m Gevaarvolle solidariteit Overwinning voor minister Kernkamp Nieuwe rechtsorde voor MET 13 STEMMEN MEER DAN WAS VEREIST Molotow zet een domper op de verwachtingen n NW beëindigt samenwerldng in de Raad van Yakcentralen m P PÉi «1 sa TWAALFDE JAARGANG No. 282dl Donauwater teistert thans Hongarije Grondslag van gereglementeerde Jh- samënwerking vervallen'- Het blijft houd... Bezoek van Coty ^7 gaat door f m m ZATERDAG 17 JULI 1954 Weerbericht Het gaat spannen in Genève tegen de klok W Verklaring over bisschoppelijk jnmidement H V. is Nieuwe Saarlandse regering mè Êi Sm K. iÉ 1 (Van onze parlementaire redacteur) M ET 75 stemmen voor en 19 stemmen tegen13 stemmen meer dan de vereiste meerderheid van tweederden der uitgebrachte stem men heeft de Tweede Kamer .gistermiddag haar goedkeuring gehecht aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat de nieuwe rechtsorde bevat voor de verhouding tussen Nederland, Suriname en .de Ned. Antillen. Voor het wetsontwerp tot goedkeuring van het Statuut stemden alle socialisten, alle Rooms-Katholieken, de Anti-Revolutionnairen behalve dr. Schouten en de Christelijk His- torischen behalve mr. Schmal. Tegen stemden de liberalen, behalve mevr. Fortahier de 'Wit, alle communisten, de kath. Nationalen,de heren Weiter en Lemaire en de Staatskundig Gereformeerden ds. Zandt en de Heer Van Dis. Afwezig waren wegens verblijf buitens lands of ziekte de heren Gerbrandy en v. d. Heuvel (AR), Vorrink (Arb), De Graaf en Koersen (KVP) en de heer De Groot (CPN). FRANSE NEDERZETTING IN INDIA KREEG PLAATSELIJK BESTUUR - Mendès-France strijdt A Zie verder pagina 3 De hittegolf in de V.S, 190 dóden Minister Luns naar Brussel dms Ét Officiële verklaring van Zuid-Korea voor Rhee's vertrek naar de V.S. Detachement ND VN Dinsdag te Marseille Balkan-verdrag en kwestie-Triest de „7 Kamer gereserveerd....7 'tmst - -1 - Botterdam: Witte de Withatraat 30 Telef. 115700 (4 J.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Pt rootle: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting:, geldig:" tot Zondagavond. MÓRGEN PLAATSELIJK OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met regeii en matige tot krachtige, aan de kust af ,en tóe harde wind tussen Zuidwest en Zuid. Later: Wisselend bewolkt met enkele buien en matige tot krachtige af en toe wellicht harde Westelijke wind. Aanhoudend: kond weer. O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. .J. S. BRUINS SLOT T N de laatste tijd wordt in de ker- 1 kelijke en politieke pers van be paalde rijde de roep om doorbraak vanuit de z.g. „gesloten" Christelijke organisaties steeds dringender. Men wil hier steeds verder opschui ven la de richting van de „openheid". Mocht men tot voor kort Iemand uit <)e buitenkerkelijke kring nog „bena deren", dit wordt thans niet meer ge- wenst geacht. „Benaderen" betekent zo zegt men hier zoveel als het spre ken van een, die het weet, tot een an der, die het niét weet Dit Is geen fair play. Waarom zou de christen zich hier bóven de niet-christen moeten ver heffen? Dit staat het gesprek maar in de weg. Hij, die dan ook nog denkt in „benaderingscategorieën", beschouwt de buitenkerkelijke zo ongeveer all een „stekelvarken" (K. H. Kroon). Deze houding is de christen onwaar dig. Daaróm zo luidt de voorgestelde conclusie moet niet langer gedachl worden in termen van „approach" (be nadering), maar in die van „commu nicatie". Spreker en hoorder worden dan niet meer tégenover elkaar, maar néést elkaar gedacht. De een heeft niet meer dan de ander. Belden staan op hetzelfde niveau. Nu kan het gesprek