Vliegramp bij Hainan is zeer ernstig Onverwacht uitstel van slotzitting Ongedwongen afscheid op Schiphol I Vliegtuig neergestort bij Breskens? 'Acht doden, onder wie 3 Amerikanen WASHINGTON ZENDT MARINE EN KONDIGT STAPPEN AAN Krachtig protest van Londen „Wij deden liet al eerder" Ned. Unie-delegatie verrast INDONESISCH KABINET KON GEEN. BESLISSING NEMEN- ZOEKEN BLEEF VRUCHTELOOS Fiscale recherche arresteert deviezenovertreders Onderzoek is nog niet afgesloten Verkeer eiste weer vier slachtoffers MAANDAG 26 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2831 Weerbericht Opheldering geval- John beloofd m ECHTPAAR COTY VERTJWKKEN li|iSÈ ÜPf SRpptiS Opent, behandeling Statuut op Curasao 29 Juli? Maatregelen tegen Rotterdamse firma Engels schip voer peiler spoorbrug Velsen aan Bus (k>or trein: gegrepen in. West-Duitsland Bijna 2000 doden in Tibet door overstromingen I L Piloot vertelt Nieutv-Chinazegt! ,EN GAAN ER MEE DOOR' Andere ooggetuigen li v- I Onbewaakte overweg: 26 doden' Gebouw ingestort in België Botterdam: 'Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zatadags 1218 uur: Telefoon 115700 '«.Gravenbagc: Huygensplein 1 Postgiro 424863 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.gg. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, J 2.20 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. WISSELVALLIG WÉÉR Aanvankelijk zwaar .bewolkt met regen, later enkele buien maar ook opklaringen. Matige, tijde lijk krachtige Zuidwestelijke wind. Zelfde tempera turen of iets lagere. -. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN t <5. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS 8LOT De vliegramp betreffende de Britse DC 4 van de „Cathay. Pacific" nabij het eiland Hainan op Vrijdag jl. dat, naar men moet aannemen acht mensen het leven heeft gekost, waarvan drie Ameri kanen, blijkt een incident met een zeer ernstige internationale betekenis te zijn. Het staat thans wel vast, dat dlf lijntoestel is neergeschoten door twee jagers van de communistisch-Chinesé luchtmacht, en dat de acht vermisten als verloren moeten worden beschouwd. Reeds in het vliegtaig werd een aantal van hen door kogels gedood. In een Amerikaans communiqué worden stappen „in verhand met deze roekeloze aanval" aangekondigd en de Britse regering heeft krachtig gepro testeerd, waar tegenover hét officiële nieuwsbureau van Peking het optreden der jagers gerechtvaardigd heeft genoemd en aangekondigd, dat dit optreden onder dergelijke omstandigheden zal worden voortgezet. Twee Amerikaanse vliegdekschepen en andere Amerikaanse eenheden ïiju „ter bescherming" naar de plaats van de ramp gedirigeerd. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft ln een commu niqué verklaard, dat „twee gevechts vliegtuigen van een communistisoh-Chi- pese basis" opzettelijk bij Hainan een Brits lijnvliegtuig hebben neergeschoten. Twee Amerikaanse vliegdekschepen zun uitgezonden om het reddings- en opspo ringswerk te beschermen". „De Ver. Staten", aldus het communi qué, „vatten deze nieuwe daad van bar baarsheid, waarvoor het communistische Chinese bewind verantwoordelijk moet worden gesteld, uitermate ernstig op." Het communiqué zegt, dat de minis ter van Defensie, Charles Wilson, order heeft gegeven aan de beide vliegdek schepen, om naar de plaats van de ramp te varen en verdere reddings- en onder* loekingsopcralies van Amerikaanse sche pen en vliegtuigen in de buurt van de plaats van de aanval te beschermen. Minister Dulles, die het communiqué heeft verstrekt, deelt daarin verder mee. dat de door de Ver. Staten in verband met deze roekeloze aanval op een bur gervliegtuig te nemen stappen, later be kend zuilen worden gemaakt". In de Amerikaanse Senaat werd bet .Marathon-debat" over de atoomwetge- vmg onderbfbken voor -het" voorlezen van Dulles' verklaring. De senator-Smith noemde de toestand „kritiek". Dede mocraat Humphrey verklaarde te hopen, dat de V.S. een dergelijk optreden niet gedogen." Het republikeinse lid van de Hulseom- missie voor Buitenlandse Zaken,Juöd. rag in het incident een nieuwe reden om commumsüsch-China niet tot de V.N.? toe te laten Hef hoofdkwartier van de Amerikaan se luchtmacht heeft bekendgemaakt, dat kapitein Phillip Brown, piloot van de neergeschoten skymaster, aan kapitein J. T. Woodward, piloot van het amphi- blcvliegtuig, dat de overlevenden oppik te, het volgende heeft verklaard: .,Toen wij op weg waren van Bang kok naar Hongkong op onze gewone koers van 3000 'meter dook plotseling links en rechts van onze- G 54 een room kleurige jager op, met één schroef en De Chinese communisten verklaarden gisteren door middel van hun officiële nieuwsagentschap Nieuw-Chlna, dat, »!s vliegtuigen vannationalistisch China de' kustlijn van communistisch China schenden op bevel van de V. St.. tü deze vliegtuigen zullen neerschieten, „zoals wij al eerder hebben gedaan". Verder werd bekendgemaakt, dat de Chinese kustverdediging is versterkt. Het agentschap Nieuw-China zeidc, dat deze maatregel nodig was, „omdat de V..St. vliegtuigen van. nationalistisch China opdracht hadden gegeven een „provocatieve actie" tegen communis tisch China te ondernemen." „Wij 2ijn vastbesloten de veiligheid van ons luchtruim 'te beschermen. Als de Amerikaanse imperialisten de ban dieten van Tsjang Kai Sjek opdracht geven' nog meer vliegtuigen op een provocatieve actie tegen ons uit te duren, zullen wij ze neerschieten, soals we al eerder hebben gedaan." Door Westberlijnse politie De "Wesiberlijnse politie hoopt zeer ipoedlg de geheimzinnige verdwijning dr. Olto John, hoofd van de West- duUie geheime' dienst, op ie helderen. Zli heeft „zeer belangrijke inlichtingen" ontvangen, aldus een officiële medede ling, die gisteravond door de politie is '«strekt. Waarschijnlijk zal een aarttal arresta ties worden verricht. •De politie wilde niet meedelen, uit welke bron zij haar inlichtingen had ontvangen. _Op een massabijeenkomst in Oost- Hfirlijn heeft .premier Grotewohl ver klaard, dat de vlucht van John bewijst, flat in West-Duitsland de oppositie te- |en het bewind van Adenauer groeit blijkt volgens Grotewohl uit, „boe wormstekig ,de toestand in "West-Duits- land is". De Oostduitse radio heeft bekendge maakt, dat 9 agenten, van de z-g. spion- flagedienst-Gehlen, „die met Amerikaans Sflld werkt", Vrijdag wegens militaire fln economische spionnage zijn veroor- fleeïcL een cabine voor een man. De twee Ja gers waren gekenmerkt met rode cir kels, Mijn tweede piloot zag de jager aan zijn kant het eerst en vestigde mijn aandacht er op. Naar rechts en naar links hebben wij 30 40 malen het vuur ont weken. Beide jagers schoten met brandkogels en - gewone kogels. Verscheidene passa giers werden gedood, t-wee motoren wer den ontredderd en de linkervleugel vloog in brand. De eerste aanval had - plaats hoog van achteren, op de rechterkant,, de tweede, kwam van links. Kogels verniel den de instrumenten op het dashboard. Wij doken naar beneden met een snel heid van ongeveer 480 km per uur. De rechtervleugel raakte het water het eerst en brak af. De staart brak af vlak ach- er de grote deur. Alle brokstukken van het vliegtuig zonken binnen vijf minu ten".. Een Amerikaanse overlevende ver klaarde in het ziekenhuis te Hongkong, dat de jagers het vliegtuig „met een half dozijn mltralUeurstotên" hadden beschoten. <--> Voor zover hij wist, bevond de sky master'zich buiten de communistische wateren, doch .toen., het iri zee stortte was het dicht bü het eiland Hainan. „Waarschijnlijk waren velen al dood. toen wij in het water terechtkwamen", zei hij. Het was zeer twijfelachtig, of van de vermiste passagiers ook maar een uit het vliegtuig heeft kunnen komen. Het vliegtuig zonk na een minuut. De overlevenden vertoefden