Toespraak van ür. John voor radio Oost- Berlijn Zijn verdwijning wekte grote beroering Galadiner m Rijk smusëüm !slwp/:!/!/' Saamhorigheid Adenauers politiek catastrofaal" Achterwiel ópi Overweldigende Koninldijke r nieért|ërhèid Aoof M.-France Fort in elkaai?! gezakt Het Kremlin Wankjetie TT/ "S TWAALFDE JAARGANG No. 2830 mg Onbevredigend Het weer bMjfö onbestendig "'ISIII' Op '.Nova Zembla warmer dan in Nederland r ZATERDAG 24 JULI 1954 Weerbericht Geen Franse aanvallen meer in Ïndo-Ghina Iniiohe^chministene vanmorgen bijeen Britse minister van Öorl og naar Egypte- - "''4 lêmm Mau-Mau-eed óp steenworp van R.A.F- basis Werd Britse „Skjmaster" neergeschoten? Driéhonderd doden: EDG spoedig in dé «Franse Assembléë;; 1 Sf Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, ƒ,6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A. KEUNDVG en Mr. K. VAN HOUTEN 'Geldig van. Zaterdagavond. tot Zondagavond. ZUIDWESTELIJKE WIND. Over het algemeen yéel bewolking .net hier. én daas- wat - lichte regen' of motregen. "Matige wind tussen- West en Zuidwest. Dezelfde of iets hogere tempe raturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Er zit zowaar weer leven in onze politieke brouwerij. Een van onze. bekwaamste Neder landse sociologen verraste mij dezer dagen in een gesprek met de opmer king, dat dé felheid van de dis cussies over het mandement van de Kooms-Kathoiieke bisschoppen wel eens kon samenhangen met een ver schijnsel, dat we overal tegenkomen in onze samenleving en dat hij typeer de met het woord institutiona- lisme. Wij hebben voor alles een organisatie en die knapt het nu ver der wel op. Al wat we op politiek, op sociaal, op economisch gebied als en kele mensen nastreven hebben we er gens ondergebracht in een instituut, een instelling, die het allemaal wel behartigt. Wat we willen, staat netjes geformuleerd in dè programma's der partijen én in hét plan van actie voor onze organisatie. We betalen er onze contributie voor en 'nu kunnen we er op rekenen. Zoals we ons een tabaks handelaar aanschaffen, zo hebben we ons een vakbond aangeschaft en als er iets is, kloppen we aan bij het be kende adres. Overigens is het hele organisatie- leven even vervélend als Het nood zakelijke kwaad van zijn huishoude lijke vergaderingen met de. herkiezing van de volgens rooster aftredende voorzitter/ het jaarverslag van de se cretaris en de gebruikelijke medede ling 'van de betreffende, commissie, dat de boeken van de penningmeester in órde bevonden zijn. Ieder is over tuigd, dat dit - er allemaal zijn moet, maar wie het interessant .vindt, geldt voor een droogstoppel. Bovendien, als de organisatie .wat groot'wordt, is hét spoedig te technisch en te ingewik keld, dan dat een leek het nog volgen 'kan. Wanneer de zaken er aldus bij ko men' te/staan, begint een 'mens te vragen ijaar datgéne, wat b e w e g i n g tal bréngen in-deze Vastgelopen grauw- beid. !../"- En zie/ nu brengt het mandement der bisschoppen - weer wat/van deze beweging. Er worden weer diepere ■vragen gesteld. Hét wordt ineens weer interessant.