DUBBELTJE OP ZIJN KANT.... Enthousiasme doch tevens ernstige bezwaren MOL0TÖFBLrjFTBEEEEFD MAAR ONBUIGZAAM mg „Venvêrping statuut betekent -een ramp" NIEUWE REGELINGEN OP KOMST aankoop bedrijfspa n den en inrichting er van 1 Spookbeeld en Besprekingen in Gerieve Randbedrijf moet volwaardig worden VRIJDAG 16 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2825 Weerbericht Twee Franse posten, in Hanoi.gevallen ANTWOORD VAN DE REGERING Alle vier Prinsessen, zijn Tover..... Hittegolf in de V.S. eiste reeds 150 mensenlevens Trailer ramde autobus "te SittarTc" 'r: i 195- 56 wad» urteM ffen r"j5 Ik' .Overstromingen in Canada (Van onze parlementaire redacteur) De aanvaarding van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlan den,, dat de verhoudingen regelt tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname, door de Tweede Kamer der Staten Generaal blijkt, zoals wij gisteren reeds verwachtten, inderdaad een dubbeltje op-zijn kant te worden. De heren Oud (VVD) enLemaire (KNP) hébben gistermiddag ernstige grondwettelijke bezwaren naar voren gebracht, bezwaren, die naar verluidt voorshands door de A.R. wor den gedeeld en ook Kamerleden in de KVP en in de CHU aan het twijfelen hebben gebracht. Van het antwoord van de regering en van deaanwezigheid bij de eindstemming van al of niet-bezwaarde Kamerleden zal afhangen of tenslotte de vereiste twee derde meer derheid van het aantal uitgebrachte stemmen kan worden verkregen. De regering zal de bezwaarders duidelijk móeten maken, dat de materiële bezwaren van dr. Schouten en de grondwettelijke bezwaren van de professoren Oud 'en Lemaire niet steekhoudend zijn. Wijzigingsprocedure Zie verder pagina 3 :/v (Van één onzer redacteuren) /(i P het departement van Economische Zaken zij'n twee nieuwe y/;' van overheidswege gegarandeerde financieringsregelingen voor demiddenstand ontworpen. De eerste betreft de bouw of aankoop vannieuwe, bedrijfspanden,' de tweede de financiering van de inrichting er van, inclusief één gedeelte van de bevoorrading. - Voor "dé eigenbouw van bedrijfspanden, zal een lang hypothecair crediet opgenomen kunnen worden tot een maximum van 85 pet. van de bouwkosten, inclusief de koopprijs van de grond, terwijl aflossingsfaciliteiten zullen worden verleend. Voor de financiering van de zaken, zal eveneens langlopend crediêtkunnen worden' opgenomen, terwijl in het credietbelang tévens zo nodig een gedeelte gereserveerd kan worden voor een huurgarantie. Het" bedrag per crediet zal in het algemeen beperkt worden tot f 40.000. A Zie verder pagin* 7 i Zo ven gewoii<3en r Steun voor Eisenliower:-' Men moei icel:.> Pc, lëff lg eld, r. t. M iet eet *IWÏ]jl »t dooi »i Prot bfl J<*t Md» ZOdUtj| E, Sjris «Q net otiemea weed. ♦Uw*. «ttMlBI •te dtw den. H) nwbM «tH»; isri ui 1 f««. llon-bf Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30mir ;ii Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424867 s iJ Redactie: TeL 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 por kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - P II— I I II MM— DiréeÜe: C. A. KEDNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. Cr" ONBESTENDIG WEER - 7. Overwegend -zwaar bewolkt met tijdelijk regen., of motregen. Ongéveer dezeUde temperaturen "als" vandaag. Matige tot krachtige wind: tussen.'West" en Zuid. jv Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.' J.'S. BRUINS SLOT pi E'Sociaal Economische Raad heeft •jJ zich verleden week Vrijdag lang durig beziggehouden met de vraag, of de regering moest worden geadvi seerd al of niet tot de instelling van