ongeveer vier uren op een rubbervlot. De piloot had prachtig gemanoeuvreerd; aan zijn handigheid en moed hadden de 8 over levenden hun leven te danken. Paniek had zich niet voorgedaan ondanks de voordurende beschieting, ook tijdens de val, en de verschrikkelijke klap, waar mee het vliegtuig op het water sloeg. In een brief aan de Britse regering heeft de onderminister van Buiten landse Zaken van communistisch China, Tsjan Tsjang-Foe uitdrukking gegeven, aan de spijt van zjjn regering over het; „bil toeval ongelukkigerwijze" neer schieten jj. Vrijdag van het Britse passagiersvliegtuig by het eiland Hainan, aldus radio Peking. De onderminister had geschreven, dat Z(jn regering overwoog schade vergoeding te betalen, aldus Radio- Peking. Na onderzoek was gebleken, dat een verkenningsvliegtuig het Britse vlieg tuig had gehouden voor een toestel van nationalistisch China, dat op weg was voor een aanval op de communistische basis te Port Yoelin op het eiland Hainan. President, en mevrouw Coty hebben Zaterdag mei de koninklijke - familie op Soestdyk de lunch gebruikt. Ge- ruime tijd vertoefden ook 'de prinsessen Margriet en Marijke in het geselschap. (Van een onzer verslaggevers) HET afscheid tussen het echtpaar Coty en het koninklijk paar, Zaterdag middag op Schiphol, droeg een ongedwongen karakter. Terwijl dichte hagen mensen op de terrassen en de promenadegangen van het hoofdgebouw stonden te juichen, stonden de twee echtparen naast de machine van 'de Franse-president--nog geruime tijd. te 'praten, waarna-jknniiigin-. Jullana en mevrouw Coty ellcaar'hartelljk'op beide wangen ha^éni-enï-priM Bénihard met een hoffelijke handkus van mevrouw Coty afscheid nam. Terwijl, om precies zes uur, de twee motoren van het hlacke toestel begonnen te brullen, wuifde de 'Franse président hartelijk achter het laatste raampje; zijn echt genote wierp cog een laatste handkus naar de Koningin. Te voren hadden de hoge Franse gasten in de ICA-hal afscheid geno men van de minister-president, de minister vanBuitenlandse Zaken, de minister zonder portefeuille, de chef van de-Luchtmachtstaf, de Nederland Gistermiddag Is door talrijke personen waargenomen, dat op één tot twee mul ten Westen van de vuurtoren van Nieu- wcsluis bij Breskens een vliegtuig in. zee is gestort. Het zou een groot vliegtuig, vermoedelijk een passagiersvliegtuig zijn. Op dit alarm kwamen onmiddellUk red dings instanties in actie. Vliegtuigen ste gen op van vliegveld Valkenburg. Verder namen aan het opsporingswerk deel de in Breskens gestationneerde reddingboot van Vecre, de „Blankenheim", de red dingboot „President Wierdsma" uit Bres kens, twee Nederlandse snelle boten uit Vlissingcn, twee Belgische sportvllegtui- gen, een vliegtuig van de Kon. lucht macht, een helicopter en een vllegboot. Volgens de waarnemers was het toestel „een zilveren vliegtuig 'met een blauwe band" Behalve enkele militairen, die het toestel brandend hadden zien vallen,, is het ook waargenomen door een onbekend gebleven schip, dat van Antwerpen kwam varen. Het schip heeft onmiddellijk de plaats des onheils opgezocht, maar heeft, toen het niets vond, de steven weer naar zee gewend. Zowel de marine «Is de luchtmacht hebben het zoeken naar het mysterieuze vliegtuig opgegeven. 'Geen der landen van West-Europa blijkt een vliegtuig te vermissen."' Ook is geen spoor van een olievlek of van wrakstukken ontdekt. Reeds is het vermoeden geuit, 5ht men een meteoorsteen voor een brandend vliegtuig heeft aangezien. Dacht men gisteren aan de mogelijk heid, dat het verongelukte toestel een viermotorige Lincoln-bommenwerper zou zjjn, gisteravond werd door het Britse ministerie van Luchtvaart verklaard, dat geen R.A.F.