Maandag een Indochinees bestand? Amerika doet weer mee m Mendès-France en Eden behalen een succes Donau woedt nu vooral achter IJzeren Gordijn <- Zweeds jacht te Scheveningen aan de ATTLEE EN CHURCHILL KRUISTEN DE DEGENS' Critiek op Verenigde Staten* Bezoek van Franse president Coty Syngman Rhee naar Washington Blinde redt drenkelinge Ergste leed is geled en Duur hapje Nieuwe grote Britse bommenwerper neergestort ëm£ UNIEBESPREKINGEN MAKEN ENIGE VORDERINGEN PÓNDERDAG 15 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2822 Weerbericht Prijzenbescliikking specialisten niet rechtsgeldig Amerikaanse soldaten vrij Hittegolf in de V.S. De vlaggen uit in .Rotterdam G Parade in Hanoi Oostenrijk dankt Nederland op IN OOSTENRIJK Ver ontwaar di onder de vissers Temperaturen blijven beneden normaal V: J De defensie van N.-Guinea Mendès France. De route Geen Indonesische rubber naar Rood China Bezoek mevrouw Coty „Door de Eeuwen: Trouw" en „Alïe hulp aan Ambon" Voor verleende hulp bij watersnood Russische vrachtauto vloog van de dijk 'V DodéJijk verkeersongeval in Den Haag Gelukstelegram naar Australië Krugerhuis te Qarens A geopend «otterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 1) postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.301830 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 - wftravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 *OTB Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 e-jjedain: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 Verschijnt dagelijks. cent. Weersverwachting:,geldig: tot Vrijdagavond." AANHOUDEN» KOUD Wisselend bewolkt met énkele buien. Matige tot krachtige: windt tussen -'Zuidwest en. Noordwest. Weinig verandering in temperatuur. O. A. KEUNING en Mr, K. VAN HOUTEN o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. j. S. BRUINS SLOT 'Hit Giischishoi t» 'f-H»rlogmboich knft glilsren in hogar beroep de Til- turgss oogarts K„ wie prijsopdrijving sru tin last* gelegd, van rechlsvervol- ting ontslagen. De oogarts zou voor een linische behandeling ven een bij het Algtmien Ziekenfonds te Tilburg ver- ukirde patiënt, te veel hebben berekend. Ds rechtbank te Breda had hem in Ja nuari' jt eveneens van rechtsvervolging ontslagen. HsüHof was van oordeel, dat de mi- nlsUL wal de prijaenbeschikking betreft, voor 'dieneten door artsen-specialisten verricht, xijn bevoegdheid heeft over- tchrsdin en dat bedoelde prijxenbeschik- Idng voor gevallen als hei onderhavige deswege niet rechtsgeldig is. -De; Westduitse grenspolitie heeft be kend gemaakt dat de zeven Amerika nen. die op. 4 Juli door de Tsjechische grenspolitiewerden gearresteerd, van daag, om 12 uur Nederlandse tijd vrij gelaten zullen worden. •De -zeven- Amerikanen, een kapitein en zes soldaten, werden gearresteerd tijdens een tochtje langs de Tsjechisch- Duitse grens.' De Tsjechen hebben de mannen .beschuldigd van spionnage, maar deze beschuldiging is door het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken ten stelligste ontkend. Tengevolge van een hittegolf in de Verenigde Staten zijn. Woensdag' dertig 'personen, om het ieven gekomen. In ver scheidene steden, in het bijzonder in de staten Illinois i.en Oklahama. steeg de temperatuur tot.45 graden Celsius. Een gevangenisdirecteur te-, Miami heeft de gevangenen van zijn inrichting laten overbrengen naar een park -in de omgeving, waar zij verkoeling konden vinden in de schaduw van de bomen. Tc Miami- steeg da temperatuur tot- 46 graden.