te i ii m m w, i Enorme R^iantenSverkóop! II ELKE DAG FANTASTISCHE PREMIES DE KLERKeZN Kerkelijk wijkcentrum, plechtig in gebruik genomen. Ger. Kerkeraad contra I.J.E. ia ii* JAN VERHEY (0- FABRIKANTEN te IP ÉS J. L. Jonker sloeg eerste paal voor complex „Vaartzicht" m SCHIEDAM Bloemen voor deelnemers Tiende K.W.-mars Maasland •■m 9f Maasland krijgt een Chr. Landfwmwhuishoudschool Dominee miste de boot. TEK&O TAKS "EN HST TELEVISIES VONTUUR VLAARDINGEN Burgerlijke Stand van Rotterdam Bijna honderd flats m vrije sector /.MAASSLUIS Evangelisatie campagne in Kralingen Boerderij door de bliksem getroffen Br» l. W. Tèsch opnieuw naar /Ethiopië VREUGDE IN GEREF. DELFSHAVEN Dodelijk verkeersongeval in Delft sssgi TROUW Vrijdag Lö Juli IS®' Ifé f MBy ItSö .*-=-Stremming verkeer over overweg Overschieseweg "V Veilig Ver keer sweek pèïï v Burgerlijke stand van Schiedam ■■Bin '■■Mi WELKE HÖNDÉRDEN GULDENS BENEDEN HET NORMALE LIGGEN. -Volgende week geen verplichte winkelsluiting 57 Zeer speéiafe aanbieding van .150 Slaapkamers in aparte uitvoering - en houtsoorten. Zingende klokken Hoe VDV speelde Korte Vlaardingse berichten Burgerlijke stand van Vlaardincen Eerste paal Herv. school De nieuwe openbare school J. A. van Dongen onderscheiden Morgen voor de eerste etappe honderden wer kelijke koopjes in MEUBELEN, TAPIJTEN, GORDIJNEN, BEDDEN BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN 72-78 J Orgelbespeling Pakketten voor Hongarije Termijnnoteringen Visseri jherichten i ï#f In verband met het" verrichten van vei beteringswerkzaamiheden zal het verkeer 4l over de spoorwegoverweg in de Over- -- schieseweg m de.naoht van Zondag 18 tj^op Maandag 19 Juli en in de nacht van Zondag 25 op Maandag 26 Juli a.s. tel- >- kens van 's avonds 22.00 uur tot "s mor- .«•gerss 7.00 uur voor alle verkeer ziin af- t»> gesloten. - -Aan voetgangers en wielrijders ral V gelegenheid worden gegeven tot het pas- -seren van de overweg. ProgTamma voor Zaterdag. 14.00-16.00 •JASuur: Propaganda-auto maakt rondrit door de stad. Spreuk van de dag: Wielrijders: Geeft .-^duidelijk ITw richting aan, alvorens links of ,-rechts te gaan. f^imÖèiMiwdjHersbach '34 j. en"B: S". Binnendijk 38 j.; R. Meinen 22 j, en .„E.. Verhaar 19 j.; N. Crama 44'j. en ':[V. ,E. v. -Logchem 42 j.; C. Groenendijk '".f25 j. en J, P. van K-zmert 20 j.; A. v. ï-Baardewyk 27 j. en L. M. van Ingen 22].; C. F. :V. Lagfendyk 35 j. en E. J. v Velema 24 j.; J. v. d. Berg 24 j. en C. A. Kok 26 j.; J. Westerveld 25 j. en D. den Boer-22 j.; Th. Rovers 27 j. ,.en F... van. Dommelen 24 j.; K. van „jt Hoeft 21 j. en R. Walthie 19 j.; R. van Kempen 26 j. en J. W. Baade 24 j.: W. E. Pronk 26 j. en M. W. E. Timmers '<23 j;; T.- L. Hoop 30 j. en E. M. Oosten- dorp 22 j.: C. J. v'. d. Heide 21 j. en G. v. d. Most 24 j. - ...Ondertrouwd: B. A. P. Bosman 26 j. ..,- en C. E. in 't Hout 19 j.; G. P. J. Braak .>.'25 j. en A. M. A. .Wever 24 'j.; M. Broeren 23 j. en M. de Ronde 31 j K. P. Companje 27 j. en J.- C. E. We- '!T b'er 25 ji; Th. 'van Gelderen. 19 j.- en E. C. in 't Hout 17 j.; J. J. Geluk 26 j- en J. P. van Tracht 18*j.; W. Groene- weg 31 j. en J. v. d.'Sclioo 29 j.; C. M. Gruwel 24 j. en. H. C. van Heiningen 16 j,; A. Kool 24 j. en A. - Heüboer ,-,24 j.; H. B. Meijer 35 j. en B.. J. B. ..'.Bart 28 j.; W. Nieuwland 25 j. en ilM- 'l E. v. d. Lubben 23 j.: J. M. van Oévelen. 27 j. én B. Burger 21 j.; A. C. Post 27 j. en L. M. P. Groenendaal 21 j.; J. van Schie, 30 j. en A. L. W. Mein- *-•" ster 21 j.; T. Vervloet 21 j. en I. M. van Bèusichem 19 j.: R. Warmerdam 29 j. en J.'Verbiest 23 j. .ij'. Overleden: H. .F. Eiolet, .71 j. t. Geboren: Astrid M., d.v. E.