VERSTANDIGE VERMANING Donau buiten haar oevers REEDS 12 DODEN BIJ RAMP IN MIDDEN-EUROPA Kapitein „Mentor" gehuldigd Saargesprek wordt hernieuwd Overeenstemming in principe spoedig te verwacliten Het weer in Europa Voor hulp bij vergaan van het Britse transportschip „Empire Windrush'9 M WÊm- De Unie-besprêkingèh Tour"-koorts Naar accoord over het Suezkanaal w Vacantiegangers geïsoleerd Weinig verandering tijdens weekend ZATERDAG 10 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2818 Weerbericht Dodelijk ongeval bij ïjKemsse SU Gevecht ten Zuiden van Hanoi - Belgische toerbus in .-.O- ravijn mpn v - êèSk 'Si Adenauer voorkwam inderdaad - gesprek in Bonn Tweedoden, tien gewonden bed» X 1 Gosta Rica vreest voor. invasie-van bannelingen Begin a.s. week definitief voorstel verwacht Amerikaans antwoord op Russisch memorandum; M 'Staffelijk' overschot. Néd;;;^3 student gevonden r «otterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huysensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Air. K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond» RUSTIG WEER.v Veranderlijke bewolking': met een kans óp; enkele; verspreid optredende buien. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen, In de kustprovincies iets lagere, elders ongeveer dezelfde temperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; I p. S bisschop van York heeft ver- j U standige dingen gezegd aan het i jjres van de Engelsen met betrek- r j;jng tot bun houding jegens -Amerika. Sommige Engelsen, zo zei de bisschop, vinden het moeilijk het feit te accep teren dat de wereldsuprematie, welke eens aan Engeland behoorde, thans is overgegaan naar dc Verenigde Staten. Natuurlijk is dat niet prettig, maar laten we dankbaar zijn dat die plaats van Engeland is ingenomen door een bevriende en democratische staat. Met grote nadruk waarschuwde de bisschop van York voor het gevaar van vervreemding tussen Engeland en Amerika. Daar zou een wereldoorlog uit kunnen voortkomen en dan zouden wij spoedig een satelliet van Moskou zijn. Het is duidelijk, dat men wel eens bewaren heeft tegen woorden of da den van de Amerikaanse politici, maar aan de andere kant is het begrijpelijk dat de Amerikanen zich ergeren aan de Engelse houding, die zij web sis een van holle superioriteit en zelf verzekerdheid, traagheid in het aan nemen van nieuwe methoden. Ook gispte de bisschop het gevaar Jijke socialisme, - de dwaze tolerantie ten opzichte-van het communisme en het gebrek aan erkentelijkheid voor bet Marshall-plan. j-R is in Nederland enig menlngs h, verschil over hetgeen bisschop- men soms zeggen en schrijven. Maar wij geloven dat iedereen sar "moeten toegeven dat de bisschop van York hier de spijker op de kop ge slagen heeft. -Niets zou erger zijn dan vervreem ding tussen Engeland en Amerika. En niets zou gelukkiger zijn dan dat de Engelsen de veranderde omstandig heden wat hun eigen positie betreft als een feit accepteerden. Dat heeft Nederland na de dood van de stadhouder-koning móeten doen. Dat heeft Frankrijk na de val van Napoleon moeten doen. En dat heeft Duitsland na de val van Hiüer moe ten doen. Dat moet Engeland nu doen. «ex moet dat doen, niet na een gevoelige nederlaag, maar na een oorlog, die het mét. grote moed, grote volharding en'met grote ere heeft gestreden. Er zit iets wrangs in om dat te móeten doen, na zulk een eervol succes. Maar het is tegelijkertijd be vredigend dat men de les kan trekken niet uit eigen misgrepen, zoals de Fransen en Duitsers dat hebbep moe ten doen, maar uit een onverbiddelijk historisch proces. en MET deze zaak Is ook nauw betrok ken de verhouding van Engeland tot de rest van Europa. Indien Engeland het inzicht zou gaan delen dat de: bisschop van York heeft omtrent Engelands gewijzigde positie in de wereld, zou dat ook. van invloed zijn op - het inzicht dat de Engelsen hebben in hun positie in - Europa. Sit*.