- DE Amerikaanse regering heeft zich laten overhalen, wederom een gedelegeerde van niveau, onder-minister Bedell Smith, naar de Indochinese bestandsbesprekingen in Genève te sturen. Dit is het (zichtbare) resultaat van de ontmoeting, die Dinsdagavond, Woensdagmorgen en Woensdagmiddag in Parijs heeft plaats gevonden tussen irs Mendès-France, Eden en Dulles. Dt ,t leverde een aanzienlijk succes op voor de Franse premie ace, die zich zelf tot Dinsdag de tijd gegeven heeft, om een i-China te bewerkstelligen, en die zal aftreden, als hij daarin niet f Mendès-France is onmiddellijk met Eden naar Genève teruggevlogen, om zijn onderhandelingen met de communistische kopstukken voort te zetten. In Parijs zeide hij tot journalisten „U houdt mij op" en op het vliegveld van Genève vergat hij de Zwitserse erewacht te inspecteren. Franse kringen in Genève zijn opgetogen en voorspellen, dat Maandag een overeenkomst tot staking van het vuren zal worden getekend. Het communiqué zegt: „Wij hebben vertrouwelijke en openhartige discussies gevoerd. Deze hebben geleid tot een duidelijke omlijning van onze respectieve standpunten met betrekking tot Indo- China". Dulles ontvouwde „de beperkin gen. die zijn regering zich wenst op te leggen gezien het feit, dat het land niet primair betrokken is bij de oorlog in fado-China". - Mendès-France en Eden verkiaarden, dat het „desalniettemin in het belang zou zijn Frankrijk en de verbonden sta ten en van de vrede en vrijheid in dat gebied, indien de Verenigde Staten, zon der van hun beginselen af te wijken, zich 'weer op ministerieel niveau in Genève zouden' doen vertegenwoordi gen". Dit gebeurt nu dus in de persoon van Bedell Smith. Tot de vaststelling van een volledig homogene politiek is het in Parijs nog niet gekomen. Amerika wenst niet de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hetgeen in Genève wordt klaargemaakt. Belangrijk U echter, dat Mendès-France ,het vertrouwen van Washington blijkt te: hebben .verworven. Hoe 'de- zaken •.''verder xullên verlopen, hangt nu weer af van de heren Molotow en Tsjoe en Lai. l I VJ 11M M1 fi ÓWdjVl >1 De Parijse bijeenkomst werd besloten met een gemeenschappelijk communiqué, waaruit een aanmerkelijke mate van overeenstemming sprak. Mendès-France verklaarde xeer gelukkig te zijn over het verloop der besprekingen en hij prees de rol, die minister Eden. daarbij gespeeld heeft. Dulles heeft tweemaal met Elsenhower getelefoneerd, alvorens het overleg op gunstige wijze kon wor den afgesloten. De Amerikaanse minister keerde gisteravond naar Washington terug. Dulles bleef van mening, dat hij por- sooonlijk niet naar Genève kon gaan, maar het besluit om Bedell Smith te zenden, betekent toch een einde van de Amerikaanse boycot van de Gcneefse conferentie en daar was het Eden en Mendès-France cm te doen. Gezaghebbende woordvoerders ver klaren. dat de nieuwe Franse premier op Dulles een „enorme indruk" heeft gemaakt. Dulles zou de overtuiging gekregen hebben, dat Mendès-France allerminst door paniek is bevangen, en een realistische politiek voert. Naar verluidt heeft Amerika ingestemd met het Eranse vredesplan voor ludo-China (waarvan een verdeling van Vietnam, een voornaam onderdeel, is) in ruil voor Franse en Britse toezeggingen om .mede te werkén aan een plan, dat Zuidoost- Azië garanties biedt tegen verdere communistische aggressie. Mendès-France en Eden zouden Dul les er op gewezen hebben, dat verdere Amerikaanse afzijdigheid in Genève de prijs de communisten verder zou doen oplopen en een bloedige enonnodige