Eerlijke kans Tot besluit Nederlandse regering niet eensgezind? Rijnvaart gaat zelf met Duitsers Processies in Haarlem JURIDISCH STANDPUNT ZOU „IN IJSKAST" GAAN Grote ariti-Amerikaanse demonstratie in Bremen Poolse bemanning goot Itokend water over Engelse Staking mil. hulp V.S. zou „Beperkte gevolgen" hebben m m Ongeregeldheden in Fez en Casablanca China wijst tweede nota der V.S. af Communisten achter de schermen Centraal Vietnam blijft onrustig AMERIKAS ANTWOORD OP DE BRITSE COMET Nederland wil geen wijziging in de E.D.G. Protest van Pasja van Marrakesj VRIJDAG 6 AGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2841 Weerbericht Britse verklaring over zaak-Klimowicz Gert. Koenig in F ranse IS at. Vergadering Debat over de E.D.G. op 24 Augustus? Belgische straaljager maakte noodlanding Grote manoeuvres ..in September Mendès-France zal vertrouwenskwestie stellen Franse troepen naar Marokko mm v HERVORMDE GEMEENTE TEGEN RAADSBESLUIT SODA-PROJECT Belgisch-Nederlandse o ver eenstemmin g? Nieuwe „De Hoop" binnen kort op stapel Dubbele eis Zie verder pagina 2 1 MEDEDELINGEN AAN DE FRANSE REGERING Battle Royal, Misty Morr PM Sedert Zondag zijn er bij de botsingen tussen Arabieren en Ber bers in Marokko 98 doden gevallen. J In Fez zijn Donderdag vijf Arabieren gedood en - minstens - vijf gewond. De relletjes werden uitgelokt door Berber-aanhangers vaiipf de huidige sultan Sidi Mohammed Moulay Ben Arafa die vracht-'! auto's met luidsprekerinstallaties door Fez en andere .Arabische centra liet rijden die tot kalmte maanden en tot trouw aan de troon opriepen. Arabische aanhangers van de afgezette sultan Sidi Mohammed Beri Joessef reageerden eerst met geschreeuw en gescheld en gingen daarna tot de aanval over met messen, knuppels en geweren. Aanhangers van de twee sultans hebben Woensdag tot laat gevochten«tot de politie arriveerde-, die twee doden en twee gewonden aantrof op het gevechtsterrein. r Gistermorgen begon de tweede ronde in de strijd in de nauwe kronkel-?! straten van Fez, het intellectuele en religieuze centrum van Marokko, waar het Arabische nationalisme zijn geestelijk tehuis heeft. 'S ■tmi Hoog boven de in nevelen gehulde top van de ruim 4.000 meter hoge Mount Rainier, in het NoordWesten van de Verenigde Staten, vliegt met_ een snelheid van 900 kilometer per uur de Boeing „Stratoliner'', Amerika's eerste straal-passagiersvlieg tuig, het „antwoord op de Britse Comet". Binnen afzienbare tijd zal dit toestel geregelde non-stopvluchten New York Londen-gaan onderhouden, op een hoogte van 12.000 meter, in minder dan zeven uur tijds 500 Huizen, verivoest Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 -uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 Oravenbage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Bedaetie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.J. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat ?4b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Vw- Bireetie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig- van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. MINDER WARM. Veranderlijke bewolking met plaatselijk regen en een kans op omveer. Overwegend matige windin hoofdzaak tussen Zuidwest en Zuidoost. Minder warm. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Iemand, die zich eens aan een strafbaar feit sohuldlg maakte en deswege werd veroordeeld, is thans veelszins in onze samenleving een uit gestotene. Ook al toont hü „betering des levens", dan nog zal bet odium van gestrafte op hem blijven rusten. Bij Iedere sollicitatie naar een be- trekkingj zat hem op aanvraag een be wijs van goed zedelijk gedrag niet kunnen worden verstrekt. Hü is immers eens in zijn leven met de strafrechter in aanraking ge weest Voor hem geldt de ^stelregel: Wie eens steelt, blijft altijd een dief. Dit is een vorm van rechtsbedeling, die in strijd is niet alleen met ons rechtsgevoel, maar ook met het wezen van het recht. Zodra de straf is geboet, is het