- - De - politieke beginselen komen weerter' sprskë. De snaren van het gevoelsleven worden geraakt,.. De gewone man doan/êr; weer bij. Hij; ican éen bèslissing nemen. Hij kan voor; of jegénzijn,'/HUneemt' het nu niét,-,; wiMtéld willenmikëS' té» mat lënge vertogen nog - wat om de hete. brij heendraaien/En de leidslieden van jjet. volk zijn er. vlug bij, om nu de opinie- vorming te beïnvloeden;: dit fs het moment voor congressen en redevoe ringen, voor het demonstratief elkaar f zoeken en elkaar té lijf gaan. ■/- Het fs, alsof ineens de hoop is ge wekt, dat er. iets "op drift zal raken. De ban van het institutionalisme schijnt gebroken. Het spreekt niet allemaal meer vanzelf. Wat zal er nu uit de-bus komen? /-*■ Wat, de voorstanders van de chris telijke pólitièk en de christelijke or-' ganisatie ih Nederland op dit moment bijzonder nodig hébben', is een sterk gevóel van s a. a m h o r i g h e id. Men tracht op het ogenblik een aantal van onze medemensen in de kou té .zetten! Eerlijk gezegd; is 'dat voor sommigen ook nodig. Het komt ons tenminste voor, dat het .voor éen Rooms-Kathó- lieke arbeider een-, nuttige gewetens crisis kan meebrengen; wanneer hem, voor de voeten .geworpen wordt, dat hij v a'.ii d b i s s c h o p dit en dat niet mag! Want zo heeft hij het zelf, aanvaard in zijn onderwerping aan hetj kerkelijk gezag als de laatste, autoriteit in zjjn leyeii; Het reformatorisch be roep op het Woord van God heeft hij afgewezen. De zaak is voor hem. be slist, wanneer de bisschoppen hebben' gesproken. Wij gunnen niemand de pijn, diedeze onderworpenheid aan menselijke inzettingen moet meebren- gen in een land, waar het reformato risch besef van de; vrijheid van de christenmens riog sterk is. Maar wij zijn anderzijds dankbaar voor dit be sef- !.-/«//'/v'v.;/r Doch mén 'tracht -ook andere men sen in, de, kou .te zetten. Daarbij,den- ;ken wé nu natuurlijk in de eerste plaatsaan de mensenvan het, C.N.Vj. Wij. zijn. er diep van overtuigd, dat zij niet in de kou staan, wanneer zü zich. beroepen op hun beginsel ten wanneer zij dft beginsel terugleiden' op de Hei lige Schrift/ Maar, wij zijn op dit mo ment van de discussies evenuit de sfeer van het/dpbdfatsoenlUke institii- tiphalismé geraakt, waarin het aan ieder mens toegestaan wordt zich eén vakbond haar de wens van' 'zijn hart te kiezen, /zoals het hém ook toege staan is er zijn eigen merk sigaretten bp ha te houden. Wij dienen ér ons van bewust te zijn, dait'een stuk van zelfsprekendheid en algemeen-ge res- pecteerd-wordén van de christelijke organisatiegedachte op het ogenblik sterk aangevochten wordt. Dat Is niet erg. Ik denk,, dat daarom bij voorbeeld de leiding van net C.N.V. de gelegen heid, té baat neemt, om de puntjes op de i'ié'zétten.' Dat komt niet voort uit ten behoefte om achter een bisschop aan te lopen, maar dat hangt samen met het verlangen naar beweging,, Maar we mogen er onze ogen niet voor sluiten, dat die. beweging-er is, dat er dijken van vanzelfsprekendheid zijn doorgebroken, dat ér weer over gede batteerd wordt/dat christelijke arbei ders in het nauw worden gedreven, dat er geestelijk gesprokén mén- sen mét'de rug tegen de muur worden gezet, dat ze hët'mikpunt'kunnen zijn en dat ze het in hun eenzaamheid soms j Het Franse opperbevel heeft Vrijdag ochtend alle Frans-Vietnamese eenheden In Noord-; Midden en Zuid-Vietnam ra diografisch opgedragen zich van aanval len tegen de Vietmlnh te onthouden. De Franse luchtmacht is Vrijdag In de loop van