Gegund monor: Uitbreker werkte overladen programma af Weersvooruitzichten voor het weekeinde niet ongunstig Noodzakelijke samenwerking Vierdaagse-leger weer uit elkaar Bijna 14 miUipen voor opvoering productiviteit 1ENDÈS-FRANGE WIL TUNESIË MEER ZELFBESTUUR GEVEN Ned. handelsmissie naar China TWAALFDE JAARGANG No. 2836 ZATERDAG 31 JULI-1954 Weerbericht OVERWEGEND DROOG. Hertog van Edinburgh in Canada REGERING VRAAGT: Nederlander in Oostenrijk verongelukt ADENAUER NAAR V. ST. Eind Augustus Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 10 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro '424867 Redactie: Tel. 111S92 v Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon' 67882 Abonnementsprijs 52 cent oer week. 2.26 oer maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent! Verschijnt dagelijks. Weersverwachting,/ geldig tot Zondagavond: Overwegenddroog met veranderlijke bewolking./ Weinig verandering /in temperatuur. Matige of zwakke wind in hoofdzaak tussen West en Zuid. Directie: O. A. KEUNDS'G en Mr. X. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. .J. S. BRUINS SLOT ÏN Saafb rite-ken is dezer dagen een conferentie gehouden van de „Union, internationale des" jeu nes Dé- moerates Chrétiens" (internationale' organisatie van jonge Christen-Demo craten). Deze organisatie kan, worden gezien; als te liggen in het verlengde van de „Nouvelles Equipes Internationales" (Unie van Christen-Democraten); waarin op Europees niveau de protes tants-christelijke en rooms-katholiékë partijen zich presenteren. In eerstgenoemde organisatie Werken al wei de ARJOS en de KVP-jongereu samen, maar de CH-jongeren ontbre ken nog op het appèl. Het is een nog wat onwennige situa tie, zo schreef ons één hunner, maar ook wij zien deze scmenwerking als een- stuk noodzakelijkheid.* Het is daarom te hopen, dat de tijd niet ver meer is, dat ook de CHJG zich zal aansluiten, teneinde. en nu cite-' ren wij de briefschrijver opnieuw „een werkelijk positieve bijdrage >t«~ leveren tot deze vorm van samenwer-- king binnen 'het kader van Christen--/ Democraten," -Br is de moeite'waard een enkele Ti opmerking ten beste.te geven over dit verlangen naar het alléén- recht op die naam socialisme. Uit propagandistisch oogpunt 1* deze naam met onbelangrijk en niet onvoordelig: Er is" een ethisch pathos aan verbonden. Geleidelijk aan kwam er een mórele pretentie in die naam té liggen. Dan stelt men het socialisme tégenover het kapitalisme en de' men- sen/wórdeh beleefd uitgenodigd: hun 1 keus maar-te malven. Kapitalisme r dat is het samenraapsel van alles, wat de ellende van hét* proletariaat heeft teweeggebracht; het is;het stelsel dér uitzuigers, die zich vet gemest hebben. van het bloed en het /zweet der. arbei- ders. Socialisme daarentegen dat is het stelsel; dat de kracht oer kapita listen gebroken heeft, althans hén nog steeds heftig bestrijdt en ais men het geloven wil, is. het de enige remedie te- gen: een nieuwe verkommering van de de"arbeid. Het'is "het patent-, „w nüdtóï;tötsaneringvan 'dè: ecóhomi- ben- de religieus-socialistenboxendien w reeds gesteld: als er inde'maatschap* - pU'Hets.vande eisen van de ^Bergrede: gehoorzaamd zal wórden, dan móet het de kant van het socialisme op. .Nu' ligt 'er - voor véle mensen in dat woord socialisme een/enorme gévoels- waarde. Dèlgedachte wordt gevoed, dat-dé-belangen van de /gewone man alleen .bü dit'.:steiselveilig