-", Op het ogeitblik is het nog steeds zo' dat de Engelsen zichzelf zien als wereldmachtnaast een bedreigd Europa. Zij willen Europa wel klop jes op de schouders geven zoals een vader dat zijn kinderen doet. Zij wil len ook Europa wel helpen en als de nood aan de man komt. willen zij dat wel goed doen ook. Maar zij- verstaan te weinig dat Engeland niet-meer-een land .is naast Europa, maar dat zij er zelf precies zo voorstaan als de andere landen wan Europa.. Het verdwijnen van Engeland als land met wereldsuprematie houdt automatisch in het ontstaan van een lotsverbondenheid van Engeland met de andere landen wan Europa op voet van gelijkheid. Het gedrag van Engeland ten. aan zien van de Raad. van Europa, de Kolen- en Staai-Gemeenschap ende E.D.G. bewijst dat Engeland dit nog steeds niet goed inziet. Daarom juichen wij de vermaning .van de bisschop van York toe en hopen wij dat zijn .woorden in Enge land ingang zullen vinden. Donderdagmiddag gebeurde op de nieuwe hefbrug over de rivier „De Oude Maas"- (Botlefcbrug) bij Spij- kenisse een ernstig ongeluk met dode lijke afloop. Het slachtoffer, de 31-jarige mon tagewerker A. Tjonk uit de bfoorder- straat te Rotterdam, viel tijdens zijn werkzaamheden van het brugdek en stortte varf ongeveer 8 m hoogte in de rivier. De Rivierpolitie is lange tijd tever geefs aan het dreggen geweest. De man, die gehuwd was, laat geen kinderen achter. gen i Meer dan 'zeventig dorpen zijn geëvacueerd, 12 personen zijn om het leven gekomen en duizenden boerderijen en vruchtbare akkers staan blank tengevolge, van de hevige overstromingen, die Zuid-Duïtsland en Oostenrijk momenteel teisteren. Langs de onvers van de Donau strijden duizenden boeren, geholpen door eenheden van het Amerikaanse leger, die de beschikking hebben over bulldozers en 21 helicopters, tegen het stijgende water. Ook de verschillende zijarmen van de Donau zijn buiten hun oevers getreden. Op sommige plaatsen staat het water van de Donau 10 meter boven het normale peil. De boerderijen langs de oevers staan volledig onder water. Tal van dorpen zijn ge ïsoleerd en alleen nog per boot be reikbaar. Minstens zes personen wor den vermist Toen xich op- Zondagmorgen 29 -Maart j.L- in da Middellandse Zee aan 'boord ▼an het Brille- troepentransportschip Empire Windrush" een explosie voor deed. die brand veroorzaakte, werd het S.O.S. o.a. opgevangen door de „Men tor" van de K.N.S.M.. die koers -wij zigde en als eerste hst Engelse schip bereikte. - i Gistermorgen waren de directeur van de rederij van de „Empire Windrush", de New Zealand Shipping Cy., Ltd. te Londen, de: heer H.