Teleurgestelde dromer MendèS'France en klokslag twaalf een wa liï I Wordt Haiphong Franse evacuatie-basis? Dr. W. Drees sprak op plechtige bijeenkomst in Grote Kerk SPANJE ZOU WAPENS NAAE EGYPTE VERSCHEPEN ■M. Ruppert hield radiorede C N.V. VERLIEST „Niets ervaren van solidariteit" Vrè^de grüfAjlantéri Koninklijk gezin naar Athene? Herdenking aanslag op Hitier Bezwijkende dijken in Hongarije DINSDAG 20 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 28261 Weerbericht 1 Viering 700-jarig bestaan Alkmaar Hedenavond voortzetting Uniebesprekingen LONDENS PROTEST IN MADRID I Prins en Prinsessen op Buckingham Palacé WAARSCHIJNLIJK zal vandaag in Genève een wapenstilstand voor Indo-China" worden ondertekend. Hoewel er gisteravond nog enige belangrijke zaken moesten worden gerégeld, toonde men zich algemeen optimistisch ten aanzien van de afloop. De Vietminh- minister, Pham Van Dong verklaarde er absoluut zeker van te zijn, dat er een bestand zou worden getekend. Een hooggeplaatste Weste lijke zegsman zeide, dat het bestand vrijwel zeker in de loop van Dinsdag zou worden gesloten. WOLVEN PLAAG IN OOSTTIROL Driejarig jongetje overreden (Van een onzer verslaggevers) TN hel beleid van de Chr„Vakbeweging zal na het uittreden-vair -■- het WW uit de Raad van -Vakcentralen geen enkele wijziging- komen. Of er nu een gereglementeerde samenwerking is of niet,; dat verandert niets in de beginselen en de practijk van de Chr. Vak beweging. Tijdens de duur van de gereglementeerde samenwer-' king heeft de Chr. Vakbeweging haar „zelfstandigheid en haar- iovertuiging gehandhaafd; zij zal dat ook doen nu het NW die gé-' f reglementeerde samenwerking beëindigd heeft.- Ruppert Nieuwe Rode Kruis-zending naar Oostenrijk Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 P Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 «s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 - Redactie; Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschjjnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: LATER OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk wat'lichte- regen, later enkele opklaringen. Overwegend matige wind tussen Zuidwest en West. Vannacht minder koud,> morgen overdag over het algemeen iets lagere tem-' peraturen dan vandaag. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOX Het N.V.V. heeft de gereglemen teerde samenwerking met de KAJB- en het C.N.V. in de Raad van Vakcentralen en in de be-drijfsunies verbroken 1 Dit als antwoord op wat de R.K. bis schoppen en de voorzitter van het CN.V. de heer Ruppert, over het N.V.V. hebben gezegd. „Het N.V.V. is diep verontrust door de'geest van isolement", aldus citeert Jlet Vrije Volk" inet dikke letters de verklaring van dit vakverbond. Het moet ons van het hart, dat het N.V.V. dan wel op een zeer zonder linge wijze. aan die verontrusting uit drukking heeft gegeven. Het trekt zich nl. door de opzegging van een samen werking, die noch door K.A.B. noch door CN.V. werd opgezegd, zelf in het Isolement terug! DE reactie van het N.V.V. Is ook nog om andere redenen zeer vreemd, He! is niet vreemd en zelfs zeer be grijpelijk, dat men In het N.V.V. wat verdrietig is over het mandement en over de uitlatingen van de heer Rup pert. Het is ook niet vreemd, dat men in de kring van het N.V.V. meent, dat men ten onrechte beschuldigd wordt, Maar het vreemde is, dat het N.V.V., niet blijkt te begrijpen, dat er-in Ne derland mensen-zijn, die anders over het N.V.V. denken dan de heren van het N.V.V. zelf. Het vreemde is, dat men het een be lediging acht en dat men meent dat de morele fundamenten onder een samen werking worden weggeslagen en dat liet een bewijs van gebrek