■V Kirchentagvan Leipzig ten einde Prinses Irene opende ,Jmar" kerk MINISTERS SOWJET-ZONE DEDEN ZEER MILD De Donau bereikt recordhoogte Mendès-F rance confereert met Molotow Na Guatemala Costa Riea? Moerdijk-spoorbrug net 82 jaar vervangen;fj vïi COMETS BRAKEN DOOR VERMOEIDHEIDi Mirnmm HET ERGSTE SCHIJNT VOORBIJ Russische en Amerikaanse soldaten in strijd tegen zelfde vijand Suriname kijkt naar Rotterdam mm LENING VAN 40 MILLIOEN VAN DE WERELDBANK 15-jarige obligaties (3l/2 a pari mm- Felle brand in Loosduinen II II MAANDAG 12 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2819; JFceróeric/if VLAGGEN WAPPERDEN BIJ NIEUWE NEDERLANDSE KERK IN LONDEN Blijde gebeurtenis in Brits 'koninklijk gezin? Nw.rGümea, de West eii het Koninkrijk Jongen onder zand bedolven EERSTE DEEL VAN VAST OP DE PIJLERS m Pim •mm en om m Een groot raadsel opgelost I „Nuttig en hoopgevend" Voorzorgsmaatregelen Weer Siamese tweeling gescheiden JiVRINSES IRENE heeft Zondag de eiken deur van de nieuwe Nederlands Hervormde kerk te Londen met een zilveren sleutel geopend. Koningin Juliana keek op de achtergrond toe hoe haar dochter de sleutel uit een kistje nam, welke haar door de architect, d-e heer Arthur Bailey, werd aangereikt, en hoe de Prinses vervol-1 gens langzaam de deur opende. Vervolgens woonden de Prinses en koningin Juliana .de inurijdingsdienst bij- Prinses Irene was gekleed m een lichtblauwe jurk. Zij droeg een wit rond kapje op het hoofd. ■mm a 1 Vlaggen iy2 TON SCHADE AAM VEILINGGEBOUW Vï Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 L)" Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachlendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. KOUD WEER Kond weer met op de meeste plaatsen tijdelijk regen.of motregen. 'Matige tot krachtige en langs - de kust "tijdelijk Wellicht harde Noordwestelijke wind. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. jBBUINS SLOT Openhartige discussies in igg? Prinses Irene, gelotogra/ecrd op het moment, waarop zij de deur van de nieuw herbouwde Nederlands Her vormde Kerk te Londen in Austin Friars opent. De zesde Evangelische Kirchentag, die dit jaar te Leipzig is gehouden, is besloten met een openluchtbijeenkomst ran 200.000 protestanten uit West- en Oost-Duitsland. Er werd een resolutie* voorgelezen, waarin een beroep op alle protestanten in Duitsland werd gedaan om zich tegen de verdeling van Duitsland te blijven ver zetten en zich aaneen te sluiten. Toespraken werden gehouden door de president van het congres, Von Thadden, en de Bcrljjnse bisschop Dibelius. De Oostduitsc minister van Cnituur, Johannes Bcchcr, heeft zich tijdens het week einde op twee bijeenkomsten ter beschikking van de Westduitse deelnemers gesteld voor een „openhartige discussie" over vraagstukken van de eenheid der Duitse cultuur. Als concrete mogelijkheden van cultu rele samenwerking tusen de Bondsrepu bliek en de Sowjet-zone stelde Becher voor eenmaal per week of per maand een „Duitse avond" te laten geven door de Oost- en Westduitse radiostations, pro fessoren en studenten uit te wisselen en te komen tot groter uitwisseling van lite ratuur. Becher deed bovendien de-toezegging dat de stoorzenders in de Sowjet-zone zouden worden afgeschaft als de zender Rias zou ophouden met „zekere politieke uitzendingen". -Opnieuw zjjn gisteren in Midden- Europa duizenden dakloos geworden door de overstromingen van..