Eerste Kamer accoord met soda- Groot aantal arrestatie^ Oost-Duitsland m Verantwoorde steun? Na verdediging door minister Zijlstra „Combinatie heeft niet het onderste uit de kan gekregen" over politiek voor Tunesië VeiBgheidsvooraeningen aan de Bredase strafgevangenis Nog geen hoop op compromis over E.D.G. in Parijs r |E: Hongarije weigert Nederlandse hulp Morgen hoopt H.KEL Prinses Irene haar 15e Jaardag te vieren Correctie gevraagd Spoedig opheffing van staat van oorlog? KWESTIE NIEUW-GUINEA NIET VOOR DE VER. NATIES Het kabinet onder zware druk WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2839 Weerbericht Ten aanzien van afzet nog vele onzekerheden Felle oppositie tegen Mendès-France Bijeenkomst van Neo Destour te Genève mm John krij gt asyl ïii O.-Duïtsïand Indonesische vice-premier: (Van onze Haagse redacteur) De minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, heeft van morgen in de Eerste Kamer het Soda-project verdedigd. Na de replieken werd het debat enige tijd onderbroken. Daarna verklaarde minister Zijlstra, dat, wil men tot nieuwe bedrijven komen, er een zeker risico moet worden genomen. De wetsontwerpen werden tenslotte aanvaard met 28 tegen 16 stemmen. Tegen: P.v-d.A., C.P.N. en prof. Hellema (A. R.). Minister Zijlstra gaf in zijn rede toe, dat er ten aanzien van de afzet talloze onzekerheden bestaan. Niemand kan ook maar eniger mate voorspellen welke afzet de sodafabriek zal bereiken. De minis ter sloot zich aan bij de opvatting van de C.H.-senator Vixseboxse, dat de deelneming van een aantal bekwame ondernemers, die de mogelijkheid van een rendabel bedrijf zien, een belangrijke steun is om tot uitvoering van het project over te gaan. Met klem ontkende hij, dat deze ondernemers via de rug van de Staat zouden deelnemen. De Kon. Ned. Zoutindustrie steekt haar gehele reserve in het project en riskeert haar bedrijf en haar naam. Zie verder pagina 3 Overgangsregering Neo Destour Zuid-Molukken Het Oostduitse communistische regime heeft gisteravond ftékerii gemaakt dat een groot aantal Amerikaanse en Westduitse spionnen, die in de Sowjetzone van Duitsland opereren, zijn gearresteerd. lj|^ë.gqjy|Ar^i^^tati)»^È^im^f|^md^Ö^ecus?tweë _wefcen| nadat dé -Westduitse" mees'terspion/'dr.'Otto 'Jóhn naar Oost-feSlkf! verdween. - fi Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 C4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 3S5286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNEVG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. - MINDER WARM IN" HET BINNENLAND Veranderlijke bewolking met aanvankelijk nog enkele regen- of onweersbuien. In het binnenland minder warm. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. O O Hoofdredacteur: Dr. -J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. 1 EN onzer lezers vraagt ons, wal te denken va_n het lidmaatschap Her Maatschappij tot Nut van. 't Al gemeen. Er zün er, zo zegt hij, in onze kring nog ai enigen, die zonder bezwaar zich bij het Nut hebben aan- gesloten. Speciaal om te genieten van de culturele avonden, die de departe menten van het Nut van tijd tot tijd organiseren. Wjj willen deze vraag gaarne be handelen. Het komt ons voor, dat velen lid eijn.van het Nut zonder voldoende kennis van wat het Nut, speciaal op het terrein van het onderwijs, be oogt. i Reeds Kuyper heeft in 1869 een boekje over de Nutsbeweging open gedaan. - i Kuyper begint daarin met nul a« te brengen voor datgene, wat het Nut gedaan heeft op het gebied •ban het onderwijs. Dat het algemene peil hiervan gestegen is, dat de school' »uwen en leermiddelen verbeterd dat de onderwijzersopleiding veel treffender is geworden dan voor- keen, dat er voor het eerst bij ons eon volksliteratuur is ontstaan, dat er spaarbanken zijn opgericht, dat het culturele peil van ons volk in het bijzonder van „de gewone man" gestegen is. ,- Kuyper erkent met dankbaarheid 'dat dit alles voornamelijk door de ar beid van het Nut is bereikt. DH neemt echter niet weg, dat tof! 