Franse premier vecht voor zijn vredesplan Dulles nog altijd niet erg toeschietelijk Top van de vloed bereikt Wenen HpeLvanfHollandMijft paraat m Diner van grote betekenis Nieuwe sociaal-democratische werkgemeenschap in P.v.d.A.? Defensie van Nieuw-Guinea volgend jaar voltooid? r In Duitsland wordt thans Dessau meest bedreigd Bondsdag onderzocht gedragingen van Duitse toeristen V.N. moéten ontslagen employe's betalen „De Donau kookt Giro 777 duurt: wport 1^1 WSm WOENSDAG 14 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2821! Weerbericht De Amerikaanse hulp aan Frankrijk Illilfl Parlementslid somt paar staaltjes op m SSBEEBSiii mm VrS. yémpg^^iUt^é hulp aan Thailand Egypte verwérpt énige pun ten van Britse voorstellen^: Vietminh-aanval in Zuid-Laos 9 Nög eens met helicopter zo'n 'W_ -JJ Wetsontwerp bomvrij kanaal door Panama Do republikeinse senator. Francis Case. heeft Zaterdag in de Senaat ver klaard; dlat hij deze week een wetsontr werp zal indienen voor de aanleg van een nieuw bomvrij kanaal door Panama. „Uitstekend" wmmm Hitlegolf in de V.S. >*j®t msm Indrukken van. een - Nederlander pi 'af '-MH ij Hulp aan M.-Europa V - - De Unie-bëspirekingen Dodelijk ongeval te Rotterdam Moordaanslag op lij farts van* de Bey van Tunis ia Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschynt dagelijks. pirectSe: O. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN Geldig tot Donderdagavond. r WISSELEND BEWOLKT ';V'f Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien.I: Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag.: Matige tot krachtige Westelijke wind. o' Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De republikeinse fractieleider. Sen. WiMiam Knowland, heeft verklaard nog steeds van mening te zijn, dat de V. S. spoedig een definitief ant woord van Frankrijk moeten ont vangen betreffende de E.D.G, De senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen had gisteren met acht tegen vüf stemmen een door Knowlarfd ondersteund voorstel om de militaire hulp aan Frankrijk en Italië op 31 Dec. stop te zetten, indien zij het E.D.G.-verdrag niet bekrach tigd hebben, verzacht, Knowland vertelde echter aan journalisten van mening te zijn, dat het nog' mogelijk zal zijn een of andere aanvaardbare formule uit te werken, waardoor, het voorstel een krachtiger vorm krijgt. Knowland gaf te kennen, dat hij en arfdere republikeinse leiders in de senaat hun strijd in de" plenaire senaatszittingen zutflen voortzetten. Door hun respectieve regimentscom mandanten zyn Dinsdag op het terrein tan de Nieuwe dlexanderkazerné in Den Haag zeventig reserve 2de luite nants der Artillerie beëdigd. Zij behoren tot de regimenten lichte luchtdoelartillerie Betuuie, Hoek van Holland en Kornwerderzand en de regimenten zi vare luchtdoelartillerie Rhenrn, Vaal haven en Ypenbitrg. Een overzicht tijdens de beëdiging. De ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika Engeland en Frankrijk hebben gisteravond in Parijs geconfereerd over de Indo-Chinese bestandsbesprekingen. Dulles arriveerde hier des middags, per vliegtuig uit Washington, Mendès-France en Eden uit Genève. Volgens Parijse waar nemers wensten beide laatstgenoemden de Amerikaanse „boycot" van de Geneefse conferentie op te heffen en Dulles' afkerigheid van de door Frankrijk nagestreefde vredesregeling te