Hard of zacht? Fantastische vuurzee in de Maasstad Historische molen o ein afgebranc Rotterdamse brandweer stond voor een verloren zaak Britse troepen zullen dë Suez-kanaalzone verlaten PEKING WIL HEEL DURE VILLA KOPEN IN GENÈVE Aankomst van de Willem Ruys Protesten over en weer inzake schietpartijen I Escorterende straaljagers en kruisende eskaders Accoord tussen Londen en Caïro Als economisch politiek centrum, remplagant voor de V.N. Missioriair-predikant ds. G. D. Kuiper optimistisch over zendingsarbeid Mistekening Mademoiselle, U bent de heldin der gehele vrije wereld" WOENSDAG 28 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2833 Weerbericht Grote overstromingen in India, Nepal en Tibet Indonesisch kabinet stelt vergadering uit Overgangstermijn van twintig maanden Lid Oostduitse Volkskamer gevlucht naar West-Berlijn Luit.-kolonel Knuist terug in Nederland Zie verder pagina 2 Communistijch-China is van planeen „bruggenhoofd" vóór handel en diplomatie in Europa te vestigen, dat zijn centrum in Genève zal krijgen. Dit is gisteren bekendgemaakt door een woordvoerder van het Zwitserse politieke departement, die bevestigde, dat China hier een consulaat gaat vestigen. K.L.M. liet extra-heffing op passagetarieven vervallen China zal handel met comm.,. landen verruimen Een uur later zonden de Chi nese. communisten een telegram terug, dat een Sunderland-vliég- boot, die zich' in het gebied be vond, ongemoeid zou worden gelaten, docb dat alle andere oor logsvliegtuigen, die aan de opé raties deel zouden gaan nemen, zouden worden beschoten zonder/?? voorafgaande waarschuwing. •- Eden zeide, dat Engeland hier tegen protesteerde als „strijdig met alle internationaal gedrag". Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen l?-,3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 V-Gravenbage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Bedactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A, KEUNING en Mr. K. VAAT HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: BUIIG EN KOUD Over het algemeen zwaar bewolkt met vry 'veel regenbuien. Krachtige tot matige Zuidwestelijke wind. Koud weer. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT DE vliegtuigincidenten boven dè Chinese Zee hébben de Ameri kanen woedend en de Engelsen be zorgd gemaakt. Dat verschil in reac tie heeft een eigenaardige achtergrond. Azië veroorzaakt tussen Amerika en Europa voortdurend verdeeldheid. De Engelsen zijn zeer voorzichtig. Zij zonden na het neerschieten van een Britse Skymaster géén vliegdek schepen uit. Het liefst hadden zij het incident verzwegen. Peking bood een ongeloofwaardig excuus aanen' minis ter Eden accepteerde het onmiddellijk. En dat de Amerikanen boven de Chi nese Zeë wèl hun tanden laten zien,- vinden de Engelsen eigenlijk gevaar lijk. Diép in hun hart geloven zij. dat de Amerikanen oorlogszuchtig zijn. Precies dezelfde gevoelens begeleid den de Geneefse conferentie, die de vrede in Indo-China herstelde. Minis ter Eden had er door zijn geduld en beleid een voornaam aandeel in. Hij, la daar ook trots op. Maar de Ameri kanen wrokten. Hun handtekening itaat niét onder die vrede. Velen hun ner beschouwen Genève als een ver raad in de trant van München. Nu Is dit laatste niet .juist. In Mün chen werden een dictator concessies gedaan, om een oorlog te vermijden, in Genève otn een oorlog te beëindi gen, hetgeen vérgefelijker is. In Genève werd een niet oneervol einde gemaakt aan een ellendige oorlog zonder uitzicht, maar waar maakte Mündhen een einde aan? Tot zover ls de vergelijking, dunkt onj, dus onbillijk. Maar er is nog iets anders. Men zou het de geest van München kunnen noemen. Dat is het 'optimisme, dat de honger van de ge suste dictator door de - toegeworpen brokken gestild zal worden. Dat Eden een bestand in Indo-China hielp sluiten, Is eén verdienste. Maar