verwerpt het Bezwaren tegen garanties investeringen en voortgezet voor Offensief met 2 millioen man tegen communistisch China 1 f ACCOORD MET CAIRO OP TRIENDSÉHAPSBASIS'' Gemaskérde mannen pleegden roofoverval te Zaandam m. JOHN SPRAK WEER ;e gevangene gisteren in Limburg gearresteerd Op het strand I aan de Hoek... YAMIN VRIJDAG, NAAR NEDERLAND SiSSgH „Zij willen breuk in het Westen' Gemeentepersoneel Eden in het Lagerhuis: mlËÊIÊmmS Hevige aardschok in Zwitserland Uitval tegen Adenauer en de V. St. John naar Moskou vertrokken? Reorganisatie van Brits kabinet mm pONPERDAG 29 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2834 Weerbericht Nieuwe economische koers in Frankrijk Voorstel van Syngman Rh.ee aan Congres: n Grotewohl over politiek van Adenauwer Nachtwaker neergeslagen en geboeid Daders werden spoedig gearresteerd Ned. Antillen behandelen 5 Augustus het Statuut Aanrijding mei dodelijke afloop te Benthuizen Engeland wil Cyprus nieuwe grondwet geven y ■O O Eisenhower over incidenten in Zuidchinese Zee Onder overgrote belangstelling van de leden velen stonden bij de ingangen of zaten op de grond in de gangen heeft minister Eden gisteren in iet Lagerhuis-de nieuwe overeenkomst met Egypte over het Suezkanaalgebied, inhoudende 'ontruiming daarvan' door de Britse troepen, verdedigd. Eden zei: „Het is onze hoop, dat het nu mogelijk zal zijn onze betrekkingen met Egypte te, plaatsen op een nieuwe basis van vriendschap en begrip. De regering gelooft, dat dit ook de bedoeling van de Egyptische regering is". De overeenkomst zou bijdragen itót vermindering, van. de spanning in 'het Midden-Oosten, De regermg was er van overtuigd, dat de nieuwe overeenkomst,,. gehaseerd|op| vriendschap en begrip, „ónze essentiële* belangen in' dit gebied 'zai - beschermen in het kader der moderne instell^gen", fMimmm -.V IDE gesprekken van vandaag-aart-de- dag gaan zonder uilzondering =j teel over het tceer, over het regen- tceer in da vacantietijd. Iedereen j= verlangt naar zonneschijn en ieder- een venvachl, dat juist, als hij de S stad ^uitgetrokken is, de regenbuien H H voor minstens eert tceek wegblijven. Waar in deze Juli-maand heejt tiie- g mand, die in eigen land wilde genie ten van de vacantievrijheid, kunnen §g profiteren van tcarme zonnestralen en g zoele zomerwinden. Toch hebben S slechts weinigen de moed verloren. De foto toont het strand in Hoek g van Holland, op een van dc mid- dagen van deze tceek. Dit drietul g g trok er op uit. En alhoetvel het strand g g verlaten was, hebben zij zich weten M S te amuseren.,,. S 2l/o ton voor Triest Vluchtelingen naar Nederland Botterdam: Witte de Withstraat 80 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 nar Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 i-.ftrHYenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 895286 Schiedam: Lange -Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, $.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting-, geldig tot Vrijdagavond. KOEL WEER Veranderlijke bewolking met overdag zonnige perioden, maar ook enkele verspreid optredende buien. Matige, nu en dan vrij krachtige Weste lijke wind. Weinig, verandering in temperatuur.. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT NGELAND heeft besloten zijn E troepenmacht, gelegerd in de lone van het Suez-kanaal, terug te jrefcken. En er zal, naar in het Lager wal» is medegedeeld, geen nieuwe basis ïnji «en dergelijke omvang in het 'gabüe Oosten voorin de plaats komen. of Londen nu een conservatieve d een socialistische regering zetelt, de dbraak van bet oude Britse rijk gaat loot. Gibraltar, Suez, Singapore waren jypisdie beheersingspunten van de terkeerswegen van dat rijk. Nu het Britse rijk in'zijn'oudé voirn niet meer bestaat, bestaat Pok de noodzaak van die beheersing niet