- de Donau en:< sjjn - zijrivieren.In' de-, stad.'Linz hebben thans 24.009 mensen hun woning moeten verlaten. Het aantal doden is gestegen tot 24. ii-.i Van de moeste zijrievleren van de Donan werd Zondag gemeld, dat het poli zakte, maar het water van de Do nau zelf steeg intussen nog steeds en sleepte oogsten, huizen, bruggen in zjjn kolkende stroom mee. De toestand van Regensburg tot Boedapest was ongeveer als volgt: Bij Regensburg is het peil van de Donau tweemaal zo hoog als normaaL Gelijk- vloers staan vele huizen onder water. Twee dammen bij Woeren en Deggcn- dorf worden bedreigd. Langs de oevers tot. Passau worden nog steeds gezinnen geëvacueerd. In Passau, waar de Donau. de'Inn en de Hz samenvloeien, bereidt men zich voor op een nieuwe vloedgolf van de Donau. Het peil van de rivier is al drie maal zo hoog als normaal. Ongeveer 1000 mensen fit Passau zijn dakloos.. Zij verblijven in hotels en scholen. Vijf duizend mensen zijn naar de bovenste verdiepingen van hun huizen gevlucht. Amerikaanse legertrucks hebben voedsel en dlrinkwater naar Passau ge bracht. Het drinkwaterprobleem is zeer belangrijk. Luidsprekers waarschuwen voor epidemieën. Twee Amerikaanse heücoptères vliegen boven de stad. op zoek naar door het water geïsoleerde gezinnen, Een gedeelte van de stad is geheel ontoegankelijk. Tussen Passau en Linz staan langs de Donau'en de Ixm tientallen dorpen on der water. De schade aan de tarwe- akkers wordt ln Duitsland en De nieuwe Franse premier, Mendès- France, heeft Zaterdagavond in Genève particuliere besprekingen ge voerd met' de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, bü wie hij kort na zijn aankomst uit Parijs dineerde. Volgens Franse bronnen zijn bij deze ontmoeting, die twee en een half uur duurde, zeer nuttige en hoop gevende vorderingen gemaakt. Het - onderwerp was uiteraard: Indo-China. De Amerikaanse minister Dulles •.heeft Mendès-France geschreven, dat hij niet. naar Genève zal terugkeren, voordat de communisten tekenen van goéde wil hebben getoond. Het Britse a Foreign Office heeft bekendgemaakt, L dat Churchill tijdens zün Amerikaanse ïïreis' herhaaldelijkop Dulles", terug keer had aangedrongen. Blijkbaar vergeefs. ïSüS^'-SS - - 'Volgens een bericht in de New York Daily News, dat Maandagmorgen door deDaily Herald en de Daily Mail is overgenomen, zou koningin Elizabeth in het begin van hét volgend jaar een derde kind verwachten. - tij; Het New-yorkse blad, 'dat als bron v'„kringen .in de omgeving van het Buckingham-paleis" opgeeft, voegde Mier- ■;g aan toe,: dat twee nieuwe dokters'* bij de -j-i Koningin zijn. aangesteld, nl. dr. wil- liam Neviilemanii en de' chirurg Edward 'iGrainger Muir. - Oostenrijk •dt geschat op vele mlUioenen. r' Het hoge.wat er te.Linz de Oosten rijkse stad, dlc' het 'meest van, de wa tersnood te- lijden heeft is aan het zakken. De Donau had hier het hoogste peil bereikt, dat naar bekend nooit is voorgekomen, nl. meer dan 11 meter. Zondag hield: :voor het eerst sinds vier dagen de regen op. Intussen moesten Zondag weer 9000- inwoners, van deze stad hun1 woningen/verlaten en een toe vlucht zoeken in scholen en openbare gebouwen.J.yJyVjS' 'V.:'. Amerikaans troepen van een kamp in de buurt, hebben honderden vracht wagens en boten gemobiliseerd en zo veel mogelijk hulp geboden. Aan de andere kant van de Donau, in het stadje Urfahr, tegenover Lin2, helpen Russi- sche troepen. - Een der zwaarst .getroffen dorpen is Goldwoerth; bij Linz. Daar hebben meer dan 500 inwoners 30 uren op de daken van'hulzen in en stromende regen door gebracht zonder water of voedsel, voor dat reddingsbrigades hen kwamen weg halen. Het stadje Ybbs staat onder water. Het stadje Poechlarn is geheel geïso leerd. Russische, troepen evacueren met amphlbie-trucks de zieken en in gevaar verkerenden. In Wenen en zijn voorsteden staan de spoorlijnen langs de oevers van de Donau onder water. Het treinverkeer naar cn uit de stad ondervindt daardoor grote vertraging. In Oostenrijk zün meer dan150 dor pen