dat hij niet onmiddellijk begint, om mèt Amerika serieuze maatregelen te nemen voor de beveiliging van de rest van Azië, ja dat hij na Genève zelfs gunstige ontwikkelingen verwacht voor andere delen der wereld, bewijst, dat de geest van München hem wat te-pakken heeft. Het Kremlin voelde dat en, stelde meteen een nieuwe con ferentie over-Duitsland voor. Eden zelf heeft gezegd, dat de Indo- «hinese - oorlog beëindigd moest wor den, omdat déze dreigde uit té groeien tot een wereldoorlog. Dat is goed. Maar zouden Mólotow. en Tsjóe En. Lal niet hetzèlfdé overwogen hebben? Men kan rustig aannemen, dat die óók geen wereldoorlog wilden riskeren. En dèt 'rij die riskeerden was hun goed dui delijk gemaakt door de woorden van de Amerikaanse minister Dulles; Mis- jcfaien is het meer aan de grimmige "Dulles dan, aan de vriendelijke Eden te danken, dat de wapenen hu zwijgen. in Indo-China. - ET. Is jammer, dat men het in hel (-J Westen zo slecht eens 'is' over -d« interpretaties van de ontwikkelingen. Er is een aanzienlijk gebrek aan doel bewustheid en solidariteit.Soms schijnt het, alsof de Europese én Ame rikaanse gevoelens steeds verder uit elkaar groeien en het Westerse kamp in ontreddering raakt. Eigenlijk is dat zeer vreemd. Want zó sterk is het rode kamp werkelijk niet In Moskou heeft men zo juist een machtsgreep achter de rug (Ma- lenkow tegen Beria) en minstens nog één voor'de boeg (Ghroesjtsjew tegen. Malenkow). In de satelliet-landen heeft men de touwtjes moeten vieren wegens groeiende weerstanden ,(de Zeventiende ,juni In Oost-Duitsland). In.de Sowj et-Unie zelf werd de gehele économie herzien, omdat er. niet ge noeg melk, vlees en graan was, omdat ook daar de consument explosief werd. En China...., dat kan over dertig jaar een machtige staat zün. Maar nu moet alles er nog beginnen. Het heeft enorme interne moeilijkheden. Zes honderd millioen berooide mensen organiseren: dat is geen kleinighèid! De Chinezen kunnen wel brutaal een Britse Skymaster neerschieten, maar dat is heel wat anders dan een atoom oorlog voeren tegen Amerika. Er is iets te zeggen voor de onver biddelijke politiek der Amerikanen, die vinden, dat de wereldrevolutie nu genoeg succes gehad heeft en alleen door duidelijke en krachtige taal kan worden ingeperkt. Juist nu nergens meer oorlog wordt gevoerd, is hard beter dan zacht. - G. K. Volgens de Westberlijnse anti-com munistische inlichtingendienst „West" is Zaterdag een lid van de Oostduitse VolkskameT, Hermann Selbach, naar West-Berlijn .uitgeweken. Selbach, een liberaal democraat, die wethouder van het Oostberlijnse district Fankow is ge weest, had verklaard, dat zijn gangen voortdurend werden nagegaan door de Oostduitse Staatsveillgheidspolitie. Genoemde inlichtingendienst zei niet, of Selbach een van de twee Oostduitse volksvertegenwoordigers was. die zou den zijn uitgeweken ten einde arresta tie te voorkomen na de verdwijning van het hoofd van de Westduitse contra- spioonagedienst, dr. John, naar Oost- SerUjn. De oude historische molen aan het Oostplein te Rotterdam is vannacht onherstelbaar door brand verwoest. Tegen half vier vertoonden zich uit de vele vensters rook en niet lang daarna was een felle, onheilspellende vuur zee te zien in de top van de moien. De brandweer trachtte het brandende gevaarte zo dicht mogelijk te benaderen, maar door vele nadelige omstandig heden was het ai spoedig duidelijk, dat hier maar weinig meer te redden viel. Bijna twintig stralen werden uitgelegd en getracht werd de vuurhaard te vinden. Geen enkele poging mocht baten. De rode haan kraaide hier in alle toonaarden koning. De molen lag in de greep van de vlammen, die alles aanvraten en niets ontzagen. De enige molen in het centrum van de stade waaraan zo'n rijke historie was verbonden, was een prooi der vlammen geworden. Voor de brandweer viel het niet ge makkelijk