Te weinig begrip voor wat Kremlin doet BESNOEIING BUITENLAND HULP AAN TE GROOT Voorstel tot conferentie Grote Vier herhaald der West-Duitsland Brits-Perzisch oliegeschil is thans opgelost waren Delegaties een uur een EISENHOWER LAAKT SENAAT Nieuw Amerikaans protest in Peking Ongepast Verrassende Russische stap Informeel Unie-overleg hervat ..GROOTST MOGELIJKE SPOED ZAL WORDEN BETRACHT oedig provincie „West-Irian" DONDERDAG 5 Vü GUSTS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2840 Weerbericht Contactman van dr. John verdwenen Hervormingen in het Britse leger VEILIGHEID VOOR HELE CONTINENT „MAANDAG WETEN WE MEER" Moskou waarschuwt voor spionnen Twee doden bij ongeval bp onbewaakte overweg! m Hulp overstromingen V f - De Nederlandse en Indonesische delegaties zijn Woensdagmiddag in informele vergadering bijeengeweest in de de Lairessezaal in Den Haag. De vergadering duurde ruim een uur. De woordvoerder van de Nederlandse delegatie heeft na afloop van de vergadering mede gedeeld dat deze bijeenkomst diende ter uitwisseling van gedachten en ter eerste bestudering van de door minister 7£amin uit Djakarta meegebrachte suggesties. Op „working level" zal de eerstvolgende dagen contact plaats vinden tussen diverse leden van de delegatie en deskundigen. Gestreefd zal worden naar de grootst mogelijke spoed. Wijzigingen MINISTER TOBING: Botterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 115700 C4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachter.-iienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 It-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN ThouM- Geldig ;van Donderdagavond tot Vrijdagavond. WARM. Aanvankelijk weinig, later van het IVestLi uit toe nemende bewolking maar tot de avond* op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuid-West en Zuid-Oost. Warm. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Ken aardige opname tan Primes Josephine Charlotte ran Luxemburg met haar dochtertje, de vijf maanden oude Marie Astrid. De Verenigde Staten hebben gisteren opnieuw een nota doen toekomen aan de Chinese regering, waarin wordt ge vraagd om compensatie voor de zes 'Amerikanen, die zijn omgekomen of verwondingen opliepen, tengevolge van het neerschieten van het Britse passa giersvliegtuig In de buurt van Hainan op 23 Juli. In de nieuwe nota wordt ook geëist dat de verantwoordelijke personen ge straft zullen worden. De nota is door de Britse zaakgelas tigde in Peking aan de Chinese regering overhandigd. De eerste Amerikaanse nota werd door de Chinezen niet geaccepteerd. - BENOEMING BURGEMEESTER Tot burgemeester van Gcertrulden- berg is met ingang van 16 Augustus be noemd mr. J. Chr. Faurc, uit Den Haag. secretaris van de Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging. De besnoeiing op de hulp aan het buitenland, die Dinsdag door de Ameri kaanse Senaat aangenomen werd, is te groot en zal Amerika sterk schaden. Dit betoogde president Eisenhower gisteren op zijn persconferentie. Ilij noemde de oesnoeiing ook een weerspiegeling van een zeker gebrek aan begrip voor hetgeen de mannen in het Kremlin doen. Eisenhower vertelde, dat, voordat de wet naar het Congres ging, de rege ring reeds een besnoeiing op het programma had aangebracht, die een omvang had als gerechtvaardigd geacht werd, Eisenhower vroeg het Congres om ongeveer 3,5 milliard dollar voor hulp aan het buitenland. De Senaat hoeft het bedrag gesteld op 2.610.000.000 dollar. Het Huis had een bedrag aarfgenomen van 3.308.000.000 dollar. Aangaande communistisch China herhaalde Eisenhower met grote nadruk dat hij, onder de huidige omstandigheden, gekant is tegen het toelaten van communistisch China tot de Verenigde Naties. Maar de president zei verder altijd bereid te zijn af te wachterf en toe te zien, of de zondaar zich ver andert en in de schoot der Vrije Naties terugkeert. Het zou waanzin zijn, voegde hij er aan toe. indien hij zou proberen te voorspellen hoe de omstandigheden zullen zijn over vijf jaar met betrekking tot communistisch China en de Verenig de Naties. Over de