Ramp in Midden-Europa Dulles plotseling naar Europa vertrokken Churchill doet verslag in p het Lagerhuis Ir a Schram terug in Nederland Regeling groot en Mém verlof drie. lichtingsploe In Tirol is a nu geweken Regenzone bereikte Nederland PRATEN OVER NIET IN) GENÈVE Aardverschuiving in Columbia. Prinses Margaret maakte, furore in Bonn Wandelen Vrijdag begmnèn grote manoeuvres op de Noordzee m. piNSDAG 13 JULI 1954 TWAALFDE JAARGAJVG No. 2820 Weerbericht Hollende stier door trein vermorzeld D vm mm®. Zweedss jacht door kotte^ binnengesleept Slaapziekte-epidemie op Okinawa DE OLIEBORINGEN IN SCHIEBROEK Hoffmann herkozen tot premier van Saarland In verband verkorting duur eerste oefening Recórd aantal deelnemers; aan Vierdaagse - V m Geen commentaar, zegt Bucldngham Palace 9' Walvis met poten Agent kon sich op *t nippertje redden Vacantie eindigde in Scheveningen' Veel slachtoffers Ook overstromingen in centraal China Kwaliteit beter dan die van Schoonenbeek? Prinses Margaret van Enge land, die. een vierdaags b ezoek aan West-Duitsland brengt, werd in Bonn hartelijk ver welkomd door president Heuss (rechtsen kanselier Adenauer (links). V-'- *^.v DE depressie, die de vorige]week in Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Tsjecho-Slovakije op verschillende plaatsen ongeveer vier dagen onafgebroken regen veroorzaakte, heeft thans Noord-Nederland bereikt. Van liet K.N.M.I. in De Bilt vernamen wij, dat de kern van de depressie, die nog steeds actief is," zich gedurende het weekeinde langzaam over Polen en langs de Duitse Oostzeekust naar. het Westen hééft bewogen. In Noordwest-Duitsland regent het op verschillende plaatsen reeds meer dan 24 uur lang. In Hannover bijvoorbeeld viel in één etmaal 60 mm, hetgeen overeenkomt met 60 liter per vierkante meter. Zóndag aan het einde van de middag bereikte het regengebiéd het uiterste Noordoosten; van Nederland. Op het vliegveld Eelde werd -gistermorgen om 7 uur 13 mm afgetapt. yip: 'SM- - ■BtMtt&aa: Witte de WIthstraat 30 Telef. 118700 (4 L) postbus 3112 Postgiro No. 424510 Klachtendicnst abonnementen 18.30—19.30 uur i Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700^. •..Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Reactie: TeL 111892 1 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. ji/'.V- Verschijnt dagelijks. O. A. KELNING en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. TETS WARMER OVERDAG Na opklaringen weer toenemende bewolking, maar waarschijnlijk overal droog weer. Vannacht iets kouder, morgen overdag iets wanner. Matige, tijdelijk zwakke haarZuidwest draaiende wind. Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S. BRLINS SLOT r\E overstromingsramp, die een U groot deel van Midden-Europa «troffen heeft, wekt in Nederland, dat bet vorig jaar zo zwaar onder bet ge weld van het water heeft geleden, pole sympathie met de slachtoffers, Al is het getal doden bij lange na "liet 'io hoog als destijds in Nederland r' immers ginds is gemakkelijker rlucht naar hoger gelegen gebieden mogelijk de gevolgen zijn overigens ]- dejastreue genoeg. Vele tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Tal van steden en dorpen zijn zwoar gebarend sommige zelfs vernietigd i; door het woest kolkende bergwater. De schade zal in de milliocnen Jopen. Daar komt dan nog bjj de economi sche schade, die deze gebieden treft, omdat deze ramp komt in de tijd van het toeristenverkeer, waarvan Zuid- Duitiland ec Oostenrijk vooral het