ouw van spelevaren verdronken m Chef van Westduitse contra spionnage verdwenen Bestandsbalans Rotterdam eerste martelaar van de laatste oorlog Vrijwillig naar Oost-Berlijn of ontvoerd? KLOKKENSPEL VERWELKOMDE HOGE BEZOEKERS Ernstig ongeval in Groningen Kóningin Juliana en mevrouw Coty bezochten sociale instellingen Raadselachtige politieke sensatie VRIJDAG 23 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2829 Weerbericht -y Doofstommeninstituut (Van onze verslaggevers) President René Coty van Frankrijk, bewonderaar van architectuur, richtte vandaag, de derde dag van het bezoek van het Franse presidentspaar aan Nederland, zijn belangstelling op de prestaties van Rotterdam. De president, die zich van een vorig bezoek aan Holland in de eerste plaats het kun dige werk van architecten herinnerde, kreeg nu volop gelegenheid zich in het bijzonder op de hoogte te stellen van hetgeen de Nederlandse bouwmeesters in het herrijzende Rotterdam gepresteerd hebben en nog presteren bij de ontelbare wederophouwwerken. En mevrouw Coty, zijn charmante echtgenote, had op deze derde dag de gelegenheid uiting te geven aan datgene, waarnaar ook de voorliefde van de Nederlandse Landsvrouwe uitgaat. Tezamen met Koningin Juliana bezocht zij twee sociale instellingen het Instituut voor Doofstommen onderwijs cn het Oogziekenhuis en steeds opnieuw toonde zij, hoe sterk de arbeid in deze twee inrichtingen haar boeide. De Rotterdammers zelf hebben tenslotte bij dit bezoek uitdrukking gegeven aan hun belangstel ling en hun waardering voor de komst van het echtpaar Coty, dat vergezeld was door het Neder landse Koninklijke Paar. In dichte rijen, vooral *bij de gebouwen, waar gedurende kortere of langere tijd vertoefd werd, hebben zij met luide toejuichingen hun aanhankelijkheid betuigd. En dit trof president Coty in het bijzonder. 5? Aankomst In de Burgerzaal mtm Begroetingswoord van Burgemeester Van Walsum Zie verder pagina 5 Zie verder 'paginaf.5 Vragen in: Bonn Rotterdam: Witte-de Withstraat 30 Tclef. 115700 (4 10 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424B67 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. VerschJJnt dagelijks. ;v 'Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. REGEN. Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Matige tot krachtige wind tussen West en Znid-Wesfc. Koel weer. O Hoofdredactear: Dr. J. A. H. J. 8. BRUINS SLOTj HET bestand In Indo-China was voor Frankrijk en voor het Wes ten als geheel een militaire nood zakelijkheid. jien kon de oorlog tegen de com munisten daar niet winnen, zonder een wereldoorlog te riskeren. De com mandant van de. Amerikaanse vloot in de Stille Zuidzee verklaarde dat het voor Amerika niet mogelijk zou zijn" geweest een communistische over winning in Indo-Ohïna te voorkomen. Tegen deze achtergrond moeten wij bet gesloten bestand zien en waar deren. Het bestand betekent dat er aan de -bete oorlog daar een einde is gekomen. Het betekent ook dat 10 h 12 millioen jnensen aan het communisme worden 'prijsgegeven. ■f Het bestand betekent dat een deeli van Vietnam en dat Laos en Cam bodja buiten de communistische In vloedssfeer blijven, maar het betekent ook, doordat geen vreemde troepen in die landen mogen blijven, dat zij openstaan voor communistische infil tratie. Het bestand is minder erg geworden dan men had kunnen verwachten, maar de grens van het communisme is verder naar het Zuiden opgeschoven eh wat aan de andere kant. van 'die grens ligt. wordt voor het Westen een dubieuze post. Het bestand is zeer duidelijk een communistische overwinning, maar het is een gematigde overwinning. Het bestand is een persoonlijk suc ces voor Mendès-France, maar het betekent een politiek verlies van de «erste orde voor