Woorden en Feiten Dienstplichtigen naar oorloff in Indo-China rï|; mj ALS OP 20 JULI VUREN NIET GESTAAKT IS Churchill in Lagerhuis met applaus verwelkomd Garderegimenten defileerden voor Koningin en Prins De VIJ.-dag Vijfde colonne in Australië was m o VIETMINH NAAR DRINGT HANOI OP m a ïip f l,. 1 INGRIJPEND VOORSTEL VAN MENDÈS-FRANCE Prinses Irene opent Londensekerk Plannen voor meer souvereiniteit van Duitsland zijn in de maak Eisenhower wil ook Rood China niet in de Ver. Naties Molotow weer iri Genève m mm -mwk pNDEIUlAG 8 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 28l| Weerbericht UDg| n Cr. aS v mmm Australië zal communistisch China niet erkennen Order voor Gusto De K.L.M. en de helicopterdiensten Arrestaties in Italië j i.van. spionnage Verklaring van mevr. Petrow Oplossing van de kwestie Suez-kanaal Vliegramp in Amerika 1 Meisje ontvoerd eny,i vermoord mi 1Ü ~N in m.- m Maandag heeft generaal Alfred M. Gruenther, het hoofd van Shape, zijn toestemming verleend om indien nodig Franse troepen aan zijn organisatie te onttrekken. Mendès-France zei dat hij bleef höpèn op een gunstige en eér- bare afloop van de vredesonderhandelingen met de communisten, maar hij .wilde zich niet; aan enige voorspelling wagen omtrent de einduitslag., Wel herhaalde hij zijn toezegging dat, mochten de onderhande lingen op niets uitlopen, de regering zal aftreden. GRENADIERS EN JAGERS 125 JAAR Mao Tse-Toeng ernstig ziek Balkanverbond zal op 21 Juli getekend worden Jagan c.s. in hongerstaking Weer hutcelijksgeruchten om Koning Boudeicijn Sneeuwval in de Alpen ;5s9 !P3 gP li 'SS i SS9S ^K.,v»« x "^ttardam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 ff C Klachtendienst abonnementen 13.3019.39 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 JttGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42486T Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 iflcWedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 .^Abonnementsprijs 52 cent per week. 1 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond, MINDER KOUDE NACHT. Half tot zwaar bewolkt met Itler en daar wat; lichte regen of motregen. Minder koude nacht. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag ft iets hogere. Zwakke tot matige tvind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. I. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN <q> Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H. .J. S. BRUINS SLOT nsl Mïji-| «ra i,.l >n Dejl k sar..[ vaalflal I ma i«ij ®4af| a van jtelling hei in de 1 zoals ber en ItKMfc il In Ie r.n n ge- dit SU logen rdedl zijde ekla sfetie wot- i zal Sir voot mei t aan gten. «int sprt- ce vond ende itee, zijn veris riekt rijke idle- eni- ver- toe l tot ado ad»- léde. sche l!ii rite-, t.is iche tii op nisi ïgel wi tste he cht irdt dot tis. jj£V R. BANNING heeft verleden Za- D* ierdag te 'Utrechto.m. gezegd: ne p.v.d.A. als doorbraakpartij heeft Lt socialisme 'als proletarische levens- hwdiouwing verworpen, volledig 1 rnhrite gegeven aan de levenabeschou- "Sn, die tot jocialistisch-poUtieV handelen Inspireren, dogmatisme of i gebied van de middelen (socia lisatie) afgewezen en het nationale le«n willen leiden in zün verschei- Iterien doze achtergrond het debat «er het sodnproject interessant. Mi ester Zijlstra j heeft daarbu gezegd, ik heb niet kunnen weten dat ik met g? wetsvoorstellen, zoals zij hier Ug- in* botsing zou "komen met de S„sden van de heer Nederhorst en djn poWtleke vrienden met ^te^ing tot het vraagstuk van de socialisatie nven het ruimer. wl. trantat /behartigen van net gemeenochapobe- td. heer Burger daartegen sput- terde. verwees de minister naar, e Ig der. Vrijheid" en aan de kar,; die hij zelf daarop gegeven