schoten 2 jagers neer BIJ REDDINGSWERK IN ZUIDCHINESE ZEE VaK' Yamin had „goed nieuws" van Unie-eonferentie Vierdaagsen Apeldoorn m Nijmegen begonnen en BONN OVER ZAAK-JOHN j Socialistische beginselen 2* -■ FELLE SCHEEPSBRAND IN DE AMSTERDAMSE HAVEN Rapport aan Indonesisch kabinet WANDELLEGER VANMÓ „Moet naar Oost-Berlijn gelokt zijn" PINSDAG 27 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2832' Weerbericht -iCHI NAMHÉP* 11 c h i na msm Vliegtuig Air France Ledreigd „INLOPEN" '-.y - J Opening Apeldoornse Vierdaagse; Geneviève in New York' VLIEGTUIG INCIDENTEN BIJ CHINESE KUST »jgs „Snel schieten De bejaarde heer Schramuit Driebergen, die pas van zijn voetreis naar Rome v.v. is teruggekeerd, behoort weer tot. de deelnemers aan de Nijmeegse 'Vierdaagse. Geruchten r, -te Oostenrijkse gendarme door Russen neergeschoten „Niet de juiste man" Parachutisten botterdam: Witte de Withstraat 30 TeleL 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Wkavenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402—115488 B.g.g. 395286 .Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. pircctle: O. A. KEUNLNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. ENKELE BUIEN Enkele buien ihaar ook opklaringen. Matige- tot krachtige aan de kust tijdelijk harde wind tussen Zuidwest en West. Aanhoudend koel weer -/ O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOÏ f.NKELE weiken geleden behan- t» delde de Tweede Kamer een wets ontwerp, waarbij de regering zich. ga- r»nt wilde stellen voor een lening ten behoeve van het op te richten soda- bedrijf in Delfzijl. Bij de discussies over dit wetsont werp is het nogal warm toegegaan. Met name de socialisten hebben voor deze temperatuursverhoging ge- sorgd. De Partij van de Arbeid verweet de minister van Economische Zaken bij monde van "de heer Nederhorst, dat hij op geen enkele wijze rekening hield" met de socialisten. Deze waren ut voorstenders van een staatsbedrijf of èen gemengd bedrijf met staatsdeel, neming,; in tegenstelling tot de minis ter, die in de gegeven omstandigheden de vorm van een particulier bedrijf wenste met staatsgarantie. Wij zullen hier niet ingaan op de discussie, welke wij destijds reeds uit voerig in ons blad hebben weergege ven.' Slecht» memoreren wij, dat de Ka mér minus de socialisten en enkele anderen, haar goedkeuring hechtte aan een aodabedrijf, waar vier gróte commerciële ondernemingen finan cieel in participeren, terwijl de Staat gedurende de eerste 15 jaar garant is voor een bedrag van 21 millioen gul den. De minister verkoos deze figuur, om het bedrijf vooral in de beginpha- h van zijn bestaan een steun la de rug ia. geven. De heer Nederhorst had tegen deze opzet ernstige bezwaren, omdat de Staat naar zijn oordeel op deze wijze risico's zóu lopen voor de verliezen, terwijl daartegenover geen zeggen schap zou staan in het bedrijf neph de mogelijkheid .van. een aandeel-in de winst. Deswege betitelde tij de minis ter -als («de man van het cadeaustel sel". :_--TT-alleS'overdachten wij nog eem J) toen wij het laatste nummer vai Vakbeweging"," het Kadeitolac vaVfiet'N.V.V. in handen kregen. Hierin troffen wJj een tweetal arti- kelen aan, zesp. over het sodaprojecf van d»Jhand van het socialistische Ka- mfrlldir. PostJhumus en over de Vls- "f'terijnoteTvan^ dë/tiknd van èen ander socialistisch Kamerlid, de heer- Egas. V - - Met verbazing hebben wjj deze socia- - Uatiscbe lectuur van twee socialistische volksvertegenwoordigers in een en betzelfde socialistische orgaan gele- Een verbazing, dié men zal begrijpen, ahornen alleen, staar de volgende pas sages tilt deze artikelen