aan démo-; lcratische gezindheid is, als van EJtC. en Frot. Ohr.zijde gezegdwordt, dat Christenmensen niet in het N.V.V. thuishoren.;; Nogmaals we kunnen het-begrijpen, dat het N.V.V. daar ietwat verdrietig oyer is en dat het dat een verkeerd oordeel vindt. Maar het is zonderling, dat het N.V.V. niet begrijpt of doet of het niet begrijpt dat dit. direct verband houdt met dé vooronderstel ling van de confessionele vakbewe gingen. Als CN.V. én KA.B, dat niet 20 vonden, zouden ze ook ineigen ogen geen. bestaansrecht hebben, r StEn 'daarom' is het zulk een onzin ooi -te-beweren, dat dit beledigend is en dat' het samenwerking onmogelijk maakt, en dat. het niét; democratisch is. 1. Blijkbaar heeft het N.V.V. toen bet Indertijd aan de samenwerking in. de Raad van Vakcentralen mee ging doen, verondersteld, dat de oonfessio- haë vakbeweging bereid sou zijn op dén dutrr zelfmoord te plegen, Misschien ia dat de betekenis! van die zin uit de- „verklaring" waar ge zegd wordt, dat het N.V.V; die samen-' werking indertijd gezien heeft „als een eerste stap op de weg naar nieuwe mógelijkheden van samenwerking op vakverenigingsgebied in Nederland". Er de laatste maanden een lucht- kasteel,een geliefkoosd droomkasteel' in de socialistische wereld in elkaar gestort: ';>,Wë moeten nog afrekenen mét een verleden, waarvan wy de indruk had den, dat het door zijn éigen innerlijke onmacht-ten onder was gegaan." Dat; zei prof. Banning op de kadervergade ring'van de P.vd.A. Het is natuurlijk zeer onvriendelijk gezegd; maar dat moet men wel op de koop toe nemen als iemand erkent, dat, kil zich heeft vergist en toegeeft dat het gevecht nóg komen moet met iemand, die men tot dusverre steeds voor dood verklaard had. De reactie, van het N.V.V. is dle van ;<k teleurgestelde dromer, dié ziah, be wust wordt,]dat een mooie droom «haar. een droom is. De reactie is oök kinderachtig. Zij is als de reactie van een kind.dat, als' bét, het speelgoed niét krijgt wat het-: hebben wil, uit woede nu zijn andere- speelgoed stukgooit.:'"V"_ Men moet er daarom, dunkt ons, niet al te veel aandacht- aan schenken. Als -net doet of er niets gebeurd Is, verdwijnt het slechte humeur het .Vlugste.' .;;j'i:-;.:-- RECTIFICATIE het hoofdartikel van "Zaterdag 51.. („Gevaarlijke solidariteit") stond: -..Maar vee] erger gevaar dreigt er in 'het om gekeerde geval, nl. wanneer men niet bereid is mensen te binden aan het Evangelie. En rièt gebeurt in,de,kringen waar de doorbraak gevierd wordt". :Deze passage moet luiden: ..Maar veel ®Tger gevaar dreigt er in het omgekeerde geval. nL wanneer men in een situatie Terechtkomt, waarbinnen men, niet in 'iaat is mensen te binden aan het Evangelie. En deze situatie doet zich voor. in de kringen, waar de doorbraak gevierd worct". - LAOS III Thatlatiti V-J -v. AHBODJA Prins Bernhard heeft vandaag met koningin Elizabeth en de Hertog- van Edinburgh in Buckingham Palace de lunch gebruikt De prins was vergezeld van zijn.moe der, Prinses Armgard en de Prinsessen Beatrix en Irene.- De Prins is in Engeland om internatio nale paardenrennen bij'te wonen. Ook radio-Moskou heeft Maandagavond verklaard „dat In kringen rondom de Russische delegatie niting is gegeven aan het vertrouwen, dat het doel van de Geneefse conferentie het herstel van de vrede in Indochina bijna bereikt is. De termijn, die de hardwerkende Franse premier Mendès-France zichzelf en zijn tegenpartij gesteld heeft, eindigt hedenavond twaalf nar. Morgen vliegt, hij onherroepelijk terug naar Parijs, met of zonder accoord, om zich voor te bereiden op de rede, die hij Donderdag zal houden in de Nationale Vergadering. Heeft hij geen accoord bereikt, dan treedt hij af. Heeft