Nog één dag tijd wijziging in het C.N.V.-beleid99 over Perzische olie Motorongeluk te Rkoon .te BETER WEER OP KOMST?' TWAALFDE JAARGANG No. 2825 Meisje gestoken en beroofd Canadese wapens yoor Nederland „Ondergelopen huizen lil Prijsindex Juni opnieuw hoger LA.B.-voorzitter over besluit van N^V. m Sis Éli wam wm M MAANDAG 19 JULI 1954 Weerbericht m Öp Z.O.-Aziatische Ver dedigings ver drag mÉ I SHi i M. RUPPERT OVER BESLUIT N.V.Y. m ■iS\ Franse tegenaanval Druk op Hanoi werd verminderd Toespraak van Soekarrio in* Ternate *;*- te" tevi: ■■m Zweeds toerist op str«aat beroofd Karei Appel krijgt Unesco-prijs Eén dode en een j zwaar gewonde '-•.tea Wi #8 ui ;#ii ..I '$m SU Demonstraties in Triest tegen deling Melkhandelaar verongelukt Zeehond in de fuik Molotow eiste 08? "SÊMÊlÈiÈim^ j- i De heer M. Ruppert heeft namens het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland de volgende com mentaar gegeven op de beslissing van het N.V.V. om de samenwer king in de.Raad van Vakcentralen en de Bedrijfsunies te beëindigen: Het Verbondsbestuur van het C.N.V. heeft er uit de pers ken nis van genomen, dat het N.V.V. de gereglementeerde samenwer king tussen de drie vakcentralen heeft opgezegd. De eventuele ge volgen van deze beslissing komen uiteraard geheel voor rekening van het N.V.V. ïn hét beleid van de Christelijke vakbeweging brengt deze beslissing vanzelf- sprekènd niet de minste wijziging. Het C.N.V. zal zich op korte termijn in een bestuursvergade ring op dit N.V.V.-besluit be raden en dan zijn standpunt be palen. De heer Ruppert zal vanavond om 18.15 uur voor de microfoon van de N.C.R.V. commentaar leveren op de beslissing van het N.V.V. Ontsnapte gedetineerde uit Norg aangehouden Saarlandse goedgekeurd regering i» ■ïM teste teite mmm,. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN' HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavondt LATER OPNIEUW REGEN Aanvankelijk flinke opklaringen, liter weer toe nemende bewolking met van het Noordwesten nlt enige regen. Meest matige wind krimpend vaa Noordwest naar Zuidwest. Tamelijk koude nacht,, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. - j - - •0- -O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT sg? 'm. •f5 stel GROTE SPANNING TE GENÈYE Het 21-jarige Amsterdamse meisje Van jf, dat in Mook logeerde had Vrijdag avond In Nijmegen de laatste bus naar hnis gemist. Een omstreeks 25-jarige man, die dit bemerkte bood baar aan achter op de fiets naar Mook te bren gen, hetgeen zU accepteerde. Onder de gemeente Heumen, halfweg Nijmegen— Mook wilde hU echter afscheid nemen en vroeg haar om haar adres. Toen zij haar handtasje te voorschijn haaide en hij daarin geld zag. trok hij een mes en bracht het meisje 2 steken toe in de hals en in de linkerborst. Daarop nam de onverlaat de vlucht met medeneming van het tasje. Dit werd later teruggevonden. Er bleek ongeveer f ]2 uit ontvreemd te zijn. Het hevig bloédende meisje wist zich nog naar een nabijgelegen hotel te begeven, waar men de politie waarschuwde. Van daaruit werd zij naar het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen vervoerd. Haar toestand was gistermiddag redelijk wel. De rijkspolitie heeft de dader nog niet te pakken kun nen krijgen. Mén vermoedt wel dat hier téof de aanleiding tot de daad ia geweest. Jtn het. kader van.de wederzijdse hulp verlening van dé NAVO zullen zes Europese landen over enige dagen wa pens én ander militair materieel uit de Canadese defensievoorraden ont vangen. Het hoofdkwartier