atoompooi merkte de presi dent op, dat hij niet van plan was zich te laten verslaan met zijn plan voor een internationale atoompool voor vrede lievende doeleinden, alleen omdat Sow- jct-Rusiand geweigerd heelt zich met dit voorstel accoord te verklaren. Hij zei nog steeds te trachten een middel te vinden om het plan zonder Rusland in werking te stellen en van plan te zijn hiermee door te gaan. Eisenhower zei verder, dat Oostenrijk en Wcst-DuiIsland het Amerikaanse aan bod van surplusvocdsel voor slachtoffers van de overstromingen van de Donau en zijrivieren hebben aanvaard. H(j voegde er aan toe, dat Joegoslavië nog niet geantwoord heeft eh dat even min van andere landen, die voor een dergelijke hulp in aanmerking komen, antwoord was ontvangen. Marshall verdedigd Dc president verdedigde krachtig generaal George C. Marsha!!, toen hem gevraagd werd om commentaar' op een verklaring van de voormalige minister van Oorlog, Harry Woodring. dat Mar- schall zijn eigen grootmoeder zou ver kopen om persoonlijk voordeel te be halen. Eisenhower zei dat Marshall die ais chef staf van het leger zijn meer dere was tijdens de tweede wereldoorlog typerend is voor al datgene, waarnaar wij uitzien in een Amerikaanse patriot. De verklaring van Woodring, in een brief aan een vriend, werd eerder deze week openbaar gemaakt door senator Joseph McCarthy. Voorts vond Eisenhower, dat Amerika minder moet praten over het Amerikaan se leiderschap en rich meer moet toe leggen te trachten een goede partner te zijn voor zijn geallieerden. Op te staan, je op de borst te slaan en te zeggen wat ben je een grote leider, aldus Eisenhower, is een nogal armzalige psychologie. Men komt er verder mee door te maken dat andere landen je leiderschap willen -volgen, omdat men allen hetzelfde doel heeft. Sprekend met grote bezorgdheid zei Eisenhower, dat Amerika meer voor stellingsvermogen moet tonen in zijn oprechte verlangen anderen te over tuigen van de vreedzame doeleinden van Amerika. Een zekere Bauer, contactman van dr. Otto John, is op 17 Juli verdwe nen en aangenomen wordt, dat hij zich in Oost-Berlijn bevindt, zo heeft een functionaris van de staat Beneden Saksen gisteren meegedeeld. Hij zou verdwenen zijn bij het uit voeren van een opdracht bij de Oost- duitse grens. De Saksische minister van Binnen landse Zaken Richard Borowski heeft er op een persconferentie de nadruk op gelegd, dat Bauer in dienst stond van de organisatie van John en dat hij contactman is geweest tussen de Oost- en Westduitse agenten. Men houdt hier rekening met de mogelijkheid, dat Bauer de weg voor John geëffend heeft om naar Oost- Berlijn uit te wijken. De Vrije Democratische partij be titelde gisteren dr. John als een „verrader". De partij drong er in een verklaring op aan John als zodanig te behandelen. De bewering van de Westduitse re gering dat John is ontvoerd naar Oost-Duitsland werd gisteren gecriti- seerd door de leider van de West duitse vrije democraten, dr. Thomas Dehler. In een verklaring van Dehler, die door de partij werd gepubliceerd, wordt gezegd: „John is een verrader, dat moeten we onomwonden aan het publiek meedelen en we moet het blij ven zeggen". Hel traditionele verjaarsgeschenk ran de zee-, land- en luchtstrijdkrachten voor H.KJl. prinses Irene bestaande uit een aanvulling tan de tafelzilver- cassette - is Woensdagmiddag op pa leis Soestdijk aangeboden door een de putatie van de Koninklijke Marine. Namenr dc Koninklijke /Marine icerd de hier afgebeelde, taart aangeboden waarop een model van Hr. Ms. Karei Doormanteas aangebracht. Vervol gens werd door een deputatie van het garderegiment fuseliers Prinses Irene een lederen schrijfmap overhandigd als verjaarsgeschenk van dal regiment, van de vereniging van oud-strijders van de voormalige Koninklijke Brigade Prinses Irene en van de vereniging van officieren der Garde Prinses Irene. West-Duitsland werd gisteren plot-'gevestigd. In Juli werd 1.579.496 ton seling overspoeld door een stakings- staal geproduceerd. golf, juist op het moment dat het land zich practisch heeft hersteld