zijn. In de PviA. was nu een nieuw partijtype «rscbenen, waarin aanhangers van fsndiiilende godsdiensten en levens beschouwingen een plaats konden vinden. SHet mandement dreigt daar verande ring ta te brengen. Indien Rooms-Ka- jbolleken met meer mede leiding kun- jen geven aan de F.v.d.A. en daarvan jji kunnen zijn, verandert daardoor fe structuur van de partü zodanig dat lit invloed zal moeten hebben op haar beleid. Vandaar de heftigheid der reactie. Bi) de Rooms-Katholieke leden van iie partü het werd in de rede van je beer Ruygers tot uitdrukking ge- komt daar een persoonlijk ionflict bij. De keuze van de P.v.d.A. 1948 werd voor hem en zijn vrien- tes een gewetensbeslissing. Het man- tenent, dat in zijn strekking zeer dui- idük die keuze veroordeelt, Is voor km het getuigenis van een Kerkelijke Overheid; een Overheid, die hij respec- jsert en een Kerk, die hij liefheeft. "Het I* duidelijk, dat hier voor de j.K. leden der P.v.dJV. een vreselijk, jonilict ligt, een conflict, waarvan de oplossing, hoe zij er ook uitkomen, jjtijd eén wrange nasmaak geven zal.; i De heer "Ruygers tast als wij hem joed gelezen hebben het gezag van le bisschoppen in dezen niet aan. Zijn iritSek is een vraag om meer vrijheid,; je vrijheid om te pionleren. Zijn cri- fiek B ook, dat met concreet gezegd pordt in het mandement, waarom so-i sialism* en katholicisme »ch niet ver-! dragen. jW(j kunnen van de uit persoonlijk Oogpunt zeer moeilijke situatie van j«e RJC leden der F.v.dA, die ook jeeds eerder uit een rede van de heer Pill ems gebleken was, slechts in sym pathieke zin spreken. Een dergelijke situatie is voor leden ian de Kerkender Reformatie ondenk- #ar en daar mogen we dankbaar voor Üa. Itof ar.- B. ïikr 'er» iWf 6. run ■th; on; w. >ltjv lOv X rda in-' ?r« A. ier de De de w, ;e- e- eb. 14 I 14 li AAR aan de andere kant moeten we toch opmerken, d«t de ont- (oochehng, waarvan de sprekers blijk gegeven hebben, toch berust op een iverwaardarlng van hetgeen zijzelf 11946 hebben gewrocht en een onder waardering van hetgeen daartegen in iederland ran meet af, aan verzet is «boden. De toetreding van belijdende Ohris- enen tot de P.v.d A. heeft nl. de con- assionele partijformaties niet vernie- ligd. Reeds de SJD.A.P. heeft zich op let standpunt gesteld voor de oorlog dat er ln haar gelederen pdaats was bor belijdende Christenen. Mensen ils de heer Scheps, de heer Stufkens m de heer Cramer (vroeger P.v.d-A.- twste-Kamerlid, thans Commissaris na Drente) waren reede voor de oor- leg lid van d« S.D.A.P. Na de oorlog kwam er «en nieuwe toeloop. De P.v.d-A. heeft zich ln ver slijking tot de S.D.A.P. in belangrijke nate van de aocialistische dogmatiek mtdaan. Maar heeft dit de P.v.d.A., ils we haar vergelijken met de S.D.A.P. lot een wezenlijk andere partij ge naakt? Wi) menen van niet. Het ver- .adül ligt meer in d« method» dan ln bet principe. Vervolgens zouden we willen op- inerisen, dat reeds ln 1946 gebleken ls, 'dat de verhoudingen tri Nederland toen fundamenteel niet ander» lagen dan voor de oorlog. Van meet af ja, reeds gedurende de oorlog, ook ln de kringen van het jVerzet ls de doorbraak bestreden als >en poging tot structuurhervorming van onze samenleving, die onaanvaard baar was. En de confessionele partij en hebben door haar bestaan en acti viteit daaraan uitdrukking gegeven. d)aart>|J bleek, dat de meerderheid van •ons volk, zowel voor als na de oorlog, [koos voor