Hoopvol Genève ziet de ministers terug Vóór-gesprek Molotow- Mendès-France Opa Schram nadert Nederland Pulles denkt niet, dat Peking tot V.N. wordt toegelaten Od orex Melk Maandag duurder in principe spoedig te verwachten? Overstromingen in Beieren en Oostenrijk Ernstige ravage in de dalenZ Voor de laatste 12 dagen Prinses Irene met troffel „Slag om Jeruzalem is nabij" Beslissende dag voor De Unie-besprekingen Informeel overleg duurt voort Hanoi en Haiphong worden verdedigd Regen en sneeuw in Midden-Europa VRIJDAG 9 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. ^817 Weerbericht Vierde paar schoenen... Bezettingsstatuut West- Duitslaiifl dit jaar opgeheven Britse uitnodiging voor Adenauer VOOR VEILIGHEIDSRAAD GELDT VETO Prins Bernliard naar Londen Moordaanslag op Josjida verhinderd Portoricanen veroordeeld Indiening adoptiewet verwacht Vele dode konijnen in Ouddorpse duinen Overeenstemming bereikt over afzet Perzische olie GEL? S9 i -SP ZAAK MONTESI Gearresteerde getuigen voorlopig op vrije voeten Ned. gezant in Nw. .Zeeland Hoewel Mendès-France nog maar 12 dagen- ter beschikking heeft om- het gestelde doel te be reiken, kan de algemene atmosfeer geschetst worden als een van voor zichtig optimisme. mgsmmm TRANSPIRATIE IN VIER PROVINCIESt UNIE-BESPREKINGEN „Enige vooruitgang" - Knowland GENERAAL PAUL ELY: r'\ ?- y-y et ySneeuw Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teler. 125700 (4 l) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 nur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. >1 Geldig- van Vrijdagavond tot Zaterdagavond.» v VERANDEBLHKE BEWOLKING. (p Veranderlijke bewolking met later kans op enkele verspreid optredende buien. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijktussen Oost en Zuid. Dezelfde tempera turen of Iets hogere. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN O- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. S. BBÜDfS StOI ïte Nederlander Max Nauto heeft in opdracht i an het Nederlands Comité ter herdenking van het 400-jarig be staan der Ned. Hervormde Gemeente te Londen een monumentaal raam vervaardigd van gebrandschilderd glas in lood voor de nieuwe Neder landse kerk van Austin Friars te Londen, welke op 11 Juli door Prin ses Irene zal worden geopend in aan wezigheid van Koningin Juliana. Het raam bestaat uit vier recht opstijgen de stroken on de ontwerper beeldde op elke strook een hoofdfiguur uit, nl. resp. Edward VI ran Engeland, die in 1550 de kerk aan vluchtelin gen v an het continent schonk, H.K.H. Prinses Irene, afgebeeld met troffel en kalk ter herinnering aan de eerstesteenlegging teelke zjj in 1959 verrichtte, Johannes A. Lasco, de uit Polen afkomstige edelman en leider van de vluchtelingen aan wie de kerk werd geschonken en de kerkvader Angnstinus (meI bedel nap), herinnerend aan het feit dat de originele kerk in de. oudheid door Augustijner bedelmonniken werd ge sticht en gebouwd. Hef bovenste stuk wilde Max Nautn beicust laten afwijken tan het historische gedeelte door hier een groots visioen van het nieuwe Jeruzalem te verbeelden. Foto: de strook in detail, tcaarop H.KJJ. Prinses Irene staat afgebeeld, Molotow, de Sowjet-Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft kort na zijn terugkeer in zijn villa andere communistische afgevaardigden uitgenodigd naar hem toe te komen voor een confe rentie. Acht auto's met Chinese en Vietminh afgevaardigden kwamen bij de villa aan. Ijlt Parijs wordt gemeld, dat premier Mendès-France zijn vertrek naar Genive onverwacht heeft vervroegd. Hij zal zich na morgen daarheen begeven. Welingelichte