ieen productschap voor zuivel over te •jaarn Gelijk bekend is de S.E.R. krachten* ie wet op de publiekrechtelijke be-, drijfsorganisatie het aangewezen or gaan de regering :n dergelijke geval len van advies te dienen. Het advies viel in negatieve zin uit, doordien met 21 tegen 16 stemmen n-crd besloten de regering te advise ren dit productschap niet in te itellen. peze beslissing heeft enige bevreem ding gewekt, aangezien de oprichting van productschappen op grond van de op de P.B.O. in de lijn der ont wikkeling ligt. Het is daarom goed de toedteent pu de besprekingen'in. de S.E.R. even in iet kort te releveren, omdat anders gemakkelijk fabeltjes ontataan, die met de feiten op gespannen voet «taan, „Het Vrije Volk" heeft op 10 .Juli al geprobeerd een dergelijk iabeltje. te jinceren. OLGENS de wet op de jubliëk- rechtelijke bedrijfsorganisatie moet bij instelling van een product- jehap in het bestuur pariteit: tussen werkgevers en werknemerr bestaan, tenzfj bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. De Centrale Zuivtïcommlssie, de werkgevers vertegenwoordigend,.- had feweigerd óm aan een paritaire - Ver tegenwoordiging in! het- bestuur, van het productschap méde te werken, Van de zijde der wèrknemers ia hier tegen heftig geopponeerd 'ti- heeft ata een volledige én geiykwaafdijN positie Ia hét bertuur opgeëist, -Van meer dan een zijde 1* er- -in dt discussies op gewezen, dat de .weige ring der werkgevers, om .loyaal .aan 'de totstandkoming van een prodüctschaj) mede te werken; vermoedelijk, een die pere achtergrond heeft. Hun houdingwees ecvolgens deze^ iebatérsop, dat zij of de arbeiders niet als volwaardige, bedrijfsgënoten umvaarddeh"en daarom iiiiét bereid sarenmet henin-gelijkwaardige' po- itie«de ordening van de bedrijfctelc tor, und te nemen of de moed misten «p nieuwe stijl beli ti- roejen ren: A Reelat Bes - Delft nbsich obojei )ut aoi FerÜ- ïr d«i rsprca- Crf- tenair, oen tt oiHori- >s riet x md fc£i|t Jn, oa aetisfi goed »r hef vaarbij t.v. het «Ij het oudere nklanh sa, dat bij hei an niet n. Een irdiers >r dié s hun Op de er fis- ij veèi omett, in-mu- H wa» «.k. ÏT.M 14.43 24.45 18.70 18.60 18.60 «feyetiseijjidieidhiervoor naar buiton :te demonstreren. ii-tieze situatie heeft men ojn; :van irctcsUnts-ehristelijke zijdegewei-, erd mede te werken, aan een advies ot.instelling .van een productschap.'/', De werkgevers in deze bódrijfatsflc ouden "richdan immers aam-hun'ver- ntwoordelijkheld kunnenonttrekken n.zich' achteraf Icunnen versohuiUti chier de regering; indien deze, i wat e: verwachten is; eenparitaire-'ver- loiidtog in bet' bestuur aou roóraèfaü- ren. ((-: Op deze wijze zottden-de des^etred- Srio wericgevers nog belbonii worden roof hun wei'nig fiere houding. Hieraan w-enstendhgroté.ondérne- wwcentrale eh ook dé CNV-afgevaar-, iigden'met recht niet mede te.werkea. A gaven er. de voorkeuraan- duidt- pc-te doen blijken, dat het" de .werti- wers In de zuivelbrancite waren," die en gunstig advies aan de regering,in e weg stondeh.-Dat was dus een desd ut moed, ook van de Centrale" Werk- eversorganfsaties. Zij véroordeelden'' Itimee.'piiblieikeltjfc' betjgëdréÏL.via# zuivel-werkgevers. P N wat zegt nu „Het Vrije Volk"? *-4 „Mede,dank. zij het optteden nn het Christeiijk Nationaal Vak verbond heeft de S.EH.', zich;van. .een duidelijke uitspraak in dezen onthou- fen. Het C.N.V. stemde nl. mét allé" wrfcgeversvértégenwóordlgérien' «én tantal Kroonleden tegen de princi- lële, vraag of een productschap moest vorden opgèriiaitnu in hetbedrijf*- - kknel peven daarover geen overeenstennining ton: worden bereikt". In. het licht.van 'het vorecataande 1* feet, dunkt ons,' meer dan duidelijk, dat ir aap.de zijde van het C.N.V.' niet de - atoste twijfel bestond over de nood- takelijkheid van het productschap voó* Uivel,-norii ook gebrek arfn .bereid- Md tot oprichting daarvan. Men, heeft echter geheel volgens de" tegsls yan het spel een^gelijkwaardige positie voor de werknemers, opgeëist toor medewerkingvan, dé vgerkgevers w niet via de - achterdeurvan de Overheidsdwang. Hieruit blijkt een streven-nawr een. ritste, positiebepaling. Overigens hébben w« de; stellige in- iuk,'.(iat ookdeN.V.Vlfafgevaardig- (dit standpunt totvoor kort heb- !ïn ingenomen. Op het laatste mo- (®t schijnen zij echter; .tót -andere machten gekomen 'te zijn. ,Het zou „Het Vrije Volk" niet mis- jndien het blad wat meer waar- pasgetrouw in zijn voorlichting', zóu serich- I. Sell. 34—25. -11 t. 5 mi» 3i(t- éndeit,. 33—2» l»-M. 5ch. 3 ii vl, 10—10. .223-' [_1«, B-ri. S-12. 8, l« 121- 135 k «njtt. 0—430 •pech. -2.10. o#r rsid- 1.80— ver riten «oor- duizenden communistische; man- Öappen hebben gisteren twee Franse potten ten Noordwesten van Hanoi over- yapeld. De communisten spreiddenVzich ITef -een- groot gebied uit, blijkbaar !9 deze wijze pogend resterend Fran* »Hed;ten Noorden én ten Wésten, .van te splitsen en te veroveren. Tijd ent een korte' lamenkamst in het Spaente Instituut van de Rijktuniversi. p teit je l/trecbt, heeft, de Mexicaanse getanl, Manuel-Chavez, een 600-tal boeken overgedragen- aan de biblio theek ren:, het Instituut. Bijdeze samenkomst wasook Z.KM.t prins •Bémha'rd .admenigi VJ.n.r.. Z.K.H. 'prins Bernhard, Manuel Chaves- en de i hoogleraar-directeur van hetInstituut i; -proj; C.' F^ A. tan. Datn.\ j Een gedeèlté vatf 150 X km' lengte van dé Alaska-weg in hét Canadese Yukongebied is dóór overstromingen van de,: rivier de"Duke en: een, meer ten Noorden'; van Whitehorse ipniiër" water komen''te staan. 'Vier bruggen zijn' weggeslagen. 'l Voordat wjj liader oj> het debat van gisteren in de Kamer ingaan, lijkt het ons nuttig erop te wijzen dat het sta tuut voor het Koninkrijk-nieuwe stijl voor een deel de bepalingen van de Ne derlandse Grondwet bevat en na aan vaarding door - de Nederlandse Staten- Generaal de Iahdsparlementen van. Suri name cn .de Ned. Antillen van hoger orde is dan de Nederlandse Grondwet. Dë Nederlandse regering kon met dit statuut voor de Kamers verschijnen op grond van hoofdstuk 14 van deze Grond wet, dat in 1948 in de Grondwet werd ingevoegd en dat de richtlijnen aan geeft, die regering en Staten-Generaal dienen te volgen bij de overgang naar de nieuwe rechtsorde, dié aan de kolo niale statu*.-van dé overzeese Rijksdelen een :einde moest maken en de nieuwe verhouding van deze gebiedsdelen tot Nederland op basis van gelijkwaardig- „4 ,,v t' r *-x-- - Ol - :(l"' 4-',/., -- .4), A"" -',4 - - (Van «nxe parlexnehtaire .redacteur:) jk - wil niet eindigen alvorens, de 'le den van- deze..' hoge.vergadering jnog- maals.metvklem te tiebbén geweienop de .ernstige i gevolgen, die 'verbonden rzjjn aan eventuele, verwerping van het statuut met de West; IHetin dit: debat gebruikte.wóórd „ramp"ter .tekening vari'de 'situatie,' die verwerping veroor zaakt, moet ik onderschrijven. Overzee aal ..men zeggen: tWfj-.'hebben .blijkbaar onderhandeld metr een partner,--dié - met onverdedigbare eri.,. onhoudbare voor stellen-' is gekomen,u hóeweidedelega ties. hierachter' stonden én .wij derhalve anders, hadden mogen venvachten. Elk .vertrouwen komt te ontbreken, de sfeer. - yoor verdere, uitwerking van hpt ,statuiiiti.wordt volledig bedorven,In dcze Kamer is eens het woord „tydbom'' gebruikt., Ik zeg,niet,,-dat-zulk. een tijd bom onder 'hét (Koninkrijk .'"zal wórden gelegd.. Veeleer", zal Ik willed zeggen, dat bij. verwerping ,van het -statuuteen sluipend'gifwordt gespotenin; de .ver-' houding..,.tot -dé;, overzeese; R^ksdeién. De opgang 'en de bloei van het Konink rijk zullen" niétwordenals - thans;-dóór, aanvaardingmogelijk zal zijn.1;Ik:hoop vürig, dat, devvrucht.