- B. .van Ringelenstijn en A.L. "Dirksen. Het initiatief is genomen de deelne- ers aan de Tiende. Koningin Wilhel- mina-mars bij binnenkomst bloemen aan te bieden. De' deelnemers komen langs de navol gende route Schiedam binnen: Troelstra- laan, Rembrandtlaan, Rubenslaan, Sterre- bos, Volkspark, Willem de Zwijgerlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, L. Nieuw- straat. De 18 Km tocht gaat van Stèrrebos over de Maasboulevard. Hoofd en Hoofd straat naar de Plantage. De 12 Km. wandelaars arriveren te ca. 38.00 uur aan de Troelstralaan, de 18 Km wandelaars te 18.30 uur en de 30 Km wandelaars te 19.30 uur. Défilé en Feestprogramma Het défilé wordt om 15.10 uur op de Grote Markt gehouden. Het aantal voor ingeschreven wandelaars bedraagt 2200. De route naar de defiléplaats is als volgt: Plantage, L. Nieuwstraat, Oranjestraat, Koemarkt. Broersvest Lange Kerkstraat, Grote Markt. Met het oog op de grote drukte op en om de startplaats wordt het publiek dringend verzocht, de Plantage, Tuïn- laan en Plein Eendracht vrij te willen laten voor het opstellen en afmarcheren der wandelaars. Het feestprogramma is oók vrij toegan kelijk voor het publiek met dien. ver stande dat een gedeelte van de Plan tage voor de wandelaars gerseerveerd is en dus voor het publiek afgesloten zal worden. Advertentie SÉS:*Ï.' :t<H ,'?S5 v'-v.";/ ..«'7 ':'-h "VS h ';"5A ':£ïy '"'In voorbereiding óp. de' opening van - onze nieuwe i zaak aan de Goudsesingeh ruimen wij op EEN KEUR VAN MEUBELEN- Gedurende .14 dagen kunt zich voor abnormaal lage; MOrw/prijzerrviit* hert Vbezi-b«tellen .van meubelen: welke JI. .Uw gehele»./.leyén':. .zullenvol- ._'doemi Het prettige voor U in deze restanten-verkoop is,.dat wij ondanks - de zeer lage prijzen tenvólle -voorhet fabrikaat instaan,daar de modellen; noch verouderd, nóch de -stoffering minder waardig, de stoffen vuil of verschoten zijn.. Daarbij handhaven wij „onze 'service" tenvolle. De door Ugekochte' meubelen -wor den 'desgewenst' gratis in onze pakhuizen opgeslagen. IÉ B. en W. van Schiedam maken be kend, dat zij voor de periode van Maan dag 19 Juli tot en met Woensdag 21 Ju li 1954 een algemene ontheffing hebben verleend van het verbod, voortvloeiende uit artikel 4 der Winkelsluitingswet 1951 om een winkel gedurende een halve dag per week voor het publiek geopend te hebben. De pogingen van de „Vereniging ter bevordering van het Landbouw- Tuin bouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Chr. grondslag voor Maasland en Om streken", om naast de reeds bestaande Chr. Lagere Landbouwschool te komen tot stichting van een Chr. Landbouw- huishoudschool. zijn met succes be- bekroond. Op de Rijksbegroting 1954 zijn gelden uitgetrokken voor de stichting van zulk een school te Maasland. De Xnspectrice van het Nijverheidsonderwijs heeft reeds contact opgenomen met het het bestuur der vereniging om de voor bereidende werkzaamheden aan te van gen. In afwachting van het Koninklijk be sluit. waarbij de officiële toekenning van subsidie moet plaatsvinden, zijn onder handelingen gaande met de gemeente Maasland over ae aankoop van het be nodigde bouwterrein; deze onderhande lingen zijn reeds in een vergevorderd stadium. De school zal de plattelandsmeisjes op leider. voor de toekomstige huishoud- taak. Verhuur van volkstuinen. De raad van Maasland besloot aan de heren Van Uffelen en Van der Berg opnieuw volks tuinen te verhuren ter grootte van resp, 1000 en 400 m2. tegen de prijs van 3 et. per.m2. Aardbeienveiling. Donderdagmiddag werden aan de aardbeienveiling te Maas land aangevoerd 4000 chips (ca. 9 ton) aardbeien voor industriële verwerking De opbrengst bedroeg 1.30 per kg. Verhuur schietlokaal. De Raad van Maasland besloot de zolder boven de Chr.-Kleuterschool voor de tijd van 3 jaar te verhuren aan de schietvereni ging „Maasland"tegen een huur van S 1,- per week. Burg. stand. .Geboren:-Jacob, z. v, F. M. Zonneveld en N. M. v. Dijk; Johannes, z. v. J. W. Schoneveld en C. v. d. Gaag; Maria J., d. v. J. C. v. d. Sar en N. J. Verboon. Gehuwd: Dirk J. de Vries, 28 j. en Anna M. N. Doelman, 28 j.; Herman de Groot, 21 j. en Pietje van den Berg, 19 j. Dt. D. A. Zijlstra, Geref. predikant te Amersfoort en'nu geestelijk ver zorger aan boord van het emigran tenschip Sibajakvan de Kon. Rot terdamse Lloyd, thans op weg van Sydney naar Soerabaya.. heeft heel wat meer van van het schone Austra lië gezien, dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Toen de passagiers gelegenheid kre gen