d- Antwoord aan Stufkens Rijks- en gemeentepolitie zelfstandig verband Rijkspolitie meer gemeentelijk georiënteerd Nieuwe gemeente-indeling MENDÈS-FRANCE IS NOG OPTIMISTISCH Brutale inbraak in juweliers zaak te Rotterdam Nieuwe Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland Kabinet tegen vandaag bijeengeroepen ONTWERP-POLITIEWET INGEDIEND Ministers van Buitenlandse Zaken zo spoedig mogelijk terug naar Genève Molotow komt terug naar Genève Buit heeft waarde van f 50.000,- Averechtse uitwerking TUNIS ZONDER KABINET Churchill maakt haast fOENSDAG 7 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2815: Weerbericht D1 Dode en gewonde bij autobotsing Midden in de terreur Trein greep auto i Koudste Julidag sinds 1903 Mr. T. A. van Dijken gekozen tik tkte s mes sisfrac- 1 maar 'ijl heeft iad en bevre- tr aan steeds «vradt aj een eeft in sa- de nten eten üds. r zijn hier dus twee punten «x «et E geding. Itr de eerste plaats wat vst) van de Kerken en haar ambts dragers zouden negeren. In de tweede plaats de waardering van onza nou* ding to.v. het R-K, mandement. Wat het eerste punt betreft, begeren wil niet, dat de Kerk zich zal verwik ken in de gebrekkigheden van het politiek bedrijf. De Kerk late dat poli tiek bedrijf maar aan de politieke par tijen over. Maar z(j zou, zonder de zelfstandigheid van de politieke partij aan ie tasten, zeer wel oog kunnen bekfcea voor het feit, dat de heden daagse situatie in Nederland en in West-Europa het van het grootste ge wicht doet zijn, dat er Christelijke partijen zijn, die proberen de proble matiek van de huidige politieke we reld vanuit de Bijbel te benaderen. En als zij daar oog voor heeft, dan zon dat ook best gezegd kunnen wor den. Dan zou dat naar onze mening gezegd moeten worden." En de Kerk sou er ook oog voor - kunnen en moeten hebben, dat wat d< wereld en de men-en zeker onze moderne wereld en zeker onza mo derne mensen op politiek en sociaal gebied beweegt ln de diepste grond motieven van godsdienstige of levenr beschouwelijke aard zijn. En zij sou kunnen en moeten overwegen, dat die motieven, die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hoezeer zij somtijds op bepaalde punten tot gelijkheid van bandelen kunnen leiden, op andere punten, en dat zijn dan vaak judst de principieel zeer belangrijke punten, tot lijnrecht tegenover elkaar staande handelwijzen moeten leiden. Zij zou kunnen en moeten concluderen, dat, om hier de verhoudingen zuiver te houden, de zelfstandigheid van de Christelijke activiteit vereist is. Wij vragen niet van de Kerk, dat rij als met gesloten ogen haar fiat geeft op de Chr. politieke en sociale activiteit. Maar wij wagen wel van haar, dat zij met open ogen en ge rust met critisefe geopende ogen zegt, dat wij toch beslist die zelfstan dige Chr. politiek en die Chr. sociale actie moeten hebben. En als de Kerk vindt, dat er dingen gebeuren, die ver keerd zijn, dat zij dan spreke. Wij vragen niet om censuur van wie het anders doet en wij vragen geen blanco kerkelijk crediet voor de poli- tidt van een bepaalde politieke partij, maar wij vragen wel de geestelijke ruggesteun van de Kerk en haar ambtsdragers voor het pogen van de Christelijke politiek en sociale actie. (Van. onze Haagse redacteur) De ministers van Justitie en van Binnènlandse Zaken hebben het langverbeide ontwerp-Politiewet bij de Tweede Kamer inge diend. Het wetsontwerp laat de gemeentepolitie en de rijkspolitie naast elkaar voortbestaan, maar bevat bepalingen, die een betere samenwerking waarborgen. Bij de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie wordt invloed toegekend aan de Justitie voor zover betreft de recherchewerkzaamheden en het toezicht op vreemde lingen. Het korps rijkspolitie wordt meer gemeentelijk georiënteerd. De groe pen worden zoveel mogelijk per gemeente ingedeeld en een nauw contact met de burgemeester wordt