een eis van recht, dat de gewezen delin quent een eerlijke kans krijgt weer tan het maatschappelijk verkeer deel U nemen. Daarom begroeten wü het thans bij de Tweede Kamer ingediende wets ontwerp om de weg voor dezie eerlijke kans te openen, met instemming. Voorgesteld wordt de strafbladen uit het strafregister van een veroordeelde na verloop van 4 rcsp. 8 jaar (al naar, de ernst van de straf) te verwijderen,! zodat hiervan na verloop van de ge stelde termijn bij het nemen van in formaties geen gebruik meer kan worden gemaakt. Hiervan la, dunkt ons, geen rechts- verzw&kking te duchten. Een termijn van 4 resp. 8 Jaar la immers ruim genoeg om zekerheid te krijgen, dat het betrokkenen ernst Is met hun „betering des levens". Recidivisten daarentegen zullen in deze termijn een barricade vinden, waarover zij de vrije maatschappij niet kunnen bereiken. Het ontwerp van wet wil de eerste categorie echter vrijwaren van een veroordeling voor bet leven. j Een ideaal, dat in overeenstemming; Is met. de - christelijke norm van recht •n gerechtigheid. X. .OSWEL de zomer than# de dui- H zenden* tot vacantie nemen'lokt, hebben onze Senatoren zich deze week tot besluit nog enkele dagen aan de wetgevende arbeid gezet. Zij hebben een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo hebben zij met bijna algemene stemmen htm goedkeuring gehecht tan de bouw van een kernreactor om daarmee wetenschappelijke onderzoe kingen te doen ten dienste van het be drijfsleven. De ontwikkelingvan dit bedrijfs leven was tevens 'het doel van een an der wetsontwerp, het z.g. sodaproject, dat door de Eerste Kamer werd aan vaard met 28 tegen 16 stemmen. Daarmee it de weg vrij gemaakt voor dé vestiging van het veel omstre den sodabodrljf in Delfzijl. Minister Zijlstra heeft op bekwame wijze de verdediging van het ontwerp gevoerd en aldus een belangrijke bij drage geleverd tot de voortgaande industrialisatie ln ons land. Niet in de laatste plaats ten dienste van de werkgelegenheid in de Noorde lijke provincies. Ondanks de risico's, welke ongetwij feld aan dit project verbonden, zijn, verheugen wij ons over de totstand koming van dit bedrijf. Er is een nationaal belang mee gediend en he feit, dat een aantal solide ondernemin gen er financieel in participeren en di bedrijfsvoering op zioh nemen, wettigt een "wellicht gematigd optimisme voor wat betreft de toekomstige resul taten. T. Chins haail ook hal Iwaada Amerikaan se protest lagen hal neerschieten van een Brits passagiersvliegtuig ran da hand geweien, 10 deelt het departement van Buitenlandse Zaken te Washington mee. De Chinezen staan op het standpunt dat hel incident Amerika niet aangaat. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland hebben besloten, het bezwaar schrift van de Hervormde Gemeente van Haarlem tegen het besluit van de Haarlemse raad, om door middel van grondruil het Bisdom Haarlem een kerkplein bij de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart te ver schaffen, op Maandag 6 September in een openbare zitting te behandelen. Het ligt ln de bedoeling op dit plein processies te doen houden. Daartoe kwam de gemeente Haarlem met het Bisdom overeen, dat het plein twaalf maal per jaar voor alle verkeer mag worden afgesloten. In zijn bezwaar schrift zegt de kerkeraad der Her vormde Gemeente, dat deze overeen komst in strijd is met de geest van het zogenaamde „processieverbod". (Van een medewerker) Gisteren werd ln Den Haag medegedeeld, dat binnen afzienbare tijd be sprekingen zullen worden begonnen tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse Rijnvaart. Berichten, als zouden deze besprekingen worden gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Duitse rederijen en slechts twee grote Nederlandse rederijen berusten op een vergaande onbe kendheid met de feiten. Het vorig jaar heeft de Nederlandse regering een principiële en krachtige nota aan de Duitse regering over het vraagstuk gezonden. Hierop is van Duitse zijde een antwoord ontvangen, hetwelk