BEZOEK AAN „BLOEMRIJKE" STAD President en mevrouw Cotv zien zijn mooist s „Warme vriendschap voor de Franse natie" Rijtoer door werd ware de Residentie zegetocht Gedelegeerden keerden terug Genève was een succes voor de communisten Mendès-France terug in Parijs Geineeuscliappelijkeverklaring aan het slot der conferentie V „Bestand is nog geen vrede" PONDERDAG 22 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2828 Weerbericht President Coty sprak Indrukwekkende improvisatie Bezoek aan Hospice Walion en Mauritshuis Verzending naar Indo- China stopgezet 5 (Van onze Haagse redacteur) VANDAAG, op de tweede dag van het officiële bezoek, dat de Franse president en zijn echtgenote aan ons land brengen, heeft Den Haag zich opgemaakt om-het hoge gezelschap een waardige ontvangst en een feestelijke dag te bereiden. De stad, waarin fleurige bloemversieringen, vlaggedoek in de Franse en Nederlandse kleuren en een in feestelijke stemming verkerende burgerij de bezoe kers wachtten, werd vanmorgen om tien minuten over elf bereikt. Op dat moment- reden de auto's, waarin gezeten waren H.M. de Koningin en president René Coty, mevrouw Coty en Z.K.H. Prins Bernhard en het gevolg, geëscorteerd door motorrijders van de Rijkspolitie, dè;gemeente binnen via de Leidse Straatweg. Duizenden hadden zich eeu plaats veroverd langs de route naar het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Langs Korte Voorhout en Tournooiveld,-Lange Vijverberg, Plaats, Vijverdam en Bui tenhof werden het Franse staatshoofd en zijn echtgenote en de vorstelijke personen met hartelijk gejuich begroet. Franse stijl Antivoord van de president 9Q2 Portugal ongerust over Indische activiteit Zie verder pagina 4 Onlusten in New Dellii De toestand in Indo-China DE Geneefse conferentie, die drie maanden geleden. 'begon; is gisteren gesloten met een voltallige zitting, waarin nota'werd genomen van de drie eerder op de dag ondertekende wapenstilstands overeenkomsten voor jVïetnam, Laos en Cambodja. en yan enigé'indi- .MdufeIê"riegérmigSverklanngen:-* De Amerikaanse" president Eisenhower heeft een verMarihg 'af- 'gelëgdj waarin hij zeide, dat de bestandsovereenkomstibepfdingéni bevat, die de Verenigde Staten niet aanstaan; maar dat hij/ya>: heugd' was, dat aan het bloedvergieten een einde .was gekomen. - De communistische ministers Molotow en Tsjoe En Lei hebben' in een "gemeenschappelijke verklaring gezegd, dat de overeenkomst, van Genève de weg aangeeft voor een soortgelijke oplossing voor Korea. De Franse premier Mendès-France zeide na de slotvergadering in Genève in een korte radio-toespraak: „Rede en vrede hébben gewonnen. Sommigen bepalingen van de overeenkomst zijn wreed. In mijn hart en geweten draag ik de zekerheid, dat de voorwaarden de beste zijn, waarop wij in de huidige omstandigheden: mochten hopen". Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken treedt af Vooraanstaand Westduitser te Berlijn vermist Eerste commerciële heli copter in Nederland Slotverklaringen Kustvaarder „Hebe Nobel" verkocht Zie verder pagina '4 "Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 U Postbus 1132 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 l«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Lossenummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAK HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. DROOG WEER. Wisselende bewolking en droog weer. Overwegend matige wind tussen West en Noordwest, Weinig ver andering in temperatuur. I o Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT Set ging er op de receptie in het Jdak son Descartes" gemoedelijk toe; onto fotograaf maakte dit ongedwongen plaatje van HM. de Koningin ehpre- liient Caty, toen de president en de Koningin in gesprek toaren. 