naast elkaai of tegenover elkaar plaatst. ':'-;De heer Posthumus" schrijft, geheel' ia de geest van het betoog van de heer Nederhorst: i „Wanneer dit ontwerp met een grote minderheid tegen aanvaafird'werd, dan inoet de oorzaak daarvan voorname lijk, gezocht worden in 'de voor die minderheid (lees: P. v. d.A.) onaan vaardbare vorm van dit industrialisa- tieproject en, in het feit, dat de minis ter: aan de .bezwaren van die minder heid, nb. een der twee grote rege ringspartijen, onvoldoende tegemoet, kwam". - nu de-heer Egas. Déze handeit over 'de Visserijnota van minister Mansholt, waarbij. een staatsgarantie ,-van 17,5 millioen gul den; wordt voorgesteld ten behoeve van voor. particuliere rederijen te bou wen vissersschepen. Deze garantie gaat ver,dat de Staat, indien de bedrijf si; uitkomsten'dit nodig maken, voor het hele bedrag opdraait. Principieel eenzelfde situatie dus als bij het soda-project, zij het, dat het daar om een iets hoger bedrag, van tl'millioen gaat.^ De .beer Egas schrijft nu o.m. als Vólgt! „■-'■■;■ „De overheid kiest hier;wel èen zeer Positieve weg om tot een actieve sti- aulttlng van-het visserijbedrijf te ko men.) De credietvoorzlenlng wordt niet alleen gemakkelijk gemaakt,, maar ook 'met zeer' belangrijke mogelijkhe den tot tegemoetkoming omgeven. De Nederlandse regering neemt hiermede *ëh niet onbelangrijk deel van de ri sico's voor haar rekening. Dit is een stuk actieve visserypoli- tlek, dat wij van harte, toejuichen". )Nu behoeft het, dunkt ons, toch nie mand meer te verwonderen, dat Mi nister Zijlstra bij dereplieken in de Kamer over het so da-project opmerkte «niet te hebben geweten met deze op zet In heftige botsing te zullen komen met beginselen van de heer Neder horst en zijn politieke vrienden". niet, zouden wij er aan toe wUleh voegen, als men bedenkt, dat de socialistischeminister Lieftinck des tijds, blijkbaar zonder vrees met socia listische beginselen in strijd te komen, enkele tientallen millioenen staatsgeld ia",ëen bedrijf als „Folynorm" stak. Ook- daar voor de staat, geen zeggen schap en geen winstdeling. ,;En toen was de situatie bovendien heel wat ongunstiger, wijl daar geen gevestigde solide ondernemingen, zo als bij het soda-project; een behoorlijke hedrijfsyoering garandeerden. .Toch hebben 's ministers partijgeno ten in de Kamer toen geen alarm ge slagen. "Al m*t al, naar. ons gevoelen, r*> In verklaringen, afgelegd in naam van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, en de minister van Defensie, Wilson, is gisteren te Washington medegedeeld, dat Chinese vlieg tuigen en een kanonneerboot gistermorgen vroeg Amerikaanse vlieg tuigen aangevallen hebben, die deelnamen aan de reddingsoperaties bij het eiland Hainan. Twee van de Chinese vliegtuigen werden neer geschoten, terwijl aan Amerikaanse zijde igeen verliezen geleden werden. De Amerikaanse vliegtuigen waren Douglas-skyraiders en de Chinese van het type1A7, het snelste toestel met propelleraandrijving, waarvan bekend is, dat het deel uitmaakt van de Chinese luchtmacht. Het militaire hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat de communistische kanonneerboot het vuur geopend had, dat niet door de Amerikaanse toe stellen beantwoord werd. Koog Kong r HAfNANÏMï: -wUWS JKIUNG 7SJOU- CHINEZEN SCHIETEN I BftITS VUECTUtG HEEM I t 300 Km L<1 KWE17 CHINESE 2EE: I AMimxAAHsr jaqchs 1 I rnerrtH cmin. jabots r De Amerikaanse gevechtstoestellen kwamen van twee vliegdekschepen, die Zaterdag inaar het-gebied gezonden waren om verdere reddingspogingen en het zoeken te beschermen, nadat communistische gevechtstoestellen Vrij dag