overwinnen; Deze plotseling opgekomen conferentie markeert de moeilijke ver houdingen, waarin de drie. grote Westelijke bondgenoten ten - opzichte van elkander geraakt zijn. Amerika en Engeland staan momenteel scherp tegenover Frankrijk wat betreft de Europese Defensie Gemeenschap. Frankrijk en Engeland staan even scherp tegenover Amerika wat betreft de politiek, te voeren In Zuidoost-Azië. Beide problemen zijn door Dulles ter tafel gebracht. Na zijn aankomst op Orly verklaarde Dulles nog steeds van mening te zijn, dat een NAVO voor Zuidoost-Azië de Fran sen van nut zou zijn. Van zulk een NAVO willen Frankrijk en Engeland voorlopig nog niet horen. Dulles verklaarde voorts dringende Europese vraagstukken" te willen bespreken. Daaronder zal wel de EDG-kwestle moeten worden verstaan. Volgens de Amerikaanse minister zouden de FarUse besprekingen de nutteloosheid onderstrepen van de communistische po gingen, om verdeeldheid te zaaien. Een uur later arriveerden Mendès-France en Eden in Parijs. Mendès-France, ver moeid, ongeschoren en gestoken In een gekreukt costuum, overlegde op het vlieg veld haastig met een dozijn Franse mi nisters: Deze vertelden hem, wat- Dulles had gezegd. De'Franse premier trok een lang gezicht. •Eden en Mendès-France hadden,in Ge nève ai een drukke- dag achter de-rug. Besprekingen met Molotow, TSjoe En Lai én de reizende Indische ambassadeur Me- zevental bekende figuren uit de fs.rtij van dc Arbeid, ds J. J. Buskes, A. van Isvcidt Frits Kief, dr P. J. ïMeeriens, dr' J. H. Itenken, mr P. van iThijn en Sam de Wolff, heeft het initia tief genomen voor een onderzoek, dat tot doel heeft na te gaan' of de moge lijkheid bestaat in de Partij: van dc Ar- "beid een Sociaal-Democratische Werk gemeenschap op te richten. Zij hebben tot een aantal partijleden een oproep gericht, die ais schriftelijke discussie- grondslag moet dienen. Met nadruk hebben - deze' initiatiefJ nemers vanochtend medegedeeld, dat ,.zu beslist nietde vorming vanseen oppositie-groep binnen de partij be ogen". ..Toen na het begin van 'dë' eerste z.g. politionele actie tegen de Republiek In donesia een aantal leden de P.v.d.A ■verlieten". aldus de initiatiefnemers; verloor het destijds bestaande 'sociaal democratische centrum in de Partij 'zijn grondslag. Het werd opgeheven.' Thans zyn velen weer in de partij terugge keerd en anderen staan op het punt zich by de P.v.d.Aaan te sluiten",1':': i] .*Wij onderzoeken aan da--hand van stellingen, -die aansluiten*7-;aan' punten uit het partijprogrepkjygttUè' -weliswaar daardoor een nadejMéccent krijgen) de mogelijkheid om. tot "de oprichting van de? werkgemeeiw.-hap te .komen", zo luidt het ovc.jge commentaar. „Wij worden Haartb geleid door de gedachte flat in verband met de jongste politieke Een piloot van een helicopter van ;het Amerikaanse leger, die helpt bij 'hetreddingswerk in Beieren, pikte verscheidene men sen op, die op het .dak van een boerderij zaten. Op zijn terug weg viste hij van een dak een man op, die. hem vagelijk be kend voorkwam. ..Heb ik u niet al een paar uur geleden gehaald?" vroeg de piloot. ..Ja", antwoordde de man, „ik vind het vliegen in' een helicop ter fijn en daarom ging ik per roeiboot weer terug". - ontwikkeling in Nederland al datgene moet'worden ondernomen, wat de P.v.d, A. sterker kan maken en de partij kan