enkele uren in Melbourne rond te dwalen een stad, die door de naam, die zij gegeven heeft aan de grote luchtrace, altijd nog trotse her inneringen bij ons Nederlanders weet op te wekken was ds Zijlstra blijk baar zo geïnteresseerd in de vele be zienswaardigheden, dat hij vergat op de (Ausralische) tijd te letten. Op de afgesproken tijd waren alle passagiers terugbehave de predikant. De kapitein van de „Sibajak" gaf op dracht, nog enige tijd te wachten, maar ook de service van een scheep- maatschappij heeft haar grenzen. De ,£ibajak"■vertrok uit Melbourne, zon der geestelijke, verzorger..... Maar toen het zeekasteel drie dagen later Sydney aandeed, stond daar ds Zijlstra te wachten op verder ver voer per K.R.L. De reizende dominéé heeft, toen hij ontdekte, dat het schip zonder hem uit Melbourne vertrokken was, geen moment geaarzelden gedachtig aan het Veilig, Vlug en Voordelig van onze eigen spoorwegen van die van Australië gebruik gemaakt. Veilig en vlug is het klaarblijkelijk wel gegaan, maar voordeligtuel- licht was een belevenis als deze de Amersfoortse pastor wel 250 gulden waard. iwm nsnini (««on 57. Rooo van woeoe hoorde Diederlk Vianen's antwoord aan en wendde vervolgens zün paard. Niet bij machte daar iets deugdelijks op te kunnen terug- zeggen, schudde hy nog eenmaal dreigend de vuist en reed dan spoorslags terug naar zijn troepen. Weldra drongen nu van alle kanten Diederlk's mannen op, verscholen achter handige karretjes, waarop een stevi ge houten borstwering, voorzien van een schietgat voor de boogschutters. Over en weer', bestookte men elkaar nu geruime tijo met een hevige pij.enregen. Toen echter bleek dat dit noch voor de een, noch voor de ander enig merkbaa: resultaat opleverde besloot Diederlk tot drastischer maatregelen over te gaan 0» mannen achter de karretjes bonden grote ©randende proppen aan hun pyien en schoten die over de muren van het kasteel. En de nelft van de verdedigers moest - toen aan het blussen tijgen. - Advertentie Advertentie Mee» dan Filiaal v. Clttersstraat 18 Woninginrichters sinds 1863 WOLPHAERTSBOCHT 260—261, Telefoon 74194 Winkelcentrum Wereldhavèn-Zuid. Direct bij de tunneL Sinds 1863 VERHEY een. begrip voor verzorgd interieur OP 30 JULI -sa. OPENING VAN ONZE GROTE SPECIAALZAAK W KLASSE MEUBELEN AAN de GOCDSESINGEL 440—444. Gisteren is in zijn ouderlijke woning É»;,aan de Papeweg te Wassenaar de 19- :S-'.'jjarige Willem Paardekooper overleden ':P~"aan de gevolgen van een aanrijding, die ''-^Woensdag plaats had; P. reed op een 'cïf,bromfiets over de.Lange Kerkdam en ;----fverleende bij het kruispunt met de van L-jS&iPldenbarrieveldtweg geen voorrang aan een.autobus van de N.Z.H.V.M., die be- stuurd werd'door v. d. L. uit. Noord wij* kerhout. Hij liep een hersenschudding .op. .- nik, -. BtL" Aangiften van 15 Juli. ..„BEVALLEN: N H de Jong—Paul z; J C van der Pias—van der Wolk-d: M van den Berg—van Boven z: A M de MikBaan d; J M Lindhout—Bodegom d: W Ong .A Kwien —Stoffers z: A Siegtenhorst—van der Er.t d: J E M-Th Bakker—Hendriks d; J Zwa nenburgOosterling d: B van Heiningen— Drinkv/aard z: B W van der Stoepham mers d: C Vis—Blonk r: S M'de Haan- Vos-d: F de Swart—Parie d; N Dijkstra— de Jager d: O-C Eenig—van der Linden z: S H Knapc—Laats z; Chr Wouters—Koopal Vd: V.' A Tukvan Tienoven d: G W M de .-Zeeuw—Rutjcsd: C RBder—Groene weg d; C van der Bij—Koertcn d: c N van der Schelde—Molendijk z: J J Heijna—Visser z: -M J Kramer—Phaff z: C A WillemsKrab- hendam e: J KettingBoender d: A P Kersseboomvan - der Sman z: J Otto tvHoogstad d; M Scholten—van Geffen z: -/*•: G T MertcnsWiardl d; O Nieuwcnhuls— '-'.-Jacobs. 