- J. .F.. Mills, de on der-directeur. dc chef' van dc Nautische dienst en de kapitein van het schip, W. Wilson, naar Amsterdam gevlogen om kapitein Geert Hazelhoff persoonlijk te komen danken voor de hulp, die hij en zijn bemanning bij'de redding had den verleend. Dit geschiedde in de sa lon van de voor de Levantkade ge meerd liggende„Mentor". Met enkele sobere woorden schetste Gepantserde eanhsdan van de Frans» Unie en geregeld» Iroepan van de Viet- minh hebben op 39 km ten Zuiden van Hanoi «en bloedig gevecht geleverd, ter wijl de communistische generaal Vo Nguyen Giap druk uitoefende, op de Noordelijke en Zuidelijke defensie-peri meters vande Tonkin .Delta; De mobiele gepantserde eenheid stuitte op de Vietminh ten Zuiden van Bao Than, eeri dorpje astn de weg tussen Phuly en Hanoi. Na verscheiden uren van wilde gevechten trokken de Viet minh terug, met achterlating van 108 ge sneuvelden, aldus meldt het-Franse op perbevel. Juan Guérln de Beaumont, de Franse staatssecretaris voor Buitenlandse Za ken. hééft gezegd, dat de regering bin nenkort weer contact zal opnemen met Bonn over dc Saar-kwestic. Hij verklaarde 'voor dé commissie van buitenlandse aangelegenheden van de -Nationale Vergadering, dat er geen nïeu- - we ontwikkelingen hadden plaatsgevon den in het slepende Frans-Duitse Saar- geschil sedert de vroegere minister van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault, voor i de commissie was verschenen op 8 Juni. Toen men hem vroeg, waarom de reis kaar Adenauer afgelast-werd, .zei hij, dat. dit na het radio-intervièw van Adenauer van de vorige week „inoppor tuun en doelloos" zou zijn geweest. Ook zou hij alleen maar naar-Adenauer zijn gegaan om hem op de.-hoogte te brengen van het onderhoud tussen Mendês-France gr. Spaak. '.Hij zei ook, dat de verdragen van Bonn ®k het Parijse verdrag over eenEuro pees leger nauw verbonden waren. Voor het geval de samenhang zou worden ver broken, voorzag hij ernstige juridische moeilijkheden. Wat.betreft de Engels Amerikaanse bestudering in Londen van dc kwestie van de Duitse souvereiniteit zei de Beaumont, dat er zonder Frankrijk geen reëel besluit kan worden genomen over de souvereiniteit. Parijs was niet bij de besprekingen tegenwoordig, maar wordt dagelijks op de hoogte gehouden. De .Gaullistische afgevaardigde Gaston Palewski, zei, dat de besprekingen „on toelaatbaar" waren cn verzocht de Fran- - Eon bus met Belgische, loensten is gis teravond nabij Bernkatsl 'aan de Moezel in een ravijn gesloxl. Twee personen kwamen om het.leven,, tien. werden ge wond..- - Het ongeluk geschiedde op een weg door de bergen, ongeveer 40 km van de Belgische grens, - Vermoedelijk weigerden de remmen van de bus toen deze door een - bocht kwam. De autobus raakte van 'de. weg af en stortte'30 nieter naar benedëm - Volgens - de - eerste berichten bevinden zich drie' van" de tien 'gewonden in'le vensgevaarlijke'-'toestand. Onder de gewonden bevinden--zich de reisleider en de chauffeur. Tijdens 'dc huldigingv.lji.r. de heer P. Dijkstra, directeur van de KM SM. kapitein G. Hazelhoff van de Jilentor" en de heer H; J. F. Mills, directeur van The New Zealand Shipping Com- pony, welke eigenaresse teas van de Empire Windrush de heer Mills nogeens waf zich op die bewuste Zondagmorgen daar in de na bijheid van Algiers op zee had vol trokken. Het was gelukkig bijzonder goed weer en de zee was kalm. Helaas zijn bij deze grote zeeramp vier per sonen om het leven gekomen. De red ding door de „Mentor" en de andere te hulp gesnelde schepen noemde de Britse reder een mirakel. Het kleine Nederlandse schip nam 348 personen aan boord. Uit erkentelijkheid voor het optreden van kapitein Hazelhoff en zijn beman ning bü deze redding bood de heer Mills de gezagvoerder een zilveren si garettendoos met inscriptie aan. En om déze daad van goed zeemanschap le vend -te houden overhandigde hjj aan de heer 'P. Dijkstra, directeur van de K.N.S.M., een plaquette, waarop in sim pele woorden van het aandeel van de „Mentor" bij deze succesvolle redding gewag