van het Ca nadese leger - heeft hl. medegedeeld, dat vijf vrachtschepen met het mate rieel onderweg zijn naar Nederland, Italië, Portugal, Denemarken, Noor wegen en Frankrijk. (U.A.) De vredesbesprekingen over Indo-China te Genève zijn in het weekeinde in een kritiek stadium gekomen door een waarschuwing van de zijde van de communistische landen, dat het Westelijke plan voor een veiligheidspact voor Zuidoost-Azië (SEATO) de bestands besprekingen in Genève volledig kan torpederen. De Amerikaanse onder-minister van Buitenlandse Zaken, Walter Bedell Smith, Is uit Washington in Genève aangekomen en is zonder verwijl drin gende besprekingen begonnen met minister Eden en premier Mendès-France over de wijze, waarop men de impasse kan overwinnen, welke dreigt de kans op overeenstemming vóór de 20ste Juli de termijn, die Mendès- France zichzelf gesteld heeft teniet te doen. Gisteren is op aandringen van Molotow de conferentie in buitengewone geheime zitting bijeengekomen, als de eerste voltallige zitting sinds 19 Juni en de eerste Zondagszitting, die ter conferentie is gehouden, sinds zij twaalf weken geleden werd geopend. - Communisten en neo-fascisten hebben gfeiérén in geheel Triest demonstraties gehouden- uit protest tegen een voor genomen deling van .het gebied .tussen Italië en' Joegoslavië, een- deling,! Wélke nog altijd 'niet officieel is- bekend ge maakt. De Ver. Staten hebben gistermiddag unilateraal verzekerd, een vrede in Indo- China door bedreiging noch machtsge- bruik te zulten verstoren, maar nieuwe vijandelijkheden in strijd met een vre- desaccoord als zeer ernstig te beschou wen. Bedell Smith deed deze toezegging tijdens de geheime negenlanden-bjjeen- komst, daarmede tegemoet komende aan een wens, die de communistische delegaties naar verluidt- tjjdens het In formele overleg achter de schennen bij herhaling hebben geuit. Die delegaties wensen verder een Amerikaanse waarborg, omdat zij zonder deze een regeling van de Indo-Chinese kwestie waardeloos zouden achten maar een waarborg wil Washington niet geven. te' Waarnemers meenden, dat de verkla ring; van Bedell Smith 'de - kansen' op overeenstemming heeft vergroot. Molotow zei in. zijn overzicht van de bereikte resultaten... dat „zij niet-te ver waarlozen zijn". „Alle vraagstukken zijn nog niet opgelost, maar veel is al be reikt"; zêi hij. „Ik geloof, dat een basis is gelegd voor herstel van de., vrede." Hjj .verzocht de gedelegeerden dringend, „met de. nodige;*, goédef wil?:-tevstreven naar overeenstemming op'het punt van de resterende meningsverschillen. Tengevolge van de onafgebroken neer stromende regen zfjn de honderd huizen van de zogenaamde J.ynljes" oan de West Varkenaordsewég te Rot- terdam-Zuid „ondergelopen". De oor. zaak hiervan ligt in het versloppen van het hoofdriool, zoal het water niet wegliep. Zondagmorgen waadden de bewoners met waterlaarzen en op blote voeten door de straat en door hun. huizen. In de huizen stond hot water 13 tot 20 centimeter hoog. .Vooral de keukens hebben het moe ten ontgelden. Een motorspuit van de brandweer zoog het water weg. Eén der bewoners,' de heer A. H. J. 'liieutavold, die met'10 kinderen in tin der meer dan vijftigjaar oude. huisjes die eigendom van de Ge- .meente zyn) woont, vertelde, dat er de JLijntjes" altijd narigheid is, wanneer het flink heeft geregend. Zo trg als gisteren had hij het in de zomer echter nog nooit meegemaakt. Tijdens de ramp van Februari 'S3 hebben de bewoners grote waterschade geleden; zyhebben er een vergoeding -.y.