eerst recht beginnen. Spreker en hoorder gaan er. bij de communlca tie vanuit, dat ze „reeds met elkaar In een en dezelfde geestelijke ruim te moeten verkeren." Wie daarom, zo zou men deze ge dacbtengang verder af kunnen maken breekt ui t de z.g. gesloten.chr. orga nisatie, offert niet op het altaar der •neutraliteit, maar dient eersl recht de solidariteit. Hij verkiest de „ontmoeting" boven de „structuur" (L. H. Ruitenberg). De .hier bedoelde v solidariteit met de „ander" drijft oni juist, aldus de doorbraak-ideologie uit hét béton dér christelijke organiia- de. De doorbraaklleden zijn dan Jftyw/gaat'men verder geen deserteurs Neen, juist"z ij, aldus „Tijderi Taak" ':':van 3 Juli :jl., mogen eerst recht in -'.htm'vaandel schrijven het: Credo pug- no,het: Ik-geloof ik strijd! M IJ menen, dat dit credo van de i^öïóoorbraak uitermate nivellerend ,-fverlA' In de s richting* van 'een weg- "l^wlsiéa vut', degrenzen tussen kerk' ër •''wereld. Wy menen 'ook, dat dit' streven ic rijd komt met het bijbels Getuigenis, Zeker,.van de kerk en van de chris- -teri'wordt vanuit, het Evangelie een y vér-gaande solidariteit verwachtten 'té 'aanzien vanhen, 'die nog „buiten" staan. 5';;.rv: Maar nergens vinden wij In de blj- "hél-,de- notie,, dat de christen niets te p reténderen zou hebben. En datde .kerk eerst dia op*weg -zou zjjn, .wanneer zij zich in de aanvang als een „bezitloze" zou hébben aange- dleh&Inhet credo van de doorbraak ;j li een solidariteit te onderkennen, "die i 11 e: grenzen- or er schrijdt. De kérk ei d»> christen staan we! degelijk op een hóger plan dan de kS,,wereJd".J Niet .krachtens eigen voortreffelijkheid, maar ter wille van de absoluutheid van het bybels Getui- kgenis. De bijbel weet niets van een anonimiteit, waarinde christen zlcb *ou hébben te hullen vóór er een ge sprek mogelijk zou zijn. Paiilus. wle men'.toch' waarlijk een zeer vérgaande, aanpassing niet kan ontzeggen, kende-niets van de. „ont- lediging", die men heden ten dage van v de-christen meent te mogen vragen, in de .brief aan Korlnthe schrijft hij zeer nadrujckelijk: Maar- wij hebben /de zin van Christus* TER,WILLE van het Evangelie, zo zegt men In de doorbraak, zijn wy uit de christelijke organisatie ge stapt. Nu kan ten minste niemand meer aldus het motief het Evangelie gaan vereenzelvigen met het doen en laten van de (zondige) christelijke or ganisatie. En dat is, zeer tot schade van de kerk zo zegt men maar - al te vaak gesphied. Het Evangelie Is nu niet' meer gebonden aan tijdelijke A Zondige verschijningsvormen; Niemand onzer zal het dreigen van zulk een -gevaar In christelijke krjng willen ontkennen. Men Is aan deze /misduiding in het verleden zeker niet altjjd ontkomen. Het Evangelie mag -stellig niet gebonden worden aan men sen, al héten ze dan christenen. Maar v 1 erger g e v a a r dreigt er in hét omgekeerde geval, nl. wanneer men niet bereid is m e n - ft,en te binden aan het Evan gel ié. En-dit gebeurt in de kringen, - waar de doorbraak gevierd wordt, v - Zeker,'binnen zulk een kring is er „ruimte" voor het christelijk Getul- genis. Als er maar niemand door ge- -stóórd of aan gebonden wordt. -Zeker, men gunt de christen in de doorbraak zijn geloof van harte. Als ®en een ander er maar niet mee las tig valt, laat staan hem oproepen wil tot het zich stellen onder, dit to tal 1- ;tair en absoluut Getuigenis van ;,de'Heer> f, Dit gevaar ls ó.i. heel wat ernstiger en acuter dan dat, hetwelk'men ont- lopèn wilde. -/.Daarom achten wij de hier van de christen gevraagde solidariteit zonder toeer gevaarvol T. M. GILHUIS. PLANt TA'?"'