wordt gemaakt; De heer Dijkstra dankte voor dit geschenk, dat een waar dige plaats aan boord, zal krijgen. Toen schikte het gezelschap zich- rond do tafel en deed kapitein Hazelhoff nog eens het verhaal van de redding. Honderden hoofdwegen staan blank, in de Alpen woeden hevige sneeuw stormen, zo zelfs dat op sommige plaatsen- wintersport bedreven kon worden. :En de crisis van deze ramp schijnt nog niet'voorbij te zijn, want de regen duurt voort met onvermin derde kracht. De schade, die aan gewassen, hui zen en fabrieken is toegebracht, loopt in de millioenen dollars. Gisteren zijn meer dan 10.000 personen ge- evacueerd uit derpen in de omgeving van de Inn en de Enns, twee zij rivieren vande Donau. Van de huizen van Fassau aan de Donau;'staan alleen de punten der daken nog .boven.:water. De helicopters van het Ameri kaanse leger vliegen ondanks het slechte weer cn het slechte zicht af cn aan over. het getroffen gebied om gestrande slachtoffers van de daken te vissen. Het Amerikaanse leger zond tien - boten naar Eggenfeld, om de geïsoleerde bewoners uit hun be narde positie te bevrijden. Even bulten Passau is een gat van bijna tien meter geslagen in de 300 meter lange dam vlakbij de reusachtige nieuwe -Jochenstein Centrale. De daim beschermde een bouwterrein tegen het opstuwende water, maar de ingenieurs besloten een bres te slaan en het bouwproject op te offeren, tervrille van de veiligheid van hét hete :jgebied. v^iAaw'de Oostenrykse zijde van: de Donau zijn alle dorpen, tot zestig mijl ten'7 Zuiden van Fassau ontruimd, terwijl het: water van de rivier stijgt rrièt bijna dertig centimeter per.uur. In Linz werd de toestand „catastro faal" genoemd. De "dorpen Feld- kirchen, Goldwoerth en Ottensheini staan onder water. Stoelen en tafels drijven hiér rond -op de woedende zee die tussen; de daken der huizen doorstroomt. - Radio-Praag meldt, dat"' hevige regenval in de laatste paar dagen ook in Tsjecho-Slowakije overstro mingen heeft veroorzaakt en veel schade heeft aangericht. Volgens het Slowaakse vakbonds blad „Praca" veroorzaakten de regens in Slowakije „enorme schade". Eén persoon verdronk, aldus het blad. - -rrctt str-g:':sikr j tSSSIHSS (Na een reis oan vijf maanden doort aankomst van de „Queen Mary" ston- I zeoen Europese landen is Billy Graham I den 'zijn vrouw en zijn dochtertjes weer in Amerika teruggekeerd. Bij de j Ruth; Anne en Virginia hem op ..te wachten,. In Idonesische delegaiiekringen wordt de hoop uitgesproken, dat in de loop van de volgende week op de Neder landse ,uniebespxekingen inprincipe overeenstemming zal worden - bereikt. In kringen.-van de Nederlandse dele- gallé-toontmen zich-wal terughouden-: der vn'.is men geneigd' de verwachting, dat- zo spoedig-een resultsat zal wórden bereikt, voorbarig te- noemen. Men wees er in' dit verband op, dat het informele contact lussen beide delega ties nog voortduurt,;, hetgeen .op, - zijn minst 'betekent, dat óok'de in beperkte kring gevoerde besprekingen- nog niet lot een zodanig* resultaat hebben ge leid, dat siien op de hoofdbeginselen van één overeenstemming in principe zou kunnen spreken. Naar wij vernemen 'zullen in' de komende dagen totdat Dinsdag a.s. het informele overleg tussen .