°or ontvangen. Maar nu is in vele }'hu'-en de vernieuwde vloerbedekking ;Waer geheet onder water gekomen; 'Meubeltjes, stoelen en behang zijn .."Pnieuto ernstig beschadigd. Alle kelders zijn. volgelopen. De heer bieuwuold hoopt, dat het Gemeente- ttu eindelijk zal zorgdragen een verbetering van de riolering, ïMftVéHet: is de hoogste 'tyd". l '- De 32-jarige melkhandelaar C. M. de Vreede uit de Balistraat te Delft moest gisteren in de namiddag, toen hij in de Westerstraat aldaar reed, plotseling voor een bestelauto remmen. Hierdoor schoot hij met- het hoofd door het gla zen windscherm, van zijn carrier, met het gevolg, dat de halsslagader werd doorgesneden. Voordat medische hulp kon worden geboden, was de man dood gebloed. Zaterdagmorgen troffen de vissers T, C. Viveen én M. Borg uit Woudrichem in hun fuiken een jonge zeehond aan. Met veel moeite slaagden de vissers erin de zeehond uit de fuiken te halen. De vissers waren tenslotte ge dwongen het jonge dier, dat 66 kg woog, onschadelijk te maken. Aanval linkervleugel Labour De linkervleugel van de Britse La- bourpartij heeft zich aangegord voor een hevige aanval op het voorgestelde Zuidoostaziatische Verdedigingsverdrag en voor een zware strijd met de partijleiders over de Westduitse her bewapening. Een Zondag gepubliceerde voorlo pige lijst van 433 resoluties over het jaarlijkse partijcongres te Scar borough omvat ruim 50 resoluties te gen een herbewapend Duitsland. In acht resoluties wordt' het voorgestelde Zuidoostaziatische verdedigingsverdrag yeroordeeld en in ongeveer dertig wordt aangedrongen op het nemen van actie om atoom- en waterstof bommen te verbieden. Ook wordt in een aantal Tesoluties gepleit voor toelating van communistisch China tot de Verenigde Naties. Gisteravond lagen de standpunten van Oost en West ten opzichte van de drie dringendste vraagstukken nog ver uit een. Deze problemen zjjn: L waar de bestandslijn door Vietnam moet lopen; 2. wanneer er verkiezingen moeten wor den gehouden om het land te herenigen en 3. hoe en door wie er toezicht moet worden uitgeoefend op' een gelijktijdig staken van het vuren ln de drie Indo- Chinese staten. De kansen op een aanvaardbaar verge lijk werden gisteravond te .Genève nog „redelijk tot goed" genoemd. Op de Zaterdag gehouden bijeenkomst met Eden en Mendès-France heeft Mo lotow geëist, dat gisteren een officiële zitting zou worden gehouden. Als een der voorzitters der conferentie kon hij zijn wil doorzetten/hoewel de Weste lijke leiders er van overtuigd waren, dat een nieuwe ronde van officiële redevoe ringen in dit late stadium van de con ferentie Mendès-France heeft immers nog maar 48 uren tijd de posities der twee partyeh slechts kon verstijven. De geheime zitting,, die te 4 uur begon met- Molotow als voorzitter, duurde slechts een.uur. Elkccdeiegatie-bleef-be- perkt tót haar leider én een adviseur. De belangrijkste onderwerpen van' ge sprek waren de eventuele bestandslijn in Vietnam en het tijdstip voor Viet namese verkiezingen voor een verenig de regering. Volgens Ass. Press zou de spanning ter. conferentie na de geheime bijeen komst iets verminderd zijn. De geheime zitting hield zich voornamelijk met de algemene aspecten van de voorgestelde wapenstilstand bezig. Volgens een Wes telijke zegsman zouden de twee partijen „iets dichter bij elkaar gekomen, zyn" en hadden er buiten de geheime verga dering belangrijke besprekingen plaats gehad. Molotow had verklaard: .Met goede wil bij alle delegaties kunnen wij 'tót overeenstemming geraken." -Vólgens Un, Press was echter de al gemene conclusie van Westelijke zegs lieden na de vergadering: „Geen voor uitgang". De leden van sommige Weste lijke delegaties vroegen zich, naarver luidt, af, waarom de delegatie van de Sowjet-Uaie op deze bijeenkomst wel had aangedrongen. Er is geen nieuwe negenlanden-bijeen- lcomst in het vooruitzicht gesteld, .maar de ministers hebben afgesproken het on derlinge informele overleg voort te zullen zetten. Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat ook Krisjna Menon, de persoonlijke afgezant van Nethroe, pessimistisch was over.de afloop van:de conferentie. Terwijl radio-Peiplng gistermorgen nog zei. dat de onderhandelingen te Genève „dicht" bij een. overeenkomst waren", verklaarde zij gisteravond op gezag van een communistische verslag gever te Genève, „dat in de laatste dagen vele gebeurtenissen een schaduw over de vooruitzichten op overeenstemming hebben geworpen":'De Ver. Staten wa ren daarvan de schuldigen. De radio klaagde er over, dat de Ver. Staten trachten Vietnam, Cambodja en Laos te doen deelnemen aan het voorgestelde „militaire pact voor Zuidoost-Azië". ter wijl China deze landen geneutraliseerd wenst te zien. Vietnam, de grootste staat van Indo- China, heeft er Zaterdag te Genève bij Frankrijk tegen geprotesteerd, dat het niet is ingelicht over de besprekingen, die de Westelijke Grote Drie de vorige week te Parijs hebben gehouden over de toekomst van Vietnam. Volgens de officiële tekst van de nota v&m - r. Zaterdagmorgen1 werd in Den Bommel op Overflakkee groot alarm, geslagen nadat een boer die zijn koeien ging melken had bemerkt, dat door het hoge water de kleine dijk, die in verband mei het maken van een nieuwe waterkering da haven afsluit teas doorgebroken. Hierdoor 'dreigde niet alleen de leeggepompte haven vol te lopen maar ook de achter de haven gelegen polder, omdat aan de dyk tussen de .haven en de polder wordt gewerkt. Met hulp van brandweer en B.B. toog de hele bevolking ijlings aan hel dichten van de geslagen bres terwijl' het water uit de haven werd gepompt. Nog voor de avond had men het water weer in bedwang en was de dijk gedicht. Tienduizend man Franse Uniestrijd krachten hebben ten Noordoosten Noordwesten van Hanoi de druk van de Vietminh- doen verminderen, aldus maakte het Franse opperbevel gisteren bekend. Bij de operaties, die ten doel had den de stad te beschermen, zijn de belang rijkste doelen.; bereikt De Vietmïnh-eenheden waren onge vetTr 60 km ten Noordoosten van de stad teruggetrokken en tén Zuiden van Sori- tay, ongeveer 40 km ten Noordwesten van Hanoi,"duurde 'de terugtocht- nog voort,aldus de'bekendmaking. Radio-Peking heeft Zondag een. bood schap uitgezonden aan de", bevolking van de stad Hanoi, waarin wordt' beloofd, dat mensenlevens en 'eigendommen gespaard zullen worden, -indien' de communisten de stad' binnenfukkeiy:i-»-r;*-i-'" - In de boodschap werd verder verklaard, hoe de regering'van de „nieuwe demo cratische republiek Vietnam" optreedt .in de zo juist bezette gebieden. te; Op grond van de wapenstilstands overeenkomst, waarover óp het ogenblik in Genève gesprokén wordt, zou Hanoi aan dé communisten overgedragen wor den. .Sommigen in "Nederland verwijten de Republiek Indonesië, dat- zij haar be loften niet houdt en dat men daarom met haar géén nieuwe overeenkomsten moet aangaan,. ZJj verwijzen daarbij naar de instemming van Indonesië op de Ronde Tafel-Conferentie met dé fede rale staatsvorm, met-de Unieband enzo voorts. Maar