- M De gehele sterrenwereld heeft dit kleine meisje uit New York tot haar 'beschikking in de glimmende bol die naast haar staat en al de sterren beelden gacn voor hear schijnen door een simpele beweging aan een schake laar. Een van de vele nieuwe stukken speelgoed, die op de Amerikaanse markt worden gebracht, dit miniatuur- planetarium is in feite een plastic bol met kleine gaatjes erin waardoor de sterrenbeelden op de wonden van de kamer worden geprojecteerd. Er hoort dog een boek over sterrenkunde bij. Het' geheel kost ongeveer zestig gulden. Toen om twee uur gistermiddag de replieken begonnen, was er nog een zekere spanning over de vraag of het wetsontwerp de vereiste twee derde meerderheid der stemmen zou halen. Er was blijdschap in de kring der socialis ten toen de uit het buitenland opgeroe pen drs. Nederhorst hij, was hals over kop uit het Franse stadje Menthon naar Den' Haag gereisd om tien over half Frankrijk hééft'gisteren officieel hét bestuur van de Franse nederzetting Mahe,: aan de Westkust,--van .findia; aan- een;-plaatselijke bestuursraaddvéis' -Door-deze- overdracht ■'vèrkriJgt-'M'abei dat'een-oppervlakte Van 60 vierkante km beslaat,- dezelfde- positie als verscheidene kleine' enclaves 'rondom Pondicherry. de belangrijkste nedwzelting. waar de plaat selijke.bevolking; het bestuur voert, -hoe wel deze enclaves officieel deel uitmaken van. de Franse unie. Tijdens. een speciale zittihg 'van de Tweede Kamer, Vrijdag, is het accoord - met de West aangenomen. De minister van Oven.' Gebiedsdelen, pró}.'W.. J)A. Kernkamp,, neemt gelukwensen in oni?' vangst in verband met de aanneming van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden V.ljtj-.: De voorzitter van de Kamer, mr. L. G. Kortenhorst, mr. De Ruyter, la commies-griffier en mr. Huygens, 2a commies-griffier. vier tijdens de repliek van prof. Romme de vergaderzaal binnentrad. Er heerste onder de socialisten evenwel vreugde, toen even later duidelijk hoorbaar de heer Ruygers aan zijn; partijgenoten kwam vertellen, dat Wagtmans - in de Tour dé France de gele trui behouden had en Faanhoff de tiende etappe had gewonnen. Dit feit inspireerde de heer Burger blijkbaar" om later in het debat de: voor prof. Oud onaangename opmer king te plaatsend dat hij de gele trui ver dient voor getrouwheid aan de Grond wet f 'Ook de 'héérDe Kadt liet zich on vriendelijk over de liberale fractieleider uit Hij vergeleek hem -met de Griekse kóning'MidasJ-dle-zich achter een/wand van louter'•goud.afslootr/van réta-óberke- ''jkheid.' -Waar prOf.Oud :de:levende; po litieke 'werkelijkheid'- aanraakt 'vérstart hij tot het hanteren van formules.' hij sluit zich af. achter de wand yan louter grondwetsgoud, aldus de heer .De Kadt Prof. Oud kon zelf evenmin nalaten schamper, te reageren op een persoon lijke aanval van prof. Romme (K.V.P.) die hém de vorige dag had aangeraden om, wanneer hij niet op de hoogte is van "de verhoudingen in de West zijn - licht op te steken bij zijn partijgenote mevr. Fortanier—De Wit De heer. Oud had namelijk gezegd, dat hij niét precies wist wat de- reactie van de West zou zijn op een verwerping van het Statuut door de Tweede Kamer.:, Prof. -Romme had ge zegd, dat hij hiervan eén ramp verwacht te en'minister'Kernkamp had zich hierbij aangesloten; - ProlOud nam deze - ge dachte over. „Ik geef toe dat prol Rom me veel beter7 dé verhoudingen in de Overzeese .Rijksdelen kent dan - ik. Dat hebben we gezien met Indonesië." riep prof. Oud spottend uit De heer Romme De kansen op een spoedige wapenstil stand In Indo-China werden