zijn. Het wordt in brede kringen grif geloofd, dat alle- maatschappelijke verbeterin gen van de laats te. honderd jaar juist 'aan het socialisme, te danken zijn. Dat ook de 'kapitalistenzelf niet geheel onverbeterlijk waren en de huik naar de'wind'hebben gehangen; dat er ook altijd joligere en oudére liberalen wa ren, die naar een andere economie zóchten; dat er een sterke -christelijk- aóciale beweging was en is, waaraan in het.verleden,de namen van mannen als- Maurice en Kingsley in' Engeland, van Wichern en Stöcker in Duitsland, vari.Kuypér en Talma, van Slotemaker en Sikkelten onzent verbonden zijn en- dat'pauselijkeencyclieken als Re- ram Novarum .en Quadragesimo Anno' haar; Jnvloed deden gelden het schijnt te/moeilijk te zijn om dat alles te onthouden en eerlijk in rekening te/brengen:?Hél is soms sterk, wat er niet allemaal .van de socialisten ge- loofd wordt,* als; zij- beweren dat zo ongeveer "allèsVi-waartegenwoordigin de -landen-.van de vrije wereld een' eenvoudig mens' zijn:- dagelijks aards geluk in vindt,, aan' hen te danken is. KONINKLIJK BEZOEK! AAN venemarken; Een aardige opname van 'hel' Deense Koninklijke Paar met Azijn gristen Hit Nederland, voor het Paleis Graastcn. V.l.n.r. vooraan: de prinsessen Mar griet, Bencdicte, Anne-Marie, Marijke, Irene, Margrethe en 7 achter .Lady Pa tricia Ramsey leen tante-can de Deen se Koningin),- Koninginïlngrid, Konin gin Juliana, prinses*Beatrix en Koning Freder Ut. - Telefoto De Hertog van Edinburgh is aan boord van een spéciaal vliegtuig van de Canadese Luchtmacht in Ottawa aan gekomen voor een reis door Canada van ongeveer 13.000 kilometer. De reis zal een niet-officieei karakter dragen. De Hertog zeide „liever te willen zien dan gezien worden". Onder meer zal hij bezoeken brengen aan de industrieën en aan de atoomfabriek van Chalk River, Hij wordt 17- Augustus weer in Londen verwacht. treme. nationalisten. Honderden.Fransen en Noord-Afrikanen zijn de laatste maan- den om het leven gekomen of gewond in botsingen en terreuraanvalien in de grote steden. Een besluit, dat in het eveneens on rustige protectoraat Marokko ongetwij feld voldoening zal wekken, is tijdens dezelfde kabinetszitting genomen. Een Marokkaan is n.l. bevorderd, tot generaal van het Franse leger. Deze 50-jarige generaal Si Kettani ben Hamu behoort tot de persoonlijke staf van maarschalk Alphonse Juin, die vroe ger resident-generaal in Marokko ge weest is. LS nu de kracht van het woord f\ socialisme zo groot is, zullen wij dan 'maar niet naar de naam socialis tisch- verlangen ter aanduiding - -van onze christelijkraociale drijfveren? Wat ons betreft; zij .het monopolie In dezen-aan' de P.v.d.Ar- gegund. /We behoeven voor de term socialisme als zodanig 'nog géén 'watervrees te heb-' b?ri, bezwaren .kunnen er genoeg tegen wórden ïngebracnt. Welke? Bijvoor beeld, wat wijlen.parof. Geesirtk op zijn colleges nog al eens placht te zeggen, dat nl. al die -ismen niet deugen (be halve dan" Calvinisme, zo voegde hij er aan toe), want in dat -isme ligt dikwijls een overschatting van" één kant van de werkelijkheid ten koste vajj de andere zijden. Ook denken we sap de betekenis, die het woord ^o- 'cialisme nu eenmaal in de historie ge kregen heeft, -tw:; die van een stelsel, dat afkerig is van de markt, de con currentie en het "particulier initiatief; wij geloven niet dat het uitschakelen van deze krachten hét redmiddel uit. economische .wantoestanden