de dag alleen maar'opgetreden om aanvallen van de Vietmlnh tot staan te brengen. Franse vliegtuigen hebben Vrijdag voorts boven gevechtsgebieden pamflet ten uitgeworpen, waarin de Vietminh op de hoogte wordt gebracht van het bevel aan de Fransen om hun aanval len te staken. - De Fransen geloven, dat het voor het gebied van Noord-Vietnam niet moeilijk zal zun om op 27 Juli tot een staken van de strijd te komen. In Midden- en Zuid- Vietnam zal dat moeilijker zijn, aange zien daar talrijke Vietminh-eenneden inhet oerwoud zijn verspreid, die geen direct contact met plaatselijke bevelheb ber onderhouden. Het mysterie rond de verdwijning van de chef der Westduitse geheime politie, dr. „Otto John, is opgelost. Vrijdagavond, heeft dr. John. zelf de sluier opgelicht, die nog over zijn sensationele verdwijning hing. Hij'sprak voor de Oostduitse radio en verklaarde, dat hij "naar'het. Óósten is gegaan „ais een demonstratief gebaar om alle Duitsers op te roepen zich ten volle te wijden aan de hereniging van Duitsland"/'Even/tevoren had het Oostduitse ministerie van Binnenlandse Zaken/bekend 'gemaakt, dat dr. John op de avond van zijn heengaan, twintig''JuIi, in Oost-Berlijn e«n bespreking heeft gevoerd met „verantwoordelijke personen". Deze ontknoping van de zaak John kwam nauwelijks een uur nadat de Bondsregering in Bonn onder leiding van vice-kanselier Biuecher in gehei me spoedzitting bijeen was geweest. De regering had daarna laten bekend ma ken, dat zij tot de slotsom was geko men, dat dr. John niet vrijwillig kon zijn heengegaan. Ook de Amerikaanse Hoge Commissie had in de loop van de dag verklaard, dat het waarschijnlijk geacht moest worden, dat John in een val wa3 ge- (Van een onzer'verslaggevers)' DIJK aan'luister wat het gala-diner dat de ministerraad gisteravondin het Rijksmuseum te Amsterdam heeft aangeboden ter gelegenheid-van het7be-j roek van de president van de Franse Republiek- aan Nederland. De eregalerij, boven de doorgang gelegen naast de zaal waarin o.a. 'Rem brandt's Nachtwacht hangt, wis onder leiding van de museumdirectie, hóëwèl sober, bijzonder "stijlvol aangekleed, en Hét tafelgerei zowel ais de tafelver siering, met uitzondering dan, van de, rode .en rose, rozen-eh de -Goudse kaar sen,,behoor dentot de' kostbare/bezittingen en panden van het -Rijksmuseum. 3'A cuï-" j'-:.j-v/:,;/s;,v,- - >:.'x .;v,r r.-. Behalve koningin Juliana, Z. .Ki l^,prins:HeTphard de.'heêr en /'mévf>/CÓWf 'dinér ,o.»a. aan" ..de minister-president; device- minister-president, de ministers Bey- en, .Luns eh/Cals;,de; voorzitters V dei Eerste' én Twééde 'Kamer der Staten. Generaal, de -yice-presideht van de 'Baad: van State; de ambassadeur van /Frankrijk' in Nederland; de ambassa deur van Nederland in Parijs, de voorzittervan jhet' comité "der chéfs van staven; generaal Hssselman, de commissaris der koningin in depró' vincie Noord-Holland en de burge' meester van Amsterdam. Om iets over acht arriveerden het 'echtpaar Coty en hetKoninklijk Paar in de met kostbare zeventiende-eeuw- se tapisserieën van. de Delftenaar Frans Spiering (resp. voorstellende de geschiedenissen' van Diana én van Da vid en Abigail) versierde' ontvangst zaal, .waar hun een apéritief werd aangeboden. Hierna begaven zich de hoge gasten naar de