ge heel langs het principiële betoog van de Nederlandse regering heen rede neerde. Blijkbaar wenst Bonn de moeilijkheden op 'een practische, com. merciële wijze af te kopen en de principiële kwesties in de doofpot te doen. Nadat de Nederlandse regering bij monde van minister Algera zich een en ander maal, o.a. in de Staten-Generaal hierover zo duidelijk heeft uitgesproken, is dit begrijpelijker wijze voor de Neder landse regering moeilijk aanvaardbaar. Het schijnt overigens, dathetaccent in de regeringskringen ook verschillend ligt. Wil het departement van minister Algera, hetwelk tot nu te het officiële standpunt tegenover de Staten-Generaal bepaalde, de zaak principieel en wat het recht betreft, behandelen, er is reden om aan te nemen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert deze vragen te neutraliseren door het Nederlandse be drijfsleven op de een of andere manier een commerciële „deal" met de Duitse rijnvaart te laten maken. Zou zulk éen „deal" slagen, dan zou de regering voor een behandeling van de kwestie in rech ten gespaard zijn. Men wil dus. aldus deze visie, eerst eens kijken of men het op een commersieel accoord kan gooien, alvorens als regering op het gebied van het internationale recht verder te gaan. Uiteraard kan deze commerciële „deal" alleen door het bedrijfsleven tot stand worden gebracht: de regering wil dan ook officieel geen verantwoordelijkheid Duizend woedende havenarbeiders »(jn gisteren in Bremen in botsing ge komen met de Duitse politie tijdens een anti-Amerikaanse demonstratie. De oorsaak van de ongeregeldheden is een plan van het Amerikaanse leger om ter plaatse woningen te bouwen, waarvoor 25 Duitse woningen gesloopt moeten worden. De eigenaar» van deze hulzen hebben onlangs een waarschuwing ontvangen, dat de hnizen ontruimd moeten worden. Het Amerikaanse leger had hun buizen gevorderd ter wille van een woningbouwplan van 30 millloen mark. In ruil had? het leger aangeboden 741 gevorderde huizen in Bremen weer ter beschikking van de Duitse autoriteiten te stellen. Politiereserves uit Bremen maakten van de gummistok gebruik om de de monstratie de kop in te drukken, waar in communistische vakverenigingslei- ders de hand zouden hebben. Het aan tal gewonden is nog niet bekend. Er is een aantal arrestaties verricht. Toen de politie Woensdagavond laat probeerde één van.de gevorderde wo ningen binnen te gaan, werd haar dit verhinderd door 40 met gummistokken Het Belgisch blad „Librc Belgique", dat melding maakt van de goedkeuring van het sodaproject door de Eerste Kamer, schrijft in belanghebbende kringen te hebben vernomen dat de Nederlandse en de Belgische soda-industrie tot over eenstemming zullen komen. Er zijn, zo schrijft het blad. te veel redenen van handelsbelang aan weerskanten dan dat men niet een accoord zou sluiten. Het Britse ministerie van Binnen landse Zaken heeft gisteren meege deeld, dat de politie van Scotland Yard bij twee gelegenheden geweld gebruikte bij het weghalen van An- -tonl Klimowicz van een Poolse vracht boot, „omdat een benauwde toestand dreigde te ontstaan", aldus meldt A.P. Toen de politie Zaterdagavond het wachtschip Jfarasiaw.Dabrowski ver liet, aldus-het ministerie „wierpen leden van' de bemanning projectielen naar hen en goten zij een hak kokend Water over een van de politieboten uit....» Gisteravond heeft de Poolse ambas sade te Londen aan de pers een ver taling verstrekt van een protestnota in de Klimowicz affaire, waarin de Britse politie ervan beschuldigd wordt, dat zij bij het weghalen van Klimo wicz van het Poolse vrachtschip bruut opgetreden is en twee leden van de bemanning van het schip ernstig gé- wond heeft Het ministerie zegt, dat de tekst van de nota, zoals „deze aan de pers gegeven werd, „ernstige laster, bevat tegen - het gedrag van de' Londense politie". De minister van"Binnenlandse Za ken, David Maxwell Fyffe,die juris dictie over de politie heeft, „is er over voldaan dat er geen waarheid in deze beweringen