Weer fel conflict in Guatemala Bey van Tunis wijst een kabinetsformateur aan Na één dag strijd bijgelegd Indonesië tegen SEATO Portugese volk wil zijn enclaves niet prijsgeven Dader van de moord op weduwe te Leiderdorp bekent voor 12Ö00 Grieken Taxichauffeur vervoerde een ;e passagier Cadetten contra bevrijders Twee Kroonprinsessen Koninklijk bezoek aan Denemarken ten einde Spanning door vrijlating leden van de Neo Destour verminderd Engeland volgens oud verdrag verplicht tot hulpverlening Arbeidsonrust in Duitsland Overstromingen in Azië Zomerweer nog niet stabiel DINSDAG 3 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2838 Weerbericht Uitgeputte jongeman verdronk in zee Prins Bernhard in Zuid-Frankrijk Koning Haakon 82 jaar J Treinbotsing bij Mechelen Vingerafdruk op de deur gevonden Verlaat Frankrijk Indië's enclaves? Spoorbrug ingezakt Nog steeds ongeregeld- lieden in Marokko De bijdrage voor in de oorlog verwoeste woningen -\ -\ Z.K.H. Prins Bernhard, die gis teren uit Denemarken terugkeer de, is per vliegtuig in Nice aan gekomen. Hij zal gedurende en kele dagen in Zuid-Frankrijk ken nissen bezoeken. Succes van Italianen in de Himalaja fr- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Woensdagavond: ONWEERSACHTIG Veranderlijke bewolking met enkele regen of onweers buien, waarna enige afkoeling. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk uit Zuidelijke richtingen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Het gehele staande leger van Guatemala is in opstand geweest tegen het .bevrijdingsleger" dat een maand geleden kol. Carlos Castillo Armas aan de macht heeft gebracht. Oeze opstand is ontketend door cadetten van de militaire academie en enkele legereenheden tegen het „bevrijdingsleger". De beweging was niet gericht tegen de huidige regering maar enkel tegen het „bevrijdingsleger" dat in garnizoen ligt in het Koosevelt-ziekenhuis in Guatemala-stacl. In de loop van gisteravond kwam eerst het bericht dat de partijen de strijd hadden gestaakt, maar later bleek, dat de tegenstellingen slechts door wapengeweld konden woTden opgelost en begon de strijd opnieuw. Hedenmorgen vroeg werd volgens radio-New York, die hierbij de Guatemalaansc regeringsradio aanhaalt, in Guatemala overeenstemming be reikt. Kolonel Castillo Armas zou in de eis van de geregelde troepen toegestemd hebben, dat de „bevrijdingskrachten" ontbonden zouden worden. De regeling van het geschil was tot stand gekomen onder leiding van de Booms-Katholieke aartsbisschop van Guatemala. Een legerofficier deelde mee, dat de overeenkomst is gebaseerd op voorstellen van het leger, doch hij gaf geen bijzonderheden. Het natio nale leger beloofde de bevolking, dat thans de vrede en de orde zullen wor den hersteld en dat het leger trouw aan de regerende junta zal blijven. De revolte werd „een roemrijk ge baar om de goede naam van het nationale leger te herstellen" ge noemd. Van betrouwbare zijde is vernomen, dat leden van het bevrijdingsleger Zondagavond in een cantine ruzie kregen met kadetten van de Krijgs school. Hierbij werd een kadet ge dood en werden verscheidene gewond. Maandagochtend viel een zestigtal kadetten het Roosevelt-ziekenhuis aan waarin het bevrijdingsleger is onder gebracht. De secretaris-generaal van de re- geringsjuncta, Rodrigo Robleer Chin chilla, werd ernstig gewond bij de on geregeldheden, aldus een bericht van de nationale radio. „Rebellen" van het leger bezetten -Zegslieden -van hefïndonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken hebben verklaard,' ..