gewaarborgd. Deze krijgt onder meer invloed op de organisatie met inbegrip van het personeelsbeleid en stelt mede de dienstrooster vast. De Franse premier, Mendès-France, is optimistisch wat betreft een staken van het vuren in Indo-China tegen 20 Juli, aldus is Dinsdag in ge woonlijk welingelichte kringen te Parijs vernomen na een spoedzitting van het kabinet ter bespreking van militaire maatregelen in Indo-Chlna. (Bij zijn ambtsaanvaarding beloofde Mendès-France, dat hij vóór 20 Juli een wapenstilstand in Indo-China zon hebben bewerkstelligd of te rallen aftreden). De Franse regering wenst, dat de ministers van Buitenlandse Zaken zo spoedig mogelijk naar Genève zullen terugkeren. De ministers Eden (Groot-Brittan- v nië), Molotow (de Sowjet-Unie), Tsjoe En-lai (communistisch China) en Mendès-France en onderminister Bedell Smith (de Verenigde Staten) zullen op 12 Juli weer bijeenkomen. Dit is zegt men in Parijs de Fran se diplomaten echter niet gauw genoeg. Ontmoeting Tsjoe En-lai Ho Tsji Minh Hra Visum yoor zendeling geweigerd ■R- De belangstellende-leek zal -het wel aT gemerkt hebben, maar nu, is het dan ook wetenschappelijk''' vastgesteld: Deze Julimaand zeldzaam koud. De dag van gis-; teren en de eerste Juli 1919 zijn| met een etmaalgemiddelde te De" Bilt van 10.9 graden Celsius,"- de koudste Julidagen sinds 1903 ge-5 weest. Op 7 JuH 1903 was het nög- wat kouder: toen was het etmaal-.^ gemiddelde in De Bilt 10.7 graden.*: Myxomatosis te Voorst 6 ■8- botterdam: Witte de Wrthstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 <- ftmvenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 VOra Reactie: Tei. 111382 Admiuistratie: Tel. 1144021x5486 B g g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschynt dagelijks. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. MINDER BUIIG. Wisselende bewolking met vooral aanvankelijk plaat selijk nog enkele buien. Zwakke tot matige wind nit h Westelijke richtingen. Koude nacht. Morgen overdag f" Iets hogere temperaturen dan vandaag. 'l •ctles C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT g n Ly® terdam. in om le loop wordt pavi!» iot ZIE. te G. diem t vtr- type- pre sets Uie- irf- over ipele tot ;Dlbt der 1 de ■unit oode voor lede oede ;t w 'jtft :seé- 42'i n!i 55 sin 80 [ten 87 -12, -3: -2: 3— -4, 2- 12; -l: t- -l: OWEL de heer Burger als de heer .7 Stufkens hebben op de kader- vwgadering van de P.v.d.A. woorden grillesk gesproken aan ons adres :(B verband met onze artikelen over bet mandement. De heer Burger sprak over ons ais ver mensen, die „uit puur politieke overwegingen, hun eerstgeboorterecht souden willen verkopen voor een icbotel llnzenmoes". De heer Stufkens beklaagde er rich «ver dat de Prot.-CJir. pers „nu ja, wel ..rt'dews R-K- methode niet te kun ne» aanvaarden, maar in Protestantse rorm op een even volstrekte uitspraak der Kerken voor Christelijke politieke L sociale organisatie aandringt". De heer Stufkens legde de nadruk op het gevaar, dat de kerk hier loopt, J verwikkeld te worden in al de ge brekkigheden van het politieke bedrijf tn zo bet zicht op het Evangelie van Jezus Christus voor tallozen te ver- £11 dan zegt hij: „Be Kerk. dat Evan- «lie, zjjti my ook te heilig, dan aat He ten zweepslag in net gelaat der Refor matie, van haar eigen zonen want ast is dit lauwe verweer met ge lijkmoedigheid verdraag". ,B heer Stufkens heeft ook gezin* speeld in dit verband op een Kerkengroep {de Gereformeerde) „die voor de oorlog het lidmaatschap der C.D.U. verbood en althans de moge lijkheid tot uitsluiting van de Sacra menten opende". Hij bracht ons stand punt daarmede in verband. Het kan de lieer Stufkens oekend zijn, dat zijn weergave wel zeer onvolledig en daar door gnjuist is. De Gereformeerde Kerken hebben destijds een bepaald door de C.D.