hij wei een accoord bereikt, dan zal hij de meest gevierde premier zijn, die Frank rijk sinds de oorlog gehad heeft. Naarmate Mendès-France's uren verstrijken, nam bet gegons der ge ruchten 'toe. Geleidelijk lekten na dere gegevens uit omtrent het resul taat der informele besprekingen, die de gehele dag voortduurden. De Amerikaanse gedelegeerde Bedell Smith, die wegens een 'vrij hevige Heden beginnen in Alkmaar de feesten ter gelegenheid van lijn 700-jarig bestaan. De gevels van een drukke winkehtraat zijn versierd met kaasdragers. „Alkmaar was de eerste stad, die de Spaanse opmars in Holland succes- r.k weerstond. Van Alkmaar begon de victorie". Vandaagviert Alkmaar zijn 700-jarig. bestaan en het was minister president df.W.: Drees, die'. bovenstaande iwoorden bezigde, toen hij van ochtend bij een plechtige samenkomst in de Grote Kerk aldaar in een nitvoerig overzicht der geschiedenis van de stad het feest opende. „De burgers.van Alkmaar zijn door hun victorie de eerste verdedigers met blijvend, succes geweest, van de geestelijke en [politieke vrijheid. Deze vrijheid-was en is eerivari de fundamenten, waarop de Nederlandse natie is gebouwd en isnog steedswezenskenmerk van dé democratische staat", zo zei dr.. Drees o.a. Oe schaapherders In Oost-Tirol heb ben duizenden van hun schapen van "ia weidegronden weggehaald enbij - eengedreven om ze te beschermen tegen Wolven, die de afgelopen weken, ware jachtpartijen onder de schapen houden. Boeren in afgelegen dalen Hebben In jorte tijd meer dan 50 schapen1 verlo- sten,;- die door de wolven doodgebeten 'Werden. Hoewel de provinciale autori- v?.n eon grootscheepse wolvenjacht nebben georganiseerd, is men er tot :<Jusverre nog .niet in geslaagd een van ;i»t roofdieren te schieten. Hij roemde de wijze,- waarop de bur gerij van Alkmaar tot-tweemaal toe in haar geschiedenis glansrijk een vuur proef heeft-doorstaan:; tijdens het beleg door de Spaanse troepen in 1573, datop 8 October van dat jaar eindigde, toen Alva zijn legers terugtrok,, en tijdens de jongste bezettingsjaren 1940-45, toen Alkmaar leiding gaf aan het provinciaal verzet. Vooral economisch bezien noemde dr- Drees Alkmaar thans belangrijk. De economische ontwikkeling was in zeker opzicht door haar bodemgesteldheid en geografische ligging bepaald, maar Alk maar heeft de kansen haar door de na tuur geboden" niet alleen gebruikt; doch ook uitgebuit. De stad is de grote cen trale markt geworden voor een uitge strekt, op het water veroverd gebied. „Het is de kaasmarkt," zo vervolgde hij, „die uw stad haar wereldvermaard heid heeft geschonken. Wegens haar economische betekenis, maar ook dooi haar pittoresk aanzien. Geen welkomer geschenk kon Prins Willem I Alkmaar in 1581 bieden, dan haar als beloning voor het in 1573 zo dapper doorstane beleg, bet waagrecht te schenken- Daarbij behoorde een pas send gebouw, grootser dan het voorheen gebruikte. Het H. Geesthuis werd daartoe in 1582 tot waag ingericht.- De' Waag. waarop de magistraat in 1595:99. "de hui dige ranke toren liet aanbrengen, getuigt van de gerechte trots der stad op de tak van; bedrijvigheid, waarop haar welvaart zetelt." .V' Na-een uitvoerig -overzicht van Alk- maars beleg en het-op - October ge volgde ontzet, verteldedr., Drees thoe enorm da morele gevolgen van de Spaanse nederlaag waren en hoe Alk maar aan haar wapenschild de spreuk „Aicmaria Victrix" had toegevoegd. „Het ongelooflijke was waar geworden", zo .besloot hy. „Waargeworden door de trouw, de moed en de eendrachtige .samenwerking van de gehele bevolking in de ure van het gevaar. Moge het voorbeeld van Alkmaars burgers en burgeressen in hét verre zowel als in .het jongste verleden