3 1 Plan Nat. Gedistilleerdmuseum sconcentratie en het proces van verstedelijking ORKEST DICK DIRKSE Expositie9 die bij verwezenlijking veel interessants zal bieden m m 'tSl •SffgS Café-Restaurant «&QtlciHtci SCHIEDAM Schiedam de plaats y voor vestiging Leerlingen namen afscheid Koninklijke familie voor weekend naar Denemarken Ontploffing op de „Falco" Nieuw drama in MAASSLUIS VLAARDINGEN Nieuwe brug over de haven Burgerlijke Stand van Rotterdam Dader gepakt In provincie Zuid-Holland Studie van E.T.I. Maasland Grote brand bij Bensdorp Provinciale subsidie (f 10.000) voor „Blij-Dorp" juh tyg VRL. KRACHT Veertien afdelingen Arm gebroken Klëioe schipbrug aangevaren Vaststelling voorgevelrooilijnen goedgekeurd Burgerlijke stand van- Schiedam Prinses Irene-Ufo-school TEKKO TAKS EN HET TELEVISIES VONTUUR ,Zwalüwën" ongunstig ingedeeld Ernstig ongeval Burgerlijke stand van Vlaardingen Aan verwondingen overleden Interessant voetbaltournooi 1111 Burgemeester van ïnstanbul in Den Haag Onverwacht bezoek- van Zaroebin aan Dulles Straalvliegtuig in zee gestort Korte Vlaardingse berichten Hunter-straaïjagers voor het eerst in actie Zeer hoge bedrijfsschade Naar de twee'steden Agrarische gebieden ANTWOORD aan MOSKOU REEDS IN DE MAAK Koningin Juliana bezocht expositie te Hilversum Record-aantal deelnemers Vierdaagse «i Directie D. Reese Het interieur is geheel gerestaureerd en van een nieuwe, moderne verlichting voorzien. De TEA-ROOM EN SERRE op de Ie etage zijn eveneens opnieuw ingericht en gemoderniseerd. Iedere middag en avond, uitgezonderd Dinsdag, speelt het met de bekende violist-zanger LOÏÏJ KOOLB Termijnnoieringen Visserijberichten D® commissie voor het Natïonaafl Gedistilleermuseum, bestaande uit afge- vm de distillateursorganisaties, de Sohiedamse 'Gemeenschap 'Z''\ ^zijde gestaan door de heer C. Kramers als deskundige, heeft zoals bekend de Schiedamse gemeenteraad een principe- ?il?de K^manXursVOOr Va" M" museum in de Serestau" vraagt de gemeente irf principe haar medewerking te willen verlenen aan uitvoering yan'het ingezonden plan* Advertentie N.V. „DE BEURS VAN KOOPHANDEL" vraagt een Flinke als Assistente van liet Hoofd van de Hulshouding (afdeling Schoonmaakdienst). Leeftijd 3040 jaar. Pers, aanm. dag. Meent 110. Beursgebouw. Het doel van Me totstandkoming van een Nationaal Gedistilleerdmuseum is uiting te-géven aan de belangrijke plaats die deze industrie, in het bijzon der te/Schiedam. sedert eeuwen inneemt. Reeds meerdere bedrijfstakken zijn hierin Schiedam voorgegaan, men' denke slechts aan het'Kaasmuseum te Alk maar en het Glasmuseum te Leerdam. De stad Schiedam is van oudsher steeds verbonden geweest met gedistilleerd. Het lag dus voor de hand, dat bij het zoeken naar een vestigingsplaats voor een dergelijk museum, in de eerste plaats gedacht werd aan Schiedam. Voor vestiging in de Korenbeurs heeft de commissie plannen beraamd om te komèn tot de inrichting van een museum in de vorm van een permanente expo sitie, waarin de betekenis van deze in dustrie en haar nevenindustrieën in ver leden en heden duidelijk wordt gede monstreerd. Het door de commissie uitgewerkte In een circustent op het Prof. Lo- rentzplein :te Schiedam kwam gister middag- de 11-jarige Tineke S, wénende Prof. Lorentzpiein, bij het spelen te vallen. Zij brak haar linkerarm en werd t: door de G.G. en GJD. naar een zieken- huis overgebracht. Del kleine schipbrug, beter, bekend als het pontje, in de Noordvestgracht te Schiedam is gistermiddag 'aangevaren door de sleepboot „Pollux". Het schip liep bij het passeren van de brug uit zijnroer en ramde de dwarsliggers. Ge-; meentewerklieden zijn direct aan-; het werk1 gegaan om de schade te herstel len. i L":.'-De:-burgemeester van Schiedammaakt -■ ingevolge het bepaalde in artikel 11, 4e lid der .Woningwet bekend, dat Gedepu teerde Staten der Provincie ■■'-' Zuid-Hoi- .land'bij hun besluit van. 5 Juli 1954 No, 209 liebben goedgekeurd het besluit van de Raad d.d. 26 Maart 1954 tot vast- r stelling van. vcorgevelrooilijnen voor. de percelen grónd, kadastraal bekend Ge- meente Schiedam, Sectie I nrs. 4296 en 4342,- begrensd door de Boylestraat, ,de Hogenbanweg en. de Rotterdamsedijk. Seïorên!' 'Aimeflêe*ï£"'i''VTT'C' de Boer eii J Niët; Johannes, z v. J.v d Oosten en H E Solinger; Jan F L, z v J Veenman en ';T F-BarenU. Anna M A, d v Th -3- H - Coilignon en M. Th G Scholte; Heter,- x-v v'-'Aïde -Bie/.en A. N van -Zuiden: -Elisabeth ,E d v G Mak "en H de Haas: Johanna .M d v 'VA Heilstek en M J-Hess: Ida H W, d v'A van Breda en 'M C "Wink: Wilhelmus - J z hj'v.