laten zijn, wat ze naar ons inzicht, wor den moet: de concentratie van 'alle Ne derlandse socialisten".: it; Volgens Case'kan één bom de sluizen van het bestaande kanaak vernielen en twee jaar buiten' dienst stellen. non. Naar het schijnt is Mendès-France tot de overtuiging gekomen, dat de com munisten in Indo-Chjna oprecht vrede wensen, maar dat zij deze vrede onder schreven willen zien door Amerika. On getwijfeld heeft hij Dulles dit onder ogen gebracht als argument, om mee te gaan naar Genève. Overigens wendde Molotow gisteren ongenoegen voor over het feit, dat de beide Westelijke staatslieden juist nu de besprekingen onderbraken, om in Parijs te gaan praten met Dulles. ïFordt hij meegetroond Zal men er in slagen de Amerikaanse minister er toe over te halen, om Eden en Mendès-France vandaag te vergezellen, als zij, zoals afgesproken, naar Genève terugkeren. De grote moeilijkheid is 'de verdeling van Vietnam. Frankrijk en En geland zijn daartoe bereid, maar de V.S. hebben dat denkbeeld nooit willen aan vaarden. - Intussen werd gisteravond in Londen van gezaghebbende zijde het gerucht ver spreid, dat Engeland en; Amerika het „ta melijkwel eens"'waren over drie grond voorwaarden voor een Indo-Chinese re geling. Een er van is een verdeling van Vietnam ergens tussen- „de^16e en 18e brëédtègraad. Vérder moet ër uitwisseling vaa^bevo4kingsgrQepen>.zijn, er „moeten Franse StéunpunteriJn hét Noovdeh-blij- yjeidj de demarcatielijn moet .verdedigbaar zijn. Amerikaanse steun zou" afhankelijk zijn van de vraag, bp welke wijze de com munisten deze punten bereid zijn" te re gelen. Mendès-France bezocht Dullés gister avond in de Amerikaanse ambassade. Daarna reden zij naar het Palais Matig- non. voor een officieel diner, waaraan ook' Eden 'deelnam. Tevens zaten de adviseurs der ministers aan. De. Franse premier zeide tot journalis ten, dat de onderhandelingen in Genève uitstekend verliepen. „Denkt u, dat u de door u gestelde .tijdslimiet van 20 Juli nog zult halen?" Mendès-France antwoordde: „Ja", - Volgens mededelingen van personen, die aan de conferentietafel hebben deel genomen; hebben de deelnemers openhar tig hun mening geuit. De besprekingen zouden volgens deze zegslieden zeer ver uiteenlopende standpunten opgeleverd hebben. Het feit, dat de drie ministers heden morgen om half twaalf opnieuw bijeen zouden komen, bewijst, dat géén'defini tieve besluiten genomen zijn; Een woordvoerder heeft verklaard, dat de drie ministers besloten hebben de ver schillende standpunten nog eens te over denken en" over een en ander nog eens een nachtje te willen slapen. MendèsrFrance heeft na het diner, dat uur geduurd had, verklaard: zeer vol daan te zijn, Hij deelde aan verslaggevers mede, dat slechts over problemen van de Geneefse conferentie gesproken was. Een andere woordvoerder zei, dat ook gesproken was óver het collectieve veiligheidspact voor Zuid-Oost-'Azië, waarop Dulles aange drongen heeft. Tenslotte was het pro bleem van het herstel van Wést-Duits- lands souvereiniteit ter tafel gekomen, zei hij. De Amerikaanse congres-commissie voor. atoomenergie heeft Dinsdag een ontwerp van een wet goedgekeurd, die het mogelijk zou maken geheimen betreffende kernsplijting met ge allieerde landen uit te wisselen. De wét maakt het bovendien voor .de particuliere industrie mogelijk, -zich bezig