meer. Bovendien U de felle wil tot die beheersing ver dwenen. Het is begrijpelijk, dat er in Enge land mensen zijn, die het Dinsdag in Cairo geparafeerde aocoord over de entruiming van de Kanaalzone een icbande vinden. Die heimwee hebben naar de dagen van lord Cromer, een maal de machtigste man in Egypte. Maar die dagen keren niet terug. Dat is nog geen reden voor Engeland om futloos de laatste resten van de woegere macht té gaan liquideren. De tweede wereldoorlog bewees, hoe nut tig de bases van de Kanaalzone waren: bier werd Romroels Afrika Korps af geweerd. Ook in de tegenwoordige constellatie Is het van het grootste be lang om over zoveel mogelijk bases te beschikken, oude of nieuwe. Maar dan moeten het ook machtsbases zijn, geen' bedreigde enclaves, die zicfh dagelijks ie verweren hebben tegen de haat der omwonenden.- - Zo'n gehate enclave was de Suez- ten aalzone geworden. Egypte, in de loop van een kleine eeuw van een Turkse provincie een Engelsprotec toraat en van een protectoraat een zelfstandige staat geworden, voelde de aanwezigheid van Britsetroepen als een grote vernedering. Waren de Egyptenaren in 1936 nog opgetogen' mr het verdrag, waarbij deze lege ring laatstelijk geregeld werd,, de hatste'jaren hielden zij niet op- zich ér tegen te verzetten door middel van demonstraties, boycot en guerilla. Po gingen, om de thuldige regeling in te milen: tegeneen meer collectieve, vonden In Cairo geen igenade.Eén ding «jat* men daar:aouvereinitelt. Ei* hoopüOgithetiaanrder- machttktnneni nir'wh b'ëwind,'opzicht- ^éo-ZngeU'* was bleek U-deJ. Uit de «Jd. N' V-vertrekken de. Britten onvoor- waaidelijfc. -De kostbare installa ties blijvenonder bepaaldeomstan- digbeden beschikbaar, doch de echte leggenschap is voorgoed uit handen gegeven. En men' hoopt, dat mén de Egyptenaren aan zijn zijde zal krijgen door' faun vertrouwen te winnen. Daar toe zullen nog meer stappen worden gedaan. Egypte kan uitgebreide mili taire én économische hulp van de Ver- trigde'Staten verwachten. Ook aan de nodige garanties zal bet niet ont breken. Eal deze hoop la vervulling gaan? De eerste Egyptische reacties zijn gunstig. Soms zelfs lebwat grappig. Bijvoorbeeld, als men de minister van. Vóórlichting, wiens voornaamste wérkj <ot dusver was lelijke dingen over dej Engelsen te zeggen, thans hoort ver-l klaren, dat hij één van Engelands i trouwste vrienden zal worden., De tijd zal leren, of het Britse be-l klit, goed was.-In elk geval ligt het sterk in de lijm van Engelandsna- I oorlogse politiek. En er zal menigeen, in Engeland zijn, die vindt, dat de verhouding met Pakistan én India (ook vrijwillig losgelaten) nog niet zo •laeht ls. G. K. genwoordigd door de minister van Voor lichting, dr. Tobing, stelt zicb niet voor, principiële wijzigingen te doen aanbren gen in de ontwerp-overeenkomst. Zij zal zich bepalen tot suggesties inzake de re actie van enkele paragrafen -daarin. United Press meldde Woensdagavond nit Djakarta, dat het Indonesische kabinet Woensdag de ontwerp-overeenkomst tussen Indonesië en Nederland voor de opheffing van de Unie verworpen heeft. De minister van Opvoeding, Mohammed Yamin, heeft opdracht gekregen naar Den Haag terug te keren óm te trachten een heter compromis te bereiken. Minister Yamin zal Vrijdag naar Nederland terugkeren met nieuwe richtlijnen. Het besluit werd genomen na een kabinets zitting van vijf uur, die na het middernachtelijk uur gesloten werd. In een kort communiqué werd hieraan toegevoegd, dat gehoopt werd de Haagse besprekingen vóór 17 Augustus de Indonesische'Onaf hankelijkheidsdagtot een goed einde te brengen. De minister van Voorlichting, de heer Tobing, zeide na afloop van een kabinetszitting, die vijf en een half uur had geduurd, dat „de onderhandelingen zullen worden voortgezet". Het kabinet heeft