de molen te benaderen. Het Oostplein, dat geheel is opgebroken in verband met de nieuwe aanleg daarvan, was voor de brandweerauto's vrijwel onbegaanbaar* Daarbij kwam, dat de tramrails reeds op hoger niveau zijn gebracht rondom de molen en er zat niets anders op' om van verre afstand slangen uit te leggen. Bovendien hadden de vlammen in deze nacht een sterke, trouwe vriend. Een krachtige Zuid-Wes- ter zorgde ervoor, dat het vuur meer en meer bleef aanwakkeren, zodat het ge vaar voor. instorten en neervallen van zware stukken met de minuut groter werd. Het vuur kreeg tenslotte nog een on verwachte hulp, toen de deuren van de molen moesten worden geforceerd om, zoals men ons mededeelde, de vuur-' haard te vinden. De molen werd nu ■gelijk een machtige schoorsteen, die steeds harder aantrok. Een geweldige vonkenregen ontstond en tot ver in de Met reel geraas stortten omstreeks vijf uur de.wieken van de molen, omlaag. 'Na volbrachte diensttijd op Korea zal met het KLM-l(jn.toestel uit Tokio, dat Woensdag middag omstreeks 18140 uur op Schiphol wordt verwacht.in Nederland aankomen luitenant-kolonel C. Knuist, oud-commandant van het ND.V.N. Luitenant-kolonel Knuist, heeft, zoals be kend, deze maand het commando over het Nederlandse detachement op Korea overge dragen aan zijn opvolger, luitenant-kolonel J. Raaymakers. omgeving was het fantastische schouw spel in de donkere nacht te zien. De wind joeg het vuur alle richtingen uit en weldra kwam een Tegen van sme rig roet eri as neer in de omtrek van het Oostplein. De rieten kap was vlug doorgebrand en duidelijk was merkbaar, dat er overal binnen in de molen vlam men waren ontstaan. Het hout, waaruit het binnenwerk bestond, ging onder een krakend en knetterend geluid ih vlammen op. De grote partijen graan en peulvruchten, de opgeslagen jutezakken en ander verpakkingsmateriaal werden aange tast en Umslotte ontwikkelde' zich een enorme hitte. Ongeveer een uur na het uitbreken van de brand, bleek dat de wieken vrij spel hadden ge kregen: Het was een angstaanjagend ogenblik, maar tevens een adem benemend schouwspel, toen deze be gonnen te draaien. Het vuur had er zich reeds in genesteld yen het leek alsof het' hier het afsteken van een kostbaar stuk vuurwerk gold; dé wieken draaiden vervolgens gejaagd door de wind, al sneller in het rond. De vonken vlogen de ruimte in en niemand kon op dat ogenblik be palen welke ontzettende gevolgen dit zwanengezang. van een stel oude wieken.zou ftebbén. Mét stijgende spanning vroeg mij zich af. waar het brandende gevaarte zou te recht komen. De houten omloóip van de molen had inmiddels ook vlam gevat en de algemene verwachting was, dat en de wieken en de ombouw omlaag zou den storten. Het wiekenstel bleef ten slotte hangen op de dikke stenen muur en later in de nacht vielen de stukken en brokken naar beneden. Zo ging het ook met de ombouw. Een enorme houten stutbalk was tegen zes uur nog slechts te zien. Ook deze brandde aan de uiteinden en ook hier van kon met zekerheid worden aange nomen. dat de balk met een donderend geraas zou afknappen. De brandweer lieden trokken tegen de morgen een cor don om de molen. Vele slangen waren nog uitgelegd en aan de zijde van de Goudse singel waren de mannen, nog actief bezig om erger te voorkomen. Vele honderden toeschouwers hadden zich ondanks het bar slechte weer in de nabijheid van de molen opgesteld'. Ook de burgemeester van Botterdam, mr. G. E. van Walsum en de hoofd-commissaris van politie, de heer H. M. C. A. Staal waren aanwezig. __In Noord-Oosi-India. Nepal en Tibet zijn grotc gebiedon overstroomd. Gehele dorpen zijn doos de rivieren, die tenge volge van moessonregens en het smel ten van sneeuw en ijs op de hellingen van de Himalaya sterk gezwollen zijn, meegesleurd. In Bihar staan driehonderd dorpen onder, water. De rivier de Kosi heeft zich een weg gezocht 