inbeten hebbec. Op vele plaatsen waar anders in doze tjjd geen «poor van sneeuw te bespeu ren ligt de «néeuwthans vele voe ten dik. Onze gedachten g*«n in hartelijk me deleven uit naar de slachtoffers. Wij hopen, dat,'spoedig een keer ten goede mag intreden, dat de gevluchte bevol- 'king weer kan terugkeren en dat het toeristenverkeer kan worden hervat •Het stemt tot voldoening, dat Ne derland, dat het vorig jaar zozeer toet medeleven en de daadwerkelijke hulp van het buitenland ontving, toen het In so grote moeilijkheden verkeerde, thans ook terstond aan de hulpverle ning deelnam. Dit is zeker niet de sléchtste zijde van de zo sterk toegenomen internatio nale verbondenheid der volkeren, dat wij die nu ook tót uitdrukking kunnen brengen als éénder volkeren getroffen wordt-door:dergelijke rampen.^ (Van onze corr«spond*ni) Een losgebroken stier heeft Maandag morgen te Bergen op Zoom bijna een spoorwegongeluk veroorzaakt. Omstreeks half acht werd door eên expediteur een slier aan hei abattoir afgeleverd. Plotse ling wist het dier, toen de klep van de laadbak geopend werd. sich los te rukken en rende het Plein XIII. op. Na enkele tuinen en een deelvan de Jordaan ie hebben doorkruist/ rende de vluchteling de spoorbaan op. in de richting van Zeeland. Een hoofdagent, die op de fiets het hollende dier achtervolgd had, wilde het dier van de spoorlijn jagen omdat twee dieseltreinenlangs zouden komen. Toen het dier maar steeds op de lijn bleef lopen liep de agent zwaaiende een van de treinen, die inmiddels naderde, tege moet. Het is, onbegrijpelijk dat de wa genvoerder noch het dier, noch de zwaaiende agent heeft opgemerkt Met een geweldige klap werd het dier vermorzeld en dertig meter in de sloot langs de 'spoorlijn geslingerd. De agent moest, snel opzij springen om het vege lijf te redden. Pat vijfhonderd meter verder kwam de trein tot stilstand. Met- enkele minuten vertraging kon de dieseltrein zijn reis "vervolgen. E Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dalles, is;gisteravond onverwachts uit Washington vertrokken naar Parijs, waar hij, volgens een verklaring van zijn departement, besprekingen zal voeren, over het werk van de Geneefse conferentie met de Franse premier Mendès-France en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Eden. Zoals bekend, is Mendès-France op het ogenblik in Genêve druk bezig met de communisten één of andere regeling uit te werken voor een bestand in Indo-China. Van Britse en Franse zijde is de laatste dagen aandrang op Dulles uitgeoefend, om zich niet langer afzijdig te houden.'Dulles' reis naar Parijs vindt plaats op uitnodiging van Mendès-France. Waarnemers geloven, dat Dulles naar Genêve zal doorreizen, wanneer hem blijkt, dat hetgeen de nieuwe Franse regering in Indo-China voor ogen staat, niet oneervol is. De premier van communistisch China, Tsjoe en Lai, is gisterenin Genève terug gekeerd en zeide bij zün aankomst, dat de conferentie op het punt staat een be langrijke fase in te treden. Hij geloofde, dat zij de vrede in Indo-China zou her stellen. mits ieder een verzoeningsgezinde geest aan de dag logde. Ook minister Eden arriveerde Maandag weer in Ge nève en had een onderhoud met Molotow. Hedenmorgen spreekt Mendès-France voor de tweede maal met Tsjoe en Lai* .Gisteren heeft Mendès:France volgens Franse bronnen mot de Vietminh-premier Pham van Dong een realistisch gesprek gevoerd over de aan te nemen "bestands- linie. De Franse premier zou de 