strijd om Hanoi tot gevolg zou 'hebben- Dulles zou de onvermijdelijkheid' .van een verdeling van Vietnam ingezien hebben, doch inmiddels categorisch ge weigerd hebben zulk een bestand for meel te sanctionneren. Amerika wenst Immers geen partij te zijn bij een over eenkomst, die mensen onder 'communis tische slavernij brengt. Daar het zelf geen belligerent is in Indo-China kan het zich aan zulk een garantie echter vrij gemakkelijk onttrekken. In Parijs meent men, dat de communisten met deze stand van zaken goaoegen zullen nemen. BH het bezoek van'de Franse staats president -aan Rotterdam op Vrijdag 23 lull tullen van de gemeente-gebouwen 4e vlaggen worden uitgestoken. De' burgemeester nodigt de burgerij uit dit voorbeeld te volgen. In het bi)- tonder .langs de verschillende routes, welke de hoge-gasten zullen rijden,, en ut het havengebied. .Voor grotere gebouwen langs de ge- noemde routes is een aantal Franse daggen beschikbaar, welke in bruikleen «innen worden gegeven. Men stelle nch daartoein verbinding met het «tadhuis,. tel. 11 13 80. toestel 260. 10.30 uur.. Aankomst aan de grens van de--gemeente te Rotterdam-Overschie. "flkiweg no. 13, Blijdorpplein, Abra ham van Stólkweg, Beukelsweg,. Bur gemeester Meineszplein, Beukelsdijk, lergaardesingcl. Weena, CoolsingeL V 10.45 uur' aankomstRaadhuis. 11.15 uur Wederopbouwrit. Om 12 uur :;arriveert de - stoet aan de Maas haven (linker rijbaan), 1445 uur Koninklijke Roei- en Zeil vereniging., „De Maas" aan 'de Veer haven; Veerkade, Westplein, Scheeps- President Eisenhower heeft gisteren Wtegsdesld. dat president Syngrnan hii in iljn echtgenote van Korea op Juli in Washington komt om overleg i* pltgsn inzake de le. volgen strategie /*°r .bet. lot stand brengen van „een wrenigd, vrij 'en onafhankelijk Korea." >De Indonesische ambassadeur Moe- *drto Notowidigdo heeft het Ameri- Jh^hse. ministerie van Buitenlandse :?akenj verzekerd, dat berichten over, de 'ersiheping van 6.000 ton rubber naar -.«aninunlsttsch China niet waar zrjn en •M' er, geen reden voor ongerustheid behoefde bi zijn. timmermanslaan, Eendrachtsweg. Ma- thenesserlaan. 15.00 uur Museum Boijmans. 1530 uur Museum Boijmans Mathenes- serlaan. Maiheneserslaan. Rochussen- straat, 's-Gravendijkwal, Henegouwer- laan, Statentunnel. Statenweg, Stadhou- dersweg, Bergselaan, Gordelweg. Berg- wegbrug. Bergweg, Straatweg, Dorps straat, Grindweg. 15.55'uur Grens Gemeente. H.M. de Koningin en Mevr. Coty zullen een bezoek brengen aan de In richting voor Doofstommenonderwijs en Oogziekenhuis. Om 11.25 arriveert het hoge gezelschap aan de Ammanstraat (Inrichting voor Doofstommenonderwijs) en om 12.20 bij het Oogziekenhuis. Een blinde man heeft bij Cervia aan de Adriatische zee een 27-jarige drenke linge gered. Beiden bevonden zich, met nog een jongen, in een boot., die om sloeg. De jongen die niet kon zwemmen, hield zich vast aan de kiel. 'De blinde wist het meisje te grijpen en zwom met baar, geleid door het Toepen van de jongen, ook naar de omgeslagen boot. waar het drietal zich drijvende wist te houden tot zij door een motorboot werden opgepikt Ti):n duizend Frans-Vietnamese sol daten hebben deelgenomen aan een reusachtige parade in - Hanoi, waarin ook honderdén tanks en zware kanon nen meereden. Tijdens een bespreking tussen afge vaardigden van de hoofdbesturen van de stichtingen ..Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven en „Alle Hulp aan Am- bon" te Utrecht, Is de noodzakelijkheid gebleken, dat overeenstemming wordt bereikt over samenwerking met het ge zamenlijk doel de strijd van de Repu bliek der Zuid-Molukken „te steunen. Besloten werd aan .