..1\ II-BOM-F.KI Vi HET VERSTANDIGSTE BESLUIT": m Staart van de Vierdaagse bal; in Groesbeeb gelegd.!2 zon Vijftig Hongaartjes met vacantie in ons land Marktordenend o Labour onthield zich van stemmipg „dakpannen" a# BEKING WILDE PROTEST DER V.S. ZELFS NIET -AANNEMEN Britse nota had.gunstig onthaal Yietmiiili blijft aanvallen Nieuw stadium? Einde der kikvorsmannen en Zuidwesters? m VRIJDAG 30 JULI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2835 Weerbericht Senaat tegen toelating Veel Rood China tot V.N. nnMini Koningin Juliana naar Salzburg In de Utrechtse stationsivachtkamer Yamin naar Nederland vertrokken Vliegtuig neergestort bij onthulling Attlee berispt Vrijheidsmedaille voor Geneviève wmtêi Aan de V.N. E.D.G.-conferentie in Augustus In Israëlische nederzetting „RENATE LEONHART Bouwput nog niet te water Spieren^f|; mis; ül Pastóór-ffiüm ■fï Luitenant-vlieger Ov verlaatna sdn gesldggde'j race de cockpit van in toestel. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'n-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks: V. Directie: C. A. KEUNING en Mr.'K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond. MINDER WIND Veranderlijke bewolking ,en bijna overal droog. weer. Overwegend matige Westelijke wind.Weinige verandering in temperatuur. ''-Lj'vyj'jff O -C- Hoofdredacteur: IIr. J. A. H. J. S. BBUlNS SLOT - 'iM as» nIJ de voorbereiding en tots tand je koming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie komt telkens hei begrip marktordening ter sprake. In de Tweede Kamer werd by de behan deling der wetten topinstelling van de diverse productschappen door een lid van de Kamerv aan de minister van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zelfs gevraagd of Z.E. een. paar .voor beelden zou kunnen noemen van marktordening. De minister verwees voor het antwoord op deze vraag naar de minister van Landbouw,en .deze op zijn beurt weer naar de minister vaD Economische Zaken! Ook deze laatste minister heeft bij die gelegenheid het stilzwijgen be waard. -v Kennelijk hebben de minister van Economische Zaken eh de staatssecre taris, naar aanleiding van enige in het Voorlopig .Verslag op de Midden- standsnota gestelde vragen, in een bij lage van de Memorie van Antwoord, de gelegenheid aangegrepen om een opsomming te geven van dé verschil lende soorten marktordenende maat regelen, die op agrarisch en aanver want gebied Worden genomen. In de genoemde bijlage is iet bégrip marktordening breed V opgevat Zo worden ook genoemd: de Ruilvérkave- lingswet, de Hcrverkavelingswet- Waicheren, de HerverkavelingsweL Noodgetoieden, het Pachtbesiuit 1941; ta de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden. Voorts de thans nog van kracht zijnde Landbouw- crisiswet 1933, die ten doel heeft de eoonomisoh verantwoorde landbouw bedrijven in stand te houden; het Voédselvoorzieningsbesluit,dat ten. doel heeft een behoorlijke voedsel voorziening van mens en dier,- vooral in tijd'van schaarste, te waéiborgén; het Organisatiebesluit Voedselvoor ziening 1941 en het hieruit allengs .V; ontstaan zelfstandig ordenend op treden door de (ihoofd-) bedrijfschap pen voor de voedselvoorziening. Ook krachtens andere wetten wordt soms ordenend of sanerend opgetre- den. Gewezen wordt bij wijze van voorbeeld 'op- het Paa'rdenbesluit 1941 Héngsthouderij, waarbij een 'zekere ordening op het gebied van* dè ^paardenfokkerijwordt mogelijk: jt8-: 'En' ten slótte volgt in 'de bijlage. eeiT opsomming van de autonome verorde ningen der (lioofd-)bedrijfschappen. Deze hebben betrekking op teeltrege- llngen, erkennlngsreglementeh,' ver