18e breedtegraad hebben voorgesteld, de com munist zou de 13e breedtegraad geeist hebben. Beide linies houden de ontrui ming van Hanoi en Haiphong door de Fransen in, tenzij daarover een afwijken de regeling zou kunnen worden getroffen. Het schjjnt, dat Londen en Parijs Dul les er toe overgehaald hebben, om weer interesse voor deze besprekingen te tonen op de grond, dat het gebrek aan solidari teit van het "Westen de communisten er toe verleidt hun „prijs" op te drijven. Churchill, die gisteren in het Lagerhuis vérslag heeft uitgebracht van zün recent bezoek aan "Washington, verkleinde daar bij de tussenEngeland "en Amerika: be staande meningsverschillen za veel hij kon. Zo herleidde,hij zijn besluit om met ÊisehhóWer' te gaan praten tot de Ame rikaanse proeven met de waterstofbom. De destijds door het Congreslid Sterling Cole- gedane onthullingen daarover had den hem;„stomverbaasd" doen staan. Hij had toen besloten naar Elsenhower te gaan, omdat hij zich over Engelands ge brek aan gegevens daarover ernstig be zorgd maakte. Volgens Churchill stond de waterstof bom bij de besprekingen in Washington op de voorgrond. Daarnaast verklaarde hü: ..Wij hebben, naar ik meen, enige mis vattingen, zelfs enige nachtmerries ver dreven uit de gedachten van onze Ame rikaanse vrienden omtrent het doel van onze politiek. Met kracht wees Churchill bedekte so cialistische critiek op Dulles' afwezigheid te Genève van de hand. De Verenigde Staten waren daar volgens hem voldoende Van onze Haagse redacteur. De vacantiereis van.de Zweedse zakan- nan'C. Grclander heeft gisteren een on- «Jdig einde gekregen in Scheveningen, waar z(jn onklaargeraakte en beschadig- oe jacht, de Vanadis, de haven binnen gesleept moest worden. De heer S. Gro under had zijn vrouw en döchtèrtjë van 4ne jaar en een Deense vriend aan boord, hij. was Vrijdagmorgen van Cuxhaven vertrokken en wilde vandaar' via IJmui- Jeti naar Engeland oversteken. Hét. slech te weer overviel het gezelschap en gis termorgen noodzaakten beschadigingen •jan de mast en een defect aan de motor Je eigenaar van het jacht er toe hulp in je roepen.- Het scheepje bevond zich toen tassen Zandvoort en Noordwljk. De ZS 1, een kotter; die met een Stellëhdairise be manning onder schipper J. van Oers- in <te omgeving was nam het jacht op sleep touw en trok 't over de onstuimige zee naar de Scheveningerhaven waar men omstreeks half zes gistermiddag arriveer- ,5i De sleep werd geëscorteerd door de reddingboot Arthur, die ter 'assistentie was .uitgevaren. Het slepen ging met grote Moeilijkheden gepaard. Onderweg brak aan boord van het jacht een bolder, waar- de sleepkabel bevestigd was en bij Pij binnenvaren van de "haven werd de 5®®g.van het Zweedse schip beschadigd, net .jacht werd .gemeerd bij.de Scheve- Mngse sleephelling. Okinawa zijn meer dan 50 personen overleden in een slaapziekte-epidemie, v-v nieldde het .Japanse nieuwsagent- ™ap Kyodii gisteren. agentschap zeidé. dat een autori- J*Jr: van „de gezondheidsdienst op Oki- gWïgisteren in Yokohama is aangekó- ®enen meldde.dat 100 personen door de E*.kte .waren aangetast, van wie er reeds .w waren overleden. Het jacht „Yanadis" met de „Arthur? langszij. Ongeveer zes. km. van Medellin in Columbia zouden Maandagavond bjj twee aardverschuivingen honderd personen om' het leven Lgekomen zijn. Na een eerste aardverschuiving, waarbij tien mensen het leven ver loren, verzamelde zich een groot aan tal nieuwsgierigen. Opdat ogenblik deed