Fiancewas geëscorteerd MENDÈS-FR AN CETOVENAAR VANGENÈVE wordt gesplitst in twee gelijke delen Onder protest Vaii Vietnam President Gpty feestelijk op door zestien Frankrijks eerste burger legde krans bij Nationaal Monument BESTANDSÖVEIIËENKOMST NA EEN ZWARE DAG WELKOM Mevrouw Coty: Eerste luchtreis naar het buitenland WOENSDAG 21 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2827 REACTIES OP OVEREENKOMST „Nederlaag voor politiek der ViS. VERZUCHTING VAN EEN MINISTER WiPÉSH SmséF Weerbericht 51. koel 1'iï'A'vï iiid Mendès France Aan het Indo-Chinese conflict, dat in de loop van acht jaren van een communistische guerrilla opstand uitgroeide tot een bloedige formele oorlog, is gisteren in Genève een einde gemaakt. De negen-landenconferentie in deze Zwitserse stad ziet haar werk bekroond met een bestandsovereen komst, waarvan de belangrijkste politieke bepalingen zijn, dat Vietnam gesplitst wordt intwee even grote delen (het Noordelijke communistische met dertien millioen inwoners en het Zuidelijke met acht millioen inwoners) en dat Vietnam, Laos* en Cambodja geen deel zullen kunnen uitmaken van een Westers defensie-stelsel voor Azië. Hedénochtend kort voor twee uur is overeenstemming bereikt over een volledige vredesregeling. De óvereenkomst betreffende hét staken van het vuren in Cambodja is in.de voormiddag door de militaire vertegenwoordigers van Cambodja en de Vietminh ondertekend, nog vóór het begin van de plenaire zitting van de conferentie over Indo-China. De ondertekeningsplechtigheid begon om kwart over' drie Nederlandse tijd. Vijf minuten later waren de overeenkomsten voor het staken van het vuren in Laos en Vietnam getekend. De onder tekeningsplechtigheid nam in het geheel zeven minuten in beslag. Er werden geen handdrukken ge wisseld. Als vertegenwoordiger van het Frans-Vietnamese en het Frans-Laotiaanse opperbevel tekende generaal Déltheil en voor het, opperbevel der Vietminh tekende Ta Quang Buu, minister van Defensie der Vietminh. ■-•' -t Vö Washington Over ons zander ons" - Ho Tsji Minh Het bezoek van president Coty Duizenden-tóeschouwers Boodschap van president^ Coty aan koning Boiideivijn li Ir SM officieel bezoek aan Nederland BEZET D. VIETMIN oitnBifüöi Tot'', lupliaiW' LAOS gjïfsji»»»»: rV/£T~ fig&k. xTHAILA CAMBODJA 1-- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ó-Gravenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEÜNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN i i i Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: Over het algemeen veel bewolking, maar slechts enkele verspreide buien; Matige tot krachtige, in het Zuiden van het land tijdelijk zwakke wind tussen West en Noord-West, Dezelfde, temperaturen als vandaag of iets lagere. .1 j I.'.y"7-fr' O O Hoofdredacteur: Dr. 3.A, H. J. S. BRUINS SLOT: Einde aan de achtjarige 400kai y.PÊUTTsaSïO LAOS «n CAMBODJA wordtti geheel ontruimd - BESTANDSLIJN *eejrd bij 17° De datum van hèt ingaan van het staken van het vuren wordt nog geheim gehouden. Men acht het niet .oömogëliik dat. eén algeheel staken van het vuren 'pas over een maarfd ingetreden zal zijn:,. 'jrj: De overeenkomst-betekent een succes voor de Franse premier Mendès- France,omdat hy zijn stoutmoedige belofte, Frankrijk vóór de -20ste Juli te 'zullen bevrijden' van de' last. dezer slepende vijandelijkheden, op zulk een verrassende r.tvy zegestand; heeft kunnen doen. Men ~noeint. .neTri in Frankrijk'dè ,,Tovènaaiv van.Géhèvé". Zij betekent een nog' veel 'groter suc- ces voor. de' getteimzinnige7commuidstenleider.RoTaj i'Minh, die -nu'-van Hanoi zijn hoofdstad: zal kunnen maken, en voor dé v Chinesepremier Tsjoe En Laii/die thans de'TCfl'speelt