'de Nutsdogmatiek, het vlakke cbris' iendom boven geloofsverdeeldheid, de feymne van toet Nut, die de deugd op liet hoogst prijst en. jubelt over de ;,teugel van 't gezond verstand, die allen houdt In toom en band", zonder meer afwijst. Hij betoogt dat speciaal |n het midden der vorige eeuw het pude Nut van Jan van Nieuwe nhuiaen J(1784) zijn algemeen, christelijk stand punt heeft verlaten en versmeed ïs Jn een orgaan der moderne richting. Speciaal de houding van het Nut ten aanzien van het stichten van de bij zondere christelijke scholen spreek! hiér duidelijke taal: „Het zechte haai bioet wat weggeblazen om de gedudv te Wauw te zien, die straks tegen hei Christelijk Nationaal Schoolonderwijs rel worden uitgestoken"» De glad- schaivingstactiek van het Nut, zijn hüvelleringssysteem, sijn - eenvor- hiigheidskodrts, rij alle richten (rich tégen de bijzondere christe- Jjjke scholen, éJe boven het gladge schaafde algemeen geneutraliseerde onderwijs willen uitsteken. ,1 IET zij verre van ons ook voo« 11 vandaag de algemeen culturele betekenis van het Nut te ontkennen. Men vergist zich echter grotelijks in dien men meent, dat het Nut neu traal staat ten aanzien van de chris telijke schooi. Het Nut heeft de bijzondere chris telijke school vrijwel nooit andere kunnen en willen zien dan als een secteschool, die in het Nederlandse onderwijs niet thuis hoorde. In 1848 sprak het hoofdbestuur van het Nul over het openbaar ouderwijs als over •de kostbare boom, die men toch niet zou willen omhakken omdat er «co schadelijke mosplant («har. schoei!) op groeien kan! Na de wet-Mackay, die de chr. school subsidie verleende, verbond het Nut zich reeds met de vereniging Volksonderwijs (verwoed voorvecht ster tot op vandaag van de openbare school) teneinde aldus het Ge denkboek van het Nut (1934) „de nadelige gevolgen van de wet-Mac kay voor het openbaar onderwijs te keren". j' Bij de onderwijs-noveile van Kuy per, 1905, meende het Hoofdbestuur alweer volgens het officiële Ge denkboek 1934 „dat thans het ogenblik was aangebroken om opnieuw te getuigen van zijn onverzwakte be langstelling In de bloei van het open baar onderwijs en zijn onverflauwd geloof in de kracht van de beginse len, waarop de openbare school steunt". Uit een rapport van het Nut in 1922: „Als het meest gewenschte schooltype worde door het Nut voorop gesteld de openbare „neutrale" school, die aan de sociale eisch der „eenhefds- school, voldoet en aan de didaktische bezwaren tegemoet komt". En om nog dichter bij huis te blij ven: In het orgaan van de Neder landse (openbare) Onderwijzers Ver eniging van 19 Juni 1954 staat te le ssen: „Een brief van het Nut (ingeko men bij het H.B. van de NOV, G.) opent nieuwe mogelijkheden om met de Maatschappij, Volksonderwijs en Noroio (Ouderrraad voor de openbare ■chool) besprekingen te voeren. Ons H.B. is bereid daaraan deel te nemen". Zó staan ze goed op het rijtje: NOV - Nut - VO - Noroio. Alle Onverdachte voorstanders van en ad vocaten voor de openbare school. Wij zeggen daar geen kwaad van.' !We zouden alleen aan de voorstanders