grote voorhal waar zij in gezelschap van dr. Drees en diéns echtgenote plaats namen in zes, met tapisserieën van Beauvais ge- kers voorgesteld. Lodewijk de zestiende. -In dit, vertrek werdén de andere: gastenvan de mi nisterraad aan de -hoge Franse bezóe- krs voorgesteld. Bjj het diner wérden 255 met bloe- menmotieven versierde porseleinen borden (vaii Meissen) uit de achttien de eeuw/gebruikt;» De! tafelversiering bestond, behalve uit kleine bouquet- ten rozen, uit .zes achttiende-ceuwse porseleinen opzetten; alle vogels voorstellende. De vier voornaamste gasten, dron ken hun eerste wijn uit vier grote kelkvórmige glazen, achttiende-eeuw- sé, waarin resp. de wapens van Mid delburg, Goés, Vlissingen en Thoien waren gegraveerd. President Coty dronk zijn tweede wijn uit een, even eens kelkvormig glas, waarin de woor den „Hét wéllëcome aan onze vrien- 'den" waren gegraveerd. Naast bem dronk koningin.Juliana uit een soort gelijk glas, waarop onder de Neder landse maagd de inscriptie: Salute Patriae. Tegenover hen gebruikten Mme Coty en prins Bernhard soort gelijke, eveneens achttiénde-eeuwse kélkglazen met de 'opschriften Past Optima Re'rum, en Aurea Libertas. •De minister-president, dr. Drees, .wees er in een tafelrede op; dat ons land altijd heeft opengestaan voor invloeden uit de buurlanden; zo 'zal men overal in 'ons land de getuigenis vinden van de invloed van de Franse cultuur. Hij zeide deze bandente noemen omdat hij er' van overtuigd was dat de vriendschap tussen r de; volken «vooral,-gebaseérd-" moet -sdin .lopl; rle bar.dcn: van" de geest-' Dr. Drèes! hief .tenslotte zijn glas tér'ere én'óp. hét-geluk van de president van Frank-! rjjk, van madame Coty en van- het Fransevólk. Z President Coty "zeide, deze rede be antwoordende,' dat: bij de gróte moei lijkheden waarmee de wereld thans te kampen heeft, het goed is wanneer de vriendschappèlijkebetrekkingen tussen de volken een even diep. karak ter tonen als die tussen' Frankrijk "en Nederland. Sprekend over de kunstwerken in „dit Amsterdamse Louvre" zeide dc president dat de universiteit van de ménselijke geest een van dé Karakte ristieke trekken is van Nederland zo wel als van Frankrijk. Na de. harmo nie en :dè schoonheid van Néêrlarids !steden en dorpen te hebben geprezen en de Nederlandse democx'atie op po-, litiek en sociaal'gebied te/hebben ge roemd, merkte'de .heer Coty op dat het een natuurlijke zaak is dat dé vol ken bü hun eerste poging om de vre-, de in de wereld te handhaven zich tot Nedei^and wenden.' De Franse president hief ten slotte het glas om een dronk uit te brengen op koningin Juliana/ prins Bernhard, de koninklijke' familie,.dé minister president en: de' ministers, „die met hem het dappere en vreedzame volk van Nederland regeren". Na het diner, dat na vijf. gangen met koffie werd besloten,maakte het hoge gezelschap een rondwandeling door de. dichtstbygelegen zalen van het -Museum,"- waarbij mén in de gele genheid was verscheidene kunstwer ken van Rembrandt,Van Goyen, Saenredam, Van der Helst, Jan Steen, Paulus Potter'en andere grote Neder landse schilders te bewonderen. lopen dan wel., dat hij onder pressie naar de Russische zijde was gegaan. De geallieerde hoge commissie hield in Bad Godésberg een spoedzitting om de toe stand te