-dat Indonesië besloten heeft zich te houden bulten elke regionale de fensie-organisatie voor Znidoost-Azië, welke twordt-gesteund door. de Verenig de'Staten (de z.g. SEATO). Eén official van het ministerie van Buitenlandse Zaken liet zich tegenover United,Press-als volgt uit: .Toetreding tot een organisatie' ais de SEATO zou het einde van onze onafhankelijke bui tenlandse politiek betekenen". Hij doel de hiermee op het informele verzoek van de Amerikaanse onderminister Be dell Smith voor eenherziening van het door Indonesië ingenomen standpunt en het „bestuderen van de voordelen", ver bonden aan het lidmaatschap van een Zuidoost-Aziatisch bondgenootschap te gen communistische agressie. zelfs de voornaamste radio-omroep. In een uitzending werd de „moed van de cadetten" geprezen. De „rebellen" zeiden tegen het communism.e te zijn doch de ontbinding van het „bevrij dingsleger" te eisen. Maandagmiddag is bij het Bloemen- daalse 'strand ter hoogte, van de Kop Zeeweg de achttienjarige 'fabrieksarbei der Ch. Samson uit Wilnis in zee ver dronken. Zijn krachten begaven hem waarschijnlijk doordat hij zeer ver moeid na een lange fietstocht in het water was gegaan. Van de twee broers en vijf vrienden, in wier gezelschap hij zich bevond, hebben.twee nog getracht hem de helpende hand te bieden, maar zij waren nauwelijks in staat zich te gen de sterke stroom te handhaven. Een half uur nadat zij bun pogingen had den moeten opgeven, is het slachtoffer 300 m verderop aangespoeld. Kunstma tige ademhaling bleef vruchteloos. Er waren Maandag bijna nog twee slachtoffertjes te betreuren geweest. Twee zoontjes van prof. dr. G. C. Berk- ouwer, die achter het z,g: „zwim" voor het Zandvoortse strand speelden, raak ten bij het teruglopen naar het strand vermoedelijk in een diep uitgespoelde kuil, waar. zij onder water verdwenen. Men kon ze echter vrij spoedig weer boven brengen en slaagde er in. de le vensgeesten van het 6-jarigé jongetje;snel. 'weer op te wekken. De 10-jarige jon gen moest mén haar een Haarlems .zie kenhuis vervoeren, waar men er geluk kig in slaagde het kind - te. redden. Deze ongelukken zijn voor de Zand voortse politie aanleiding" geweest om nogmaals met nadruk te waarschuwen tegen'de grillen van de zee. De beroemd geworden Sjerpa-gids Ten sing, die in 1953 deelnam aan de,-ge slaagde, beklimming van de Mount Everest, leert' op een' gidsenschool té Rosenlaui de Zwitserse methoden van bergen gletschcrbeklimming tezamen met zes andere Sjerpa's. Directeur Glatthard demonstreert, in welke hou ding men moet afdalen, T easing, rechts, - ziet toe.' Het bezoek van koningin Juliana, prins Bernliard en de prinsessen aan Dene marken is Maandag besloten. Nadat prins Bernhard en de twee oudste prin sessen 's ochtends per vliegtuig naar Nederland waren vertrokken, (en om half twaalf op Soesterberg waren aan gekomen) zijn de Koningin en de jong ste twee prinsessen tegen de avond per trein nlt Padberg vertrokken. Het Deense koningspaar en prinses Margretha vergezelden de Koningin en haar dochters naar Padborg, waar en kele honderden mensen zich verzameld hadden. Voor haar vertrek heeft Hare Majes teit met koningin Ingrid en haar tante Lady Pat:icia Ramsay, 's middags een bezoek aan Aabenraa gebracht, waar de Koningin enige inkopen deed. De Bey van Tunis heeft gisteren Tamar ben Amar aangewezen als kabinetsformateur. De Bey heeft na het plotselinge bezoek dat Mendès- f'rance, üe premier van Frankrijk, Zaterdag aan Tunis heeft gebracht om overleg ter plaatse te plegen. Maandag zijn adviseurs geraadpleegd over de keuze van een formateur. Tunis is zonder regering sedert 