gunningen, inrichtingseisen, vesti gingseisen' ene. Voor een. deel hebben déze bétrekking op de agrarisdbe han del en industrie. Welgeteld worden niet minder dan 88 verordeningen vermeld, terwijl de uitvoeringsbeslui ten achterwege zijn 'gelaten. :'t" MEN behoeft dus niet te zoeken naar voorfieeldèn :op net gebied van marktordening opagrarisch ge bied. Er is reden om onder de indruk te komen van het bestaan van. een'zo groot aantal regelingen op het terrein van de marktordening. -.Er ,is aanlei ding om zioh de vraag te stellen of dit georden nu wel allemaal nodig is.- -; Nu kunnen wij dit niet ..voor elke verordening, stuk voor stuk, beoorde len. En'dan 'past'Voorzichtigheid. T.e Vaak nog wordt',- cok' ia onze kring, maar op opperviakklge wijze gecon cludeerd dat we nu weer in een vrij normale tijd leven'en dat'de'ovèrheid de ondernemers'hun vrijheid behoort terug te geven. Zo eenvoudig .liggen de zaken echter niet.Nog.onlangs hoorden wij uit de-mond van een twee tal knappe economen de waarschuwing om voorzichtig te zijn met het gebruik van de .woorden abnormale, en nor male economische toestanden. En.wij - sluiten ons bij deze waarschuwing gaarne aan. De mogelijkheid dat vraag 'en aanbod voor de belangrijkste agra- rische producten zo ongeveer in evenwicht rijn, zonder ingrijpen van overheid of publiekrechtelijk georga niseerd' bedrijfsleven, is uitermate gé- ring. Dat heeft de ontwikkeling vanaf 1929 tot nu toe ons; in de agrarische sector' wel getoond. In dé overgrote meerderheid van. de .gevallen gaat hét -niet zonder, énige regeling. En hoezeer' er ook. bezwaren kleven aan elke regeling Óp het terrein van de marktordening, wij mogen wel dankbaar zijn dat, door gestage arbeid van de leiders in, politiek, en maat schappelijk opzicht, het inzicht bij de regering is ontwaakt; dat hiér' voor overheid, en georganiseerd bedrijfs leven een taak ligt. Dé ingewikkeldheid van de econo mische, vraagstukken, waarvoor wij ila de tweede wereldoorlog geplaatst zijn. maken bepaalde regelingen noodzake lijk. Met name de bevolkingsdruk ten Plattclande en de afhankelijkheid van rie buitenlandse^ markt dringen vaak tot interne ordening. Ais het moet is het. beter twintig varkens te mesten met winst door regeling, dan dertig varkens met verlies, zonder regeling. Ook rijn overheid en bedrijfsleven thans, toegerust met wetenschappelijke voorlichting en ervaring, beter dan voorheen in staat om dé conjunctuur golven het hoofd te bieden. Natuurlijk geloven wij niet in een almachtige overheid, maar wel is de overheid ook «P dit terrein er ons ten goede. - Gezien het bovenstaande zijn we dan ook zulke sterke voorstanders van de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 'Jff&ai nodig en waar mogelijk' verkie- Caito Minister-president Winston Chnrchlll heeft gisteren," ondanks rebellie .in eigen gelederen, met een grote meerderheid de goedkeuring van het Lagerhuis verkregen voor riJn'historische beslnit om de Britse troepen uit de zóne van het Suez-kanaal terug te trekken. Het Huis steunde Churchills politiek in deze met 257 tegen 26 stemmen, nadat het een. verklaring van de regering aangehoord had,*>waarin gezegd werd, dat de kostbare basis aan het Suez-kanaal door de mogelijkheid van waterstof- bombardementen verouderd was. De 79-jarige premier had het leven van zijn regering op het spel gezet met een motie, waarin hU goedkeuring vroeg voor de Dinsdag geparafeerde overeenkomst met Egypte, volgens welke de 80.000 Britse soldaten in de basis in 20 maanden tijds teruggetrokken zullen worden. De Labour-party heeft-zich officieel van de. stemming onthouden, maar vijf