bad. jfc/jneen", «prak de «whister, dat brt moeilijk is uit „De weg der V^ heid'Vte concluderen wat duidelijk do «waiting op dit punt" is." heer Nederfcorst l#d natneltik aezegtUdat het: sodapröject Inging :;1ev Jea üjn politieke beginselen. Be-uitlating van dr.. Banning U in overeenstemming met hetgeen minis ter Zijlstra gezegd heeft. v Maar men heeft daaraan kennelijk -iets, want'ba* het; isodaprojèct blwfc dst, ondanks het felt-dat tór. dogmatisme op bet gebied d. mlddelèn (soclaiisatle) afwijzen, n<*h* t^idd soclallsttodhe to durideBjk, spreken, dat het ™K: project de stemmen van do socialisten- niet kon verkrijgen. - - y.O - J. WJ'bVbben' eergisteren!geschreven 'tiissen1'?1S,,D-/LPi>>.eni tékenis "vóórkwam. -Uitspraken-als-die ..van .dr. Banning- jagea/een andere-' gedachte .daamm- trént to suggereren. Haarde feiten spreken eon-tasd,-dia •ma'opvatting onderoteunt. De zevenjarige Susan Curtis hecjl op Buckingham Palace -uit hainden van koningin Elisabeth het Victoria Kruis ontvangen, dat postuum is toegekend aan haar vader, luitenant Philip Curtis, die, sneuvelde in Korea. Vier jaar. ge leden stierj Stuan's-moeder. Ze is nu A(j. haar grootmoeder in Detonport. iPrinsos: Irono-Msl;-aanstaande ,;Zond»g hetii'hladwa;;:gcbotiwï-:!T«n «mdst»' Nadarlands-Horvormdo - Kerk-;ter we reld .'in', hel '.cenlru'm-. .van Londen openen. D»slechtigheid .sail zeer; e« voudig" zljru-De 'veerlienjarige Prinses salMöP veisoek van de ipredikanL dr. H.. 'van - Apeldoorn; de kerk voor ge- ópeitd-verklaren' en'éeh'.ailveren sleutel in het *lol vshI de rkezkdeux steken. ïul- *rse p<r leia -55, -55. -43. rist. tel, r-t -y HPf .L-fAaOtSA WM% Premier Pierre Mendès-France heeft gisteren aangekondigd dat hij de parlementaire goedkeuring zal vragen om voor de eerste maal Franse dienstplichtigen naar de oorlog in Indo-China te zenden binnen veertien dagen na een eventueel mislukken van de Geneefse wapenstilstandsbe sprekingen. Mendès-France zei de Franse nationale vergadering dat geregelde troepen alleen niet het expeditionnaire korps op de onmiddellijk benodigde sterkte zouden kunnen brengen. Mendès-France zei een in spanning toeluisterend parlement, dat thans alle noodzakelijke maatregelen werden getroffen transport, onderdak, kleding en uitrusting voor het geval het ergste zou worden bewaarheid. daar het bij de wet verboden is om personen, die voor hun nummer op komen, naar gevechtsterreinen buiten Frankrijk te zenden. Hiervoor heeft Mepdès-France dan ook eerst de goed keuring van het parlement nodig. Welingelichte kringen zeiden, dat het besluit van de premier in zake het zen den van Franse dienstplichtigen naar Indo-China, geenszins wilde zeggen, dat de besprekingen in Gènêve. welke volgende week in het bijzijn van de ministers van Buitenlandse Zaken her vat zullen worden, op enigerlei klip gezeild zijn. •- i Men Is integendeel iri Franse kringen van gevoelen;- dat de sfeer in Genève verbeterd is. terwijl men tevens nauw lettend de onderhandelingen - te velde in Troeng Gia volgt, welke naar bron nen uit de Franse delegatie gisteren zeiden, „vorderingen" maakten. Het feit blijft echter, dat 'Mendès- France in zijn investituurrede, waarin hij beloofde voor 20 Julieen regeling bereikt te zullen hebben of heen te zullen; gaan, zich ve'rphcht; heeft „tot .het nemén „van alle'"noödzakéïóke mili taire maatregelen", zodat Frankrijk dóór kan strijden, wanneer de bespre kingen in Genève geen resultaat op leveren. Maar voordien zou de regering aan de Assemblée de noodzakelijke docu menten voorleggen omtrent het over zee sturen van dienstplichtigen ge volgd door een onmiddellijke stem ming. Er zijn nog nimmer dienstplichtige soldaten naar Indo-China gezonden, 'i Koningin Juliana zal de