Van het christelijk onderwijs, diej misschien zonder de wetenschap van! het bovenstaande in het Nut gestaptj lijn, willen vragen: „Wéét U, dat u door uw lidmaatschap van het| Nut speelt fn de kaart van de open bare school? Kunt u deze steun verantwoorden? T. M. GILHUISj Verbaasd was minister Zijlstra over het feit dat sommigen, van wie men dit niet zou verwachten, het be hoefte-element hanteren. Zelf wilde hij het standpunt handhaven, dat hij ook ten aanzien van de middenstand inneemt: er is altijd behoefte aan een betere sodafabriek, zo goed als er al tijd behoefte is aan een betere krui denier. Minister Zijlstra deelde mede dat het concurrerende concern Solvay de MINISTER ZULSTRA verbaasd afzet van het Nederlandse bedrijf schat op 40.000 ton in het binnenland en 40.000 ton in het buitenland, waar bij men dan rekening heeft gehouden met een productie vag 40.000 ton van het bedrijf van de Staatsmijnen, welk bedrijf nu echter geliquideerd wordt. De mening van de heer Kapteyn, dat er bij de Kon. Ned. Zoutindustrie gelden zijn, waarop de Staat zonder meer recht heeft, verwierp de minis ter. Daarmee ontnam hij ook de bo dem aan het betoog van de P.v.d.A.- spreker, als zou de K.N.Z. in feite met staatsgeld deelnemen en de to tale deelneming door de staat 50 mil- lioen bedragen. Het betoog van prof. Hellema over staatsgarantie in het algemeen kon minister Zijlstra onderschrijven, maar hjj vond dit betoog geschikter voor een college dan voor de concrete si tuatie, waarvoor een verantwoordelijk bewindsman zich in de omstandighe den van 1954 geplaatst ziet. De com binatie heeftbepaald niet het onder ste uit de kan gekregen van de Staat, zo verklaarde hij. Het Nederlandse sodabedrijf zal de binnenlandse prijs baseren op de eigen kostprijs en het zal zich niet aansluiten bij buitenlandse monopolie- prijzen. Het zal een redelijke in dustrieel verantwoorde prijs bereke nen en overeenkomsten met Solvay zullen hierop ..geen inbreuk mogen maken. Over de internationale positie van de op te richten sodafabriek merkte de mi nister op. dat de Gatt (Algemene Over eenkomst voor Tarieven en Handel) maatregelen toestaat tegen concurrentie- vormen, die in strijd zijn met het libe ralisatiebeginsel. De Nederlandse wet geving zal aan deze bevoegdheid wor den aangepast. Wat de wenselijkheid van het project in het algemeen betreft, noemde minister Zijlstra de overweging dat het dringend noodzakelijk is een belangrijke industrie in het Noorden te vestigen. De heren Kapteyn (P.v.d.A.) en Hel lema <A.R.) waren niet overtuigd. De socialistische spreker bleef van mening, dat de staat een claim heeft op de re serves van de K.N.Z. en dat het opge ven van deze claim het voor de K.N.Z. mogelijk maakt aan het project deel te nemen. Prof. Hellema. deelde dit stand punt en beide sprekers bleven het wets ontwerp afwijzen. ,-v- - Meer dan honderd rechtse afgevaar digden onder leiding van de conserva tieve oud-premier Anioine Pinay hebben de nieuwe Franse premier Pierre Men dès-France zo goed als de oorlog ver klaard. Een comité, waarin vertegenwoordigers van 115 voormalige Gaullisten, onafhan kelijke» en afgevaardigden van de boe ren zitting hebben, heeft zijn ongerust heid uitgesproken over de hervormings politiek der regering voor Tunesië en eenparig geprotesteerd tegen de genomen en voorgenomen maatregelen. Het comité critiseert Mendès-France omdat hij het recht meende te hebben verdragen af te schaffen, die Frankrijk en Tunesië verbinden, zonder eerst het parlement te raadplegen. Het comité heeft een