Frankrijk. Het bestand is een succes van de politiek van Eden, die, anders dan toster Dulles, meer oog had voor de pensen der Colombo-staten (met same van India) die een soort vreed- taam samenleven, van communis- - tische en niet-communistische staten in Azië beogen. Maar de politiek van Eden laat de mogelijkheid daarvan als het er op aankomt afhangen van de genade der communisten. .Het bestand is een nederlaag voor de politiek van Dulles. Maar dat is begrijpelijk, want het zwakke van de politiek van Dulles was dat hy geen andere oplossing had. Men zie daar- 'töe de eerste zinnen van dit artikel.' X\E „Manchester Guardian" wijdde ,:ljL/ .een intejess^t,,;artjkel :aan-.-yec- schellens dézer.-aspecten oh; ook pan de vraag wat ons nu te wachten staat. •Hét blad vraagt zich af of nü mis schien het probleem-Duitsland weer actueel gaat worden. Reeds wierp de jPraw.da" een balletje op over een '^nieuwe conferentie". 5 Het is voorts duidelijk, aldus het blad, dat de communisten het er op zullen zetten om de niet-communis- Usche landen in Azië" verder los te weken van het Westen en hen de hegemonie van de communistische ijatcn te doen aanvaarden. Hierin ligt dan de rechtvaardiging (jan de politiek van Eden, die er opl gericht is deze landen te blijven bin den aan het Westen, door met de in-! zichten van die landen te rekenen. Foster Dulles' politiek houdt daar veel minder rekening mee. Zijn politiek is er op gericht een muur om het com munisme heen te trekken. Maar hij loopt daarbij het gevaar dat grote brokken niet-communistisch gebied (India enz.) dan automatisch aan de verkeerde kant van de muur komen te liggen, met alle vermoedelijke ge volgen van dien. JDe gevaren van de situatie, aldus de „Manchester Guardian", moeten niet Worden onderschat. Door het verloop, dér dingen heeft het Westen weer aan prestige ingeboet. Amerika wordt voorgesteld als de oorlogsophitser. Ket ariti-kolonialisme en het „Azië voor de Aziaten" werken de commu nisten in de hand. India en Japan zul len in Azië de naaste doeleinden zijn Van de communistische propaganda. Aan de andere kant hebben de com munisten zich in Genève minder sterk getoond en minder veeleisénd dan verwacht werd. Het zou kunnen zijn, aldus het blad, dat dit zijn oorzaak vindt in de wetenschap van eigen twakte. En het acht het dan ook moge lijk dat de strijd in Azië voorlopig iiet té adembenemend zal zijn. De president bezocht gisteravond in -hei Knrhaus te Schcveningcu in gezel schap van H.M. de. Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard een concert, dat door het Residentieorkest gegeven werd. /Va a/loop van het concert be u-onderden zij op het terras een schit terend vuurwerk. Foto: hei hoojdstuk van het vuurwerk een reusachtige Are de Triomphe. Het klokkenspel van de Rotterdam se sladhnistoren liet juist de klanken van de tijd van kwart voor elf horen, toen president Coty uit de auto stapte, welke voor de hoofdingang van het stadhuis aan de Coolsingel gestopt was. Na de begroeting door de burge meester van Rotterdam, mr. G. E. (Von onze correspondent) Donderdagmiddag zijn dc bewoners va» de; dorpen rondom het Leek stermeer in Groningen opgeschrikt door een buitengewoon tragisch ongeval, dat zich omstreeks vijf uur 's middags op het meer had afgespeeld. Een roeiboot, waarin niet minder dan 9 jeugdige personen zaten, is omgeslagen en vier kinderen zijn verdronken. De overige vijf konden door zeilboten, die in de buurt rondzwalkten, worden opgepikt. De omgekomen kinderen zijn de 7-jarige Tjerkina Westra en haar 5-jarige broertje Albert Westra uit Groningen, een 18-jarige jongen en een 7-jarig meisje van de familie Snjjders uit Den Haag. Beide families brachten hun vacantie- door in een zomerhuisje op een kam