te houden met atoom-onderzoek en de toepassing hiervan. De overstromingen, die Zuid-Duitsland en Oostenrijk teisteren, hebben ook dit kloosterjinjNeuhaus,/by de rivier de Inh) zwaar geteisterd. i. - Geiinijormeerde volkspolitie-agenten evacueren met behulp van opvouwbare boten de i bevolkingvan Greis in Thiiringen,die door het water zijn - verrast. De Donau heeft in Wenen zijn hoog ste niveau bereikt sedert 1899 en de stijging was gisteravond nog niet tot stilstand gekomen. In het water drij ven talrijke kadavers en tonnén wrak hout. Noodploegen bewaken de oevers. De situatie op bepaalde punten van Tsjechoslowakije is. catastrophaai. Ook in Hongarije worden gebouwen geëva cueerd, m overstroomde streken. Russi sche soldaten en Oostduitse politie le veren een zwaar gevecht tegen het stij gende water van de rivier de Mulde in Dessau. Mogelijk zal gehele bevol- In het centrum van de Ver. Staten heerst een hittegolf, waardoor reeds acht personen om het leven zijn ge komen. In Pittsburg is een ^tempe ratuur. van 49 .graden.'Celsius*'-geme ten, ?in Oklahoma steeg, het kwik "kot 42- graden.' Plaatselijk heerst 'water gebrek. -"."/f'o'f®: Het Duitse parlementslid, Gustav Adolf Gedat, van de Christen-Demo cratische Party, heeft in scherpe be woordingen het wangedrag van Duitse toeristen in het buitenland, o.i Neder land, gelaakt. Hij verklaarde op een persconferentie, dat sommige Westduitse toeristen zich in het buitenland schan dalig gedragen en dat het tijd wordt voor de Duitse regering om hieraan Iets te doen. -• -. .- - Hij gaf de volgende voorbeelden: Jonge Duitsers razen met topsnelheid op motorfietsen door Franse dorpen. De Fransen hebben maar een woord voor deze woestelingen. Dat woord is „boche". Deze woestelingen doen alsof die dor pen hun particulier bezit zijn. Op het vliegveld van Kopenhagen stapte onlangs een Duitse zakenman een vol vliegtuig binnen en kondigde met- luide stem aan: „Ik wil een goede plaats- hebben voor het raam"; In Italië werd een Duits parlements lid door een groep Duitse toeristen met een pak slaag bedreigd, toen hij hun zei, dat zij zich in een openbare gele genheid behoorlijk moesten gedragen. „Hou je bek, vette parlementariër", schreeuwden zij... De vereniging van Duitse vrouwe lijke lifters heeft onlangs in een groot weékblad de volgende advertentie ge plaatst: „Laten Duitse mannen, die een autotocht naar het buitenland gaan ma ken, een vrouwelijke lifter meenemen als ambassadrice van plezier". Gedat zei tenslotte, dat hij zelf vijf bussen vol. met dronken Duitsers uit Nederland had zien komen. „Ik werd vuurrood van schaamte", zei hij. „Men ■mm In Hoek van Holland, dat" een belang- rijke ról jspeelt - in de scheepstvcreÜ.t wordt met kracht' gewerkt aan dé" uitbreidingsplannen. De eerste foto' ■toren. De andere foto geeft' één' beeld toopt.de mtkdkloren, die:zéven metér'l \,-;van-het werk aan de ^anlegsteigers, hoger'wórdt'. 'Links' ziet' men devuur- die 'worden' verbreed: moet zich eens voorstellen hoe zij zich in Nederland gedragen zullen hebben'.'