een politieke structuur met (de daaruit volgende mogelijkheden ;tan samenwerking en van niet-samen- jverking, waarbij het godsdienstig be ginsel richtsnoer voor partijformatie [bleef. I Het feit, dat er Protestantse en R.K. Christenen zijn, die in de P.v.d.A. sa- jraen met humanisten een hun bevre digende politieke arbeidsgemeenschap betten gevonden is daarom veel min der belangrijk dan thans van die zijde ®Wdt gesteld. Want deze Christenen namen een betwiste stelling ln. En de P.v.dA. ls in overgrote meerderheid <te verzameling van de vroegere SDA.P; en de Vrijzinnig Democraten. De Prot. Chr. en de R.K. werkge meenschap vormen ln vergelijking daarmee een zeer klein contingent. Daarom is de ontgoocheling nu, zo- 'b tij voorgedragen wordt, weinig ttèel. Men zegt, dat goede verhoudin- fen. goede samenwerking worden ver- •kord én dat de nationale gemeen- kbap verbroken wordt. Men spreekt tiover, dat de democratie ln gevaar «omt. Het komt ons voor, dat men daarbij niet geheel aan een Aprübe- "eging-emollonalileit is ontkomen, ^ar Nederland nooit veel plezier van heeft. Het komt ons voor, dat ®W.de zeken zuiverder zou kunnen Er Is reden voor de P. v.d. A. tot wtgootsheling. Maar die ontgoocheling Do Franse en Vielminh-onderhande- een betere positie dan tevoren opwach ten", aldus een zinsnede uit de biljetten. laars, die overeenstemming pogen te bereiken over een „staakt hel vuren", rijn het eens geworden over een uit wisselingsprogramma voor zieke en gewonde krijgsgevangenen in Indo- China en hebben de 14de Juli Franse nationale feestdag vastge steld als de dag waarop de eerste ruil zal plaats vinden. Gisteren werd na de geheime zitting van twee uur en een kwartier «en daartoe strekkend communiqu'ê uil- gegeven. De krijgsgevangenenuitwisseling ge schiedt om besluiten ten uitvoer te leg gen. die zijn genomen op de Geneefse conferentie. De vertegenwoordigers van de Franse Unie cn van de Vietminh hebben gister middag een tweede bijeenkomst gehouden en gesproken over de details van een wa penstilstand. Na afloop werden geen bij zonderheden over de resultaten bekend gemaakt. Verwacht wordt dat later een gemeenschappelijk communiqué verstrekt zal worden. Hedenmorgen om negen uur begon de derde bijeenkomst in Troeng Gia. In de straten van Hanoi zijn aanplak biljetten verschenen, waarin de autoritei ten een beroep doen op de Fransen en Vietnamezen om kalm te blijven onder de bedreiging van de stad door de Viet minh. ..Het Frans-Vletnamese legercorps is goed, het kan en zal vechten",'aldus een der alinea's uit de tekst der biljetten, die worden verspreid als strijdmiddel te ren de golf van pessimisme, die door Ha noi Is geslagen sinds de ontruiming van de Rode-Rivierdelta door Franse-Unle- strjjdkrachten. „Indien de Vietminh de onderhande lingen te Genève afbreekt en de strijd wtnst voort tc-zetten, zullen wij hen in Verscheidene Franse zaken te Hanoi doen de vrouwen hunner Franse werk nemers naar Frankrijk of Saigon ver trekken. Het leven, in de stad heeft ech ter, zowel overdag als 's nachts, zijn ge wone aanzien behouden. De openbare diensten werken normaal en café's, nachtclubs en bars maken goede zaken. Gouverneurs nemen ontslag De gouverneurs van Noord- en Cen- traal-vletnam hebben vandaag hun ont slag ingediend bij premier Ngo Dinh Diem, als een vorm van critiek op de wijze, waarop de Fransen de ontruiming van de Zuidwestelijke Tonkindelta hebben uit