peerterrein bij het Leekstermeer. Een van deze families had een boot ge huurd voor de gehele week. Donderdagmiddag waren enkele jon gens van omstreeks 18 jaar, waaronder ook de omgekomen zoon van de fa milie Snijders,van plan een roeitochtje te gaan maken- op het meer. Enkele kinderen vroegen of zij mee mochten. De jongens stonden dit toe. lrr totaal brachten zij negen personen in dc boot. Dit moet hoogst onverantwoorde lijk worden geacht, te meer, omdat er een behoorlijke bries; stond. Toen de boot dan ook in het'midden van het meer voer in een vaargeul van ander halve meter diepte, is zij door de golf slag overdwars komen te liggen. - De golven sloegen spoedig:over de rand en weldra sloeg het bootje om. Dc zoon vap de familie Snijders, alsmede de andere drie verdronken kinderen verdwenen direct in de diepte en wer den niet meer gezien. De overige kin deren, konden zich drijvende houden tot zij door enkele zeilboten werden opge pikt. Onmiddellijk werd de politie van Roden gewaarschuwd. Deze ging direct het meer op om naar de vier vermiste kinderen te dreggen. Geholpen door particulieren en kampeerders, die met alle beschikbare boten de politie steun den in haar werk werd tot gisteravond laat gedregd.Om half .negen waren twee stoffelijke overschotten gevon den, die van de beide verdronken jongens, de 18-iarige R. Snijders uit Den Haag en de vijfjarige Albert Westra uit Groningen. De lijkjes der beide verdronken meisjes de vijf jarige F. A. Snijders uit Den Haa{* en de zevenjarige Tjerkina .Westra uit Groningen, zusjes van de omgekomen jongens, zijn nog niet gevonden. De dreggingswerkzaamheden duren voort. Een 3-jarig meisje van de familie Westra uit Groningen, dat ook in de verongelukte roeiboot zat, kon wor den gered. De verslagenheid in Leek, Roden en andere dorpen bij het Leekstermeer was zeer groot, evenals het medeleven met de getroffen families. van Walsum, de kamerheer van H.M. de Koningin yin buitengewone dienst, mr. K. P. van der Mandele, en de wethouder van Financiën, J. van Til burg, die op hét bordes de stoet had den zien voorrijden, richtte hij zich met gulle armzwaaien tot de duizen den, die achter.'de afzetting een plaats gevonden hadden. Deze afzetting had op rustige wijze plaats gevonden.;>,De hekken waren zo geplaatst, dat, wéér.-het stadhuis een gro te,-open ruimte uitgespaard was, waar door iedereen.-' die, zich als belangstel lende oi.als meuwsgierige naar de Cool- singel, begeye.n_had.' „een goed, uitzipht had op'hetgeen zich voor het-bordes afspeelde. Reeds om kwart" over tien stonden achter de hekken enkele dikke rijen, niet alleen van Rotterdammers. De Franse kolonie in de Maasstad, en in hefbijzonder de Franse kinderen, die hier woonachtig zijn, kregen, een ere plaats recht voor en naast het bordes. Omstreeks half elf was de stoet bij de grens van Rotterdam, nabij Over- schie gearriveerd en hier nam de ge meentepolitie het escorte van de rijks politie ovep. In de eerste auto hadden plaats genomen president Coty en Ko ningin Juliana, de beide staatshoofden en, in de tweede auto zat mevrouw Coty naast Prins Bernhard. Via het Westen van de stad arriveerden de wagens op de Coolsingel. waar bjj het naderen een luid gejuich opsteeg. De,begroeting voor hét stadhuis duurde slechts kort. Dolly Meertens en Joy van der Vlerk boden bloemen aan, respectievelijk aan H.M. de Koningin en mevrouw Coty. Om tien minuten voor elf was het ge zelschap op weg naar de Burgerzaal in het stadhuis, maar de menigte bleef wachten op de terugkeer van de Franse gasten en het Koninklijk paar. De hal, de trappen en dc Burgerzaal waren rijk met bloemen versierd. In de hal stond een zee van verse irisgroene varens, afgewisseld met palmen. Op de marmoren hoofdtrap stonden