2: A M Kreft—van Dongen z; O Hen sen-van.Msstrigt z; M Noorlander r Brusscinian id: M W- KromFaber d: A Th ra'l Bouwméester—van Zijl z: M Scheenloop 'Bi., de Blom :d; S Klcve—van den Berg z. OVERLEDEN:.,W Bario. man, geh gew VO met-M G Rolling 83 1: G H Dorsman, vr. «eh gew met J W. Wlttkamp 75 j: A SnoeJ. É- man'-van J van Raamt 90 j: M J Reparon. Sir vrouwrvan' P'C Teijgeman 79 j: N Veen- man vr.. geh gew met J van den Bos 76 j: J ZuÖderwJjk» man 'van M iA Kronen- 53 j: L Vreugdenbil. ongeh man .46 l; jemlnem. vr.. geh gew met J J. Kraus Op één van de mooiste^ plekjes in Ylaardingen, die men voor-woningbouw kan bedenken, ni. aan deWestlandse- weg' waar mem een schitterend uitzicht heeft over ..de Vlaardingse Vaart en pmsjreken, heeft_de heer J. L. Jonker, directéur van h'et Havëhbedrijf 'v'Vlaar-. dingeh-Oost gistcnhlddag.de eerste paal geslagen .voor de 92 flats, die het': Vlaar dingse' aann'emihgsbedrljf B; EN P. Both daar. in de .vrije, sector, gaat bouwen. ;Er" was weliswaar een heistelling en de. heer Jonker gehuld in de typische heierskledij "maakte de gewone heiers- bewegingen.- doch een paal slaan was het eigenlijk niet.-Wat de grond inging was nl.;slechts:een lange ijzeren koker, in vaktermen „mantel" genaamd. Die koker werd:later.volgestort met beton. Bü de bij deze bouw gebruikte funde ringsmethode wordt de heipaal in de grond gemaakt. Dekmantel wordt later voorzichtig weer opgehaald. De te bouwen flats komen inderdaad op een-zeer gunstige plaats. Daar aan de overzijdejvao de -weg voor de toe komst nl. een recreatiecentrum zonder hoogbouw, is geprojecteerd, is het rian te uitzicht uit de huizen tot in lengte van. jaren gegarandeerd. Daarbij komt nog, dat achter het geheel zeventien garages zullen worden gebouwd, die door de be woners kunnen worden gehuurd. Dat de heer Jonker de plechtigheid van'het slaan van de eerste paal ver richtte vond zijn rede 'in het feit, dat het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost voor haar pensioenfonds reeds ongeveer de helft van de woningen heeft aangekocht. Van het overblijvende deel is ook reeds, ongeveer de helft door particulieren aan gekocht, wat wel zijn oorzaak zal hebben In - de gunstige aankoopsvoorwaarden, die geboden'worden. Het hele plan be staat uit ongeveerevenveel vier- als vijfkamerwoningen. Het ontwerp van de heren J. Nuyt en J. M. Heikens mag wel bijzonder smaak vol worden genoemd. Het geheel Is van een moderne, strakke architectuur.' De flats zullen hoofdzakelijk in zeer lichte gele stèen worden opgetrokken, hetgeen Hedenavond 8 uur zal de stadsbelaar- dier Cor Don het Oranje Carillon be spelen. Dinsdagavond werden In het Handels gebouw een aantal partijen gespeeld voor de Bordenbezetting en de Handicap- wedstrijden. De persoonlijke resultaten waren als volgt: Bordenbezetting: F. Dessens—C. F. Heikoop 9—2: W. J. DoudeijnsM. Dijks hoorn 2—0: M. Olieman—M. Dijkshoorn 1—1; A. Bijl—W. H. Niestadt 0—2; J. Lee- wisN. Schouten 02; W. H. Niestadt A. Man in Veld 02: C. van VeelenA. Bijl 20; W. F. VerburgC. van Veelen 11; C. van VeelenW. H. Niestadt 11. Handicap: C. Biel—C. van Woerdan 2—0; N. Voogt—J. A. Bakker 1—1; H. LansbergenW. J. Doudeijns 20; A. BoogaartH. Kwakkelstein. 02; C. van Veelen—J. Voerman 20; J. VoermanB. v. d. Harst 0—2. Aan stroomkabel geraakt. De 28-jari- ge. W. O. kwam Woensdagmiddag, tij dens werkzaamheden op het terrein van de ,Oude Lijnbaan" in aanraking met een stroomkabel. Hij is ter observatie in het Algemeen Ziekenhuis opgenomen. Ruzie om drank. Woensdagavond 'ont stond or ongenoegen op een bruiloftsfeest omdat de vader van -de bruidegom-de aanwezigen erop attent maakte, dat 'er te weinig sterke drank was.De politie kalmeerde de gemoederen. Geboren: Louise E.. d. van F. J. Ver boon en O. Dam. Marinus J., z. van J. A. Brobbei en M. .1. Vijgeboom. Jacobus, z. van J. dc Wilt en M. W. Bouman. Gehuwd: W. Groenenboom, 26 j. en H. H. Drop 24 j. G. Gerlaoh. 27 j. en P. C. de Neeff, 25 j. C. J. Rood'enburg 24 j. «n 25 j. C. Goey 21 de aantrekkelijkheid zeker nog aanzien lijk zal verhogen. De bouw van een zo aanzienlijk pro ject in de vrije sector is voor de laatste jaren - volgens de aannemers uniek in Nederland. Men hoopt met de bouw klaar te zijn in het voorjaar van 1955, als de weersomstandigheden en- de werknemersbezetting tenminste geen roetin het. eten werpen, maar; op het laatste bestaat weinig kans, aangezien de ^aannemers, die nu voor het: eerst in 'ze's jaar weer in dé'.eigetf stad', werken,' over een flinke kern de beschikking heb ben. Arjos-vergadering. Arjos II vergadert Dinsdag 20 Juli om 8 uur in het Geref. Jeugdhuis. De Heer B.