gisteren In Genève minder gunstig beoordeeld dan een dag tevoren. Oorzaak was de on verzettelijke bonding, die de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Mo lotow. Donderdagavond aannam tijdens een diner mei de Franse premier Men- dès-France. De zaken beginnen te spannen, want als er Dinsdag geen accoord is. zal Men- dès-France gehouden zijn af te treden. De communisten pogen hiervan gebruik te maken, door het onderste uit de kan te eisen. Toch sluit men de mogelijkheid niet uit, dat zij op het laatste moment met concessies over de brug zullen ko men. Op het ogenblik eisen zij twee-derden van Vietnam, (namelijk demarcatie bij de achttiende breedtegraad) en- verkie zingen binnen zes maanden? Verkiezin gen -op- zulk een korte -termijn zouden hoogstwaarschijnlijk heel Indo-China in communistische handen brengen. Molo- tow is, naar verluidt, bereid een Noorde lijker gelegen demarcatie te accepteren, wanneer Frankrijk bewilligt in verkie zingen op korte termijn. De huidige communistische voorwaarden zijn voor het Westen niet aanvaardbaar. Tijdens het diner van Donderdag avond, de besprekingen duurden vier uur was Molotow correct, beleefd, maar koel en onverstoorbaar. De Russische minister wekte voorts de indruk, dat hij in Laos een Noorde lijke satelliet-staat wil handhaven. Het Westen zal hoogstens neutralisering van heel Laos accepteren. Mendès-France zette zijn besprekin gen gisteren onversaagd voort. Hij had een onderhoud met de Vietminh-minis- ter Pharo Van Dong en, wederom, met Molotow, thans in gezelschap van Eden. Intussen meldt Radio Peking optimis tisch, dat een voor beide partijen eer volle vrede in zicht is. Beide partijen moeten elkaar echter halverwege tege moet komen. Volgens Radio Peking be stond er echter geen twijfel aan, dat Amerika 'rijn sabotage voortzet. De - Amerikaanse^ gedelegeerde' Bedell Smith is Vrijdag uit Washington* naar Genève vertrokken. kon het hierbij niet laten zitten. Toen hij even later aan het woord kwam ver zocht de K.V.P.-fractieleider toch niet zo boos te zijn over zijn goedbedoelde ad vies zich eens door mevr. Fortanier over de West te laten voorlichten. In dertijd had hij zich in de Indonesische politiek ook laten voorlichten door een partijgenoot, het oud kamerlid mr. Vonk. Hij heeft toen zoveel pleizier beleefd van de zig-zag lijn die door mr. Vonk werd ger volgd, dat hij eerst tegen cn later voor de vrijheid van Indonesië heeft gestemd. Wij zouden echter een volkomen scheef beeld geven van hetgeen zich gistermid dag in de Tweede Kamer heeft'afge speeld, wanneer wij alleen deze persoon lij ke schermutselingen vermeldden. Bij de, replieken bleek,: dat de rede, 'die minister Kernkamp gistermorgen gehóu den heeft,; diepe indruk, had gemaakt. Prof." Lemaire (K.N.P.) noemde hét4 een briilant betoog. Dr.. Schouten „(A.R.)had grote waardering..voor vorm en inhoud van de redevoering. Prof. Rpmme <K.V.P.)V sprak van „belangwekkend"- en de heer Tilanus (C.H.) vond 'de rede vcrnrtr^eiyk.:';;;;^^ v 'i Toch' kóndén föe heren. Oudl Schoutéri, Lêmaïrë én Eandt' dóór de 'bewihdsmar! niet worden overtuigd van "hun ongelijk. Prol Oud, bleef op zijn standpunt staan, dat 'alleen viade weg 'van: hoofdstuk 13 van.de Grondwet (2/3 meerderheid) en niet' langs art 55 van het statuut (met gewone meerderheid)grondwetsbepalin gen 'door de Staten Generaal mogen wor den gewijzigd. De liberale fractieleider hièld opnieuw een improvisatie over de uiterst ge compliceerde puzzle," waarvoor de Ka mer zich geplaatst zag. Hij begreep dat de minister' geen van beidé concept moties dié