gevoerd. Amerikaanse defensieautoriteiten heb ben Maandag meegedeeld, dat de plan nen voor het verschepen van Amerikaans oorlogsmaterieel naar de Franse-Unie- strijdkrachten in Noord-Vietnam worden herzien ten einde er voor te zorgen, dat de wapens niet ln communistische han den vallen. Met nadruk werd te Washington ver klaard. dat er geen besluit omtrent een beëindiging van de wapenzendingen naar Noord-Vietnam zal worden genomen, voordat bekend is of de Fransen van plan zijn hun linies rondom Hanoi en Hai phong te handhaven. \-'sr Bij de A'.F. Koninklijke Begeer te Voorschoten zijn in opdracht van de Oorlogsgravenstichtingdrie bronzen platen vervaardigd voor het Marine- Monument te Soerabaja, dat is opge richt ter herinnering aan diegenen van de Koninklijke Marine, die niet zijn tkuisgevaren. De platen zullen binnen kort naar Indonesië tcorden verzonden waar zjj op het monument, dat op 7 Mei }l, werd onthuld, zulien worden aangebracht. Links' boven het admiraal schip van Michiel de Ruyter, links onder: lir. Ms. ,JDe Ruyter", die met schout-bij-nacht K.IV. F. Af. Doorman en de zijnen tijdens de stag in de Javazee ten onder ging. Rechts, Karei Doorman, naar wie het monument te Soerabaja werd genoemd. De ontwer pen voorde platen zijn van Ph. van Zegveld. Het snelverkeer Aeeft gistermiddag en gisteravond In ons liand in totaal zeven doden sn verscheidene gewonden geëist. Maaudagtt^wnd omstreekS; half zeven is een personenauto, waarin acht arbëiders 'iaten; by de Tjonger4 brug onder Ondeschoot, tegen een boom gereden. Twee arbeiders werden daarbij gedood. De vroegere nazi-veldmaarschalk Frie- derich vou Paulus, de Duitse bevelheb ber van Stalingrad, verscheen in Ber lijn voor het eerjt iceer in het open baar als communistisch,,woordvoerder en verdediger van de Duitse generale staf, tijdens een persconferentie, geor ganiseerd door het onder communisti sche invloed staande Comité voor Duitse Eenheid" in Oost-Berlijn. Het was zijn eerste verschijning in het openbaar sinds zijn terugkeer uit Rus land op 26 October van het vorige jaar, nadat hij meer dan tien jaar in Russische krijgsgevangejiscltap had door gebracht. heeft betrekking op een misrekening van die partij zelf. Men was zich bewust geworden van het feit," dat men winst had geboekt van de zijde van het Ohristelijk volks deel. Men meende ongestoord, of deed alsof men meende ongestoord, de vlag van de éne-politieke-partij-boven- geloofsverdeeldheid te kunnen hijsen. In toenemende mate wordt het dui delijk, dat die vlag in Nederland een valse vlag is. Het mandement der bis schoppen nu, onderscheidt zich in zijn kwalificaties niet noemenswaard van vorige uitspraken van de R.K. ambts dragers. Hier en daar werden de din gen iets nadrukkelijker g-eeegd. Van Prot,-Chr. zijde is de doorbraak steeds op principiële gronden bestreden. Het begint tot de P. v.d. A. door te dringen, dat de doorbraak niet een geruisloos proces is, maar dat z|j van 1946 tot 1954 slechts een voorposten gevecht gevoerd heeft. De wezenlijke strijd voor haar komt nog. Tegen de partij van het socialisme zonder dog ma's staan partijen, die niets van haar principiële uitgangspunt verloren heb ben. De fronten zijn een weinig ver schoven, maar van een doorbreken van het front is, ondanks de doorbraak, niets gekomen. Dat Is de wezenlijk* ontgoocheling van'dé kaderdag. Na de botsing bleek, dat een zijkant van de wagen was opengereten. De inzittenden