van de door de oorlog geslagen wonden. Om te beginnen waren gistermor gen tienduizenden Hamburgers enige uren vroeger dan normaal opgestaan om zich te voet, per fiets of liftend naar hun werk te begeven gevolg van een grote staking bij dc open bare verkeers- en nutsbedrijven, die voor Duitsland iets unieks is. De diensten van de ondergrondse spoorbaan en tram stonden vanaf half- vjjf in. de morgen stil. Om zes uur werden de werkzaamheden van het gas- en electriciteitsbcdrijf tot een mi nimum teruggebracht. Vijftienduizend employe's van genoemde openbare diensten hadden gevolg gegeven aan de stakingsoproep in deze grootste stad van West-Duitsland. De staking bracht ook een ingrij pende, beperking van het scheepvaart verkeer op de drukke Alstcr teweeg. De enigen, die zijde sponnen bij de situatie, waren dc taxichauffeurs en de particuliere busondernemers. Zij waren niet in staat de grote stroom van mensen, die normaal van de open bare vervoersdiensten gebruik maken, te verwerken. Gisteravond vulden de huisvrouwen de badkuipen tot de rand om voorbe reid te zijn op enige waterloze" da gen. De onderhandelingen tussen de Hamburgse Senaat en de bond van werknemers bij dc vervoers- en open bare nutsbedrijven duurden voort tot in de morgenuren. Naar verluidt ver wierp de bond een tweede voorstel, behelzend een verhoging van het uur loon met vier pfennig voor de arbei ders en een verhoging van drie pro cent voor de salarissen van het bureaupersoneel. De bond had een verhoging van tien pfennig geëist. In Beieren hebben 220.000 metaal arbeiders gedreigd Maandag het werk te zullen neerleggen, wanneer voor dien hun looneisen niet ingewilligd zouden zijn. In het Ruhrgebied hebben 900.000 metaalarbeiders te kennen gegeven dat zij aan het einde van deze maand meer loon willen hebben, daar zij an ders een staking zullen overwegen. Bi Sleeswijk-Holstein hebben de tuinders, de boeren en de bosarbei- ders het werk neergelegd in afwach ting van hogere lonen. Kortom, de onder hoogspanning werkende Westduitse economie wordt bedreigd .door de staking van minstens een millioen arbeiders. De arbeidsonrust komt juist op het moment.dat het Ruhrgebied een nieuw record voor de staalproductie heeft Het enige gunstige bericht kwam gisteren uit Stuttgart, waar de me taalarbeiders in Württemberg en Baden besloten accoord te gaan met een loonsverhoging van ongeveer acht cent per uur. De Britse minister van. oorlog. Head, beeft Woensdag op een persconferentie mededelingen gedaan over hervormings plannen voor het leger. Zo zal een nieuw soort divisie wor den gevormd, die kleiner en beweeg lijker zal zijn dan de huidige divisies van tien- tot vijftienduizend man. In de toekomst zal de Britse soldaat „meer aanvallend en onafhankelijk" optreden, aldus Head. Voorts zullen hulpdien sten tot het uiterste worden beperkt, voor wat het vervoer betreft. De be voorrading van de troepen te velde zal geleidelijk aan niet meer met vracht auto's, doch met hefschrcrefvliegtuigen geschieden. Een en. ander staat m ver band met het mogelijk gebruik van atoomwapens in een volgende oorlog. Bij oefeningen,welkè waarschijnlijk het volgend jaar zullen worden gehou den, za! dc doeltreffendheid van de hervormingen worden onderzocht. Ook zal dan een beslissing worden geno men ten aanzien van het gebruik van het Belgische F.N.-geweer. Indien dit wapen wordt aanvaard, zal het in Groot-Brittannië in serie worden ver vaardigd, aldus minister Head. De Sowjet-Unic heeft gisteren een nota gezonden aan de Westelijke Gro te Drie, waarin voorgesteld wordt om in Augustus of September een confe rentie te beleggen ter voorbereiding van een conferentie van alle Europese Staten over een veiligheidssysteem dat het hele continent zal omvatten. Aan de regeringen van de V.S., Groot- Britannië en Frankrijk warden gelijklui dende nota's overhandigd. In Loipen werd de nota door am bassadeur Jakob Malik aangeboden aan de Britse minister van Staat. Selwyn Lloyd. Uit welingelichte bron wordt verno, men dat het een korte nota was waarin de Russen verzochten om een