Ü. verdedigd beginsel, dat verband hield met de door die groep voorgestane eenzijdige ontwapening, als strijdig met de Christelijke leer gebrandmerkt En toen heeft men niet gezegd: wie lid ia van de C D.TJ. moet onder cen suur, maar toen is gezegd: met zo iemand moet gesproken worden door de Kerkeraad. Het „Friesch Dagblad", welks betoog wij hier kortelijks weer geven, heeft hit.aan dezer dagen her innerd. En slechts wanneer blijkt, dat de betrokkene goed weet, waar het om gaat en indien blijkt, dat achter die steun aan zulk een partij vervreem ding van de dienst des Heren schuilt en de betrokkene daarin hardnekkig blijft en bewust kiest tegen de chris telijke belijdenis en op grond van die bewuste keus ook volhardt in zijn rieun aan die partij, dan is hij censu- rabel. Dat Is wel iets anders dan de heer Stufkens het stelt. Maar wij hebben teUs dit in het geheel niet gevraagd. n hebben alleen,gevraagd, dat de Keöc en haar ambtsdragers het sire- ten der Chr. politiek en sociale orga- j.atsaties om. op haar terrein Christelijk S.waifezaam te zijn, zotlden steunen en Gistermorgen bracht de opperbevel hebber tart de NAVO zeestrijdkrach- ten in de Noord-Atlantische oceaan, luit.-admiraal J. Wright, een bezoek aan minister Drees. By deze onit angst teas ook de minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, aanwezig. Dinsdagavond is in Vorden een luxe auto uit Winterswijk tijdens een hevige regenbui tegen een zware trailer opge reden. Zwaar gewond werden de twee inzittenden van de auto uit de wrak stukken gehaald en naar het R.K. Zieken huis te Zutphen overgebracht. Een van hen, de ongeveer 55-jarige mevrouw P. uit Eibergen Is daar over leden. De andere inzittende, de bestuur der, du heer V. uit Winterswijk heeft een zware hersenschtïddfng. De bijstand ter handhaving van de openbare orde wordt onder de nieuwe regeling een zaak van de commissaris der Koningin en in bepaalde gevallen van de minister van Binnenlandse Za ken. Voorla wordt de samenwerking tus sen gemeente- en rijkspolitie verstevigd terwUI de bevelsverhoudingen verduide lijkt worden. Bij het wetsontwerp is een lijst gevoegd van gemeenten, die een eigen gemeente lijk politiekorps zullen hebben. Deze lijst stemt vrijwel overeen met de huidige si tuatie. Slechts de gemeenten Zaandijk. Koog aan de Zaan en Krommenie zullen overschakelen op rijkspolitie, terwijl de gemeente Haarlemmermeer een eigen politiekorps krijgt In de toekomst zullen het zielental van een gemeente, de economische struc tuur'. de intensiteit van het verkeer, de criminaliteit en de algemene geaardheid van het publiek van Invloed zijn op de vraag, of er plaats is voor een gemeente- lijk politiekorps. Wat het zielental betreft willen de mi nisters de gemeenten in drie groepen in delen. nl. meer dan 25.000 inwoners, tus sen. 15.000 en 25.000 -inwoner», en minder, dan 15.000 inwoners. hun leden opwekken streven mee te doen. aan zulk een TV"U het tweede punt. De heer Stuf- - kens zegt, dat wij door wat hij noemt „ons lauw verweer" de Refor matie in het gezicht hebben gedagen. En de heer Burger beweerde, dat wij „om politieke redenen" ons eerstge boorterecht verkocht hebben. De heren Burger en Stufkens mis kennen daarmede, dat wat zij goed vinden, nl. de doorbraak, voor ons niet is een of ander politiek gebeuren, dat wij liever niet hébben, maar dat hier sprake is voor ons van een politiek feit, dat religieus gekwalificeerd is en dat wij religieus-politiek juist ge zien vanuit het standpunt van de Re formatie een dwaling en een ramp achter- Wij menen, dat de doorbraak on danks goede bedoelingen, die wij als zodanig respecteren in deze wereld van vandaag te kort -doet aan de moge lijkheden,. die er zijn om de geboden Gods voor het politieke en sociale leven te helpen doen gehoorzamen. En het is juist de Reformatie geweest, die het gebod Gods voor het ganse men senleven centraal stelde. Doordat de heer Stufkens dit punt anders stelt en geheel verwaarloost, concentreert