zich een nieuwe aardverschui ving voor, waardoor een groot deel der omstanders bedolven werd. De ziekenhuizen van Medellin liggen vol gewonden en doden. Er zijn' op roepen tot de bevolking gericht om bloed te geven. De communistische pers en radio maakte gisteren gewag van ernstige overstromingen In Centraal China. De overstroming is volgens de berichten het hevigst in de provincie Hoenan, waar de rivier de Toengting buiten haar oevers is getreden] Enkele duizenden .hectaren rijstvel den staan onder water. Gedurende het weekeinde waren meer dan een millioen •boeren Ingeschakeld hij de versterking van de dijken over een lengte van 25.000 kilometer. Do olieboringen in Schiebroek leveren per dag ongeveer duizend liter olie op, zo vernomen wij. Er wordt than* .vier uur per dag geboord met behulp van een zgn. „jaknikker"- De verkregen ólie wordt met tank wagens naar Rijswijk vervoerd waar het zoute water word©verwijderd. Van daar gaat de olie naar Pernis waar de raffinatie plaats heeft.;,De kwaliteit van de olie zou beter zijn "dan die welke in Schoonenbeek gevonden wordt. Omtrent de ontwikkeling van deze proefboring ■kunnen nog geen verdere bijzonderhe den worden verstrekt. vertegenwoordigd. Verder maakte hU be kend, dat Engeland er voorlopig niet. op zal aandringen/dat rood "China zal wor den toegelaten tot de Verenigde Naties. De storm, die over'deze kwestie In Ame' rika was ontstaan, had hem verbaasd. Churchill noemde de gemeenschappe lijke verklaring van Washington een handvest ter vernieuwing van de kame raadschap en broederschap, welke de En gels sprekende wereld verbonden in de laatste oorlog. V1';;;-'' Een andere verzoeningsgezinde opmerk king van de Britse premier was, dat een collectiefverdedigingsstelsel voor Zuid- oost-Azlë (sterk bepleit door Dulles) niet in strijd zou zijn met eventueel in Ge nève te bereiken regelingen,jwant het zou altijd te bezien blijven of die zouden wor den nageleefd. Scherpe woorden richtte'Churchill aan Frans adres. Het zou „weinig minder dan dwaasheid" zijn, om Duitsland (door niet aanvaarding der E.D.G.) geen andere keus te laten dan een nationaal'leger op te bouwen, ja het zou „stellig een tragedie" wezen, als Frankrijk deze gelegenheid, om Duitsland terug te" brengen in de volke- reniamilie, zou laten passeren. Gisteravond omstreeks negen uur is de 67-jarige Opa Schram uit Driebergen, die op 23 Maart jL vertrok en de 5.000 km lange afstand vice-versa Holland- Rome te voet aflegde door Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk in Italië, te Eysden op Nederlandse bodem teruggekeerd. Burgemeester Duy- srngs van Eysden verwelkomde de kra nige wandelaar, die monter, maar ge taand door regen en wind, zijn dagelijkse wandelingen van gemiddeld 50 km heeft gelopen gedurende thans 105 dagen. Hy was op de terugwég over de St. Gotthard met haar 45 haarspeldbochten gelopen en kwam Maandag van Banneux, Vandaag zou hy doorgaan naar Roer mond, waar hU een avond en een nacht in de familiekring van zijn zoon zal doorbrengen. Woensdag gaat de voet tocht verder via 's Hertogenbosch en Geldermalsen naar Driebergen. Mis schien, dat men hem daar wel met'mu ziek zal komen afhalen, veronderstelde Opa Schram, want hij zou het leuk vin den, de laatste kilometers op de maat van de muziek thuis te komen. Opa Schram is enthousiast over de tocht. Het parlement van Saarland heeft Maandag Johannes Hoffmann tot pre mier herkozen. Hoffmann werd alleen gesteund door de 28 