-vandit,"debat".zal zijn, datditwetsontwerp 'zal wórden aangenomen met de grootst mogelijke meerderheid'.'.- v, - .r Rubberbootjes voor het redden drenkelingen in iolle xee zijn langszij de „Durban Castle" -.in de-. Koning George1 V-haren tan tonden gedemon- streerdi Vèrondebootjes- zijn 'ge-- maakt - voor tien óf {tuiititigpersonen.'. en; ontworpen -om,. onmiddellijk,le; i kunnendiyven^. int de meest ongun stige omstandigheden, r Voor - bescher- ming: van de inzittenden '-tegen-- de - invloeden van tater en windeis voor een uitstekend»"1 afscherming: gezorgd. De bootjes xijn oorspronkelijk geboutvd voor militaire doeleinden en worden automatisch cmet lucht- volgepompt. Zij- hebben 'xeer weinig diepgang,-grote zeewaardigheid en nemen weinig' plaats; in. Voorhet voortbeicegen ervan kunnen riemen, zeilen of 'ieen buitenboordmotor worden gebruikt. tfet f'grooütê type' kan 'een snelheid tan-moer -dan 34: knopen- bereiken. Met- bovenstaande peroratie besloot de minister van - OverzeeseRijksdelen, prof. Kernkamp, zijn hedenmorgen uit gesproken rede ter beantwoording van de redevoeringen, die gisteren in de Tweede Kamer over het statuutmet de Wést werden gehouden. Het feit, dat de minister-president Sr. Drëés," en de ministers Zijlstra, Beel eii Van' Thiel'achter de regeringstafel had den plaats genomen toondsn aan. dat hét '.kabinet 1®h. voile "achter minister Kernkamp staat. Het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden heeft "het wetsontwerp aanvaard, dat het mogelijk maakt dat personen, die zich in vredestijd in de Verenigde Staten aan spionnage en sabotage -schul dig maken, ter dood worden veroor deeld. Het ontwerp zalthans door de Senaat in behandeling worden genomen. heid en zelfstandigheid zou moeten re gelen. Hoofdstuk 14 bepaalt, dat de wet. die de overgang naar de nieuwe rechtsorde aangeeft, wil zij van kracht worden, met twee derde meerderheid door de Staten Generaal dient te wor den aanvaard en dat; deze wet geen wij zigingen mag bevatten met betrekking tot de positie van de Koning: de troon opvolging. het inkomen van de kroon, de voogdij des Konlngs, het regentschap en dé inhuldiging des Konings. Boven dien zou deze wet het dertiende hoofd stuk van de Grondwet onverlet moeten laten', waarin staat aangegeven, dat ver-' anacringen in dè Grondwet bij de'wet dient te geschieden en. dat deze Wet met twee derden .der uitgebfachte stemmen door de Staten-Generaal dient te worden aanvaard. Het wetsontwerp, tot goedkeu ring van het statuut voor.: het Konink rijk-nieuwe stijl, dat: thans door de Tweede Kamer wordt behandeld, is zo'n wet. Nu is het zo. dat het' statuut- een wij zigingsprocedure kent, d.ie (afwijkt van die :welkc:rin<haofdstuk-4a^van:--de;iGrond- wetTs" vobrgeschfevëri;-: Dë^Stateh-Géne- raal in Nederland kunnen, wanneer dit wetsontwerp met de vereiste twee' derde meerderheid van stemmen is aanvaard, voorsteilen totwijziging van -het sta tuut met gewone meerderheid, dus van de helft, plus een, goedkeuren:r. Dr. Schouten, de A.R.-fractielóider, heeft hiertegen bezwaar. Hij. wil ook voor wijziging van het statuut de, grond wettelijk vereiste meerderheid;, handha ven, omdat anders de mogelijkheid wordt geboden om via de .'