beroep gedaan op alle leden van de drie fracties, al het mogelijke te doen om te verhinderen, dat de nieu- wij politiek wordt toegepast. Op een stormachtige bijeenkomst van zijn eigen radicaal-socialistische partij is Mendès-France er met moeite in ge slaagd de goedkeuring te verhinderen- van een motie, die zich tegen de "rege- ringspolitiek t.a.v, Tunesië uitspreekt. De kwestie Tunesië komt Dinsdag in de Nationale Vergadering aan de orde. De Tunesische kabinetsformateur Ta- har Ben Ammar is Dinsdag gereed ge- Alie havenarbeiders te Santos, de haven van de Braziliaanse stad Sao Paulo, zijn Dinsdag in staking gegaan em loonsverhoging af te dwingen. In antwoord op vragen van het Eer- ste-Kamcrlid de heer Witteman, over het voorbereiden van voorzieningen aan de Bredase strafgevangenis heeft minister Donker medegedeeld, dat hij van mening is dat van de hnidige ge stichtsgebouwen de Bredase gevange nis qua outillage en ruimte zich het beste aanpast aan de eisen, die gesteld moeten worden voor een sterke bevel- liging en een verantwoord regime. De ze eisen kunnen het best vervuld wor den door het gestichtscomplex aan de buitenzijde met een sterke bevelli- gingsring te omgeven en wel op zo danige wijze, dat binnen deze ring het geven van bewegingsvrijheid aan ge detineerden normaal doorgang kan vinden. Dat dit gesticht in de toekomst zijn bestemming als gesticht voor gevange nen, die een sterke beveiliging van node hebben, zal behouden, kan nog niet worden gezegd. Wel kan worden gesteld, dat in het penitentiaire sys teem voorzieningen als die, welke thans worden getroffen, nimmer zullen kunnen worden gemist. Wat betreft de aard van de voorzieningen, zegt de minister, dat gedetailleerde medede lingen niet kunnen worden gedaan. Wel deelt de minister mede. dat wachttorens een onmisbaar element vormen en dat ook aan buitenbewa king vermoedelijk steeds behoefte zal blijven bestaan. Of in de toekomst wellicht nog bepaalde voorzieningen zullen moeten worden getroffen, kan thans nog niet worden overzien. In dien zij nodig zijn, zullen rij van on- dergeschi&te aard zijn, De minister deelt verder mede, dat voor de manschappen van de buiten bewaking, behorende tot het korps ge- stichtswacht, legeringsruimte op het terrein van de gevangenis is gebouwd. De huidige sterkte dezer buitenbewa king zal geleidelijk kunnen worden verminderd, wanneer ook de te bou wen wachttorens en enige andere voorzieningen gereed zullen zijn ge komen. Van hei ten laste van de begroting van het departement van Wederop bouw en Volkshuisvesting suppletoir aangevraagde bedrag ad 725.000 is ongeveer de helft bestemd voor de uit voering van veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de gevangenis te Breda, Zoals gemeld heeft de Nederlandse gezant in Hongarije op 30 Juli jl. namens de Nederlandse regering aan het mi nisterie van Buitenlandse Zaken te Bu dapest een bedrag van 50.000 aange boden als hulp voor de slachtoffers van de watersnood in Hongarije. Vernomen wordt thans, dat het Hongaarse minis terie toen te kennen heeft gegeven, hel te betwijfelen, of de overstromingsramp zo ernstig is geweest, dat hel nodig is. buitenlandse hulp te aanvaarden. Men zou nog een definitieve beslissing ne men en de Nederlandse regering schrif telijk daarvan op de hoogte stellen. Thans wordt vernomen, dat de Hon gaarse regering- heeft besloten, de Ne derlandse gift niet te aanvaarden. komen mot de samenstelling van een Tunesische overgangsregering. Hij heeft de ljjst van zijn ministers aan de Bey ter goedkeuring