-toestel vermist werd. Hoewel men voor de kust van Bres kens geen sporen van het vliegtuig heeft kunnen vinden, houden enkele personen vol, dat zij een vliegtuig hebben zien neerstorten. De verklaringen zijn afkom stig-van een in Nieuwesluis gedetacheer de korporaal van de Marine, een lid van de kustwacht, opvarenden van de veer boot .Vlissingen—Breskens. badgasten te Cadzand en vier jeugdige kampeerders. Zij 'hebben verklaard, .dat zü ten Zui den van 'Breskens een vliegtuig hebben zien vliegen, in de richting Oost-West. Omtrent het type vliegtuig lopen de me ningen uiteen. De linkermotor daarvan zou'hebben gebrand. se ambassadeur in Parijs, de directeur van het Kabinet, de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Hol land, de burgemeester van Haarlem mermeer en de directeur van* de lucht haven Schiphol. Onmiddellijk na de rijtoer, aan de rand van de kom van Amsterdam, was, voordat van de calèches in auto's werd overgestapt, al afscheid geno men van de burgemeester van Am sterdam, de militaire gouverneur van Amsterdam en de commandant der Zeemacht Nederland. Even ongedwongen als het afscheid bij het vliegtuig, was de gebeurtenis, die onmiddellijk 'nadat het gezelschap de ICA-hal had veriaten, plaats had aan het begin van het platform, waar op een erewacht van de luchtstrijd krachten stond opgesteld naast de Kon. Luchtmachtkapel. Daar stonden de Franse journalis ten, .die de reis van dé Franse prési dent hebben"gevolgd, en koningin Juliana had de wens te kennen gege ven hen persoonlijk te bedanken voor het fraaie bouquet orchideeën, dat zij op Paleis. Sóestdijk'hadden laten be-, zorgen. De journalisten hadden H.M. hiermee willen verrassen: zij hadden het'.bouquet laten brengen met het dringend verzoek dit eerst aan de Koningin te geven, nadat zijzelf zou den zijn vertrokken. De Nederlandse landsvrouwe was erechter toch te vroeg achter gekomen, en zo stonden dé Fransen zelf verrast toen koningin Juliana, hen allen de Hand kwam drukken, geassisteerd door president Coty, die de meeste van zijn landge noten wel kon voorstellen. Toen het hoge gezelschap na dit voorval én nadat de heer Coty de erewacht had geïnspecteerd (daarbij niet verzuimend de commandant een hand te gevenover-het platform naar het vliegtuig schreed, speelde de luchtmachtkapel de Marseillaise en werden achter een der hangars de 21 saluutschoten afgevuurd uit een te voren op Schiphol gebracht kanon. Bij de aankomst op het vliegveld te Parijs verklaarde president Coty: „Wij hebben een uitbundige ontvangst gehad, nog enthousiaster dan die, welke ons in Normandië te beurt was gevallen." Na de bemanning van de „France1 het vliegtuig waarmee de reis werd gemaakt, te hebben bedankt, vertrok ken de president en mevrouw Coty naar hun buitenverblijf te Rambouil- let. Zo deed de „Nationale Zeilkohingin 1954" mej. H. de Vries uit Sneek midden) haar intrede in Sneek. Rechts mej. M. Adetna uit Amster dam, links mej. I. Weissenbach: uit Sneek, .dié als hofdamesfungeerden, (Van onze Haagse rédacteur) De formele bijeenkomst waarop' de ondertekening van de resulta ten van de conferentie tussen de Nederlandse en Indonesische dele1 gaties op 24 Juli 1954 zou plaats hebben, is uitgesteld omdat de In donesische delegatie nog géén vol ledig contact met de regering in Djakarta heeft kunnen verkrijgen. Dit gemeenschappelijk commu nique van de beide delegaties werd Zaterdagmiddag in een .van de kelderzalen, van de Ridderzaal voorgelezen door een woordvoer der van het minjsterie van Buiten landse Zaken aan een groot aantal journalisten dat naar het Binnen hof gekomen was om de slotbij eenkomst van-de onderhandelingen bij' te wonen. Vil V-,;i :*i V In de, Lairessezaal waar deze plech tigheid omstreeks 4 uur -zou-plaats vin den, stonden de filmcamera's en de schijnwerpers gereed doch een uur te voren had mr. Sunarjo de voorzitter van de Indonesische delegatie een bezoek gebracht aan de voorzitter van de Neder landse delegatie, minister Luns, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij deelde mr. Sunarjo mede dat zijn delegatie nog geen machtiging van de regering in Djakarta had gekregen om tot ondertekening van de documen ten, waarin de resultaten van de bespre- ~v„ - <lt CSMOéSQ-'-'ïV WttvWi'J)rrtW.?