de overeenkomst klaarblijkelijk verworpen, omdat re geringspartijen er bezwaar tegen had den, aldus U.F. De.verwerping betekent een nederlaag voor de: onafhankelijke Yamin, die over het algemeen wordt be schouwd alsi de Indonesische anteur van de overeenkomst. „Minister Yamin zal aan de Neder landse delegatie wensen van het- kabi net overbrengen",, zo heette het In de bekendmaking. Betrouwbare kringen zelden dat de In donesiërs alleen bezwaar maken' tegen gedeelten' van de overeenkomst, die de financiële garanties voor Nederlandse in vesteringen In Indonesië betreffen en dat minister Yamin opdracht heeft gekregen, te streven naar een betere regeling. De zitting werd gehouden tn huize van de - premier, ZQ eindigde een half unr.na middernacht. i,;;Het WM dp'bedpcUng dat-bet- Indone sische..kabinet .'gistermorgen':- bijeen zou kómen,^bcii'-dètyergWeri&^waJTÖttgé? steld -tot gisteravond, - om' ae regerings-r partijen de gelegenheid te geven zich te beraden over- het -door ministerYamin uitgebrachte rapport ©ver de Uniebe sprekingen in Den Haag. ■- Volgens Aneta. stond-het vast dat een aantal regeringspartijen voorstellen tot wijziging van: de 'in Den Haag bereikte ontwerp-overeenkomst zouden indienen- Het voornemen1 daartoeus reeds aan- van de zijde van de PNI, de adahtoel Oelama en de PSn. De woordvoerder van de SKI, dr. Dia pari, heeft verklaard optimistisch te zijn- Deze partij, die in het kabinet is verte- jVf ENDÊS-FBANCE, de Franse pre- J-*J- mier, werkt thans met grote spoed aan het tweede punt van zijn program, de economische „New Deal". Dit U ge baseerd op het vrijmaken van de han del door kunstmatige belemmeringen uit de weg te. ruimenen het op,.«en nieuwe leest schoeien van. de industrie. De 40-urige werkweek blijft onaange tast. Er komt geen wijziging in de koers van de franc. De regering zal credieten verstrekken aan die firma's welke haar productivi teit vergroten'en haar installaties mo derniseren. Door de beëindiging van de oorlog in Indochina zal Amerika minder dollars ter beschikking van Frankrijk stellen. De ontstane dollarkloof zal gedeeltelijk overbrugd worden door bepaalde grond stoffen in plaats van in het dollar- of sterlinggebied, bij de Russen te kopen. De voortvarende premier zal. bijzon dere volmachten moeten rvagen aan de Nationale Vergadering en men verwacht dat hij die verstrekkende bevoegdheden zal krijgen. De Zuidkoreaanse 78-jarige presi- vrede in de wereld- niet- op een half- dent Rhee heeft- gisteren voorgesteld communistische en.. Jjalf-democratische dat ëen Aziatisch leger van meer dan 2"mlIUoen msm, ood^steuod door-Ahte- rikaanse kanonnen, vliegtuigen en schepen een aanval op communistisch- China zal'doen.' In een redevoering voor een ge meenschappelijke zitting van beide huizen van het Amerikaanse Congres zei de vurige Koreaanse leiden „Laten wij ons herinneren, dat de wijze hersteld kan vf-érden, iv-Een ,'-belangrijk".-besluit '-is nunodig •otn-^dë<;;vfijh'eidttéiritiftzië'-'veilig te astel len^ want dat zaF automatisch het we reldprobleem- ''van de', communisten- in Europa, Afirika en "Amerika regelen", Rheevertelde het Congres,dat de kern vande Sowjet-strategie is de Amerikanen in .een doodslaap te sus sen ..door over vrede te praten, totdat de Sowjei-TJnie voldoende.. H-bommen en intercontinentale bommenwerpers heeft om de vliegvelden en productie centra van de V. St. door een onver hoedse aanval te vermorzelen' President Eisenhower heeft gisteren verklaard, dat de Chinese communis tische aanvaüeA op Amerikaanse en Britse vliegtuigen deel uitmaken van het communistische plan een breuk tussen de Westelijke geallieerden te veroorzaken. Hij zei voorts, dat Amerika van plan is zijn rechten te verdedigen. Amerika was niet vechtlustig .jegens de Chinese communisten, maar stelt zich voor