werden tegen, het wegdek geslingerd- Twee van hen, de ongeveer 50-jarige J. Oosterhof uit Oranjewoud en de ruim 30,jarige J. Bos uit Oude- schoot zijn tér plaatse overleden. De overige zes inzittenden werden licht gewond, Z»j kondn per auto naar hun woningen worden vervoerd. De beer Oosterhof was gehuwd en vader van vier kinderen. De heer Bos iaat een vrouw en een kind achter. De arbeiders keerden van hun dage lijkse werkzaamheden uit de Noord- Oostpolder terug. De politie stelt een onderzoek naar de oorzaak in. Een ooggetuige heeft verklaard, dat een van de voorwielen van de auto afliep. B(j een verkeersongeval op de Rijks weg te Ede werden Maandagmiddag een motorrijder gedood en drie perso nen zwaar gewond. De motorrijder, de 25-jarige mijn werker K. H. R. Heinzelmann uit DuisburgHamborn, die op de duo zijn 23-jarlge echtgenote vervoerde, zag zijn weg plotseling versperd door een tegenligger, een personenauto, die op het natte wegdek slipte en dwars over de weg sloeg. De motorrijder botste er in volle vaart tegenop en werd gedood. In de personenauto bevond zich naast de bestuurder, de heer L. Ooftvogel uit Enschede, een lifter, de L.S.K.- korporaal A. "W. van Buren uit Rot terdam. Beiden en mevr. Heinzelmann werden ernstig gewond. De heer Ooftvogel brak bovendien zijn linkerdijbeen op twee plaatsen. Doordat het broertje van dé ongeveer zesjarig 19-jarige automobilist (Van onze Haagse redactie). De regering overweegt om het sub sidie op consumptiemelk te verlagen met ca J 1 per 100 liter, hetgeen tot gevolg zal hebben, dat de melkprijs in het gehele land met 1 cent per liter zal stijgen. Het ligt in de bedoeling, deze prijs stijging tc "compenseren met de verla ging van de margarineprijs. De regerin gen wil namelijk de heffing op de grond stoffen van margarine verminderen, waardoor de margarine 10 a 15 cent per pond goedkoper kan worden. Over deze prijsverlaging zijn nog be sprekingen gaande met dc margarine fabrikanten. Maandagmorgen vroeg is een Zweedse bus met toeristen in botsing gekomen met een Nederlandse bus met toeristen op de „Carrefour de la Mort", een kruis punt van wegen in het dorpje Battice. Vier Zweedse passagiers werden licht gewond. De Zweedse bus kwam van Parijs met 37 passagiers, de Nederlandse bus kwam van de Belgische Ardennen met 33 pas sagiers. Hij werd bestuurd door Martin Wintgens, De Nederlandse bus vervoerde leden van een Nederlandse vereniging van chauffeurs. Beide voertuigen werden erstig be schadigd. Later zijn de Zweedse toeristen in een ander* bug verder gereisd 'naar Ham burg, terwijl de Nederlandse bus naar Brabant vertrok. K. W. uit Franeker van de Autoóank viel, heeft W. gisteravond op de Har- lingerweg te Franeker de macht over het stuur van de auto verloren. Hier door zwenkte de auto naar links en kwam de wagen in botsing met een van tegenovergestelde richting ko mende motorrijder. De duopassagier van de motorrijder U. V. H. uit Zweins werd by de bot sing zo ernstig gewond, dat hij ter plaatse is overleden. De motorrijder H. K. uit Dronrijp kwam in een on geveer anderhalve meter lager gelegen bouwland terecht. Hij liep onder meer een gebroken arm op en is naar het Sint Bonifatiushospitaal te Leeuwar den vervoerd. In de loop van gistermiddag cn gis teravond heeft het verkeer in de ge meente Velsen :drie doden geëist. Omstreeks half vijf .botste een uit IJmuiden komende motor in een flauwe bocht te" Driehuis-Westerveld