van machtige vredestichter van Azië. Gisteravond om'zee uur verliet GuyYla-.Chambre,de Fdansé minister voor de .verbonden staten,een der .'vergaderzalen in Genève, viel de eerste de beste Fransman, die hij zag - de perschef om -de .hals.eri zeide:„Wij hebben het .voor elkaar .gekregen?. Later op ,de avonfd berichtte RadioMoskou,dat over alle belangrijke, kwesties overeenstemmingwas bereikt; In Parijs werd officieel verklaard, dat om'negen uur de vredesovereenkomst-zou worden getekend, Tn Genève weid aangekondigd; dat om negen uur een voltallige zitting van de con ferentie zou worden gehouden. Dit ging niet door.- Omhalftlen kwamen Molotow,. Mendès-France en Eden In de villa van laatstgenoemd^ bijeen, om vast te stellen, of er hu op alle pnaten overeenstemming was en wanneer dè conferentie In plenaire -Het nieuws 'van' de vrede in Indo- China is in Frankrijk, met" gevoelens van opluchting en van lof voor het staatsmanschap van premier k Mendès- France ontvangen. - De voorzitter, 'vande commissie van Buitenlandse Zaken uit' de Nationale Vergadering,Daniel -Mayer, was van mening, -dat, dev;,openhartigheid en de werkelijkheidszin",waarmee Mendès- France-.de.- onderhandelingen heeftge voerd, een - „nieuwe stijl' voor de be trekkingen tussen de wolkeren hebben geschapen".', "Hij1 betuigde Frankrijks dank aan Engeland voor zijnbemoeiin gen bij; het. overleg.. Reuters' correspondent In Parijs" seint, dat geruchten, als zou. de Franse .premier Sowjet-steun ontvangenhebben in ruil voor de belofte, dat.hyaf .zou -zien. van het Europese verdediglngsverdrag. met klem van officiële Franse zijde tegen gesproken worden. De Franse bladen juichen het berei ken der overeenkomst toe als de belang rijkste gebeurtenis sinds de laatste- öor- Jpg-'i.VAurora"'. (recht radicaal) zegt net- te betreuren, dat de'definitieve aanwezigheid van commtmist'éri' in Indo china ie betreuren" is. Volgens.de „FraDc Tireur" (socialistisch georiënteerd) is de overeenkomst het resultaat-van goe de-wil van dè zijde van Mendès-France „en andere mannen", zonder dat er sprake is van een capitulatie. De meeste Franse bladen laten zich lovend uit over de premier. De Amerikaanse delegatie te Genève "«lt een verklaring uitgegeven, waarin tii 'zegt, dat de Verenigde Staten: ver heugd zfjn over de vooruitgang die geboekt is ter beëindiging van bloed vergieten in Indo-China. Na het bestu deren der overeenkomsten zal dè.-Amer ukaanse delegatie een verklaring over de overeenkomsten zelf afleggen. 'Reuters correspondent seint uit Wash ington, dat de recente gebeurtenis "een nederlaag voor de Amerikaanse politiek 'tn aanzien van Indo-China betekent. Amerika heeft met wapens en voorraden de* Franse Uniestrijdkrachten gesteund in de overtuiging, dat dit-een einde xou ®»ken aan de communistische dreiging. Thans hebben Amerikaanse .militairen politici toegegeven, dat de strijd om Indo-China verloren Is. Wederom is een gebied aan het communistisch Imperium toegevoegd. Eeo en ander zou ten gevolge kunnen hebben, dat in andere delen vanAzië bet verzet tegen het communisme ver zwakt. Men verwacht, aldus Reuters correspondent, dat Amerika een verkla- ring zal .uitgeven, waarin de instelling van-een verenigd defënsiestelsel wórdt .tjcorgesteld, teneinde de rest van Zuid- Oost-Azlë tegenaggressie of opstand te beschermen. Het Westduitse persbureau DJ?.A. seinL dat de Duitse bladen èen gereser veerde toon.aanslaan.,„Die" Welt"-(Ham burg) schrijft:.iJ>e;prfjs is hoog., rui het communisme wederom 'een succes be haald heeft omdat het'Westen te iaat heeft ingezien, dat dé tijd "voor het kolo nialisme voorbij is. Het wantrouwen tussen Oost en West is gedurende de conferentie