eveneens varens en palmen. In de Burgerzaal was een eretribune van bloemen ingericht. Voor een witte achtergrond waren niet minder dan 8000 anjers nodig, waarin toefjes van rode Bezichtiging va maquettes in de Bur gerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Ir. G. van Traa, directeur van Stads ontwikkeling (geheel rechts) wijst president Coty, die naast hem staat, op enkele markante punten in de nieuwe stad. Koningin Juliana (geheel links) en mevrouw Coty luisteren naar uiteenzettingen. In het Rudolf Mees-instituut. Achtjarige kinderen, mei eigen hoorapparaat en microjoontonen wat zij, niettegenstaande hun doofheid, met hun gehoor hebben leren herkennen. Geheel links staat Koningin Juliana, en naast hanr mr. G. H.y Lambert, de voorzitter. Mevrouw Coty heeft een plaats naast mr. Lambert én achter haar slaat drs. A. VP. de Vos, de dirctettr van de school. Tweede van]: rechts is mevrouw, mr. G. M. van Walsum—Quispcl. - anjers gestoken waren en blauwe Sca bioza's. Nadat de hoge 'gasten hun plaatsen hadden ingenomen, speelde Piet van den Kerkhoff op het orgel in de Burger zaal het Franse volkslied, dat staande werd aangehoord. Vervolgens werden hier aan president en madame Coty en aan HM. de Ko ningin en Prins Bernhard voorgesteld de wethouders, de raadslieden, het bestuur van de „Alliance Frangaise" te Rotter dam en ir. C. van Traa, directeur van de Dienst van Stadsontwikkeling. Hierna sprak burgemeester Van Wal sum zijn begroetingsrede uit. Na het een grote eer en een bijzonder voorrecht te hebben genoemd president Coty te'mogen begroeten, herinnerde dë burgemeester eraan, dat .het nog nooit eerder '.voorgekomen,; dat 'staats hoofd van Frankrijk, het" Stadhuis van Rotterdam heeft betreden, althans niét tijdens het zelfstandig bestaan van ons volk. Het is mij, zo vervolgde spr., een be hoefte u te zeggen, dat wij er zeer ge voelig voor zjjn, dat uw belangstelling zeer speciaal uitgaat naar de wederop bouw van onze stad. Het lot, dat Rotter dam in de oorlog getroffen heeft, is op treffende wijze tot uitdrukking gebracht door één uwer landgenoten, wiens schep pend vermogen ons heeft.geschonken één van onze belangrijkste monumenten, dat de aandacht heeft getrokken totver buiten onze grenzen en dat ons Rotter dammers, hoewei het eerst het vorige jaar werd opgericht, thans reeds dierbaar is. 'Dit monument kan men zien als de verbinding tussen het verleden en het heden van onze stad". Juist omdat wij in u iemand mogen zien. die vertrouwd is met wederopbouw- problemen ging burgemeester Van Walsum verder zal het voor ons nog van des te meer betekenis zijn, wanneer wat wij u zullen laten zien niet beneden uw. verwachtingen zal blijven. In de Burgerzaal scheidden mevrouw Coly en Koningin Juliana zich voor enkele uren van haar echtgenoten, op dat ieder de gelegenheid had zich te wijden aan de eigen interessen. De da- més begaven zich naar .het' Rudolf Mees-instituut, waar reeds gedurende, ruim. honderd jaar onderwijs aan doof stommen gegeven wordt. Dit instituut, in de onmiddellijke nabijheid van het stadhuis gelegen, was vrij''spoedig be reikt, terwijl - de Rotterdammers zich niet onbetuigd hadden gelaten. Het weer werkte ookop deze dag mee. Alhoewel een wolkendek de zon verborgen hield, was'de temperatuur zacht en dragelijk. In;, de korte Ammanstraat - was het aehtér de afzetting zeer druk; Voor de ingang, van het /schoolgebouw .stonden ter verwelkoming t gereed mevrouw mr. J. M. van VTalsum-Quispel, de echtgenote van de burgemeester, en 'mr. G: H, Lambert,voorzitter. van 'dc Vereniging „Inrichting voor Doof- stómmenonderwijs".":Na "de; begroeting mochten de tienjarige :Emina .Bremer en de. achtjarige' Fredyj -Weinands bloemen aanbieden." Een zij deden dit met de' woorden'. „Madame,' de tout mon coeur". y.