. Gedaf f deelde mede, dat een- delegatie van zijn partij aan de minister van Binnenlandse Zaken, Schroeder, hééft verzocht een opvoedingsprogramte be ginnen om de Duitsers, tè leren hoe zij zich in het buitenland moeten ge dragen. De commissie van Buitenland se Zaken van de Bondsdag (Tweede Kamer) bestudeert op het ogenblik de rapporten, omtrent zich misdragende Duitse toeristen. President Heuss en kanselier Aden auer maken zich ernstig' zorgen over deze toestanden eh hebben om een vol ledig rapport .'gevraagd, aldus Gedat.' die hieraan toevoegde, dat de politieke gevolgen rampspoedig kunnen zijn. De groeiende achting voor Duitsland kan door deze schanddaden ernstig in gevaar worden gebracht. Het internationale Gerechtshof heeft gisteren, met verwerping van het Ame rikaanse standpunt, als zijn mening ge geven, dat de organisatie van de Ver, Naties gebonden is om schadeloosstel lingen, welke door hei administratieve tribunaal'van de organisatie aan ontsla gen employe's zijn toegekend, te hono reren en dat dé algemene vergadering niet het'recht heeft om deze betalingen aan een onderzoek te onderwerpen. Het oordeel van het Hof betrof in feite de schadeloosstelling van in totaal 180.000 dollar, welke door het- tribu naal was toegewezen aan elf Ameri kaanse employé's, die door de voorma lige .secretaris-generaal Trygve Lie waren ontslagen, omdat zij geweigerd hadden te antwoorden op. vragen van een Amerikaanse commissie van onder zoek in verband met eventuele commu nistische sympathieën of betrekkingen welke zij zouden hebben. De algemene vergadering had vervol gens aan het Hof gevraagd zijn oordeel te geven over de waag, of zij in het al gemeen het recht had om zulk soort schadeloosstellingskwesties te onderzoe ken. Alvorens gisteren zijn opinie te geven had het Hof aan vijf leden van de VN. om hun oordeel gevraagd. Van deze vjjf beweerden Amerika en Grie kenland dat de Algemene Vergadering wel het recht had, Engeland, Nederland en Frankrijk zeiden van niet. Een Nederlander heeft aan United Press telefonisch zijn indrukken weer- gegeven uit 't bekende hotel „Richard.; Leeuwenhart", bij- hét kasteel Diiren- stein,in het beroemde Waehau-dal ge- legen. Dit gebied is bijkans geïsoleerd*1 van de buitenwereld. ■•-'' „Het water van de Donau buldert langs het raam van mijn slaapkamer met de haast ongelofelijke snelheid'vahr 42 km. per ^uur," aldus dit relaas. „Boomstronken en allerlei soorten wrakstukken worden door de: stroom voortgedreven. 'Omdat de Donau,-ingejj; sloten als hij "hier is door de bergen, op;.v: deze plek zeer nauw is, schijnt het wa-„ ter, dat nog steeds blijft stijgen, hier-:; letterlijk te koken." - Het heeft de landingssteigers van dë.j Donau-scheepvaartmaatschappij J. over stroomd en het klimt via de oude wal len naar de straatweg, die' ih normade/ï omstandigheden ver boven de rivier, ligt, maar thans byha- met het watefë gelijk is. Het is een onvergetelïjk-K schouwspel; de aangerichte schade ria. uiteraard zeer groot. - v ,<ii king van 120.000 zielen uit deze stad moeten worden geëvacueerd. Nabij het dorp Muokendorf werken 50 Amerikaanse en 50 Russische sol daten schouder aan schouder op een dam, om deze te behouden, omdat an ders het gehele dorp zal onderstromen. De Amerikanen passeerden de plaats, die in de Russischezone ligt, .in vrachtauto's, geladen met zandzakken, maar aarzelden geen ogenblik om van. de wagens te springen en op het be dreigde punt te helpen. - Muckendorf ligt op ongeveer 25 kilo meter ten Noordwesten: van Wenen. Oostenrijkse autoriteiten vertrouw den er op, dathet uitgebreide rivieren- stelsel van Wenen de stad