bespreken." Over - het beraad zijn generlei mededelingen- gedaan. Een aantal leden van de Bondsdag heeft, het voornemen aangekondigd een speciale zitting van het parlement te verlangen. De Bondsdag is vorige week op reces gegaan en zou normaal eerst midden September' terugkomen. In zijn vèrkiarihg; voor de Oostduitse radio zeide dr. John, dat Duitsland door het -conflict tussen Oost én West dreigde voor/goed verdeeld" te blijven. Om déze reden Was een demonstratief gebaar nodig-om alle Duitsers óp te roepen te ijveren voor het'herstel der Duitse eenheid. „Daarom heb - ikop de jaardag van- de twintigste Juli een vastbesloten stap gedaan en contact op genomen met de Duitsers in hetOosten. In de Bondsrepubliek is voor mij de grondslag voor een politieke activiteit weggenomen,- Nadat ikin mijn ambt voortdurend in het gedrang ben ge bracht door de zich óveral weer in net politieke en ook in het openbare leven roerende Nazi's, heeft thans ook de mi nister- van Binnenlandse Zaken mij de verdere' arbeidin mijn ambt onmoge lijk- gemaakt/ daar hij voor de pers ver klaard 'heeft,' dat men na het bereiken der souvetéiniteit de vrije - hand' zou krijgen om -het,mogelijk te maken: per sonen/met de bescherming der grond wet te 'jbelasten, dieri-werkélijkboven .aile'AiwIjfel'./vefkjtVen/.zyn"//:' Verstandige en politiek .ervaren man nen 'hebben mij fit'mjjn jongste ge sprekken hun overtuiging bevestigd/ dat de Duitse politiek op dood spoor is gc- raakt.. Anderzijds heeft de kerkdag In Leipzig bewezen, dater. neg kansen op één hereniging bestaan, i Deze moeten tenminste geprobeerd- .worden. Ik, hoop dat ,ik mjjn gedachten en plannen voor dc Duitse hereniging, spoedig, voor, hét Duitse, publiek op schrift, kai» stellen", aldus de,!verklaring'./../ Een gemeente-ambtenaar vari Wcst- Berlijn. die John zeer goed kende en hem slechts ehigè 'dagen geleden nog had gesproken, zeide, dat John normaal niet zo afgemeten/spreekt als iii de/uit- zanöing van de Oostberlijnse'radio. Hij noemde hem een snel en levendig spreker. De ambetenaar was van oordeelt dat dé motivering in de verklaring, dat John herhaaldelijk door,nazi's was aan gevallen, niét-oprecht /was, aangezien de jongste aanvallen voor het,meren deel yan links afkomstig waren., -Hij achtte het onmogelijk vast te stellen, of de man, die de verklaring aflegde onder, dwang of onder invloed van ver dovende. middelen handelde. Bij e«n voortijdige ontploffing van een mortiergranaat zijn vijf Italiaanse soldaten 'gedooden vijf gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens' bergmanocu- vres. Dinsdag zijn bij de manoeuvres 17 militairen verongelukt, doordathun wagen In éen ravijn stortte. Vrijdagavond gebruikten president Coty van Frankrijk en mevrouw Colyj,.met HM. Koningin Juliana en Z.K.If. Prins- Bernhard in,f hei'V Rijksmitseum: I* Amsterdam het. 'diner,waarbij ,o.o.; f ook de Nederlandsemihister.presidènt, dr. W. Drees, aanzat. J>1JDT n even een eindje ach- teruit, chauffeur;" de wagen staat op mijn :sleep":. Met deze woorden-'schilderde H.M. .ko ningin Juliana gisteravondivoor de ingang van het Rijksmusëum, waar. de ministerraad'de-Franse president een dinér zou aanbie-, den, dé {hachelijke:'situatie; waarin 'zij 'zich plotseling be- vond. De chauffeur van de hof auto had: nadat president Coty -. en H.M, dé' Koningin waren' uitge stapt; snél willen wegrijden om het mogelijk te maken datj.de tweede wagen','waarin'zich mevr: Coty en. prins Bernhard bevon- den,-zo gauw mogelijk zou voor- rijden: 'Hij was eehter iets- te snel geweest: Kat achterwiel-van de wagen had de sleep 'van het charnpagnékléiirigë" '{avondtoilet j{.van de .