-.C C-P Schoof en C J. Kloosterman; Jacor I .bus, z v S WOuwens en M- G Hendriks; -.Maria,-' d v Zuiderent en M KooiJman: Johannes W. z v J de Groot en K v d Heuvel. Si; .VSr-S-'.,--rf--'"' ''-i yfe Overleden:. P de Bruin, 82 j; C M Swin- i kels, 78 j. weduwe van W H P den Brln- ker; P GJanssen, 2 dagen. project zal veertien afdelingen bevatten, waarin stapsgewijs de weg van grond stof tot gedistilleerd uitgebeeld zal wor den. De eerste afdeling laat een land bouwbedrijf zien, dat de invoer van granen uit vreemde landen voorstelt. Het transport over water van deze pro ducten wordt in de volgende afdeling weergegeven. Modellen en foto's van oude en nieuwe schepen "met Schiedam als thuishaven, cijfermateriaal én een logboek' zullen 'deze transport-expositie verluchten. Achtereenvolgens' is te zien het lossen derschepen, het opslaan van granen in de pakhuizen, (het oude zak- kendragersgilde is ook present), het werk- in de windkorenmolens, de stoom- molens en de mouterijen. De handel, hei in- en verkopen van de goederen,is ondergebracht in een uitbeelding van de Beurs uit vroeger jaren. Een complete branderij en een gist- pakhuis 'in vol bedrijf, waarin de boer als spoèlinghaler niet ontbreekt, gaan aan een tentoonstelling van de distil leerderij zélf vooraf. De gang van zaken in de distilleerderij is eveneens zo vol ledig 'mogelijk in beeld gebracht, zelfs een sleperswagen- beladen met fusten heeft' hier een plaats gekregen. -De laatste afdeling in deze groep is een boerderij met veestallen in een pol der waar het vee wordt gevoederd met spoeling.'•-. ■-■ „y .- De tuinbouwgronden In het Westland zijn- ook,-in het- tentoonstellingsplan op genomen.'"Immers deze gronden werden bewerkt met mest -van spoeling nutti gend-vee.--. Hét oude - zakkendragersgilde en de anderegilden, die in vroeger jaren nauw verwant, waren aan de distilleer derij, zijn evenmin vergeten. Heel veel 'interessante,'dingen heeft men weten te verzamelen. ■'•- Het expositieplan wordt compleet ge maakt door een vrij uitgebreide afdeling likeurenp "SfenslGtte kunnen de toekom stige .bézweifcers -zien, hoe. de distilleer- kunst: zich i'ri de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Instrumenten,- verklaringen van werkwijze, bewerkingen van" de producten maken de bezoekers enigszins wegwijs in dezejkunst. .'■"Wanneer"'de commissie;'- met behulp van de'gemeente haar plannen kan ver wezenlijken, zal Schiedam een Museum rijker zijn, dat ongetwijfeld veel vreem delingen zal trekken. Gisteravond belegden de leerlingen der hoogste klassen van de Prinses Irene Ulo-school te Schiedam een af scheidsavond voor de leraren en ou ders in de grote zaal van het Gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. Nadat de avond op de gebruikelijke wijze was geopend, richtte de heer G. H. Hoorman, hoofd der schooi, zich voor het laatst tot zijn leerlingen, die nu zij voor het Mulo-examen zijn geslaagd, de school gaan verlaten. Kjj sprak zijn verheuging uit over het feit, dat alle 34 leerlingen, waarvan er 11 opgingen voor het B-examen, dit jaar slaagden. Gaarne wilde spreker de scheidende leerlingen nog een laatste bijbelles ge ven waarboven hij zou willen plaatsen „Wees niet neutraal". Spreker werkte dit nader uit aan de hand van het Schriftwoord „Wie met Mij niet is, is tegen Mij". .Jullie worden r.u geplaatst in het volle leven, aldus spr.. en dat voilé le ven wil grotendeels niets van God we ten en het is zo moeilijk om dan te ge tuigen van wat we zelf hebben gekre gen in ons geloof in Jezus Christus, Groei echter niet op tot die volwasse nen die zo graag het derde pad bewan delen, zo netjes tussen alles door willen leven. Neutraal zijn wordt zo vaak als een ideaal gezien. Gods Woord leert ons echter dat er geen derde pad is, Jezus Christus wil dat we zullen kiezen. Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen, op uitnodiging van Koning Fre- derik en Koningin Ingrid van Denemar ken, het komend weekeinde doorbren gen op het kasteel Graasten in Jutland (Denemarken) De vier Prinsessen zullen eveneens meegaan en daardoor gelegenheid'krij gen kennis te maken met de dochters van het Deense Koningspaar, Koningin Juliana zal met twee harer dochters per trien reizen. Prins Bern hard zal zich met twee Prinsessen per vliegtuig naar Denemarken begeven. Aan boord van het 1492 brt metende m.s. „Falco" van de N.V. Vola Transport Maatschappij te Rot terdam, heeft zich gisteren in de motor een explosie voorgedaan, waar bij echter geen der opvarenden enig letsel heeft bekomen. Het schip, dat onderweg was van Londen naar Montreal, bevond zich ter hoogte van het Anticosti eiland, dat voor de ingang van de Sint- Laurensrivier ligt. De ronddrijvende „Falco" heeft nu sleepboóthulp ge vraagd, die het schip naar Quebec zal moeten brengen. Britse en Afrikaanse troepen heb ben m het afgelopen weekeinde 255 Mau-Mau-leden en aanhangers aange houden bij een overval op de nederzet- tuig Thika, 40 kilometer ten Noorden van Nairobi. r Wivp, 66-23 WWUJOS. „Want kijk eens," fantaseerde Tekko binnen verder, „u heeft zelf gezegd, dat Diederik al zijn volk met zich meegenomen heeft. Wanneer, wij nu met een klein, maar dapper troepje konden uitbreken, zouden we zeer Waarschijnlijk zonder de minste tegenstand Dlederik's 'kasteel kunnen innemen en hem dan op onze beurt eisen stellen." „Ja, ja," verzuchtte de Heer van Vianen triest. „Het klinkt allemaal heel erg mooi. Maar helaas., dit kasteel heeft geen enkele geheime uitgang. En g.», komt omdat...." Dat kan me niet echelen, Heer" viel Tekko kribbig uit. „Er moet een oplossing gevoa. den worden en gauw. We moeten letc practisch ver zinnen."- En terwijl hij met het hoofd in de hinden alles nog eens overdacht, «prak hij gebiedend: t me alleen. Heer. Ik moet denken." Jullie staan nu op een tweesprong, zo vervolgde spreker. Kies de góede Weg. Het is een moeilijke opgaaf voor ve len, maar het Woord van Jezus maakt ons leven ernstig. De toespraak werd besloten met het gezamenlijk zingen van gezang 2281, Hierna opende een der leerlingen, de heer W. Mak, het min of meer feeste lijke gedeelte van de avond. Op vlotte wijze werd een gezellig programma af gewerkt van schetsen, muziek en zang. Het nummer „Trek aan de bel" voor de onderwijzers viel zeer in de smaak Het pianospel werd verzorgd door Leny Kristalijn. Aan het einde van de avond reikte de heer Hoorman aan de schei dende-leerlingen elk nog een dagboek ,;De dag met God" als mede een school diploma uit. De heer Hoorman sloot de goed geslaagde avond. Advertentie .,'jv.a.p jij nou, dat- er nop Rotterdam mer» zijn, die niet weten, dat ze vanaf hun' eigen Heliport, binnen 3 uur in Londen kunnen zijn?" (Rotterdam Londen 3 X per dag). De Vlaardingse voetbalvereniging Zwaluwen'gaat weer eer» seizoen te- gemoet,"'waarin een 'groot aantal lastige reizen zal; moeten- worden - gemaakt en dat Aangezien het 'in-de voetbalperio de' over toet algemeen-vroeg donker wordt zal steeds bijna Zaterdagsmiddags ëen zo' vroeg- vertrek uit "Waardingen eisen,7 dat dit voor verschillende spelers weermoeilijkheden met zich gaat bren- gen. Soms'-rijst-weleens de vraag waar om .'toet - nu eigenlijk, nodig is, dat de Vlaardingers om het andere seizoen als enige vereniging van boven de rivier worden ingedeeld [in de zgn. eilanden- klasse";- "de-derde 'klasse B van-district West- II. Hierin zullen nu gaan spelen: DOTO en.-:Excelsior -uit Pernis. Good Luck (Raamsdonk): Grote Lindt (Zwijn- Zondag stak het vierjarige knaapje El K. onvoorzichtig over op het kruis punt - SchiedamsedijkJulianasingel-te "Vlaardingen. Een aanrijdende motorrij- der decd <Ue moeite om het jongetje te ontwijken., maar kon cUt niet verhinde ren.' Hét" kind wérd tegende'-grondT ge smakt en in zorgwekkende toestand met een schedelbasisfractuur naar het Alge meen Ziekenhuis vervoerd. Geboren: Teuna- Johanna Eleonora, d'-v P H Quarter en J de Groot. Maassluis: Noordviiet: Dirk. z v .J Breeman en M de Jager, VI: Chopinstraat ,48 B; Johan Rudolf, z v A Vat en J C Weeda, VI: P C Hooft- straat 19: HiUegonda, d v A Keemlnk en D Schaap, VI: Chopinstraat' 20 C: Petnis j „.s ,r j I Franciscus Johannes, z V'P C T van Gurp Hoogvliet.NSW (Numansdorp),|en A P tt Adank. VI: BUUtonlaan M: Ja- RWH (Ridderkerk), SHO- (Oud Beiier- land), SSS (Klaaswaal), WGZ (Zwijn drecht) én Zwaluwen (Vlaardingen): Ook het tweede elftal krijgt verre rei zen, dat speelt in de res.