zelf zou be schermen tegen een grote overstroming en dat des nachts' het .waterpeil zou gaan' zaWcen. Maar het jvater heeft -reeds; quer-eenx'afsiand i vah-kilometeK gebouvvön langs de oevérsj'scheépswër- ven, biertuinen,' begraafplaatsen en fa brieken in eri oiri de stad onder water, gezet. VerWaeht- wordt dat ihét-water peil zal stijgen tot- een hoogte ran 8.5 meter alvorens weer te gaan zakken. Het normale peil, is-ongeveer 3 meter. Het aantal doden in Oostenrijk/West- Duitsland en Oost-Duitslahd' was - ge komen tot 37.' Tot .dusverre zijn in deze drie landen 70.000 personen- geëvacu eerd. Naar conservatieve schatting bedraagt de .schade '100 millibeh.dollar. In Passau, de-zwaarst getroffen West duitse stad, is de Donau opnieuw tien centimetér, gestegen. De politie heeft gewaarschuwd voor besmettingsgevaar door de duizenden lijken van fatten eri andere dieren, die in het water drijven. Het hoofdbestuur van het Roode. Kruis heeft van de Oostenrijkse legatie een schrij-, ven ontvangen, waarin dank wordt uitgesproken voor, de. verrf leende hulp en er op wordt ge- wezen, dat deze des te waarde-;- voller was, omdat zij zo spoedig werd verleend. In het schrijven wordt ook nog eensherinnerd aan de watersnoodramp,. - 'dié Nederland trof in Februari 1953. Beide rampen illustreren hoef hulpeloos- de mens nog staat.bij natuurrampen van eenderge-.-v lijke omvang. - -- y.: Inmiddels is door de verstrek-! king van'degoederen een: lelijke.;' brés geslagen in de materieel"-" voorraad '!t vanhet Ned.-Roode Kruis. Zoals gemeld werd vo'or.:. een waarde van 150.000 guidéa. geschonken. Het -hoofdbestuur; vertrouwt erop, dat.het via stór-- 'tingen op giro 777-onder motto „Hulp ramp' Midden-.. Europa'.' in staat zal worden gé'-f steld ook deze „bres weer.-.te, dichten. Deinformele besprekingenltu*sën|^ls^ Nederlandsé én - Ijidonesische delegaMMf b}. zijn gisiermiddag hervat. :fDé':yérjgnde4-^® ring begon om half drié én duurde anderhalf uur. Na ■■onoop l 'vréid^'nléi^Mi^ meer, .medegédeeld,dan: dat het. uifpr-} jS meleoverleg vanavon'ci om' 8 juur^aalrf worden v'oorigozel..Bij de .Nederlandse'; delegatie ontbrak minisier ,Van 'deiKiéfL,: die doorambisbezigheden '.éUderéjweèéSïïfêt verhinderd aan, de besprekingen d«If Gisteravond is op de Dordtsestraatweg te Rotterdam een ongeluk gebeurd" dat het leven heeft gekost aan de ongeveer 70-jarige -W, W. van de Lange Hilleweg. Hij wilde op'zijn bromfiets de weg .over steken en werd toen aangereden door een autobus van de.,.Twee Provinciën". Hem werd-nog eerste hulp verleend.'doch het slachtoffer overleed-vrij spoedig. De Nederlandse regering is-van plan om met de goedkeuring en stilzwijgende steun van de Australische en - Ameri kaanse regeringen haar defensie-opzet voor Nieuw-Guinea vóór Maart 1955 voltooid te hebben, aldus wordt in ver band met de inspectie-reis van vice- admiraal b.d. H. C. W. Moorman, staatssecretaris van marine;-van gezag hebbende zijde in Den Haag vernomen, aldus Ass. Press. Vice-admiraal Moorman vertrok'van middag per vliegtuig naar Nieuw- Guinea. r"- Vóór Maart zullen 4.000 volledig uit geruste mobiele mariniers, met de steun van de Marine-Luchtvaartdienst, in staat moeten' zijn doeltreffend op te. treden tegen eventuele infiltraties. Verwacht wordt verder,, dat voor Het einde van 1954 een derde Nederlandse oorlogsbodem naar Nieuw-Guinea zal afvaren. --■> h r. .C;- Eenvoudige huizen voor de familie leden van het marinepersoneel, alsmede een school en een kerk, zullen binnen kort op het nabijgelegen Biak gereed komen. ï-; De ambassadeur van Thailand te Washington, heefb -bekend gemaakt, dat de V.S. er mee hebben inge stemd de militaire'hulp aan zijn land onmiddellijk te verhogen. 