voorbe spreking van de vier grote mogendheden, die deze of de volgende maand in een nader te bepalen plaats gehouden zou moeten worden. Het Britse ministerie van Buitenland' se Zaken heeft de goede ontvangst van de nota bevestigd. Een zegsman van het ministerie wei gerde zich uit te laten over de inhoud, ïilj zeide dat de publicatie van de tekst aan de Russen overgelaten zou worden. Deze verrassende stap van het Krem lin is gekomen aan de vooravond van een bespreking van de Westelijke Grote Drie in Londen, tijdens welke een ant woord op het Russische voorstel voor een Europese veiligheidsconferenlie op gesteld zal worden. Er werd in de nola geen plaats van samenkomst genoemd De Sowjet-Unie drong vbor de eerste maal aan op een Pan-Éuropees Veilig heidssysteem tijdens de Berlijnse confe rentie. die in Februari gehouden werd. De Westelijke Grote Drie verwierpen toentertijd het voorstel omdat de Rus sen de ontbinding van de Navo en de Europese Defensie Gemeenschap als prijs eisten. De Russen kwamen op 24 Juli terug op hun voorstel en verzochten alle be trokken Europese mogendheden tot een conferentie uÜ te nodigen. De reactie van het Westen was vrij koel. De Westerse politici zagen in de nota slechts een poging om Frankrijk van ratificatie van het EDG-vcrdrag te weerhouden. Naar uit betrouwbare bron te Was- hington wordt vernomen, stelt de recente ai»/.....-?/ Op een onbewaakte overweg op de lijn UtrechtDen HaagRotterdam onder de gemeente Vleuten werd een auto tweemaal door een trein aangereden. Een Deens ingénieur en een Ameri kaanse studente verloren het leven. Sov/jet-nota voor, dat de „voorbereiden de conferentie" tevens bepaalde vraag stukken betreffende Duitsland, zou kun nen regelen, zoals die van handel, ver keer en geldverkeer tussen Oost- en West-Duitsland. Genoemde conferentie zou volgens dc nota gehouden dienen te worden door de ministers van buiten landse zaken- Het Perzische o'.iegeschil is voorbij. De overeenkomst welke gisteren in Teheran werd getekend door de Perzische regering en het consor tium van 8 internationale oliemaatschappijen komt overeen met. de overeenkomsten welkè door Amerikaanse maatschappijen werden 'ge sloten in Saoedi Arabië, Koeweit en Venezuela, waarbij het productieland de helft van de inkomsten uit de olieproductie ontvangt, na aftrekvan de kosten. Onder de nieuwe olieovereenkomsten zullen de grote raffmaderrijen in Abadan en de andere productieinstallaties- naar verwacht wordt voor 1 Januari a.s. weer in werking, zijn. Geraamd wordt, dat binnen. 3 jaar de regering van Perzië een jaarlijks inkomen zal ontvangen" van 180 millioen dollar uit hoofde van in Perzië gewonnen olie. De technische en afzetorganisaties der Verenigde Staten. Engeland. Frankrijk en Nederland zullen samenwerken met Perzië voor het produceren en afzetten van een product dat van grote invloed zal zijn voor het bereiken van econo mische stabiliteit en voorspoed in Per zië. In de werkzaamheden van' het con sortium zullen de 5 Amerikaanse olie maatschappijen tezamen een belang hebben van 40 procent, de Angio-Ira- nian zal eveneens een belang hebben van 40 procent, terwijl het aandeel der Koninklfjke-SheU 14 procent zal bedra gen en dat der Compagnie Franchise de Petrole 6 procent. Oliedeskundigen ramen dat er 3 maanden nodig zullen zijn cm de Per zische olie-industrie weer op flinke schaal te doen produceren. had hij een openhartig en vertrouwe lijk onderhoud gehad met de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken. Op een vraag over de vooruitzichten van de conferentie zeide minister Luns, dat h'et nog te vroeg is om hierover een oordeel te geven. De heer Luns zeide dat het gesprek persoonlijk aangenaam was geweest. Naar hel ANP verneemt zal het af zonderlijke overleg tussen de diverse delegatieleden en hun adviseurs drie dagen duren, „Maandag zullen wij wat meer weten", werd in kringen van de Nederlandse delegatie gezegd. Geen antwoord kon echter worden gegeven op de vraag, of het formele overleg dan zal worden hervat. De mededeling van de woordvoer der van ae Nederlandse delegatie, dat „de grootst mogelijke spoed zal worden betracht" met de in de komende da gen volgende besprekingen wordt in verband gebracht met de wens van de Indonesische delegatie vóór 17 Aug., de dag waarop het negen jaar geleden is dat d.e Repoeblik Indonesia gepro clameerd werd, tot resultaten te komen. Nieiuve situatie In Nederlandse delegatiekringen was men niet bereid te zeggen, of deze wens van de Indonesische delegatie zal kunnen worden vervuld. „Er is een ge heel nieuwe situatie ontstaan", zeide men, er aan herinnerend, dat Zater dag 24 Juli het protocol van een Ned.