-;^1:.y:y*yy';-hfy-hyy:r' y. In de bestuurskamer van de inrich ting gaven mr. Lambert én drs. A. W. de Vos, 'directeur van het Rudolf Mees-instituut uitgebreide inlichtingen over de ."schoolgeschiedenis en de ge volgde, onderwijsmethode. -„Het spijt ons, dat wij U hier moeten ontvangen in een gebouw, dat ernstig in de oor log geleden heeft", zo zeide mr. Lam bert. „Er mankeert'aan ons .gebouw meer dan een vleugel. De localiteiten voor de kleuters en de vaklokalen zijn alle verdwenen en wij behelpen ons in dit restant, van het gebouw zo goed als dat gaat." Onder de indruk Dat dit behelpen eigenlijk geen in vloed heeft op het onderwijs, zagen de presidentsvrouwe en de Koningin tijdens de rondwandeling -langs de klassen. .In de kleuterklas vari "mejuf§"3§ frouw DeZeeuwzaten -kleuters.;; va.h vier' jaar, die, bezig waren; mét:'|piet' identificeren van" objecten ;mét beéltétfegg nissen er van. Het ging natuurlijk; schuchter, want de kleintjestwareh,; kennelijkonder., de indruk .varrihetj. kleine gezelschap, dat, dg .klas binnèntg gewandeld was. en Koningin Juliana, stelden, iedëreenö gerust.; ;v; Middelmatig tot ernst ig dövé jkindé- 31 ren van acht: jaar heten?derdageh]]&ef|g gehöortrainin'g zien, onder-leiding^vkri; de'heer A.Cok. Met één eigen ^imcaro^i fooittoonden zij, dat en het.génóorehgt de spraak tc gebmikcn.:;zijnj tonder4 grote' belangstelling - van! dè 'rbezoëk-: sters.De -heer l Van :,dèr,, KolkiU'eLijiin een volgend lokaal dé- resultaienfvahï' Een foto i van dr. Otto John, de 'chefj. van de Westdüitse contraspionhagë^jSf die op raadselachtige teysenaar',. déW& Sowjetseclor van Berlijn-verdwenen 'isS WIJ zouden hieraan de. conclusie willen verbinden, dat" dit' alles maar op één noodzakelijkheid wijst. En die is dat de eendracht van het Westen in Oost en West zo spoedig mogelijk Integraal moet worden her steld en in een duidelijke en krachtige politiek moet worden belichaamd. Niets is gevaarlijker dan ons in slaap te laten wiegen en deze neder laag want dat is het als een suc ces te gaan zien. Communisten ne men als het in hun kraam te pas komt rustig de tijd. En er zijn maar al te veel mensen,- die denken dat een communist die de tijd neemt, vrede lievend is geworden. Velen in het Westen slikken deze tactiek als een verdovingsmiddel. Daar zijn de communisten juist op uit. Zij hebben de wereldhegemonie ook liever cadeau dan dat ze er voor' moeten vechten. Daarom zijn waakzaamheid en be grip voor het wezenlijk niet aflatende: gevaar van deze dynamische revolu-' Uonnairen meer dan ooit nodig. PremierNchroe heeft de dank van India aan Amerika tot uitdrukking ge bracht voor de Amerikaanse bijdrage aan de oplossing-voor Indochina.- Het hoofd van de Westduitse inlichtingendienst, dr. Otto'John, is zoals we gisteren in een deel onzer edities meldden, naar Oost-Berlijn gereisd. Hij leed aan een „grote neerslachtigheid", aldus eenbekendmaking van het waarnemende hoofd van de Westberlijnse politie.' Dr. John, die in West-Herlijn verbleef om de herdenking van de aanslag op Hitler in Juli 1944 bü te wonen, verliet Dinsdagavond zijn hotel in West-Berlijn en begaf zich naar dr. Wohlgemut, die als actief communist bekend zou staan, een Westberlijnse arts, met wie hij naar Oost-Berlijn vertrok. In de woningvan dr. Wohlgemut is een briefje gevonden, waarin werd verklaard, dat dr. John 'niet meer naar'West-Dultsland wil terug keren, aldus de mededeling van de politie.' John trad in 1938 toe tot de anti-nationaal-socialistische verzetsbeweging van admiraal Canaris. Hij maakte gebruik van zijn functie als juridisch adviseur van de „Lufthansa" bij het onderhonden van contact met het buitenland voor de verzetsbeweging. Na de aanslag op Hiiler in 1944 (z(jn broer werd geëxecuteerd) week hü uit naar Spanje. Later ging hij via Portugal naar Engeland, waar hij werd geïnterneerd. In 1949 keerde John naar Duitsland terug. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaart, - dat alle gegevens waarover men op het ogenblik be schikt er op wijzen, „dat dr. John het slachtoffers Is van een ontvoering naar de Russische zone!'. Wanneer John inderdaad door de communisten is 'ontvoerd, hebben -zij een goede slag geslagen. Want John is niet alleen volledig op dé hoogte van de anti-communistische machine in West-Dultsland, maar bovendien van het Westduitse contra-spionmge apparaat in Oost-Duitsland. Uit Bonn wordt gemeld, dat het ver dwijnen van dr. John, zich ontwikkelt van een politieke sensatie van -de "eerste rang tot het meest raadselachtige de tectiveverhaal, dat men zich denken kan. -Vier en twintig uur na de verdwij ning van de -drager van een groot aan tal staatsgeheimen- tastte de Berljjnse politie nog vrijwel volkomen in het duister bij haar "pogingen om te ont dekken, wat er - met dr. John is ge beurd. De Russische bezetting zwijgt als het graf - op vragen waar dr. John op het ogenblik „verblijft. Zij zegt, dat er van een ontvoering, geen sprake is en dat zij niet weet waar dr. John is. De Berlijnse politieblijft mededelin gen doen, waaruit zonneklaar blijkt, dat naar haar mening géén aanduidingen voor een gewelddadige ontvoering -. te bespeuren zijn. - Een vooraanstaand functionaris van het bureau van Blank, de commissa ris voor de Veiligheid, noemde de gebeurtenis „een bedrijfsongeluk van globale afmetingen". Hij doelde daar mee op het feit,-dat;-John nauw heeft samengewerkt - met1 de geallieerde - ge heime diensten 'en zojuist tijdens een bezoek van -zes weken aan: de- .Ver-* enigde Staten gelegenheid heeftge- had daar achter de :&chermen te-:zien,j Dr. Adenauer, dié vlak voor-hijJjmëtf; vacantie'-naar: het Zwarte Woud-JivèrrS trok, de mededeling overde verdwij ning kreeg, was geschokt doch' heeft;' geen reden gezien om: zijn vacantie 'uitW te stellen.' - - -c Sedert" de "Berlijnse 'politie "vérMaSfa;»: heeft, dat zij over geen bewijzen' vóc- een ontvoering van dr. John beschikt,;< gaan alle gespreken in het Bo'ndshuists in Bonn .over de vraag, wat.dr£/JohhSf ertoe .bewogen zou .kunnen Jhébben;.: vrijwillig naar het Russische gebiedSte^ gaan. De verklaring: van' mevrouw Johnjg d3t haar 'man sedert enkele dagen' een:;;. zeersterke depressie - had; - achtr meiisp in Bonn alleszins verklaarbaar. Alleen.; reeds door het feit,dat dr. Jöhn in zjjn: ambt voor ernstige moeilijkheden/Stond.-. Sedert -het „Bureau voor besebermirig.||: van de Grondwet" het onderwerp;:isj'gé4'^ wfeestvan algemene en felle crltiék-jAhgl het parlement voélde John - zicH-s kenhérjf lijk,-.,in zijn positie bedreigd. - Het. was bekend, dat dr. ;John"l?tefeüs overvloedig genieter" was,"van'.";:sterkefi drank, doch uit de tot dusver -béschiktM, bare resultaten van Vhet onderzoekilis^ niet gebleken, dat hij onder drankiri;:. vloed tot een zo vreemde daad zou .zijn'" gekomen.. In Bonn gelooft men algemeenadatS: hetgebeurde een slechte indruk ..van een van de belangrijke organen - van;* de Westduitse staat moet geven. Po litieke kringen merken - op,: dat t''dé' verdwijning van dr. John. hét;-nodig' zal maken een radicale re-organisatie' tot stand te brengen "vandéV-wHd-f vertakte Westduitse1geheime organi saties. wier s'ructnnr thans, naiuvmóèr worden aangenomen, in alle;.; details aan de Russen bekend 'zal worden Dezelfde noodzaak zal naar allé - waar. schjjniykbcid ook bestaan;' 'voordele Amerikaanse diensten," waarmee'§;dr,. John in de afgelopen tijd nauw samengewerkt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1