zijn rechten te verdedigen. De Zuidkoreaanse president, Syngman Rhee wordt hartelijk vertcelkomd door president Eisenhoiver bij zijn aankomst op White House, terwijl zijn echtge note en dc echtgenote van president Eisenhower toezien. De gemeenten en met name de kleine gemeenten hebben te kampen met een ernstig personeelstekort. De personeelsvoorziening,zo lezen we in „De Gemeentestem' baart do besturen der kleine gemeenten- grote zorg. De oorzaak moet worden gezocht In een onvoldoende salarisregeling, alt gevolg waarvan vele goede, vakbe kwame ambtenaren de kleine secre tarieën verlaten, terwijl men er steedi minder in slaagt voor de opéngevallei plaatsen geschoolde krachten tot zich te trekken. Bij rondschrijven van 3 December 1953 beloofde de minister, van Bin nenlandse Zaken' reeds, te doèn na gaan' welke voorzieningen bier nodig, sijn. Maar nog rieeds schijnt men „op hoog niveau" deze zaak te bespreken. Het is, naar ons gevoelen, van het grootste belang, zowel voor de bétrokken ambtenaren als voor het bestuur der gemeenten, dat er op korte termijn nu 1 iets gebeurt! „Adenauer is het ongeluk voor het Dnitse volk", aldus heeft de Oostduitse premier Otto Grotewohl, Woensdag in een toespraak voor de OostberlUnse radio gezegd. De Bondskanselier zou zo onbarmhar tig aan de kaak moeten worden gesteld, dat nog meer van zijnaanhangers dan thans met hein' zouden breken. De be palingen van de verdragen tussen West- DuitaLand ën de geallieerden waren on verenigbaar met de Duitse souvereiniteit: Het Duitse volkwerd hierdoor nog meer dan tot nu toe 'het geval was, aan de.bezettende mogendheden- overgele verd.- - ■••ri-.r^rs w>De''Oostduitse- Premier-zei ook.- dat het verbod"." van de;-communistische -„Vrije DuitseJeugd"'- in West-Duitsiand "er op gericht--was alle tegenstanders van de E-D.G. 'te. treffen en uit.i te schakelen. Deze. maatregel maakte deel-uit van de veldtocht van Adenauer .tegen alle. de mocratische krachten.-De Bondskanselier wilde elke vrije democratische beweging in West-Duiteland onderdrukken;- even als Hitler had gedaan. Het - zou hem echter als Hitier - vergaan, aldus,. Grote wohl.-"--" V' (Vairi onze correspondent) Onstreeks half 12 Dinsdagavond werd Wopt op de deur. vau het wachtlokaal JjnYao Gend en Loos te Zaandam. De *yj»rige waker P. de Ruyter opende, vermoedend, de deur om door 2 jtektekerde mannen met een 'gummi- «soppeineergeslagen te worden. De **ker werd met een touw om zijn Polsen geboeid.en in ©en der vertrekken ®P één stoei neergezet.' Inmiddels hadden jk twee aanvallers die een ..doek voor f"n. gezicht hadden gebonden en met aandschoenen werkten een telefoon- weriel met een hamer stuk - geslagen en ander toestel zonder meer van de muur getrokken. Het doel van de overval was kennelijk De behandeling van het: Statuut in dé Staten yah de Nederlandse Antil len is bepaald op vyf Augustus, zulks op verzoek van de democraten, die .oyer deze materie alsnog 'vragen aan dé Landsrêgërihg willen steil en.;.Aah- vankelijk yvas de openbare behande- "ilmg van het Statuut bepaald op 29 Juli. de brandkast waarvan de inhoud on geveer 20 mille bedroeg. Toen de sleutel niet te vinden bleek werd met een aan wezige koevoet de aanval op de brand kast ingezet. Zonder enig resultaat overigens. Inmiddels was de waker tot bewustzijn gekomen. Onder bedreiging met een revolver later bleek dit een alarmpistool te zijn' geweest werd de man gedwongen zich rustig te houden. De handelingen van de gemaskerden kon hij echter rustig volgen. Toen bleek dat men dej brandkast niet kon open- krijgen bliezen de mannen de aftocht. Eerst ontdeed men de bewaker echter van zijn boeien en beval hem de deur te sluiten als zü weg waren. Achteruit lopend verwijderden zij zich om. zodra zij buiten waren hardlopender vandodr te gaan. De hevig