U een richtsnoer 'zün bij uw arbeid tot het verzekeren van een gelukkige toekomst van uw stad". Zoals gisteravond na afloop van de informeie bijeenkomst van de Neder landse en Indonesische delegaties voor de Uniebesprekingen kon worden ge meld, zal het informele overleg heden avond in de Lairessezaal in Den Haag worden voortgezet Deze vergadering zal om half acht beginnen, i Naar vernomen wordt zijn op deze in formele besprekingen aan de orde., de wijzigingen, die zowel de -Nederlandse als de Indonesische regering in de beide delegaties hebben voorgesteld in de principiële .overeenstemming; over het gehele complex van op deze conferentie besproken onderwerpen, zoals deze werd-, bereikt tjjdens het informele óy.erlegi,van.,de vorige week ,en werd voorgelegd aan Den Haag en aan,Dja karta.' leudepijn zijn kamer niet kan verla ten, belde enige malen met Washing- ton. Gisteravond was men het eens over de samèiistelling van de com missie van toezichtop het bestand (Canada, Polen en India). Verder stond wel vast, dat de Fransen Ha noi hadden opgegeven, maar dat de. havenstad Haiphong V larfg genoeg in hun bezit zou blijven, om de Franse troepen en de loyale Vietnamezen gelegenheid te geven te evacueren (ongeveer zeven maanden). Inzake de demarcatielijn scheen men het er over eens te zijrf, dat deze zou moeten lopen -ergens tus sen de zestiende en de zeventiende breedtegraad. Mendès-France had het denkbeeldvan een geografische pa rallel als grens laten-varen en wens te nu een ïyh, die de Fransen de marine-basis Toyrarfe, de hoofdstad -van ;Anitem^Hyé;ien.:de;. hoofdver- keërswég no. .9 zótr .laten. Vólgens sommige berichten wilden" ,i de com munisten echter Hué en Tourane in hun bezit krijgen. Over de verdeling van. hetland (de Fraösen spreken liever van de „troepenhergroepé- ring") werden gisteren de meeste be sprekingen .gevoerd. Een woordvoerder van de Vietna mese delegatie te Genève zeide gis teren treurig: „Onsland zal verdeeld worden en wij kunnen het niet, voor komen*'. Deze delegatie streefde nog steeds naar een wapenstilstand onder toezicht der Verenigde Naties. Maar alles werd beslist buiten Vietnam om, zo klaagde de zegsman.' De<- belangrijke kwestie van de ver kiezingen in Vietnam is vanmorgen geregeld. De verkiezingen zullen niteriyk - 20 Juli 1956 plaats hebben. Na 20 Juli 1955 zuilen debelanghebbenden Vietnam en Vietminh overleg ple gen over de organisatie er van. De Franse premier, Mendès-France, gaf vanmorgen opdracht de moforen van zijn vliegtuig een kwartier voor middernacht aan te zetten. Kapitein chirurg Jack Davit van het Amerikaanse leger voorste rij in het midden) en zes dienstplichtigen uit zjjn medische eenheid, die met een vrachtwagen dicht bjj de Tsjechische grens op 4 Juli j.l. verdwaalden en door de Tsjechen gevangen werden, ge nomen, wandelen hier naar de ff est- duitse. grens, nadat' zij door de Tsjechische autoriteitenin vrijheid zijn gesteld. De zeven mannenwerden aan de Tsjechische rijde van de grens opgevangen door een Amerikaanse liaison officier (in licht uniformen een Duitse grenspolitieman voorste rij, rechts). Hot Foreign Office'hééft gilleren be kend gemaakt, dat Engeland een beroep gedaan heeft op Spanje om op te hou den met het zenden van wapens naar Egypte. De regering van Franco heeft klaar blijkelijk het Britse verzoek verwor pen.' Een woordvoerder voor het Foreign Office zei: „De Britse regering heeft een aantal malen bij de Spaanse rege ring geprotesteerd over dit onderwerp" in de afgelopen maanden." Hij wilde niet verder uitweiden. Vernomen werd ech ter, dat de Britten zich er bezorgd over maken, vrezend dat de Egyptena- ren zouden .proberen de kleine Spaanse wapens en munitie tegen de Britse troepen in de zóne van het Suez-kanaal te gebruiken. Engeland heeft periodiek de levering van alle soorten militaire uitrusting aan Egypte stop gezet. Het embargo is" op het ogenblik ook van kracht. r De regering in Cairo zou eentrans- actiejmeti.