in de eerste plaats hebben de Nederlanders in het verleden zelf hun belofte niet gehouden" aldus presi dent Soekarno tijdens een toespraak, die hij in Ternate voor de bevolking van de hoofdplaats der Molukken heeft ge houden. Soekarno zeide, dat dit reeds geschiedde; in 1830, toen Diponegoro te gen dé door de Nederlanders gedane belofte in,; gevangen genomen werd en andermaal-in 1918, tóen de zogenaamde „November beloften" niet werden nage komen. Soekarno betoogde tenslotte.dat alleen door het bewaren en het verster ken van de eenheid, de nationale eis van Indonesië vervuld kan worden. eist de delegatie van Vietnam niet al leen-een bestand,'maar ook de ontwa pening van alle strijdende militairen in Vietnam. Voorts eist Vietnam, dat het gehele land voorlopig onder toezicht van de V.N. komt. i Vietnam klaagt er over, dat het Fran se opperbevel opdracht heeft gegeven tot het prijsgeven van gebieden, die van vitaal belang zijn voor de verdediging en het bestaan-van een vrij Vietnam. Van gezaghebbende Franse zijde te Genève wordt tegengesproken, dat Viet nam niet zou zijn ingelicht. Geheviève de Gallard, de .Tingel van Dién Bien Phoeneentt er een ogen blik tijd af om een praatje te maken met één van de gewonden uit deze ves ting in het laatste vliegtuig op het vlieg- veld Orly bij Parijs, dat gewonden uit Indo-China naar Frankrijk terugbracht. Dé moedige verpleegster kon dé: man nen, voor-wie zy in de loopgraven, van Dien Bien Phoe had gezorgd, niet vergeten en was speciaal naar het vlieg- veld gekomen om hen te begroeten. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft thans prijsindexcijfers van het gezinsverbruik op basis 194S 100 -per 15 Juni 1954 samengesteld. Het totaal-indexcijfer steeg tussen 15 Mei en 15 Juni 1954 met 1 punt, nl. van 126 naar 127. De oorzaak hiervan lag vrijwel uit sluitend bij de groep voedingsmiddelen, waarvan het indexcijfer met 2 punten opliep. Deze stijging werd voor een be langrijk deel teweeg gebracht door de hoge prijzen per 15, Juni-1954 voor oude en nieuwe aardappelen. Ook het index cijfer voor fruit, zij het in mindere mate dan dat. voor .aardappelen, liep tussen 15 Mei en 15 Juni op. Voorts deden zich prijsstijgingen, Voor by vlees en vlees waren, 'melk,; koffie, theej vis; eieren •err: --chocoladerepen; -Een—aanzienlijke daling van het indexcijfer voor greented bracht gedeeltelijke compensatie van de hierboven vermelde stijgingen. Bij de niet-voedingsmiddelengroepen, waarvoor de indexcijfers per "15 Juni 1954 op het niveau van 15 Mei gehand haafd bleven, .deden zich geen prijsver- anderingen van betekenis voor- De heer J. A, Middelbuis, voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging, heeft als zUn persoonlijke mening over het besluit van het N.V.V.. de samen werking in dt Raad van Vakcentralen en de Bedrijfsunies te beëindigen, het volgende verklaard: te Het besluit van het N.V.V. de sa menwerking met K.A.B en C.N.V.' in de Raad van Vakcentralen op te zeg gen, is om meer dan een reden - te.be treuren. De Raad van .Vakcentralen heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot de verbetering van de positie der ar beiders en is voor land en volk van. betekenis geweest. De gronden, waarop het N.V.V. uit deze samenwerking treedt, zijn on houdbaar zwak. Overigens zal er naar het zich Iaat aanzien niet zo-bar veel veranderen- Ook de K.A.B. zal haar constructieve bijdrage blijven leveren In alle organen van ons maatschappe lijk leven en in het belang van de werknemers. tetete