-Koningin, vastgenageld laan da straatsten et} 0J.' livrci zich:aari-.}iet-l verzoek wiiriiié - de ,'iandsvrotiwc tevoldoen:,Na? dat zij' haar slèep met wantrou wende blikken 'had' bekeken," {'{dóch had7geconstateerd dat déze. geen, althans Jgeen 'zichtba.rej, schade had opgelopen, begaf idej Koningin, zich aait/de de heer Coty An het Museum. DE lezers herinneren zien, dat on- iangs een groep toekomstige 'of-,: ficieren urenlang voor straf in het Sffhè lid heeft moeten staan, omdat enkèlen zich tijdenshunoverplaatsing van Gorkum naar Bussum hadden schuldig gemaakt aan zekére baldadigheden. Dé minister heeft in ;antwoord - ter zake gesteldevragen o.m. ver-/- klaard dat betrokkenen blijk gaven" van"// een tekort aan tachti -hetwelk: van 'de;/ commandant Ingrijpen - vergde. «Zij hebben, collectief toegegeven aan' een baldadige stemming en blijkbaar ;:in// hun mld'dën igéentégenwldit-asn ver- antwoordelijkheldsgevoel gevonden,' 20-//' dat zy ook allen in meerdere of,min-, dere mate aansprakelijk Dit moet dan blijWjaar het toepas-/ ,'ien van de collectieve straf verkla» - 'en rechtvaardigen. :.j. Wij weten niet hoe het -ano<:r gaat, "maar ons bevredigt dit als rechts- v grond voor een collectieve strafmaat-//' regel niet. ,J{ Het Indonesische .kabinet is bijeen ge roepen tegen vanmorgen 'acht uur; (Java; tijd) ter bespreking van de rapporten van; de.lIndonesische delegatie in; Den Haag. De bijeenkomst ,20U '.volgens de secretaris-generaal yanhet Indonesische ministerievan buitenlandse zaken, Rus- lau Abdulgani,. beslissen' over de. gedrags lijn, die de Indonesische délegatie in Den; Haag zalvolgen. r De besluitenvan'dezè kabinelszitting zullen'zó snel''mogelijk naar Den Haag worden .overgebracht, omdattegen vari- middag een formele bijeenkomst is, aan- gekóndigcL - -{, -f - Anthony Head, de Britse minister varf Oorlog, zal Zaterdag naar Cairo vertrekken voor besprekingen over het geschil om de Suez-kanaalzorie,; ald'iis is Vrijdag te Xondén;.. bekend gemaakt.' vv Een.; woordvoerder van iet/Britse ministerie van -Buitenlandse - 'Zakéri' kon niét zeggen,of de .komst van Hêad" in Egypte,-het begin/ zou iidui-: den - van -officiële 'onderhandelingen over de kwestie. De ./Franse Nationale ;Vérgade- ring heeft gisteravond met over weldigende meerderheid haar goedkeuring 'gehecht 'aan de ,wa- penstilstandsovereenkomsten in zake. v Indq-China!dié. premier Mendès-France in Genève heeft "gesloten: 501-tegen 93 stemmen. Bidault,.' dé vbonhaüge: Franse/ mi nister van - Buitenlandse Zaken heeft .bij het débat'prémier/Mendes-France 'er van beschuldigd de Vietnamezen aan hun lotovergelaten te hebben De vrede kan niét worden gewonnen door het ene continent op te geven 'om, het andere te- behouden. Bidault vergeleek "de 1 huidige toe stand met" die .van 1938. De onafhan kelijkheidvan Tsjechoslowiakije ver dween op de dag, toen verdeling van h<rtdand;verhinderdè/ dat'het ideeLuit-f maakte "'van:*"Ket''Vstèlsel/ yéh boiid- gcnóotschappën,' .dat alleen/ zijn be- staa'nz had'kunheii!verzekeren -V..1 - - ,;v'r- jji;"-'h.j Nu is de drie 'Indo-Chinese staten vérboden zich/aan te/sluiten bij éeri collectief stelsel//dat alleen hunJ 'ori-' afhankëlukKeidzou kunnen", waar borgen^ Bidault vroeg'de premier/ óf de- -republiek- van. de: .Vietminh- opstandelingen ook-' geneutraliseerd was. - - •- '■-■■■ Hierop1 sprong Mendès-France op en verzekerde; dat géén -yan' dé - drie Indo-Chinese staten'geneutraliseerd' is, «SS 8ÜP' (Van onze, weerkundige medewerker): Terwijl ih: het Middellandse Zee- gebied hei' feu:ik overdng. -b}}.-emn stralende hemel tot omstreeks 3\'; graden stijgt blijft in IVest-KuTopaJ: de temperatuur nog steeds beneden"? normaalDe kans, {{dat - dé zomer-f, warmte in het zonnige Zuiden? xickh. tot/ ónze omgeving uitbreidt,7:7lis:j( voorlopig nog erg klein. De tvindeif j blijven fVèstdyk, zodat dé. aanvber/i. van lucht t an de Atlantische .Oceaanjj onverminderd voortduurt. Gisteren Él» - bleek uu :Radiosonde^pstygingch f inj%> Mm Engeland, dat b<weti>.1000jmeter{3e;vg 'hóéveëlh'eid warme lucht ■snetlnaarfh- het7Oosten stroomde. Hel-dtmrdruhpi - gen ran deze- warmte' in de hogcre j} luchtlagen veroorzaakt 'op"J vele f; plaatsenMn oris land', taeer regen." Ten Westen van -lerland wordtJdéJJ warme luchtstroom opnieuw; {yeg-'éj drongen door iets koudere. lucht en. i ooit dit gaat met- regen gepaard:!,-. -M In verband daarmede- wordt vöó^iij vandaag en morgen veel bewolking. verwachf met op de meeste .plaatsen:.: enige"-neerslag, vooral in de. Noofdè-^ lijke. helft' van, het.-land..InJrkegiS Zuiden sjn énkele bpkUringéQv«d;£{ ^watAahgereJ-duih-vmogelgkj'JtpaaT-Jti ~:fydbor-'7idëtfmiddagicmperaturëh'hiêts* //omSÓog/;gaan//Fööri'!|fiét^yópw%i'^ Britse veiligheidstroepen, die in Kenia hun strijd tegen de Mau Mau onvermin derd blijven voortzetten. hebben Donder dag medegedeeld, dat Mau Mau-terroris- ten de ccd op het geheime genootschap aflegden op een plek, die slechts op een steenworp afstands van een basis van de RiA.Fl lag. maar moeilijk verwerken. Het is weer als zo vaak in het leven: de arbeiders moeten er de spits afbijten. Vandaar dat het alleen maar goed kan zijn, indien we in deze dagen ons gevoel van christelijke saamhorigheid eens zo laten opvlammen, dat het de ander wezenlijkverwarmt en .„goed dOSt ,'s' E. SCHIPPERS In ons- artikel „Het Kremlin wankelde V"' hebben wü 'gezien ..hoe, de Russische generaal-ma- jaar Wlassow in Duitse krijgs gevangenschap raakte. Maar hij was waarlijk de énige niet. De Duitsers' namen dermate grote "aantallen soldaten gevangen, dat zelf* vele Duitserstwijfelden aan de juistheid van de brallen- ,de weermacht-berichten; Thans /weten wij, dat die. cijfers ver rassend juist waren. Mtlllocnen Sow-jet-soldaten werden gevan- gen genomen. Hoe verging het .deze massa's? Daaror»" wordt in -hetzesde artikel .elders, in dit 1 nummer een antwoord' gegeven'."' y \i! /y/'-"/-,.: - J Mén' beschikt, thans overbewijsma- ■ieriaal; volgens hetwelk de"' Skymasler van de Cathay Pacific Airways" die Vrijdag bijhet Chinese eiland Hainan in' zee stortte, door .niet geïndentificqer- de jachtvliegtuigen is neergeschoten, aldus maakte de: regering van Honkong