17 Juni, Op die dag diende premier Mohammed M'Zaii zijn ontslag in. Twee kroonprinsessen, prinses Margrethe, van Denemarken en prinses Beatrix, genoten van haar vacantia op het kasteel Graasten in Denemarken. Uit, recente demonstraties is wel gebleken dat-het Portugese volk Goa niet wil prijsgeven en het eens is met de regering die streeft naar behoud varf die Portugese enclave in India. Groot is de verontwaardiging in heel Portugal en. voUgens recente be richten ook onder de Portugezen in Zuid-Amerika en elders overzee, over het bezetten van verscheidene Portugese dorpjes in India door„nationalis tische vrijwilligers". Het voornaamste onderwerp van- ge sprek in Lissabon en in heel Portugal is: Hoe kunnen wij Goa behouden? Stilzwijgend bedoelt men dat deze vraagtevens geldt voor twee andere: Portugese enclaves in India, namelijk Damao en Diu. Goa is voor de Portugezen een sym bool van. vroegere glorie. Vier eeuwen geleden 'bevoeren' Portugese ontdek kingsreizigers allewereldzeeën. Zij stichtten koloniën in Azië, Afrika en Amerika. Van de geweldige overzeese gebieden die Portugal in zijn gouden eeuw bezat is maar weinig over geble ven. Een van die kleine restanten is Goa. Goa heeft-obk in godsdienstig op zicht grote betekenis' voor Portugal. Frahciscus Xaverius, één der groot ste Rooms-Katholieke missionarissen en één der eerste Jezuïeten ligt er be graven. Men noemt Goa ook wel „het Rome van het Oosten". 'Goa is Portugees, bezitsedert 1510. De Portugese kolonisten' hebben hun stëmpel op de enclave gedrukt. De meeste inwoners zijn-Christenen. Het welstandspeilis er ithans vrij hoog. Goa leverde het. vorige jaar aan de Verenigde Staten en Japan ijzer en mangaan ter waarde van .11 li mïllioen dollar. Goa' is dichtbevolkt,' zo dicht dat 15.000 inwoners over. de grens in India werken. Het Amerikaanse' léger heeft toe gegeven, dat Wolfgang E. Hoeffer, een agent van de Amerikaanse contra- spionnage die onlangs zelfmoord pleegde, een vriend was.van.dr. Otto John, de vroegere chef van dé West- duitsé veiligheidsdienst, die naar Oost- Duitsland is uitgeweken. Koning Haakon van Noorwegen, die ■van 12 tot 15 Augustus een staatsiebezoek aan Nederland zal brengen, is Dinsdag 'J2 jaar géworden. -.-'Zoals gebruikelijk zal hij de dag door- - brengen by zijn zoon, kroonprins Olaf «8 zijn kleinkinderen prins Harald, prin- -tes Astrid en prinses Ragnhild. 1 Bij Mechelen zijn Dinsdagochtend vroeg, een personen- en een goederen trein in botsing gekomen, r "olgens politieberichten zijn vijf per- ;sonen om het leven gekomen en vijf ernstig gewond. Verscheidene personen liepen lichte -Verwondingen op. Een Italiaanse expeditie is er in ge slaagd de top van de 8.610 meter hoge Godwin Austin op een na de hoogste berg ter wereld, te beklimmen. De top van de Godwin Austin was te- voren nog nooit bereikt. Nog voor dc begrafenis van het stoffe lijk overschot van dc 75-jarige weduwe, die Zaterdag in Leiderdorp werd ver moord, heeft de politie de hand weten te leggen op de dader van, deze moord en hem tot een bekentenis weten te bewe gen. De dader is dc 37-jarige J. H. die enkele huisjes van de woning van de vermoorde vandaan woont. De moorde naar was bekend met de levenswijze van de weduwe en wist daardoor dat zü 's ochtends tegen acht uur voor het orgel in de achterkamer de Bijbel zou zitten lezen. Op dat tijdstip is hy Zaterdag ochtend ongemerkt dc woning binnenge komen en heeft haar zonder dat zij hem gezien heeft een klap met een fles op het hoofd gegeven. Terwijl hij naar geld zocht in de woning kwam zij weer bij kennis. Hij heeft' verklaard