-derde klasse A tezamen 'met ARC 2 (Alphen a. d. Rijn), CSVD 2 (Delft), Jodan Boys (Gouda), Noordwijk 2, Quick Boys (Katwijk),- R.C.L, 2 (Leiderdorp), Rouw koop 2 (Voorschoten), Rijnsburgse-Boys 2. Ter Leede 2 (Sassenheim). Deze af deling wordt algemeen beschouwd als de "sterkste réserve-af deling in het Za- terdagvoetbal. ■:",- AANGIFTEN VAN 2« JULI Bevallen: W Toet-Schoordijk z, L van der Meer-de Haan d. E Groothuis-Weifring d, ~?H 'LE Bolloos-Oerlemans z, R Dekker-van der Lee d, A M C Bosman-CiUet z, A E van Essel-TapptJ Gielen z, M P Zijta-de jong? d, :'H Burgers-Joannides dJM A Tim- mennan-Jongerius z, T de Boom-van Es d. L C .Sehagen-Sies z. C J Brouwer-van Bloóis d. M A Bontenbal-Goossens z, E M A Detenaar-Suijkerbuijk d, H Vink-van der Kieft d, M Pieket-Knegt d, J' Rossen- vanderMark -z, G C .E Baljon-Kil z, J Th Berghöut-Pols z, A yen' Ryswijk-Dasse- laar d, E H van EÖk-Wortelboer d, H van Duuren-van Andel d. D F J Groenendaal- Mekke z. C H Emons-Smo! z, A M Baan- van Leeuwen d,. N Mes-van Kooij z. S P Holster-van Diepenhuüsen d. C M v Bers- Haanebrink" z, W C Haneveer-Cölllgnori z, N J Vos-Kakebeeke d. G A Schouten- Maaskant z. P Peigrom-Witte d, E C Soe- terboek-Blakenburg d. G W Post-Poot C M de Boer-van Vliet z, B den Hartog- SKet *z," A Molendijk-Versluis d, C de Graaf- y Rletveldt d, H M Bothoff-Brummer d, E Westerbaan-van- Dijk d en z, J Dedert-Nie- berg z, F van Etten-Veenstra d, J Zwijnen- burg-Abramsen z, H M Meliegers-Plug d, M ï-Weenink-van den Engel 2. P J Vijg-Hanseh- ke d.'H A M Pleters-Hurkmans d. W Brull- Donkers z. L van Drlel-Utyttenbroek z, T y Pieters-van Deventerz, E Mvan Weeren -Dahmen - d. A A^Ivens-Kevenaar z, P J Karreman-Janseh d, J'C Peperzak-van Son d, 'A A Verkerk-van Ry. d, I Felperlaan- Thiel. z. E Nleuwenhuijse-van de Ketterij d, A van Wijk-Koolj z. Overleden: J van. de Wijngaart, vrouw van A P tv c van de Geer. 45 jr; P J Klaren, man vanJ F. C Zimmerman. 79 Jr; Ch B .van Orlé, man; geh gew met P. Plat. •76 jr; M Kreft, 'vr, geh gew met M J Zand- boer.' 73 jr: I C de Gi-aaff. vrouw van G S Rutteman. 76 jr;-H Chr van Wfnssen. vr. van, A C Pols, 74 jr; J.'de Groot, man van D Dekker, 69 jr: G Valkenburg, ongehuwde vrouw, 72 Jr; M J Wilier,-', ongeh vrouw, 74 Jr; - G .M Scholten, vrouw vao Th L iDuijm.'71 Jr; L J Ansems,. man van L W van Hemen. -74 jr:- D Vermaas, man. eeh gew roet W Kalf. 72 jr; J N Lobel V H Doodeheefver, SJ Jr. Op 3 Juli deden bewoners van een pand in déEleonorastraat te Vlaardin gen aangifte van inbraak met diefstal, waarbij totaal 260.ontvreemd werd. Terwijl de bewoners met vacantie in België vertoefden was men door de achteringang binnengedrongen. Aanvankelijk ontbrak van de dader elk spoor, maar ten slotte kwamen er toch belangrijke aanwijzingen, die leid den tot de arrestatie van de Schiedam mer A. M. J, v. d. V., die Woensdag van zijn bed werd gelicht. Hij legde een volledige bekentenis af en is intussen voor de Officier van Justitie geleid en vervolgensingesloten in het. Huis wan Bewaring. Van het gestolene kon nog 225.— worden achterhaald. Het slachtoffer' van het verkeersonge val, dat Donderdagavond nabij de Hor- thensiastraat te Vlaardingen plaats vond, de heer Driessen, is in het Al gemeen Ziekenhuis te Vlaardingen aan de bekomen verwondingen overleden. Vórig jaar was in het programma van de Vacantie-weken een wedstrijd opge nomen, tussen een elftal van politie-vete- ranen en een van plaatselijke persmen sen. Die voetbalwedstrijd zou dit jaar herhaald worden, maar daarbij is het niet gebleven! Door een belangrijke uit breiding heeft men van die ene voet balwedstrijd in het nieuwe vacantie-pro- gramma een aantrekkelijk tournooi ge maakt. In dit tournooi za] ni. niet alleen door de beide bovengenoemde elftallen, maar ook dóór een elftal samengesteld uit le den van de Vlaardingse gemeenteraad en-een elftal bestaande uit Vlaardingse weleerwaarden, weledelgeleerden en weledelgestrengen, worden gespeeld. cob. z v J Hotten totv en C P Kok, VI: In- suliudeslngel62 B:Johan Frederik. z v: W den Breems en T J E Hamer, VI: Rem- órandtatraat 6: 'Maria Franeina, d v J M van Zwieten 'en J M Brederode, VI: Klap- roosstr 5 C: Marttnus, z v J M van Zwie- ten en J M Brederode,: VI: Klaproosstraat 5 C; Hendrik Gustaaf, e v G H Huljbens en W; M van Hulst, VI: Bomeostraat 90; Pleter, z v L Molenaar en P J Mostert, VI: - Stationsstraat 137; Adriaan- Johan,'z v A H van der Linden en P van Dorp, VI Vrouwensteeg 4; Jan, z van J Kalkman en G van der Borden, Markgraaflaan 95; Eli zabeth Anna, d van A Cullens en C W de Keijser, Parallelweg 