afgevaardigden stoorden zich niet aan dit besluit en stemden voor de premief. Door zich van de stemming te ont houden' hebben de Labourafgevaardig- den;-die.er sinds lang bij Churchill op aangedrongen hebben Egypte te verla ten, een kans laten voorbijgaan om -de regering te wippen. Dat was mogelijk geweest, door met de 26 conservatieve rebellen .onder lei ding van kapitein Charles Waterhouse tegen te stemmen. Uit de eindsuitslag van de, stemming bleek, dat. ruim de helft van de afge vaardigden zich van de stemming ont houden had. Het debat werd ingeleid door een verdediging van het met Caïro gesloten accoorddoor de minister van Oorlog, Anthony 'Hêad, die deze week namens Groot-Britannie de overeenkomst met Egypte over het Suez-kanaal tekende, heeft gisteren in het Lagerhuis het de bat geopend over een regeringsmotie, waarin goedkeuring wordt gevraagd van het besluit om de Britse troepen, uit Egypte terug-te trekken. HU verklaarde, dat de kans op toe komstige grootscheepse militaire cam pagnes te land in het Midden-Oosten aanzienlijk is verkleind door de water stofbom. Wij kunnen niet anders ver wachten, zo zei hij, dan dat in een toe komstige oorlog atoomwapens tegen Groot-Britannië zullen worden gebruikt, waardoor de'mogelijkheid om in Enge land troepen in groten getale te organi seren. uit te rusten, op te leiden en naar overzeese gebieden te zenden beperkt zal zijn. Deze overwegingen gelden ook voor Kusland. Door de huidige toestand in-';, het Midden-Oosten zal de. basis in Egypte meer. verwijderd komen te liggen/van het gebied, waar wij, ;dn geval van een nieuwe oorlog, hoogst waarschijnlijk zullen strijden. De Britse strijdkrachten zijn teaveel verspreid en te. zwaarbelast eh er- zijn geen strategische reserves. Deze reser ves kunnen in Engeland slechtsgevormd worden door ruim twee divisies; Uit de achtte minister Head het volmaakt on- Kanaalzone vrij te maken. Overigens mogelijk de basis vati het Suezkanaal door burgers in 'stand* te laten houden. Samenvattend komtj het er op. neer, aldus Head, dat wij met een kléinere basis kunnen volstaan en 'moeten:; stre ven naar betere samenwerking i'.'.iriet Egypte en naar strategische reserves. Churchill werd in het debat betrok ken, toen dé Labour-afgevaardigrté- Pa get hem beschuldigdebedekt; de rebel len van zijn eigen partij te steunen. De~ premier repliceerder ;.;Dat - is een absolute onwaarheid?" De premier zei de loop der gebeur tenissen m',-Egypte te betreuren, maar begrip ,.te hebben voor „de geweldige Veranderingen, welke plaatsgevonden hebben in de gehele strategischepo sitie van de wereld, waardoor de ge dachten, welke tot een jaar geleden goed gefundeerd en goed tegen elkaar afgewogen waren, volkomen verouderd zijn. - r- De leider van Labour, oud-prémier Attlee zei, dat zijn partij het eens. was met de evacuatie, maar. hij .berispte Churchill en zijn aanhangers vcoóhun aanvallen op ?zijn socialistische regering, toen deze een soortgelijke - overeen komst voorgesteld had: j Nada* deze na zijn scherpe critiek was gaan ritten, stonden Labourafge- vaardigden op en riepen: „Treed af. treed af", tegen de bejaarde. Chürchill. die het geroep gelaten over zich,;heen liet gaan. - a Dat het aari hét front in Vietnam en Laos nog verre van rustig is, bewijst wel een bekendmaking van het Franse opperbevel, dat geregelde troepen en guerilla's der Vietminh aanvallen heb ben gedaan op posten, die door de Fran se Unie-strijdkrachten bezet worden ge houden, terwijl zij tevens raids uitvoer den tegen dorpen in Midden- en Zuid- Vietnam en'in Laos. In de afgelopen 24 uur hebben Franse piloten 14 