plechtigheid bijwonen. De Koningin en ere Prinses, die Zaterdag a^. in Londen aankomen en Zondagavond zullen vertrékken; logeren bij Prinses Alice en de Graaf van -Athlone in het Paleis van Ken sington. Laatstgenoemden zullen de plechtigheid ais vertegenwoordigers van de Britse Koninklijke familie bijwonen. Ook de aartsbisschop van Canter bury, dr. Geoffrey Fisher, zijn echt genote. Sir Noel Bowater ais vertegen woordiger van de -Lord r. Mayor- Sir Neville Butler, de Britse ambassadeur in Nederland, mr. D. U. Stikker, de Nederlandse ambassadeur in Engeland en een delegatie van ongeveer zestig leden van de synode der Nederlands Hervormde Kerk, onder leiding van professor dr. Niftrik. uit Amsterdam, zullen aanwezig zijn. De oude kerk, waar Prinses Jrene gedoopt werd, was in 1550 door Neder landse uitgewekenen gestioht Zij werd de moederkerk voor de Nederlands- Hervormde Kerk dn Nederland, van 1503. De zilveren sleutel en de troffel, waarmee Prinses Irene indertijd de eerste steen legde, zullen in het kerk archief bewaard blijven. Een interieuropname van de nieuwe Nederlandse kerk in Londen:in Austin Friars, .welke door HJC.H. Prinses Irene as. Zondag ojjicièel zal ivorden geopend. Met een frartOijk applaus heeft het EngelseLagerhuis gistermiddag pra- wler Sir, Winston Churchill ontvangen, "xa hij, voor het eerst na zijn bezoek pa president Eisenhower in Washing- dc vergaderzaal weer betrad. I ij vroegere premier Clement Attlec, leider van 'de socialistische oppositie, lelde:,.,,Wij zijn allen zeer' verheugd »e premier .en de minister van Buitcn- Mndse Zaken..terug te zien". Attlee in- lonneerde wanneer het Huis een ver ing zou krijgen over de besprekingen ■u Washington. ®e'lèidér van hèt Lagerhuis.' Harry -rookshank, antwoordde, dat de pre- juer voornemens was Maandag over <ht onderwerp een verklaring- af te 'leggen.; iVoordat de Lagerhuiszitting begon had churchili een-'kabinetsraad gepre- «deerd, waarin, naar yernomen wordt, «e ministers hun- goedkeuring .hecht ten,aan, ;een„ spoedige,, terugkeer, van Eden naar Genève. Eden, zich bepalende tot het terrein, waarop Engeland en Amerika bvereensteimmmg hebben be- jalkt,"deelde het Lagerhuis-mee. dat de .twee Engels sprekende ,landen aan .J. plannen werken' om Duitsland'wapènén iiioofïnieer, souvereiniteitte geven. Hij hoopte, dat de Brits-Amerikaanse stu diegroep. welke thans in Londen aan hèt werk is, haar werk snel zal- vol tooien en deze week verslag uitbrengen. Deze studiegroep gaat er van uit, dat een Duitse bijdrage aan de Westelijke Defensie via de Europese Defensie Ge meenschap zal geschieden, maar in Washington is men het er over eens geworden/dat, mocht Frankrijk niet tot-ratificatie overgaan, de noodzake lijkheid- rijst; om een alternatieve me thode te vinden om Duitsland opnieuw té bewapenen en het land souvereiniteit te verlenen. Ondanks felle concurrentie van andere buitenlandse werven is het de Werf Gusto in Schiedam, na moeilijke onder handelingen van haar vertegenwoordi gers de heren E. Conrad en mr. L. J. van der Valk,' gelukt in samenwerking met Le Titan Anversois S.A. in Antwer pen de order te boeken voor een 100 tons kraan, bestemd voor de haven van -Tan eer, ter waarde, van ongeveer 2 mlltioen 'gulden. De Werf Gusto behoort tot de groep „Holland Cranes". „Iri de toekomst zal de K.L.M, zeker helicopterdiensten gaan onderhouden. Het vraagstuk is in ernstige studie, doch wij weten nog niet wanneer wij er in zullen springen, maar er in springen doen wij zeker. Dat zal pas kunnen zijn als er een service en een dienstregel- maat is te bieden, welke de K.L.M. ■aardig is. Eigenlijk spijt het ons." dat we er al niet mee bezig zijn", aldus ver zekerde de president-directeur der K.L.M.. 