112 C. Cornelia, d van M Jvan der Eende en L van Krimpen, Burg Pruissingel 11. Getrouwd: D Akihary, 21 j en W van den Berg, 21 J; X- de Bode, 25 J en J M Messe- ilnk, 21 J: A M J Verhoeven, 27 J en H M van der Melde, 21 j. Overleden: "D P A J.Driessen, oud.22 Jr, VI: Waalstraat 17; A de Jong, oud 51 jr, echtg van J C Brand, VI: Thorbeckestraat 11; E Zwartveld, oud 90 jr. wed van L van Dijk, Maassluis: Piet Helnstraat 10. B' .cn_, W' delen mede, dat de werk zaamheden voor de bouw van een ver- keersbrug over de Haven zover gevor derd zijn, dat de bovenbouw van de brug kan worden aanbesteed. Het no dige overleg met verschillende instanties heeft plaats gehad en de vereiste ver gunningen zijn verkregen. Het kan emgszms vreemd schijnen, dat de aan- bestedmg van de bovenbouw wordt ter hand genomen, voordat de onderbouw is opgedragen en met de uitvoering daar van is begonnen. Dit is bewust geschied, omdat in het bestek voor het vervaar digen, van de bovenbouw» de-mogelijk heid geopend is voor variantoplossin gen naar eigen patenten.speciaal ten aanzien van de bewegingsinrichting der brug. Deze omstandigheid/heeft tot ge volg, dat het bestek van de onderbouw met kan worden voltooid, hetgeen ech ter geen bedenkingen levert, omdat de duur voor de vervaardiging, van de bo venbouw die van de onderbouw over treft. Hoewel het gemeentebestuur in het algemeen een openbare aanbeste ding prefereert, menen B. en "W- de mad. te moeten voorstellen de vervaar diging en de .levering, van de boven- bouw ondershands op te dragen.-Het betreft hier een uitzonderlijk werk, dat slechts, een betrekkelijk gering aantal ondernemingen naar behoren tot stand kan brengen. Met het oog hierop is "aan een achttal vooraanstaande 2aken op-dit gebied -prijsopgave gevraagd. Laagste mschnjfster was de N.V. Holiandia te Krimpen aan .den IJssel met 199.645. Deze mschrijfster. niaakte gebruik van de mogelijkheid tot .het leveren van een bewegmgsinrléhtingvolgens'''eigeh'' 'diitf Jwerp. Toepassing, van dit systeem"bren- gen de_ sluitingstijd: tof eea'iialnimum terug. Bovendien" kan 'jde- diepte van'de kelder met circa 1.60 meter worden verminderd, terwijlde achterwand een vereenvoudignng kan-ondergaan, die de kosten van de onderbouw, uiteraard gun stig beïnvloedt Dit alles i: bü elkaar ge- nornen en gelet op hetfeit, dat deze N.V. ook. overigens de'laagste prijs op geeft doet het college voorstellen de vereenvoudiging kan ondergaan, die de bovenbouw voor de verkeersbrug over rr °P éhagen1 aan de N.V. Holiandia. Een agent van de Amerikaanse contra-spionnagedienst, van wie be kend was dat hij bevriend was met dr. Otto John, heeft in zijn Berljjnse woning zelfmoord gepleegd, aldus wordt vandaag vernomen. De man; een genaturaliseerde Ame rikaan met de rang van kapitein bij de coritra-spionnage dienst, werd door mede officieren afgelopen Vrijdag dodelijk gewond in zijn kwartier aan getroffen. Toen hij naar het zieken huis werd vervoerd en daar aankwam was hij reeds gestorven. Het leger heeft nog geen naam be kend gemaakt, daar het eerst de familie wil verwittigen. De geruchten, dat 3e: betrokken agent ondervraagd werd en dat hij verdacht werd van deloyalitéit, wer den vandaag vierkant ontkend door Amerikaanse autoriteiten. Een oudere officier heeft meegedeeld, dat een volledig; onderzoek aangetoond heeft dat de man boven verdenking ver heven is. Hij pleegde zelfmoord op "de dag nadat het verdwijnen van John be kend gemaakt werd. In de periode tussen ÏS'ÏO en 1950 zijn de twee grootste steden van de provincie Zuid-Holland opmerkelijk gegroeid. Het gezamenlijke aandeel vandeze steden, Rotterdam en Den Haag, in de totale' bevolking van Zuid-Holland, steeg van 38 procent tot meer dan 50 procent. Dit wordt medegedeeld in een artikel „Bevol kingsconcentratie en verstedelijking in Zuid-Holland" in het kwartaal bericht van Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland (Juli- nummer 1954). Prof. dr. Fahrettin Kerlm Gökay, burgemeester van Istanbul" cn gouver neur van de Provincie Istanbul, een van de meest vooraanstaande- Turkse ge leerden op medisch gebied, brengt van daag een bezoek aan Den Haag. Hjj bezichtigt hier het gemeenteziekenhuis aan de Zuid wal en de* nieuwe wijken Moerwjjk en Morgenstond. Vanmiddag wordt tojj door de burge meester ontvangen op het Haagsè Stad huis, daarna op het ministerie van Buitenlandse Zaken. - Prof. dr. Fahrettin Kerlm Gökay heeft de vestiging van een bedrjjf van het Unilever-concern in Turkije bevor derd" en is daarom," op-'zijn reis ioor West-Europa, in Nederland de gast vaa deze maatschappij. Bevolking. Op 1 Januari 1954 bedroeg aan.