aangeboden. Wie de nieuwe ministers zijn en tot welke partij zij behoren, is niet onmid dellijk bekend gemaakt. Vooraanstaande leden van liet poli tieke bureau van de Neo Destour zijn Dinsdagavond in Genève bijeengekomen om de toestand in Tunesië te bespreken. Aanwezig waren o.m. de secretaris-gene raal van de partij, Salah Ben Joessef en de vertegenwoordiger in New York, Ladgham. Volgens Balhawan, de waarn. secre- taris-genraal der Neo Destour, waren in de „Kleine Raad" ook op de voor grond tredende patriotten buiten de Neo Destour opgenomen. „Wij zullen de ontwikkeling van de toestand in Tunesië bestuderen en onze actie coördineren. Wij zullen de wer kelijke inhoud van de Franse voorstellen onderzoeken. Dit keer hebben wij echter de indruk, dat zij werkelijk gemeend zijn," aldus Balhawan. Het politieke bureau van de Neo Des tour gaf eenstemmig als rijn mening na de vergadering van Dinsdagavond, dat de partij ruimschoots in de nieuwe Tu nesische regering vertegenwoordigd moest zijn. Ook zouden zonder verwijl onderhan delingen met Frankrijk begonnen moe ten worden over binnenlandse autonomie in Tunesië. De nieuwe Franse resident-generaal in Tunis, generaal Pierre Georges Boyer de la Tour, heeft in een radiotoespraak er voor gewaarschuwd, dat hij „draconi sche maatregelen" zal treffen tegen ieder die de orde in Tunis verstoort. „Het hangt alles van ons af, Fransen en Tunesiërs, dat een groot werk voltooid wordt. Laat allen, die bezield zijn door rede en wijsheid zich rond Zijne Hoog heid de Bey en de vertegenwoordigers van Frankrijk verenigen." f-* ERUIME tijd geleden kondigde het Vj. Staatsbedrijf der P.T.T. een wij ziging in de telefoontarieven aan. Deze zouden een verhoging inhouden van het locaal tarief van 3 op 4 cent sn een' gedeeltelijke verlaging der In- :erlocale tarieven. De directeur-generaal liet op 14 Juni J.l. weten, dat elke abonné individueel omtrent de datum van invoering zou worden ingelicht. Formeel niets op aan te merken dus. Maar wat gebeurt er nu? Op 28 Juli ontvangt een abonné in Amsterdam een schrijven, waarin ojn. staat: „In de eerstvolgende telefoonnota, welke U in de loop van September, a*. zal worden toegezonden, zal het nieuwe tarief, gerekend van 1 Juli 1954 af, worden toegepast". Dat betekent dus: met terugwerken de kracht tot 1 Juli. Dit nu achten wij onjuist, aangezien tal van mensen, die hun telefoon tegen betaling beschikbaar stellen voor het publiek, in de periode vanaf 1 Juli een strop hebben van 1 cent per ge sprek.' Bij infbrmatie bleek ons, dat de-ad ministratie de tijd ontbrak om 'i de abonné'e reeds vóór of op 1 Juli van de datum van invoering in kennis te stellen. Dit ontheft de P.T.T. echter niet van de verplichting deze onbillijkheid jegens de gedupeerde abonné's onge daan te maken. En dit kan óf door; alsnog tèVÈS-f palen, dat de tariefwijziging ingaat; op de dag van kennisgeving aan de abonné óf met ingang van de nieuwe periode, dat is per 1 September ai. ,Wjj hopen, dat de P.T.T. deze cor rectie alsnog zal willen aanbrengen?.; Vice-premier Wongsonegoro, die een reis heeft gemaakt door de Molukken en thans op terugreis is. naar Djakarta, is in Sóérabaja aaógèkónien.' Aan Aneta beeft hij verklaard, dat het hem op zijn reis door de Molukken duidelijkis geworden, dat de kwestie van de repu bliek der Zuid-Molukken zo goed als ach ter de rug is. Hij achtte opheffing van de staat van oorlog binnen zeer korte tijd mogelijk. Ten aanzien van de opinies, die be staan onder de in Nederland verblijven de Indonesiërs over de RMS is