-; Spanje afgesloten hebben toen: geen Britse eö --Amerikaansewa pens. meer geleverd, werden. Amerika heeft deplannen uitgesteld om de Egyptische strijdkrachten op te bou wen (op verzoek van Egypte), - hangen de een oplossing van het Engels-Egyp tische geschil over de. toekomstige ver dediging van. het Suez-kanaaL Volgens de berichten zou de" trans actie tussen Spanje en Egypte ongeveer 3,5 millioem dollar bedragen, 'hoewel volgens de schattingen van Madrid dit bedrag te. hoog geacht' wordt.: Dé Egyptische, noch de Spaanse am bassade wilde;r commentaar leveren op de berichten. Engeland "onderhandelt -• op het ogen blik in het geheim met Egypte over een nieuw verdrag, waarbij deterug trekking inbegrepen zou zijn van meer dan 70.000 man Britse soldaten uit de zóne van 'het SuezkanaaL Egypte heeft dit geëist als: prijs voor de samen werking mét de geallieerden in een.de- fensieblok voor" het Midden-Oosten:'-; Een van de bepalingen van de nieuwe overeenkomst 1 is,dat Egypte te zijner tijd verschillende Britse defensie-instal laties en uitrusting in de Kanaalzone gal overnemen. Britse zegslieden heb ben verklaard, datt indien zulk een overeenkomst tot "stand komt, aangeno men kan worden, dat de geallieerden hun embargo zullen opheffen op dé verkóóp Van wapens aan-Egypte mits dit land belooft de wapens niet te ge bruiken voor agressieve'^doeleinden. DE Vereniging van Christelijk* onderwyzers,' de" „Grote'J, beeft op: luisterrijke wijze.:- haar honderd jarig bestaan gevierd. De feestklanken zijn nu zo goed als verklonken. Van velerlei zyde ts deze Vereniging dank gebracht voor haar onvermoeid v ar- beiden ten bate- vande Christelijke school. Terecht kon men dit eeuw feest dan ook vieren onder het motto: Honderd jaar van de „Grote" is hon derd jaar vrij Christeiyk onderwy*. Er liep daar in de wandelgangen van de „Grote" slechts een enkele vreemde gratulant, die ''.meende zün felicitaties „critisch" te móeten „begeleiden". (Zó heet dat tegenwoor dig In het; nieuwe, kerkelijk jargon). Daar was b.v. de spreker, die het op dit eeuwfeest van de'. Christelyke school niet laten kon te zeggen, dat het Frot.-Chr. volksdeel zich èl te sterk eh èl te' eenzydig had. vastgelegd; op de tegenwoordige'byzohdere Chris-; teiyke school. VV Daar was ook het kerkelijk blad, dat eerst na afloop van hét feest-op pag. 9'onderaan ergens in een hoekje van zy'n 10 bladzy den tellendredac tioneel gedeelte' een -plaatsje kón vip den, voor het jubileum van de „Grote":.. Ook voor dit'orgaan was het .blijkbaar erg moeilijk nu.eens één keer in de honderd jaar 'zóndè'r 'r e'ser v e te feliciteren. Na zjjn gratulatle schreef het tenminste: „Tegeiykertyd zyruwy er ons eéhter -terdege van bewustrdat wü, vanuit onze roeping en verant- woordeiyfcheidons er - tevens -voor moeten hoeden- de:betekenisvan één. bepaalde visie-op het onderwys'te- verabsoluteren.Moge de jubilerende „Grote" la de komendè'jaren, terwyt 'wy baar dankbaar" en- critisch Se-/ geleidén, getrouw blijven aan haar devies: „De vreze des Heren is het- beginsel der wijsheid"." Een. nurks echter, die' te veel óp déze- twee. biyft letten en de hon-.. derden anderen, die zonde r;„r.e -S verve' hun gelukwënseh;.;'lwamötï aanbieden, uit het oog verliestl S Naar Aiiocialed Press in Athene ver nam hebben. Koningin Juliana en Prins Bernhard' de uitnodiging aanvaard van Koning Paiil én Koningin Fréderika van