geschrokken bewaker waarschuwde onmiddellijk het nog aan wezige stationspersoneei. dat de politie alarmeerde. De waker meende een der aanvallers, ondanks zijn vermomming te herkennen als loodsknecht van Van Gend en Loos. De recherche spoedde zich naar het aangeduide adres in de binnenstad van Zaandam. Het adres bleek juist te zijn want toen de politie binnen kwam waren de gebroeders H. J. \V. en A, W. (22 en 27 jaar) net bezig de maskers e.d. te verbergen. Op het politiebureau bekende het tweetal de overval te hebben gepleegd. De heren hadden reeds* plannen klaar voor een volgende overval. Een der broers had schulden en door middel van deze over val moest het geld er komen. Een jonger broertje van 18 jaar, de ouders waren die nacht afwezig en wisten nergens van, had - ook mee gewild, maar dit mocht niet van zijn -beide - broers. Vrijdag wordt het- tweetal voor de officier van Justitie in Haarlem geleid. g Een regen-vacantie komt ook niet ieder jaar voor! Vanmorgen kort voor 6 uur werd in Zwitserland een hevige aardschok ge voeld. Er is niet onmiddellijk schade ge meld. Het seismologisch observatorium in Neuchatel rapporteerde dat de naald van het instrument, dat de sChok re gistreerde 18 cm was uitgeslagen. Het centrum van de aardschok zou zijn in' 'Zuid-Zwitserlandv bij Sion. De schok werd tot in Zurich waargenomen. Dr. Otto John alibans zó werd de spreker aangekondigd de vroegere chef van de Westduitse veiligheidsdienst, heeft gisteren in een tweede uit zending over de Oostdulisc radio verklaard, dat hij „de stem van zijn geweten" volgde en naar Oost-Beriyn -was uitgeweken, omdat kanselier Adenauer en dé Verenigde Staten-Duitsland naar-een oorlog leiden, Evenals in zijn eerste uitzending van Vrijdag JL kon niet worden vastge steld, of John onder druk stond, John beschuldigde Adenauer, er van Duitsland eenzijdig aan de Ameri kaanse poUtiek te verbinden, Duitsland te remilltarlseren en het nazisme te .doen herleven.: John zeioe: „Het is niet méér vol doende waarschuwingen te geven, wij moeten handelend optreden. Daarom heb ik afgelopen Vrijdag aaangedron- gen op een gezamenlijke Duitse actie (voor eenheid). Ik heb de stem van mijn geweten gevolgd en ik ben-er van overtuigd, dat ik juist heb gehandeld Opmerkelijk in deze tweede uiteen- ding Was 'de aanval op Adenauer, Deze aanval wérd gedaan in typisch-commu- nistische bewoordingen. De toon m ae eerste uitzending was gematigd. Toen werd Adenauer niet bij naam genoemd ën werd, behalve een verwijzing naar de groei van het nazidom, alleen aan gedrongen, op eenheid. John zeide in deze tweede uitzending, dat hij sprak om de „leugens te ont kennen, die over hem in de Westduitse pers zijn gepubliceerd, sinds hij oo_20 Juli naar Oost-Duitsland uitweek. Hij herhaalde zijn verklaring van afgse- lopen Vrijdag, dat hij zich naar,_ Oost- Duitsland had begeven om „actief op te treden voor de Duitse eenheid John zeide, dat „de koude oorlog" Duitsland voorgoed dreigde te splitsen en dat „een warme oorlog" Duitsland dreigde te vernietigen. „Het is met voldoende om nog meer waarschuwin gen te geven. Daarom ben ik een actie begonnen voor eenheid", aldus John, die verder zeide. het beneden zijn waardigheid te achten, om commen taar te leveren op de verklaringen in West-Duitsland, waarin zijn ver dwijning wordt toegeschreven aan „lage motieven". Hij zeide: „Als zelfs een ervaren en geëerd staatsman als dr. Bruening het nodig oordeelde te wijzen.