schuilt", aldus de verkla ring. De twee gelegenheden aanhalend waarbij de politie geweld gebruikte aan boord van het schip, zei het mi nisterie: „In het eerste geval gebruikte iemand aan boord, behalve dat hij de bemanning aanzette de politie aan te vallen, gewéld, zodat de politieman het nodig vond zijn gummistok te ge bruiken uit zelfverdediging". „In het andere geval werd een po ging gedaan de politie tegen te wer ken toen Klimowicz gehaald werd van de plaats waarv hü zich bevond, maar toen werd geèn gummistok ge bruikt". Op' de werf van de Zaarüandse Scheepsbouw Mij te Zaandam is een begin gemaakt met. de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe hos pitaalkerkschip „De Hoop". De kiel zal worden" gelegd zodra een op" deze werf in aanbouw zijnde korvet voor de Bra ziliaanse regering van stapel is gelopen. en hooivorken gewapende buurtbewo ners. Een politiedetachement van 40 man werd gedwongen zich terug te trekken. Ruim hónderd man zwaar gewapende politie werden gisteren teruggestuurd naar de wyk met de opdracht een schade enquêtecommissie, die moet vaststellen, welke vergoedingen betaald moeten worden aan de huiseigenaars, te beschermen. 80 Mensen, onder wie vrouwen en kinderen, probeerden aan de politie en de enqueteurs de toegang te beletten. Duizend havenarbeiders legden het werk neer om zich met de kwestie te bemoeien en zij waren spoedig in hand- gevechten met de politie gewikkeld. Met behulp van versterkingen uit Bremen wist de politie tenslotte de wijk af te zetten. Amerikaanse functionarissen hebben er op gewezen, dat er goede grond be stond om aan te nemen, dat al de ge zinnen. die moeten vertrekken, elders een behoorlijk onderdak zouden krijgen. De politie heeft later meegedeeld, dat zes arrestaties" verricht zijn, maar dat vier van de arrestanten na een onder vraging op het hoofdbureau vrijgelaten rijn. De communistische party ageert voortdurend tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Duitsland en de activiteit van het Amerikaanse le ger in deze havenstad, waar de meeste voorraden voor de Amerikaanse troe pen aankomen. Honderden mensen, die met de de monstranten sympathiseren, hebben voor het gemeentehuis de vrijlating van de arrestanten geëist. Vietnamese militairen hebben in de nacht van Dinsdag op Woensdag het vuur geopend te Kimdoi, acht kilometer ten Noorden van Hoe-E, op een woe dende menigte inlanders. Twintig per sonen kwamen om het leven en verschei dene liepen verwondingen op. Ook elders in de omgéving van Hoe-E kwamen ongeregeldheden voor op Woensdagavond. Franse militaire vlieg tuigen, op geringe hoogte vliegend, ver joegen groepen inlanders die een drei gende houding aannamen. De piloten maakten geen gebruik van boordwapens, zei een Franse zegsman. HetVietnamese kabinet heeft beslo ten, de Verenigde Staten om vliegtuigen en schépen te vragen voor de evacuatie van honderdduizenden Vietnamezen, die de delta van de Rode Rivier willen ver laten omdat zij niet onder een commu nistisch bewind willen leven, aldus is uit kringen die de" regering na staan vernomen. De Fransen hebben evenwel bekend gemaakt, dat zij een millioen mensen kunnen evacueren voordat, de delta in Mei'aan dt' communlsten wordt overge laten. i voor zulke besprekingen dragen en trekt zich terug tot de positie van „observer" bij de komende onderhandelingen. Dit kan bezwaarlijk een flinke en ef fectieve houding worden genoemd. Tus sen de regeringen te Den Haag en Bonn schijnt nu te zijn. afgesproken, dat in September de rederijen aan weerszijden van de grens hun besprekingen zullen beginnen in aanwezigheid van waarne mers der regering. Deze waarnemers zouden zijn: een vertegenwoordiger van het ministerie van Verkeer enWaterstaat, één van Buitenlandse Zaken en én van Econc mische Zaken. De moeilijkheid, waarvoor het bedrijfsleven gesteld is, bestaat daar in, dat van Duitse zijde niet alleen wordt verlangd dat de Nederlandse Rijnvaart zich aan de door Bonn vastgestelde vaste vrachten