zonder telefoonverbinding. In de Tirolse Alphen zijn vele dorpen geïso leerd. In de bergen sUjgt het gevaar van lawines. Er is meer dan twee meter sneeuw gevallen en de temperatuur stügt. Op de Pinnisjoch zün 26 toeris ten, onder wie twee kinderen, in een berghut opgesloten. Ze kunnen niet weg wegens het lawinegevaar. Een Amerikaanse helicoptère is in Innsbruck aangekomen met voedsel voor vee, dat door de sneeuwval honger lüdt. In een dal zijn meer dan 3000 schapen door sneeuwval geïsoleerd. De Grossglocknerweg is nog steeds ge blokkeerd. Een Oostdultse vrouw" beklaagde zich er over, dat zij bü de telling van het vo rige maand in Oost-Duitsland gehouden referendum over het Europese leger ge dwongen was te frauderen. De vrouw vroeg minister Becher er voor te zorgen, dat ..christenen niet weer worden verzocht een dergelüke gewetens- beproeving door te maken". Een jongeman zeide tot Becher. dat het voor Westduitse democraten onmogelük is aan één tafel te zitten met mensen, die „terreurrecht" toepassen. Becher ant woordde: „En uw eigen regering dan? Heeft Rcinhold Maicr <ecn Westduits par lementslid! niet gezegd, dat West-Duits- land een Gostapo-staat is?" De jongeman antwoordde op zyn beurt: ..Ja, maar hü mocht het ten minste'zeggen." Verscheidene malen gaven de aanwezi gen op luidruchtige wyze uiting aan hun goed- of afkeuring. De plaatsvervangend minister-president van Oost-Duitsland. Nuschko, verklaarde Zondag op een persconferentie, dat het uitgesloten was dat critische uitlatingen van bewoners van Oost-Duitsland in de discussies van de „Kirchentag" strafrech telijk vervolgd zouden worden. .Als deze of gene eens uitglijdt moet men dat niet al te tragisch nemen", aldus Nuschke. Hü voegde hieraan toe dat zün regering zulke vrije meningsuiting veel liever was dan fluisterpropaganda. De „Kirchentag" zag hü als.een bewüs dat in de Sowjet- zone inderdaad het recht van menings- vrüheid beslaat. Bovendien heeft het con gres de basis voor een „uolitieke uiteen zetting in grote stül" voorbereid. ïn verband met geruchten, dat Costa- ricaanse ballingen een Invasie In de trant van de Guatemalaanse zouden be ramen, heeft de Coslaricaanse regering speciale voorzorgsmaatregelen genomen. De bewaking van het vliegveld te San José is verdubbeld, terwijl ook de stra tegische punten; in de hoofdstad zwaar bewaakt worden. Het" vliegveld San Jo sé was voor alle verkeer gesloten. Regeringsfunctionarissen hebbenver klaard van betrouwbare zijde vernomen te hebben, dat leden van de oudeCal- deronista-partij die door president Fi- guères uit het zadel geworpen is een invasie voorbereiden in de trant van die van kolonel Armas, die er in geslaagd is in Guatemala de linkse regering van Guzman te doen vallen. ■■;/-. De functionarissen zeiden vernomen te hebben, d at de invasie uit de buurlan den zou moeten komen. Bij. de onderhandelingen van de Ne derlandse regering met de West is ge bleken, dat Suriname, en de Nederland se Antillen ér niet op gesteld zijn ver antwoordelijkheid voor Nw.-Guinea te dragen.' Hetis' daarom te verwachten, dat ten aanzien van'Nw-Guinea als re gel Nederland, alleen voor het Konink rijkoptreedt. - DU deelt minister Kernkamp mede in een memorie van antwoord op het voor lopig verslag van de Tweede Kamer naar aanleiding van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De rege ring acht het.' aldus de minister.- overi gens buiten twijfel, dat aangelegenhe den. Nw.