een Brits passagiersvliegtuig had den neergeschoten op een vlucht van Bangkok naar Hongkong, waarbij naar thans gebleken is, tien mensen om het leven zijn gekomen. - De Amerikaanse minister van De fensie, Wilson, verklaarde later, dat het gevecht tussen Amerikaanse en Chinese vliegtuigen werdgeleverd, „bulten het'1 gebied van: twaalf mijl rondom Hainan". De korte, dramatische mededeling, die' 'alt, naam van minister-Dulies werd gedaan,, heeft opwinding - 'Verwekt' in Washington en speculaties, ontlokt over de gevolgen van" het incident. De Britse ambassadeur."in de .Ver. Staten, Sir Roger Mekins, is door on derminister Bedell Smith volledig op de hoogte gébracht van het incident. De Amerikaanse bekendmaking volgt slechts weinige urenopeen uitzending door radios-Peking van een verontschul diging der Chinese communistische regering aan het adres van Engeland wegens het omlaagschleten van het Britse passagiersvliegtuig, .waarin werd beloofd, daf .Jiet betelen van een scha devergoeding" overwogen zal worden.en dat'de Chinese regering haar spijt be tuigt over het ongelukkige incident, dat zij aan eenmisverstand toeschrijft. De Chinese regering zou de nodige maat regelen nemen in dezè zaak". Volgens de verklaring van het State Department van'gisteren, zijn de twee neergehaalde - communistische vliegtui gen naar het schijnt van'hetzelfde type als die, welke het Britse, vliegtuig aan gevallen hebben. Functionarissen van het State Depart ment verklaarden," dat de Ver. Staten een krachtig protest tegen het neer schieten van het Britse vliegtuig bij Hainan, waarbij drie Amerikaanse staatsburgers om het leven 'kwamen, aan- de communistische regering ln Peking zullen zenden door middel van de Britse, diplomatieke vertegenwoordi ger' aldaar. - - - .Het 'ministeriezal verdei' „een- .Zeer -krachtig protest", indienen -tegen -,',ait vérdere' bewijs van bruut optreden van de Chinese - communisten ett hun oor logszuchtige tussenkomst in een mens lievende reddingsoperatie, die op volle zee wordt uitgevoerd". De voorzitter van de Senaatscommis sie voor buitenlandse betrekkingen, Wiley, zei: „W(J doen nu, wat wij de den b(j" het optreden van de piraten van Tripoli. Als op de; wereldverkeers wegen piraten, in. vliegtuigen of op schepen, de internationale wetten schen den, kunnen zU verwachten neergescho ten te'worden. - De bevelhebber -van de Amerikaanse vloot in de Stille' Oceaan, admiraal (Van - onze speciale verslaggever) Tegen kwart voor elf vanmorgen spooteen tien meterhoge steekvlam uit de machinekamer van het splinler- niéuwè" Panamese schip „Alkor", dat voor revisie ligplaats had genomen aan de werkkade van de Nederlandse. Dok en Scheepsbouw Maatschappij in Am sterdam-Noord. - Het schip dat Donderdag a.s. zou ver trekken is een tanker volgeladen met olie. Op het ogenblik dat de brand uit brak waren een kleine 100 arbeiders alsmede ook enkeleleden van de be manning aan boord. Omstreeks half twaalf kwam de brandweer met groot materiaal en zette de bestrijding met volle kracht voort. Men heeft met zeer veel moeite eeri van de drie arbeiders die vermoedelijk niet tijdig.de machine kamer kon verlaten door middel van een moeilijke tocht door een luchtkoker kunnen redden, het lot van de andere mannén is nog niet bekend.Men heeft nog geen appél gunnen houden om na' te gaan of er ook nog andere arbeiders niet tijdig hebben kunnen wegkomen. De arbeider J. Douwes, die zich in de machinekamer bevond, heeft 'een ruit kapot kunnen slaan en is met verbrande handen aan de wal gekomen. Vermoe delijk bevonden de 'overige arbeiders zich op de le rotonde van de machine kamer van