3h (Van onze speciale verslaggever) .De faam, die Reni Coty geniet om'zijn improvisaties' werd.gis- temamiddag bevestigd in - de '^'luisterrijk. versierde raadzaal'van het Amsterdamse Stadhui*, waar de Franse president voor de vuist weg een redeheeft gehouden, V *61 voornaam en hoffelijk, stö zwierig en veroverend, dat zij ,-na:hêt vertrek_der hoge.gatten uirrf-hei onderwerp van liet ge sprek was. //v.* - In deze toespraak, een toon beeld van Franse géést, niet al leen in woord, maar ook 'in manuaal, heeft hij opgemerkt zteh deze dag te hebben afgevraagd of zijn 'piloot hét vliegtuig niet ergens in de-bloemrijke Midi aan de grond had geeet... Zo warm en hartelijk was de ontvangst in de Nederlandse hoofdstad, dat de heer Coty niet kon nalaten dit compliment, wel haast spelenderwijs, te maken. Tijdens zijn rede boog hij her- haaldelijk hoffelijk in de richting van koningin Juliana, die hij als voorbeeldige gastvrouw eerde en dank bracht. Fr ruiste een zachte lach door de zaal, toen de hoge spreker gewaagde van de Franse afkomst van burgemeester if Ai I- ly. Af en was te Iaat ten stadhui- ze- gearriveerd., Vandaar dat prins Bernhard 'zijn gemalin op deze omstandigheid opmerkzaam maakte, toen zij een blik wilde werpen in de oude Bijbel, die de president ten geschenke had ont vangen. Rondom het stadhuis voegden zich daarbijde jonge, uitgelaten stemmen van tweeduizend schoolkinderen, die daar een" prachtig plaatsje hadden ge kregen en uitbundig uiting gaven aan hun enthousiasme, zwaaiend met Fran se vlaggetjes en gestoken in de Zon dagse kleren. .Dej klokken, beierden, toen de open hofauto's kwamen aanrijden. Onder aan het bordes trad dé burgemeester, mr. F-M.:A. Schokking, gekleed in ambts gewaad, zijn hogé gasten ter begroeting tegemoet- Hier drukte" h« eerst Konin gin Juliana, die gekleed was in een grijs deux-pièóes- en vervolgens,presi dent Coty dè* hand. Uit de tweede auto stapte eerst Z.K.H. prins Bernhard, dié mevrouw Coty de behulpzame hand bood bij het uitstappen. Ook de Franse ambassadeur waB 'tet bégrofcttng aan wezig.. Op. het bordes, waarboven tde Franse en Nederlandse vlaggen vrolijk wapperden, ontvingen de Koningin en mevrouw1 Coty fraaiebouq'üetten, die hun werden aangeboden door de dames Josephus Jitta en Nauta. Na deze be groeting betrad hët gezelschap het prachtig versierde stadhuis. In de eerste zaal,* de oude Vierschaar, .waar, een passende versiering -de schil derijen en de gebrandschilderde -ramen schitterend deed uitkomen, .werden de wethouders voorgesteld. In' de niime hall stonden, omgeven door een weelde aan «bloemstukken, de raadsleden van 'g-Gravenhage opgesteld om aan de hoge bezoekers te worden voorgesteld. Over schitterende tapijten begaf men zich vervolgens naar de oude raadszaal, waar burgemeester Schokking zijn begroe tingsrede uitsprak. De burgemeester herinnerde -aan het bezoek, dat, 43 jaar geleden, aan Den Haag gebracht werd door president Fallières, toen juist onder leiding van de Franse bouwmeester Le Cordonnier, het Vredespaleis in aanbouw was.Wan neer gij er straks langs rijdt moogt ge u er van overtuigd houden dat het ons met blijvende trots vervult, dat deze schepping van de Franse geest, een schepping die in toenemende mate de hoop der mensheid op de overwinning van het recht symboliseert, op Haagse bodem tot stand is gekomen," aldus de burgemeester. In het vervolg van zijn toespraak herinnerde mr. Schokking zijn De rijtoer door een groot deel van de in vrolijk zonlicht badende ver sierde Residentie, is een ware zege tocht gewórden, .vooral in de binnen stad, en in Scheveningen waren dui zenden op de been, maar ook op de lange wegen en in de stille lanen, waar in vrij snel tempo gereden werd, stonden heel wat mensen om de stoet gade té slaan. De rit ging eerst van het Oude Stadhuis, via de Scheveningse wag naar het oude Scheveningen, waar de stoet langzaam binnen reed door een i erepoort van