de be volking van de Molukken over het al gemeen van oordeel, dat deze aanhan gers van de RMS een verkeerd beeld van de situatie hebben, aldus de heer Wongsonegoro. Op diverse plaatsen was aan de vice-premier de vraag gesteld, of die mensen terug mogen komen. Het antwoord op die vraag is, dat zij, in dien zij dit wensen, inderdaad als staats burgers ontvangen zullen worden, aldus mr. Wongsonegoro. Sinds dé verdwijning van Tiet; voor malige hoofd van de Westduitse spion- nagedienst heeft 'men in het Westen gevreesd, dat een arrestatiegolf in Oost-: Duitsland onvermijdelijk zou zijn. De 44-jarige John, die gedurende bijna vier jaar aan het hoofd van "de West duitse spionnagedienst had 'gestaan wist de namen en adressen van honderden spionnen in Oost-Duitsland. De Oostduitse minister van Binnen landse Zaken Willi Stoph heeft via de regeringsradio bekend gemaakt dat de staatsveiligheidspolitie in de Sowjetzone een groot aantal agenten van de, organi satie Gehlen en van de Amerikaanse ge heime dienst heeft gearresteerd. De com munisten betitelen de Amerikaanse con- In Zaandam is het eerste deel van. een duikerklok op het water gezet. Nog dit jaar hoopt men met deze klok een on derzoek te beginnen naar de al dan niet aanwezigheid van goud in de „Renale Leonhardt" bij de Waddeneilanden. Nauwelijks veertien dagen voor het begin van het Europese legerdebat in de Nationale Vergadering heeft het ka binet van Pierre Mendès France nog geen vorderingen gemaakt met de door de premier toegezegde compromis-op lossing. Kort na zijn ambtsaanvaarding heeft Mendès Franse twee van zijn ministers aangewezen om een formule op te stel len, die voor een grote meerderheid in de vergadering aanvaardbaar zon zijn. Die ministers zijn Pierre Koenig (De fensie) en Maurice Bonrges-Manonry (Industrie en Handel). Koenig is tegen het Europese leger. Bourges Maunonry Is er een voorstander van. De beide ministers kwamen reeds spoedig tot de conclusie, dat hun stand punten onverzoenlijk waren en hun be sprekingen zijn dan ook grotendeels een formaliteit. Dit onvermogen om tot een compromis te komen zal dan ook onge twijfeld de grondslag van hun rapport aan de premier vormen. Mendès France heeft de vergadering toegezegd, dat hij de EDG in de een of andere vorm vóór het parlementaire reces aan de vergadering zou voorleg gen. De premier heeft Robert- Le Court, voorzitter van de parlementaire MRP- delegatie, gisteren de verzekering gege ven, dat hij voornemens is rijn belofte te houden. De MRP heeft er krachtig op aangedrongen een aanvang met het de bat te maken. De andere EDG-landen hebben Men dès France te verstaan gegeven, dat zij niet bereid zijn de onderhandelingen over het EDG-verdrag te heropenen en dat eventuele wijzigingen na de ratifi catie in het verdrag aangebracht: die nen te worden. De premier heeft zich vermoedelijk met dit standpunt ver zoend. De enige vraag is thans welke wijzi gingen hij na de ratificatie zal verzoe ken in het verdrag aan te brengen. In dien de andere ministers van Buiten landse Zaken accoord gaan met het be ginsel van het aanbrengen der door hem voorgestelde wijzigingen na de ratifica tie denkt Mendès France het verdrag er in de vergadering door te halen. De wijzigingen, die Mendès France vermoedelijk zal voorstellen, zijn: 1. Verkorting van de looptijd van het verdrag van 50 tot 30 jaar. 2. Verlenging van de overgangsperiode, waarin de strijdkrachten samengesmol ten worden, van 1$ maanden tot mis schien drie jaar. 3. De negen commissarissen van de verdragsorganisatie