woordvoerders verklaarden, dat Mendès-France een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, zon hebben, voordat de conferentie over ïndo-China haar laatste stadium ingaat. In kringen van de Geneefse confe rentie verdiepte men zich reeds in de mogelijkheid, dat minister Molotow vóór alle andere ministers van Buiten landse Zaken naar Genève was terug- geikeerd om een afzonderlijke ontmoe ting te hebben met premier Mendès- France. Herleving Men verwacht, dnt de terugkomst van de twee ministers onmiddellijk een herleving ral betekenen van de besprekingen, die bedoeld rijn tot een wapenstilstand te komen. De minister van Buitenlandse Zaken van communistisch China, Tsjoe En I-ai, ral, naar verwacht wordt, van daag aankomen en zijn Britse collega, Anthony Eden, ral Maandag arriveren. Minister Dulles heeft gisteren op een persconferentie verklaard, dat noch hij zelf, noch onderminister Bedell Smith van plan zijn terug te keren naar Ge nève, ondanks het feit, dat Eden, Molo tow en Mendès-France wel teruggaan. Hij sloot echter de mogelijkheid niet geheel en al uit. Volgens diplomatieke kringen ls er In principe reeds overeenstemming ,.De slag om Jerusalem is nabij", al dus heeft de plaatsvervangende algeme ne secretaris van de Arabische liga, Ah med el Sjoekeiri, Donderdag op een pers conferentie te Cairo verklaard. Volgens Sjoekeiri Is Israël bezig het geschiktste ogenblik te kiezen voor een poging om de stad te bezetten en. het stadsgebied te annexeren. Voor zijn persconferentie had Sjoekei ri de ambassadeurs van Syrië, Saoedi- Arabië en Libanon ontvangen. Het is de plicht van alle Arabieren en alle Mohammedanen zich voor te berei den op de verdediging van Jeruza lem met alle middelen, aldus de plaats vervangende algemene secretaris. Degenen, die sedert enige tijd de ont wikkeling van het Zionisme gadeslaan, bevestigen, dat Israël het voornemen heeft zich van het Arabische deel van Jeruzalem meester te maken. .Verder zeide hij,;dat de Israëlische propaganda sedert enige tijd redenen tracht te vin den, die een hervatting van de strijd te Jeruzalem rechtvaardigen. Sjoekeiri zeide, dat de Arabieren niet moeten rekenen op de Verenigde Naties of gewicht hechten aan de verklaring van de Westelijke Grote Drie over de status quo in het Midden-Oosten. „Het Westen hecht waarschijnlijk meer belang aan een duimbreed gronds in Ko rea of Indo-China dan aan alle heilig dommen van Jeruzalem", aldus Soekeiri. Hei nieuwste Romeins* avondblad La Tribuna-dTialia. bracht gisteren met grote koppen op de voorpagina, het nieuwu. dat een Italiaanse infantaria-divisie beval ge kregen heeft om sich gereed te houden om 15 Juli de stad Triest binnen ie rukken. Van personen in nauw contact met hst ministerie van Defensie berichtte hel blad vernomen te hebben, dat dit de datura was voor de bekendmaking van het com promis over de deling van het vrije ge bied van Triest. Volgens inlichtingen uit Washington en Londen heeft Joegoslavië ingestemd met de voorgestelde voorlopige regeling van de kwestie Triest en kan het Ita liaanse antwoord elk dag verwacht wor den. Het compromis zou inhouden, dat het grootste gedeelte van de huidige zone B of het achterland van het gebied bij Joegoslavië gevoegd wordt en de zone A met inbegrip van de haven van Triest bij Italië'. Volgens het blad hebben de troepen van „een historische en geliefde divisie" bevel gekregen zich gereed te houden de stad bmnen te trekken op hetzelfde ogen blik als de voorlopige regeling van de kwestie bekendgemaakt zal worden. Raffaele Sepe, officier van Justitie in de zaak-Montesi. heeft Donderdag bevel gegeven