'door de stad Soepaul. In sommige-gebieden staat het water tot de daken van de huizén. De bewoners hebben hun toevlucht op heu vels en in boomtoppen gezocht. In Assam zijn verscheidene spoor bruggen over- de Brahmapoetra bescha digd, waardoor het spoorwegverkeer is ontwricht. In Saichof, nabij de hoofd stad Sjillong.zijn vele mensen door het water geïsoleerd. In het gebied aan de Indisch-Birmaanse-grens is zware scha de aan- de oogst aangëxicht. In,Nepalig,devallei,t^raarin.de hoofd- stad-Katoandoè^Tigt, .Sinds Zondagïvaïï debuitenwereldafgesneden. Het enige vlieg veld is onbruikbaar. Groot-Britannië en Egypte hebben Dinsdag overeenstemming bereikt over.de kwestie van' de Britse basis in de zone van. het Suez-kanaal. De overeenkomst, die Dinsdagavond in Cairo is geparafeerd, maakt een einde aan 72 jaar Britse militaire bezetting. Aanvankelijk werd gedacht, dat de Chinese communisten het consulaat (Van een onzer verslaggevers) Na een verblijf van vijf jaar in Mid den-Java, een der zendingsterreinen van de Gerefromeerde Kerken, keerde vandaag met de „Willem Ruys" in Ne derland terug de missiohair-predikant ds G. D Kuiper. Hij sprak zijn blijd schap uit over dë hartelijke samenwer king op het zendingsterrein tussen de Javaanse Kerk en de Gerejormeerde Kerken. „Sinds tussen beide kerken een regionaal accoord gesloten is, ver beterde de zendingsarbeid aanzienlijk", zo zeide de predikant. „In een tijds bestek van acht jaar nam hel zielental van zestien kerken met ruim duizend toe. Deze toename geschiedde geleide lijk en wij mogen wel zeggen, dat de boodschap van het Evangelie weer klank vindt". Ds. Kuiper vertrok in 1949 uit Neder land en thans hoopt hij ongeveer acht maanden in het .land té vertoeven. Zün verlof wil hij gebruiken om lezingen te houden, want hij is optimistisch over het zendingswerk. „Wij mogen daar ginds een grote ontvankelijkheid voor ae Bijbelse boodschap vaststellen. Voor al de gemeenten zelf ontplooien grote activiteit". In talrijke dessa's zijn Bijbel kringen, waar met geestdrift gestudeerd wordt en rondreizende goeroe's mogen steeds een gewillig oor vinden. Bij de aankomst van de „Willem Ruys" werd as. Kuiper begroet door vertegenwoordigers van 'de Gerefor meerde Kerk te Delft, de heren ds. P. van Strien, ds. E. -H. Broekstra. W. Boot en T. J. Zijp, omdat zijn uitzen ding geschiedde doordeze kerk. Ds. Kuiper verrichtte zijn arbeid, vanuit Solo (Klaten). De „Willem Hu"ys" had onder de pas sagiers ook de zendingspredikanl ds.' G. J. van Reenen en een groot aantal re patriërende onderwijskrachten. Aan boord overleden Zondagmiddag overleed aan boord de 64-jarige passagier P. A. F. Hhemrev. De begrafenis van het stoffelijk over schot vond in de loop van de dag plaats op „Oud Eik en Duinen" te Den Haag. De Dienst voor Sociale Zorg moest bij aankomst van de „Willem Ruys" zorg dragen voor hef onderdak van 239 pas sagiers. Partijen beraden zich 'over rapport van Yamin De vergadering van het Indonesische kabinet, die hedenochtend zou worden gehouden, is uitgesteld tot vanavond ze ven uur (Djakartatjjd) om de regerings partijen de gelegenheid te geven zich te braden over het door minister Yamin ultgbrachte rapport over de urüebespre- kingen in Den Haag. Het staat nu reeds vast, aldus ver neemt de politieke correspondent van PA Aneta in'Djakarta, dat een aantal regeringspartijen voorstellen tot wijzi ging zal indienen op de in Den Haag be reikte ontwerp-overeenkomst- Algemeen wordt aangenomen, dat het wel moeilijk zal zijn op korte termijn een definitieve beslissing te nemen. Wel wordt aangenomen, dat de regeringspar tijen voor de kabinetszitting van heden avond gereed zuUert zijn met hun voor stellen. In politieke kringen wordt ge meend, dat de overeenkomst van minis ter Yamin de zaken :belangri}k heeft ver duidelijkte - zouden vestigen in de 20 kamers bevat tende