tetetelte. De K.A.B. bl(jft dat doen als katho lieke stands- 'en vakorganisatie, tedie - met handhaving van eigen beginselen; en eigen zelfstandigheid openstaat voor samenwerking met alien, wier program en gezindheid voldoende waarborgen bieden voor een gezamen lijk streven naar de stoffelijke en ;gees4 telifke verheffing van de Nederlandse, arbeiders. %0m mm DeHaagse recherche- heeft vanmor gen omstreeks acht uur de 35-jarige J. A. G. uit Den Haag in een woning in de omgéving van de Hoefkade' ai; daar aatfgehouden."ff""r-?"^'i,i;''''3' De man, die was gedetineerd in de Strafgestichten té Norg, wist' enkele dagen geleden, toen hjj onder ge leide, 'een bezoek aan een familielid in een ziekenhuis te DenHaag had gebracht, op weg naar het station al daar te ontsnappen. Het olieconsortinm is gisteren tot overeenstemming met de Perzische regering gekomen over de hervat ting van de Perzische olierindostrie. Volgens de minister van Financiën, Ali Amini, de voornaamste ïraanse onderhandelaar, moeten enkele pun ten nog geregeld worden, "waaronder de duur van het contract, die volgens Amini op 25 a 30 jaar zal worden Het nieuwe kabinet van de Saar landse premier Johannes Hoffmann is Zaterdag door het parlement goedgekeurd. Zeventien socialisten stemden tegen en drie communisten onthielden zich; In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een 27-jarlge Zweedse toerist in Amsterdam een onaangenaam avontuur beleefd. De Zweed was op weg naar zijn hotel, in het - Weteringplantsoen. Plotseling sprongen twee mannen voor hem, waar van een, gekleed in een Nederlandse militaire uniform, een pistool in dc hand had. ,Je geld of je leven", werd de Zweed duidelijk gemaakt en de toerist, in het nauw gedwongen, gaf een bedrag van circa 50 aan zijn belagers,-die daarop met haastige spoed in de nacht ver dwenen; De Zweed deed natuurlijk onmiddel lijk aangifte op het politiebureau aan het Leidseplein, maar kon slechts een vaag signalement geven. Anderhalf uur later werd op het zelfde bureau een 23-jarige Amsterdam mer, draaier van beroep, gebracht, die... een Nederlandse militaire uniform droeg, een startpistool in de zak, had en over een bedrag van ongeveer 50 be schikte. De man was in de Johannes Verhulst- straat door een agent aangehouden. De agent had namelijk twee mannen op fietsen deze straat zien inryden, waar van een, die burger was, zijn fiets tegen een huis gooide en hard weg. liep. De agent had onraad geroken en de ander aangehouden- De draaier is inmiddels voor de of ficier van justitie geleid, maar .ontkende de roofoverval te hebben gepleegd. De identiteit van de andere man is nog onbekend bepaald. Het consortium heeft 'tot na toe een contract van 40 jaren verlangd. De overeenkomst zal Iran 30 millioen dollar netto in het eerste jaar opleveren. Zij bepaalt o.m.: 1) Dat de raffinaderij te Abadan en de omliggende olievelden zullen worden geëxploiteerd door een consortium, dat gevestigd zal worden in Nederland; en zeven directeuren zal hebben, onder, wie twee Iranen; 2) Dat de productie het eerste jaar 17.500.000' kubieke méter ruwé en geraf fineerde olieproducten zal belopen, het geen ongeveer 12.500.000 ton is. Het twee de jaar wordt 27.500.000 kubieke meter geproduceerd, hét derde 35.000.000. De onderhandelaars van het consor tium zijn voornemens te Teheran te blij ven totdat de definitieve overeenkomst is getekend. Vele kwesties zullen nog door techni sche commissies moeten worden opge lost De onderhandelingen over de schade loosstelling aan