- Indonesische overeenkomst ter teke ning gereed lag. Zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities meldden,hebben gister morgen de voorzitters van de Neder landse en Indonesische delegaties, mi nister Luns, die zijn vaeantie in het bui tenland heeft onderbroken, en minister Soenarjo, op het ministerie van Buiten landse Zaken, in Den.Haag een bespre king gevoerd'die een uur duurde. Naar minister Luns na afloop mededeelde, Na de bespreking tussen minister Luns en minister Soenarjo heeft voor de aanvang van het informele overleg tussen de delegaties'de voorzitter van de Nederlandse delegatie nog een onder houd gehad met minister Yamin. In dit gesprek eeft minister Yamin, op wiens verzoek deze ontmoeting plaats had, minister Luns een persoonlijke toelichting gegeven op de door Indo nesië gewenste wijzigingen in het ontwerp-protocol. Deze wijzigingen zouden betrekking hebben op een verandering in de re dactie van de financieel-economische regelingen, de geschillenregeling en de moeilijkheid voor Indonesië internati onale verdragen te laten prevaleren boven de nationale wetgeving. In tegen stelling tot de Nederlandse grondwet, die sedert de herziening van 1953, een dergelijke mogelijkheid wel opent, staat de bestaande grondwet van de Repoe blik Indonesië dit niet toe. Poltieke kringen in Indonesië lonen zich geprikkeld door het feit, dat mi nister Luns met vaeantie buitenslands vertoefde op het tijdstip, waarop mi nister Soenarjo als leider der Indo nesische delegatie voor de Uniebespre kingen hervatting van de onderhande lingen verzocht. De voorzitter van de sectie Buiten- In het eerste jaar wordt geraamd, dat Perzië betalingen zal ontvangen van 60 tot 75 millioen dollar. In het tweede jaar zullen de betalingen naar verwacht wordt stijgen tot 1X0- 130 millioen' dollar.Wanneer in het 3e jaar het be drijf weer volledig zal werken zal de Perzische regering een bedrag.,van:J75: tot 190 mililoen dollar mogen verwach ten. Verwacht wordt, dat de productie de eerstkomende 3 jaar zal bedragen 15 millioen ton ruwe olie in het eerste jaar, 22 millioen ton in het tweede jaar en 30 millioen ton in het derde jaar. Dit komt overeen met 300.000 vaten per dag voor het eerste jaar, 450.000 vaten per dag voor het tweede jaar en 600.000 vaten per dag voor het derde jaar. De tot dusverre bereikte hoogste productie in Perzië bedroeg 5.50.000 va ten per dag. De nieuwe productie zal echter een veel hoger percentage aan lichte producten bevatten, waaronder vliegtuigbenzine. In de gezamenlijke verklaring-van de Perzische regering en het consor tium wordt medegedeeld, dat een es sentieel deel der overeenkomst met het consortium de regeling betreft van het vraagstuk der schadeloosstelling der Anglo Iranian Oil. Company. In een desbetreffende gepubliceerde af zonderlijke verklaring wordt mede gedeeld, dat de Anglo Iranian Oil Company een schadevergoeding zal ontvangen van 30 millioen pond- sterling. T NDONESISCHE politieke leringen 1 vinden het ongepast, aat minister Luns, leider van de Nederlandse dele gatie bij de onderhandelingen over de opheffing van toet Unie-statuut, met vaeantie is gegaan. Dit zou er op wijzen, dat men in";;. Mederiand niet doordrongen is „van; de ernst, waarmee Indonesië te werk gaat in zijn streven de opheffing'van de Unie langs vriendschappelijke weg te bewerkstelligen". A Wel, als men de situatie overziet en de laatste dagen het oor te luisteren heeft gelegd, is er, dunkt ons, niet zo heel