-op de ge varen, die ons bedreigen, dan moeten seren, dat de federale regering de verkeerde weg gaat". - Eden verklaarde voorts, dat door de nieuwe defensie-overeenkomst met Egyp te de „essentiële.voorwaarden" voor de handhaving van de vrede in het Midden oosten niet aangetast, worden. Eden maakte verder een andere over? eenkomst, bekend, met Saoédi-Arabic, bedoeld om de stabiliteit in de' Midden oosten'-tè herstellen. :Deze betreft het ge schil over het bezit van de oase-van Boe- reiini tusen' Saoedi-Arabië en. het .sulta naat ;van: Muskaat. De joase, een - groep van acht dorpen, zal ontruimd worden door de troepen van Saoedi-Arabië.Ook de orider1'Britse, officieren staande mili tairen uit Oman, die de oase belegeren, zullen teruggetrokken worden. Het ge schil tussen' de sjeiks zal aan:internatio nale arbitrage worden voorgelegd.-, - Eén' woordvoerder van de regering heeft laten weten/ dat Londen -van plan is Cypres Britse eilandvesting-- in *t Oosten van de Middellandse Zee, waarop Griekenland aanspraken laat geiden niet te laten schieten. Lord Munster, de onderminister van Koloniën verklaarde in het'Hogerhuis, dat de regering beslo ten heeft een nieuwe grondwet voor de koloniën voor te bereiden, welke de eilandbewoners een stap nader zal bren gen tot volledig zelfbestuur. Hij zegde ook een programma voor economische ontwikkeling toe. - - Terwijl Eden. sprak zat premier Churchill acht jaar oud toen; Groot- Volgens hét te Hamburg verschijnende boulevardblad „Bild". is; dr. Otto John. Dinsdagochtend jl. met een speciaal Rus sisch militair vliegtuig: uit Oost-Berlijn naar Moskou vertrokken. Het blad had deze vlucht reeds Dinsdag aangekondigd. Volgens „Bild" was de verklaring van John, welke Woensdagavond door -de Oost-Duitse radio werd uitgezonden, dan ook van tevoren op: een band opgenomen. Eind Augustus zullen 108 vluchtelin gen uit de kampen voor ontheemden in Triest naar Nederland vertrekken. Deze voorlopige vestiging in Nederland is mogelijk gemaakt door een actie van de VPRO. Het betrefthier 35 tbc-pa- tiënten en 65 familieleden van deze patiënten. De radio-oproep van de VPRO is een „root succes geweest. In plaats van •een ton voor Triest" is wel 2% ton door het Nederlandse publiek bijeen gebracht. Ds. Van Nieuwenhuyzen, die het radio-programma heeft georgani seerd, is reeds in Triest aangekomen om de overbrenging van de refugé's naar Nederland te regelen. De zieke vluchtelingen zullen in sa natoria worden ondergebracht, hun fa milieleden in pensions, zo dicht moge lijk by -die sanatoria. De familieleden, die kunnen werken, zullen dat mogen, doen. Als de patiënten volledig hersteld zijn, zullen ziS in ..Nederland mogen blijven of emigreren naar andere lan den. De Rijkspolitie uit - Schaesberg heeft gisteren de tweede ontsnapte gevangene uit de Strafgevangenis, te Rotterdam aangehouden. Het was de 27-jarige W F. M. Vorige week, in de nacht van Donder dag op Vrijdag, was hij tezamen met dc 30-jarige havenarbeider L.K. van in Rotterdam-Zuid, M. had dé wijk ge- Z. ontvlucht. Diezelfde middag werd Van Z. reeds aangehouden bij kennissen nomen naar Limburg, waar hij ,bij fa milie was ondergedoken. De Rijkspolitie was er van op de hoogte, dat de uitbreker meerdere ma len in het verleden een bezoek had ge- In een tijdelijke kabinetsreorganisatie, welke er op wijst, dat hij het voor nemen koestert ais minister-president aan te blijven, heeft Winston Churchill twee zijner kabinetsministers vervangen. Alan Lennox-Boyd, de: 49-jaar oude minister van Verkeer en Burgerlucht vaart, werd in het kabinet opgenomen als minister van Koloniën. Hij is de opvolger van Oliver Lyttelton, die om persoonlijke redenen ontslag genomen Ook de 54-jarige minister van Staat bir het -ministerie van Handel, Derek Heathcoat Amory, is in het kabinet op genomen. Hü volgt Sir'-Thomas Dugdale op als minister van Landbouw. - John Boyd, financieel- secretaris bü het ministerie van Financiën, .volgt Lermox-Boyd op als minister van Ver keer. bracht aan familie in Schaesberg. Voortdurend hield men dan ook een oog-' je in het zeil. Het duurde enkele dagen, voordat de zekerheid verkregen kon worden, dat M. zich