versierde visnetten en vlaggen, die aan het begin van de Keizerstraat was opgericht. Heel Scheveningen was uitgelopen om in deze smalle straat van de unieke kans om het Franse staatshoofd en de vorstelijke personen goed te zien, te profiteren, Scheveningse vrouwen in klederdracht, de winkeliers, honder den kinderen en talloze anderen brach ten de bezoekers hier een ovatie. Die vriendelijk wuivend en knikkend door de glimlachende vorstin en pre sident in de eerste auto beantwoord werd. Ook de inzittenden van de twee de auto, mevrouw Coty, gekleed in een blauwe japon en Prins Bernhard, in generaalsuniform van de Kon.Lucht macht, werden hartelijk begroet en ook zij lachten de bevolking vriendelijk toe. Via de Boulevard, waarmee de hoge bezoekers, konden genieten van een prachtige rit langs de zee ging het over bet drukke Gevers Deynootplèin langs stillere lanen terug naar de binnenstad, waar het Mauritshuis het einddoel' van de tocht waai 4 Hier gingen president Coty en Prins Bernhard naar binnen om, onbereik baar voor de grote belangstelling bui ten, enige ogenblikken, rustig te genie ten van de kunstschatten, die het Mau- ritshuis bevat. Mevrouw Coty begaf zich in gezelschap van Koningin Juli ana naar het Hospice Walion, het wees huis van de Waalse Gemeente, aan de Zuidoost Buitensingel. In het Hospice Walion was het vol tallige bestuur, onder voorzitterschap van ds. J. F. N. de Watteville, ter ver welkoming van de bezoeksters aanwe zig. In de grote zitkamer hield- ds. De Watteville een korte toespraak. De kin deren van het Hospice Walion stonden op de binnenplaats en daar begroetten zij de vorstin en mevrouw Coty met het Franse volkslied en enkele andere liederen. Na dit uitgebreide ochtendprogram ma werd in de Franse ambassade aan de Prinsessegracht de lunch gebruikt. In de namiddag ontving president Coty" daar Nederlandse journalisten en de leden van de Franse kolonie. Wereldpijprokersrecord onofficieel gebroken De Haagse fotograaf R. Frederiks, lid van de Pijprokersclub „Het Spinneweb heeft gisteravond het wereldrecord pop- róken, dat met 132 minuten op naam van een Amerikaan staat, gebroken. De heer Frederiks slaagde er in, een pup met 3 granr Porto Rico tabak 120 minu ten brandende te houden. Een groot Aan tal leden van de club, die is aangesloten bn de Internationale Organisatie van Pijprokers, was hiervan getuige. Daar de zaak niet officieel op touw was gezet, kan de Hagenaar zich echter nog met wereldkampioen pijproken, noemen. On getwijfeld zal „hij evenwel binnenkort een officiële poging hiertoe wagen. toehoorders aan de fraaiebouwwerken van Daniel Marot, die een Frans accent aan het Haagse stadsleven hebben gege ven, aan het feit dat de Franse taal hier meer dan elders in Nederland ge bruikt wordt en. aan de talrijke activi teiten die samenwerken om de kennis van de Franse cultuur te verdiepen. Ook het sociale werk dat de Waalse gemeente verricht in het Hospice Wal ionreeds 200 jaar geleden een. gast vrij tehuis voor behoeftigen, thans een weeshuis kreeg de aandacht in de welkomstrede van de burgemeester. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid, die de Scheveningse vissers, genieten in Dieppe, de haven waarheen zij koers zetten wanneer de huishaven niet bereikbaar is. „De genoemde factoren brengen, in één gelukkige 'wisselwerking op elkan- ;der, iets;yan..de.Franse'Stijl in deHaag 'se "atmosfeer; "Dé Hagenaar is-daar ge voelig voor. Hij vindt het vanzelfspre- kend in iedere Haagse boekwinkel een goede sortering Franse boeken aan te treffen. Hij zal zijn huis gaarne open stellen voor een Franse toerist die zijn weg kruist", zó 'zeide burgemeester Schokking,die zijn rede besloot met te getuigen van de gevoelens van warme vriendschap voor de Franse natie en van bewondering voor de uitzonderlijke ga ven van het Franse volk. Het welkomstwoord