hij ziin aandacht op de R.K. methode. En dan vindt hij ons te lauw. Maar wij hebben de methode afge wezen. En op dit ogenblik is voor ons -— in onze huidige situatie de bedreiging van de doorbraak, die zich richt op onze mensen van veel meer belang dan dat de R.K. kerk een o.i. verkeer de methode toepast niet op onze mensen, 'maar op haar eigen leden, die deze methode overigens vrijwillig aanvaarden. Zulks te meer wijl vrat het mandement zakelijk beoogt, o.i. juist Is. Wij moeten dan ook het verwijt van de heren Burger en Stufkens afwijzen. Wij hebben dus geen eerstgeboorte recht verkwanseld om politieke rede nen en wij hebben de Reformatie geen zweepslag in het gezicht gegeven, maar wij'hebben het Reformatorisch stand punt gehandhaafd tegenover de door- "braaik-Ghris tenen. De militaire en andere technische commissies te Genève zouden zoveel vorderingen, hebben gemaakt als moge- luk is en thans nieuwe,besluiten van de ministers nodig hebben om verder te kunnen werken. Mendès-France heeft de Amerikaanse ambassadeur Eillon uitgenodigd Dinsdag met hem over de komende besprekingen te Genève te spreken. Zowel van Franse als Amerikaanse zijde werden berichten, volgens welke Frankrijk de "Verenigde Staten met zo volledig inlicht over de Franse politiek als de vorige regeringen, tegengesproken. De conferentie over Indo-China heeft Dinsdag een besloten vergadering gehouden. Frankrijk diende niet, zoals verwacht werd, de gedetailleerde voorstellen in om de impasse over toezicht op een be standsovereenkomst te doorbreken, aldus werd uit conferentiekringen vernomen. De premier van communistisch China Tsjoe En-lai heeft geconfereerd met de leider van de Vietminh Ho Tsji Minh aan de Chinees-Vietnamese grens, aldus heeft het communistische nieuwsagent schap Nieuw-China uit Peking bericht. Diplomatieke autoriteiten hier hebben verklaard dat zi) uit Parijs bericht heb ben ontvangen dat verwacht wordt dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotow op 10 Juli naar Genève zal terugkeren voor een plenaire-zitting der ministers van Buitenlandse Zaken, aan welke aan de Franse premier Men dès-France zal deelnemen. Volgens deze zegslieden wordt verwacht dat de zitting op of omstreek» 12 Juli zal worden ge houden. Zij verwachten dat de Britse minister Eden, minister Tsjoe En-lai van communistisch China en_ de Amerikaan se ambassadeur in Tsjechöslowakije John son deze zitting evenaen» zullen bijwonen. De eersie groep, die uit vijftig gemeen ten bestaat, komt in aanmerking voor gemeentepolitie en zal die, als het ont werp met de bijbehorende lijst wordt aan vaard, Inderdaad hebben. Voor de tweede groep, waartoe 60 gemeenten, behoren, ken geen vaste regel worden gegeven. Thans hebben hiervan veertien gemeen ten rfjks- en 46 gemeentepolitie. Voor de derde groep zal rijkspolitie als regel de aangewezen figuur zjjn. Van de bijna 300 gemeenten in deze groep zijn er 23 met gemeentepolitie. De ministers achten een stelsel van uitsluitend rijkspolitie onder eenhoofdige leiding onaanvaardbaar omdat, naar de ervaringen In de bezettingstijd hebben aangetoond, het gevaar bestaat dat de Solitie dan een zelfstandig en onafhanke- jk machtsapparaat wordt. Zij gaan uit van de gedachte dat er gemeentepolitie behoort te zijn in die gemeenten, waar een zelfstandig politiekorps verantwoord kan worden geacht De burgemeesters zullen voortaan vol ledige vrijheid hebben bij de benoeming van inspecteurs en hoofdinspecteurs. Al leen de benoeming van de korpschef zal, wanneer zij niet zoals in de grotere'ge- meenten-'door^derKroori^geachiedt, plaats vinden met instemming van de beide mi nisters, Ambtenaren van de gemeente politie zullen indien de betrokken bur gemeesters er mee instemmen overge plaatst kunnen worden. Wat de rijkspolitie betreft zal de in structie voor de algemeen inspecteur vastgesteld worden