de twee vrouwen, die vorige maand wegens het afleggen van valse getuigenis gearresteerd waren, voorlo pig op vrije voeten te stellen. Het betreft Adrians Bisaccia en Tea Ganzarosi. Zij 'kunnen weer gearresteerd worden, wanneer dr. Sepe zijn rapport aan de Italiaanse magistratuur overdraagt. Dit weekeinde, uiterlijk begin vol- bende week kan Opa Schram, de 67- jarige wandelaar uit Driebergen, de grens van ons land in Limburg pas- teren op zijn terugtocht van zijn meer dan 3500 km lange wandeltocht Rome vice versa. Op 30 Juni kwam hij in Straatsburg aan, waar „Le Nou vel Alsacieneen uitvoerig artikel aan de krasse tippe laar wijdde. En precies veertig dagen "a zijn start uit. Rome doorkruiste Opa Schram het centrum van Thionville bij de Luxemburgse grens. De dames Flinterman uit Den Haag ontmoetten bem daar. Opa Schram was zeer ver heugd weer eens Hollanders te ont moeten. Hij bleek nog steeds in goede conditie te zijn, ondanks het versnel de tempo van ruim vijftig kilometer Per dag. „Een vrolijke, krasse baas" vonden de dames, die het grootste plezier in de ontmoeting hadden. Zij besloten in elk geval bij de huldiging in Drieber gen present te zijn. Ze konden gezel lig met Opa Schram over zijn woon plaats praten, want zij waren daar tijdens de oorlog geëvacueerd en ken den het dorp dus. Het bleek wel, dat de talloze verhalen in buitenlandse bladen. Opa Schram al tot een heel bekende figuur gemaakt hebben. Een Italiaan sprong uit zijn auto en kwam de wandelaar complimenteren. ,Jk had hem direct herkend, in byna alle Italiaanse kranten heeft de foto van Opa met de witte baard gestaan", zei hij. Maar ook voor de mensen in Thionville en voor de Franse en Bel gische reizigers was de Driebérgse tippelaar in het geheel geen onbeken de zodat het een vrolijke ontvangst werd. Maandag j 1. scheidden nog maar een stevige tweehonderd kilometer Opa Schram van de Hollandse grens. Via Luik leidt de route naar Maas tricht. Vandaar wandelt Opa dan naar Roermond, waar hij een dagje bij familie op bezoek gaat. Daar kan hij dan meteen weer nieuwe schoenen aandoen, want op het laatste stuk is hij aan zijn derde en laatste paar schoenen bezig, dat hij hëeft meege nomen Naar het A.N.P. verneemt, kan bin nenkort de benoeming worden ver wacht van de heer B. A. Piets, thans zaakgelastigde te Bagdad, tot Neder lands gezant in Wellington. Hjj zal daar jhr. L. M. de Brauw opvolgen, die Wellington reeds heeft verlaten en een andere bestemming krijgt. over bereikt, dat Mendès-France en Molotow elkander morgenavond zullen ontmoeten. Men acht het niet uitgesloten, dat de Franse premier ook een onderhoud zal hebben met premier Tsjoe En Lai, die Mendès-France zal kunnen in lichten over het gesprek, dat hij pas met het hoofd der Vietminh, Ho Tsji Minh, heeft gehad. Gisteravond zou Mendès-France de Russische ambassadeur in Parijs, Ser- gie Wjnogradow, in audiëntie ont vangen. Molotow's vroege aankomst in Ge nève ziet men als een teken van rijn belangstelling in de Geneefse bespre kingen. Hij zou hiermee te kermnen willen geven, dat, indien vóór de door Mendès-France gestelde termijn van 20 Juli geen „staakt het vuren" in Indo-China zou worden bereikt, dit niet zijn schuld zou zijn. Intussen heeft de Qua! d'Orsay in gunstige zin gereageerd op een inter view met de Vietminh-leider Ho Tsji Minh, waarin deze bü herhaling zijn verlangen naar de vrede tot uitdruk king had gebracht en er de nadruk op nad gelegd, dat de besprekingen in Genève de weg hadden vrijgemaakt voor een beëndiging van het bloedver gieten in Indo-China. vff- In Parijs 'is men niet geneigd aan het ernstige