villa Montfleyr te Versoix die tij dens de- conferentie vanGenève pre mier Tsjoe En Lai gehuisvest heeft. Maar deze villa is kennelijk niet op vallend genoeg voor de rijzende ster van China. Het is waarschijnlijk, dat, toen Tsjoe in Bern een bezoek bracht aan de Zwitserse président Rudolphe RubatteV hij formeel verzocht heeft het centrum te mogen vestigen. Geld speelt geen rol, gelijk blijkt uit het feit, dat de Chinezen villa's ge- inspecteerd hebben en te kennen heb ben gegeven, dat zij bereid zijn kolos sale pryzen te betalen. Het is bekend, dat zij voor een luxueuze villa 5 'mil lioen Zwitserse francs 4.375.000) heb ben geboden. Het nieuwe consulaat zal het centrum worden van een diplomatieke aanval op West-Euröpa. Het is waarschijnlijk, dat van hieruit de Chinese autoriteiten nau wer particulier contact met het Europese bureau van de V.N. zullen ontwikkelen en handelsvertegenwoordigers naar sleu- telpunten zullen sturen. Het fundamentele doel is een tegen hanger te vormen voor het uitblijven van een zetel voor communistisch-China in de V.N. China heeft reeds een groot centrum in Oost-Berlijn, maar woordvoerders van de Chinese delegatie hebben toege geven, dat dit niet gunstig ligt voor hun diplomatieke contacten en handelsver bindingen. Hoewel communistisch-China een lega tie in Bern heeft, gelooft men, dat een consulaat in Genève ideaal is voor Pe- kings plannen om zijn invloed in Europa uit te breiden. De%öyeEeeristemining»i"werfliPherókt4^.a-4J»htftJsutr^ MdMhandelett.jiI)eV onderhandeiingenzjjn;;üi'die'ti3dwéiiMheidenè,m8ueii.ioimerbrókèn.,!De,;'Slofc:. faze van dé besprekingen, waarbij 'de Britse* delegaöé werd -geleid- 'dóór de minister van Oorlog, Head, en de Egyptische premier Nasser,, duurde twee dagen. HET VRIJE VOLK" gaat voort d* voorstelling te wekken, dat dë :y gereglementeerde samenwerking tus sen de drie vakcentralen ls verbroken omdat het CNV en de KAB de begin selen van het NW niet zouden heb ben geëerbiedigd zoals het „reglement van samenwerking" eist Om legendevorming te voorkomen lijkt het nuttig daar nog iets van te zeggen.-- Daarbij laten we de vraag thanr onbesproken in hoeverre de KAB zb-i» achter het mandement" heeft ••ge plaatst. Van het CNV kan dit echter «er - bepaald niet worden gezegd. Uii de rede, die de heer Ruppert op de algemene vergaderingvan het CNV heeft gehouden blijkt allereerst dat het CNV zich uitdrukkelijk heeft gedistancieerd van de „sancties". Merkwaardigerwijze heeft „Het' Vrije Volk" juist dit gedeelte van de - rede van de heer Ruppert verdonkere-' maand. En in de kop boven het verslag van de rede van* de voorzitter van het CNV wekt hetzelfde blad de indruk/:.,,, dat de heer Ruppert „verder wil gaan'./? dan de bisschoppen in het mande/?// •ment"! - Dit is toch wel 'een zeer grove ver-; draaiing van de feiten. Laat het blad nu eens beginnen métiSi op dit belangrijke punt de waarheid/ -'! en niets dan de waarheid aan zijn lezers voor te setten. Het CNV heeft bij monde van: rijn voorzitter op 30 Juni jL alleen uit- gesproken dat het 't advies (en dus niet de „sancties") omgeen lid t® worden van het NVV juist' acht 1 En daaraan werd toegevoegd dat er/;- voor dit' advies naar zijn oordeel'-..;: andere en sterkere motieven rijn'dan die van de bisschoppen. In da tweede plaatsbhjkt de on/;., houdbaarheidvan de voorstelling inj- „Het Vrjje Volk" uit het feit, dat dér„ zgn. „aanval" van de heer Ruppert-,-; zich'voor éen groot" deel richtte, tegen/ „Het Vrije Volk" en de voorlichting^ die, dit blad regelmatig geeft. Is het déze critiek»;die het .blad •wat';;'? zenuwachtigheeft gemaakt? J Men zou het. wél; zeggen 'als mén de -? „Mistekening" het woord ia van'/.) „Het Vrije volk" .beziet -•1 Het blad moge achtera! proberen de schuld voor de "Vérbreking* vaa.'