Zaterdag bekend. .Van de', achttien -inzittenden van het Britse verkeersvliegtuig, dat onderweg was van Singapore naar Honkong, zijn volgens dé laatste berichten acht'geréd, iOok werd teen lijk- opgevist. De ande re negen inzittenden .worden vermist. De gezagvoerder van: het toestel. Blown, die met de zeven andere-over levenden naar Honfeong is overgebracht, zeide, dat--de overige/-inzittenden zijn omgekomen, toen het vliegtuig in - zee stortte, aldus /zijn echtgenote. Hij had zich, niet- uitgelatenover' dé '.oorzaak van het ,on geluk/.. Versla ggevérs-hebben geen- toestemming gekregen' dé' gered den vragen'te stellen. -f. ■jm Meer dan 300;, personen - werden':/ge-;j<;0| dood toen éen fort f in Gyantse/ dé; derde :/.y grote stad van Tibet, na de overstrbminr;;; - gen van de Namtsjeng-rlvler in /éltewrl zakte, aldus berichten die' Calcutta Mm-/, nenkwamen,,V' Volgens de berichten zijn de. Chinese-,/ communisten, die; Tibet in .hun ..machtv.// hebben; bezig het;puin op te 'ruln>en.,'zy;>lj| vonden vijf ljjken, alle van Indische/'' legerofficieren. - Toen het fort In elkaar, zakte bevon-;/ den zich'- ér Indische soldaten;; Indische.!// postambtenaren en leden van een Indisch//iS handelsagentschap In. - 1"- Krachtens-' hetnieuweChinees-Indl-, sche pact is het India toegestaan troepen-fZ- te stationneren in Gyantse. om devhan-; delsweg met. India te beschermen/".:..//'.-. .Volgëns/èshet''''gisteren»:/opgestelde tijdschema/'kan het Europese /leger^Z/M verdrag Kbrt "na lO/Augustus/;iri/.dél':/,;pf Franse; NationaleVergaderingaani dè" 'mi orde, komen. De; agenda voor de Assemblee .wordt samengesteld door de voorzittére/yan/^M de politieke partyen en - de - commissies ssSI van;-de Assemblee er,; moet - daarna g§| dóór" de - Assemblee worden goedge-" këü rd/te: Drie en vier Aug. zijn gereserveerd voor èen de.bat óver heteconomische t programma-van Mendès-France 'eh-ëg{~ 5 en 6 Aug. voor de beharfdeling van// de grondwetswijzigingen/ De- groep heeft voorlopig versrfiêi- i ://|s dene dagen in Augustus gereserveerd;/. voor hetdebat;' ovër het Europese leger. Overeengekomen werd,: dat dei';?y§§ behandeling zou*/ kunnen" heginnéót;!^3fi spoedig na d'è zes-mogendheden-con^!//S4 f eren tie van de E.D.G.-landen. welkeZ; vermoedelijk rond 10 Aüg/* iri BruSsèlf? gehouden zal worden., - - :///f:/;;/S/2SH Erich Ollenhauer Is mèt;een/ovër-/k'MlÖ weldigende /meerderheid herkozen tot:/' voorzitter ,van de Duitse-Sociaal Démo-' cratische Partij. Van de 366 steiruo:en V/:/ werden er 342 óp hem uitgebracht" Dit!jk«, bevestigt dus de oppositie van de/par-/?>«S tij tegen de politiek van Adenauer/en;/5i:S de E.D.G. rrl-TJ, - H AI geruime tijd is Europa blootgesteld óan'dè invloeden van Oceaan-. -: depressies. In Oost-Europa en: het Poolgebied heerst daarentegen zomer/ Op Nooe-Zembla bijvoorbeeld was het Donderdag warmer/dan? derland. Ten Westen van Ierland is. gistermorgen een nieuwe Oceaandepr'èssïe'-'- aangekomen/die grote hoeveelheden: warme en zeer vochtige Oceaah-:ff lucht naar West-Europa stuwt; Het frontensysteem, dat déze": depretste- vergezelt; zal in hét komeiidéeimaal regen ih ons land brengen. Daarbhfj aiUeh ie temperaturen aan. dé-lage kant blijven. //t-- -J VA/::

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1