dit 16.000 ton metende schip, dat vorig jaar op de werf van de NDSM is gebouwd. Verschillende arbei ders waaronder monteurs,, timmer lieden en electriciens konden zich langs de kabels die het schip met de wal verbinden, in veiligheid brengen. Omstreeks 12 uur was er nog niets bekend van de gewonden. Voortdurend steeg er ook op uit de machinekamer. De brandweer hield de bakboordwand onder de machinekamer, die ernstig begon te blakeren, voordurend nat. De G.G.D. alsmede de ongevallendienst van het bedrijf waren tijdig aanwezig om hulp te bieden. De „Alkor" heeft reeds verschillende reizen gemaakt. De brand veroorzaakte op het drukke werf- complex grote belangstelling. Het per soneel stond in groepjes bijeen. Zij ver keerden nog in het ongewisse over het lof van enkele der arbeiders. De ge wonde man die wij zagen wegdragen bleek een der waohtlieden te zijn. Men hoopt de brand te kunnen beperken. Oorzaak Naar havenarbeiders verklaarden komt de oorzaak van dé brand op'het vol gende neer: v In de- machinekamer stonden vele vaten met stookolie; Door een vonk is een beetje losse olie in brand geraakt. Terwijl een van de jongens ijlings een schuimblusapparaat tevoorschijn haalde kwam de aanwezige brandwacht van de N.D.S.M. toerennen en gooide een emmer water op de toen nog 'zeer be perkte vuurhaard. Naar toen bleek gooide hij met dat water de lont in het kruit. Door de kracht van het water spatte de bran dende olie naar alle kanten weg en op hetzelfde moment sprong er een steek vlam in de machinekamer - omhoog. Meteen viel het electrisohe light uit en het duistere ruim werd gevuld met ver stikkende rook. 'De mannen zijn het voorts met elkaar eens. dat er geen paniek ontstond. Wel werd er zenuwachtig geschreeuwd, en 'renden zij alle kanten op, doch ienig en snel klommen zjj achter elkaar de trap naar de gewone uitgang óp naar de dekken. - Tot na het middaguür was nog niet bekend-of zich in de nog steeds bran dende machinekamer nog één of enkele slachtoffers bevinden. Stump, die thans in Washington ver blijft, heeft gisteren op een persconfe rentie verklaard, dat de Amerikaanse vliegers, opdracht hebben gekregen „snel te schieten". „Als een Amerikaans toestel wordt aangevallen of met ken nelijk vijandige oogmerken wordt bena derd, zal geschoten worden".. De admiraal, wiens hoofdkwartier in Pearl Harbour is, deelde voorts mede, dat zich in het gebied van Zuid-Oost- Azië vier Amerikaanse vliegdekschepen, nl. de „Philippine Sea", de „Hornet", de „Boxer" en de „Tarawa" bevinden. Zij maken een oefenreis. Desgevraagd zei hjj te geloven, dat de schepen sterk genoeg zijn om onder alle omstandigheden „voor zichzelf te zorgen". Op de vraag, of de communisten na de incidenten voorzichtiger zouden wor den. antwoordde hij: „Ik hoop het, maar Ik weet niet hoeveel moeilijkheden zij zoeken". Admiraal Stump identificeerde beide vliegdekschepen, die opdracht kregen naar de plaats, waar het Britse vlieg tuig werd neergeschoten, op te stomen, als de „Philippine Sea" en de „Hornet". Stump legde er- de nadruk op, dat de order, om onmiddellijk te reageren op een aanval, in, de Ver. Staten traditio neel is. De twee Amerikaanse „reddingsvlieg- tuigen" werden boven volle zee aange vallen door twee Chinese communis tische gevechtsvliegtuigen, waarschijn lijk van hetzelfde type ais het toestel, dat het Britse passagiersvliegtuig heeft neergeschoten", In Washington 'werd kort voor het middaguur Dulles' uitgenodigd om op het Witte Huls té. lunchen met presi dent Eisenhower, nadat al eerder Wil son, admiraal' Radford, voorzitter van de Amerikaanse stafchefs, en generaal Van Fleet