afgevaardigden van zyn Christelijke Volksparty. De ,16 leden tellende fractie van de sociaal-democraten onthield zich van stemming, terwijl de drie communisten tegenstemden. Zoals bekend maakten de socialisten deel uit van de coalitieregering onder Hoffmann, die tien dagen geleden naar aanleiding van meningsverschillen tus sen de sociaal-democraten en de Chris telijke Volkspartij over binnenlandse aangelegenheden, met name over het wetsvoorstel inzake de bedrijfsraden, aftrad. Men verwacht, dat Hoffmann een re gering uit leden van zyn eigen partij, mogelijk met enige onafhankelijker!, zal vormen. Prinses Margaret heeft gisteren vele Duitsers voor zich ingenomen tijdens een' koninklijk bezoekzonder prece dent dat een nieuw tijdperk in de Brits-Duitse betrekkingen schijnt in te luiden. De zuster van koningin .Elizabeth was het eerste lid van het, Britse koningshuis datsinds 1912,- toën; de"' óKaiser" er nog was. een bezoek aan .een Duits staats hoofd brengt. .'Vn; Naar schatting 15.000 Duitsers' waren uitgelopen om de 23 jaar oude prinses toe te juichen toen zü door de straten van de kleine Westduitse hoofdstad reed. „Schau. wie scbön" (kyk. hoe aardig) riep de Duitse menigte, toen zy de prin. ses zag. Men was het er "algemeen over eens. dat in de rijf jaar, dat de i Bonds republiek bestaat, er geen charmantere goodwill-ambassadeur in Bonn is ge weest,-' ook al was het- slechts voor drie en een: half tuur. 'Het: hoogtepunt van, hetbezoek' .was een lunc^'-welkeJ'werd aangeboden- 'door. 'de-'70 '5aar~ÓuderT>tesidentt*.Héuss-->éS dé 78 jaar oude bondskanselier Adenauer. Eén gast - zei, dat dé jprïnseszich "kènné- ïykzeer goed geamuseerd had en hy was van mening, dat het bezoek „voor honderd procent éen diplomatiek" suc ces" was geweest. 7 De prinses zal 'drié:'dagen verblijven by de Britse troepen in Duitsland. DE A.N.W.B. heeft besloten de bondswandelwegen wegens gebrek aan belangstelling niet langer in stand 'te .houden.. ".i i Slechts vier blijven er gehandhaafd: In Twente, In het Gooi, in Zuid-Lim burg en bij Castricum. Het is een tijdsverschijnsel. Vroegea- waren er mensen, die er in hun va cantie op uittrokken omvoettochten te maken. Daartoe dienden de bands wandelwegen, die door de fraaiste streken] van Nederland, vaak dóór schone particuliere landgoederen, lie pen. Maar de' individuele voettochten zyn uit de mode; geraakt. Er is nog wel animo voor groepswandelingen, maar daar deugen- deze bondswandel>vegen als regel niet voor. De auto, de fiets en de bromfiets hebben het toerlscaé- verkeer te voet uitgeschakeld. Het is jammer, dunkt óns," want het is een verarming. Men kan niet beter vacantie houden, men] kan] niet óp doeltreffender wijze van de natuur genieten dan door te wandelen. - Maar de modem* mens 'schijnt dat niet meec door te hebben, -r Vrijdag a.i. zullen in de Noordzee grote, manoeuvres van -de* luchtmacht'en de' marine van de. NATO beginnen, die tot 25 Juli. zullèn duren. - t- Aan de manoeuvres, genaamd „Oefe- x"™- ning Haul"] zal worden, - deelgenomen door meer dan 1000 schepen.'