-Spit zal inlei den, „Coalitie Kabinetten" Chr. Staat kunde. Bijdrage:- de heer T. Veenema. a Voor de nieuwe zesklassige school in de Sluispolder te Maassluis ter vervan ging van de oude Koningin Wilhelmina- school van de Ver. v. Christ. Hervormd Schoolonderwijs, is Donderdagmiddag zonder officieel vertoon, de eerste paal geslagen. s Naast het bestuur vanv genoemde Schoolvereniging waren op het terrein aanwezig het hoofd van de K.W. school, de heer C. J. Binnekade, de leerkach- ten met de schoolkinderen, alsmede de architect J. Lipplaa uit Den Haag en de aannemersfirma Willemse De Vroedt uit Rotterdam. Tijdens een plasregen sloeg de heer Binnekade omstreeks vier uur de eerste paal in de grond. In "totaal werden 48 duplexpalen met een totaal lengte van 20 meter geslagen. De raad van Maassluis besloot in zijn voorlaatste vergadering, naast de nieu we Hervormde School, eveneens in de Sluispolder (op het voormalig Maaster rein) een nieuwe Openbare School te stichten. Gisteren zijn de -werkzaamheden tot ophoging van het oude Maasterrein aan gevangen. terwijl in de eerstvolgende raadsvergadering een voorstel in behan deling komt tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de bouw van de ze school. Dienst artsen. De artsendienst .wordt van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maan dagmorgen 8 uur -waargenomen door dr W. H. A. de Wilde, Haven 40, telef.-309. Evangelisatie. ,2faterdagavond 8 uur straatprediking op de Markt. Spreker Ds. T. Spilker, Geref. predikant te Maas sluis. Advendo. De zomeruitvoering van de Chr. gymnastiekver. „Advendo". die twee wekengeleden afgelast moest wor den, in verband met de ongunstige weersomstandigheden, is nader vastge steld op. Zaterdagavond a.s.. wederom op het têrrein van C.K.C. aan de Tal- mastraat. Het is te hopen, dat deze uit voering, die groots is opgezet, ditmaal door goed weer begunstigd wordt. In de kerkzaal. van „Pro-Rege" werd Woensdagavond onder goéde belangstel ling de interkerkelijke Evangelisatie campagne, die deze en volgende week in Kralingen wordt gehouden ingezet met een bidstond, welke werd bijge woond o.m. door predikanten van ver scheidene kerkgenootschappen en een vertegenwoordiger van bet Leger des Heils. Als sprekers traden op Ds. W. van der Linden, Geref. predikant van Rot terdam-Kralingen; Dr. J. D. Hoekstra, Ned.-Herv. predikant; Ds. H. C. Leep, predikant 'van de Vrye Evangelische Ge meente en kapt. Bijlsma van het Leger des Heils. In hun korte pakkende toespraken wek ten zij op om de verspreiding van het evangelie met alle middelen, doch in de eerste plaats met het gebed te steu- De bliksem is gistermiddag om 3.30 uur tweemaal ingeslagen in de boerderij en de schuur van de heer R. Nijmijer te Ermerveen nabij Nieuw-Amsterdam. De boer zelf vros op dat moment op zijn land om te zien of de zware regen bui 'schade aan het gewas had toege bracht. De vrouw des huizes slaagde er slechts met de grootste moeite in zich zelf en haar drie kinderen, waarvan er twee ziek op bed lagen, uit het brandend huis te redden. De boerderij, die het eigendom was van de bewoner, de inventaris en alle bijgebouwen brandden tot de grond af, waarbij een zeug met biggen in de vlammen de dood vond. De brandweer van Emmen, die te laat na de bliksem inslag kon worden gewaarschuwd, stond machteloos. De heer Nijmijer was tegen brand verzekerd. Bij Kon. besluit van 28 Juni '54 is verleend de ere-medaille in zilver, ver bonden aan de Orde van Oranje Nas sau, aan de heer J. A. van Dongen, bankwerker bij N.V. Frans Swarttouw's Havenbedrijf, te Rotterdam. De heer Van Dongen, die onlangs zijn 50-jarig jubi leum bij genoemd Havenbedrijf vierde, heeft vanmorgen de versierselen, aan deze onderscheiding verbonden, uit han den van de 'heer J; S. C. Schoufour. Sr., directeur van; Swarttouw's Havenbedrijf,- in ontvangst genomen. - Dr. J. W. Tesch, hoofd van de afde ling Besmettelijke Ziekte en. Quarantai ne van .de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Rotterdam, zal