'de heer I. A, Aler. ons tijdens een gesprek, dat wij met hem mochten hebben naar aanleiding van de publica tie van het jaarverslag over 1953, waarin wordt aangekondigd, dat de K.L.M. voor het eerst in haar geschiedenis een divi dend van 4 procent op haar aandelen zal betalen. De Sabena verliest momenteel nog vèel geld op de diensten en zij kan geen grote regelmaat garanderen. Maar het is een prachtige reclame voor het be drijf, die een belangrijke compensatie vormt. Momenteel beloopt dè produc tieprijs ,der helicopters 60 cent per pas; sagier/k'i!ometer. terwijl het tarief slechts 25 cent bedraagt. Naar te Rome verluidt zijn er onge veer twintig personen aangehouden als gevolg van een onderzoek naar een be weerd spionnagecomplot. Onder de arrestanten bevindt zich éen functionaris van het Italiaanse ministe rie van Handel en Industrie, die kon beschikken over geheime documenten betreffende militaire voorraden. Pzesideni Eisenhower heeft gisteren op zijn persconferentie gezegd, dal hij onver anderd tegenstander is van een toelating van. communistische China tot da Ver. Naties onder de huidige omstandigheden. Hij weigerde echter op het ogenblik het denkbeeld door Senator Knowland geopperd te ondersteunen, dat de Ver, Staten zich uit de Ver, Naties zouden dienen te-ug te trekken indien China tot dit lichaam wordt toegelaten. Hij wees er op dat communistisch China nog steeds in oorlog verkeert met de Ver. Naties en volgens een resolutie van de V.N. tot agressor werd bestempeld. China steunt de' in slavernijbrenging van Indo-China, zei hij. Het land heeft Noord-Korea bezet, het houdt krijgs gevangenen vast zonder enige rechtvaar diging :en legt bewijzen af van-hèt meest deplorabele diplomatieke 'gedrag. Australië zal op dit ogenblik communis tisch China niet erkennen, aldus is Woensdag te Canberra van Australische zijde vernomen. Men toonde zich te Canberra verrast over de Verklaring van de Nieuw- zeelandse minister van Buitenlandse Za ken, Clifton Webb, volgens welke de Nieuwzee! ndse regering van oordeel is. dat het ogenblik is gekomen om commu nistisch China toe te laten tot de Ver enigde Naties. Over deze kwestie is geen overleg tussen de Australische en de Nieuwzeelandse regering gepleegd, aldus zeide men te Canberra. Woensdag hebben H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bemhard een bezoek gebracht aan Den Bosch, tcaar zij de ereivucht van Crenadiérs inspec teerden en op het hordes voor het stadhuis een défilé van de jubilerende regimenten afnamen. (Van onze verslaggever) VEN keurig tafereel speelde zich 'gistermiddag, op de Bossche Markt af. Op het overvolle bevlagde plein, te,midden van een deinende menigte, glans den de goudbetreste Grenadiers en de gra'ene Jagers in hun gala-uniformen tegen de grijze gevel van het versierde stadhuis en bliezen de muzikanten van de Kon. Militaire Kapel in indrukwekkend ceremonieel tenue zich. de wangen bol. Medailles en onderscheidingstekenen der officieren schitterden 'in de zon, vlaggengroen en oranje bloemen gaven de oude Markt-een jong en fleurig gezicht. En dat alles ter' ere van de Koningin en de Prins, die de garderegimenten der Grenadiers en Jagers óp hun 125ste verjaardag^, kwamen gelukwensen en voor wie de troepen defileerden. r VANDAAG wordt in Efndhoven.dé Vrije-Universiteitsdag gehouden. Deze dag, deze jaarlijks terugkeren de gebeurtenis, Is in de Nederlandse wetenschappelijke wereld een unicum. En wel hierom, wijl op deiè.dag.tot uitdrukking komt dat de universiteit een volkszaak is. Dat gebeurt bjj de V.U. en nergens anders, y 'j; Waar de wetenschap buiten de sfeer van het christelijk geloof wordt beoefend, ontbreekt die samenhang. Hieraan ziet men hoe belangrijk het christelijk geloof is voor de