^al ingezetenen v van Maassluis '1lL,2jelen- verdeeld in 5596 mannen en 5583 vrouwen. Gedurende het eerste halfjaar van 1954 steeg hef aantai vrou- wen tot 5616 en mannen tot 5639, totaal U.zSS^ zielen. In de eerste zes maanden va" dit jaar nam de bevolking, dus toe met 43 mannen en 33 vrouwen, totaal 76 zielen. De Sowjetrussische ambassadeur in de Verenigde Staten, G. Zaroebin, heeft gisteren onverwacht een bezoek gebracht aan de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles. - Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend, dat het plot selinge bezoek van Zaroebin alleen „minder belangrijke 'lopende zaken" betrof. Dit bericht maakte een eind aan het opkomend vermoeden, dat het be zoek yan de Russische ambassadeur misschien in verband stond met een officiële stap n.a.v. het neerschieten van de twee communistische Chinese jagers door Amerikaanse vliegtuigen in de Zuidchinese zee. Het Britse ministerie van Luchtvaart heeft inmiddels meegedeeld, dat het neergestorte vliegtuig een Brits militair toestel is. Het zou een Vampire of een Sea Venom van de RAJ. zijn. Botsing. Door verkeerd toepassen van de voorrangsregel, kwamen op het kruis punt van de'Schiedamseweg.en de Schie damsedijk Zaterdag twee motorrijders met elkaar in botsing. Zowel een van dé motorrijders als diens duo-passagier liepen verwondingen op, terwijl beidé motoren beschadigd werden,,. Geld gestolen. Een fabrikant deed Za terdag aangifte van diefstal van .eèn be drag van 150.— door-een van zijn'ar beider». De dader werd gearresteerd. Hunter straaljagers, die thans in dienst^ zijn bij de R.A.F., zijn voor het eerst in actie oeweesl. Van de zijde van „R.A.F. Fighter Command" wordt met lof gesproken over de Hunters, die deelgenomen heb ben aan de grote luchtmanoeuvres bo ven Engeland, welke gehouden werden onder de naam „Exercise Dividend". Air Marshal Sir Dermot Boyle. op- êerbeveihebber van het R.A.F. Fightér ommand verklaarde naderhand op een persconferentie „De operaties, die uitge voerd werden met Hunters, zi)n een vol ledig succes geworden." Grote nederlaag van MVV '27. In de wedstryd tegen het Vlaardingse Fortune 3 Is het Maaslandse MW '27 Zaterdag avond met niet minder dan 8—0 ten on der, gegaan; bij de pauze leidden de gasten reeds met..2—0. "Na* de-pauze goed op dreef en werd aanhoudend het Fortuna-doel bestookt; zonder resul taat overigens. Toen de Vlaardingers weer m oe aanval kwamen had Maas land met veel meer in te brengen. For- tuna maakt goede kans op de uitgeloofd ae beker, die deze club ook vorig iaar J12ï,<rI;,nde 5i?"d 'uidt For&ina 3 deNederlaagsene 1954. De gasten won- nen deze ontmoeting met 20.Hier hüat de stand: Rozenburg 2 "(05)- Excelsior 3 (3—6);, VDL 37 (0—2) Geslaagd. De jheer A. v. Hemert jr. te ^a.f,s^ud slaa«de Rotterdam voor het m ,?h te 's-Gravenhage voor _ï?es^ter-diploma Kleermaker Korfbalwedstrijd. 'Voor Woensdag- ayond 28 Juli, is een vriendsohappe- ,w.ed^triJd vastgesteldtussen Maassluis 3 en het Maaslandse reser ve-twaalftal, Odo 2. De wedstrijd wordt uur gespeeld en begint te 7.15 Euterpe won le prijs. De Maasland se Muziekvereniging „Euterpe" heeft g deelgen°men aan het rfSiiUu"dt' Pumniers ten gehore ge bracht, bij het verloten van de prijzen zijnde"/ 75^1aS'anders een eerste P«js Veiling Maasland. Maandagmiddag. n-^ma a ?,t-egen bi) het begin van meuwe veilingweek ongeveer 1.— per bak van 12M kg; druiven, waarvan de aanvoer thans sterk toeneemt note- ren gemiddeld 2.per kg* dubbele Jven rond 1.20 voor de beste kwaliteit; andijvie steeg tot. ca. 30 ct. per kg. De ^noteringen luidden: Toma- IlS' ,o°,^lb' h t 600-620 (240245)B <21?>- C 590 (220, CC 430 (140). ^"^b- H. A 600—610 (240—245), B 560 TTT R A (/2,B0n\' 9F 410 <135)- Comb ÏÏL» M 39 <160>' B 410 (1S5>. c 310 (115), alles per 12% (5) kg; Netmeloe- nen, groen 01—65; rijp 54—67; Druiven Ahcante. 220; Frankenthaler 180—220 p flrnii?nr2nien 3"^° P„st' Pruimen. geel 80—150; Blauw 75—00; Ontario 75—155; Lfc" 1 9i?uêe 12?~135 PPaprika ITl P ?J frambozen 23 p-. doosje; To- 2?