één dér Zuid- molukse autoriteiten in Nederland te dezer zake. een uitspraak, te vragen. Hieraan zullenbeid* «richtingen zich IFncnsdaginiddag is, allerminst begun stigd door mooi iveer, Hr, Hls. fregat Van Zijll uit Den Helder naar-de Koreaanse wateren vertrokken ter aflossing van de Dubois. Het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis heeft van. de Oostenrijkse legatie een schrijven ontvangen, waarin dank wordt uitgesproken voor de verleende hulp. Deze was des te waardevoller om dat zij zo spoedig werd "verleend. Inmiddels is door de verstrekking van de goederen een lelijke bres geslagen in de maierieelvoorraad van het Ned. Rode Kruis. Zoals gemeld,, werd voor een waarde van 150.000'gulden geschonken. Het hoofdbestuur vertrouwt er op, dat het via stortingen op giro 777 onder het motto „Hulp ramp Midden-Europa" in staat zal worden gesteld ook deze bres weer ie dichten. Gisteravond laat-zijn twee KLM-Sky- masters.;'elk met '-2Ö.0C0 zandzakken voor de overstroomde gebiedennaar Wenen 'vertrokken. Uit de meeste overstroomde gebieden in Oostenrijk én West-Duilsland is Woens- drq gemeld, dat het „ergste voorbij is". Hel peil van de'Donau xakt, ook bij We nen, doch meer naar het Oosten neemt het gevaar toe en nu lopen doTpen en steden in Tsjechoslowakije, Hongarije en Joegoslavië gevaar overstroomd te wor den. Naar de Oostenrijkse Verkeerscenirale te Amsterdam ons meedeelt, is het erg ste leed voor de toeristen In Oosten rijk al weer geleden. Met uilzondering van het gebied WenenPassauLinz is het overal uitstekend. In bekende toe ristengebieden als - Salzburg en Tirol is er geenenkele -. belemmering ea- let weer knapt snel op. De wegen zijn uitstekend berijdbaar, de Grossglocknerpas komt waarschijn lijk nog dezeweek vrij. De steden Passau en Linz vallen al weer droog en het ziet er naar uit, dat ook Wenen oin- ncn enkele dagen van het water zal zijn bevrijd. Het totaal-aantal doden in Oostenrijk is Woensdag gestegen tot 14, in Oost- Duitsland bedraagthet aantal doden 13 en in West-Duitsland negen. De Oostduitse radio meldde Woensdag, dat de toestand in het algemeen verbe terd is, hoewel in sommige, gebieden het gevaar nog niet is geweken. Volgens radio-Praag'zijn in Slowakije gehele dorpen döor de Donau over stroomd. Hoewel in West-Oostenrijk het ergste gevaar voorbij schijnt te zijn, vertonen sommige nooddijken nog zeerzwakke plaatsen. Bij Melk, 65 kilometer ten Westen van Wenen, kwam Woensdag ruim 600 hectare bouwland onder water te staan als gevolg van een nieuwe dijk breuk; Het Hongaarse blad „Szabad Nep" meldde Woensdag, dat men alle krachten inspant om de oogst binnen te krijgen voor hel hoge water Hongarije bereikt. Militairen zijn bij de oogstwerkzaam- heden ingeschakeld. Een Russische vrachtauto die- op weg was naar een door het. water bedreigde dijk, is uit een bocht gevlogen. Volgens de Oostenrijkse politiekwam. van. de inzittenden allen mititairci één om het leven., Be andere 22 werden ge wond, 3hunner ernstig. Be auto was op weg naar het dorp Muckcndorf in de Russische zone. waar Russische en Amerikaanse soldaten zij aan zij wérkten, in oen goede geest van samenwerking, die zonder weerga is'se dert het begin van de koude'oorlog, Een tweejarig meisje te Laren- heeft een bankbiljet van hort- derd gulden opgegeten. 'Reeds. eerder had het kind belangstel-., ling getoond voor papieren voed- sel met het verorberen van een- schutblad van een boekjezieken- coupons. .