verster king van de volksgemeenschap els cultuurgemeenschap. Moiotof. de Sowjetrussische minis ter van Buitenlandse Zaken, is van morgen per vliegtuig uit Moskou in Genève aangekomen, waar hij de conferentie over Indo-China I zal ibijf wonen. Ongeveer twee weken ge-, leden vertrok hij uit Genève, Een Chinese woordvoerder ver klaarde Donderdag, dat premier; Tsjou En-lai binrfenkort uit Peking naar Genève zal terugkeren. Hij sprak echter persberichten; tegen, volgens welke Tsjou Vrijdag reeds.;-; in Genève wordt verwacht; Kort na aankomt verklaarde-, 'de Russische minister, dat de Geneefse conferentie binnenkort, op ministe rieel niveau, het onderzoek naar hét herstel van de vrede in Irfdo-China dient voort te zetten. De plaatsvervangers van de minis-; ters van Buitenlandse Zaken hebben in de afgelopen twee weken 'zeer belangrijk werk 'verzet om decon ferentie in staat te stellen concrete'.: resultaten te bereiken, zo zei Molo tow. Hij hoopte nog een paar dagen., de 'tijd te hebben om het verslag; van de besprekingen sedert zijn ver-, trek naar Moskou diepgaand te -kuif-, hen bestuderen. In de omgeving van ..premier. Mendès-France gelooft mén.^datj'dëö Franse premier zich Zaterdagnaaf' Genève zal begeven. Over de komst van Eden- is nog. niets - bekend.-/; j Klokslag halfdrie, toen dè ruitertjes 'boven in het stadhuis ronddraaiden, arriveerde de vorstin, die gekleed was in een zachtgroene mantel en dito japon, en dè Prins, die de generaals uniform "der Grenadiers droeg. i'; Na de erewachten geïnspecteerd te hebben, betraden de hoge gasten het bordes, waar behalve de minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, vele hoge militairen begroet werden. On der de. tonen van het aloude „Turf in ,je ransel" begon direct hierna het défilé van een stafcompagnie en twee gardebataljons. Het geheel-stond on der leiding van de parade-comman dant, de kolonel der Grenadiers A. van Santen. Een aardig moment was het toen koningin Juliana de 150 oudgedienden (van wie de oudste 92 jaar was) op zocht en een speciale groet had voor de 86-jarige mevr. Idenhof-van Ewijk - Joseph Beeh, premier der afge treden en van de nieuwe Luxemburgse regering, heeft de volksvertegenwoor diging meegedeeld dat Luxemburg zijn naoorlogse verdragsverplichtingen die onder meer de N.A.V.O. en E.D.G. betreffen zal nakomen. uit Den Haag, die als oud-marketent- ster vroeger heel wat lief en leed met de Grenadiers en Jagers gedeeld heeft. Xn het stadhuis werden nog ver scheidene.. officieren en onderofficie- ren, die 'dapperheidsoncterscheidirigen gekregen hadden, aan H.M: voorge steld.. Soldaat Eggenhuizen, die de 3000 meter hardlopen gewonnenhad, ontving persoonlijk de door de Konin gin hiervoor uitgeloofde medaille. Na in de raadzaal de thee gebruikt te hebben, vertrok de vorstin, luide toegejuicht door "de saamgestroomde Bosschenaren, naar Soes ld ijk. Prins Berrihard reed naar de Fréderik Heri- drikkazeme, om daar de intocht der troepen gade te slaan. Tot slot van het feest hielden de commandanten van het le Depot In-; fanterie ea.van de regimenten Grena diers en Jagers in het stadhuis een drukbezochte receptie, 's Avonds con certeerde de KMK in Vught, waar eveneens onderdelen gelegerd zijn. Vóór haar bezoek aan Den Bosch mas koningin Juliana"- 's morgens nog in Breda geweest, om het vorige week geopende sanatorium De Klokkenberg te bezichtigen. Hier onthulde de-vor stin een gedenksteen en onderhield zij zich met vele van de 550 patiënten, voor wie het een grote feestdag was. Wie enigszins konwas present crm de Koningin te zien en te groeten. Hel Weslduilse kabinet heeft de kort geleden in een radiogesprek door kan selier Adenauer geschetste buitenlandse politiek goedgekeurd. Judith