door de Wereld Gezondheids-Organisa tie (W.H.O.) worden uitgezonden' naar Ethiopië waar hij op verzoek van de regering van Ethiopië gedurende een jaar zal optreden als adviseur voor de organisatie van de Dienst voor Volks gezondheid. Dr. Tesch heeft reeds eer der, nl. van September 1952 tot Augus tus 1953, voor de W.H.O. een soortgefijke functie in Ethiopië vervuld. Het ge meentebestuur van Rotterdam heeft wel willende medewerking verleend door dr Tesch de gelegenheid te geven deze op dracht te aanvaarden. Dr Tesch zal ongeveer half - Juli via Geneve naar Ethiopië vertrekken COUPONS COUPONS COUPONS m "-•u N' «mrkerksaal vol symboliek,..waar ..--.hol pastelblauw*plafond mei zijn heldere eleclrische Uchtpunlen.de aanwe zigen deed denken aan--de avondhemel, heeft d*; Geref. Kerk van Delishaven gisteravond hel kerkeUjk -wijkcentrum in Oud-Maihenesse. dal met palmen was versierd, officieel in gebruik -genomen- Tot; de vel» aanwezig* gasten, w.o. wij o.m. zagen architect Jos de Jonge, de uit voerder H. Berghout, de opzichter P. W. van Vreeswijk' on tal van verlégehwoor- digers van-naburig* kerken, behoorde ook de weihóuder van Volksgezondheid, de heer 'A. Hogeweg. Even 8 uur werd het samenzijn be gonnen met een welkomstwoord' van ds. J. G. Adema. praeses van de kerkeraad, waarin gewezen werd op de sociale en vooral geestelijk* functie, die dit kerke lijk centrum in de nieuwe stadswijk krijgt 1* vervullen. Hij bracht levens dank aan de Hervormde gemeente Schiedam,, vtja wie gedurende lange tijd in de Vredez- kerk gulle gastvrijheid werd genoten'en die roet een deputatie aanwezig was. De secretaris van de bouwcommissie, de heer W. Vos, gaf vervolgonseen his- De kerkeraad van de Geref. kerk van Rollerdam-Charlois heeft' zich uilgespro ken legen medewerking van leden, dezer kerk aan de Interkerkelijke Jeugd Evan- gelisatie. /s- - De kerkeraad sprak uit: L Gereformeerde leden der J.J.E. han delen in strijd met de besluiten van de kerkeraad. en daardoor in strijd met. de goede orde. die Christus in Zijn kérk gesteld beeft y. II. De I.J.E. heeft sdch in de'loop der jaren ontwikkeld tot een organisatie, waarvan het Udmaaischap eveneens in strijd is met de uitspraken onzer Gene rale Synode 1923. - III. Door., volledige onttrekking van de arbeid dezerorganisatie aan enig toe- De Heer Bert Menaelsolin, die de'vanouds gevestigde zaak van M.L, Morris ,Pty. Ltd. in Australië, -vertegenwoordigt, zal binnenkort een bezoek aan Nederland brengen om verte genwoordiging te-- verkrijgen van alle fabrikanten die bij de Australische markt, omvatten de textiel, geïnteresseerd De Heer Mendelsohn- li'hier wegens de gunstige mogelijk heid tot zakendoen ln Austra lië en U kunt met hem in con tact komen door te schrijven onder no. 5074, Dagblad Trouw, Amsterdam. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder - AAFJE DIHKJE SMITS Weduwe van C. A G. Goudriaan in de ouderdom van 76 jaar Overschiet C. G Goudriaan Luxemburg: M. Goudriaan Rotterdam: G. Gender»—Goudriaan L. Genders A. van der Pols— Goudriaan P. J. van der Pols - Arthur, Richard. Erik, Jcanine en Margot R'dam/Overschie. 15 Juli'54 Prof. Bolklaan 16 De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 19 Juli a s op de begraaf plaats Jaffa U Delft.te half elf. - .- zicht ol advies van de kerkeraad, is het hem niet mogelijk in te staan voor in houd en methode van het getuigenis der I.JD. IV. Leden der I.J.E. hebben reeds blijk gegeven; dat by hen het kerkelijk besef óf vervaagd is; óf geheel verdwenen. V. Deze arbeid bouwt het Gereformeer de kerkelijke leven niet op, maar-zal het by verdere voortschrijding afbreken. VI.