is; ook hiér is alles veel ingewikkelder. Wij houden hot maar liever op het woord en op de zaak: christeiijk-so- ciaal! R. SCHIPPERS De 20-jarige Peter Foekens uit Ooster beek, die zijn vacantie doorbracht bij Schrans in Oostenrijk, is daar gisteren tijdens een bergtocht verongelukt. Hij was met enkele andere vacantiegangers op weg gegaan onder leiding van een gids. Ondanks waarschuwingen verliet hij op een gegeven moment de groep om alleen verder te gaan. Hij heeft toen waarschijnlijk op een losse steen ge trapt' en is van grote hoogte gevallen. Toen men hem vond, bleek nij reeds te zijn overleden. Gistermorgen heeft schout-bij-nacht- vlieger H. Schaper zijn functie van vlagofficier bij dc Marine Luchtvaart dienst overgedragen aan commandeur- vlieger JM. van Olm. Schout-bij-nacht- Schaper wordt nu ondercommandant van de Koninklijke Nederlandse Lucht macht. Schout-bij-nacht Schaper (links) symboliseert de overdracht met een handdruk aan zijn opvolger da heer Pan Olm. In het midden minister Staf. Het contact van de Nederlandse com-: missie voor de handel met China met verschillende autoriteiten van de volks republiek China in Europa heeft er toe geleid, :dat thans principiële' overeen stemming is bereikt over de uitzending begin .November 1954 van een par ticuliere handelsmissie naar China, wel ke zal bestaan uit - vertegenwoordigers van Nederlandse- ondernemingen, die naar hetvoorbeeld van Engeland. Frankrijk en België zullen trachten het handelsverkeer' tussen Nederland en .China te-stimuleren. Het geldt hier/dus een zuiver particu-i •liere missie. De Nederlandse overheid--, instanties zijn echter regelmatig op d- hoogte gehouden. (Van onze weerkundige medewerker) Wat alle vacantiegangers al hebben ervaren wordt door de cijfers be vestigd. De ajgelrpen maand behoort tot de koudste Julimaand van de laatste 100, jaren. Alleen Juli van 1907 en 1919 ivaren nog kouder. Dagen met zomerse temperaturen kwamen er in het geheel niet voor. Op driekwart van het aantal dagen kwam het kwik in de middag niet eens boven 20 graden. Het koude weer ging gepaard met overvloedige regen. Op sommige plaatsen in ons land viel - hetdubbele van de normale maandsom. Op ■slechts enkele dagen bleef Het in het gehele land droog. Nog immer is" de weerstoestand boven West-Europa én op de .Oceaan ongunstig voor een periode met stabiel zomerweer. Boven het Noordelijk gedeelte va'n: de Noordzee is' de luchtdruk laag, terwijl daarentegen op de'.Azoren de- barometerstanden hoog blijven. Daardoor waaien 'de winden overwegend uit Westelijke richting. Ook in de bovenlucht is de wind Westelijk zodat de Oceaandepressies geen enkele weerstand ondervinden op],weg', naar West-Europa: De Oceaanstoring die daar in aantocht is, ver toont 'echter in-tegenstellingtotzijnvoorganger slechts een geringe acti viteit'.- Destoring wordt voorafgegaan door een gebied met opklaringen} 'zadht de 'vooruitzichten, voor het weef inue niet ongunstig, zijn.- Het is échter nog onzeker ofhet Zondag de gehele dag droog zal blijven. De temr-erc.tuar bl'jft beneden normaal. Pe Westduitse bondskanselier Konrad Adenauer is voornemens zich naar de Ver. staten te begeven om op 30 'Augus1 jus/ 'de nationale - conventie Van het i/.Amerikaanse legioen organisatie van /oorlogsveteranentoe .te spreken. .Adenauerzal op 29 Augustus arriveren jfeioor een bezoekvan - 48 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1