houdt, doch bovendien zal de Nederlandse deelneming aan een contin gent worden verbonden. Nederland heeft de geldigheid van de Duitse Binnen, scheepvaartwet op de Rijn niet erkend en stelt dus de vrijheid van vrachtennote ring. ndien de Nederlanders zich voegen naar de Duitse wensen, hebben uiteraard slechts die Nederlanders kans van varen in het Duitse binnenlandse verkeer, die door sterke acquisitie en bijzondere rela ties b(j gelijke vrachten een hoeveelheid transport kunnen verwerven. .Door de afwezigheid van negen jaar is een. krach tige acquisitie en' dus goedkope vracht- aanbiedingen uitgesloten. Een groot gedeelte der Nederlanders zou van de verruiming van hef verkeer verstoten blijven. Anderzijds is te be grijpen dat' in de overgangsperiode de Duitsers willen contingenteren, teneinde zich te beveiligen tegen overspoeling met Nederlandse transportdiensten. Een contingent,te bepalen en tevens de Nederlanders te onderwerpen aan de Duitse vrachten is een dubbele eis en bindt tenminste eenmaal overbodig. Wü herinneren.er hieraan, dat.de tankvaart reeds jaar en dag aan het Duitse binnen landse verkeer deelneemt, evenwei zon der cohtingentering, doch op vrijwillige toezegging van Nederlandse zyde te varen op basis der Duitse vrachten. Van de komende onderhandelingen is, naar men in bedrijfskringen zegt, bitter wéinig te verwachten, daar een gedeelte van het bedrijfsleven slechts een toela ting vraagt op dezelfde voorwaarde als de Duitsers. if Bij zijn bezoek aan Neu> York werd de president van Zuid-Korea, Sytigmwn Rbee, na de officiële ontvangst door de burgemeester van 'de stad, op de gebruikelijke wijze door de burgerij verwelkomd: met eert regen van cotu felti.^Hij moet er blijkbaar nog aan wennen, De Franse minister van Defensie, generaal Koenig, heeft op desbetref fende vragen in de Nationale Vergade ring. geantwoord, dat het besluit van hct "Amerikaahsé'"congTes,'om 'het vèg- Ienen van militaire hulp te staken voor landen, die de E.D.G. nog niet hadden geratificeerd, slechts „be perkte gevolgen" voor de Franse strijdkrachten zou hebben. Het zou in het geheel geen invloed hebben op de Franse landstrijdkrach ten doch wat betreft marine en lucht- Donderdagmiddag heeft op een wei land in een buitenwijk van Eindho ven een Belgische straaljager, die in Duitsland is gestationneerd, een ge slaagde noodlanding gemaakt. De bestuurder, de Belgische luite nant Bieuvelet, constateerde motor storing: De bestuurder bleef onge deerd, zün toestel liep slechts licht averü op. „zich moeite macht zou Frankrijk moeten getroosten". Generaal Koenig zeide, dat. eind Maart het door Amerika volgens het buitenlandse hulppxogram te leveren materiaal nog een waarde van 665.000.000 doüar. vertegenwoordigde. Door het amendement .Richards":, was dit'- b'édrag ^slechts mët l91.000.000 dollar verminderd. „Wü hebben .dus tyd om aan de nieuwe toestand het hoofd té bie den". -V-"-"." Bovendien valt hierbynogop te merken, aldus de minister, dat déze leveringen worden gedaan volgens bilaterale overeenkomsten in het ka. der van het Noord-Atlantische Pact, ZÜ bly'ven van kracht, ongeacht de houding tegenover de E.D.G. De minister van Financiën, Edgar Fauré, zeide bij het debat over de voorgestelde economische hervormin gen, dat de byzondere volmachten welke de regéring wenst te hebben, van groot belang zijn. Te middernacht werd de. vergade. ring opgeheven. Het debat zou de volgende dag voortgezet worden. Een woordvoerder van het kabinet van de premier heeft tegenover jour nalisten verklaard, dat de regering aan de Nationale Vergadering .zal voorstellen om 24 Augustus met het debat over de E.D.G. te beginnen. Mogelijk zou het debat dan tot 31 Augustus duren. Het debat zou dus enkele dagen na de conferentie van Brussel beginnen. Nederland heeft Frankrijk laten weten, dat het zich krachtig zei vezzetten'tégen Franse voorstellen lol wijziging .van het Europese Legerverdrag. Hooggeplaatste Franse bronnen hebben onthuld, dat de Nederlandse