aan de politie dat zij zelfs blijk gaf. hem te herkennen Toen heeft hij een vork gegrepen en de vrouw dodelijke steken in de hals toegebracht. In zijn verwarring heeft hij het geld, dat in huis aanwezig was (enkele honderden guldens van de huuropbrengst) niet kun nen vinden. Hij heeft, ongeveer tien minuten in de woning vertoefd en is De voedselopbrengst van de bodem is er niet toereikend voor de dichte bevolking. De voornaamste producten waren tot dusverre rijst en vruchten maar sedert Goa geen voedsel meer ontvangt uit het aangrenzende India, heeft de bevolking de verbouw van groenten ter hand genomen. De drie -voornaamste Portugese enclaves, Goa, Damao en Diu, liggen aan de kust, maar landinwaarts be vinden zich tal van kleine Portugese nederzettingen die geheel door India 's gebied zijn omgeven. .Veie Portugezen hopen dat het Por tugees-Britse verdrag van 1661, dat nog steeds van kracht is, uitkomst zal bren gen. Krachtens dat verdrag moet Groot- Brittannië alle Portugese overzeese ge bieden tegen vijanden verdedigen, ook in de toekomst. Een stakingsgolf dreigt meer dan 1 mïllioen Duitse arbeiders op nonacticf te stellen en de productie van West- Dultsland ernstig te schaden. De employe's van hét gas- en water leidingbedrijf en van het stedelijk ver voersbedrijf in Hamburg hebben met een overweldigende meerderheid van stemmen besloten in staking te gaan, wanneer zij geen loonsverhoging krij gen. Door een dergelijke staking zouden alle openbare diensten .in de grootste stad van West-Duitsland worden lam gelegd. Bovendien hebben 1 millioen metaalarbeiders in Beieren en Noord, rijnland—Westfalen laten weten, dat zij het werk zullen neerleggen, als zij geen loonsverhoging krijgen. De arbeidsonrust heeft het karakter van een epidemie aangenomen en slaat snei naar andere streken over. De bond van landarbeiders in Hessen en de transportarbeiders in Zuid-Baden heb. ben eveneens meer loon geëist. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Stephan Stephanopoulos, heeft gisteren bekend gemaakt, dat de Roe meense regering aangeboden heeft om twaalfduizend Grieken, die tijdens de Griekse burgerobrlog door de commu nisten naar de landen achter het ijze ren gordijn werden gebracht, terug te zenden naar Griekenland. Het Indische dagblad „Thé States man" heelt verklaard, dat Frankrük bc sloten heeft zijn enclaves in ïndië op 14 Aug. de dag vóór de verjaardag van Indië's onafhankelijkheid te ver laten. De Franse commissaris in Pondicher ry, de hoofdstad van de Franse neder zettingen 'mTlndië,..':heett - dit besluit Maandagavond tijdens een bijeenkomst van vooraanstaande burgers bekendge- maakt. Het blad schrijft, dat het eerste schip dat de vertrekkende Franse gezinner naar huis zal terugbrengen. Woensdag de haven van Pondicherry zal binnen- lopen. Een woordvoerder voor de"«ranse regering heeft Dinsdagmorgen vroeg verklaard niets af te weten van een plan om de Franse nederzettingen in Indië op 14 Aug. te verlaten, zoals door „The Statesman" te New Delhi bekendgemaakt is. „Natuurlijk hoopt de regering van Frankrijk in deze kwestie met de re gering van Indië, de een of andere overeenstemming te bereiken", zei hij, „maar ik weet er niets van, dat Frankrijk zijn bezittingen op die da tum zal verlaten en twijfel er ernstig aan of dat door een der partijen over wogen is". Een spoorbrug hoog in de Sierra Mo- rena is Zondag ingezakt, waardoor een passagierstrein die ook goederen ver voerde. 