in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken. De bestaande functie van gewest-com mandant vervalt. De aanwijzing van de groepscommandant wordt gebonden aan de instemming van de burgemeester en van de procureur-generaal. Het ligt in het voornemen de nieuwe wet op korte termijn in -werking te doen treden. De ministers wijzen er op dat de voorgestelde regeling een harmonieus compromis is, dat een vaste grondslag aan de politie geeft. Zij hebben gestreefd naar een oplossing in Nederlandse zin die, uitgaande van de bestaande histo risch gegroeide toestand daarvan datgene behoudt wat xn het bestaande stelsel waardevol is gebleken. In de etalage werd een grote ravage aangericht. Daaruit waren uitsluitend de duurste voorwerpen weggenomen. Omstreeks vier uur vannacht ontdekte een surveillerende agent van politie te Rotterdam, dat er was ingebroken in de Juwelierszaak van R. v. d. B. aan de West-Kruiskade. Een grote ravage was aangelicht in de etalage. Dadelijk wer den de eigenaar en de recherche ge waarschuwd. Bij het instellen van een onderzoek heek, dat hier een brutale inbraak was gepleegd door inkllmming. Bijna 500 hor loges, 600 ringen en 40 gouden armban den ter waarde van circa vijftig duizend galden waren verdwenen. De dief had zich toegang weten te verschaffen tot het pand door een tui melraam open te maken, dat zich boven de deur bevindt Alle kostbare voor werpen, die in de etalage lagen, zijn meegenomen. Daarna is een speurtocht gehouden in de winkel en het magazijn en ook hier worden artikelen van grote waarde vermist. Toen vanmorgen vroeg bekend werd, dat de juwelierszaak was geplunderd, „vormde zich spoedig een dichte menigte 1 Txieuwsaierigen—voor-do winkel en ».het publiek besprak op omstandige wijze de •y -yr vof - kt IN het jaar 1950 is de staatsloterij ln ons land uitgebreid. 4 Daar is toen een debat over ge-1 voerd waarbij allerlei sprekers hurè best deden om aannemelijk te maken" dat het toch op de weg der overheid, ligt, zich niet te lenen tot bevordering van de speelzucht, die een zedeRjik en. maatschappelijk kwaad is. Men. zei toen: ja, want de staatsloterij kanali seert de speelzucht. We hébben het euvel dan beter in de hand. De heer Terpstra antwoordde toenis dit middel deugt niet. Het is ongeoor loofd en zal een averechtse uitwerking (hebben. - - 'c Hoe juist de heer Terpstra gezien heeft blijkt wel udt het feit dat' de regering nu wederom komt met een voorstel tot uitbreiding. w De Bey van Tunis, Sïdi Mohammed al Amin Apsja, heeft het ontslag van zijn kabinet geaccepteerd, waardoor het land zonder kabinet zit op het hoogte-f punt van een opgevoerde anti-Franse lexreurcampagne. f*- ri W Tunesië dreigt nu in een lange crisis te geraken, want geen prominente Tu nesiër schijnt bereid te zijn hoge func ties te accepteren, dit uit vrees voor" extremistische vergelding. - Ds. A. Balke, die met zijn eohtge- note door de Geref. Zendingsbond In de Ned. Herv. Kerk zou worden uitge zonden ais docent voor de opleiding van Toradja pandita's op Celebes zag zijn visum voor Indonesië zonder op gaven van redenen, zowel voor zich en als voor zijn echtgenote geweigerd. Het hoofdbestuur van de Geref. Zen dingsbond zal pogingen in het werk stellen dit bespit ongedaan te maken. Ds. Balke, die te Schoonrewoerd woon achtig is, wil het verzoek indienen hem als predikant van deze vacante gemeente te doen beroepen. Door een tuimelraam wist de dief zich toegang te verschaffen tot de juwelierszaak. mogelijkheid om zich door een kleine opening te wringen, waarvoor het tui melraam was geplaatst. Vele belangstel lenden waren het er over eens, dat deze inbraak door een kind moest zyn ge pleegd, maar de Rotterdamse recherche houdt ernstig rekening met de moge lijkheid, dat hier ervaren zware jongens in het vak aan het werk zijn geweest. In de loop van de morgen reeds be schikte men over enkele aanwijzingen, die naar