Griekenland voor een locht langs de Griekse eilanden tégen het einde van Augustus. Behalve 'Koningin- Juliana en Prins Bernhard zullen ook Koning Boudewijn van België,Koning Frederik en Konin gin Ingrid van Denemarken, en éx-Ko- ning Umberto van Italië met zijn echtge note en ex-Koningin Giovanni van Bul garije en haar zoon, ex-Koning Simson, aan de tocht deelnemen,'* aldus A.P. De tocht zal vólgens A.P. het grootste aantal vorstelijke personen bijeenbrengen sedert de kroning van Koningin Eliza beth. Voor de tocht, die in Napels zou beginnen, zal een van de twee Griekse luxe passagiersboten, de Achilles" of de .Agamemnon" worden gebruikt. President Heuss van West-Duitsland heeft Maandag op een bijeenkomst in de Westberiynse Vrije Universiteit ter herdenking van de mislukte aanslag op Hitler in Juli 1944 verklaard, dat vanaf de dag, dat Hitler, in 1933 'aan de macht kwam en het onrecht .en de wreedheid begonnen, het recht, en mis schien zelfs de plicht, bestond van ver zet tegen het Nazi-regiem. Voor zün "gehoor, waaronder zich fa milieleden van de terechtgestelde samen zweerders, leden van de regering en van het parlement bevonden, haalde Heuss het gedeelte aan uit Hitiers ..Mein Kampf", waarin wordt gezegd: „Als een volk met behulp van regeringsmacht naar de ondergang wordt geleid, is het □iet slechts het recht, doch zelfs de plicht van elk lid van dit volk, om in verzet te komen. Mensenrechten gaan boven de rechten van het staatsgezag". Heuss zei openlijk de Duitse er kenning van het historische recht van de samenzweerders 'om te handelen als zü deden, te willen erkennen. De man nen van de 20e Juli 1944 hebben met hun bloed de besmeurde eer van Duitsland schoongewassen. Hun nalatenschap is nog van kracht, doch de verplichtingen, die voor ons daaruit voortvloeien, zün nog niet geheel vervuld, aldus de presi dent.. (Een beschrijving van de gerucht makende aanslag op .Hitier treft men aan op pagina 5). W»M De overstromingen in Hongarije nemen steeds ernstiger vormen aan Maandag werd gemeld, dat op ten minste vijf plaatsen de Donau-düken zijn bezweken. Geheel Noord-Honga- rye is Zondagavond geteisterd door zware stormen. De toestand is het ernstigst bij Al- bertfala, ten Zuiden van Boedapest, waar in de dijken een gat vaneen kilometer lengte is geslagen; 1200 Hongaarse en Russische militairen zün hier bezig met het aanleggen van een nooddijk. Radio-Boedapest zond Maandag een oproep van de regering uit, waarin alle arbeiders bü wegen- en bruggen bouw en bij de spoorwegen en het wegvervoer, die met vacantie zyn, wordt verzocht zich Dinsdag te mel den voor tewerkstelling bü de' nood diensten. In Tsjècbo-Slowaküe Weeft het water zakken, doch het gevaar: is nog niet ge heel geweken, aangezien er water onder dijken doorsijpelt. Militairen en burgers werken zonder ophouden aan verstevi ging van de Donaudijken bü Bratislava. In West-Duitsland hebben zich nieuwe overstromingen voorgedaan by Lauen- burg ten Zuidoosten- van Hamburg nabij de grens van Oost-Duitsland. Overstro mingswater van de Elbe, dat van Oost- Duitsiand naar West-Duitsland vloeit, overstroomde weiden én scheepswerven in de buitenwijken van Lauenburg. In Zweden is in sommige gebieden, van de Zuidelijke provincie Scania de ge hele hooi-oogst. verloren gedaan door overstromingen als gevolg van" zware regens.