van- Genève niet af-, doch toegenomen. Misschienechter vormt de conferentie een schakel in dë ketting van- toekomstige -onderhandelingen, welke eens tot een duurzame vrede in Azië èn Europazullen voeren,aldus „Die iWelt". "-V- De Japanse minister van:Buitenlandse 'Zaken, Okazaki, heeft gezegd de over eenkomst- niet" andersdan met- reserve te kunnen-beschouwen in het-licht van de wereldtoestand. De vredesonderhan delingen zijn te snel verlopen 'om En geland en Amerika-in staat te stellen hun politiek zodanig aan te passen, dat de veiligheid na het beëindigen der vijandelijkheden verzekerd'wordt- De .minister van Buitenlandse Zaken van Vietnam, Tran Van Do, heeft in een Interview verklaard, dat de grote mogendheden de staat Vietnamver delen 'met schending van de wensen en en belangen van het volk. „Wij zijn - voor een fait accomplige plaatst", aldus Tran. „Men heeft geen overleg met ons gepleegd én wij zijn pas ingelicht nadat de beslissingen waren genomen. Over ons is- beslist zonder ons." Tran verklaarde er zéker van te zijn, dat de. verdeling van zijn land even permanent zou worden als de verdeling van Duitsland en Korea. De minister verzuchtte: „Het enige en beste wat wij kunnen doen is pro testeren. Wij kunnen' de. leden van de conferentie niet beletten de overeen komst te tekenen. De overeenkomst welke gesloten wordt, zal -geen werke lijke vrede voor -Vietnam betekenen, omdat de nationale gevoelens zwaar gekwetst .worden, én in het gehele land n moeilükhedeh. zullenontstaan waardoor onvermijdelijk' de vrede, welke tegen zulk' een hoge prijs verkregen is,in gevaarkomt". zitting zon worden bijeengeroepen. Mendès-France wenste ondertekening en"goedkeuring vóór middernacht.-Het was inmiddels duidelijk,- dat -niets een volledigiaccoord :meer -In - de weg stond en. dat ook,.de bezwaren van Vietnam' en Cambodja" geen i gewicht in de schaal legden. De '.wijze, waarop Mendès-France de onderhandelingen van .wereldbe lang binnende door hem gestelde periode mét succes heeft bekroond, heeft'sterk op:de. verbeelding van het Franse volk. en het parlement ge wérkt., Zelfs zjjn felste tegenstanders onder dè volksrepublikeineri en de gematigd! conservatieven hebben! hun bewondering moeten laten blijken. Zowel óp .Donderdag als op Vrijdag zal de Nationale -Vergadering de kwestie-Indö-China behandelen. In de wandelgangen van het parlement wordt er niet aan getwijfeld, dat de eindstemming welkewaarschijnlijk Vrijdag zal worden gehouden, op overweldigende wijze ten gunste van de regering zal uitvallen, hetgeen be- tekent.' dat het kabinet-Mendès-France voorlopig aan het bewind blijft. De overeenkomsten, dié op het laat ste ogenblik zijn tot stand gekomen, voorzien, in: - 1. Een staking der vijandelijkhèden in Vietnam, Laos en Cambodja.. 2. Een wapenstilstandslijn. in Viet nam, die langs de rivier de Ben' Hai. tussen de zeventiende en acht tiende parallel het land in tweeën verdeelt. De rivier loop ongeveer 20 kilometer ten 'Noorden van ko loniale' route nummer negen, die Savannakhet in-Laos met de zee nabij Quang Tri verbindt. 3. De evacuatie van geheel Noord- Vietriam, waaronder Hanoi en, over 10 maandeni de havenstad Hai phong. Verkiezingen in-Vietnam inv Juli 1956 met de mogelijkheid voor-de „belanghebbende partijen" om- in Juli -1955 overdeze verkiezingen te spreken. 