tegen een lijnbus uit Haarlem, door dat de 21-jarige motorrijder A. Groot uit Haarlem met te grote snelheid door de bocht reed. De bestuurder van het motorrijwiel was onmiddellijk dood. de 25-jarige duopassagier W. Koster uit Hillegom overleed tijdens het transport naar het ziekenhuis. Tegen acht uur in de avond stak een 50-jarige bromfietsrijder D. van der Weij uit Amsterdam, zonder op het- verkeer te Ietten, de rijksweg nabij Santpoort over. Door een van de Vel- serpont komende personenauto werd hij gegrepen en honderd meter mee gesleurd. Ter plaatse is hij aan een schedelbasisfractuur -overleden. In Britse diplomatieke kringen verluidt, dat, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, Engeland zal stemmen voor toelating van commu nistisch China in de Ver. Naties, als in de herfst de kwestie van dit lidmaatschap in de algemene assem blee vande Ver. Naties ter sprake zal komen. Premier Churchill zou in Washing ton zijn handen vrij hebben gehou den om de candidatuur van China te steunen. Churchill en Eden hebben irf Wash ington tijdens hun besprekingen met Eisenhower en Dalles de kwestie van China's lidmaatschap ter tafel ge bracht, 4 Zij zouden h.ebben>--betoogd; IJ- Communistisch China schijnt té streven naar minstens een tijde lijke regeling op basis van leven- en-laxen-ieven, met de niet-commu- nistische wereld. 2) De tijd nadert, dat ln de alge- merfe assemblée de noodzakelijke meerderheid van tweederde voor toe lating van China gevonden'zal wor den. 3) Met China in de Ver. Naties zou het Westen gelegenheid krijgen zwakheden in de as Moskou-Peking, roortvloeiende uit Russische en Chi nese nationaile belangen die met el kaar in botsing komen, uit te buiten. Eisenhower en Dulles zouden daar op hebben geantwoord dat I. De Chinese communisten zich nog moeten zuiveren varf de agressie in Korea, welke door de V.N. is veroordeeld. 2) De Ver. Staten zich tegen elke poging om China in de V.N. te krij gen, zouden verzetten. Churchill en Eden zouden zorg vuldig hebben vermeden zich vast te leggen door deze argumenten te aan vaarden of te verwerpen. De republikeinse leider in de Se naat William F. Knowland, ver wacht, dat aan de wet op de hulp verlening aarf het buitenland, die door het Huis van Afgevaardigden is goedgekeurd, een amendementzal worden .gevoegd, daartoe strekkend, dat Amerikaanse gelden aan dé Ver enigde Naties zullen worden ont houden wanneer communistisch China tot .de wereldorganisatie -zal worden •toegelaten. Ook», vice-president - Nixon heeft zich de afgelopen weekuitge sproken tegen toelating van commu nistisch China als lid:* van. de ;V-N. DE heer Burger heeft ons Zaterdag als „slippedragers van Ronurie" en als „wij watergeuzen" aangeduid. Dit laatste grapje hebben wij als zoda nig zeer gewaardeerd. En wij begrij pen ook goed, dat de P.v.d.A. ons gaar ne in de functie van slippedragers van haar leidslieden ziet. Al is het niet in die woorden, wel met de strek king daarvan werd immers indertijd minister Zijlstra van P.v.d.A.