25 meter omlaag in esn dal viel. Dertien spoorwegbeambten werden gedood en de enige reiziger ernstig ge wond. Tamar Ben Amar, die voorzitter is van de invloedrijke landbouwkamer. is in jaren geen minister geweest. Habib Bourguiba. de als balling naar Frank rijk gevoerde leider van de constitutio nele partij (Neo Destou) heeft in middels al verklaard, dat hij zich er over verheugt, dat de keus is gevallen op Tamar Ben Amar. De plaatselijke leiders van de „Neo- Destour", die gevangen zaten, zijn in vrijheid gesteld. Die vrijlatingen heb ben veel van de spanningen der laatste maanden doen verdwijnen. Tamar Ben Amar, geboren in 1885, is een van de grootste landeigenaren in Tunis, Na de eerste wereldoorlog deed hij zijn intrede in het politieke leven. Hij werd toen lid van de Grote Raad van Tunis en werd gekozen als voorzitter van de Tunesische sectie van die raad. Sedert 1951 heelt hij geen politieke functie uitgeoefend. In officiële Franse kringen geldt hij als een gematigde nationalist, die Frankrijk een goed hart toedraagt. Hij arriveerde Maandagavond her vliegtuig uit Parijs, waar hij besprekin gen heeft gehad met Christian Fouchet, de Franse minister voor Marokkaanse eri Tunesische aangelegenheden; Slaagt de nieuwe formateur er in een regering te vormen dan zal een van zijn eerste taken als premier bestaan uithet voe ren van onderhandelingen over nieuwe Frans-Tunesische bestuursverhoudingen op basis van de voorstellen die Mendès- France hier heeft gedaan. Mongi Slim, hopid van het politieke bureau van de Neo Destour, is Maandag uit Tunis naar Parijs gevlogen, enkele uren nadat hij was vrijgelaten. Politieke waarnemers geloven, dat Mongi Slim een bezoek zal brengen aan Habib Bourguiba, die op het ogenblik in Midden-Frankrijk verblijf houdt. Men denkt, dat hij de goedkeuring van Bourguiba zal vragen voor de deelne ming van de Neo Destour aan de nieu we regering. Bourguiba heelt een beroep gedaan op de Tunésiërs geweldpleging te staken en aangedrongen op een „staakt het vuren" in het geheie land. Duizenden mensen zijn Maandag dak loos geworden door overstromingen" in Perzie, Oost-Pakistan en Noord-West- India. Ook in China lopen landstreken gevaar. In het gebied van Ghazvin, honderd:,;' kilometer ten Noordwesten van Teheran,,; zyn door overstromingen reeds 160 per. sonen omgekomen. Sommige Perzische gezinnen hadden meer dan 48 uur geïso leerd gezeten, voordat reddingsbrigaden hen konden bereiken. De electriciteUs- voorziening van Teheran werd gestoord.;; Zondagnacht was er in het grootste deel van de stad geen stroom. - In het overstromingsgebied in Bihar in Noord-West-India is cholera én malaria'; uitgebroken. In dit gebied zijn ongeveer; 50.000 daklozen. In het stroomgebied van de Brahma-; poetra en haar zij vieren, in Pakistan; staan grote gebieden blank. De fruit-, markt van de hoofdstad; van.Oóst- Pakistan, Dacca, is door het water weg gespoeld. - i -Ci Volgens het Pekingse Volksdagblad, bet officiële blad van de communistische partij, is de toestand langs de Jan'gste en Hoeai „nog steeds zeer ernstig". -' De Engelse zeesleepboot „Turmoil" is er, na een mislukte poging van een Franse trawler, in geslaagd het bran dende Noorse schip „Mildred" aan het strand bij Felixstone te zetten. Op de foto ziet men het Noorse schip, terwijl hel in volle zee is, en de be manning van de door het Flying Enterprise-avontüur bekend geworden Turmoil zich aan boord begeeft om ie trachten da brand te blussen. De 46-jarige Amsterdamse taxichauf feur P. C. van B. heeft Zondag een on aangename dag gehad, voortvloeiende uit een „vrachtje", dat hü Zaterdag avond laat had vervoerd. De passagier In kwestie, de 29-jarige glazenwasser L. C. van der V. uit de