5. Een hergroepering van de commu nistische verzetsgroepen in Laos. De benoeming van een uit verte- genwoordigersvandrie landen be staande commissie van "toezicht op de naleving van de overeen komsten. In de commissie zullen Canada; India en Polen vertegen woordigd zijn. Een kwestie, die, naar men ver wachtte, nog moeilijkheden zou ver oorzaken, is in de loop van de middag gedurende de besprekingen tussen de' verschillende ministers opgelost. Deze kwestie was de Chinees-Russische eis voor de opneming in de algemene ver klaring van de conferentie van een paragraaf, dat alle negen landen, die deconferentie bijwonen, nota hebben genomen, van de overeenstemming en er mode instemmen. De Verenigde Staten hadden échter verklaard geen overeenkomst t met de communisten -t» -zuilen -tekenen, welke geheel Noor-Vietnam ónder commu nistisch bewind zou brengen. Devier ministers 'van Buitenlandse Zaken kwamen uiteindelijk overeen, dat dé algemene verklaring van de conferentie niet- zou worden getekend. In de algemene verklaring wordt al leen gezegd, datjn.de conferentie in Genève nota neemt" vars de overeen komsten,' die ter conferentie zijn be reikt. De Uiteindelijke overeenstemming werd bereikt in een serie zware on derhandelingen tussen Westelijke en communistische leiders, die de gehele dag hebben geduurd*.. Slechts de Ver enigde Staten hebben niet aan de laat ste onderhandelingen deelgenomen. Gistermorgen om tien uur hadde Britse minister van Buitenlandse Za ken, Eden, al een bijeenkomst met minister Molotow. Bijna twee uur la ter voerden minister Eden en premier Mendès-France samen een bespreking met Molotow en de minister van Buitenlandse Zaken van de Vietminh. Pham Van Dong. Deze bijeenkomst werd voortgezet nadat premier Men dès-France de lunch had gebruikt met de Chinese premier, Tsjoe En Lai. U de President van Frankrijk een Op Schiphol, arriveerde hedenmorgen president Coty uil Frankrijk, die met zijn echtgenote een driedaags staatsiebesoek brengt aan ons land. De. president tcerd bij aankomst verwelkomd door HAL de Koningin. brengt en de gast Is van ons Konink lijk Huis roepen ook-wij hem gaarne een-hartelijk welkom toe. -President en mevrouw. Coty rijn de hoge vertegenwoordigers van een natie, die op de cultuur van'Europa in zeer belangrijke mate haar stemjiel heeft'gezet.. .-- Lv;-p Zonder Frankrijk is-Europa ondenk baar. tn alle landen van Europa treft men 'enige delen van de geest - van Frankrij k aan. wy denken daarbij ir niet aan de staatkunde,'maar. aan de Franse „esprit", aan de rin voor schoonheid, aan de welsprekendheid en de logica, aan de yver en aan de' véle burgeriyke deugden' van het - Franse' volk. Ia Frankrijk heeft de. oude Latynse cultuur,, die de bakermat van de Euro. pese cultuur ls geweest, een moderne renaissance beleefd. i By al de moeliykheden waar Frank rijk meete worstelen' heeft, vbij: de 5; zwakte, die het -somtijds vertoont, kortom by alles,'wat wU in Frankryk;. anders zouden wensen, willen wy niet vergeten wat Frankrijk voor Europa en. ook voor ons heeft- betekend en nóg - betekenL Daarom is het hoge staatsbezóek'OMil welkom. - wy'hopen, dat de hoge gasten een goede -Indguk van Nederland zullen V' krijgen en dat de góede verstand houding 'tussen -detwee volkeren er door zal worden bevestigd en ver-';: sterkt De gemeente - Ede heeft; héden.Raar:; 50.000ste inwoonster ingösehrevcn.' -De 30-jarige monteur bij de. P.T.T. téfEdé;3 de'heer.C. A. Kuipers, kwam vanmorgen aangifte "doen van de geboorte van', zijn!: dochter,-. TheodoraJacoba Maria. Een hoog gerafeld wolkendek spande- zich over. de luchthaven. Schiphol, die hedenmorgen een 'zonnig en, zeer feestelijke aanblik bood. Om twee minuten over elf arriveerden het Koninklijk Poar .in afwachtingvande,; komst van de president van de Franse Republiek en diens gade. Om veertien' minuten over elfterwijl militaire commando's weerklonken en de duizenden toeschouwers zich op -hun tenen verhieven.' rolde'het glanzende -toestel „France" voor. v De erehaag van de .Koninklijke