- Van hèt bankbiljet kon' de moeder slechts een fijngekavwd propje reddendat de~ kleine nog. in de mond had. Getracht zal worden tegen overlegging van dit - - restantje een nieuw bankbiljet van de Ne derlandse Bank te ontvangen. De nieuwe grote Britse straalbom- mènwerper „Victör" - volgens de bouwer, de „Handley Fage'-fabrieltèn, de snelste bommenwerper, ter wereld is Woensdag bij een oefenvlucht in de omgeving" van Cranlield,. (Bedford shire) neergestort. De piloot en de drie overige inzittenden/kwamen om. het levén. De bijzonderheden van dit toestel zijn nog. geheim. Het heelt een. sigaar- vorniig model' met ronde, terugwij kende vleugels. De snelheid van het geluid zou er mee. kunnen wordèn benaderd. Volgens „Handley Page" kan geen enkele andere bommenwerper even snel, ver of hoog vliegen met de bommonlast, welke de „Victor" kan vervoeren. Het, verongelukte toestel was' het enige van dit type, dat gevlogen heeft. Een tweede toestel zal in September worden voltooid. De ..Victor" maakte deel- uit van de drie- Britse straalbommenwerpers van, per type „V" metde „Avro ;Vulcan' en de „Victor Valiant". •Een ooggetuige verklaarde, dathet toestel „als een atoombom ontplofte", Uit de ontploffing ontstond een rook wolk in de vorm van een paddenstoeL Een ooggetuige verklaarde, dat het toestel „als een atoombom ontplofte". Uit de ontploffing 'ontstond een rook wolk in de vorm'van een paddenstoel. Hetnieuwste vliegdekschip run de Amerikaanse marine, dal icordt bediend door een druk op een knop, roert ingewikkelde-manoeuvres uit op hel grasveld bij het Marinegebouw van Washington. Het schip tcordt hier bediend door l'eter D. Stengel. I)e USS. „Bttsships", die in dit formaat werd gebouwd om alleen op het lantl dienst te doen, vervoert 20Panther straalvliegtuigen en een helicopter en icordt voornamelijk gebruikt om het publiek te laten zien, hoe een modern vliegdekschip tcerkt. Het model werd ontworpen door commandant Frank Connare uit -Boston, die toor het bouwen veelal afvalgebruiktezodat de kosten nog geen. 300 dollars bedra gen. De lengte vari het model is 9i voet, de snelheid bedraagt O knopen. Het Zweedse jacht Vanadis, dat Maan dag voor de Nederlandse kust In moei lijkheden geraakte en door de Zs 1 een door Stellendammers bemande vissers boot de haven van Scheveningen werd binnengesleept, is Dinsdagavond aan de ketting gelegd. De reder van de Zs 1, woonachtig te Zwartsluis, eist van de opvarenden een bedrag van 4500 gulden voor sleeploon en wegens verlies aan visvangst. Toen de deurwaarder zich Dinsdagavond naar het schip begaf was daar alleen de Deense opvarende Ed mund Hansen. De eigenaar van het jacht, de Zweed Grolander, was niet aanwezig. Enige uren voordat de deurwaarder het schip bëtrad was de reder vari de Zs 1 nog aan boord geweest.'maar toen is naar ons werd medegedeeld over een vordering niet gesproken. De eigenaar van de Va nadis kan het bedrag van 4500 gulden niet betalen, omdat hij voor vocantie- doeleinden maar weinig geld uit zijn land mocht meenemen, zodat hij nu niet over voldoende contanten beschikt. De inbeslagneming van het schip heeft in Scheveningen grote verontwaardiging gewékt. In visserskringen' noemt' men deze -daad een blamage voör Nederland. Dq Inbeslagneming kwam voor-de eige naar geheel onverwacht en men •vraagt, zich in Scheveningen-af.