-de dele gatieleden zal worden voortgezet verdere eveneens" informele besprekin gen worden gevoerd. Zo zullen in kleine - kring fmandeel-economische onderwerpen worden besproken tussen minister Zijlstra enerzijds én minister Iskaq en professor Supomo anderzijds, waarbij ook deskundigen van beidé dele- TN hét dagelijks politierapport van- 1 'Amsterdam lazen w-y deze, zin:;>- .Gegrepen door. „tour"-koorts yci~,^ grepen zich gisteren 18 lieden aan an*.. dermans' fietsen.'" Er waren ook andere lieden; dia; - „tour"-kóorts hebben. - In De Volkskrant lazen wij op dit V gebied-veel schoons. - -i - r-t Over Jacques Goddet, de „Tour- baas" zegt dit blad: „Hij heeft het-,;- huzarenstuk, van andere grote voor- i- gangers herhaald. Na Karei Martel eh. j Philips van Bourgondië, na'-Napoleon en de huzaren yanKleber heeft Jacques I ha een driedaagse papieren; veldtocht het recalcitrante Nederland:- aan zijn voeten gebracht. Hijliét- in% Amsterdam een Franse burgemeester'; achter." -h:1 Ja, wij hadden ook al-gedacht dat f een Tour de France, die in Amster-V dam begint, de these veronderstelt-dat J. Nederland een aanslibsel van Franse-t. 'rivieren is. i Blijkbaar is de wielersport een wei- i nig republikeins bedrijf. Want: vaii- Wout Wagtmans heet het: ,En daar.:-' lag Vorst Wout 1 dan languit te yerr| tellen hoé/ het .allemaal gegaan was.";, Uiteraard deed hij' dit, op een „praal--.- 'Bijzonder werden, wij ook getroffen;,;; door'de woorden„een -.verru'kkêlijfcl p^alerénde Voorüng". Kennelijk: had;;: déze heer snoezige-kuiijes. r In verband met -geruchten,'' dat; Costa' Rioaanse ballingen een invasie indpi':-- trant van de Quantemalaanse' zoudeni^. 1 beramen heeft de Costaricaanse rege- .- ring specialè. voorzorgsmaatregelen1; ge-|S nomen. - fffi De functionarissen "zeiden vernomen te hebben, "dat deinvasie..uit de buur-v; landen zou moeten komen. De Britse ambassadeur in Egypte, sir Ralph" Stevenson,.zal in het begin van de volgende week aan de Egyptische regering een nieuw voorstel voorleggen, dat, naar men verwacht, tot een rege ling zal leiden van liet langdurige Brits- Egyptische geschil over de Suez-kanaal- zonc. Vernomen wordt dat het plan voorziet in eengeleidelijke ontruiming van de Suez-kanaalzone, waar ongeveer 80.000 Aangehouden. De politie heeft.de 32- jarige havenarbeider F. C. R. in bewa ring gesteld, die er van verdacht wordt jl. Dinsdag ingebroken te hebben in de woning van de sjouwer P. v. L. Bij deze inbraak, die in de ochtenduren plaats vond, werd f 400 ontvreemd. Vrijdagochtend 'is uit hét Centraal Station te Amsterdam de ,i,Kaasexpress", ver trokken welke gedurende .het zomerseizoen ten dienste van de toeristen de verbinding 'Amsterdam—-Alkmaar v.v. zal onderhouden. Zoals bekend wordt in deze trein, bestaande'ïtit tweè gestroomlijnde stellen, aan de reizigers door dames een stukje kaas aangeboden. 'Meisjes in Westjricseklederdracht boden kaas aan aan de eerste passagiers,' die de „Kaas-express". cRt jaar vervoerde. .De leden van hel- tnoneivcomitê te Alkmaar. Vermoedelijk zal de kaas meer belegen zijn. geweest dan de meeste van die fraaie snorren. man Britse manschappen "plus omvang rijke hoeveelheden- krijgsmaterieel zich bevinden. Volgens de zeglieden te Cairo is het niet waarschijnlijk dat de Egyptenaren het recht van de Britten om 'van tud tot tijd de werken in. de Suez-kanaal zone te inspecteren," zullen betwisten Naar verluidt zal de zorg over dé in stallaties worden overgelaten -aan: civiele Britse technici. Het is niet precies bekend, welke voorwaarden zijn gesteld aan een op nieuw binnentrekken van de kanaal zone door-de Britten. Dit is steeds,een der moeilijke punten "geweest bij de langdurige Engels-Egyptische onderhan-; delingen voor een nieuwe overeen-' komst, die in de plaats zou moeten ko men van het in 1955 