- Leden der kerk, die bun medewer king verlenen aan de. arbeid der I.J.E. zullen door de kerkeraad ernstig worden vermaand. (Reeds eerder had de kerkeraad bet lidmaatschap ontraden. Volgens het col lege heeft men „rijp en groen" als mede werkers aangetrokken, waarna de ker keraad''had'te kampen met de gevolgen: gemengde verlovingen, twijfel aan de juistheid van de kinderdoop, ongeregeld kerkbezoek. De I.J.E., zo licht de kerke raad zijn besluit toe, is geworden Aot een evangelisatie-arbeid, die volledig parallel loopt met die, welke uitgaat van de kerkeraad. De kerkeraad wil niet betwij felen of het volle Evangelie wel door de .I.JJ5. wordt gebracht, maar enige waarborg .t.a.v. de toekomst-is er niet. De kerkeraad betreurt het dat men een mooi evangelisatiedoel heeft gekoppeld aan een verkeerde poging om de kerk-- vragen op-te lossen.) - Het standpunt van I.J.E. De I.J.E. is een- grote interkerke lijke jeugdvereniging, die de laatste jaren op Charlois actief aan het werk is geweest voor verbreiding van het Evangelie onder de massa-jeugd. Van de'zijde van enige Gereformeerde leden van de vereniging joernamen wij, dat deze verklaring van de ker keraad al lang' werd verwacht. De kerkeraad, zo werd ons medegedeeld, heeft er waarschijnlijk niet bij nage dacht, dat zijn veroordeling ook enkele predikanten treft, nl. ds. Ökke Jager, van •Vrouwenpolder, ds. - J, H. Sillevis Smitt, hoofdvlootpredikant en ds. G. J. Toornvliet van Leiden.'Deze predikanten werken regelmatig mee aan de uitgaven van de vereniging, terwijl zij ook meermalen spreek beurten vervulden. Ook is het- voor het bestuur van I.J.E. één raadsel, waarom men elders in het land nim mer enig bezwaar heeft gemaakt tegen het werk van Jeugd en Evan gelie", een organisatie, die eveneens in interkerkelijk verband de bood schap van het Evangelie wil uitdragen onder de niet-kerkelijka jeugd, n - - -• -iï.-- ..- torisch overzicht van de moeilijkheden, die voor'en.'bij de""bouw moesten, worden Overwonnen', waarbij dank weid;gebracht aanballen; -die de verwerkelijkingmoge lijk maakten Het was dé voorzitter van de commissie van beheer, de heer J. Wilschut, die daar- naTöe blik weer» voorwaarts richtte, daar- by';de wens uitend, dat van. het nieuwe gebouw een góed en degelijk gebruik zal worden gemaakt-tot verdieping van.het geestelijk leven..' - Ds. Adema, dié het kerkelijk centrum namens kerkeraad en gemeente blij van hart aanvaardde, hoopte dat déze'daad zal'worden gedragen, door'de Christelijke vreugde, waarin tevens, klinkt een toon van diepe ernst; dankbaarheid voor de gave; verantwoordélykheid voor de op gave... .';i 'vj Afgevaardigden uit de classes Rotter dam (ds. R. van Reènen uit Capelle a-d. IJssel) en Schiedam en Overschie(ds. J. J.-van Wageningen) boden toen in korte, pittige bewoordingen hun gelukwensen aan, evenals 'wethouder Hogeweg, die "de dankbaarheid van het stadsbestuur ver tolkte. zyn vreugde gold niet. alleen het voltooide stukje wederopbouw, dat het stadsbeeld verfraait, doch ook en'met name het - feit, dat in deze stad, waar geesteliik zo veel is losgeslagen, weer een nieuw kerkgebouw is verrezen, dat van grote betekenis moet worden geacht voor de volkskraoht. Het was goed half tien, .tóen de wy-k- predikant, ds. K. J. Schaafsma bU deze feestelijke gelegenheid voor het eerst in toga zichtbaar dankbaar de kansel be klom om de eerste Woorddienst te lei den. Als tekst was gekozen Romeinen 10 vers 17: „Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van Christus", welke tekst op 31 October 1953 werd;ingemetseld.in de hal De predikant beklemtoonde in zyh predikatie, dat de vreugde om deze dag zich moet concen treren op Christus, de Weg, dé Waarheid en .het Leven, wiens Evangelie,j.dat ln deze kerk verkondigd zal worden, altyd effect zal sorteren, hetzy -ten «goede'of tèn kwade. Tussen het in- en uitgaan in dit kerkgebouw ligt het spreken Gods, die in ZUn gemeente, ook'hier ter plaat se, getrouw beluisterd wil worden. De firma Spiering uit Dordrecht heeft, zoals gemeld, het; electrische orgel ge bouwd, dat over twéé manualen en een vry pedaal beschikt. Onze muziekmede werker geeft hieronder zijn oordeel: Het volle werk van dit instrument past zich vry goed bij de ruimte aan, al is ook hier van een klankveredelende wer king van de ruimte geen sprake. De dis positie is als volgt: Manuaal I Praes- tant 8, Roerfluit 8. Octaaf 4, -'Fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2 en Mixtuur 3, 4, 5. Manuaal II Baarpijp 