Vuren in Midden-Vietnam is gisteren gestaakt Fellé brand teistert Van Gelder s papiérfadiriek Plan voor Tunis toegelicht Vele Vietnamezen gaan niet weg uit Hanoi Hainan? Zwijg zame minister Yamin in Nederland teruggekeerd Tunnél döör de Jongeman enkele uren na klap met gummistok overleden Temperaturen in Juli waren in laatste 100 jaar niet zo laag Frankrijk geeft zijn verworven rechten niet prijs Na acht jaar strijd Dreigend conflict in radiowereld Tonnen schade in Veisen Rotterdamse haven vestigt record Overstromingen in Perzië Generaal Gehlen volgt John op Mendès'France voor radio MAANDAG 2 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2837 Weerbericht Acht jaar onschuldig in gevangenis Aanval van Malan op Nehroe Duits motorschip in IJsselmeér gezonken Onrust in Marokko -\ Zaterdag 10.000ste schip „San Falice" uit Vlissingen vertrokken Turbinetankschip Mijdrecht te water gelaten Pools protest bij Amerika," over beschiet i Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur/ Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 Y-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschjjnt dagelijks. V. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Geldig tot Dinsdagavond IETS WARMER In het Noorden van het land aanvankelijk nog vrij veel bewolking met mogelijk hier en daar enige regen en een krachtige Zuid-Westelijke wind. Later, overal droog en vrij zonnig weer met een over-: wegend matige wind tussen Zuid-West en Zuid. Iets hogere temperaturen.' Hoofdredacteur: Dr. 3. A. B. J. S. BRUINS SLOT In Midden-Vietnam, een gebied van 145.000 vierkante kilometer, is na acht jaren de strijd gisteren geëindigd. Beide partijen staakten het vuren om 7 uur plaatselijke tijd krachtens de tien dagen geleden in Genève gesloten overeenkomst. Tot het laatste ogenblik bleven de Noordelijken kleine aanvallen uit voeren op Franse stellingen. Zij deden dat kennelijk om de Vietnamese bevolking hun kracht te tonen. Midden-Vietnam, het vroegere! Annam, beslaat het grootste dee] van Vietnam. Bijna door het midden van Vietnam Hoopt de demarcatielijn waarover men het in Genève eens is geworden. Midden-Vietnam heeft 5.581.000 inwoners, In Zuidelijk Vietnam wordt het vuren gestaakt op 11 Augustus India, Canada en Polen, de drie landen die aangewezen zijn om toe zicht te oefenen op de naleving van het ïndoehinese bestand, hebben Zon dag te Nieuw Delhi besloten binnen een week een voorhoede naar Indo- China te zenden om de toestand in de drie ïndoehinese staten.te bestuderen. Een nationalistisch Chinees nieuws agentschap heeft gisteren bericht dat communistisch China' er mee accoord is gegaan het strategische eiland Hainan aan Rusland voor 25 jaar af te staan in ruil voor Russische schepen en oor logsvliegtuigen. Het agentschap Chinatone heeft ge zegd dat het accoord in Peking vorige maand werd bereikt na langdurige onderhandelingen, tussen de twee lan den. Volgens Chinatone zouden 30 oor logsschepen en. ongeveer 400 straal vliegtuigen, merendeels .moderne Migs, bij de ruil betrokken zijn, - Minister. Yamin tijdens de verklaring;* die hij direct na. aankomst op Schiphol tegenover de journalisten aflegde. Het besluit werd eenstemmig genomen. Een Indische woordvoerder zeide na de vergadering, die drie uur duurde, dat de afgevaardigden doordrongen zijn van de noodzaak, dat de commis sie van toezicht op 11 Augustus, de dag waarop de wapenstilstand in Zuid- Vietnam van kracht wordt, function- neert. De vergadering werd voorgezeten door Indische eerste-minister, Nehroe, De Canadese delegatie, werd geleld door de Hoge Commissaris E. Scott Reid. - De .Poolse delegatieleider was de ambassadeur Jeresezy Grudzinski. De chef van de evacuatie van Hanoi heeft in een communiqué verklaard, dat van dé'meer dan 6000 Franse burgers in Hanoi vele zich niet hebben opge geven voor evacuatie- Hij waarschuwt, dat de Franse regering geen verant woordelijkheid kan dragen voor dege nen, die zich niet laten inschrijven. Wat de Vietnamezen in Hanoi be treft, van hen worden per dag slechts enkele honderden voor evacuatie in geschreven. De autoriteiten van Vietnam hadden verwacht, dat zich er minstens 100.000 zouden opgeven. Het schijnt, dat van de bevolking van een half millioen slechts een kleine fractie Hanoi zal verlaten. De autoriteiten hadden er op gere kend, 5000 mensen per dag te evacue ren via de haven Haiphong. De auto riteiten van Vietnam meenden, dat de evacuatie op grote schaal een propa- ganda-overwinning zou worden, van belang voor de later te houden ver kiezingen in Vietnam. Mén had ge rekend op „een vlucht voor commu nisten". Uit gezaghebbende bron verneemt men dat Frankrijk spoedig afstand zal doen van het commando over het nationale leger van Vietnam en de militaire controle over het gebied ten Zuiden van de 17e breedtegraad aan dit leger zal overdragen. Het leger van Vietnam krijgt een eigen opperbevelhebber. Generaal Ely, de opperbevelhebber der Frans-Viet namese strijdkrachten in Ïndo-China, blijft commandant van het Franse expeditiecorps. Hij zal echter geen bevelen meer geven aan het leger van Vietnam- Tot 11 Augustus blijft generaal Ely verantwoordelijk voor de bevelvoering. Troosteloos gezicht in Van Gelderss papierfabrieken Minister Yamin Is Zaterdagavond om even over half negen per vliegtuig uii Djakarta In Nederland' teruggekeerd. Hij -legde ha aankomst óp' Schiphol een verklaring af, waarin hij er aan herinnerde, dat - hij precies - een-, week geleden naar-Indonësië^was-^ertrokk en- om: in Djakartade rapportering door. de Indohesischë delegatie óver de Uniebe- sprekingen in Den Haag te completeren. Minister Yamin zeide, dat hij tijdens zijn vierdaags verblijf in de Indone sische hoofdstad in contact is geweest met het kabinet, het parlement en de regeringspartijen en is ontvangen door president Soekarno en vice-president Hatta. - - 'In zijn verklaring, aan de journalisten z'rfdè;!; mimster:":Yamto,\:tdat'!'de\;;"jong5fe overéénkomsten' tussen Frankrijk en de Vietmïnh en tussen Engeland en Egypte niet alleen grote indruk in.het Westen hebben gemaakt, maar ook in het Oos ten. Hij" voegde hieraan toe goede hoop te hebben, dat ook de besprekingen in Den Haag tot een goed resultaat zullen leiden» Minister Yamin ontweek vragen over de resultaten van zijn besprekingen in Djakarta. Hij weigerde mede te delen of hij nieuwe instructie? bij zich had voor. da Indonesische, delegatie in-Den Haag. Ook vragen, wanneer de confe rentie 'in formele -zitting bijeen zal ko men, bleven onbeantwoord. De minister, die op Schiphol werd verwelkomd door minister Sunarjo, de Indonesische, waarnemende hoge com missaris» mr. Susanto Tirtoprodjo, en kele adviseurs van -de Indonesische de legatie en namens de Nederlandse dele gatie door mr. B. M. Smulders, referen daris, speeiaal assistent van de rege ringscommissaris voor Indonesische.'aan gelegenheden, vertrok direct naar Den Haag, waar de Indonesische delegatie spoedig daarna bijeenkwam. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond heeft zich met een brief tot het bestuur van de Nederlandse Radio Unie gewend, waarin per 1 September een ultimatum wordt gesteld over de-medewerking van arrangeurs aan radioprogramma's. „Ruim twee jaar", zo wordt in deze brief medegedeeld, „wachten de arran geurs reeds op betere! tarieven. Op 1 Juni j.l. trad een nieuwe tariefregeling in werking, maar inmiddels is-gebleken dat deze eerder een verslechtering dan een verbetering betekent." "';'-';.; Het schrijven van de-N.TB. sluit met de volgende passage: „Thans verzoeken wij u dringeÜd dus danige maatregelen te willen .treffen dat de verslechteringen in verbeteringen wor den omgezet, daar de ontevredenheid zeer groot is en ons inziens1--terecht. Móchten wijzigingen niet mogelijk: zijn, dan zullen wij helaas genoodzaakt- zijn om do', leden te adviseren met ingahgjyah 1 September a.s. geen opdrachten) meer, te aanvaarden van', de.-. Nederlandse^; Radio Unie-S en de dive^so.--:orBroepver.enigingen.7:-::.rHj--r- ié-wAv] Vrijwel alle 'radio-orkesten werk en: niet speciale, arrangementen en ook voor vele andere uitzendingen worden steeds bij zondëre arrangementen geschreven. De Rotterdamse haven heeft een nieuw record gevestigd. Kwam in 1953 het 10.000ste schip op 23 Augustus binnen. Zaterdagmiddag werd dit'! aantal reeds bereikt, toen het Franse m.s. „Arlste", van Slixborough ko mende, binnenviel en in de Waalhaven ging meren. Op dezelfde datum.van het vorig jaar moest het 9000ste schip nog binnenkomen, wat op 3 Augustus gebeurde. y Het' vorig jaar maakte Set Britse tankschip „British Navigator"!; de 10.000 vol. Door- een felle brand, die Zondag morgen tegen twaalf nur uitbrak bij de Koninklijke Papierfabrieken N.V. Van Gelder en Zonen aan de Kanaal kade te Velsen, is een van'de vier zware papiermachines van dit bedrijf, de P.M. 14, waarmee krantenpapier vervaardigd werd, verwoest. De schade is nog niet nauwkeurig vastgesteld, doch men neemt aan dat deze in de honderdduizenden zal lopen, nog af gezien van de vertraging die in de productie kan! worden veroorzaakt. De brand ontstond, doordat bij het lassen van de machine, die een capaci teit heeft van 2Ys ton papier per uur, een vonl: in het oliehad van de ma chine viel. Het vuur greep snel om zich heen. Behalve de brandweer van..Velsen ■«aSi»-deèb.-bedrijf8hrandwcer— verleende» ook de bedrijfsbrandweer der "Hoog ovens en de brandweer uit Haarlem assistentie. Deze laatste behoefde ech ter niet in te grijpen, omdat op het ogenblik van aankomst het ergste voorbij was. Doordat een pomp op het terrein uitviel en de brandhaard in een der De Italiaanse Senaat heeft een inter nationale overeenkomst goedgekeurd voor de bouw van een tunnel die Italië en Frankrijk door de Mont Blanc verbindt. Het .JtaliaansFransZwitserse pro ject, dat de afstand van Milaan naar Parijs met bijna 400 kilometer zou be korten, is reeds goedgekeurd door de Kamer van Afgevaardigden, Het project zou gefinancierd worden ten dele met overheidsgeld en ten dele door particuliere belangen in de drie landen. Een Zuiditaliaanse boer, Francesco Sa raceno. die de afgelopen laatste acht jaar in de gevangenis heeft gezeten, heeft Vrijdag vernomen, dat het ge rechtshof te Catanzaro hem onschuldig heeft bevonden aan demoord waarvoor hij gevangen werd gehiioden. Saraceno was in Maart 1946 na een overval van bandieten op een boerderij, waarbij een nachtwaker werd gedood, in hechtenis genomen. Op de terechtzit ting hadden vele boeren tegen hem ge tuigd, met het gevolg, dat Saraceno tot levenslange, gevangenisstraf werd ver oordeeld. De Zuidafrikaanse eerste minister, dr. Malan heeft op een persconferentie Is Pretoria gewaarschuwd voor het «gevaar" van de zijde van zijn Indiase ambtgenoot Nehroe, die „zich opwerpt ais leider van de Arabische wereld, zoals hij dat ook doet ten aanzien