Ann, Roberts, de zevenjarige dochter van een advocaat te .Miami m Florida CV.S.) is uit het huis '.van', haar grootouders ontvoerd en op wrede wjjze vermoord. De politie heeft h'et zwaartoegeta-/ kelde lichaam van het meisje in' een" bosrijke streek .gevonden. De afwezigheid van het., kindwérd' om. 1,10 uur gisternacht bemerkt^;door.;. de grootmoeder,-, mrs. Rosenberg,':; die> wakker werd door het lawaai van ecn,'; wegrazende auto. Vijf uur -later /vond de'politie de verlatenautoen-,riiet'-,ver van daar In het struikgewas h'et;, ont-/ zielde lichaam, dat" bedektv/as»' inet bloed en modder. - '-.'..ós, Verbandgaas was rond dei hals :-ge-:- draaid, waaruit de politie meende*.-te moeten opmaken, dat het meisje."ge-' wurgd is. Er zijn geen; aanwijzingen, dafc;.het hier een geval van afpersing-betreft., De echtgenote van de voormalige M.tV.D.-chef in Australië, mevr, Ewdo kia Petrow, heeft gisteren tegenover de koninklijke commissie in sake spionnage verklaard, dat men van Rus sische zijde een plan had ontworpen om agenten Australië binnen te bren gen, die een vijfde colonne moesten organiseren, welke actief zon moeten optreden in geval van oorlog. Zij zeide, dat men vanuit Moskou In 1952 de geheime agent Kislitsin als tweede secretaris naar de Russische ambassade in Canberra had gestuurd om een begin te maken met het orga niseren van een vijfde colonne. De be doeling was, dat de leden van deze vijfde colonne ook in vredestijd ge gevens van allerlei aard zouden door geven. Verder verklaarde zij, dat zij voor haar spionnagewerk in Australië per week een bedrag kreeg, dat met 170 dollar gelijk stond. De 40-jarige vrouw getuigde giste ren voor de eerste maai, nadat haar echtgenoot, Wladimir Petrow, de voor gaande vijf dagen in de getuigenbank verschenen was. Mevr. Petrow vertelde de commissie, dat zij in de Sowjet-Unie was onder scheiden met de hoge Russische „orde van de Rode Ster" wegens haar ver dienstelijk-werk in oorlogstijd. Volgens de „Washington Star" heeft men „onlangs in verantwoordelijke kringen te Washington uit betrouw bare buitenlandse bronnen te Peking" berichten 'ontvangen,dat deleider van communistisch-.China, Mao ;Tse-Toeng, „"ernstig ziek" is. Het blad- gaf geen bijzöndérhëden." - Deburgemeester van Hanoi- heeit 'be kend gemaakt, dat hij burgers recruteert voor „zelfverdedïgingsgroepen". nu een nieuwe .bedreiging van de stad uit het Zuiden zich plotseling ontwikkelt. Een der keurdivisies van de Vietminh is begonnen in .het-nieuwe Franse bol werk in de delta van de Rode rivier van uit het .Zuidelijke deel van de delta bin nen te dringen. Van gezaghebbende zijde is medege deeld, dat de 10.000 man sterke divisie zich langs de Oostelijke oever van de Rode rivier naar het Noorden beweegt. Een tweede communistische divisie zou weldra langs de Westelijke'oever van de rivier kunnen optrekken. De buitenste stellingen van de Franse verdedigingslinie ten Zuiden, van Hanoi Stephanopoulos, de Griekse minister van Buitenlandse rZaken, heeft Woensdag medegedeeld, dat het Balkan-verbond tussen Griekenland, Turkije., en Zuid- Slavië op 21 Juli in Bied, (Zuid-Slavië) getekend zal worden, na afloop van een bijeenkomst van de ministers van Bui tenlandse Zaken der betrokken landen, die op 18 Juli begint. Dr. Jagan. de oud-premier van Brits- Guyana, en de andere leiders van de vooruitstrevende volkspartij zijn in hongerstaking gegaan als protest tegen de wijze, waarop zij gevangen worden gehouden. Zij zijn nl. van de andere ge vangenen gescheidenen -zitten veertien uur 'per dag eenzaam opgesloten in éen cel -van gewapend - beton. - - zijn thans slechts 35 km van de stad ver wijderd. De Vietminh wil de grote stad Nam Din, welke vorige week zonder slag of stoot door