8, Holpyp-8, Vio la 8, Koppelfluit 4, Nachthoom 2, Nazard 2 2/3, Terts 13/5,. Scherp 3 st., Echo trom pet 8 (doorslaand tongwerk),: Tremulant Pedaal Subbas 16, Gedekt- bas 16, Open bas 8, Gedekt 8 (transmissie). Ko raalbas 4. Er is één zwelkast voor hét pijpwerk van het 2e manuaal, een knop voor auto matisch pedaal, een vrije combinatie en een' generaal crescendo met 12 standen. Verder heeft het orgel de gebruikelijke koppelingen (o.a. Sup. Ped. Ill De organist Piet van den Kerkhoff, die als adviseur is opgetreden,; heeft deze avond, die een gemengd'karakter droeg, het orgel bespeeld -als concert-instrument (improvisaties en Orgelconcert in Bes van- HandeD en als begeleidend instru ment voor de gemeentezang. W. Op de Bultenwatersloot heeft rich tb teravond om ongeveer 9.30 nur éea in stlg verkeeraosngeval voorgedaan, wj! aan de 22-jarige P. J. van Dyk'uit PB» acker het leven heeft, gekost. Uit de richting Delft naderde een per- sonénauto,' bestuurd'door L/uit'De^tiu dié"-terhoogte' - van de -Kogelgieterj moest uitwljkcniivoor'een aldaar gepar keerd staande auto. Uit de andërè rich, ting kwam de motorüder Van Dijk, dit met vry grote snelheid op de auto in reed. Hy 'werd van zijn motor afgeslaga en aan de overzijde van de weg in hei weiland geslingerd. Hij was vrijwel oj slag dood. Het stoffelijk overschot ii naar het St. Hippolytusziekenhuls over gebracht.. De bestuurder van de auto ii 'met een gebroken arm in JBetbeT op genomen. Auto zowei als motorfiets wer den zwaar beschadigd en ztfn naarbti bureau van politie gesleept. Het bestuur der. stichting Hulpictie voor Hongarije deelt mede officieel b»; richt te hebben ontvangen dat voor gel sch enkpakketten naar Hongarije volgensj decreet van de ministerraad van de Hob-i gaarse volksrepubliek de desinfectie- clausule is vervallen. Men kan dus ais de postkantoren weder pakketten afgeven zonder de officiële verklaring van des- infectie; Verder biyft verzending: wo artikelen in - blik verboden. De Inhoud der pakketten moet binnen het peöet en géspecificeerd vermeld zijn. en wel in de landstaal of ln het Frans. W»t de inhoud betreft, het pakket' mag wegen 10 kilo per keer met een totaal gericht aan één adres van 40 kilo per jaaf. Ds douanerechten zijn verminderd. (Medegedeeld door d* firm* A. Maktaeé makelaar in granen). Rotterdam. 16Juli. MaH. Vorig slot Juli 27.00 Sept. 25.60 Nov. 24.95 Jan. 24-95 Gerst. Juli Sept. 18.70 Nov. 18.60 Jan. 18.60 V.k. 25.75 2520 2520 SJt. JtJMÜ J5JJ, 25.194 25» 19.10 19.00 199» Papeweg afgesloten. Van Zondag avond 18 Juli;8 uur tot Maandagmor gen 8 uur zal. de Papeweg naar Voor- SCHEVHNINGEN. 16 Juli Vanjïtberld- ten uit zee: »Scb 78 W 180 mijl: Sch 2» 17 k: Sch 195 3 k; Sch 245 12 k; Sch k; Sch 254 11 k; Sch 342 3 k; Sch 412 Sch 56 2 k; Sch 229 0 k: Sch 263 14 k; Sö 105 lik: Sch 330 l k- Sch 204 12 k: Sch 25 k: Sch 264 9 k: Sch 4 ,12 k; Scji 75 0 Sch 57 1 k: Sch 181 7 k: Sch 199 1 J-5? 32 12 k; Sch 40 10 k; Sch 48 15 kj Sch.» 11 k; Sch 51 nog 70'mijl: Sch 99 15 k> 189 30 k; Sch 233 10 k: Sch 5 15 k:Sch>« k:Sch 19 10 k: Sch 25 17 k: Sch 30 45 J Soh 35 2 k; Sch ar 20 k: Sch 45 nol 5, mijl; Sch 69 34 k: Sch 84 4 k: Sch 13015 5 Sch 210 12 k; Sch 236 7014 vleet; Sch B' 120 mijl afgelegd: Sch 312 12-s Sen k: Sch 36 10,k; Sch 107 4 k: Sch «33 1M- Soh 20 1 k: Sch 223 7 k: Sch 314 4_k, Wj, 79 7 k: Sch 141 6 k. Soh 186 25 '.kiiSchS oO k: Sch 95 0 k; Sch 135 glster Wk. ^i 140 10 k: Sch 46 14 k: Sch 63 17 k'.Sc»5 17 k; Sch 66 8 k; Sch 72 60 k nog 20 nei^ Soh 73 6 k; Sch 81 110 mijl afgelegd. .5» 89 14 k: Sch 97 gister 15-k; Sch I03 .',Jj Sch 116 25 k; Sch 122 6 k: Sch 160 6 242 nog, 130 mijl; Sch 275 2 k: Sen 14 Sch '110-0 1: Sch 121 5 k: Sch 325 0 Sc. VI14 0 k; VI 29 4 k; VI 50 8 k; VI g k: Vt.61 6 k; VI.70 70 k;..yi .ïLé-jBlJJS 14 k; VI 83 ,1 fc; VI '34 2 k; VI 85; 86 o k: vi 112 10 k: VI ik 25 k'V? "Vi k: VI 1-32 95 k; VI 142 2 k:; Vt 198-1** l! 197 2 k: VI 199 7 k; VI 200 1 k: VI VI 205 15 k: VI 206 35 k; VI 207 7 k'-. Y1.'' 25 k; VI 216 1 k. T', tiSnvnann JK: :-.bb

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2