.wijzigingzprocedurc van het statuut gemakkelijker, wijziging van de Nederlandse Grondwet tot stand te brengen. Het statuut bevat immers, zoals wij reeds zoiden, een aantal be langrijke bepalingen van deNederlandse Grondwet en slaat levens boven deze Grondwet. Bij dr. Schouten spreekt dus een beleidskwestie. Voor prof. Oud en prof. Lemaire liggen de zaken anders. Zij staan op het standpunt, dat men de grondwettelijke bepalingen, die in hel statuut zijn opgenomen, niet mag gaan wijzigen bij gewone meerderheid van stemmen, omdat dit in strijd komt met hoofdstuk 13 van d<> Grondwet, dat sein veranderingen van de Grondwet toelaat zonder dat de Kamers-met twee derde meerderheid haar fiat hieraan» hebben gegeven. Artikel 55 van het statuut is dus volgens hen in strijd met de Grond wet. 'Wiwfm e»::;*-,;*. Af'.K i e "In Oldenburg, Duitsland, heeft Prinses Margaret Rose van Engeland een nieuw vaandel uitgereikt aan het 20ste jagers- eikader van de RAP.Het vaandel werd geaccepteerd door vlieger-officier John Graven op de 25e verjaardag van het eskader, H.KJl. reikte het vaandel, uil tijdens haar bezoek aan de Oldenbürgcr R.A.F.-groep, ah onderdeel van haar reis langs ver schillende R.A.F.-posten t/p de tu.eedr dag fan haar verblijf in Duitsland; De Franse premier, Mendès-France,; én de Sowjet-ministér van Buitenlandse Zaken, Molotof, hebben Donderdagavond lange tijd het Indochinese vraagstuk'besproken. In Fi^nsekringen werd later verklaard,dat de ministers geen vorderingen maakten in hun - gesprekken over "de - wijze, waarop snel een einde aan de ooriog gemaakt zou kunnen worden. Mendès-France was teleurgesteld over de resultaten, van de bijeenkomst, Molotofs houding was „beleefd, doch'onbuigzaam". -'F' Naar verluidt verzekerde -de Franse premier de Russische minister, dat het overleg tussen Dulles, Eden en hem zelf te Farüs in geen enkel opzicht de voortgang van - de vredesbesprekingen te» Genève zou belemmeren, maar in tegendeel de Amerikaanse deelneming op hoog niveau had verzekerd in het critieke stadium dei- Geneefse onderhan delingen. (Onderminister; van Buiten landse Zaken Walter Bedell Smith keert in het weekeinde in- Genève terug). De voornaamste kwesties waarover Mendès-France en Molotof spraken wa ren: het verloop van de bestandslinies in Vietnam, de internationale controle op een wapenstilstand en het tijdstip van verkiezingen voor een regering voor geheel Vietnam. Credietfaciliteiten voor middenstanders Dex« mededelingen zijn opgenomen in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op bet Voorlopig Ver slag in sake (de. in: het: .begin :van _<üt Jaar gepubliceerd* Middenstandsnota. Daaraan wórdt o.a. toegevoegd, dat ook de oprichting van meer waarborgfond sen zal worden bevorderd De garantie, regeling bjj vestigingscredieten zal zo danig worden gewijzigd, dat het risico van de overheid niet meer de helft, maar 2/3 zai bedragen, zodat het Waar borgfonds nog slechts voor 1/3 garant blijft. Aangezien in' diverse branches grote belangstelling bestaat voor de op richting; van- waarborgfondsen, valt te verwachten, dat déze veel gunstiger re geling het nodige effect zal sorteren. In vergevorderd stadium van voor bereiding bevinden zich de plannen om te geraken tot de oprichting van een lichaam, belast "met research- en planningswerkzaamheden in verband met de voorziening in de behoefte aan middensfaridsbedrü fspandén. De voorlichting van de middenstand zal door uitbreiding van de bestaande voorlichtingsinstituten en door aanstel ling