~3I0 P kg (B)Kroten 23—31 ?TT I' ^omkummers, groen II 10—12; J P k«- wi«e I 14—18; X in 8—9 p st; krom 8—9 p kg; Aardappelen 200-340 v kist; Sla 1 300- P 103 kr en 250-350; Andijvie n E kg: Saubonen 70—135 p k3; Dubb, bonen 100-125 p kgj Rabarblr 7—8 p kg; Selderij 230 p 100bos: Bloemkool 8—60 p st; Uien 23—29 p kg; Suikermeloenen 90—140; B 50-60 p st 5r^ïf„Sje-ni eel* *Lalf miuioen gulden schade is vannacht veroorzaakt door tan «ran^ 'm d® cacaoafdeling de, N.V. Bensdorp Cacao- en Cho- coladefabrieken te Bussum. Gisler- de Pofher"op 'zijn ge- i ron^° «en ernslïge rookont- wikkeling in de opslagkelders onder ge- genoemde atdelmg. De brandweer rukte t-nTe .>rnateriaa.1 uü ontdekte ver- schiliende vuurhaarden in de opslag- kelders en hoger gelegen afdelingen. bedrijf was gisteren met va can tie* gegaan en men had hiervan gebruik ee- .Ri^w0!11 emg^ reparaties te verrichten. 'Plj bdt lassen is vermoedelijk een vonk in, een der buiimachmes in het licht ontvlambare ^cacaopoeder gekomen }enrfo rSr dltis.saan smeulen de smeu- Vla een jacobsladder af- gevoerd, is aanraking gekomen mét rfmV'S n iu de keider. Hier bevon- den zich o.a. de zeer brandbare olie- «fe Pinda s en hazelnoten. Ernstige omnf f t°?.febl'acht aan enige builma- chmes terwyl grote hoeveelheden voor Amerika bestemde cacaoboterenchoco- ladeletters door vuur, water en rook- "fdefinZ}^n gega?-'n- De cacao- h„;f 1 mmstens enige maanden bo'^n werking z«0 en doordat een aan tal buitenlandse orders niet kan worden Vo%eL°5fis^e ^drijfschade zeer hoog de directie is een taxatie van en half millioen nog aan de lage kant. De, schade, die door de brand is te weeggebracht wordt door de verzeke ring geheel gedekt. Behalve de getrof fen machine-afdeling,waarin slechts twee arbeiders werkzaam zijn, en enige schakels die door de brand voorlopig zun geeiimineerd, zal het bédiHf na de v=naDw normaal blijven functiormeren, PeJ^®nee niemand gedu- Sehik\erWaSa?deeft de directia De negentiende eeuw was voor ge heel Europa een periode, welke door een snelle toeneming van de bevol king werd gekenmerkt. -Tussen 1800 en 1900 nam het inwonertal, van dit .werelddeel met 114 procent toe. In hetzelfde tijdvak steeg daarentegen de gehele wereldbevolking naar schat ting slechts met ruim 55.'procent. Een opvallend verschijnsel was daarbij in Europa de zeer duidelijke bevolkings concentratie in de onderscheiden hoofdsteden. In Nederland evenwel was van een dergelijke Concentratie in een stad geen sprake. De vèrspreiding van de aanwas vond over ver schillende steden plaats. Het - vraagstuk van de verstedelijking heeft daarom in Nederland niet die omvang gekregen als in andere landen. Ook de ontvolking van het platteland bleef, in tegen stelling tot b.v. Frankrijk, in Nederland een onbekend ver schijnsel. De provincie Zuid-Holland heeft in het verleden .een. sterke,, groei.-xaeege- maakt In dé-période van 1880 tot 1950 nam vooral de betekenis van de steden toe, In «1880 -woorj-de; nog'-ruim v35 pro cent van de bevolking van de provin cie in kleine gemeenten met minder De. Provinciale Staten van Zuid- Holland hebben vanmorgen Dier gaarde „Blij-Dorp" te Rotterdam een subsidie voor het jaar 1954, groot 10.000, toegestaan. De directie van Blij-Dorp had om dit bedrag ge vraagd. De toekenning geschiedde zonder I pröcenLi'n'fo^ax hoofdelijke stemming, maar de twee dan 5.000 inwoners, in 1950 nos 10 procent. De twee steden Rotterdam en Den Haag zagen hun aandeel vin 38 tot 50 procent stijgen. Het aanS kleine gemeenten nam af, en wel van 159 tot 103 waartegenover vooral' het getal van de gemeenten met een im- nertal van 5.000 tot 25.000 belanniu, steeg, namelijk van 9 tot 49. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden, dat Zuid-Holland weliswaar no? een groot aantal kleine gemeenten telt doch dat thans meer dan de helft vin de bevolking in' de steden Rotterdam en Den Haag woont en zelfs rttim èj procent in steden met meer dan-50(100 inwoners (in 1880 38 procent), In een tabelvorm wordt in het artikel van het E.T.I. een overzicht gese?