-Guinea betreffende, behoren tot aangelegenheden van het Koninkrijk- In dien immers Nw-Guinea zou worden aan gevallen. zou de handhaving van de on afhankelijkheid van het Koninkrijk en de verdediging van het Koninkrijk in het geding zijn. Een Siamese jongenstweeling die Vrijdag te Okrika werd geboren, is in het ziekenhuis te PortHarcourt Zater dag gescheiden. De operatie is gelukt. Er zou een behoorlijke kans zijn, dat de kinderen in leven blijven. Hun moe der mevrouw Qniisa Jacob, komt uif dezelfde plaats als mevrouw Veronica Davies, de moeder van de Siamese tweeling, die het vorig jaar in Londen gescheiden werd. In hel Beierse dorp Bitrghausen, tvaar de bewoners door het water verrast werden, werd onmiddellijk hulp geboden door militairen van het Amerikaanse bezettingsleger. Voordat hü zün* preek begon, wide dr. B. H. van Apeldoorn tot de Prinses: „Deze kerk Is in zeker opzicht-Uw kerk." De Prinses is ln de oude kerk. die, ln'.dépoorlpr-don'F :een-bomharde- ment verwoest werd, gedoopt.'Zü heeft in' 1950 de eerste steen voor de nieuwe 'kerk gelegd. In zün preek'vestigde ds. Van Apel doorn de aandacht er op, dat de kerk weer de naam heeft gekregen, die haar door de jeugdige koning Edward de Zesde was gegeven, toenhlj in 1550 aan uitgewezen Nederlanders het kerkelük privilege gaf: „Templum Domini Jesu". Ongeveer 350 personen woonden in de met bloemen versierde kerk de in- wjjdingsdienst bü, maar een grote menigte volgde de plechtigheid buiten door middel van luidsprekers. Onder de Nederlanders, die buiten stonden, be vonden zich vele kinderen. De meeste Zaterdagavond zijn de Surinaamse minister van Financiën, nr. S. D. Ema- nueis en zün ambtgenoot van Onderwijs en Volksgezondheid W. E. -JuglaU, als laatste der Surinaamse gedelegeerden; naar de Rondetafel-Conferentie valt Schiphol vla New York'naar Pariina-. ribo vertrokken. Zü hebben na /afloop; der R. T. C. in'Europa nog enige weken; de zaken van hun land behartigd. -h i'; Met de/burgemeester van Rotterdam en andere autoriteiten aldaar beeft minister Emanuels gesproken over dé, mogelijkheden van een rechtstreekse; samenwerking tussen Rotterdam en Suriname vooronderlinge -hulp en bij stand, b. v.voor de opleiding vaaVper-. soneei der onder het Surinaamse departement van Financiën ressorterende diensten» zoals belastingen:' douane, -de postdienst, de uitwisseling van ambte-i naren e. d. Het is mij, aldus de- heer Manuels, gebleken. dat er* tè. Rotterdam voor Suriname een bijzondere,; belang^ stelling' bestaat. In deze' stad 'zaïy 'ècn. coördinatiepunt voor de samenwerking, worden gevestigd. --V. f&m Gisteren heeft men een der overspan ningen van de spoorbrug over hét Hol lands Diep/van haar pijlers gelicht en door een nieuwe vervangen. Dit* interes sante karwei, dat geheel volgens het door de afdeling. „Bruggenbouw" van de Nederlandse Spoorwegen gemaakte^ plan verliep,-vormde het begin van de* algehele vervanging van de '82-jaar oude brug door een nieuwe, die duhbel- sporig treinverkeer zal mogciyk - maken. De nieuwe overspanning, die met ge bruikmaking van de wisseling van het getü werd geplaatst, is .een"halve vak- werkbrug, die over veertien dager, als een tweede overspanning is geplaatst, compleet zal/ ztjn." Vtjf van deze ;vak- werkbruggen zullen tezamen met//eeh;/;&|ï plaatstalen brug de nieuwe spoür bru g* vormen. Gisterochtend óm vjjf uur is men"metp^ö§É de -wérkzaamhedén bégöhhëiL'Hét/trèiai^»®,, verkeer ;op de;:;internationale .;s(pqória^5f|MS» ;dde tussen Moerdijk en /■'WiUemsdoEpihet^jS^ Hollands Diep kruist, werd om -zeyen-,;-;, uur gestaakt.De;: peraonenvery<!ers-^p>(. dienst werd onderhouden met behulp van autobussen. Om half tien' had:;inöyp|vj§ de oude overspanning van de; sppprbruggg|j| .varendeen om kwart over twee lage het*nieuwèb"rugdeel"vast''pp;;de-,;pijlersi|'|;^,{ Onmiddellijk hierna begon de diein«L'j»p „Weg én Werken"- van de N.S. méflhétfep herstellen;,, van de v.noodz^eiykMwdjs^M verbroken verbinding.' 