zullen hun besluiten met een stemmenmeerderheid van twee derden moeten netnen in plaats van met de thans geldende enkelvoudige meer derheid. traspionnagedienstdoorgaans met r>dé j- naam „geheime dienst". SlgsÖ Stoph deelde niet mee hoeveel aires-'.: taties waren verricht, maar zei.: wel dat veie arrestanten die Maandag en Dinsdag-h waren aangehouden onmiddellijk bekend hadden In de verklaring.werd niet gesprokén? over, John en ook is. niet bekend of deze actie het gevolg is van zjjn mededeel zaamheid. - De minister verklaarde: „De airestan- ten werden ontmaskerd dank zij de':.-, waakzaamheid van de Duitse patriotten en omdat verschillende Westerse- agenten zich vrijwillig meldden bij de Oostduitse politie. - Onder diegenen, die zich vrijwillig hebben gemeld bevonden rich verschil lende agenten van het Westduitse bureau ter Bescherming van de grondwet", ai- dus Stoph. Dit was- het bureau dat ónder leiding stond van Otto John voor hjj in de nacht van 20 Juli. achter het IJzeren Gordijn verdween. Volgens de Oostduitse radio is ook.een aantal geheime zenders buitgemaakt. De organisatie Gehlen, waarover ge- sproken werd is dé militaire tegenhanger: -' van John's civiele organisatie. De miii- taire organisatie stónd onder leiding van"'':? de voormalige lt. generaal Reinholdi'St Gehlen. die van 1942. tot 1945 hoofd was van Hitler's inlichtingendienst aan het Russische front. Be Oostduitse eerste-minister, Grote- wohl, heeft Woensdag in de Oostduitse Volkskamer medegedeeld,- dat dr. John," het uitgeweken hoofd van de Westduitse- geheime dienst, hem schriftelijk heeft dank gezegd voor de toekenning van.- asyl in Oost-Duitsland. Grotewohl las de brief voor „om eèn einde te maken aan de vele sensaties en gissingen over dr. John in de gehele! wereld". - -yy. -«■j:j.y De brief luidde: „Hierbij wil ik de. regering van de Oostduitse democrati sch» republiek en u persoonlijk oprecht dank zeggen voor het asyl dat u mij hebt verleend. Ik'wil de gelegenheid- niet voorbij laten gaan toe te zeggen,; dat ik al mijn krachten zal gebruiken! om van hier. uit te strijden: tegen/het! dreigende gevaar van een oorlog en voor de hereniging van Duitsland." :;:i Vice-premier Wongsonegoro, die op dienstreis nit Ambon in Makassax is aangekomen, heeft op vragen die hem over Nieuw-Guinea werden gesteld, verklaard, dat de regering aanvanke lijk het voornemen had de kwestie- Nieuw-Gttinea voor te leggen aan de Verenigde Naties, maar aangezien de bepalingen van de Verenigde Naties dit niet toelaten, heeft zij dit voornemen moeten laten varen. Het te Djakarta verschijnende blad -Berita Indonesia",.. ..{regeringsgezind, links-nationalistisch) daarentegen zegt „uit kringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken vernomen té heb- ï- ben, dat in verband met het koppige?!/ standpunt van Nederland - om West- Iria te behouden, wei met zekerheid® kan worden gezegd, dat de nationale:;"! claim van Indonesië op dit gebied aan de algemene vergadering van de Ver;® Naties in November zal worden voor gelegd". De voorzitter van de Parkindo, de heer Tamboenan, heeft aan de pers?'1' verklaard, dat de ChristenparÜj - hetêÈ feit, dat de Indonesische delegatie voor--: de uniebesprekingen in Den Haag-inlet is teruggekeerd toen Nieuw-Guinea4^ met op de agenda werd geplaatste als'?! een nalatigheid beschouwt. Wij kunnen deze kwestie met Neder- land met -anders afhandelen dan langs V de Internationale weg wi; (Ver! .j-NatièöMff aldus een communiqué van Parkindo."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1