van middenstandscosulentSn op grotere schaal plaats vinden dan tot dusver. De opzet van de Middenstands voorlichtingsdienst wordt op het depar tement'van Economische Zaken voorbe reid. Binnenkort kan de indiening van wetsontwerpen tegemoet worden gezien tot wijziging van de Winkelsluitingswet 1951 en de regeling van het uitverko pen en opruimen. Bü de herziening van de Winkelsluitingswet zal nog eens wor- ckm bezien de aandrang, die bü som mige winkeliers'bestaat om in de straat handel terug te winnen wat zij als ge volg van de algehele Zondagssluiting aan omzet, derven. Het rapport, van de commissie-Lich- tenauer in zake het afbetalingssysteem is een paar weken geleden gereedge komen en door het departement in stu die genomen; Publicatie van het rap port'is In voorbereiding. De P.B.O. maakt volgens de Memo rie 'van Antwoord in de middenstands sector goede vórderingen. Een -advies van de S.E.R. in zake hét voorstel tot instelling van, een hoofdbedrijfschap voor het ambacht en aanvragen tot in stelling van bedrijfschappen voordi verse detailhandels en ambachtsonder nemingen zijn- bij de S.E,E. in studie. Het overleg: tussen de- twee'< ministers zal wórden voortgezet. In conferentie kringen acht men het mogelijk, dat de huidige houding van Molotof zuiver tactisch is, om zoveel mogelijk conces- cies van-het Westen te verkrijgen, voor al ten aanzien van het verloop der-be standslinies. Men kan de huidige situatie als volgt in het kort samenvatten: - 1, Bestandslijn. Frankrijk wil de "38e breedtegraad als'bestandslijn, de tegen partij: echter de 14e, De Westelijke de-" legaties zullen .vermoedelijk ten slotte genoegen nemen met de 16e breedte graad. 2. Hanoi en Haiphong, Frankrijk heeft Hanoi al stilzwijgend afgeschreven, 'maar zal Haiphong, de beste marineba sis in het Noorden van Indo-China,, trachten te behouden. 3. Laos en Cambodja. Frankrijk wenst handhaving van de onafhankelijkheid van deze twee landen en wil die landen het recht laten zelf te beslissen-over de- aanschaffingvan wapens. De tegenpartij wil dat recht op aanschaffing van wa pens beperkt zien en eist naar verluidt een stuk in het Noorden van Laos, vol gens- sommige berichten twee "provin cies op. 4. Verkiezingen in Vietnam.,Frank rijk, is tegen vaststelling van een da tum en wil er mee wachten tot de toe stand gestabiliseerd is. De tegenpartij wenst verkiezingen binnen zes maanden. 5. Toezicht op bestand. Frankrijk en Groot-Britannië stellen voor, -de inter nationale bestandscommissie, samen, te stellen, uit vertegenwoordigers van de zogenaamde „Colombolanden": India, Pakistan. Burma, Ceylon en Indonesië. Het Westelijke voorstel houdt ook in. dat -geen der leden er van vetorecht zal hebben en dat de bestandscommissie het "TEN poosje geleden Is in de Tweede -Lj Kamer van A.R.-zijde- tegen de heer Evért Vermeer gezegd, dat hij maar moest oppassenof er zou een - anti-militaristische werkgemeenschap in de F.v.d.A. ontstaan. De heer Vermeer antwoordde daar op op de- hem.-eigene -wijze en -sprak: in dit verband zelfs van „wensdro- men", die aan A.R.