operationele vluchten ónder- •i Hel zonnetje, dat al geruime lijd rtiel te zien teas, kwam gisteren plotseling te voorschijn. De badgasten profiteer den hiervan, waarbij zij zich tegen de wind beschermden door dé strand stoelen in een halve cirkel -op le stellen. nomen van te zamen 252 vlieguren ter ondersteuning van de Franse Uniestrijd krachten. Een woordvoerder van de Franse le gerleiding sprak over een „vrij leven dige gevechtsactiviteit" aan verspreide fronten. E ontwerp-overeenkomst in zake de opheffing van de Nederlands- Indonesische Unie is tegen de ver- wachting in Zaterdag niet getekend. Hoewel vrij zeker is. dat dé Indo nesische delegatie tevreden was met l de ter conferentie bereikte resultaten, heeft Djakarta roet in het, eten ge- gooid. Het kan geen kwaad er nog eens aan te herinneren, dat de wens om tot opheffing van de Unie te komen niet van Den Haag, doch. van Djakar ta is uitgegaan. Dat Djakarta niet alle gekoesterde wensen in vervulling zou zien gaan, was van te voren duidelijk.. Nieuw- Guinea kon geen punt van discussie uitmaken. En hoewél Nederland bereid "was aan de opheffing der Unie mede té werken, moest het voor ieder ook dui delijk zijn, dat van Nederlandse, zijde garanties zouden worden verlangd tér beveiliging van de Nederlandse be- langen in Indonesië na de opheffing der Unie. Op dit.punt nu schijnt Djakarta' onder invloed van welke krachten kan men slechts gissen tot minder be-: reid dan ter conferentie-was overeen-' gekomen".: - Of de onderhandelingen hiermee in. een geheel nieuw stadium komen, moet worden afgewacht. Djakarta heeft niet zo heel veel tijd, wil het met de 17e Augustus de Onafhankelijkheidsdag en de ver kiezingen in zicht, president Soekarr,<i in staat stellen het Indonesische Vólk de opheffing der Unla als „geschenk" aan te bieden. - '5® ï'-S, Nrim^cöinihnnlsUschi^'jaiéra^Ói»' Britse en""AmeHlmaMe.- Wegtuigin' hoogte" yin het élland'i^lnan van de hand" gewezen'heeft 'dóór' zelfs te weigeren deze in óverweging:;,te'nemén;.:ja; zelfs aan ie nemen. Dè Britse zaakgelastigde; die'met het overhandigen van de'nota's was belast, heeft gemeld, dat h|j heeft getracht de nota's te bezorgen, doch dat Chinese functionarissen weigerden ze ixi ontvangst te nemen. Waarnemers- zien in de wijze van verwerping een opzettelijke belediging, althans, een zeer krasse verwerpiiv. Normaal wordt een nota aangenomen, ook al. verwerpt de ontvangende regering de inhoud er van. ;V.r'i*' %\%i' Een woordvoeder te Washington, verklaarde, dat'- de .Britse zaakge lastigde ,het'Amerikaanse .protest voorlas, aan onderminister: Tsjan Han- Foe ?en hef daarna overhandigde, dórii^dat later op de .avond een Jid van dé Chinese stafje aide-mémoire met het protest', terugbracht, ^zeggen de, da»t de zaakgelastigde' ^-.vergeten had deze mee ;té nemen., .■--De woordvoerder voegde aan zijn uiteenzettirfg' toé: De Senaat heeft zich gisteren met 91 tegen o stemmen "uitgesproken "tegen gelegd in - het wetsontwerp- tort }hulpver- lening aan het buitenland. De Kamer van Afgevaardigden heeft in dit wetsontwerp een amendement op genomen, waarin er bij de president op .aangedrongen wordt het congres een uiteenzetting te geven over eventuele stappen.in de buitenlandse politiek bij toelating van China tot de V.N. _.T' dë wind boïde het grotesk op! - Sp| Er waren, weinig paraplu's, web Ivééi Zuidwéstérs, y.