van de gehele wereld van nïel-blanken". In dit verband herinnerde dr. Malan aan Nehroe's oproep tot de Indiërs in de Unie om „zich met de inheemsen aldaar te verenigen in de verzetsbewe ging", en aan het feit, dat de Indiase premier „openlijke agressie" toestaat tegen de Portugese bezittingen in Voor- Indië, De Zuidafrikaanse premier hoop te,, dat deze „Indiase aanvalsdaden", Zuid-Afrika en Portugal dichter tot el kaar zullen brengen in „kwesties van gemeenschappelijk belang en gemeen schappelijke gevaren". .Hoewel dr. Malan zijn' voldoening Uitsprak over ;het tussen Engeland en Egypte bereikte accoord over de Britse basis in de Suez-kanaalzone, legde hij er de "nadruk op, dat zijn land er grote waarde aan hecht, dat te allen tijde vrije doorvaart door het Suez-kanaal wordt gewaarborgd. Het Italiaanse ss „San Taliee", dat op 2 Juli by een aanvaring op de Schelde ernstig werd beschadigd, is gerepareerd en gisteren uit Vlissingen vertrokken naar ItaJiö. De la ding kolen die zolang in een lichter was'Op geslagen, is weer aan boord genomen. Het Duitse motorschip Willy Marie" is vanmorgen bij Urk aan de grond ge lopen. Aanvankelijk scheen het dat het met eigen hulp weer vlot zou komen, maa<' al sooedig bemerkte men op de wal dat het schip begon te zinkèn. Het motorschip „Vertrouwen" vertrok uit Urk om hulp aan te bieden. Het bleek dat het Duitse schip op een grote steen was gestoten. Door een'gat in de bodem stroomde het water naar binnen. De lading van het schip bestond uit staafkoper en uit soda. Ongeveer tien ton soda kon- wor den overgeladen in de „Vertrouwen". Toen - bereikte het water de nog res terende lading waarna het overladen moest worden gestaakt.. De schipper van de Willy. Marie", de heer Dreijer en zijn vrouw en twee kinderen zijn door de „Vertrouwen" aan. boord, genomen. Het schip ligt nog met de verschansing boven water. De „Willy Marie", groot 170 ton. was op weg van het Rijngebied naar Ham burg. Als het weer gunstig blijft zullen zo spoedig mogelijk pogingen tot ber ging worden ondernomen. Bij harde Zuid-Westenwind bestaat het gevaar dat het schip dieper in het zand weg zinkt, hetgeen de bergingspogingen zal bemoeilijken. Een 23-jarige kaashandelaar K. v. d. V. uit Vinkeveen, die Zaterdagavond bij een incident, na het sluiten van de mid- denstandstentoonsleUing te Vinkeveen, eenslag met een gummistok opliep, is vanmorgen om 5 uur in zijn - woning overleden. Over de eigenlijke doodsoorzaak kon den nog geen mededelingen worden ge daan, in afwachting van de sectie.die zal wórden verricht. Te Vinkeveen wordt op het ogenblik een middenstandstentoonstelling gehou den door de stichting Viteto, opgericht door winkeliers en neringdoenden uit de zogenaamde ronde venen. De leiding van de tentoonstelling ver zocht vijf minuten voor liet sluitingsuur 11 uur aan het publiek per geluids installatie de tentoonstellingstent te ver laten. Daaraan werd direct gevolg ge geven. Enkele bezoekers, waaronder een groepje jongelui, liep eerst nog even naar een der stands, om er een worstje te consumeren. Vervolgens gingen enke len nog naar een stand met versnaperin gen, die vlak naast de ingang staat. De wachtmeester der Rijkspolitie H. som meerde daarop de jongelui de tent te verlaten. Bij de woordenwisseling, die toen ontstond pakte hij een van hen, de 23-jarige v. d. V. bij de kraag en plaatste hem buiten de ingang. De jongeman pro- Vergelijkingen met Julimaanden van vroegere jaren laten zien, dat de afge lopen maand lot de bijzonder slechte zomermaanden moet worden gerekend, In De Bilt was de temperatuur gemiddeld bijna drie graden