..Het .doel; van de oefening is de verdediging van konvooien tegen aanvallen van onder- - zeeërs te., beproeven. Snelle 'Britsé -en-;.: Noorse patrouilleboten zullen onder de Belgische en Nederlandse kust nacht-:';: aanvallen, doen op konvooien. - Descheepsbewegingen lin' HétKanaal zullen worden u itgev oerd- onder- strenge;.'] konvooiregelingéh niét bescherming öoóvjf Britse, Franse, Belgische cn .Nederlandse]:?:-; marinestrijdkrachten. "- De oefening zal-samenvalle-n met-jjOefe- ning Dividend" voor da luchtverdedï--: ging van Engeland en „oefening 'Winch".', van het Britse leger. Bij de laatste oefening zullen 4500 man'-.' van het" Britse vleger- óefehèn in'-het-fpht^ia laden van 8000]ton voorraden.'op .de.stran-; r- Seri.]]nabij Zéébrugge. Gedurénde::.dit '-' óhtladaii; zuilen.x-luCht^cht^eiv'hnmj^jBg^^^^1 g'esinHileer'de:-aanvalIeh'i'iütvóerenjvg]?S.v;.'?:h-j>^ De „Oefening Baul" -staat onder zamenly ke leiding van-,admiraal Sir' Johh':"x "-?'';' Edêlsten.1-] bevelhebber Svah Lhet;Kahahl-]-;.BÏi commando, en luchtmaarschalk SirÏJohh?-^ Boothman, bevelhebber- derL'";maritiemeSiv- luchtmacht in het Kanaal-commando..-De onder hen staande bevelhebbers -zullen deelnemenvan hun h'oofdlcwartierenï in' België, Frankrijk, Nederland en de Britse: eilanden -uit. De chef van de Generale Staf heeft aan de minister van Oorlog voorstellen ge daan tot het verlenen van klein c.q. groot verlof aan de dienstplichtigen van de lich tingsploegen 1952 3, 195Ï 1 en 1953 2. Deze voorstellen zijn, wat betreft laatstgenoemde ploegen, gebaseerd op de beslissing van de regering Inzake de verkorting van de duur rvan de eerste oefening tot 13 c.q. 21 maanden. De ehef van de Generale Staf heeft de voorstel len, gedaan in afwachting van de defini tieve grootverlof beschikking die in' de legerorder zal worden gepubliceerd. Met ingang van 31 October wordt-groot verlof verleend" aan de dienstplichtige vaandrigs en kornetten (ook zij die tij- delyk de rang van reserve-tweede-lui tenant r Leden), sergeanten, wachtmees ters, kt poraals, soldaten der 1ste klasse en sok'iten behorende tot de lichtings- ploeg 1952 3 (voor de eerste oefening in November 1952 in werkeiyke dienst gekomen) alsmede aan hen, die daar mede de eerste oefening hebben aange vangen of vervolgdeen en ander voor zover niet reeds eerder groot verlof werd verleend. Aanvankeiyk was de klein ver lofdatum voor deze categorie bepaald op 11 November 1954. 1953 1 (voor de eerste.oefeningin wer kelijke dienst gekomen in April 1953) als mede aan hen, die daarmede de eerste oefening hebben aangevangen of ver volgd. Er zijn uitzonderingsbepalingen vastgesteld, voor een aantal dienstplich tigen. •■]'- Dienstplichtigen van 'de lichtingsploeg, 1953 2 (opgekomen in Juni 1953) alsmede zy, die daarmede de eerste oefening heb ben aangevangen of vervolgd, gaan op 21 November 1954 en 1 Februari 1955 resp. met klein en groot verlof. Ook- voor een gedeelte van deze ploeg'zijn uitzon deringen'gemaakt. Het secretariaat van de Nedèrlandsèy Bond voor Lichaihelyke Opvoeding;;, deelt mede, dat het" aantal, inschrijf vingen voor de Vierdaagse te Nymer*;;, gen thans 11.110 bedraagt (5986;mili-;=:: tairenen 5124 burgers).; Voor de afstanden. .55 km;150 i inif: 40 km en 30 km zullen respectieve- ■lijk: -1392,1375, 8084, én; 259' dè'elne|-j; mers staiten. Ei: zijn ó.m. inschrijf' vingen binnen gekomen uit Amerika], België, Engeland, Frankrijk, Luxem-;.'; burg eri Zwitserland. 'Wv£'-: vi iM'm "Wi i1' i i- -■]--;-- Gisteravond werden in vijf iWïtlden-Europese landsn nog steeds -honderden plaatsen bedreigd door watervloed, maar de .weerkundigen leidden uit het minder hevig worden van de regens af, dat het' ergste leed thans geleden is. 