de heer Oud had Ingediend, kon aanvaarden. Aanvaarding van de gedachten in deze motie neergelegd, zou op dit ogenblik verwerping van, het statuut betekenen en zou in de West niet begrepen worden. Prol.,Oud nam. aan, dat.verwerping .in derdaad een ramp'zou betekenen. Boven dien zouden, zijn -moties door de Kamer worden* verworpen. Enige 1 oplossing die thans volgens de heer, Oud overbleef, is binnen zes maanden inNederland de Grondwet te herzien en daarna het sta tuut, zoals .het thans luidt, te aanvaarden. Dan móeten er dus verkiezingen worden gehouden, aldus vervolgde de liberale fractieleider. .Dan kom ik precies waar ik zijn wil". Op deze verklaring ontstond op alle banken in de Kamer vrolijkheid. Al dat gelach over Verkiezingen vond' de heer Oud echter misplaatst Het is vol strekt niet zo, dat hij bij elke gelegen heid dit kabinet dé voet wilde dwars- zetten. De samenwerking- met de West yond prol Oud van zo n groot belang, dat hij het Statuut met zo groot móge lijke meerderheid door de Kamer wilde laeen aanvaarden. Thans staan een, aantal Kamerleden in de onmogelijke positie te moeten kiezen tussen het veroorzaken van een ramp of het schenden van de eed op de Grondwet Het aantal doden tengevolge van hitte en stormen in de Verenigde Sta ten is gisteren tot 190 gestegen. In de meeste delen-van het land is thans een einde gekomen aan de hittegolf. Minister Luns zal 20 Juli voor Bene- lux-besprekingen naar Brussel vertrek ken. Hij wordt op de avond van dezelf de dag in Den Haag terugverwacht. 'gfxét-p v-.'v ït%j§L Tijdens het verblijf van Frankrijks president en mevrouw Coty te Am sterdam zal de president de beschik king over de hier afgebeelde werk kamer in 't Koninklijk Paleis krijgen. 'S75; .."VAf Hit de dorpen op de Hongaarse Do» nau-oevers zijn reeds 40.000 mensen naar veiliger oorden overgebracht,al dus heeft Radio-Boedapest verklaard. "Volgens de, radio zijn de gevolgen van de overstromingen van de Donau achter hef IJzeren Gordijn éven verwoestend als in Duitsland en Oostenrijk, waarin bet begin 'van de week 70.000 mensen een goed heenkomen hebben moeten zoeken. Inmiddels heeft' de Oostenrijkse kan selier Jülius Raab tijdens- een bijcen- komst van een commissie voor de hulp verlening aan de vluchtelingen van de overstromingsramp medegedeeld, :dat de;watersnood „de grootste natuurramp sinds mensenheugénis' Radio-Boedapestheeft'verklaard,'-dat zich aan de zijde van de duizendén vrij willigers, soldaten, politie-agentén en brandweerlieden, die de watermassa's pogen te bedwingen in Hongarije gele gerde Russische soldaten geschaard heb ben., Volgens de radio heeft het hoge wa ter gisteren de buitenwijken 1 van Gyoer bereikt. Gyoer is een laag gelegen in dustriestad, die voor het communis tisehe regime van groot belang is. Tevoren was bekendgemaakt,, dat hét kolkendeDonauwater bij Gyoer door twee dijken gebroken was en dat een eiland van 50 kilometer lengte tussen beide takken van de rivier geheel onder water stond. (Van onze weerkundige medewerker) Er-zijn nog steeds geen aan wijzingen die duiden op een belangrijke weersverbetering. Ook tijdens het weekeinde wordt koud weer verwacht, met af en toe wat regen en 'mót regen. Gisteravond liep de barometer al weer achteruit onder invloed van een nieuwe en diepe depressie die Schot land naderde en Zondag boven de .Noordzee zou zijn aange komen. Verder Westelijk op de Oceaan meldden schepen al weer een volgende storing. In ons land is de temperatuur sinds het begin van de zomer (21 Juni) nu gemiddeld bijna 3 graden beneden normaal. De laagste temperaturen