onder normaal, over dag bedroeg het verschil zelfs vier gra den. De gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur was in De BiÜ in Juli sedert het begin der waarnemingen ruim hon derd jaar geleden, nooit zo laag geweest.' Zomerse dagen ontbraken dan ook ge heel, maar dit is iets wat in de laatste honderd jaar enkele malen waker'in Juli is voorgekomen. Alle dagen op een na waren te De Bilt gemiddeld kouder-dan normaal. Het aantal uren zonneschijn bedroeg te De Bilt 138 tegen 205normaal. Een zo sombere maand Juli was sedert 1929, toen slechts 110 uren zon werden gemeten, niet meer voorgekomen. De hoeveelheid regen was in het gehele land boven normaal- De normale hoeveelheid varieert van 65 tot 80 mm, maar ditmaal is bijna overal meer dan 100 mm gevallen. Plaatselijk is zelfs meer dan 150 mm gemeten. In De Bilt viel op 24 dagen regen, tegen op 16 dagen normaal. Ofschoon een zo natte maand Juli niet dikwijls voorkomt, was Juli 1942 toch nog vrij veel natter. Het landgemiddelde van de regenval bedroeg toen 151 „mm, terwijl'dat van.de afge lopen maand naar voorlopige berekening tussen.de 120 en 230 mm gelegen is. testeerde, waarna bij door de wachtmees ter over het voorterrein der tentoonstel ling naar de straatweg werd geduwd. Hij kwam daarbij te vallen, stond weer op en liep daarna een klap op met de gummistok, die dé wachtmeester inmid dels had getrokken. V. d'. V. bleef buiten met zijn vrien den, om bij het bestuur van de ten toonstelling te protesteren. Men gaf hem het advies rustig naar huis te gaan en Maandag de zaak te bespreken. Hü ging daarop zijn rijwiel halen en bleef daarna nog enige tijd over het geval napraten. Tussen een uur en half twee vertrok hij naar huis. waar hij tegen 5 uur in de morgen kwam te overlijden. De over ledene stond in Vinkeveen gunstig be kend. Naar wij van de burgemeester van Vinkeveen vernemen, is de Map met de gummistok, die met de linkerhand wérd gegevenn, niet zwaar aangekomen. De sectie zal nadere opheldering moeten verschaffen over deze tragische afloop van het incident. Naar schatting 250 personen zijn om het leven gekomen door overstromingen in 13 dorpen ongeveer 160 km ten Noord westen van Teheran. De kolkende wateren, die bruggen en wegen wegspoelden hebben de verbin dingen met-de hoofdstad verbroken. Volgens de woordvoerder van de rege ring, generaal Abbas Farzanegan, be draagt het aantal doden „op zijn minst 250". Farzanegan deelde mede dat mins tens 12 bruggen zijn weggespoeld waar door een groet deel Van de bevoorrading van de hoofdstad met groenten; pluim vee en andere levensmiddelen, die uit de Kaspische provincies via Ghazvin wor den aangevoerd, onmogelijk is geworden, Farzanegan deelde mede dat een schat ting van d- aangerichte schade nog niet mogelijk is. Hij voegde hieraan toe dat troepen naar het toneel van de ramp zijn gezonden, om plundering te voorkomen en dat geneesmiddelen onderweg zijn. Onder grote belangstelling is Zater dagmiddag van de Noord-helling van de N.V, Koninklijke Maatschappij De 'Schelde le Vlissingen bei Jurbine-fank- schip „Mijdrecht" voor de N. V. Phs van Ommeren te Rotterdam te water gelaten. Onmiddellijk na de afloop werd de kielplaat gelegd voor de bouw van een tweede tankschip voor dezelfde maatschappij. De stapelloop geschiedde in aan wezigheid van de directie, cie commis sarissen en de raad van beheer van de N. V. Phs van Ommeren en de directie vari de Koninklijke Maatschappij De Schelde. De coup van de „Mijdrecht" werd verricht door mevrouw W. Ooye- vaar-Boer, echtgenote van de directeur van de N.V. Phs van Ommeren. Om tien minuten voor