-».;£ rm* mv ''V cmM .1 v. De voorzitter van-de Staten van de Nederlandse Antillen heeft de - leden een brief doen toekomen, waarin h(j heeft medegedeeld,* dat het de bedoeling is, dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het statuut Donderdag 29 Juli'in het openbaar wordt behan deld. De fiscale recherche te Rotterdam heeft de heer M. W,.-directeur van im- en exportbedrijf, gearresteerd. De heer W. wordt verdacht van overtreding der deviezenbepalingen en vervalsing van docu menten. Gelijk met de heer W. was ook zijn procuratiehouder onder arrest gesteld, doch deze is later weer vrijgelaten om de lopende zaken van het bedrijf af te wikkelen. Het onderzoek in deze zaak is nog niet beëindigd, maar reeds nu kan worden aangenomen, dat het aantal overtredingen zeer groot is. Reeds geruime tijd deden in Rotter dam geruchten de ronde, dat er bij de betrokken firma met bepaalde docu menten geknoeid werd. Er werden grote transacties gedaan, transacties, welke in kringen van deskundigen nog al opzien baarden. De bewijzen, dat er iets niet in de haak was, werden steeds sterker en in opdracht van de Officier van Justitie bij de Rechtbank te Rot terdam werd door de douane-recherche een inval gedaan. Het vermoeden bleek juist. Men vond verschillende bewijzen van documenten- vervalsing, waaronder nagemaakte stem pels en vervalste formulieren. Uit de in beslag genomen beseheiden bleek, dat er een groot aantal ernstige deviezen- overtredingen was begaan, alsmede overtredingen op het gebied, van de internationale handel. De directeur van het bedrijf, de heer W., alsmede zijn procuratiehouder wer den gearresteerd. Het onderzoek, dat thans reeds vier weken aan de gang is. is uitermate moeilijk, omdat iedere transactie, welke de N.V, de laatste vier jaren heeft ge daan. op zichzelf moet worden bekeken. Het is-nog niet mogelijk, vast te, stel len, welk de schade is, die door de overtredingen en vervalsingen is aan gericht. Zo lang het onderzoek nog niet is voltooid, weigeren de autoriteiten nade re inlichtingen. De procuratiehouder werd na enige tijd vrijgelaten, maar op het verzoek van de verdediger, mr. S. Polak, ook de directeur in vrijheid te stellen, werd door de rechtbank afwij zend beschikt. Het is, zo vernamen wij verder, niet uitgesloten, dat er nog mèeir onregel matigheden aan het licht zullen komen. De ambtenaren,- die het onderzoek in handen hebben, kunnen zich slechts langzaam door het in beslag genomen materiaal heenwerken, omdat er tallozi bepalingen zjjn, welke bij het beoor delen van de internationale transactie! In aanmerking moeten worden genomez-,' Het 7.012 brt metende Engelse vracht schip s.s. „Liverpool" is vanmorgen om streeks zes uur in aanvaring gekome.i met de noordpeiler van de spoorbrug te Velsen. Het uit Norfolk binnenva rende schip kreeg een gat van-eins 4 meter aan bakboordzijde van de voor plecht. De brug liep geen schade op De„Liverpool" 'is eigendom van de Pool Shipping Cy.. Ltd. te West-Hart le- pool (Noord-Oost Engeland). Met sle:ap- boothulp is het schip naar de .Börr.eo- kade in Amsterdam .gebracht. kingen zijn vastgelegd, over te gaan. Van Indonesische zijde in Den Haag werd dit toegeschreven aan het, feit, dat het kabinet in Djakarta geen-be slissing had kunnen nemen, - aangezien de minister-president zich op Borneo be vindt. Ook werd bekend gemaakt dat het lid van de Indonesische delegatie Mohamed Yamin Zaterdagavond - per per vliegtuig naar Djakarta zou yer- trekken om met de Indonesische: rege ring de situatie te bespreken. Hij zóu een week wegblijven. Van Nederlandse;.' zijde werd verklaard dat de mededeling van de Indonesische delegatie als een volkomen - verrassing kwamen- Op.