1 De 10-jarige jongen H. J., gewoond hebbende aan de Erasmusweg te Den Haag, is Zaterdagihiddag onder zand be dolven geraakt en door verstikking om het leven gekomen. Hij was niet vriend jes aan liet spelen op de Erasmusweg bü de Loevesteinlaan. Daar zijn straten aangelegd op het terrein, waar woningen zullen worden gebouwd. Deze straten liggen hoger dan het bouwterrein. In hep zand onder deze straten hadden de jon gens holen gegraven. Toen J. H. zün hoofd in een hol had gestoken, stortte dit in. Zün vriendjes en omwonenden probeerden hém uit te graven, maar slaagden daar pas in na tien minuten. De levensgeesten waren toen geweken. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwai. Twee 'straaljagers van de Cana dese Luchtmacht zijn ten Noordoosten van North Bay in de lucht met elkaar in botsing gekomen. Een piloot wist zich per parachute te redden, de ander kwam in de brandende' wrakstukken der machines om "het leven. mensen droegen oranje,, een gouds bloem of een lintje in hét haar. Koningin Juliana en Prinses Irene werdch. Tblj.' aankomst^ëh na "'de,', dienst toegejuicht. Nederlandse en Britee' vlag gen woeien naast, elkaar. De zon, die de .gehele" dag achter de wolken bleef, kwam te voorschijn toen de plechtig heden' begonnen. v v' Het Britse koninklijke huis werd. ver tegenwoordigd door prinses Alice, de echtgenote van de graaf van Athlone, Voorts waren aanwezig de aartsbis schop van Canterbury, dr. Geoffrey Fisher, wethouder Askroyd, die de bur gemeester van Londen, Sir Noel Be water, vertegenwoordigde, mr. D. U. Stikker, de Nederlandse ambassadeur te Londen, Sir Neville Bistier, tot voor kort Brits ambassadeur in Nederland, en prof. dr. G. C. van 'Niftrik, afge vaardigde van de Synode; der Neder lands Hervormde Kerk. De Nederlandse organist dr. M. A. Vente speelde voor de dienst begon. Na de dienst gebruikten de konink lijke gasten koffie met de leden van ae kerkeraad en zü lunchten later op de Nederlandse ambassade. De Koningin en de Prinses logeerden Zaterdagnacht op het Kensington-paleis als gasten van prinses Alice en de graaf van Athlone. Op het vliegveld Norholt waren* de vorstelijke bezoeksters Zaterdag begroet door de Nederlandse ambassadeur, mr, D, U-- Stikker, andere leden van de am bassade en de lord-kamerheer de Graaf van Scarbrough, i Zondagavond is er een grote brand uitgebroken in de inpaklopdsen van het veilingsgebouw te Loosduinen. Een overzicht tijdens de brand van het gebouw dat geheel uitbrandde. Heden is het prospectus gepubliceerd der emissie van 49.009.000, 15-jarjge obligatiën, 3'A pet. Nederlandse gul- denslenini? 1954, ten laste van de Inter national Bank for Reconstruction; and Development, meer bekend als de "We reldbank. De emissie geschiedt door een syndicaat van 14 Nederlandse ban ken onder leiding van rie Nederlandsche Handel - Maatschappij, N. V., Amster dam. De inschrijving zal worden- open gesteld op Dinsdag 20 Juli. 1954 tegen de koers'van 100 pet. De obligaties, die gedateerd zijn 1» Augustus 1954, dragen een rente van 3ü pet. 'se jaars én zijn voorzien van halfjaarlijkse coupons, vervallende 1 Fe bruari en 1 Augustus. De eerste coupon vervalt 1 Februari 1955. De lening is aflosbaar a pari in de jaren 1960 tot en met 1969 in tien ge lijke jaarlijkse termijnen van 4.000.000. De international bank heeft net recht van'1 Augustus 1960 af te al len tijde tot vervroegde algehele of ge deeltelijke aflossing der lening over te gaan, en wel tot 1 Augustus 1965 tegen de koers van 101 pet, en daarna a pari. De huidige emissie vertegenwoordigt de dere transactie van het bovenver meld syndicaat met betrekking tot obli gaties van de International Bank. In Mei 1950 werden door het syndicaat