-wéaróm' met-de heer Grolander niet eerst is onderhan deld. De vishandelaren in Scheveningen overwegen ernstig de reder van de Zs 1 te boycotten en geen vis meer te ko pen.. die door de Zs 1 wordt aangevoerd. De verontwaardiging is mede zo groot, omdat mevrouw Grolander, die zangeres is, destijds in haar land concerten heeft gegeven ten bate van de slachtoffers van de watersnood in ons land. Da 33-jariga Haagse motorrijder J. J. van T. uil de Benbaanslraat is gister avond tengevolge van een verkeersonge val in zijn woonplaats omhet leven ge komen. Hij - werd aangereden door een auto die geen voorrang verleende. Het ongeluk gebeurde in de Hasseltse- straat hoek Stevinstraat. De motorrijder reed in de,\Stevinstraat, richting Van Alkema'delaan.' De auto. bestuurd door de 26-jarige in Den Haag wonende En gelsman D. S. T. reed 'in de richting van de Leuvensestraat en .verleende, gèen voorrang aan de motorrijder. Er ont stond een aanrijding. Van T. liep. een ernstige hoofdwonde opén werd naar het ziekenhuis Bronovo .vervoerd, Kprte tijd'later* i» hijoverleden.' (Van onze weerkundige medewerker CR is slechts een kleine weer- verbetering in het vooruit zicht. De zon, die in de afgelo pen dagen bijna geheel achter regenwolken schuil ging, zal zich nu weer af en toe vertonen. De temperaturen blijven echter beneden normaal als gevolg van' de aanhoudende aanvoer van koele Oceaanlueht waarin bo vendien' nog enkele verspreide tniien tot ontwikkeling kunnen komen. De oorzaken van het ongun stige zomerweer zijn de krachtige ontwikkeling van het hogedruk- gebied bij de Azoren en de lage barometerstanden boven Scandinavië. Daardoor koersen v de Oceaanstoringen via de Noordzee en onze omgeving naar het Oosten. Tussen de sto ringen breekt de bewolking maar deze opklaringsgebieden passeren de laatste dageii juist in de nacht. Niet alleen in ons land maar in geheel West- Europa blijft het weer nog on gunstig. Noch in Frankrijk met uitzondering van de Rivièra noch in Duitsland komen zomerse temperaturen voor. De koele luchtstromen op onze breedte drijven de warme lucht naar Noordelijke streken. In Noord-Scandinavië is het al ge ruime tijd ongewoon warm. In Zweden en Finland komen boven de poolcirkel al enige dagen achtereen middagtempë-- raturen van pint. 28 graden voor. Aan de Oostkust van Groenland werden Dinsdag de zelfde temperatitren geregis treerd als in Nederland. (Van onze Haagse redacteur),. - De vervanging van de landstrijd krachten op Nieuw-Guinea door da Kon. Marine wordtals' een interrfe Nederlandse aangelegenheid' be-' schouwd.y Daaroveris-' naar.,meri j.pns vanbevoegde.'zijde me'dédëèlt£:geèn; overleg gepleegd met andere mogend heden, zodat ook: van goedkeuring van deze plannen door Australië én de Ver. Staten, waarvan in sommtfë* gerichten melding werd'gëiijaakt, niet gesprokén kaü worden/" Atilce, leider van de labourpartij, heeft bij de opening van het. Lagerhuiidebat over buitenlandss zaken verklaard le betreuren, dat Dulles de conferentie van Genève heeft verlaten. „Hij speelt in de kaart van de communisten die beweren, dat het Dulles' doel is de conferentie le doen mislukken", aldus Attlee. Attlce gaf als zijn mening te kennen, dat de oplossing van de kwestie-Korea nauw verbonden is met de vertegenwoor diging van communistisch China in de Verenigde Naties. „Labour is van oor deel. dat het onjuist, onverstandig en in strijd met de principes van "de Verenigde Naties is, China van de V_N. uit te sluiten." „Wij zijn even anti-communistisch als de Verenigde Staten", aldus Attlee, „en wij zullen ons met succes blijven ver zetten tegen hetgeen wij beschouwen als de onjuiste