aflopende verdrag' tussen de beide landen. De. Britten- hebben steeds gestaan op het- recht de. Siiez-kanaalzone opnieuw te betreden, zodra het Midden-Oosten waaronder Turkije en Pakistan door communistischeagressie bedreigd worden." -. -■ In de nieuwe voorstellen zou het recht van herbezetting der zone worden verlangd voor de eerstkomende 10 jaar. Naar verluidt wénst de Egyptische re gering deze periode tot zeven' jaar te -beperken. Vele gezinnen ;hebben-de nacht hui verend doorgebracht opt-de .hoogste verdiepingen van hun huizen en som mige op de daken. Zowel in Oostenrijk als in Duitsland zijn- alle - beschikbare boten -door de. politie, de brandweer, het rode kruis en de Amerikaanse mi litairen gemobiliseerd om diegenen,, die nog geïsoleerd zijn, te redden. In Oostenrijk zijn duizenden autotoe risten in dorpen - en - vakantieoorden, zoals Bad Gastein door. het overstromen van de'grote wegen geïsoleerd. i In de bergen ligt de sneeuw tot twee meter hqog en- scherpe winden gieren over de, ijzige méren van. Salzkam- mergut. .-. Vele. vacantiegangers, die hun vacan- tie-oorden hebben kun nen verlaten ke ren naar huis terug of gaan. naar het Zuiden. In het door-de overstroming geïso leerde Neuhaus hebben pogingen om' zes personen te bereiken, die op hun. daken zitten, gefaald. De politie wacht op de.: .aankomst i:van een speciale stormboot. gaties voor zover nodig aanwezig zullen zijn. Overige zaken, van politieke en andere aard, zullen onderwerp: van bespreking zijn tussen ar. Blom "en riir: Schurmarm enerzijds en de Indo nesische minister van- Onderwijs, mrr Yamin, anderzijds. Zoals' ook reeds is gebleken in berich ten uit: Djakarta, zal de kwestie Nieuw- Guinea geen hinderpaal vormen voor -het. bereiken' van een; overeenkomst op de huidige conferehtië,; .hoewel voor dit •geschil .tussen Nederland eh Indonesië -geen-oplossing.is gevonden. Naar.; ver luidt heeft dé Indonesische delegatie vol staan met te protestéren tegen het Neder-r landse standpunt, .dat de status-; van dit gebied t- geen - onderwerp. ,van bespreking kan zijn en de mededeling, dat Indonesië zich zelfstandige handelingen wat dit onderwerp betreft in de .toekomst voor behoudt. Over de door* Indonesië gewenste wijziging in de Unieverhouding heeft het tot dusverre gevoerde Nederlands-Indo nesische overleg een grote mate van overeenstemming voortgebracht zij het dan, dat instemming van Nederlandse ZÜde met de opheffing van de Unié vol gens het reeds eerder - bekendgemaakte Nederlandse standpunt zal afhangen van een gelijktijdige aanvaardbare regeling van dé financieel-économische betrek kingen tussen béide landen. In dit ver band. wordt in Indonesische delegatie kringen gehoord, dat reeds uit de samen stelling van de delegatie kan blijken, dat in Djakarta nooit het voornemen heeft'bestaan alleen over, het verbreken van de Unieverhouding te willen spreken, .doch ook over de onderwerpen, die van Nederlandse zijde worden gezien -als be palend - voor de bereidheid de betrek kingen op een andere basis te stellen. De Russische ambassadeur, Georg» Zaroébin, heeft Vrijdag, een Ameri kaanse antwoordtnota ontvangen pp een. Russisch memorandum van 27 April; aldus een woordvoerder van het ministerie van. Buitenlandse Zaken. - De nota betrof „kwesties in verband metatoomenergie". - t De woordvoerder wilde geen bijzon derheden" óver de nota vermelden. De nota is niet gepubliceerd. (Van onze weerkundige —medewerker)';r'•""h"" -.De. zomerwarmte, -die -al zo, lang", op "zichheeft; latén/uiach- tén, trocht thans van jhet -Oosten f uftbinnen.'te lucht'hit Zuid-RwslanA'. af kom- :"sttg.;met;tempera^ren:-ua^'^5;i gradenï - Polen en vandaar in--- de richting. van Duitsland, 'dit Zuid-Duits--f land- en in Oöstewrijlc sfóotte dezewarme, luchtop .'ae-.daar.