- .een onbewaakte overweg te- Abenhelm, zes kilometer van Worms,, i Is Zaterdag een autobus met arbeiders door een passagierstrelngegrépen, waardoor 26-inzittenden van de bus werden gedood en drie zeer ernstig -ge» t wond. i" iftïj %£.'Wp Reddingsploegen moesten van',: snö-. branders gebruik maken om dé doden en. gewonden uit de volkomen vernielde autobus te bevrijden. - De" chauffeur kwam om het leven, terwijl - de maehl-i* nistvan de trein een zénuwinstorting kreeg. In het plaatsje 'Wéndnyne aan de',> Belgische kust is gisteren een drie verf/ diepingen hoog gebouw Ingestort. iv Volgens de politie- z|jn' zés'.personen, om het ieven gekomen en - ten minste' 26 gewond, .j De oorzaak van'het ongeluk.- b;nogt niét bekend. Verondersteld wórdtech-j; ter, dat een ontploffing in een^flet-bur';' taangaa..er. de ooraaak.yw-to'Sbweeoto - Vijfhonderd officieren êh manschap pen van de 264ste Schotse Kustbrfgadè:; zijn vandaag:; zeven uren bezig geweest om mensen te redden uit de puinhopen van het; huis. De brigade bevindt zich sinds, een week in Zeebrugge voor Ian» dirigs-oefeningen. Het gebouw een pension -^stortte in na een ontploffing die plaats had om ongeveer 1 uur in de nacht. Muren en plafonds bezweken en vele mensen werden onder balken, brokken ceinent etc. bedolven. De brigade snelde onmiddeUök toe met een kraan, een bulldozer,' drie am bulances en vrachtwagens. De mannen werkten zonder onderbreking door.tot 'a morgens negen uur,' toen ook' do7 laatste vermiste was gevonden. Ook dit weekeinde, heeft het verkeer weer verscheidene slachtoffers geëist. f. G«)Ipeen is dg 52-jarige heer S" Sauwerd Zaterdag bekneld, gé-S' raakt tussen een stilstaande vrachtwa- ®ea ,er*een bem achteropkomende': vrachtauto, bestuurd door de heer W. L. uit Gromngen. De heer E„ die op zijn pets reed werd zodanig gewond, dat hij ter plaatse overleden is. De vrachtauto" kwam .met zeer grote snelheid aange-; reden toen de bestuiu-der plotseling rem- de yoor een van de andere kant komen de bus van de E.S.A. Hoewel de bus chauffeur hem voldoende rumte liet to oassèren. De vrachtwagenchauffeur ver-"; klaarde bij het afremmen te zijn ge slipt en zodoende op de wielrijder -té zijn ingereden. Dè politie heeft dé zaak in onderzoek. ■ij, - - Dé62-jarige banketbakker S. fB. uit Maastricht is Zaterdagavond op de Schamerweg aldaar in botsing geko men met een personenauto. 'In een am-, bulance auto is de zwaar gewonde B. op weg naar het St. Annadalziekenhuis overleden. .--:k Op de Rijksweg Den Bosch-Nijmégên onder de gemeente Grave is Zaterdag-, morgen ook een dodelijk ongeval ge beurd. Op het fietspad reden de heer en me vrouw B. uit.Eindhoven op een tandem- bromfiets in de richting van Nijmegen. Bij het passeren van een groepje fiet sers is de bromfiets, vermoedelifk op de slipstrook tussen autoweg en fietspad terechtgekomen en daar gevallen. Voi- gens ooggetuigen is mevrouw B. daar na door een passerende vrachtauto over- reden. Zij overleed ter plaatse. De heer B. bleef ongedeerd. de weg Ommen-Dalfsen is in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een per sonenauto, bestuurd door dé 47-jarise houthandelaar P. uit Dalfsen, tegen een boom gereden. De bestuurder werd ge- aood.: de auto totaal-vernield. De heer P. en drie kinderen achter. - yv v.; ,-k van het ongeval is 'niets r geen ooggetuigen waren. vond de auto tegen een boom":', -stuurder dood achter het stuur: Tibeiaanse stad Gyanise xoudon' I860 personen om hei leven xijn geko- men als gevolg van overstroming van de stad door de rivier de Namisjoeagv Gyantse,dat 25.000 inwoners telt, ligt da weg. naar de hoofdstad- Lhasa. verleden week was reeds gemeld, dat'- nabij' Gyantse een fort was.ingestort," waardoor meer dan 300 oefsnoeh i, dolven zouden zjjn. personen,, öe-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1