de Franse Uniestrijdkrachten werd ontruimd, tot eerste hoofdstad van de Vietminhstaat makën, aldus hebben betrouwbare Vietnamese bronnen mede gedeeld. Deze zegslieden, die een nauw contact onderhouden met de delegaties in Genève, beweren, dat de Vietminh-delegatie de. kwestie van 'de ontruiming van NamDin enige weken, geleden op de militaire com missie-besprekingen in Genève naar vo ren gebracht hebben. De militaire com missie aldaar is belast met het treffen van technische regelingen voor het her groeperen der strijdende partijen in af gescheiden zones, wanneer althans de politici overeenstemming kunnen berei ken over een bestand. Intussen heeft de premier van Vietnam Ngo Dien Diem, officieel de samenstel ling bekendgemaakt van zijn nieuwe ka binet, dat niet een partijenkabinet is. maar de eerste geheel nationalistische re gering sinds het eind van de tweede we reldoorlog. - Het Brusselse geïllustreerde weekblad „Het Europees Tijdschrift" heeft Woens dag de achttienjarige Italiaanse prinses, Alessandra-Vittoria Torlonia, genoemd ais de mogelijke, toekomstige bruid van Koning. Boudewijn van België. "Er bestond volgens het blad 90 procent kans, dat de drie-en-twintigjarige koning de kleindochter van ex-koning Alfonso en' ex-koriinglnEna van Spanje zou huiven, „Hoewel het gerucht reeds is tegengesproken en opnieuw zal worden tegengesproken". Groot. Ëriitannië is' bereid Egypte te benaderen met een nieuw, door dé Ver enigde Staten gesteund plan1 ter be ëindiging' van het geschil over1 dè ver dediging van de uitermatebelangrijke zone van het Suezkanaal;' hebben "Wes telijke diplomaten gisteravondte <,Lon-j den verklaard. Er bestaat een goede kans, dat thans- de weg gebaand- zal, worden voor de totstandkomingvan het door het Westen voorgesteldedc- fensicstelsel voor het Midden .Oosten,:!/ Minister president .CbiirchiU -heefti gisteren de chefs van de staven tijdens/; een kabinetszitting bij zich'ontboden' ten einde de laatste details te' regelen' van een plan, volgens hetwelk het. 80.000 man sterke Britse garnizoen uit* de strategisch belangrijke'waterweg 'te-' ruggetrokken zal worden; Ondanks krachtige oppositie van/een aantal conservatieve rebellen., in .het. Lagerhuis wordt verwacht, dat Chur-/? chili de voorstellen weldra aan de re gering van premier Nasser zal voor leggen. ■'firtti: De Engelsen zullen niet langervast houden aan hun eis'om in de Kanaal-'- zone 4.000 geüniformeerde Britse tech nici achter te laten. De Egypteriarch; hebben geweigerd deze eis in-te -wil ligen. v Naar verluidt is Londen thans -be-„ reid de controle van de basis geheel aan de Egyptenaren over te dragen. -.'I -> i, v. .v.1 F /Vyi' 4 In vele delen van Oostenrijk wöedèia;;- sneeuwstormen. In de bergen is de/tem-V pcratuur gedaald tot tweegraden eöh- t» dei- nul. De bergpassen "tussen/'Oostén-'3 rijk en Zwitserland zijn ingesneeuwd, In de 'dalen valt- veel regen. .V- .-:' Ook in de Beierse Alpen'iiïsrieiuw^ gevallen. Op de Zu gspitze. de - Hoogste;., berg in Duitsland, viel- Woensdagt-een - laag - van., 20 centimeter. Een F-84 straaljager van de. Amerfi kaanse luchtmacht is even buiten.'Kanr" sas City neergestort.. Drie of :vier huizen vlogen tengevolge van dit-.- ongeluk ;in. brand. Onmiddellijk werden vijf^ziekèn^ auto's* naar de plaats 'desionheils gedirJ-0 gessrd:"-/;": Volgens niet bevestingdé berichten :zijn v bij deze .ramp vier personen om het;- leven gekomen, met /inbegrip van/'dea,; piloot. Twee personen werden naar. het ziekenhuis overgebracht"métbrahdwon;?-/ 'den en shoekl rEnkèlef reddlngsploegeri'ï?.;; zochten tussen ?de wrakstukken: -van'.:»dé!fe« vernielde huizén naar" eventuele.zóver-'j levenden. VS?-: s -s:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1