van burgemeester Schokking heeft de president ook hier beantwoord opde hem eigen bemin nelijke wijze, voor de vuist, weg en met een levendig, uiterst charmant gebaar. Hij uitte zijn vreugde over het weerzien van Den Haag, dat hij van heel vroeger kende en dat hij, ondanks alles, wat de stad in de voohbije jaren heeft .meege maakt. terugvond in blakende welstand, schoon en bloeiend, en met moed en voortvarendheid tot nieuwe luister ge bracht. Hij had yeeds lang plannen ge koesterd om Den- .Haag nog eens terug te zien, toen hem de verheugende uit nodiging bereikte- tot. dit bezoek. En thans prees hij zich gelukkig om dit weerzien, de ontvangst in dit stadhuis, waar voor het-Koninklijk Paar en heel het volk van Nederland zoveel goede herinnering aan verbonden .is. President Coty;dankte burgemeestér Schokking. voor zijn welkomstwoord dat hem zeer''getroffen, had. Hij verheugde zich over ae Franse invloedin het ver leden en de belangstelling voor de Franse cultuur ih de stad van vandaag, waarvan opmerkelijk getuigt de voor treffelijke uitspraak van het Frans door zoveel- Nederlanders. Moge Den Haag de eerste vredesstad ter wereld blijven en velen hier-komen* om te genieten van haar levensstijl, .haar bijzondere schoon heid en zich te sterken aan haar hoog moreel. „Vive le Président!, was daarop de hartekreet /van;? het oudst aanwezige raadslid, j-hr. mr.' Van- Asch 'van -Wück, door de president beantwoord mét één: Vive La Haie en vive Les Pays Bas, - Ongeveer., een half uur duurde de ontvangst ..ten stadhuize. Luide toege juicht dooreen. grote menigte versche-r nen de bezoekers na afloop op hét bor des om een lange rijtoer over een af stand van ruim 'twaalf kilometer te gaan maken. - 1 Dc hoge gasten in de Oude Raadszaal imar de Haagse burgemeester, mr. W. F. Schokking zijn begroetingsrede uitsprak Een opname van het gezelschap tijdens de aankomst in het Oude Stadhuis aan de Groemarkt in Den Haag. De Franse premier Pierre Mendès- France is vandaag, na eenmaand lang in Genève te hebben gestreden voor de totstandkoming van een wapenstilstand In Indo-China, in Parijs teruggekeerd. Zijn vliegtuig landde om 10.58 Ned, tijd op het vliegveld Vlllacoublay. Het militaire vliegtuig, waarmee Men- dès France uit Geneve arriveerde, land de om 10.58 uur op het vliegveld Villa- coubiay. Enkele minuten later kwam de premier glimlachend naar buiten. Een groep van ongeveer 150 personen verwelkomde hem ministers, familie- Het Portugese ministererie van Bui tenlandse Zaken'heeft een verklaring uitgegeven, waarin uitting gegeven wordt aan „ernstige ongerustheid over de alarmerende activiteit aan de gren zen der Portugese bezittingen in In dia". De verklaring noemt hierbij Dadra en-Nagar-aveli, behorende tot het Portugese district Damao. leden, verslaggevers en fotografen. De premier kuste eerst zijn vrouw en zijn ouders en begroette vervolgens de overige aanwezigen, onder wie de mi nister van Financiën Edgar Faure, die als waarnemend premier heeft gefun geerd. Acht mensen werden gisteren 'gedood en 40 gewond toen de politie van Indore het vuur opende om een menigte uiteen te jagen, die het gebouw van het Hoge Hof te New Delhi in brand stak. Zes brandweerwagens rukten -uit om de brand te blussen, maar in berichten die gisteravond laat binnenkwamen ■werd meegedeeld, dat een fikse wind het vuur aanblies en dat het gebouw aan alle kanten flink brandde.