verlangen naar vrede van Ho Tsji Minh. te „twijfelen,;. De ,woord; voerder van .de Quai d'Orsay zeide te hopen, dat-dit verlangen In feiten zou worden omgezet. Voordat Mendès-France naar Ge nève vertrekt, zal hij vandaag een. voltallige kabinetszettiag houden om zijn politiek dan nog eens onder ogen te zien met el zijn collega's en met president René Coty. In Franse kringen verwacht men, dat minister Foster Dulles of diens plaatsvervanger Walter Bedell Smith zich eveneens zeer spoedig naar Ge nève zal begeven. Voor het ogenblik heeft hjj daartoe nog geen voornemen, heeft Dulles gisteren op een pers conferentie verklaard. De Westduitse regering heeft Donder dag in haar officiële inlichtingenbulle tin gezegd, dat zij reden had te hopen, dat het geallieerde bezettingsstatuut dit jaar zal worden opgeheven. Aan Sir Winston Churchill zal.de vol gende week in het Lagerhuis worden ge vraagd bondskanselier Adenauer uit te nodigen voor een bezoek aan Londen ter bespreking van de Europese defensie. Het verzoek is afkomstig van het La- bourlld Wyatt. De Britse autoriteiten hebben meege deeld, dat zij bij wijze van proef met artillerie tegen de Mau Mau gaan op treden. Koning Hoessein van Jordanië ver trekt Zondag voor een bezoek van drie weken aan Europa. Verwacht wordt, dat hij Turkije, Italië, Frankrijk en Enge land zal bezoeken.1- In de Heer Vrankestraat le Rotterdam is gisteravond een auto tegen de puien gereden van enkele panden. De bestuurder van de auto moest plotseling uitwijken voor een wielrijdster. De wagen kwam op de voetstraat terecht en reed ver volgens tegen de etalage van een rijwielhandel-De ruiten sneuvelden en er werd vrij aanzienlijke schade aangebracht. In Langgollen in IV al es waar het In ternational Musical Eisteddfod wordt gehouden, bespreken meisjes van drie nationaliteiten de voordelen van de klomp, de traditionele Nederlandse voetbedekking. De klomp Ls het eigen dom van Nannf Rijfrogel (links) zoals deze schone door de buitenlandse foto graaf met een zeer on-Nederlandse naam wordt genoemd. In het midden ziet men Lily Pappayanni, een 21-jarig Grieks meisje uit Athene, die in Lon den studeert en die veel belangstelling voor klompen bleek te hebben en rechts tenslotte zit de 19-jarige Lon- dense secretaresse, die eigenlijk uit Lima in Peru komt, Ana Houghton. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren gexegcL dat hij het „vol ledig vertrouwen" had, dat de Algemene Vergadering van de V.N. iedere poging om deze herfst een setel in dit lichaam toe le wijzen aan communistisch China zou» verwerpen. Hij zei voorts, dat, voorzover het een zetel in de Veilig heidsraad gold voor dat land, de V.S. van hun vetorecht gebruik zouden ma ken om het er huiten le houden. Sulles weigerde zich" "ér óver uit te laten of hij er voorstander van was, dat Amerika uit de organisatie zou tre den, indien de Chinezen er .een zetel in zouden bemachtgien,' maar hij ver klaarde, dat de organisatie der V.N. geen tuchtschool was voor delinquente landen en dat communistisch China dui delijk ongeschikt was voor het lidmaat schap. Hij gat te kennen, dat de V.S.' er aan vasthouden, dat er een tweederde meerderheid nodig zou zijn om de com munisten toe te laten en dat- hij be twijfelde, dat er een dergelijke meer derheid voor een desbetreffend voorstel zou kunnen worden behaald. Dulles viel de argumenten aan vol gens welke China zou moeten worden toegelaten, omdat de V.N. alle naties zouden moeten omvatten, die er lid van willen worden. Hij riep de oorspronke lijke debatten over het Handvest in her innering. die uitliepen in een bepaling, dat de leden