-er .Een spitsvondige "marebeerdér. ZJOEWEL één zonnige middag nog geen zomer maakt, fioopt het nolhar-1 dènde „voetvolk van Nijmegen" vurig, dat hét visioen der oor-1 stemming week niet Ook niet ,;bij -'ité? -ëgen.warmers, dampende erwtensoep en koek-en-zoopjes, welke laatste tussenlgrootvaders, van wie er velen dé'drup- „Aliles wat op het'ogenblik over de .kwestie-gezegd kan worden, is, daf.de Ver. Staten het -hierbij: niet zullen:., laten":?Hij wilde echter niet. uitweiden over mogelijke verdere Amerikaanse actie. Het State Department heeft mede gedeeld; dat hef officiële nieuws van de Chinese weigering ontvangen is van' de Britse regéring.vwelke .de nota's hééft laten" overhandigen. Aan de mededeling werd toegevoegd: „Het zal'hierbij niet blijvenV," 'In het diplomatieke verkeer geldt hét terugzenden .van één protest als een uitgesproken krachtige verwer- pirfg- Radlo-Peiping deelde gisteren mee, dat de twee Britse protestnota's welke "Woensdag op het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd zijn, een gunstig onthaal gekregen hebben. CommunLstisch-China hééft het secretariaat-generaal van de Ver. Naties in New York telegrafisch een „krachtig protest"tegen het neer schieten van twee "vliegtuigen door Amerikaanse toestellen bij Hainan gezorfden, met het verzoek afschrif ten van .het protest te zenden aan alle V.N.-leden, aldus een bericht van het persbureau Nieuw-China. Thans varen 9 Amerikaanse vlieg dekschepen op de Stille Oceaan en 7 opde Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Immers, het feest op waridelvoeten is hard en zwaar. Bij dè regendruppels Hebben zich vele tranen 'gevoegd van hen, die moesten uitvallen, ook al had de grote specialist van het dakpannen-systeem, dr. Avenariusde'uit gebreidste maatregelen genomen om de duizenden grote en kleine blaren van een dakpan van pleisterwerk te voorzien. Cisteren is het ,niet voorgekomen, dat zorgzame Nijmegenaren de kachel opporden en. verkleumde zwoegers naar binnen noodden om zich te warmen, alvorens de elementen opnieuw te trotseren. Gisteren, op de dag van Groesbeek, heeft de zon enkele nren geschenen over Klekberg en Jansberg, over heel dat bekoorlijke heuvelland met zijn dorpjes, waar geen besje achter het spinnewiel was gebleven, waar het onde dorp der bezembinders het langgerekte Groesbeek weer de - in vasie der snelvoetigen heeft beleefd. Er waren er negentig minder dan gisteren,-men is gezakt tot onder de tien duizend. In het prille morgenuur togen 9968 wandelaars pp weg en reeds na vijf kilometer 'meldden zich de tranen in de ogen- de eerstén, die de hulde aan de Achillespees niet langer konden brengen.... In dat kille morgenuur moeten velen verlangend hebben uitgezien naar heerlijke cokes- en houtvuurtjes op de kruispunten van de binnenwegen. Men liep toen nog met, het water in de schoenen en dro ge, sokken geleken tot de zeer bege renswaardige geschenken van dit onder maanse te behoren. Het was het heir der vermomde fi guren. dat wij iangs de historische Molenhoek zagen voorbijtrekken. De kikvorsmannen, de kikvorsvrouwen, het rubber, hét plastic was op mars, .r Volgens een mededeling van de persdienstvan de Salzburger Fest- spiele zal Koningin Juliana in de tweede helft van Augustus een be zoek aar. Salzburg brengen. Een tweede prominente gast zal de Britse minister van Buitenlandse Za ken Anthony Eden zijn, die zijn zo- mervacantie in de omgeving van Salzburg zal doorbrengen. zén wij regeling door bedrijfsgenoten boven gedetailleerde overheidsbe moeiing. Ook al zal het bedrijfsleven nooit de regelende en toezichthoudende taak op economisch gebied van "de overheid geheel kunnen overnemen! itiv W. RIP Het eerste transport Hongaarse vluch telingenkinderen. daUonder auspiciën van het Centraal Bureau voor Informatie en Advies ten dienste van de Diaconieën der Gereformeerde Kerken gedurende een periode