^ nog1 aanwezige "koude - lucht, het-.? geen aanleiding heeft gegeven' tot ongewoon hevige regens en in de bergen tot een winters'dik pak sneeuw. Op sommige plaat- senin Beieren, viel - in enkele- dagen .tijd evenveel regen -als;. normaal in-ons land gedurende1, de gehele zomer.- Op de,: Ztigr? spitse Is "in de afgelopen dagen; bijna twee meter verse f sneeuw gevallen.- Gisteravond nam, de neerslag nog nauwelijks in be tekenis af. •Van de oceaan stroomt ihtus- sen een nieuwehoeveelheid: koude lucht in de richting van^ Engeland. Ons land bevindt zich op het ogenblik - in het nieJ;- tnandslandtussen de koude 'en*; warme luchtstromen; Tijdens het weekeinde zal daar-niet veel'- verandering in kómen. De be-*;: walking blijft veranderlijk met; dezelfde temperaturen 'oj liéts*; hoger en .slechts een kleine,,; kans op regen. -''c-tij .'1 - Het stoffelijk overschot van dë ':i9-p; jarige' Nederlandse student Henk;;.. Roelfséma, die op een vacantietécht;vahi« uit Estours"' (Franse Pjreneeën)ini'het';.- gebergte werd vermist, is, Vrijdag, dóór y een reddingsploeg in het z.g. „Ravijn van Palam" op 1.800 meter hoogtege-*'-., vonden. Aangenomen wordt. dat;.; Ro'elfsema, toen hij een zeer,gevaarlijké;,-::; route volgde, op de sneeuw ls uitgegle den ,.en .omlaag gestort Hét- stoffelijk overschot, zal Zaterdag op een - slede naar beneden wordên gebracht. j: De temperatuur daalde in de nacht van Donderdag op Vrijdag in de -' Noorditaliaar.se bergen tot 45 graden Fahrenheit, maar aan de stranden lieten tienduizenden Italianen en buitenlandse toeristen zich; bruin',; branden in een normale Juli-warmte. De temperaturen in Noórd-Italië zakten twee dagen geleden tenge volge van een koude luchtstroom uit de Alpen, waar sneeuw viel. •Maar gisteren was in de meeste delen van het land de normale tem peratuur weer teruggekeerd. De Londenaars begonnen gisteren hun bontjassen uit te latenhet was bewolkt maar betrekkelijk warm. De voorspelling voor vandaag is-' echter meer regen. - De Noren hadden gisteren de tweede achtereenvolgende dag'-'weer?! om de mouwen op te stropen, na. weken van koude en regen. Er-vielen plaatselijke onweders, in het bijzonderin het centrale Oostelijke deel van het land. - -. ff'1 ;ln Brussel blijft het weer triest én bewolkt en het vooruitzicht ls meer.'.- bewolking met enkele flinke opklaringen eh later plaatselijk "regen. 5 "Wètrme lucht van de,Russische vlakten streek gisteren over Zweden;!'1 en ér heerst een hittegolf, «die naar verwacht wordt enkele dagen zal duren.' In Zwitserland waren 'n -heldere hemel en zonnig weer gisteren, maar ëen kille -wind blaast uit de bergen. Donderdag viel 'er in de bergen wat sneeuw en werd schade aan de oogst gemeld. - - Wannsee, in Berlijn, waar dagelijks 10.000 mensen verlichting vinden' tegen de zomerhitte, was gisteren zo goed als verlaten. Detemperatuur."'' was 60.8 graden Fahrenheit. De normale gemiddelde dag temper atu ur - voor Berljjn in Juli is 77 graden. Het kan gaan regenen, het kan ook zijn dat het droogblijft; 'aldus'déS' Franse weerberichten van gisteren. Als het niet gaat regenen,1 dan ziil-S len.-er toch veel wolken zijn, vannacht zakte de temperatuur tof145^5 graden.1 - - "j ff-Cy v-S"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1