cer tificaten van de 3 pet, vijfentwintigja rige dollar-obligaties van de internatio nal bank, vervallende in 1972 ter beurze van Amsterdam geïntroduceerd. In Oc tober 1953 nam het syndicaat deel in de overneming van de 3 pet. driejarige dollar-obligaties van dè International Bank, vervallende 1956 en stelde het aan: het publiek de inschrijving open op no minaal dollars 2.000.000 certificaten van deze lening. De certificaten van -beide bovenge noemde leningen worden op dc beurs te Amsterdam verhandeld. De opneming van de obligaties der huidige lening in de: officiële prijscourant van de Vereeni ging voor den Effectenhandel te Am sterdam zal wordeh aangevraagd." Het feit, dat Nederland* met deze Uitgifte van doligatien in .'gulden»ten laste van de Wereldbank zijn kapitaal markt heeft heropend, moet van enorme betekenis worden geacht, en is een weerspiegeling van de grote vooruitgang, die hier na de oorlog is gemaakt, aldus heeft de heer Eugene R.Black, presi dent van' de International Bank for Reconstruction and Development te Was hington, vanochtend ten kantóre van de Nederlandsche;' Handel Maatschappij in Amsterdam tegenover "de pers verklaard. (Van een';onzer vereSaggrofersfsgp Een - hoog oplaaiende uitslaahde/ r brand, die tot ver in Den Haag 'én/ini,;' het Westland zichtbaar was, heeft 'Zon- -, dagavond op het terrein van de Coop. groenten veiling „Loosduinen eii om-,; streken" in Loosduinen acht dubbèle'f; loodsen mét verpakkingsmateriaal ge-; heel en twee loodsen gedeelteHjk jintó de as gelegd. De oorzaak van de; brand;:../, is nog niet bekend, maar 'men'.denkt!;:; aan de mogelijkheid van broei. 'Dè/;. schade aan de loodsen bedraagt vijftig; a zestig duizend., gulden. De schade; aan opgeslagen materiaal -1/ eigèn-.;' dom van een vijftal Westlandse exporteurs wordt op ten minste f 100.000 geraamd; '-■ ■vW Volgens het Engelse blad „Sunday Express" hebben Engelse geleerden het raadsel van de rampen met de „Cornets" tot oplossing gebracht. Men heeft vastgesteld dat de oorzaak van de ongelukken, die aan 99 mensen het leven hebben gekost „compressie- vermoeidheid" is geweest. De „Sunday Express" gaf de vol gende verklarirfg van het verschijnsel „compressie-vermoeidheid": De Comet vliegt op een hoogte van 12.000 meter, waar een mens niet in leven zou kunnen blijven, zelfs al maakte hij gebruik van een zuurstof masker. Daarom wordt dë passagiers ruimte luchtdicht afgesloten en wordt er binnende luchtdruk door het in pompen van lucht op peil gehóuden d.w.z. gelijk aan de luchtdruk op een hoogte van' 2000 tot 2500 meter hoven het zee-oppervlak. v Irf de 3000 vlieguren dat was het aantal dat dè verongéöukte Gomets ongeveer in*: hun logboeken vermeld hadden staan veroorzaakten ïlücift^Ê drukverschillen een 750 maal >/e'üi; uitzetten en samentrekken van dè^ cabine. Men kan dit vergely'ken" met;.p het voortdurend heen en weer buigen;- van een staaf aluminium: vroeger, óf 1 later moét deze breken." /-■ ï-.-r-*.' Volgens het blad heeft men zesï* \veken geledeneen Comet tot zirikèn|/5 gebracht in een enorme' watertanki~ Dag en nacht werd er water un^ëiÊÊt uit de cabine gepompt om een druKf?,? differentiaal te krijgen van '4 kiló'f/v per vierkante irfch. Vorige week eyénÉj| voor de middag werd het breekpuht'#i;_ bereikt. Het vliegtuig dat in de tank aan-- deze proef was onderworpen:;'werd volledig vernietigd, maar het/succèsi^ van de proefneming zaQ ;vrucHtén;j,'| afwerpen die tientallen millioehens® póridén- twaard Üjjtt.' .'Hetkan evenwel nog wel aiider-,:*,. half ;jaar duren vóordatldel.Cbm'èts-gli. weer inbedrijf zullen .kunnenftwoE^ den gesteld, aldus de Sunday :E3cj>rêa8?©"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1