~db- s De voornaamste puntenvan de over eenkomst zijn: de naar raming 73.000 man Rritse troepen' zullen binnen twin tig maanden na ondertekening van het accoord Egypte verlaten (Engeland had een termijn van 24 maanden voorge steld, Egypte wilde 18 maanden). Britse troepen zullen naar de basis mogen terugkeren, als een' der Arabi sche landen, die deel uitmaken van het verdedigingsverdrag der Arabische Li ga. of Turkije wordt aangevallen. (En geland heeft de eis, dat ook bij een aanval op Perzië de bases opnieuw be zet mogen worden, laten vallen). De overeenkomst geldt voor zeven jaar. (Engeland had aanvankelijk een termijn van twintig jaar voorgesteld). De basis zal worden onderhouden door een Britse particuliere aannemingsmaat schappij, die Britse technici en Egypti sche arbeiders in dienst zal hebben. (Aanvankelijk had Engeland geëist, dat de technici voor het onderhoud mili tairen in uniform zouden zijn). Israëlische militaire deskundigen vre zen, dat de militaire machtsverhouding in het Midden-Oosten in het nadeel van Israël zal worden gewijzigd door de te rugtrekking der Britse tröepen uit de zone van het Suez-Kanaal, waar zij èen soort buffer tussen Israël en Egypte vormden. In Israëlische regeringskringen, hoopt Ook de KLM heeft-thans de heffing van 66 2/3 procent op passagetarieven laten ver vallen. Ten gevolge van de niemve regeling voor overmakingen, die in Maart van kracht werd, werden de tarieven voor vluchten van BOAC, Qantas en KLM met 66 2/3 procent last, waardoor de overtocht van Djakarta naar Amsterdam van rupiah 6,060 steeg tot r 10.000. Vorige week besloten BOAC en Qan tas deze heffing niet meer in rekening te brengen. men- op Westelijke garanties, "Waarne mers verwachtendiplomatieke stappen om te verhinderen, dat Egypte met Amerikaanse wapens wordt versterkt. De groep van veertigconservatieve je bellen" heeft Dinsdagavond na twee vergaderingen besloten tegen de Britse regering te stenïmen als, .na een verkla ring van Eden in het Lagerhuis, waar schijnlijk. Donderdag de met Egypte bereikte overeenkomst in - stemming wordt gebracht. Het schijnt, niettemin wel zeker, zo tekentAFP hierbij, aan, dat de over eenkomst een zeer grote meerderheid zal krijgen, aangezien Labour de rege ring zal steunen. De bekendmaking van het Brits-Egyp tische accoord is - met instemming door het Amerikaanse departement van Bui tenlandse Zaken en Congresleden ont vangen. Men was van oordeel, dat een gevaarlijke bron van wrijving in het Midden-Oosten was weggenomen. béw«giÏ3^:ifé;;Schrüv^|bf|sbI^^Bm^ „mistekening". - v-4 "rtf, Het NVV en niemand^andeia?heeft de. gereglementeerdesamenwerklng j-, verbroken en als „Het-Vrüè/Vólkf'// voordié daad "een) rechtvaardiging// zoekt, moet -het niet met „misteke-/ ningen" werken. ffljjm De Canadese regering is voornemens de beperkende bepalingen' inzake/de/ handel, met de Sowjetunie enhaar' satellieten te verzachten. BinnenkqrtJ: zal een regeringsbesluit worden gepu-. bliceerd, waarbij een aantal- artikelen/ wordt geschrapt--van de lijst van/; goederen, die niet aan de communis-/; tische landen mogen worden geléverd;;/ New York heeft de Franse verpleeg ster Geneviève de Galard-Terraube een warm welkom bereid. De stad toonde eer bied niet alleen voor haar, maar voor alle zusters van het slagveld en voor de Franse soldaten van Dien Bien 'Phoe. Ze was ietwat nerveus, toe zij uit het vliegtuig stapte en geconfronteerd werd met een duwende en schreeuwende menigte van 150 journalisten, filmmen sen, fotografen, radio- en televisiemensen, maar onmiddellijk nam de glimlachende zuster de situatie in handen.En het geschreeuw van „Jenny, Jenny!", dat samenging met instructies, der camera mannen voor het fotograferen, gaf haar een bijnaam die snel werd overgenomen door de menigte. Er heerste stilte toea zij zeide: „U kunt begrijpen, dat op dit ogenblik mijn gedachten uitgaan naar al diegenen die gedood werden in dat verre land, naar