de vroegere hevelhebber van het achtste leger op Korea, waren uitgenodigd. Het oorspronkelijke doel van déze lunch was bespreking van Van Fleets recente -inspectiereis-'naar hét Verre Oosten; maar gezien de uitnodiging op het laatste ogenblik1': voor Dulles, ügt het voor de hand, dat de president van plan was het gesprek over te schake len op het nleuwe.rincident. ■Republikeinse j .env democratische lei ders van het Congres: schoven de partij politiek voor het ogenblik naar-de ach tergrond en laakten eensgezind het op treden van conmiunistisch-China. Una niem -.waren -' zij'i.van mening dat de Amerikaanse vliegtuigen' zich' niet an ders hadden kunnen .verdedigen tegen de, aanval. -j*,\ 1 Gistermiddag nebbèn de .deelnemers oom de 1 Nijmeegse Vierdaagse, die heden begint, hun papieren- in ont vangst genomen. Het lid van de Indonesische Uniedele gatie, de heer Moh. Yamin, Is gister middag om 6, uur (Javatljd) in Djakar ta teruggekeerd. Aan journalisten vertelde de heer Moh. Yamin -volgens Aneta: „lk breng goed nieuws over de Haagse besprekin gen. De ontwerp-overeenkomst wacht nog slechts op de ondertekening dooi minister Sunarjo en minister Luns resp. namens president Soekarno en koningin Juliana. Het is om deze reden, dat ik persoonlijk volledig verslag kom uit brengen aan de Indonesische regering over de bereikte resultaten". De heer Moti. Yamin zei, dat de be sprekingen in Den Haag, evenals die in Colombo en Genève tot doel hadden te streven naar wereldvrede en het vermin deren van de spanningen tussen Oost en West. Op de vraag, of hij goede hoop had, dat de ondertekening spoedig zou kunnen geschieden, antwoordde de heer Moh. Yamin: „Indien ik pessimistisch gestemd was, zou ik geen besprekingen voeren". v. ..m: ■- - De heer Moh. Yamin zei; dat de da tum van zijn terugkeer afhangt van de besprekingen der regering. ;v;i In de kabinetszltting heeft mr. Moh Yamin Maandagavond, aldus Aneta, ver slag, uitgebracht over de Uniebesprekin- gen in Den Haag. Hij legde tevens de ontwerp-overeenkomst, zoalsdie-door de delegaties is opgesteld, over. Er zijn nog geen mededelingen gedaan omtrent het rapport en.de beoordeling er van.1 Vanmorgen om tien uur zal de kabinets zltting worden voortgezet. De kabinetszitting van Ma and aga vond( die drie uur duurde, werd voorafgegaan door een bespreking van twee uur-tus-; sen het hoofdbestuur van de Partai Na-j sional Indonesia en haar ministers over de ontwikkeling van de.besprekingen in Den Haag. De P.N.I, nam, in "afwach ting van Yamins rapport, nog geen be sluiten. vi' Volgens United Press wordt aahgénó-V men dat het kabinet gisteren met 'n be slissing gewacht heelt om de visie van. president Soekarno te kunnen, vernemen! Het kabinet zal de overeenkomst goed-; keuren indien Soekarno er mee instemt, zo namen waarnemers aan. United Press meldt échter dat. hoe wel 'waarnemers van mening zijn dat het kabinet geen beslissing heeft "willen nemen in afwezigheïd. van de premier,;; in Djakarta geruchten de ronde blijven doen, dat 't kabinet onvoldaan Is over enkeie aspecten van "t bereikte accoord.' Minister- Yamin zou zijn teruggeroepen om hieromtrent inlichtingen'te verstrek-' ken, 'C;,-!s,!ss&»5g?n Volgens Aneta'is het vertrek van-ml- nister Yamin geschied op verzoek. van'L de Indonesische delegatie en niet op ven-:.