in Europa werden gisteren in Denemarken waargenomen. In midden- Jutland kwam het kwik niet boven 12 graden bij een storm achtige Noordwesten wind met regenbuien. Ook in Duitsland viel gisteren bijna overal weer regen. Scherpe temperatuurs- tegenstellingen komen voor ten Noorden en ten Zuiden van de Alpen. Locamo registreerde gistermiddag een maximum temperatuur van ~28 graden, maar in Zurich bleef .de tempe ratuur op 19 graden staan. Hedenmorgen is in een hoofdbe» sturenvergadering van het N1V.V., welke in Utrecht is gehouden, een verklaring aangenomen naar -aan leiding van het mandement van de Nederlandse bisschoppen. De verklaring besluit met vast te stéllen, dat tengevolge van het 'feit, dat .de KAJB. (Katholieke Arbeiders "Bëwegirig) haar"; warme Instemming met het mandement heeft betuigd- en het C.N.V. (Christelijk Nationaal Vakverbond) bij monde van zijn voorzitter het N.V.V. op niet te aan vaarden wijze heetf gediskwalificeerd, de grondslag van degereglemen teerde samenwerking is vervallen. Derhalve zien het .N.V.V. .en de aangesloten organisaties zich genood zaakt de samenwerking in de Raad van Vakcentralen en de Bedrijfsünies te beëindigen. Het N.V.V. zegb echter vanzelfspre kend zijn constructieve bijdrage te zullen blijven leveren in de vorm-, gering van de sociale en sociaal- economische politiek in Nederland, in de Stichting van de Arbeid, de Sociaal- Economische Raad en op ander ter rein in het belang van de werknemers. Het N.V.V., aldus deze verklaring, heeft de totstandkoming van de Raad van Vakcentralen aanvaard als een eerste stap op weg naar nieuwe mo gelijkheden van samenwerking op vak- verenigingsgebied. Aan deze ontwik keling werd een eersla slag toege bracht door de vastenbrief van 1946, waarin het verbod voor Rooms-katho- lieken om lid van het NW te zijn. werd gehandhaafd „totdat zou blijken, dat; haar streven niet meer in strijd zou zün met de christz'ijke beginse len". Te zijner tjjd zou een nadere verklaring gegeven worden. Dit stand punt stelde het NW ernstig teleur - en deed de vraag rijzen of van R.K. zijde inderdaad .wel hetverlangen; {bestond- naar-:; éen -nieuwe samenwerking.; )Het -, NW beslootechter, /.:üi /.verbandiTmetS'^-^f de nadere verklaring.' een/afwachtéridéi houding aan të;!iièBièi£^^V®^(SiÈ)®^| Nu ligt er' het'mandement,''aldus'-dêft ïc verklaring,' waarin, het. verbod-'opnieujv-.f^^ bevestigd wordt/ Uit een en ander blykt/fi^ dat'; dit;; mandemëntR-èënï^v«raÖfilöS#gJ-"3i van/het s staridpjaht; variliöië'i'beté&enL^S •r In de. .vérklaring zégt'/dé ;hóófdibëstu--i^M:; rénvej^énng^öatf5hbti«f^ confessineiejgnflCf léveiisbéschbuwéiy&/Jiji grondslag; voói",. de 'ï'vaJdjéwégÖgËlym^^^ werpt. Het-' recht om- zich-/op /confes'-'^ sionele at levensbeschouwelijke .-grond- slag te organiseren is echter, door het N.y.V. 'ibes deling 'van"hét N.V.V.': bij de onchriste- lake,, stromingen, wijst de vergadering v' als beledigend af. Met folie veronti5-ft-. waardiging protesteert de vergadering. danook tegen de aantijging, dat van-i:/. het N.V.V.„toenemendeonkèrkéJijk-V' heid en godsdienstioosheid en als gevol- gen daarvan verzwakkilng en" yerval5;.;4 van zedelijke normen moet worden?jgéC'-fë vreesd". - ryi-yryiiï-rZiX&mfm Het onafhankelijke blad Tsjosoeh Ilbo heeft Zaterdag bericht, dat de Zuid- koreaanse regering voor het vertrek van president Syngman Rhee naar Washington officieel zal bekend maken, dat het land niet langer gebonden is door de bestandsovereenkomst. Waarnemers te Seoel menen, dat dr. Rhee wil, dat een dergelijke verklaring wordt uitgevaardigd, om zijn positie te versterken gedurende zijn besprekin gen te Washington over hereniging van Noord- en Zuid-Korea en daarmee sa menhangende onderwerpen. Het detachement Korea-vrijwilligers, onder commando van majoor C. Linck uit Den Haag. dat op thuisreis is naar Nederland, zal onvoorziene omstandig heden voorbehouden in plaats van heden eorst op Dinsdag 20 Juli a.s. in Marseille debarkeren. Wanneer het detachement op een zo danig tijdstio debarkeert. dat er aan sluiting op de trein naar Nederland is te verkrijgen.