hen die daar nog altijd zijn, en die allen, meer dan ik, de eer verdienen welke u mij bewijst". Op de Zuidelijke punt van het eiland Manhattan, dat als de „Battery" bekend staat, vulden duizenden de trottoirs om haar eer te bewjjzen. Het applaus was niet van de lucht, toen haar stoet van 15 auto's langzaam via detraditionele route der helden naar het stadhuis reed. Hier en daar daalde een regen van ticker-tape uitde gebouwen langs de routeneer. Het regende ook wat, maar het publiek liep niet weg en de glim lach ging niet van het gelaat van de zuster. Op het stadhuis zeide burgemeester Wagner: „Mademoiselle, u bent niet alleen de heldin van Dien Bien Phoe, u bent niet alleen de heldin van Frankrijk U bent de heldin van de gehele vrije wereld". Vijf bands speelden te harer ere en de grote menigte op het plein voor het stadhuis juichte toen Wagner baar. een oorkonde wegens haar dienst aan het algemeen belang overhandigde. De affaire van de schietpartijen in de Zuidcliincse Zee ter hoogte van Hainan is thans in het stadium van elkaar kruisende protesten'en in de betrokken zone kruisende eskaders en konvooiërende vliegtuigen. 'r Communistisch-China heeft gisteren een „zeer krachtig" protest ingediend; bij de V. S., aldus een bericht van radio-Peking, dat verder meldt,'dat Tsjang Hain-Foe, de vice-minister van Buitenlandse Zaken, in eèn verklaring? ook geprotesteerd heeft tegen het binnendringen van de Chinese territoriale wateren door eenheden van de Amerikaane marine. y y-Éyii.'jM Volgens radio Peking heeft China de regering der Ver. St. gewaarschuwd „dergelüke daden van agressie" achter wege te laten, 'daar de Ver. St. anders de verantwoordelijkheid hiervoor zou den moeten dragen. China eiste ook schadeloosstelling. Eden maakte gisteren bekend, dat Engeland namens de Ver. St. bij com munistisch- China zal protesteren tegen de aanvallen van Chinese vliegtuigen op -Amerikaanse en het doden van Amerikaanse staatsburgers in het ge bied van de Chinese Zee. Tegelijkertijd zal Engeland ook zelf protesteren' tegen de communistische dreigementen te zullen schieten op reddingsvliegtuigen in de buurt van Hainan. Minister Eden verklaarde daarna, dat op 23 Juli na het neerschieten van het passagiersvliegtuig de Britse luchtmacht in Hongkong een telegram had gezon den naar het „Witte wolk" - vliegveld bij Kanton, waarin bijzonderheden wer den gegeven met betrekking tot het aantal vliegtuigen, dat aan de opspo- rings- en reddingsoperaties deelnam en de beschrijvingen van deze toestellen Het Engelse protest is hetderde?/] sinds twee communistische gevechts vliegtuigen een Brits passagiersvlieg-]# tuig neerschoten op Vrijdag j.L Tegelijkertijd maakte Eden bekend, dat officieren van de Royal Air ForcéS; in Hongkong van mening waren, dat' vier straaljagers, die gisteren werdén.' gezien in nabijheid van een toestel vait v Air France, communistische Mig's wa-:/*. ren geweest, maar dat deze straalvlieg-iS tuigen alleen het Air France-vliegtuig] schenen'te identificeren. De bemanningen van koopvaardij-in schepen en vliegtdigen van de burger-'y- luchtvaart, die te Hongkong arriveren,.-. meiden, datde Amerikaanse vloot ls begonnen met het verlenen van es-Sis; cortein de wateren langs de Chinese:'/ kust.. Zo kreeg een machine van. dé Pan American Airways, toen zij Hainan, S passeerde op ongeveer .200 km .(een); route, die de luchtvaartmaatschappi]ériS4 thans aanhouden voor alle zekerheid), gezelschap van vier Amerikaanse.'straal-/g; jagers. Om het escorte was' niet-ge-/? vraagd. De piloot van eèn- Indisch" vliégraigi%' deelde bij ;aankomstin'Hongkong;- ;'1 mede, dat hij bedreigd was door; twee zilverkleurige Amerikaanse;:strdaIjajgeis/ïS De Cathay Pacific Airways, waartoe de neergestorte - Skymarte^iri behoorde/P heeft de.diensten voorlopig gestaakt.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1