- zoek van het kabinet. ivv-i'...'fesifêi (Van onze correspondent) ÉS» den genoeg voor de heer Nederhorst en zijn politieke vrienden ook" bui ten de Tweede' Kamer.zich nog eens op de socialistische beginselen te dezen te bezinnen. ■- Een vliegtuig van de Air France uit Hanoi meldde vandaag, dat het bij het eiland Hainan, dat zich in communistische handen bevindt, door „niet geïdentificeerde vliegtuigen" is bedreigd. Het toestel van de Air France landde op het vliegveld Kaitak met meer dan 20 passagiers aan boord. De piloot vertelde, dat de straal vliegtuigen achter, en iets boven zijn toestel hadden gevlogen en kennelijk hun kanonnen op de staart van het passagiersvliegtuig hadden gericht. Zjj bleven ongeveer vier minuten in deze positie; aldus de piloot. Twee mannen in Russische unifor men', die Zaterdagavond door een pa trouille Oostenrijkse gendarmes, op het terrein van een bierbrouwerij bij Amstetten werden aangetroffen, heb ben de leider der patrouille, Leopold Hochgatterer, doodgeschoten. De man nen wisten te ontkomen. kant gezet zou worden, of erger", aldus de minister. De „sleutel-figuur" in het mysterie achtte Schroder in ieder geval dr. Wolf gang Wohlgemuth. „De brief door Wohlgemuth achterge laten, was waarschijnlijk bedoeld om zijn aandeel in de verdwijning van John te verhullen", aldus minister Schroder. „Voorlopig kunnen wij slechts aannemen dat Wohlgemuth John verdovende mid delen heeft toegediend". Als John vrijwillig was gegaan, zou den de Sowjets hem veel beter in West- Duitsland op zijn belangrijke post heb ben kunnen laten. De minister gaf toe, dat de conclusies slechts voorlopig zijn. De regering zet het onderzoek inmiddels voort en zal zo spoedig mogelijk een tweede verklaring afleggen. Schroder verklaarde, dat men de bij stand der Westelijke geallieerden bij het onderzoek heeft gevraagd. Op het bu reau van Jcbn zijn alle mogelijke vei ligheidsmaatregelen getroffen.De ver dwenen functionaris heeft geen papieren of dossiers meegenomen. Er is geen bevestiging ontvangen van de berichten, dat John's verdwijning is gevolgd door een reeks arrestaties in de Russische zone, aldus de minister. De vriendschap tussen John en Wohl gemuth dateert van 1942, zo deelde mi nister Schroder 'verder mede. Sinds Wohlgemuth de broer van John behan deld heeft (later terechtgesteld wegens zijn aandeel in het complot tegën Hit- Ier) waren zij zeer dikke vrienden. John was op de hoogte van Wohlge- muth's communistische ideeën, maar nam hem niet au serieux, zeide de mi nister. John had schriftelijk - een af spraak met Wohlgemuth gemaakt om hem die avond (van de verdwijning) te komen bezoeken, om te spreken over een medisch attest, dat een vriend no dig had. Op de vraag of de regering voome- einden zouden gebruiken, totdat hij mens was geweest John te 'ontslaan, waardeloos zou zijn geworden en aan de antwoordde Schroder: „Er war^p geen De Westduitse regering heeft van daag, bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken, Gerhard Schroder, bekendgemaakt, dat alle'tot nu toe be schikbare inlichtingen er op wijzen, dat de voormalige leider van de Westduitse contra-spionnagedlenst, dr. Otto John, door de communisten naar Oost-Berlijn Is gelokt. Schroder deed zijn mededelingen op een druk bezochte persconferentie te Bonn. De beschikbare inlichtingen hebben aangetoond, aldus de- minister, dat 1. John niet met enige verraderlijke bedoeling haar de Russische sector van Berlijn is gegaan. 