van zes weken in Neder landse pleeggezinnen zal worden onder gebracht, arriveerde gistermorgen om tien minuten over halflwaalf op het drukke station Utrecht CB. Nog wat verwonderd en verlegen in deze voor hen zo vreemde omgeving keken de ruim vijftig Hongaartjes om zich heen, maar zij werden door de leidsters van het transport reeds spoedig op hun gemak gesteld. Even later zaten Laszlo Fustos, Gabriela Jakobfalvy, Kata- lin Jokutty. Janos Markos en Radisslavka Djokitsa, en hoe ze verder mogen heten, in de roezige drukte van de wachtkamer van het station achter een glas heerlijk frisse limonade, dat de kellners rond brachten voor hun kleine buitenlandse gasten. De kinderen zagen er wel vermoeid, maar niet ondervoed uit. Zij komen uit opvangcentra in Duitsland, waar het kampleven hun uiteraard niet de gele genheid biedt tot de vooral voor deze kinderen zo nodige ontspanning. Ten einde deze vacantiemogelijkheden te bevorderen,heeft het Centraal Bu reau ten dienset van de Diaconieën der Gereformeerde Kerken de hand aan de ploeg geslagen. Het resultaat was. dat in eenminimum van tijd talrijke Gerefor meerde en andere kerkelijke gezinnen hun huizen'wijd open hebben gezet om deze kinderen-op-te nemen en-hun-op deze manier 'een mooie vacantie te bie den. Via de diverse kerkbodes werden op wekkingen geschreven met als resultaat, dat de aanvragen om een Hongaars vluchtelingetje in huis te nemen, bin nenstroomden. De heer A. Hofman, directeur van het Centraal Bureau, is over deze mede werking zeer te spreken. Ik had niet durven denkeu. dat alles zo vlug van stapel zou lopen, zei hij, terwijl hij druk bezig was om in gezelschap van een der leidsters de kinderen op hun gemak te stellen. Deze eerste groep zal worden ondergebracht in gezinnen te Bussum, Wormer en Wormerveer. Het vanmiddag binnengekomen transport is het eerste van in totaal drie transporten. De volgende twee zullen in de komende weken in Nederland arriveren. We spraken nog even met de kleine Frans Pawlika, een guitige jongen, die met een paar stralende ogen al die drukte om zich heen zat op ie nemen. Hij zei bij het afscheid nemen van zijn moeder, die deze wekenhaar jongen zal moeten missen, wel even le hebben gehuild. Maar de treint ais had alles góed- gemaakt en de mensen zijn hier erg vriendelijk, zei hij. terwijl, hij van zijn limonade proefde die gul werd rondge diend. - BURGEMEESTER VAN WONSERADEEL Met ingang van 29 dezer is benoemd tot burgemeester van Wonseradeel de heer A. Oosterhof, thans secretaris van die gemeente. Aankomst te Utrecht vari een groep Hongaarse kinderen, die hun vacantie bij pleegouders te Bussum en Worm er- veer zullen doorbrengen Minister Yamin is Vrijdagochtend per K.L.M.-vliegtuig uit Djakarta naar Nederland vertrokken. Van officiële Indonesische zijde werd verklaard, dat het verschil van mening over het protocol niet alleen gaat over de financieel-èconomische betrekkingen, doch ook over -de zaak van arbitrage. Mocht een der par tijen in gebreke blijven de overeen komsten na te komen, dan zou vol gens het protocol de hulp van der den moeten worden, ingeroepen. De Indonesische regering staat op het standpunt, dat deze hulp eerst dan moet worden verzocht als onomstote lijk vaststaat, dat men niet langs' de weg der onderhandelingen tot over eenstemming kan komen. De arbi trage-commissie zou moeten bestaan uit één Nederlander, é'n Indonesiër en drie anderen, welke door beide rege ringen zouden moeten worden aan gewezen. In welingelichte kringen 1 is gezegd, dat de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken der zes landen die het E.D.G.