-zijde den volke aangeprezen. Maar dat is nu ook al weer voorbij, gelijk bij de behande ling van het sodaproject bleek. Groen van Prinsterer had tot lijf- spreuk: Nemini me mancipavi: Bc ben" niemands slippedrager. Daar houden wij het-steeds op. en daar zullen wij het in de toekomst ook maar op houden. Wij, watergeuzen, zijn nogal op onz« onafhankelijkheid gesteld, In - de afgelopen maanden zijn drie Russische ambtenaren op beschuldiging van splonnage uit de Verenigde. Stalen gezet, heeft het departement van "Bui tenlandse Zaken gisteravond verklaard. Bij wijze van vergelding heeft, de Russische regering twee Amerikaanse attache's uit de Sowjet unie gewezen. De Amerikanen, die door "de Russische;'- regering wegens spionnage tot persona non. grataverklaard werden,zijn lui-' tenant-kolonel Howard L. Felchlin, ad junct militair attaché, en majoor Walter-1 McKinney, adjunct luchtvaart attaché. De drie Russen, wier namen'tot dusker geheim gehouden zijn, waren: 1) luitenant-ter-zee Igor A: Amosov, adjunct marine-attaché van de Russische - ambassade, die op 3 Februari 1954 per- s sona non grata verklaard werd; 2) Alexander P. Kovlyov, tweede secretaris van de Russische delegatie bij de Verenigde Naties, die op 3 Februari 1954 verzocht werd de Verenigde Sta ten te verlaten en 10 Februari vertrok ken is. 3) Luitenant-kolonel Leonid E. Pivnev, adjunct luchtvaart attaché, die op ;29 'r Mei persona non grata verklaard werd '<;j en het land op 6 Juni verliet. 1 - ;5-i 'ï-S Volgens het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger te Heidelberg ver moedt men, dat Zondag een Amerikaan se officier en zes soldaten per ongeluk over de Tsjechische grens zijn geraakt. Aangenomen wordt, dat de mannen ver dwaald waren. GEHEEL VERNIELD werd gistermid dag een aanhanger van de firma S. uit Bodegraven, die op de Rijksweg tussen Eindhoven en Best bij een uittvijk- manoeuvre slipte, omsloeg en tegen een boom terechtkwam. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De truck met oplegger vervoerde levens middelen voor een Utrechtse Coöpe ratie. Het wordt te Djakarta ónwaarschijn lijk geacht, dat de regering de minis ter van Buitenlandse Zaken Soenarjo op dracht zal geven met zijn delegatie uit Den Haag te vertrekken indien niet bin nen een bepaalde tijd overeenstemming met de Nederlanders is bereikt, zo meende men in goedingelichte kringen aan de vooravond van de hervatting der Nederlands-Indonesische besprekingen in Den Haag. Wel heerst te Djakarta over hetal gemeen pessimisme ten aanzien van de mogelijkheden op succes bij de onder handelingen. Men meent dat de verschil len zo groot zijn en de bitterheid daar over zo intens dat een regeling vrijwel onmogelijk is. In Djakarta zal men dan ook niet ver baasd zijn, zo werd gezegd, als geen overeenstemming kan worden bereikt en als Indonesië daarop de Unie eenzijdig zal verbreken. Zes officieren van het Cambodjaanse leger zijn gisteren 'te Genèveraange-'ï komen voor militaire besprekingen met leden van-het Vietminh-opperbével over een beëindiging van dé gevechtshandelin gen in Cambodja. Verwacht werdi" dat de onderhandelingenvandaag zouden.^ •beginnen;' -*r.r -'rNpi?' Uit de niéuwe" Amerikaanse'diploma-'1 tieke stappen .en de. publicatie hiervan blijkt, dat de koers, de door de rege ring Mendès-France wordt ingeslagen, door de Ver. Staten wordt afgekeurd.-- De activiteit van de V.S., die - neer komt op een openlijk critiseren /van- de politiek der Franse regèrng in Ih- do-China, vloeit voort uit een sterk ver- moedeh, dat Mendès-France met de. ml- nister van Buitenlandse Zaken, Tsjoe en 'r Lai, de een of andere overeenkomst heeft getroffen, en dat de verkorting van de linies in de delta daar het ge- volg van is. Dit vermoeden wordt op het State De- partment voor juist gehouden, ondanks":, de bewering der Fransen, dat de reor ganisatie van de verdedigingsstellingén rondom Hanoi noodzakelijk was, tenzij t' zij nog 'drie divisies kregen, die rij zelf.' niet konden leveren. 