een bepaald spoor leiden, De eigenaar van het bedrijf had de gehele dag druk werk met het inventariseren van de voorraad. Op een onbewaakte overweg te Eefde. bij Zutphen is gistermiddag om kwart voor vier een bestelauto, "bestuurd door de 28-jarige H. F. de G. uit Deventer ge grepen door de sneltrein die om 15.34 uur uit Zutphen naar Deventer was vertrok ken. De bestuurder werd ernstig gewond naar het algemeen ziekenhuis te Zutphen overgebracht. Zijn toestand was gister avond vrij ernstig. De auto werd zwaar beschadigd. <3 ir» In de Harskamp hebben de jubilerende Grenadiers en Jagers Dinsdag sport wedstrijden gehouden, welke teerden punten. bijgewoond door H.M. de Koningin. Ook het snel en goed verbinden tan gewonden behoorde tot de programma- Gistermiddag kort na half vijf is ds Queen Elisabeth" met de Engelse pre mier Sir Winston Churchill en rijn mi nister van Buitenlandse Zaken. Anthony Eden, aan boord, in Southampton aan gekomen. Nog voor de boot goed en wel gemeerd lag had Churchill reeds naar de wal ge telefoneerd om twee kabinetsvergaderin gen vast te stellen: een voor vanmoTgen in lijn ambtswoning, 10 Downing Street, en een tweede voor Donderdag. Een speciale trein bracht de beide staatslieden vervolgens naar Londen. Lsdy Churchill was op het Waterloo-Station om haar man te verwelkomen. Churchill kwam, gekleed in een licht grijs geruit pak met een grote breed gerande slappe deukhoed op, stralend de loopplank at op korte afstand gevolgd door Eden. In de wachtkamer legde hij een korte verklaring af voor een battery van zeven microfoons. „Wh hebben een erg plezierige reis ge had en een zeer rustige, een grote tegen stelling tot de inspannendemaar in het geheel niet onplezierige zes dagen, diei we hebben doorgebracht aan de over zijde van de Atlantische Oceaan. Natuurlijk heb ik nog niet kunnen constateren hoe de reactie van onze zending hier is geweest, maar daar zal ik ongetwijfeld in de naaste toekomst m het Lagerhuis wel iets over horen. Maar ik kan u zeggen dat ik er zeker van ben dat door te doen wat we kon den m de Verenigde Staten om een goed begrip en een hechte overeenstem ming tussen ons mogelijk te maken, wij met geheel hebben gefaald en het zou een grote fout zijn om te denken dat alles meens geschiedt. (Van onze correspondent). Jachtopziener De Kruif te Voorst heeft enkele konijnen aangetroffen, die zich eigenaardig gedroegen. De dierenarts te Voorst constateerde, dat de dieren leden aan de beruchte myxomatosis. Bjj de verkiezing van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, welke heden werd gehouden, werden in de vacature A. C. A. Deerenberg (K.Vf.) van de 74 geldige stemmen uitgebracht op het lid Deerenberg 68 stemmen, op dr. B. van der Tempel 1, dr. J. van Praag 2, ds. Zandt I en C. H. Wittenberg 1, blanco zeven. Het lid Deerenberg was dus herkozen. In de vacature J. A. J. Jansen Ma- nenschjjn (A.E.3, die geen statenlid meer is, werd benoemd mr. T. A. van Dijken (A.R.) met 74 van de 79 uit gebrachte geldigestemmen. Op dr. B. van den Tempel vier en op J. Wilschut een stem. In de vacature mevrouw mr. Chr A de Ruyter—de Zeeuw (PvdA) werd mevrouw De Ruyter herkozen met 75 van de 76 geldig uitgebrachte stem men Dr. Van den Tempel kreej* 1 stem. In de vacature mr. G. J. C Schilthuis P.v.d.A), die geen statenlid meer xs, werd benoemd dr. J. P. van Praag (P.v.d.A.), met 75 van de 75 geldig uit gebrachte stemmen. Het lid mr dr. J. J R. Schmal (CHTJ.) werd herkozen met 61 van de 63, geldig uitgebrachte stemmen, op dr. B. v. d Tempel vijf, ds Zandt 1 en op J. Em- mens een stem. In de v&cature ir. C. H. Wittenberg (K V.Pwerd benoemd mr H. van Riel (V.V Dmet 72 van de 75 geldig uit gebrachte stemmen, twee op ir. Witten berg, een op ir. F. Blom, blanco zes stemmen. De samenstelling van het college van gedeputeerde staten is thans twee P.v.d. A., een KV.P.. een CH.U„ een AR