- Radio-Boedapest meldde. Maandag avond, dat het water te Boedapest 'be gint te zakken. Het gevaar was evenwel nog niet over het hoogtepunt heen. De Oboeda-scheepswerven stonden voor de helft onder water;' In het Noord-Westen van Hongarije zakte het watér ongeveer een'centimeter per uur. s (Van onze correspondent) Maandagochtend is het driejarig zoon tje van de heer J. Nüwening te Orvelte (Westerbork), dat de weg overstak zon der -op-^het verkeer te letten, door een zware vrachtwagen overreden-én onmid dellijk gedood. Dit verklaarde de 'heer M. Ruppert,de voorzitter van bét fJbx. Nationaal;- Vakverbond tijdens deradiotoespraak die hü «risteravond -voor. de NCBV-„. microfoon gehouden heeft en waarin'hö betoogde; dat er voor de Chr.;VakajV beweging geen enkele reden is vankoers te veranderen óf het évenwieht te.| verliezen. - In het begin van zjjn toespraak heeft dé heer Ruppert er op gewe zen dat, wie de geschiedenis der so cialistische vakbeweging kent, zich niet over, het besluit van het NVy verwondert. De geschiedenis leert dat het voor het NW. altijd een moeiiykè taak is zün rust te bewaren als ér on rust is -in t de; politieke sfeer. Na de uitlatingen van P. v. d. A.-zyde van de laatste tijd moest dan ook reke ning worden gehouden met.'n - koers- wyziging in NW-kring. De CNV-voorzitter bestreed ver volgens de opmerking van-de heer Oosterhuis in zyn radiorede van Za terdag dat de gereglementeerde sa- rmenwerking haar ontstaan dankt aan het In de oorlog gezamenlijke'door stane leed. Op dit punt heeft-de heer Oosterhuis zich in--elk geval; vergist. Ons volk heeft véél leed dóórstaan, maar van een te zarnën met het NW doorstaan leed is geen. sprake. Toen in Juli 1941 het CN-Vj, verboden werd heeft de Chr. Vakbeweging niets 'ervaren van solidariteit. 'Het vol strekte tegendeel is het géval. Over de rol dié verscheidene toenmalige; bestuurders van het NVV-'-T.o.v. de Chr. Vakbewèging -hebbeit'"gespeeld, wil spr, nu Vzwügen. Wel heeft de leiding van de Chr. Vakbeweging na de bevrijding, veel weerstand in eigen kring moeten overwinnen om tot een gereglementeerde samenwerking te komen.'.-".. O*..', Vérvolgens merkte de heer Rup pert op dat het NW van meet af aan de gereglementeerde samenwerking heeft gezien als een. phase op dé weg 'naar eèn zich „algemeen" noemende socialistische vakbeweging. Tenbe. wyze hiervan haalde spr. aan wat „De Vakbeweging", het orgaan van het NW, op 1 Augustus 1945 schreef: -' „De trouw aan de confessionele vak bonden zit er by de gelovige arbeiders diep in. Zeker, ook in die kring zijn er thans wel, die voelen voor de g'e-iï dachte van een ongedeeldevakbéwe- ging. Wat belet hen, toe te' treden, tót i het NW? Maar de meerderheid .van de gelovige werknemers dénkt ér; ze-1;: Iter nog niet so over. Zullen ze er ooit zo over gaan den-' ken? Zij zullen dat zeker niet,'wan neer wij tegende confessionele "vale- beweging een scherpe strijd ontkete-; nen, dl voeren we die ook f onder - da s leuze „eenheid". Zij zullen misschien- wel tot het inzicht komen, dat een on- gedeeldevakbeweging aanvaardbaar en wenselijk is, wanneer wij in en door.: een goede en loyale samenwerking een geest van wederzijdse -waardering ep f vertrouwen weten'te scheppen. Om ai -; deze overwegingen heeft de NW-lei- ding welbewust en met overtuiging deij) weg van de samenwerking verkozen boven de weg van de onderlinge strijd" Om opportuniteitsoverwegingen heefi:"! •het N.V.y., dus de samenwerking aan-'V vaard. Deze heeft evenwel niet geleid- tot wat het N.V.V. "heeft gehoopt. Dé:,' meerderheid van de in de drie vak- Op verzoek van de liga van Rode centralen verenigde arbeiders biyft'. Kruisverenigingen te Genève verzond het Nederlandse Rode Kruis vanochtend grondslag van de vakorganisatie In te nog 500 paar rubber laarzen en 2000 voor een eeclheidswaan, die de lakens naar ,Linz.; (Oostenrijk) ten be- hoeve van het Oostenrijkse Rode Kruis. waarheideyrang ter zyde stelt. De ver- Zie verder pagina '31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1