'y&ie'f- Vernomen werd.' dat de regering Men- dès-F-rance de inlichtingen aan de Ame rikaanse regering tot een minimum heeft gereduceerd en dat zelfs hoge autoriteiten in" Washington de indruk; hebben, dat zij ten aanzien van de po litiek en de voornemens der Franse re..; gerng in vele opzichten in onzeker heid verkeren. - |?9 De Franse regering heeft gisteren aan alle commandanten in. Frankrijk en West-Duitsland opdracht gegeven, na' te gaan, welk beroepspersoneel zij kunnen missen, om zodoende alle mensen, die geen strikt noodzakelijke functie ver vullen, vrij te maken voor de dienst in Indo-China. Indien de opdracht aan de commandanten geen resultaten oplevert, zal de regering andere plannen beramen om de Franse strijdkrachten in de delta van de Rode Rivier versterkingen te zenden. Er wordt geschat dat daar on geveer 31) a 40.000 man nieuwe troepen nodig zijn. Als dit aantal niet opgele verd wordt op genoemde wijze, dan za! de regering beroepssoldaten uit Noord- Afrika zenden, en deze laten vervangen door dienstplichtigen. Naar verluidt wordt met de mogelijk heid rekening gehouden dat het kabinet aan het parlement toestemming zal vrat - gen om dienstplichtigen naar Indo-China te mogen zenden. De Raad van Vakcentralen fdéélt mede, dat de bestaren van N.V.V., K.A.I en C.N.V. bijeen geweest zijn ter bespreking van het vraagstuk van dft-toonhoogte. Besloten werd de Stichting van de Arbeid te verzoeken zich zo spoedig mogelijk te beraden over de ter zake te nemen maatregelen. Het hoofd van de afdeling sociale zaken van het Mexicaanse ministerie van Bin nenlandse Zaken, Heraclio Rodriguez, heeft verklaard, dathet verzoek van Jacques Momard, de moordenaar van Trotzki, om op erewoord te worden vrij gelaten, afgewezen zal worden. Rodriguez zeide, dat zijn regering „goede redenen" had om dit verzoek van Mornard te weigeren. Hij wilde over deze redenen echter niet verder uitweiden. In 1940 sloeg Mornard met een houweel Trotzki de grote rivaal en vijand van Stalin de schedel in. Hjj heeft nu meer dan tweederde van zijn straftijd uitgeze ten. Zijn gedrag in de gevangenis is bij zonder goed geweest. Bovendien bezat hij voordien een blanco strafregister. De portier van het vliegveld Ypenburp ontdekte Zaterdag middag een zesjarig jongetje, dat daar met zijn autoped het vliegveld op wilde. Het jongetje "i vertelde hem, dat hij op de, autoped van Schiedam gekomen was. De portier heeft de politie in Rijswijk gewaarschuwd. Dezer, waarschuwde de politie te Schie- - dam en die op haar beurt de,, ouders, die hun zoontje toen in Rijswijk zijn gaan afhalen. - yj De Nederlandsche Bank deelt mede dat. blijkens de voorlopige gegevens, het beta- lingsverkeer met de aan de Europese Be- taltngs Unie ;deelnemende landen voor Ne derland gedurende de maand Juni 1954 ret sulteerde in een. tekort van circa 1 mil- Hoen. Hierbij ls rekening gehouden met de rente over het batig saldo in de Europese; Betalings Unie te ontvangen voor het eerste halfjaar van 1954. Voor de eerste maal ter wereld is m een fabriek op het He d'Yeu'in Frankrijk zeewaterijs gemaakt.Het r is.; gebleken dat voor het conserveren van vis dit, ijs veel- beter is dan dat- vatt zoet water gemaakt wordt. "j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1