één spatte de fles mei champagne uiteen tegen de boeg van de tanker en enkele ogenblikken daarna gleed het schip met de rederij- vlag en de driekleur in top in zijn ele ment. Na de tewaterlating verenigden de genodigden zich in het Scheldekwar- tier aan de lunch. Tevoren sprak de heer J. W. Hupkes, directeur van De Schelde, zijn gasten toe. H« herinnerde eraan, dat de „Mijdrecht - het eerste tankschip is dat na de laatste oorlog bij De Schelde op stapel is gezet. De heer J. J. Ooyevaar beantwoord de de toespraak van de heer Hupkes. en deelde als bijzonderheid mede, dat hét tankschip „Mijdrecht" heteerste tankschip is dat een zwembad en een hobby-cantine aan boord krijgt. Tenslotte werd nog gesproken door mevrouw Ooyevaar-Boer. dé burge meester van Mijdrecht, de heer J. C. van der Haar en de waarnemend bur gemeester van Vlissingen, wethouder M. A. van Popering. Op 31 October 1953 werd met de bouw van de „Mijdrecht" te Vlissingen begonnen. De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte over alles 176.48 me ter en breedte op de spanten 22.50 meter. Het draagvermogen is 20.000 ton. Dc „Mijdrecht" glijdt te uaicr..— oudste delen van het fabriekscomplex woedde, was hét aanvankelijk zeer moeilijk het -vuur te bereiken. Later legde men echter slangen over de daken der belendende fabriekshal len,-zodat de vlammen ten slotte zo wel van boven als van onderen met 10 stralen konden worden bestreden, me de dank zij een overvloed aan blus water, uit het Noordzeekanaal. Het dak van de P.M. 14-hal stortte voor een groot gedeelte in. De brand weer, heeft de rest met haken neerge haald. Door i de - hevige rookontwikkeling werden twee brandweerlieden van de Velsense brandweer bedwelmd. Een van hen zou. een arm gebroken hebben. Zjj werden in de verbandkamèr van dè fabriek weer bijgebracht. Tegen halltwee was het vuur: gelo- caliseerd 'en kon .men met de langdu rige nablussing een begin maken. dedeelde bedraagt de terugslag op de productie, tengevolge van het uitvallen van de papiermachine 12' procent van de "totale productie. Doordat een, deel van het personeel van de tweede, pa pierfabriek der firma In Renkum, een deel van zijn vacantïc wil opofferen, dénkt men de terugval in de productie ■te kunnen egaliseren. Het schijnt zeker te zijn, dat do-gewo- zenwehrmachl-generaal Reinheid - Gusiav Gehlen als gevolg van bel schandaal van dr. John belast zal worden met.' de: öpi;| perste leiding van de West-Duïlsche in lichtingendiensten. Sinds dr. Olio John verdwenen is heeft kanselier- Adenauer-, zich steeds meer voor advies en hulp tot ll.-gen, Gehlen gewend. De kanselier bereidt een drastische ieorganisaiie.voor\ van John's veiligheidsdienst en de kans bestaat, dat er iets geheel nieuws voor in de plaats komt. Hoewel Gehlen nog weinig algemene;:!; bekendheid geniet, achten ingewijden het vrijwel zeker,dat hem de leidingzal worden gegeven van de inlicbtingendien- - sten zodra West-Duitsland zijn souvereini- teit heeft ontvangen en zich! gaat bewa-! penen. Gehlen is van 1942 tot 1945' chef ge- weest van de militaire spionnage aan het.. Russische front. Hij werd door de Ame rikanen gevangen genomen. Na een paar maanden werd hij aan het hoofd geplaatst van een kleine staf van gevangen genh-;! men officieren van de inü chtingendiënst om de inlichtingen uit te werken, welke het gevallen" NazUrëgiem óver Rusland,;! had verzameld. .Toen de koude oorlóg zich verscherpte, kreeg hij een belangrjj-! ker -taak, nl.. het verkrijgen van nieuwe: inlichtingen over, de Sowjet-Unie.' Zijn organisatie groeide snel. Hij heeft; thans een staf van 4000. Zijn hoofdkwartïer .tei Pullach bij München wordt streng bev. waakt. De Duitse kranten melden, dat de órga-r nisatievan Gehlenzes3millioen dollar: per jaar van de Ver.. Staten ontvangt. •De Poolse regering heeft aaii derAme^,! rikaanse ambassadein.b- "Warschauïeeh!; .hpta.