'Een leger ramparbeiders was koortsachtig in de weer om de water-, gas- en- electrlciteltsvoorziening te herstellen, terwijl de slachtoffers van de overstromingen nieuwe vijanden het hoofd moesten bieden, nameiyk besmettelijke ziekten, plunderaars en door de honger driest geworden ratten. SiOa Met ingang van 31 October 1954 wordt klein verlof en met ingang van 1 Decem ber 1954 groot verlof verleend aan de dienstplichtigen van de lichtingsploeg Vier doden en vijjtien gewonden vielen er te betreuren toen deze Belgische bus by Bernkastel in Duitsland door een muur heen een ravijn in reed. De 'büs sloeg tweemaal over de kop alvorens tien meter lager weer op een straatterecht te komen. De vermoedelijke oorzaak van het ongeval is het weigeren van. een rem. De meeste rivieren,die vijf dagen lang helse kolkende stromen zijn ge weest de Donau, de Elbe, de Inn, de Ilz en de Isar waren gisteravond een stuk rustiger geworden en stegen weinig meer. ook op de ongunstigste punten. In Duitsland en Oostenrijk werden 65.000 mensen geëvacueerd.* Het aantal daklozen ten Oosten van het IJzeren Gordyn in Oost-Duitsland, Hongarije en Tsjeehoslowakye was niet bekend. Het aantal doden in West-Duitsland en Oostenrijk is gestegen tot 32. Het Beierse boerenstadje Deggendorf, dat aan de Donaugelegen is, waar deze rivier samenkomt met de Isar, verkeerde nog in het grootste gevaar. Alle mannen tussen de 18 en 60 jaar werden daar onder bedreiging met straffen opgeroepen zich bü de politie te melen. Een noodtoestand is er afge kondigd en er werden speciale nood- brigades gevormd om. de afbrokke lende dam om de stad te redden. Het Beierse ministerie van Land bouw heeft gewaarschuwd, dat plun deraars mogelijk zullen trachten- in te breken in veriaten huizen, nu het water langzaam begint terug te vloeien naar de rivieren. Dit probleem, wordt des te ernstiger, omdat de meeste politiemannen werden opgeroepen om dijken en dammen te versterken, In Wenen patrouilleren officiële scherpschutters in groepjes langs de Donau. Rattenverdelgingsploegen strooi den vergif langs de oever om de ratten te bestrijden, die uit riolen waren verdreven door de vloed. De stedelijke autoriteiten hébben gewaar schuwd tegen de van honger "dolle ratten sommige zo groot als kleine honden dieaanvallen kunnen doen op mensen en ziekten kunnen verspreiden. •Meer naar he- Westen. In - de Oos- tenrükse Alp.- v-reek Tirol was de toestand zeer verbeterd. De autori teiten zeiden, dat er niet langer gevaar teduchten was voor het: gebied..;®3;3 In de Russische zone lijkt de toe- stand thans het ernstigst. De Elbe, Pleisse en Saaie zyn overstroomd in de steden en dorpen en hebben weg en spoorwegverbindingen verbroken, bruggen en dammen weggeslagen. Evacuaties werden bericht uit Leip- - zlg, Chemnitz, Halle. Gera. Altenburg,:; Schnaditz, Gruna en Treben. Een" woordvoerdervan Buckingham: Palace heeft gisteren verklaard, dat: hij, absoluut geen commentaar: had wat- betreft in' New York gepubliceerde berichten, dat -koningin Elizabeth begin": volgend jaar haar derde kind verwacht.; De Britse kranten' schonken vandaag: slechts weinig aandacht aan het New Yorks krantenbericht C 'jSi Op het 'Japanse eiland Hokkaido, t Easasji, is het fossiel van een. walvis* met poten gevonden. Hét fossiel heeft 9 poteng;DoórMe|^l! vondst zou de theorie, dat walvissen vroeger zowel op het water als op^ v; hét land leefden] bevestigd worden,-' Het walyjsfossiel zal pp::] dégihterr nationale conferentie over.-walvissen,.' die te Tokió op'.19 - Juli:.zaiubeginnen,2-L: tentoon wordèn gestéld. "■XX. SRI SS:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1