Valckenlersstraat te Amsterdam is thans door de recherche van het bu reau J. D. Meijerplein in bewaring ge steld en wel, omdat hij ervan beschul digd wordt de taxichauffeur met ge weld te hebben gedwongen 10 af te geven. Het begon Zaterdagavond met een fik se borrel. Toen de glazenwasser er zo veel had gedronken, dat hij zich te voet moeilijk meer kon voortbewegen, zeeg hij neer in de taxi, werd misselijk en hoorde toen de verontwaardigde taxi chauffeur een bedrag van 12,50 eisen. toen zonder iets mee te nemen weer naar buiten gegaan. Reeds in de nacht van Zaterdag op Zondag heeft de politie H. aangehouden op grond van reeds toen gerezen ver moedens. Het bleek dat een vingeraf druk, die op de deur van de woning ge vonden werd, van H. afkomstig was. De justitie beschikte over vingerafdrukken van H. aangezien deze reeds eerder met de politie in aanraking was geweest. Aanvankelijk heeft H. geprobeerd, de schuld af te wentelen op .een in Voor schoten woonachtige zwager! en een in Leiden wonende vriend. Deze twee werden toen ook door, de politie aange houden, doch het bewijsmateriaal tegen H. werd zo sterk dat hij uiteindelijk met een bekentenis kwam. De andere twee verdachten blijven nog in hechtenis tot de politie de bewijsvoering voltooid heeft. De moordenaar stond in Leider dorp en omgeving ongunstig bekend. Het onderzoek in deze zaak is geleid door de adjudant van de Rijkspolitie E. Kronenburg commandant van de Rijks politie te Leiderdorp. Woensdagmiddag is-de; begrafenis van het stoffelijk over schot van dé weduwe Zwanenburg. flSTEREN -is de zomer in hel Zuiden van het land terug gekeerd. De temperaturen ste gen er tot boven 25 graden. Aan de kust stond echter nog een straffe zeewind en in net Noorden van het land kwam bovendien nog veel bewolking voor. Voor vandaag wordt in het gehele land zomerweer ver wacht. De gunstige verandering, in de weerstoestand is een ge volg van een ingrijpende wijzi ging in de luchtcirculaties boven de Oceaan. Een aanwak kerende Zuidwestelijke wind voerde warme lucht uit de Golf van Biskaye naar Frankrijk, België en ons land. Boven En geland en de Noordzee hand haafde zich echter de koudere lucht. De begrenzing tussen de warmere en de koudere lucht lag gisteren vlak bij de Wad deneilanden maar de grenslijn verplaatste zich vandaag lang zaam verder naar het Noorden, zodat men nu ook elders in het land van warm zomerweer zal kunnen genieten. Vit Friesland worden temperaturen van 30 tot 35 graden gemeld. Deze hitte samen met het hoge vochtge halte van de lucht werkte de ontwikkeling van een onweers- storing in de hand. De storing breidde zich gisteravond lang zaam naar het Noorden nit en dat betekent dat het zomerweer in West-Europa nog niet sta biel is. Tegelijk met de stijging van de temperatuur neemt ook de kans op onweer toe. zijnde ritprijs plus nog te maken kosten voor het reinigen van het interieur. Na enige ruzie betaalde de glazenwas ser 10 met de belofte, dat de resteren de rijksdaalder later zou worden vol daan. In de loop van Zondag slaagde de chauffeur erin het adres van de schoon moeder van zijn passagier te vinden. Naar hem later bleek, was de verhou ding tussen zijn „vrachtje" en diens schoonmoeder zo mogelijk nog slechter, dan die tussen de man en hemzelf. Wat zich daarna afspeelde is niet ge heel duidelijk Vermoedelijk liet de schoonmoeder haar schoonzoon blijken, dat zij van het v>orval had gehoord Do glazenwasser wónd zich over de „in discretie van de chauffeur hevig op, zocht terstond diverse standplaatsen af cn slaagde er in de chauffeur te vinden. „Ga maar