* zullen de vrijwilligers op Woensdag 21 Juli as. in Roosendaal aan komen, vanwaar ze nog dezelfde dag naar hun woonplaats zullen worden vervoerd. Het bezoek, dat president Coty .vol gende week aan onsland brengt, zal.f>l; met kunnen worden bèinvloed doorhéén eventuele ^regeringscrisis; ïn Frankrijk.'- 0 Zoals deFranse ambassadeur meédeel-f# de, is de-Kamer van 9 tófc 29i Julia ÖfiM reces. Mochten er met het oogópjiae:# JU dagen, die. de minister-president zich -V heeft gesteld voor - de oplossing vaii de" ie In<io"china,' na die,periode moei-.-.' Iijkheaen ontstaan, dan zullen die eerst na_het reces kunnen wordenbehandeld.^"--C; Ye staatssecretaris -van buitenlandse^ 2 i j beer J. Guérin "'de- Beaumönt^^ zal tijdenshet, bezoek aan: 'Dèn^r3BCaatf^# een o^^houdthebben- met de^mini^SS®: van .Buitenlandse" Zaken, Beyen. *»-v v---* -v „3- 1?idlr ,van :de Christeiyké' Voil^V ln-het Saargebied. J.; Hoffmann," Sit» a-n?ag als Premier werd herkozen, heeft -gisteren zijn- nieuwe - kabinetsa-, mengesteld. Het bestaat uit zes leden van zijn partij en een deskundige. - - -: .v Vandaag zou Hoffman het kabinet aari.:'- het parlement voorstellen.- Gisteren z(jn de Dordtse Hoffeesten ter herdenking van de eerste Vrije Statenvergadering in 1572 begonnen inel een herdenkingsdienst in de Grote Kerkt VJ.n.r. de Commissaris van dé Koningin, voor de provincie Zuid-Hol land, mr. L. A. Kesp - W. Drens en de burgemeesterDordrecht mr. J.-Avan der l n met- hui echtgenoten. .De pogingen van. het buitenland om het Balkanverdrag te koppelen aan een oplossing van het vraagstuk-Triëstbe derven de atmosfeer, die nodig is voor internationale samenwerking." Dit heeft de perschef van de Zuid- slavinsche regering gisteren te Belgrado verklaard. Hij wilde geen namen van landen noémen. (Zuidslavische couranten, hebben Ita liaanse persberichten aangehaald, waar in wordt verondersteld, dat Amerika Turkije ertoe heeft bewogen de onder tekening- van -het Balkanverdrag- uit te •-teüen tot een oplossing vande kwestle- i Triest). - - -. Gisterochtend om' zeven' uur verliet een gast zijn kamer "V. hotel „Het Rechthuis" in"r, -,MijdrechtEven later reeds waren er- nieuwe gastenHet was een duivenpaartje, dat -dè '- kamer binnenvloog eri midden' op het bed een nest ging bou wen. Hoe dringend het echtpaar om. woonruimte verlegen was - bleek wel, toen 's middags om. twee uur in het kant-en-klare nest al het eerste eitje lag. De eigenaar van het hotel, do heer Van Beek, kanhet niet over zijn hart verkrijgen de toekomstige ouders van de kamer te verwijderen, al hebben' 217 de kamer ook betrokken-v zonder toestemming, zonder zich, te hebben ingeschreven in het hotelregister, en... zonder te hunnen betalen. Bovendien Z moet de hotelier maar afwach- - ten, of de gevleugelde gastèriy f1 straks hunkroost dei"', kamer wel netjes en ziridelijk'($ zullen bewonen. - OndanksydüM .al.es de ouders zitten in het'i nest op het béd té' broeden! i - Ongestoord: hun kamer is „oe-^ reservéerd". y -" J.-ySgH k, ;fibf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1