veel reden om in Nederland van deze vriendschappelijke gezindheid van Indonesische zijde, overtuigd te zijn. Djakarta heeft niet alleen de Indo nesische delegatie, waarmee in be- ginsel overeenstemming, was bereikt, maar "ook de Nederlandse delegatie een onaangename verrassing bezorgd, door op het laatste ogenblik de onder tekening der overeenkomst te beletten. En dan zwijgen wij nog maar van de. niet bepaald vriendelijke woorden welke „Indonesische politieke kringen" rich de laatste tijd aan het adrës van. Nederland hebben veroorloofd. Thans van de Nederlandse delegatie té eisen/ maar gelaten'af te wachten. wat Djakarta belieft te doen en zich daarnaar te richten, is net iets «neer dan redelijkerwijs van een gespreks partner, mag worden verlangd. Dit zouden wü ongepast willea noemen. Een ieder in de Sowjet-Unie die. los!/ Iippig is of,, een borrelaanvaardt van een royale vreemdeling,", is een .goede vangst voor buitenlandse 'spionnen', heeft radio-Moskou gisteren de Rassengé- waarschuwd. .'t i -ï> w ft V-. -♦ *-* G A A. t't.-: Aandringend bp" grotere waakzaam- i heid, werd 'in ;deuitzending "gezegd:,! „Buitenlandse* inlichtingendiensten, pro-, beren te, profiteren van overblijfselen- van. het kapitalisme ia.het bewustzijn, van een zeker 'deel 'vam dé rSowjet-be-; vdlking. Deze agenten doen alsof ;zlj loyaal zijn' tegenover, de Sówjet-Unie en' het volk." 7 "V. n r A tC u- j y. r/JjV..-. Gistermiddag is l een'kleine;-. Deehse personenauto op de onbewaakte overweg, in de. Brèudijk lussen Harmeienven; Vleuten door een uit de richting-Woei--j den komende trein gegrepen en geheel vernield. Even -later, werd het wrak nog-; maals gegrepen door een uit tegenover-; gestelde richting komende trein- De beide inzittenden, een Deense:; In-, genieur en een Amerikaanse - studente, moeten op - slag'dood' geweest rijn/,'"? Vijf en dertig oude automobielen teil-V Engeland, waarvan de eigenaren allen}. lid zijn van de „Feterari, 'Car1 ClubTj-j zullen in Alkmaar deelnemen aan eeny ei- en lepelwedstrijd. Woensdagavond - zijn de oude vehikels, waarbij wagens zijn uit 1399 met de IjPrinsesBeatrix" te' Hoek van Holland aangekomen ett aldaar ontscheept. Op: de voorgrond. ziet men „Geneviève", een Darracq uit}\ 1904, 'bestuurd door de eigenaar mrjf s- Reeves. landse Zaken van het Indonesische parlement, Rondonoewoe verklaarde, „dat het de voorzitter van de Neder landse delegatie bekend moets zijn, dat de Uniebesprekingen een beslissende wending zouden kunnen nemen met de terugkeer van Yamin". In politieke kringen noemde men het feit, dat minister Luns met vaean tie was, terwijl de besprekingen in een belangrijk en vrijwel zeker defi nitief stadium waren, „ongepast" en niet getuigend van goed begrip voor de situatie". Men sprak van „een min der hartelijke ontvangst, die de Indo-: nesische delegatie bij haar aankomst in Nederland te beurt was gevallen" en herinnerde er aan, dat de Neder landse delegatie pas gevormd werd na de aankomst van de Indonesische de legatie. „Al deze kleinigheden kunnen er niet toe bijdragen, Indonesië er van te overtuigen, dat Nederland'; door drongen is van de ernst, waarmee In donesië te werk gaat in zijn 'streven de opheffing :van de-unie langs vriend- schappelijke wég te bewerkstelligen", aldus deze kringen. De Indonesische minister van Voor lichting, dr. Tobing, heeft Woensdag middag verklaard, dat het kabinet „reeds een bepaald standpunt teil - aan-/ zien van de kwestle-Irian heeft ingeno men". Op een vraag, of Indonesië -dc kwestie 'aan de Ver. Naties zal voop leggen, antwoordde hij: „Dat is eén: mogelijkheid/*; Ten aanzien van de vorming van'een provincie West-Irian zei minister,/..To^ï bing, dat het kabinet deze kwestie reed»* aan het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft opgedragen en dat voor een spoedige verwezenlijking zalworden'! zorggedragen. Tobing zei/dat de afhan deling van deze kwestie geheel los-staat- van de. resultaten- van de .-bespreklhgêMt- in Den Haag over; de opheffing van'dB' Unie.-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1