'f-f .De V.S. zullen hun modernste uit rusting sturen voor de opleiding van officieren en onderofficieren van -de zich: uitbreidende strijdkrachten van Thailand. Dit is overeengekomen met een uit twaalf léden bestaande mili taire missie uit Bangkok. - Thailandheeft reeds rneegëdeeld, dat het zal toetreden tot hèt verde digingsverdrag vóór Zuidoost-Azië, waarover dé -V.S., .Engeland, Austra lië en Nieuw-Zeeiland vaifgedachten wisselen. v - De lijfarts... van de. Bey van.iTunis, dr. Abderrah-marn'Mami;"*: is "Dinsdag avond gewond,"toen er te La Marsa bjj Tunis uit een auto op hem en zijn neef Tahar Mami werd geschóten. Tahar Mami; hoofd van een markt te Tunis," -werd zo:. zwaar gewond, dat bij, later*.ineen ziekenhuisoverleed. De aanslag: geschiedde op slechts 200 nieter van de villa varf -de Franse resident-géneraal, Pierre Voizard;- 1 &Ook is' er een; driejarig plan1: omRhèttï gebied van; Nieuw-Guineaen -de;ómhg-£®#|| genae wateren in-' kaart te: brengen.;Dit: wordt gezamenlijk uitgevoerd-Jdoorfliéfe®'^ Nederlandse leger en'.-jop: :NieuwóGuinea;|^^ gestationneerd .personeel van alié-YYy-jjïi maatschappijen.' --i)" .De 'Australische regeririgcheeft'aéïNêfsj^!. dertendse regeringreeds geholpen? aanïipj« zes Cataiina-toestellen, :teovyl;'de,.Vër.-V ;\t5:| Staten, een nog: onbekend-aantal tin mariners" zullen leverentégen; eensa^p kwart van de eigenhjke prijs.':*" Egypte heeft zekére punten In^de'/' jongste' Britsevoorstellen „voor.rf'èei»' regeling van de Kanaalkwestie ver-A worpen, aldus ia Dinsdagavondivabfe welingelichte zijde te Caïro vernomerf ■4t'.Cv 1. •Egypte zóu zich verzetten' tegen'het' Britse voorstel om de basis .in de Ka'-*': naalzone weer ïn gebruik-» te 'némen,!:in-^| dien Pérzië wórdt bedreigd. Hèt stemt met wederingebruiknemlng iri,indien Turkije of een Arabisch land :ge\raarf loopt. .2. De terügtrékl^g.^v^^«^:i9;ói^fa Britse militairen dient volgens V;Egyptéff niet. in.' twee jaar maar in achttieh:maah-f,/;; den te geschieden, aldus Wérd ;VeraömëhVfe, -5 3. Egypte zou wensen, dat het;-Brits- Egyptische verdrag van 1936 wordtïverïï&'-Si vangen door een .verdrag met een geUi; 'Svi%§ digheidsduuf vanzeven,:jaar.:"3nVplaafa|pj|M van "tien" jaar, zoals;doór :.Groot-Brittanf!.-! nië-gwerdivdórgesteiaiSy^Sra^py^Sji^^lï^ 'Egyptische tegenvoorstellen zbh?door; mm ambassadeur Stevenson ;naarszünSrege-^saÖ ring te Ixjndëri doórgêzonden. Vietmiirh-opstandelingen hebben'., voor dé;, eerste' maal.-/aanvallen.''gé'-',;' -'.'05 daan bij ;.:dë stad; Pakse' iri Zuid4]jaós;rXr ■nabijde Thailandse grens. DéSMiiM#!» die. 30.000. ihwohers^ mortieren/'vbeschotèn, fterwyl' de ~op- ;.vJ~ standelingen één Franse. kolorinej;ten^^* Zuiden van de ''stadijaaiiS^èleBÖ^^^I^ Luidens in Parijs ortWangënf:bë'-lf ri.ctiïeii'';-:'is.. Pakse slechts. .Héhté.: schadé^aaiige^l!? richtj;dpeh;;"dëSaSv^%Ó^aiSkbloim'^S was;.ernstig.;,Verdere.:l-:ijzóndérhédénM lontbreken nog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1