2. Geen motief voor een eventueel overlopen naar de communisten gevon den is. 3. Daarom het geloof gewettigd is, dat John naar Oost-Berlijn is gelokt. Schroder onthulde, dat John al zijn particuliere en vertrouwelijke papieren op zijn bureau of in zijn Westberlijnse hotelkamer heeft achtergelaten. Voorts is vastgesteld, dat hij van plan was van Berlijn naar Keulen terug te vliegen en dat hij reeds zakelijke zowel als per soonlijke afspraken had gemaakt voor de eerste paar dagen na zijn terugkeer. Het enige, dat hij veranderde, was zijn vliegtuigpassage van Berlijn naar Keu len. Die verschoof hij van de 21ste naar de 22ste Juli. Op grond hiervan neemt de Westduit se. regering aan, dat John niet met ver raderlijke oogmerken naar Oost-Berlijn is gegaan. „Voor zover wij konden constateren, aldus Schroder, „bestond er geen mo tief voor John om vrijwillig naar de Russische sctor te gaan, zelfs al zou hij gedacht hebben, dat zijn betrekking in Keulen in gevaar liep. Hij zou gemak kelijk een. andere goede baan hebben kunnen vinden in West-Duitsland. Boven dien kon hij weten, dat de Russen hem enige tijd voor propagandistische doel- IN een gestage regen, maar stijlvol als steeds, is gisteravond in het Goffert- stadion te Nijmegen hét grote internationale wandelfeest der tienduizenden begonnen. De opening van deze 38ste Vierdaagse, waarvoor zeker 25.000 mensen urenlang de regen trotseerden, kreeg'sfeer en kleur door de plechtige ceremonie van het hijsen van de vlag en het spelen der volksliederen,--door het fleurige vlaggenspel en. niet het minst door hetindrukwekkende slot- défilé, dat- een' duidelijke demonstratie was van de trouw der wandelaars ytojride' Njjjnfiegse',Vierdaagser^l - - v V'.. Wandelvierdaagse, die ook gisteravond plaats vond, bestond 'üi£'ryerV regende vlaggen en glimmende paraplu's.;-Honderden; belangstellenden waren ondanks de regen naar het Beekpark gekomen om getuige., te zijn van het openingsceremoniee). - i T OEN gisteravond om 7 ubr in Nijmegen do trommels raffelden,' marcheerden de meer dan 1000 'buiten landse deelnemers (meest militairen) in stramme pas het stadion binnen, vóóraf gegaan door de fanfare der Genie. Ach-, ter hen volgde de Luchimaehtkapel mei 60 Nijmeegse banierdragers,, èen:i com pagnie van hei Instructie-Regiment der Kon. Luchtmacht en honderden wande laars uit geheel Nederland met hun vlaggen en vaandels, als vertegenwoor digingen van het grote .wandellegéf, dat vanmorgen op stap gegaan is. Het rhythmische vlaggenspel op de groene grasmat.miste ditmaal de charme van de avondzon, maar bracht des ondanks de kleumende toeschouwers op de tribunes terecht tot enthousiasme. Plechtig klonken daarop de volks liederen en rezen statig dé nationale dundoeken der deelnemende landen in de vlaggenmasten. Eerst de „Stars and Stripes" van twéé Amerikanen, toen de kleuren van Bélgië, Frankrijk, Enge land, Luxemburg en Zwitserland, maar ook het oranje-wit-blauw als hulde aan 1 Zuidafrikaan, mr, Merwet, voor wie het mooie Afrikaanse volkslied over de Goffert ruiste. 1 Eerst toen klonk het Wilhelmus voor de duizenden Nederlandse wandelaars en ging het rood-wit-blauw de mast in. En ten slotte ook het oranje-groen van de N.B.vX.O., waarbij luidkeels hét Vierdaagselied werd gezongen. Behalve deze officiële opening was er 's middags ook nog een officieuze door de traditionele dropping der Belgische parachutisten. Onder een dreigende regenlucht gons de om 3 uur de enorme Flying Boxcar C. 119 van de Belgische luchtmacht bo ven de Ooypolder, waar tienduizenden toeschouwers getuige waren van de sprongen. Nadat een verkenner, de z.g. drifter, naar beneden gekomen was, waagden in drie groepen van elk 12 man de sticks de duik in de diepte, 400 meter lager. Onder hen was niet alleen de commandant It. De Keyser, maar ook de aalmoezenier Van der Goten. Door de straffe Westenwind dreven zij ver buiten het met rode lappen gemarkeer de afwerpveld en kwamen zij terecht tegen het prikkeldraad, eh té midden van de koeien. Zonder een schrammetje kwamen al len (37) heelhuids beneden, vouwden snel hun valschermen