- Volgens de berichten begonnen de on lusten gisteren, toen 300 studenten de monstreerden tegen het overplaatsen van .een rector van een .plaatsehjke^fa- cultéit. Ongeveer 15.000 Franse militairen, met krachtige steun van pantser eenheden, stonden Woensdag te Hanoi gereed/omï^hët/leven; en de ..eigen dommen" ;vw»./dé>Itanse -inwoners .te" bescfeeürmen;«adat-'/was bekendge maakt. dat op grond van de -bestands-: overeenkomst geheel Tonkin in com monistische handen-komt. De. eerste officiële "Vietnamese re actie: kwam van de stafchef generaal NguyenVan Hinh, die verklaarde dat „het bestand nog geen vrede is' „Wij wensen geen verdeling en wij weten, dat er geen vrede in ons hart zal zijn, voordat ons land herenigd is", aldus generaal Van Hinh. Franse stafofficieren leggen de laat ste hand aan de reeds lang voorbe reide evacuatieplannen. Volgens hun schatting zullen ongeveer 120.000 van de 150.000 militairen van de Franse Unie die in Noord-Indochina zijn ge legerd, moeten worden weggevoerd. Men neemt aan, dat de 30,000 man Vietnamese hulptroepen er de voor keur aan zullen geven te blijven. Franse officieren zijn van oordeel, dat ook ongeveer 100.000 Vietnamese bur gers het gebied zullen willen ver laten. Een aanzienlijke hoeveelheid Frans oorlogsmateriaal is reeds naar Hai phong gebracht om te worden ver scheept. In Hanoi hoorde men in de verte nog kanongebulder, terwijl escadrilles van de Franse luchtmacht over de stad raasden, op weg om haar laatste opdrachten uit te voeren. De Vietnamese minister van Buiten landse Zaken, Tran Van Do, heeft zijn ontslag Ingediend bij zijn eerste minis ter, Ngo Dinh Diem. Dit heeft de minis ter Woensdagavond in Genève mede gedeeld. Do verklaarde gefaald te hebben in de opdracht, hem door zijn eerste minister verstrekt. Deze was. een staking van het vuren te verkrijgen zonder verdeling of ten minste, ingeval van een deling, de- militarisatie met internationaal toe zicht op de Rooms-Katholieke gebieden van Noord-Vietnam. „Wat er is gebeurd is niet mijn fout, doch mijn doel werd niet bereikt. Ik zal spoedig in Vietnam terug zijn", aldus minister Do. Het hoofd van het Westduitse bureau voor bescherming van de grondwet, dr. Otto John. wordt sedert Dinsdag te Berlijn vermist, aldus maakte de West duitse regering Donderdag bekend. De regeringspersdienst opperde de moge lijkheid. dat hij is ontvoerd. Vanochtend is op het vliegveld Ypen- burg de helicopter P.H.-N.F.L., eigen dom van de N.V. Aero Ypenburg, ge land. Dit is de eerste helicopter in Ne derland in particuliere handen. Het hef- schroefvliegtuig' zal worden gebruikt voor opdrachten van commerciële aard. Bij de aankomst waren verschillende particuliere potentiële opdrachtgevers aanwezig. Het toestel is een drieper- soons Hiller 12b en zal gevlogen wor den door de heer Sehuller, die het ook van Parijs, waar het geassembleerd werd, naar Ypenburg vloog. De teksten van de overeenkomsten worden eerst later bekendgemaakt. De voornaamste bepalingen zffn echter reeds hekend en werden gisteren door ons gepubliceerd. Sommige voorwaarden blijken indirect uit de gemeenschappe lijke verklaring, die door de plenaire slotzitting Is aangenomen en die wij elders in dit nummer afdrukken. Uit een dagorder van generaal Gogny, uitgegeven te Hanoi, blijkt, dat de ge vechten eerst na vier, vijf of zes dagen afgelopen zullen zijn. Dat haagt er van af, hoeveel tijd er nodig is om ae bevelen naar veraf gelegen posten te krijgen. Hij waarschuwde zijn troepen de stel lingen vast in handen te houden, in af wachting van een bevel om het vuren te staken. Op de Vietnamese troepen deed hü een beroep om „de bitterheid over het prijsgeven van een deel van hun land" te overwinnen en hij verbood hen te demonstreren of „dwaze avon turen" te beginnen. Generaal Ely, de Franse opperbevel hebber in Indo-China, heeft ook een be roep op zijn troepen gedaan om de be standsovereenkomst „in een geest van discipline" te aanvaarden. Mendès-France wérd luide toegejuicht. Amerikaans militair materiaal Alle verzending van Amerikaans mili tair materiaal naar Indo-Cbina is als gevolg van dc wapenstilstandsovereen komst stopgezet, aldus is Woensdag door senator Everett Dirksen en generaai- majoor George Stewart, die voor het ministerie van Defensie met de program