-verdrag hebben getekend, begin Augustus in Brussel, zal worden gehouden. De datum is nog niet vast gesteld. Donderdag zijn in de Israëlische neder zetting Maagan, dertien personen om hel leven gekomen en 25 gewond toen een burgervliegluig neerstortte op een ge bouw, waarin een gedenkteken voor Pa rachutisten in de Tweede Wereldoorlog zou worden onthuld. De Israëlische premier. Mosje Sjaret, die de plechtigheid bijwoonde werd vol gens de eerste berichten niet gewond. Het vliegtuig stortte neer korte tijd voordat de premier de herdenkingsbij eenkomst zou openen. De bijeenkomst werd afgelast en de premier hield in eigen persoon toezicht op de reddingswerkzaamheden. Met het gedenkteken wordt eer bewe zen aan de Palestijnse Jood Peretz Gold stein, die als Britse parachutist achter de Duitse linies werd neergelaten. Hij werd gevangen genomen en ter dood gebracht wegens spionnage. Het vliegtuig, een Pipercup, stortte neer, toen de piloot rondcirkelde om een boodschap van president Ben Zwi neer te laten. ZAANDAM. Het zit de bouwers aan de bouwput, van waaruit binnenkort op de Noordzee een aanval zal worden ge daan op het goud van de „Renate Leon- hsrt", ook niet mee met het weer. De werkzaamheden worden hierdoor danig gestagneerd. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om het onderstuk van-de bouwput, wel ke door de firma Hoogeveen aan de G. Bolkade in gereedheid wordt gebracht. Woensdag te water te laten. Dit onderstuk, dat ongeveer, 150 ton weegt, is nl. op twee dekschuiten in ge reedheid gebracht. - Met behulp van enige bokken zal dit gedeelte in het water worden gebracht, waarna met de werkzaamheden aan de bovenbouw kan worden begonnen. allengs;: wat minder belangstelling;, ge?' nieten. En 'dat vinden we éen gezond; verschijnsel. i - |g§ jquti .Verscheid ené óudelVherèn.';;: vertèldenitV;. dat ze niet'de beroemde:ppavaie-en-iw-f! die zijn om. geen onverdiende hulde .-ia ontvangst fe hemen. 'x.fjiX'r.rf'f-Ji'rjfê ■„Hoe- gaat het?"- riep men in Groès- i'i.A' beek.-. „We gaan vooruit" óf „Niet zó als gisteren" - 'luidden .de -'humóristisciiéï®# commentaren..-" De vroege herfst "heeft de sfeer riüet. kunnen schaden, wel' dé spieren en'dè- voetzool. - Wij spraken met dé Apél- doornse huisarts dr. Th. Dasbach, soos-: chef van de Medische Dienst. -ïTi*- „Het vochtige weer maakt de spië4 ren - stijf. Eigenlijk behoort - Iedere; wandelaar: na-zijn tocht in een warm bad te - stappen en dan onder dé f wol: te kruipen. Maar wie doet dat -v Humor.Daar is hetverb aal :.vanV_„,i,yM de verdoolde dwaas.-". Een !U"wand3aa&Sj-w dieom één uur binnenljwamöp":dë;S;j tweede dag én zijn pension niet. mééry.t; kon vinden. Ia het late avonduur:'asri-';iy veerde hijten - einde r.rra'adftop'Sfret^l!® politiebureau, waar zijn zorgen :reeds-->':; lekend waren, TVIon bracht hem in ;eeU'-:;; lolitiejeep naar zijn kosthuis. ::Dó;:'manj?«i?| lehoefde de derde dag niet meer- te lopen, omdat hij dat traject al >zwer- vend had afgelegd, op zoek maar - zijn. huis... <V Het is traditie van' 'dè Nijmeegse Vierdaagse, dat de pastoor van Groés~ beek gastheer is. Gastheer- voor dè pennevoerders, die even willen uit^', rusten van het bedrijvig voetenwerkpééM dat zij urenlang aanschouwen en- ge-K zamenlijk bijeen zitten in de gróter pastorie, die aan de route ligt. Pastoor^ Pijhenborgheen groot sportliefhebèi' ber, spreekt dan over'sport, onde genot van een goed glas en een-zwarè-ï sigaar. De gehele Nederlandse pers krijgt'*. een schouderklop vanhem en del: wens mee: Tot het volgende jaar. 'f0. 0 Zie verder pagina 3 %ï5: --1,-i-1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1