Marechaussee, met .de. grote oranje kokarde op de donkere berenmuts, trad aan, toen de speciaal geconstrueerde staatsietrap werd aangeschoven. Koningin Juliana, gekleed in een charmant gebloemd wandeltoilet met een kleine witte hoed en daarop een rode roos, begaf zich met de prins naar- de landing strap. Hoog in de luoht trokken de Meteors, die de letters R. F. onder het lichte wolkendek gepresenteerd hadden: Rêpu- bïique Francaise zich aan de einder terug. Prins Bèrnhard, gekleed in de gene raalsuniform van de Grenadiers met de grote rode sjerp van hetf Legioen van Eer stond naast onze Landsvrouwe, toen de toegangsdeur' werd geopend en de president van Frankrijk, zeer kwiek en rnet een glimlach om de mond de trap afdaalde. Achter hem volgde, eveneens glim lachend, 'zijn gade. Mevrouw Coty- droeg een bruin-grijs deux-pièce. De begroeting was aller hartelijkst. De gele tribune op wielen, waarop de fotografen en de filmopera teur een uitstekende plaats hadden ge kregen, rolde naderbij. Handen werden geschud. De neer Rene Coty begroette eerst onze Koningin, daarna de Prins. De Luchtmachtkapel speeldehet Franse volkslied. Stilte daalde over het feestelijke Sohiphol, waar vele vlaggen in de milde zomerwind woeien èn het Het welkom in het centrum van de hoofdstad is niet zo uitbundig ge worden, ais velen zich hadden voor gesteld. Toen de hoge bezoekers in gezelschap van de Koningin en Prins Bèrnhard na' aankomst in het Ko ninklijk paleis op de Dam, het balcon betraden klonk slechts een bescheiden gejuich, dat ondanks -het brede, jo viale gebaar van de Franse president slechts aarzelend herhaald werd. Toch waren vele honderden naar de Dam gekomen om het luisterrijke schouw spel van gala-uniformen, prachtig glanzende paarden en smetteloze ka rossen gade te slaan. Luide commando's weerklonken voor de erewachten van Grenadiers, Jagers én Mariniers, toen de Rijkspolitie te paard in een prachtige: formatie, voor bijreed gevolgd door de open rijtui gen. De president zat rechts naast de Koningin, in het volgende rijtuig za ten mevrouw Coty en Prins Bèrnhard. De Koninklijke. Militaire Kapel, die voor het paleis naast de erewacht stond opgesteld, speelde de Marseil laise. Mevrouw Coty was kennelijk verrast door het zonnige milde zomer weer.Alvorens de. calèche te verla- ten. trok.zy staande'.haar bontmantel uit en daar op de kleine steentjes voor het paleis onderhield zij zich met Prins Bèrnhard, terwijl haar man in gezelschap van onze Koningin de erewacht inspecteerde. Ongeveer een kwartier nadat de hoge gasten op het paleisbalcon verschenen begaf presi dent Coty zich in gezelschap van mi nister-president dr. W. Drees en de burgemeester van Amsterdam naar het Nationaal Monument in het Dam- plantsoen, waar een groep in overal! geklede oud-B.S.-ers de wacht had betrokken. Onder diepe stilte legde de president en grote krans van rode en witte anjers èn lichtblauw sca- biosa aan de voet van het monument. De Amsterdamse Politiekapel speelde „Un chant religieux" van Mozart, waarna de bezoeker zich onderhield met een afvaardiging van Franse oud strijders, die in Nederland wonen, en met de predikant van de Waalse/ ge meente in Amsterdam. Door een kaarsrechte erehaag van groene Ja gers ging het gezelschap, waarin zich ó.a. bevonden de commissaris der Ko ningin in Noord-Holland, de Franse ambassadeur J. P. Garnier en dé mi litaire gouverneur van Amsterdam, terug naar het paleis, waar de presi- dént en zjjn gevolg hetnoenmaal ge bruikten. .