vredelievend zouden zijn en bereid en in staat om aan alle ver. plichtingen van het lidmaatschap te voldoen. China mist deze kwalificaties, omdat het, naar Dulles zei: 1, door de wereldorganisatie gebrand merkt is als een agressor; 2. het land door de V.N. moest worden gedwongen een bepaalde lijn te vol gen; - 3. is voortgegaan agressie in Zuid-Oost Azië te stimuleren; 4, de V.N. heeft veroordeeld als agres- sor tijdens de onderhandelingen m Genève. De minister weigerde de vragen de Advertentie zonneschijn of regen tegen overmatige Naar het 'ANP verneemt hébben zul- velprodueenten in Noord-Brabant. - Lim burg, Gelderland en Ovarijiel .besloten, de prijsverhoging van de conaumplie- melk, die een gevolg is van de ver laging, van het subsidie per 25. Juli a.s„ reeds Maandag in te voeren. Dever koopprijs zou j anders: beneden de kost prijs komen.'zo ménen deze produ- cenlén.;-y Overwogen wordt nog een extra'prijs-'; verhoging van één cent ih deze gebie den. Men herinnertdaarbij aan de ver hoging met één cent, die vorige maand, in het "Westen des lands al is ingevoerd. Aan het Internationaal Concoürs Hippi- que, dat; in het White City Stadion te Londen van 19 tot en met 24 Juli'a:*. zal worden gehouden 'zal aan - de dres--; suurwedstrljaeh worden deelgenomen door. Prins Bernhard met „Arquebuse"-; en kolonel A. Pantchoulidzew met ,jLas- car", In Idonezizche dalegatielcringan wordt de hoop uitgesproken, dat in de loop van de volgende week op de Neder landse uniebesprekingen in principe overeenstemming zal warden bereikt. In kringen van de Nederlandse dele gatie toont men zich wat terughouden der en is men geneigd de verwachting, dat zo spoedig een resultaat zal worden bereikt, voorbarig te noemen. Men wees er in dit verband op, dat hel informele contact tussen beide delega ties nog voortduurt, hetgeen op zijn minst betekent dat ook de in beperkte kring gevoerde besprekingen nog -niet tot een zodanig resultaat hebben ge leid, dat men op de hoofdbeginselen van een overeenstemming in principe zou kunnen spreken. Naar wij vernemen zullen in de komende dagen totdat Dinsdag a.s. het informele overleg tussen de dele gatieleden zal worden voortgezet verdere eveneens informele besprekin gen -worden gevoerd. Zo zullen in Bjj de ambtswoning van de Japanse eerste minister, Josjida, is Vrijdag ochtend vroeg een 17-jarige kantoor bediende aangehouden, die van plan was de premier met een tafelmes te vermoorden. Tegenover de politie verklaarde de jongeman dat hij de premier verant woordelijk achtte voor de schandalen die zich in het land hebben, voorge daan en de- ongeregeldheden in het parlement. kleine kring financieel-econotnische onderwerpen worden besproken tussen minister Zijlstra enerzijds en minister Iskaq en professor Supomo anderzijds, waarbij ook deskundigen van beide dele gaties voor zover nodig aanwezig zullen zijn. Overige zaken, van politieke en andere aard, zullen onderwérp van bespreking zijn tussen' mr. Blom en mr.' Schurmann enerzijds en de Indo nesische minister van Onderwijs, mr. Yamin, anderzijds. Vier Portoricanen die op een Maart van dit jaar in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een schietpartij ont ketenden, zijn veroordeeld tot maximum 75 jaar gevangenisstraf. De Portoricaanse, die hij de schietpar tij betrokken was, werd veroordeeld tot maximaal vijftig jaar-. Zij werd veroordeeld tot een gevange nisstraf van minimaal 16 jaar en 8 maanden. Haar vier mannelijke colle gae zullen mïnimaaal 25 jaar in het ge vang moeten doorbrengen. Tegen de mannen werden vijf aanklachten inge diend wegens aanslagen met de bedoeling