de A.I.O.C. tussen ver tegenwoordigers der maatschappij en de Perzische regering zyn nog in volle gang. Men "verwacht,-, dat ze in twee of drie dagen tot een resultaat zullen leiden. De tekenaar en caricaturist Attilio Mussine, dé" geestelijke vader van Pi- noccio, is in de leeftijd-vaa-75 jaar te Turijn overleden. -• De schilder Karei Appel heeft voor zijn werk, dat deel uitmaakt van de officiële Nederlandse uitzending op de 27ste Biennale te Venetië, een door de Unesco beschikbaar gestelde prijs ge kregen. Een., klein Berlijn* més je imjj .er, het'-' te eerst by 6m. de IPestduitsé presidèniSë? Thcodor Heuss lia ^h'-herkierihgjtéTElf: feliciteren toen kfj, voor déteritoor> stellingsgebouwen .pp.éde Fitnktower'ifc Fair-terreinen in de Britse sector van Berlyri'aankwam. Heuss- werd voor rijf 1 jaar herkozen tydens een vergadering van de' tyestduitsB federale conventie.-- Hoewel' fPest-Berlijn '-geen'ideelTüit-"ja maakt van de IPescduiise Federale Re publiek kwant' de Conventie toch aw»3? Berlijn bijeen om Valdus de nadruk fè 'tete leggen op het Duitse verlangen .naard'S te'"-"* .eenheid., v.'ttef,"-' --te Op de Groene Kruisweg onder. Rhoon is Zaterdagmiddag éen ernstig i,i ongeluk gebeurd, waarbij een dode te viel te betreuren en een tweede per- soon zeer ernstig werd gewond.": -te De 28-jarige J. in 't Veld uit, Amelde reed daar op de motortemet zyn 34-jarige zuster Stein 't Veld, .èeh -' verpleegster uitde psychiatrische intete richting te teLeidschendam, op .-de diio.;': Uit de tegenovergestelde richting, uit Spykenisse, naderde een taxi met bagage-aanhangwagen. De chauffeur. van de taxi raakte de macht over het stum: kwjjt en zijn wagen kwsun: op- - de - weghelft, waar; de motorrijder reed; Een botsing was niet te' voor komen en dé motor slóeg over 'de kop, waarbij de broer en de,- zuster tegen de grónd sloegen. Achter dé- motor reed een personenauto, eventete? eens komende uit de richting Rotter dam. De bestuurder van deze wagen kon de taxi evenmin vermijden en ëen tweede botsing volgde. De motorrijder wérd met een sche delbas isfractuur opgenomen in het Zuiderziekehhuis te Rotterdam, zijn te zuster," die eveneens een schedelbasis-. ;;- fractuur had, overleed kort na de; aankomst in het ziekenhuis Bergweg.' te '~r. 'te' Vrijwel alle meteorologische stations uit West-Europa- meldden t& dens het weekeinde koud en regenachtig weer. In Nederland viel Zaterdag en Zondag op sommige'plaatsen meer dan 50 mm. De tem peratuur was gelijk aan de normale vóór begin October. De barometer daalde in De Bilt tot bijna de laagste waarde, die ooit in Juli werd waargenomen. f De diepe depressie, die het slechte weer veroorzaakte was afkomstig ut Canada. Ze bereikte Zaterdagmiddag Schotland en trok Zondag via de Noordzee naar Denemarken. De invloed van de storing reikte-: echter niet verder dan de Alpen. In het Middellandse Zee gebied-' handhaafde zich het warme weer evenals in Noord-Zweden -en in' Finland. Intussen steeg in West-Europa de- barometer weer als gevolg van een nadering van.een gebied van -hogere luchtdruk, waarin flinke op-| klaringen voorkomen, maar ook nog verspreid enkele buien. Voor van-ri dad ff en tnorgen wordt toch iets/beter. weer. verwacht, Schepen op de oceaan rapporteren echter een niéuwe storing, die! waarschijnlijk in de loop van Dinsdag, het weer: in; onze omgeving-zal gaan beïnvloeden. De activiteiten van, de-nieuwe storing waren echter^. gisteravond gering. -■ fSïéi te iiS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1