- grote ceremonieel vertoon een accent plaatste.; Het blauwe uniform -der kapel met de rode tressen vormde een sprook- jé op deze Ongewoon zomerse dag. Langzaam liep Hare majesteit de Koningin vergezeld met de president langs detroepen van de Luchtmacht, die in een rechte'lijn naar de versierde ICA-hal stonden opgesteld. Aan de andere zijde vormde 'de Marechaussee in het groot-tenue een even kleurige als indrukwekkende haag. Mevrouw Goty.'die een zeer vlotte indruk maakte, sprak zeer gezellig en vrij luid tot de Prins, die haar- naar 'de ontvangstruimte in d ehal begeleidde. „Ik heb een uitstekende reis gehad. Ik, zou zo weer willen instappen. Het is de eerste luchtreis naar hetbuiten land, die ik gemaakt heb; het was heerlijk". Mevrouw Coty, die terstond ieders hart stal door haar, warm en; levendig optreden, stapte in een kwieke pas naast de Prins der Nederlanden voort. Tege lijkertijd presenteerde de commandant van de erewacht zijn troepen. In de verte juichte het publiek. Voor de garnering van palmen,dié hoog reikten en die de ingang van de ICA-hal bijna, aan het oog onttrokken, stonden leden, van de hofhouding. „Ik kan het - iedereen aanbevelen", voegde de echtgenote van de president er nog aan toe terwijl ze. naar dé leden van de hofhouding en de leden van de Franse ambassade werd geleid,De Franse ambassadeur in Nederland. de heel- Paul Garnier. was reeds, ter, ont vangst van de Koningin en .de Prins op Schiphol aanwezig. '-Davba'L.'yarij.'dcj JCAtï was sciririërèrid^ei^fflókj^ttï©ié'i'vaiï|tiég hogè Franse- gastemiwa's l'èen'j bloèmea^#. garnering-; f-aangebracht-gvah^.bougaini-tjï; villes; - een" Rivièra*: bloèm;^Jfóoni^;óvafèa^<a,ss, er verscheidene boeketten; aangebracht Nadat> tal 'van 'Jautoriteiten waren vborf.gvgg gestéld, stapte hét gezelschap in: de: auto's' die op het platform ^waren, voorgereden.:Ei?m| Ge j uich' warrelde overde luchthavenf^-'ïy;-; .waar; vlicgtuigmotorên alweervhünistem-/ - verhieven u - f 7'v' De motoren van het-uitgébreide;jnotoTrj5 escorte iloegch - aan! «Bené 'Coty hoge* gastvrouwe en gastheeri,;ibëgaveöj|< zich naar het historische paleis - op Vde j .Dam, die herinneringen;bewaart,aan'een andere Franse tyd;1 Honderden hadden, zich in het Amster- j; 'damse Bos; langs de brede asfaltweg"ge- schaard, die langs ce bosbaan loopt. Itl - de binnenstadstondenduizenden" langs de route. De president van j Frankrijk wordt bij zijn - bèzoëk' ::;aan'7Nederland;S vergezeld door zijne excèUentie'ïJ'5 Guerin de Beaumont.de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, jvan de Franse V regering. j', 'Dè ordemaatregelen óp' Schiidtol warën.ói goed. De' Franse tiers, die .zeer talrijky: was verschenen, had v eenuitstekende plaats. Terstond na 'de aankomst en de begroeting op Schiphol reden de Franse i journalisten in twéé autobussen naar .de g Dam. De. stoet werd voorafgegaan :,doór; èen motorrijder var, de politie, - diej de weg vrijmaakte; -Voordat jae>Koninkiyke:rs stoet voor het paleis arriveerde hadden de Franse journalisten,, fotografen v en filmoperateurs een', plaats voor i de paleisingang ingenomen. - *- Toen president Coty tijdens zijn vlucht naar -Nederland boven. Belgisch grondgebied vloogheeft hij een bood schap aan koning Boudewijn gezon den, waarin hij de groeten overbracht f van het Franse volk aan het Belgische' Koning Boudewijn beantwoordde/de' boodschap. lib In dc Franse ambassade te Den Haag wordt :da laatste hand gelegd aan de voorbereidingen "van hetgala-diner dat president Coty zal aanbieden aan HM, dé Koningin en Prins Bèrnhard. Er zijn beroemde koks voor'' uit •Guéuche. Parijs., gekomen ren- hier ziet mé»j de Franse ambassadeur, de.' Üèer'y Jean Paul Cornier (links) een: der gehemelte-strelende spijzen' van ilè'-b&f roemde- Bernard Cormierproevehi In het midden de 2de- hok,- Jean

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1