om te doden en vijf aanklachten wegens het plegen van aanslagen met een moordwapen. Tegen de vrouw werden alleen vijf aanklachten ingediend wegens het plegen van aanslagen met een moordwapen. De vijf veroordeelden heb ben tot het laatst toe volgehouden dat zij helemaal niet van plan waren om te doden en de schietpartij .alleen op touw hadden gezet om hun eisen betreffende de onafhankelijkheid wan- Portorica kracht bij te zetten. Het informele overleg, dat "Woensdag tussen de Nederlandse en Indonesische delegaties voor de Uniebesprekingen is begonnen, zal de volgende week wor den voortgezet. De tweede informele bijeenkomst, die gisteren ïs gehouden, begon om half vijf en heeft ruim een uur geduurd. Dinsdagmiddag half drie zullen de delegaties de informele be sprekingen voortzetten. Na afloop van de bijeenkomst van gisteren werd medegedeeld, dat er spra ke is van „enige vooruitgang" in de bespreking van de „vele en ingewik kelde zaken, die aan. de orde zijn". De delegaties zullen weer voltallig bijeenkomen zo werd voorts nog verklaard als een gemeenschappelijk uitgangspunt zal zijn gevonden voor formele besprekingen. Hr. Ms. torpedobootjager „Piet Hein' zal omstreeks half Augustus naar Nieuw Guinea vertrekken. beantwoorden over een mogelijk Ame ritcaans uittreden uit de V.N., omdat daarvan naar zijn mening geen sprake zou kunnen zijn.' Een millioen Amerikanen hebben een petitie getekend tegen toelating van communistisch China tot de V.N., aldus werd gisteren te New York bekendge maakt. - William Knowland,1 de republikeinse fractieleider In. de Amerikaanse- Senaat, hefet zijn- gezichtspunt, dat" 'de- V.S. te voren moeten bekend - maken uit de Verenigde Naties te zullen- treden, in dien communistisch China wordt toege laten.' gematigd: Na critiek van president Eisenhower en congresleden zei hij Donderdag, dat hij eenmilder, gestelde verklaring voor bereidt, waarin het Congres zich kant tegen, toelating, van:;-communistisch China. ■■r.rt-■: Senator Knowland voegde hieraan toe, dat hij „zeer verheugd" was over de verklaringen van Eisenhower en Foster Dulles, die zich tegen toelating uitspraken. De democratische senator Guy Gillette (Iowa) noemde Knowlands oorspronke lijke plan „bijna kinderachtig".- In Engeland Binnen het Britse kabinet schijnen meningsverschillen te bestaan naar aan leiding van het verslag, dat premier Churchill over zijn besprekingen - in Washington met president Eisenhower heeft uitgebracht. Zo zou volgens de „Daily Express" de Markies van Salisbury niet het stand punt van Churchill en Eden delen, die voorstander zijn van toelating van com munistisch China tot de Ver. Naties. Generaal Paiil Ely, de Franse opper-:/..; bevelhebber in Indo-China, heeft DonA - derdag tijdens een vraaggesprek nadruk kelijk verklaard, dat zijn troepen-.HanolC en de haven tlaiphong zullen verdedigend Hij had zijn orders herhaald na zijn l terugkeer op 'Woensdag uit Parijs, waar hij besprekingen - hadgehad-.met '.de Franse premier Mendès-France. Hij sprak geruchten tégcnC dat dels Fransen bepaalde gebieden in Noordelijk Indo-China zullen ontruimen, Volgens gezaghebbende kringen uit'de omgeving van de opperbevelhebber,-;ber vindt1 negentig procent van .dé cAméri-T kaanse. militaire .voorraden in Indo-China'., zich in het»Zuiden. De voorraden .worden .- niet-bedreigd door. de Vietminh-divisies rondom de delta. J'tj Naar het A.N.P. verneemt, is dezer. dagen de indiening bij de Tweede Kamer;; te verwachten van een wetsontwerp, dat:;- het invoeren beoogt „van de mogelijk heid van adoptie. ;.