leerstellingen van de com munisten. Wij zien de gevaren van hun kant en hun fouten, maar wij geloven iri een vreedzaam naast elkaar bestaan." Premier Churchill beschuldigde in zijn antwoord Attlee er van niets dan critiek voor de Ver. Staten te hebben en na tuurlijk het belang, zo niet de.deugden van communistisch China, naar voren te brengen". Churchill légde er de nadruk op, dat communistisch China technisch nog steeds in oorlog was met de V.N. en de „oorlog in Indo-China stimuleert". Attlee stond op om Churchill te inter rumperen en er de nadruk op te leggen, dat hij nooit de idee geopperd had, dat rood China direct zou moeten worden toegelaten. „Ik ben blij dat te horen," repliceerde Churchill. Churchill heeft voorts in het. Lagerhuis bevestigd, dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië herstel .vari de Duitse souvereiniteit hebben voorgesteld en van De Nederlands-Indonesische Unie- besprekingen zijn gisteren voortge zet. De vergadering werd enkele keren onderbroken om de delegatie leden in de gelegenheid te stellen afzonderlijk overleg te plegen met de wederzijdse adviseurs, die overi gens evenals bij de voorafgaande informele besprekingen de vergader ring niet bijwoonden. Naar het A.N.P. verneemt heeft de vergadering geleid tot het formu leren van voorstellen voor een „overall-benadering"van de prin cipiële lijnen, waaraan echter geen van beide partijen is gebonden, ge zien het informele karakter van de besprekingen. Naar aanleiding van de, berichten uit' Djakarta, dat overeenstemming «*p -de1- conferentie - is - bereikt over een agenda, vernemen wij, dat er proceduraal geen agenda Ls vastge steld. De aan de orde zijnde onder werpen het Uniestatuut en de aanverwante overeenkomsten' en Nieuw-Guinéa, waarvart het laatste punt zoals békend - niet meer in be spreking is zijn - ails een geheel in discussie en zijn niet lós van elkaar op een, agenda .ondergebracht. -Met Ingang van. l Augustus a.s, kun nen. in he wederzijdse verkeer-tussen Nederland en: de Australische Staten bond* géluktelêgrammen wórden-' gewis seld. r: r;-.-: bordeel zijn dat eventueel uitblijven van- ratificatie. door Frankrijk van het EDG- verdrag daaraan geen afbreuk zal mogen; doen. Van enig recht van West-Duitsland op herbewapening, zei hij, zal voorlopig - echter, nog geen sprake kunnen zijn. Churchill zei, dat krachtens de huidige schikkingen West-Duitsland ingevolge: de bepalingen van de Conventie van'Bonn souvereiniteit kan krijgen na, inwerking stelling van het EDG-verdrag. Het voorstel waarop hij doelde, zal'de goedkeuring van Frankrijk en West- Duitslandvergen. y: Churchill drong niettemin nóg eens krachtig aan op aanvaarding van het Europese leger. „Wij staan volledig; ach- ter de EDG", zei. hij, „omdat diede veiligste weg- biedt voor Duitse herbe wapening en Europese verzoening." Vol gens hem zou er een zeer moeilijke situatie ontstaan/indien de Franse Na tionale Vergadering ,het EDG-verdrag niet ratificeert alvorens ih Augustus met reces te gaan- ««SS: Een bestelauto van de P.T.T. is gisteren op de 'Achterhaven te Rotterdam in botsing gekomen -met i ■een truck. Beide wagens liepen-zware schade op. Te Clarens in Zwitserland, y waar Paul Kruger 50 jaar geleden is gestor-; ven, is gisteren het Krugerhuis ge opend. Dit huis, waarin Kruger op 14 Juli* 1904 overleed, is iri 1948 door het; Zuidafrikaanee. volk gekocht om:, er een museum in te richten als blijvend' aandenken aan de grota staatsman.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1