en een V.VD. Daarvoor bestond het college uit twee P.vdA, twee XVP, een C.HTJ. en een AR. Tot buitengewoon lid van gedeputeer de staten werd benoemd dr. B. van den Tempel (P.v d.A met 67 stemmen xn de vacature mr. S. J. R. de Monchy (VV.D). Bij de aanvang van de zitting wilde de heer S. Groenendijk (C P.N voor de stemming namens de fractie een ver klaring afleggen. Sprekende over de politieke toestand ln de wereld werd hij onderbroken door de voorzitter, mr. L. A. Kesper, die hem verzocht zich tot zijn verklaring te beperken. De heer Groenendijk zei toen. herinnerende aan het mandement van de bisschoppen, dat zijn fractie hen zal steunen, die zich tegen een dergelijke dwang willen ver zetten. Zij zal de P.v.d.A. en de V.V.D. steunen. Dr. J. P. van Praag (P.v d.A.) deelde mee. dat de leden van zun fractie van ■mening zijn dat de P.vd,A. met drie leden m Gedeputeerde Staten vertegen woordigd moet zijn. Zijn fractie heeft daarvoor met voldoende steun onder vonden, wel -voor twee zetels; Zijn fractie zal daarom thans daaraan mee werken. De heer J. Wilschut (AR.) noemde namens zijn fractie de mening van de 4 A 5 heer Van Praag, dat diens partij reeht heeft op drie zetels, onredelijk. Het andere standpunt, dat wordt ingenomen noemde hy beter, t'H Tenslotte zei jhr. mr. dr. O. F. A SBC van Nispen tot Paanerden (K.VJP.), (Jat er thans voor zijn fractie geen aanjr leiding bestaat nog voor de stemming op deze zaak in te gaan. Daar zal alle gelegenheid - voor zijn bij de algemepg beschouwing. Hierna werd tot stemming overgegaan. Na de verkiezingen van de leden der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland' heeft de commissaris der Koningin, mr. L. A. Kesper, de volgende korte redê uitgesproken: Nu uit de gehouden stemmingen Is ge'-i bleken, dat een gewijzigde politieke sa; menstelling van het college van Gedepu-, teerde Staten tengevolge heeft dat de heer Wittenberg niet meer in hét college" terugkeert, wil ik gaarne een enkëï woord wijden aan zijn werkzaamheid als gedeputeerde. De heer Wittenberg heeft acht jaar, deel van het college uitgemaakt. In, het bijzonder in de tweede vierjarige periqcle heeft hij een zeer zware taak te ver-" vullen gehad. Dat hij technicus 'en een bekwaam technicus was, heeft die taak nog verzwaard. Meer dan anders wellicht het geval zou zijn geweest, interesseerden hem naast de algemene zijde van de meeste vraagstukken dié hij te behandelen kieeg, ook de details^ Zo is de tyd gedurende welke hij als" lid van het college heeft gefungeerd, voor hem geworden tot een periode van uitzonderlijk hard werken; van een ar- - beid, misschien zwaarder dan men van een mens vragen mag. Voor het grote offer, dat daarin heeft gelegen eem offer in het algemeen belang blijven^ de Staten, blijft de provincie hem dank-1 baar. Mr. T. A. van Dijken, die vandaag ge-.; kozen werd als opvolger van de heer- J. A. Janse Manenschijn werd 2 Juli 1697 geboren. Na het Gereformeerd Gymnsr-r sium te Amsterdam volgde hij de colle ges van de Vrije Universiteit. Xn 1933 bracht de Anti Revolutionaire Partij mr. Van 'Dijken in de Tweede Kamer, waarvan hij tot 1946 lid bleef. Door zijn functie als hoofdcommies bij de afdeling Volksgezondheid van hét; departement van Arbeid, Handel en Nij- verheid en als referendaris by de Raadr van State kreeg de heer Van Dijkeru- reeds op jeugdige leeftijd grote ervaringst m de belangrijkste onderdelen van het' staatkundige en maatschappelijke ievensi De heer Van Dijken bekleedt nog dei- volgende functies: Voorzitter., van 'dev vereniging „De Christelijke Kweek-» school" te 's-Gravenhage; voorzitter van? de Bond van Prot. Chr. Kweekscholen?; lid van het hoofdbestuur van het Oranje? Groene Kruis; bestuurslid van de. Ver-S eniging tot Opvoeding en Verpleging van; - Idioten en Achterlijke Kinderen te -'s- Heerenloo. «r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1