inderdaad in de bewuste wo ning ophield. Gisteravond achtte de Rijkspolitie ae tijd gekomen, in te grijpen. De buurt, waar de woning stond, werd op een tac tische'wijze afgezet en enkele leden van de Rijkspolitie vervoegden zich aan het huis. Het plan was dusdanig opgezet, 'dat vrijwel de zekerheid bestond, dat M, thuis zou zijn, dan wel op weg was naar dat huis. Het geluk wilde, dat de inbreker -juist kwam aanwandelen, toen de politieman nen op de bel drukten. Heel goed be greep de inbreker dat het om hem te doen .was en bij trachtte dadelijk- zich uit de voeten, te maken. Via een tuin snelde hij de straat op, maar daar liep hij'* in de armen van een polltie-man. Hij gaf zich tenslotte geheel vrijwil lig over; Hij is gisteravond nog overge bracht naar het Huis van Bewaring te Maastricht. Vandaag zou M. op trans port gesteld worden naar Rotterdam. De heer -J. J. M. van Well uit Zoeter- meer reed gisteren (Woensdag) morgen met rijn bromfiets op het rijwielpad langs de Gemeneweg tussen de Drie sprong in de Kogeveen en Hazerswoude- dorp. De heer Van Well zwenkte de weg op en werd,.- prompt, daarop door een auto gegrepen.- v Het slachtoffer - schijnt op 'slag te zijn gedood. Brittannlë voor het. eerst "géheel Egypte bezette stil: naast Churchill, hééft ais'; jonge officier- ge- diend onder generaalKitchener -iri de. Soedan. Hij- sprak sléchts 'een keerrttj-, deus dé dikwijls scherpe -woordenwisse lingen. Dat was toen ae leider.van: La-' b o ur.-oud-pr emier Attlee, .bhèin .Awldeprikl-gaf/dooriér/aanyteiher ren, 'dat.;liy -heftige -'.taali?gél)riiikt-3; toen,, de Labour-regèring:. ih. - M4ffj'Jiad; voorgesteld Egyptéte. ontruimeh.fAttlee: •vroeg Churchill, of bij instemde mét dè nieuwe - overeenkomst.- De- Britse leider antwoordde krachtig: „Ik ben overtuigd,! dat-het absoluut noodzakelijk is." Graaf Munster,,ide Britse, onder-minis-:; ter van Koloniën, heeft in het Hogerhuis medegedeeld, dat Engeland besloten beeft, in de naaste toekomst.een gewij zigde grondwet voor l'de kolonie Cyprus in te voeren, die voorziet in een nieuwe Wetgevende Vergadering, bestaande uit officiële en .benoemde, leden —.tezamen een meerderheid vormend ,en:gekozen leden. Ook kunnen krachtens de- -nieuwe grondwet enkele niet-officiële leden van. de Wetgevende Vergadering in .de"be? stuursraad benoemdwarden om -de .,iei- ding van departementen, op zich .te ne» men. De nieuwe grondwet is nog niet in-bij-V zonderheden uitgewerkt.: De Griekse minister van Buitenlandse Zaken. Stephanopoelos, verklaarde Woens--. dagavond, dat de voorgestelde nieuwe grondwet minder liberaal en minder democratisch.is dan de grondwet die ia* 1948 werd aangeboden. Er wordt niet gesproken over zelfbe schikkingsrecht' voor het volk van Cy prus en daarom blijft het plan van de -. Griekse regering - om op22 'Augustus een beroep te doen op de ver. Naties,'onge- r wijzigd, aidus de minister. V:-" gzfYs Minister Lyttelton verklaarde Woens--? dagavond in het Lagerhuis, dat- de rege ring er „geen ogenblik aan dénkt"/. Cy prus aan Griekenland af te staan. President Dwight D. Eisenhower zou vandaag, de „Medal of Freedom" uitreiken aan Geneviève de Galard, de „Engel van ,Dien Bien Phoe". - De uitreiking zal om 17.45 uur NecL Ujd plaatsvinden op het Witte -Huis.-- wmm Toen koningin Elizabeth van. Engeland de paardenrennen van Goodwood' bezocht-deed een plotselinge rukwind ook in Engeland blijkt de zomer op reces te xfjn deze grappige situatie ontstaan. Zowel - de koningin- voorgrond rechtsals haar drie hof dames deden een snelle greep naar hour hoedjes; die '.met- een vrolijk zwierhel luchtruim wilden kiezen! c Alleen do heer op de foto 'bleef onverstoorbaar in zijn - programma^ lezen alsof de vrind op zijn ^chapeattni' geen invloed had.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1