(C' van de toeneming van het inwonertal van gemeenten met meer dan 25.000 in- woners. Daarbij is het inwonertal i« 1800 gesteld op 100. Voor 1950 word»n dan de volgende cijfers verkregen; Rot- ter dam 352, Den Haag 482, Lelden 220 Schiedam '290, Dordrecht 259,' Delft 225' Vlaardingen 439, Gouda 213 en Voon burg 1305, De overige gemeenten ia de provincie hebben het getal 213 en het totaal van Zuid-Holland is ten opzichte van de 100 in 1880 297. Behalve de twee grote «teden blijken alleen Voorburg en Vlaardingen een opvallende sterke groei te hebben door. gemaakt. De bijzonder snelle exspatuit van Voorburg vindt haar oorzaak voor een belangrijk deel In de woonfunctie, welke deze. plaats binnen de Haarst agglomeratie vervuld. Uit het geheel blijkt, dat de verste delijking in Zuid-Holland zich beperkte .tot Rotterdam en Den Haag met de aangrenzende woonkernen. Een andere tabel geeft de toeneming van het inwonertal van de economisch- geografische gebiedenvan de provincie Uit de cijfers blijkt, dat naast de Rotter damse en Haagse agglomeratie ook een aantal' overwegend agrarische gebieden een zeer krachtige expansie hebben door gemaakt, te weten-de Bollenstreek;- Bos- koop en het-AVestland. Midden Zuid-Hok land,.dat na'.dezcgebieden volgt,-groeide weliswaar langzamer dan Zuid-Holland als geheel," dan sneller dan de overige delen van de provincie. Deze landbouw gebieden kenmerken zich door een op vallende intensivering, van het bodem- gebruik. die een vermeerdering van de werkgelegenheid tot gevolg heeft, welke glijke tred houdt of. zelfs groter is dan in gebieden met niet-agrarische bestaans- bronnen. Dit in tegenstelling tot de andere landbouwgebieden in de provin cie, waar de bevolkingstoeneming aan- zienlijk langzamer plaats vindt. Typische exponenten van deze categorie van ge bieden zijn de Krimpenerwaard met een relatief hoog indércijfer van 168 tegen 100 in 1880 en Voorne en Putten met een bevolkingstoename van slechts'IJ - ..Aan de hand van deze analyse, 'w leden: van de S,G.P.-fractie en de heer I besluit het overzicht, is geenszins' mét W; J. van Dijnck (K.yjp.) vroegen zekerheid té- voorspellen, of het groei- aantekening, dat zij tegen waren. Volgens zeer betrouwbare bronnen zou-j den de Amerikaanse minister 'van Bul- téhiandse Zaken; .John Foster Dulles en I de Britse ambassadeur In Washington,! Sir Roger Makins, overeengekomen zijn, tempo van Zuid-Holland in de toekomst vertraagd wordt. Waarschijnlijk lijkt hel, zo wordt gezegd, dat binnen de provincie enkele verschuvingeh zullen optreden] waarbij gedacht wordt aan land- en tuin bouw en de Industriekernen. nog gisteren te beginnen aan dé opstehl "ingin onverwacht een bezoek ge- Ung van gelijkluidende antwoordnota's! bracht aan het gebouw der vereni-. op. het Russische voorstel om een con-| ging „Het Goois Soheppend Am- houderf °Ver Europese veiligheid te bacht" aan de Kerkbrink in Hilver- 7 sum," waar een zomerexpositie van Volgens deze zegslieden zouden Fran- ^ieiIW werk .der. leden wordt gehou- se deskundigen op het Amerikaanse mi- den- De Vorstin, die .reeds', .roeer- msterie van Buitenlandse Zaken "samen haar. belangstelling voor expo- komen met Britse én Amerikaanse des-I sities van deze vereniging tóónde, bU3kt,«r,volledige overeen- verbleef ruim drie kwartier op de FriSS-Hk rh«ta3n nL ^e!and H tentoonstelling, vol-gde enkele demon- Pkfg ^n t Rvsrische °vooJk Strati« en enkefle leden der Het Britse ministerie van Buitenland se Zaken wilde échter niet dé Indruk wekken, dat de deur voor een toekom stige conferentie met de Sowjët-Unie over Europa voorgoed gesloten was, maar het zou eveneens van. mening zijn, dat het Russische voorstel in zijn hui- straties en liet enkefle leden vereniging aan zich voorstellen. dige vorm volslagen öna"anva"a*rdbaVN"lt„ V°x^- de vierdaagse afstandmarsen Dit standpunt zou op het Amerikaanse Nijmegen zijn 10.313 deelnemers ministerie van Buitenlandse Zaken gro-u311 de m totaal 11.278, die hadden 4 O An -7-1- I 1 77 rf fl A L - a A. A 1A 7. M I, 1 te voldoening, gewekt hebben. Advertentie ingeschreven, gestart.- Dit betekent een record aantal. Het vorig jaar zijn 9582 deelnemers vertrokken. i?l£d?gede,eld door de firma A. Makkred, «<Iaar ln Kronen). Rotterdam. 27 Juli. Malt. Juli Sept. Nov, Jan. Gerst. Juli Sept. Nov. Jan. Vorig slot VJc. S.1C.- 27.6214 28.00 23.00 26.62% 26.90 d 26A0 25.72',4 23.85 2563 25.63 15.5-5 25.75 1X60 19.63 19.60 19J0b 19.60 1880b n yENHAGE 27 Juli. Vanjstbc- «Shteu mt zee: Sch 78—e k; 87—4;100-5: ^3—0; 246—0; 264-0; 341—17; 342—17; 402— ,ila7^38—50; 189—19; 229-1-6; 105—17: 8® 26<—40: k naar W: 7%ISO'.;?B9r-1? k. n««r huls: 32—8; 46—4; 47 i^rrJSn. vlMt! 66-7; 73—100; 6f- 2i2118—30; 223 nog 100 mifj. I 3°2-120; 326—39 last; 110-M 19 25—40 hu1: 37—40 last; 160

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2