-zijde zouden,leven.. Ds. Buskes c.s.heeft nu echterde j A.R. prompt bediend. "j Ds. Buskes heeft met een zestal; an dere heren voorgesteld om- een „so ciaal democratische", werkgemeenschap in de P.v.d.A. te stichten. Het opmerkelijke is dat deze herèn, hetzij allen, hetzij in overgrote meer- derheid aanhangers zijn van de derde weg. Hier is van ons geen wensdroom in vervulling gegaan.' Maar ongetwijfeld zal er voor de heer Vermeer eert spookbeeld zijn Vei-'U schenen. Aan het einde van de zojuistaf ge- lopen schoolcursus zijn" Prinses Beatrix tot de 5e klasse gymnasium (alpha)- en Prinsesv Irene tot de 3e klasse, m.'m.s. (middelbare, meisjesschool), van het in- crementum. afdeling van het Baarns - Lyceum, bevorderd. .Prinses' Margriet "en Prinses Marijke werden, bevorderd .tot, respectievelijk de 6e en 2e klasse van.» de Nieuwe Baarnse School. In St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, heeft de hittegolf alle recbrdi gebroken. Het kwik steeg Donderdag - tot 45 graden Celsius. Woensdag Donderdag zijn 24 personen alg .gevolg-; van de hitte '-.overleden. 150» personen?? moesten,', door de warmte bevangen,..'in ziekenhuizen -worden, opgenomen. Volgens de jongste/berieitenszijiiSinl; totaal 150 personen om het .leven'geko-;, men. als gevolg (van .de - hittegolf en- de; stórmen, - die -Donderdag een -;eindeaané' de .hitte hebben gemaakt.' In, dit ('getal'.!." zijn niet degenen -begrepen, die bij-het# baden zijn: verdronken.'i,;-i- De températuur: in. (die Oostelijke:*«ta- ten daajde plotseling aanmrikriijk;:toenf; er hevigb. onOTeersbuien'/opttadenjiïdiéjSs gepaard gingen met-"hevige windstoten.'»". Door wind en onweer is voor:milUoenen dollars :schadé;-, aangëricht.)^?;>:(®(SsiiSsï®a ■"1';-"'"':il ogjw'JöbsSÉéiijSaSSB» Gistermiddag om.strëeks 'vijf;:u'jr:;ram-( de :een trailer. vah: de Holland-Limburg:; Express uit Amsterdam ijpp dé-Bijksweg»"' Zuid nabij de grens tussen ten Geleen en .Sittard eén autobus *vah;!|'; dé „Ebad",, .welke de -verbinding onder- houdt tussen Lindënheuvel, "(Geleen-èn^.: Sittard.- -Beide voertuigen -reden in fdè:$: richting Sittard. De trai]er,r reed.. van i»:' achterenopvde:autobus'in,',.op;,het;mo-;g ment, dat deze stopte voor het- in- eh' #- uitiaten van passagiers.. De -achterzijde; 'drukt. De gewonden, zeven, in getal. - werden 'naar het ziekenhuis te Sittard "j overgebracht Het Amerikaanse Huis van AfgévStar-.'; dlgdeni heeft zich.'mét algemene stéinméhiS' uitgesproken tegen detoelating van-.com- munistisch China tot dé V.N; -(ó Met 381 stemmen, werd een .resoluiie'V aangenomen, waarin de president ge steund werd in - zijn vastberadenheid.-;' alle middelen, te gebruiken om een'der-j- gelijke vertegenwoordiging te verhinder''y ren". - -"".'O'.:. til-WEt recht zal-hebben besluiten van de ge- - mengde wapenstiritandscommissie 'oh-it i gedaan te'maken. - - .CP, 6. Garanties. Beide partijen zijn' het er over eens, dat Së yigdesovereen- komst gegarajadaèrd móet worden, (h Frankrijk en, Qrpot-Britannië: ,'bei'jji' reid zich sanaen met de drie ïidio-Chit nese staten en, de .tegenpBWlj gmaat'^Umj stellen tegan niearwe VijandriijllSheden gft in Indo-ChifEa. Metj verwacht fiat de: Verenigde Staten, in plaats vasi 'zich garant te steilien, schriftelijk ëSttjfen- ver-i klaren dat er" niet opnieuw vijamdeliik- heden in Indochina zullen ipt>gen nit- breken. Een Westelijke diplomaat te Genève rV wees er op, dat de toestand in de delta van de Rode Rivier zeer ernstig is-en'Y voor het Franse expèditieleger daar kritiek zal worden, zodra de cónférén-' - tie in Genève mocht mislukken. Bo- vendien zou, zei hij,- dan de Franse regering vallen en een nieuwe Franse* kabinetscrisis complicaties veroorzaken. Tijdens het storten van beton voor het. laatste gedeelte van de nieuwe brug over. de reserve-boezem bij de nieuwe veilinggebouwen te Crooswijk-Rolter.- ijzer en hout was het gevolg. dam, viel gistermiddag omstreeks vijf uw, wellicht door de zicare druk', van/ - het-beton de. bekisting uiteen. 'Een- 1 flinke ravagozvan .cemenupeciej:beloh^jf;.;\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1