ma's voor militaire hulp belast zijn, me degedeeld. - Schepen, die reeds met militair mate riaal op zee zijn, zullen order krijgen zich niet naar Indo-China te begeven. Er is nog geen besluit genomen aan gaande verzendingen, die geen strikt militair karakter dragen. Ambtenaren schatten, dat de V.S. se dert 1953 materiaal voor een waarde van twee milliard dollar naar Indo-China hebben gestuurd. Een ambtenaar zei, dat van het materiaal, dat naar Noord- Ïndo-China was verzonden,, een zekere hoeveelheid waarschijnlijk wel op grond van de wapenstilstandsvoorwaarden het land zou kunnen verlaten. Het 196 brt metende kustvaartuig „Hebe Nobel" dat eigendom is van de heer O. Nobel te Rotterdam is verkocht aan kapitein Baak te Den Haag. De be vrachting is opgedragen aan Kamps Scheepvaart- en Handelmaatschappij te Groningen. Het schip za] onder de naam „Hebe Nobel" blijven varen. toen hij gistermiddag bij het palais des Nations arriveerde voor de slotzitting. Eden presideerde. Hij zeide, dat'alles nu afhing van de geest, waarin de overeen komsten zouden worden nageleefd. De premier van communistisch China, Tsjoe En Lai, verklaarde, dat het succes van de conferentie ongetwijfeld reusachtig was. - N Behalve de gemeenschappelijke ver klaring werden ter conferentie de vol gende individuele verklaringen afge legd: twee verklaringen van Laos, ..één over te houden verkiezingen en één over een te voeren neutraliteitspolitiek; twee soortgelijke verklaringen van Cambodja; twee verklaringen van Frankrijk, „één waarin het dc onafhankelijkheid en sou- vereiniteit van de drie. Indo-Chinese sta ten erkent en. één waarin het zich bereid verklaart zijn troepen uit die staten terug te trekken op verzoek van-de be trokken regeringen; een verklaring van Cambodja, dat het de integriteit van Vietnam zal eerbiedigen; tenslotte een verklaring van de -Verenigde Staten. De Vietnamese minister Tra Van Do protesteerde .plechtig tegen de 'overeen komsten en verklaarde; dat .Vietnam zich volledige vrijheid van handelen"ivoor- behoudt om de heilige rechten-- van - het Vietnamese volk te beveiligen.!-; Het accoord. bracht volgens hem de,politieke toekomst van -Vietnam in gevaar. De Amerikaanse verklaring werd af gelegd door de zieke delegatieleider Bedell Smith.' Deze herhaalde de toe zegging; dat Amerika geen- gewéld of dreiging met geweld zal gebruiken, 'om de gesloten overeenkomsten te verstoren. Ook waarschuwde hij, dat Amerika nieuwe agressie, .waardoor,de. overeen komsten zouden worden geschonden, ernstig zal opnemen en zal beschouwen als een inbreuk op de internationale vrede. Amerika blijft streven naar vrije verkiezingen in Vietnam'onder' töezicnt der Verenigde Naties. Bedell Smith legde er verder de nadruk op, dat zijn regering .zicb: niet aansluit bij de gemeenschappelijke'verklaring. Nade slotzitting zijn Eden; Mendès- France, Molotow en; de »meesté- andere gedelegeerden van de Geneefse confe rentie naar hun hoofdsteden/terug gekeerd. In Engeland beschouwt men de ge sloten overeenkomst ih de eerste plaats als een' persoonlijk succes voor debe middeling van minister Eden.-- Echter zwaait de „Daily Telegraph" .ook lof toe aan de Amerikaanse minister'--"Dulles, voor wie.'de communisten terecht bang geweest-zijn. De .premier van India, Nèhroe noemde het accoord.- één vande belangrijkste successen sinds de wereldoorlog, /voor het 'éérst, sinds twintig''jaar'wordtnu nergens meer oorlog gevoerd. Indische bladen menen, dat de ontmoeting' tussen Nebroe en Tsjoe de weg baande. Britse militaire kringen in Singapore vrezen, dat het moreel van-de-rebellen in Malakka versterkt zal worden. ;- -, ■De Zuidkoreaanse regering beeft het bestand een „schandaal" genoemd en voorspeld, dat Indo-China binnentwee jaar geheel in communistische handen zal zija.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1