met me mee naar huis. dan krijg jé de rest van het geld, had hij gezegd. De chauffeur liet zich dit geen twee maal zeggen en samen reden ze naar de woning van de glazenwasser in de Valckeniersstraat. Bovengekomen wachtte de chauffeur een onverwachte teleurstelling. „Je dacht, dat je je geld kreeg, maar ik wil van jou mijn 10 terug heb ben", zei de glazenwasser. Volgens een later afgelegde verklaring van de chauffeur zou de glazenwasser zijn verzoek morele kracht hebben bij gezet door alvast een stoel op te tillen De verdachte zelf ontkent dit echter en beroept zich op zijn rancuneuze gevoe lens tegenover de chauffeur. „Als hij niet naar mijn schoonmoeder was ge gaan. dan zou ik hem het geld wel heb ben betaald zei hij. Intussen werd de chauffeur bang, gaf ijlings de tien gulden terug en haastte zich daarna heelhuids naar het politie bureau. waar hij assistentie inriep. Met een agent aan zijn zijde keerde hij terug naar de glazenwasser. Toen daarop deze agent ook al onaangenaam werd ontvangen en de man met een Ijze ren hamer zag zwaaien, werd de gla zenwasier meegenomen naar het bureau en in bewaring gesteld. Maandag is le Fez, in Frans Marokko, een Marokkaan gedood en zijn er. iwee; gewond bij ongeregeldheden, die Zondag, ontstonden op hei "gerucht, dai de ver- bannen ex-sullan. Mohammed ben Joes- sei, zou terugkeren. Later kwamen; bij een schermutseling een - kantoorbediende en twee „opstandelingen" om hei leven- Te Casablanca is het districtshoofd Si Thami ben m*Bark bij een aanslag, ge dood. Een man, die met hem stond te praten, werd gewond! Hierdoor is het aantal dodelijke slacht offers tot elf gestegen. Veertig familieleden, van Mohammed Ben Joessef verzochten Maandag aan de Franse resident-generaal. Francis Lacoste, dat het de ex-sultan zalworden toege^;,: staan terug te keren. Zij zouden alhet j mogelijke doen om ongeregeldheden te voorkomen, maar zü erkennen niemand anders ais souverein, aldus het schrijven. Nationalisten in Casablanca 'gaven Maandag het parool in de Arabische wij ken, vanaf Woensdag aanstaande de win-.: keis voor onbepaalde tijd te sluitenden alle bedrijvigheid te staken. De winke liers moesten hun zaken op Dinsdag echter geopend houden, de traditionele feestdag van Aid El Kebir, „ten: teken* van rouw". De politie heeft hetvuur geopend op een menigte van ongeveer 2.000. toen deze een politiepatrouille be- gon te stenigen. Zoals bekend is: kan de rechthebben de op een bijdrage, betrekking hebben de op een door oorlogshandelingen ver nield onroerend "goed.financiële steun; ontvangen voor de bouw of. de aankoop van een woning met een maximumin- houd als door de minister van: Wèderöp-Ï bouw en Volkshuisvesting wordt bepaald- Op 28 April 1953 heeft de minister de ze maximuminhoud op 325 kubieke me ter bepaald. j Thans heeft de minister besloten dat van 2 Augustus 1954 af deze maximale inhoud 240 m3 zal zijn. Indien echter do oorspronkelijke recht hebbende op de bijdrage of diens erf-' genaam een woning voor eigen bewo ning bouwt of aankoopt, zal de maxi male inhoud 240 m3 zijn, indien'zijh; gezin bestaa' uit niet meer dan vier per sonen, 260 ,m3 bij vijf personen, 280 m3 bij zes personen, 300 m3 bij zeven; personen en 320 m3 bij acht of meer nersonen. Indien op grond van het vroegerbe- paalde reeds voor 2 Augustus 1954 met de bouw van een '-oning met een inhoud tot 325 m3 is begonnen, of de aankoop daarvan heeft plaatsgehad zal uiteraard de financiële steunkunnen worden ver leend volgens de voor die:, datum gel-', dende maximale inhoud.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1