op, verwisselden kwiek de helmen voor de rode baret en trokken toen met muziek voorop stad waarts, om daar de hulde der bevolking in ontvangst te nemen. Om 4 uur werden de deputaties der buitenlandse deelnemers officieel ten stadhuize begroet. Hier wees zowel de burgemeester Hustinx als marsleider Breunese op de onverbrekelijke verbon denheid van Nijmegen én de vierdaagse. De taptoe door de Luchtmaehtkapel disciplinaire redenen om hem te ont slaan. Maar ik heb er nimmer een ge heim van gemaakt, dat ik John niet de juiste man voor deze functie achtte". Over de z.g. radiorede van John ver klaarde Schroder; „Het scheen,zijn stem te zijn, maar men kan natuurlijk niet vaststellen of hij uit vrije wil sprak". niw»nuimminiiiini»i»anini»mmiwi:oinniimniiimiMiiiuiiii«iiiiinniiöiiw: 1 (Van onze correspondent'"J> De heer Siemensma, inwoner'y 1 van Hoorn, 'ia ■^.•Zgterdagmorgen'r vroeg gestart voor een wandeling* 1 faar Nijmegen uaar,,hy vandaagA 1 zal' deelnemen wuaiinaMiuamawnfflifHffiKjiwjmwiiMtsHBmiiuiflgttii m de avonduren op het Hein. .1944' •kreeg" niet de belangstelling, die-tjzü verdiende-,Geen' wondertoók: devregènX bleef .maar - neerdrensen enj'daardoóï was het uren vroeger d an a nders stil in -; de stad, die 'zeldzaam mooi verlicht 'en^ versierd is; Déj mensen trokken; gauw-."1: naar huis, vooral; de wandelaars, -vóór;', wie al vroeg de wekker afloopt Want1 om 4.uur vanmorgen zjjn dé éerstëni'gé-... start vóór de Betuwetocht, hopende opf'.- een beetje zomer, wat warmte én wat i zonneschijn.' (Van onze. correspondent) Verregende; vlaggen"- éri glimmende parapluies, dit was deentourage, ooi} de openingsplechtigheid derjieerstè% Apeldoornse wandelvierdaagse?- gisteravond in het Beekpark plaatst', vond. Honderden belangstellenden A waren ondanks de: regen gekomen óm jS getuige van hetopeningsceremoniéeV" te zijn, ■.-■ De voorzitter mr. W. J. Kom", beeft*.:- er ter opening van het eerste wandel- festijn van de Nederlandse Wandel-1 v sportbond op Apeldoornse. bodem op gewezen dat Apeldoorn niet alleen eén:| grote gemeente is, doch ook een 'groot"- hart heeft de vriendschap en .gastvrij- heid hebben de NVB veel goed gedaan. Tot de wandelaars zei hij: „Geheel sportminnénd Nederland lét op Ui Be schouwt deze dag niet als een experi ment, doch als het begin" van een ;tradt- v tie, waarvan ik hoop, dat zij vele jaren in deze gemeente gevestigd mag blijven')1 M Nadat loco-burgemeester J. EL de Groot onder het spelen van het Wilhel- mus door het Chr. Tamboers- én Ptl- perskorps de driekleur had gehesen, riep hij, de wandelaars namens het ge- meentebestuur een hartelijk welkom toe. Vervolgens werden de vlaggen van de bónd en de deelnemende afdelingen ghesen. Voor de kinderen werd vervol gens een ballohwedstrijd gehouden.) verband met het ongunstigeweer, het défilé voor de autoriteiten niet-d 250.000 mensen zagen toe Luitenant Geneviève de Gallsjrd Terraube, de verpleegster uit Dien?f BienPhoe, is gistermorgen in Amti'v rika aangekomen voor haar bezoek, dat zij brengt op uitnodiging van hiet Amerikaanse Congres. Het is een grote ontroering - voor mij hier te zjjn, zeide Geneviève en ik ben dankbaar voor de eer, die; president Eisenhower en het Congres van Amerika mij bewezen hebben,".: door mjj uit te nodigen naar dit- latm te komen. Ik verdien deze eer inlev:4 wantjk.héb alleen mijn plicht gedaan-v?; In_New York kreeg de verpleegster' op Broadway de traditionele i ticker^ parade, ruim 250.000 mensen fzagen);) toe. De auto van Geneviève werd?. voorafgegaan door muziékkorpsénfénLM55 .militaire eenheden. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1