-"j i In het gebied van' de "Ouddorpse; duinen worden vele dode konijnen aangetroffen. De dieren vertonen alle tekenen, dat ze leden aan myxomatose,; de .gevreesde ziekte die ook een ernstige bedreiging vormt - voor de; tamme konijnen. Het peil van de rivieren, die door de Beierse ën Oostenrijkse Alpen lopen, stijgt zeer snel als gevolg van ongekend zware regenval. De Donau' heeft een peil van 10.35 m bereikt, tegen een normaal peil van - 4 - meter. Het scheepvaartverkeer werd reeds gisteren gestremd.. In Oostenrijk zijn vier personen als gevolg van overstromingen om het leven gekomen. Te Passau, waar de Inn in de Donau uitmondt, zijn óp last vanVde autoriteiten ongeveer honderd huizen tot de eerste verdieping ontruimd. De bewoners zijn in scholen ondergebracht. Dit gebied wordt .--met '.'de grootste overstroming sinds 1899 bedreigd. De Beierse radio onderbrak ver scheidene malen het programma om de bevolking van verschillende dorpen b{j de Oostenrijkse grens in het district Eaufen mee te delen, dat alle huizen aan de rivier de Salzach ontruimd moesten worden. - - Naar gisteravond te Teheran werd medegedeeld is in beginsel overeen stemming bereikt over de voornaamste punten voor de regeling van het olie geschil met Perzië. Dr. Ali Amini, Perzische minister van Financiën en leider der Perzische delegatie, deelde mede, dat de overeenstemming betrof de exploitatie, -de schadevergoeding en het vaststellen der prijzen. Verwacht wordt, dat nog vóór het einde van deze maand de. definitieve, regeling van het Brits-Iraanse olie geschil kan worden bekendgemaakt. In Beieren zijn Amerikaanse mili tairen, leden van de Westduitse grens politie, brandweercorpsen en Rode Kruis-eenheden druk in de weer. Reddingseenheden van het Ameri kaanse corps parachutisten staan dag ennacht, met rubberboten gereed, op te treden waar dit nodig is. Ook vliegtuigen en helicopters worden ge reed .gehouden. De Beierse premier, Ehard, is van ochtend naar Tittmoning in het dis trict Laufen, een der ergst getroffen gèbieden,'vertrokken. Uit Wenen wordt gemeld, dat de aanhoudende regens overstromingen veroorzaakten. In het gebied van Straubing hebben militairen Donderdagavond veertig mensen gered, van de daken van de huizen. Officieel is gemeld, dat reeds duizend personen met rubberboten in actie zjjn gekomen om geteisterde dorpelingen op te halen., De bergweiden in de Oostenrijkse Alpen, liggenonder.;, een; dik sneeuw- dek.' -De. passendieV-Oóstenrijk met Zwitserland, Italië en Zuidslavië ver binden, zijn alle gesloten; in-de dalen zijn bruggen en huizen, vee en land bouwwerktuigen door het water weg gevaagd. In1 vele gebieden zijn de we gen onbegaanbaar en is het spoorweg verkeer gestremd. In Insbruck werd gisteren de laagste temperatuur voor; Juli sedert 1913 gemeten, n.l. 4.5 gra den. Celsius. In Salzburg wordt het oude-stads centrum bedreigd. De bevolking is', aangeraden levensmiddelen in te slaan. .wkvC!»;'®; Bij het nieuwe Oostenrijks-Duitse' krachtstation Jochenstein moést men. in de afgelopen nacht een betonnen:: dam laten springen, teneinde een uit-"' weg te bieden aan een ongekende"- hoeveelheid water. De Donau stijgt hier 20 cm. per uur. 1 - - Berggidsen hebben 14 trekkers, 'die In een hut op de Watzmannberg (2.714 m.) bij Berchtesgaden waren, ingesloten, ontzet en bij Neufelder iri. Muehlviertal in Boven-Oostenrijk moesten 20 padvinders uiL Linz: wór-iy den gered van een eiland in de-Grote^; Muehl, doordat het wassende water.y hun kamp dreigde te overstromen.'"' Ti*-'?: Verschillende, plaatsenh; zijn- geïsófj leerd doordat alle toëgangswegénG- onder water staan, - S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1