„ overhandigd, ...waarin zij /.protesteert: "',Vfègeh-'dev:;^ vliegtuigen optwee Poolse schepen, fn de wateren.;van Hainan". De aanval zou afgelopen Maandag .uit-'-, gevoerd-zijn. 1 Volgens de - nota -zouden;.Amerikaanse.: militaire vliegtuigende gewoonte hélé; .ben Poolse schepen (e; volgen en ;de ?le-;: "vens 'van 'de Poolse bemanningen. door:;. beschieting in gevaar te brengen. Voordat Zaterdag premier Mendès-France Tunis verliet, heeftYdj:'' vandaaruit zijn wekelijks radiopraatje gehouden. In die korte rede:;; heeft de premier uiteengezet waarom het nodig, was dat er opgetre den zou worden tegen de terreur in Tunis. .:-ui'Yte®:flfÜ Ook moest een eind woeden gemaakt aan het, gebrek aan wederïijds be- grip en een grondslag worden 'gelegd voor vruchtbare samenwerking.!:;- Mendès-France betoogde verder dat hij met geduld had gewerkt aan zijn hervormingsplannen voor Tunis waarin hü dit land volledige controleóvec'f zün eigen binnenlandse aangelegenheden geeft, terwijl Frankrijk rechten! houdt op het gebied der economie der buitenlandse vertegenwoordiging en .van de defensie. yy: 'f 1 Terwijl de premier er aan de ene zijde op wees dat het volk van Tunis recht had op (binnenlandse) autono mie verklaarde hij aan de andere kant dat de Fransen die door de diensten die zij sinds twee generaties aan Tu nis hadden bewezen en nog bewijzen het recht verworven hebben in dit land te blijven wonen en werken. Dé premier heeft' ook gezegd dat als er meer middelen mochten nodig zijn om aan de geweldplegingen een eind te maken de Franse regering niet zou aarzelen deze maatregelen te nemen. Op zijn bekende openhartige manier drukte Mendès-France zïch als volgi; uit: „Zouden nieuwe uitbarstingen*:; voorkomen - dan moet.'-ik.::'.openhartig!;: verklaren, dat strenge sancties toege-, past zullen worden. Wij hebben 1de: plicht niet waar, om het uur;der :yer-r zoening en der hervormingen te "ver-V snellen op een wijze, die voor onenig- - heid tussen ons geen ruimte zal. laten.*', In Parijs "ziet men in het feit dat.;; maarschalk Juin die de premier naarj Tunis vergezeld heeft: een" nieuw- be^ wijs van zijn bekwaamheid. Niemand iramers kan er de 1 maarschalk, voor malig resident van Marokko, van:.ver-c denken, dat hij zal instemmen met een plan, dat de rechten, en de toekomst- der Fransen in Noord-Afrika iiigge-S vaar zal "brengen. In de nieuwe régè-' ring die: in Tunis zal optreden zullen! ook ledèn van de buiten de wet ge stelde partij van de Neo Destour een plaats innemen. De leider dier partij Bourguïba, die in Frankrijk als-bal-: ling verheft, heeft verklaard, dat side; 'plannen vanMendès-France de vol-* ledige onafhankelijkheid; van Tunis in.;: .de hand zullen werken. De Franse premier is in de nacht vainsf Zaterdag op Zondag weer* per vliegtuig;.! in Parijs teruggekeerd. - In antwoord op .vragen van .versiaké gevers zei de premier.: dat de-komende"? week aan economische problemen zal - worden gewijd. :_;yyy ;"v: "Y* Bij drie verschilendé' revóbr. jg te gen te Casablanca is Zaterdag een" man: gedood en zijn er twee gewond. :De"cla- ders wisten te ontkomen. Bij een bosbrand nabij Mekneste Vrfj-: dag en Zaterdag een areaal van 400:héc-" tare beplant met kurkeiken verb'ranidii volgens een' voorlopig onderzoek is: dé' brand .aangestoken.'.-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1