regering van het staatsie- bezoek van president Coty aan Neder land gebruik heeft, gemaakt om aan Frankrijk duidelijk té" maken hoe Neder- land over eventuele wijzigingen in het EDG-vexdrag denkt. Nederland achtte het bijvoorbeeld on denkbaar, dat de supra-nationale bevoegd heden van de voorgestelde "Defensie-Ge- meenschap" ingrijpend gewyzigd zouden kunnen ...worden, zonder dat deze wijzi-,1 gingen eerst aan het parlement zouden", worden voorgelegd. De Nederlandse regering bracht* «dit v standpunt naar voren toen zy van Franse .fe zijde gepolst werd over de mogelijkheid om beslissingen in de Defensie-Gemeen- »*-* schap te nemen „met algemene stemmen^A.- in plaats van bij .meerderheid van stem- men, zoals dit nu in het EDG-verdrag voorzien is. De Nederlandse regeringsleiders heb-':, hen volgens deze berichten ook zeer koel»,; gereageerd op de suggestie om de duur van het veelomstreden verdrag van 50» jaar terug te brengen op lO of 15;jaarinv»; verband-met de Noordatlantisché-ryergjgj; dragsorganisatie. De. reactie van de Nederlandse regering»»!: in dézen is bekend geworden bij alle ::'- EDG-landen en ook de Verenigde; Staten ft en Engeland. Deze landen zouden, vól- gens de zegslieden stilzwügend. het. beU-Sfe zame effect van de Nederlandse houding;1?-;;!; toejuichen. - A Officieel is in Parijs medegedeeld, dat van 22 tot 28 September in: de Bntse^iiSs zone van .West-Duitsland grootscheepsej^MS Shape-manoeuvres zullenwordenvgehou-jgv,»^ den. Het zullen de grootste manóeüvres!f$if worden, .Welke sinds 1945»zijn ;gehóuden.g||g Aan deze manoeuvres zal .worden..deel--.-J genomen door Nederlands e en..Brit-^ygf se eenheden, die haar acties onder dé;:;! zwaarst mogelijke omstandigheden/zullen, moeten uitvoeren. Men zal nauwkeurig degjS» resultaten van deze' oefening,- de :,3nttte:!%; 'Royal" bestuderen. Van- eind September' tot?3 October zargg^ er nog een andere oefening plaat&vindeni^;»peL onder dé c»denkam::;"iMTsty.:?VN[órnlhgpw|f|«« geallieerde■vlóóteenhedeni™ïdie?!ïVbórs?ds,a5^ Atlantische kustvan WestrEumpa /rilllett^y^ opereren om de bescherming ter'zee .-en;V' in de lucht té bepróeven van maritleine verbindingen en konvooien. - Premier Mendès-France heeft Vrijdag-., bekendgemaakt, dat; hij aan de' stem-... ming over zün economischplan in de nationale vergadering de" vertrouwens-: kwestie 'zal verbinden.' -' '."V;v Het debat óver het'.plan zal Vrijdag-. avond Iaat worden afgestoten. De stem-";. ming zal Dinsdag 10 Augustus worden-; gehouden.. Dit is bekendgemaakt na een '.vérga- dering vanfractievoorzitters, waarop' de agenda werd besproken voor. de komen de twee weken. van. de nationale ver gadering. Volgens deze agenda, die" Vrijdag nog door de nationale vergadering zal ..moe ten worden goedgekeurd, zal opi" 24 Augustus het debat-over het Europese leger en Europese aangelegenheden-be!!' ginnon. be-' i De pasja, El Glaoei van Marrakesj, een berberleider die bét aftreden van Ben Joessef op 20 Augustus van het vorige jaar vóornamelyk tot stand had gebracht, heeft per brief een krachtig protest in gediend tegen de „misdadige" handel wijze van de volgelingen van" de ex- sultan. Hij is vervolgens ook persoonlijk naar Rabat gekomen om overleg te plegen met zün protégé, de huidige sultan en met resident-generaal Lacoste. Gisteren zijn in Casablanca drie com pagnieën van de republikeinse garde aangekomen, twee per vliegtuig uit Frankryk en een derde uit Oran. Fervente nationalisten, die ontevreden heid trachtten te zaaien in de Arabieren- wyken. worden verantwoordelyk geacht voor een brand, waardoor 500 woningen werden verwoest, waardoor 2000 Ara bieren dakloos zyn geworden. Met enige vrees'wordt de tiende Aug.: de grootste Arabische feestdag,Aid" EI Kebir, tege moet' gezien. 1 D» religieuze secte der lmans in Ra bat, de hoofdstad van het Franse I stuur, hebben hun pasja .er van in kennis:* gesteld dat ze zouden weigeren om ge- beden te zeggen voor de sultan Sidi' \'-: Mohammed Ben Joessef. De.nationalistische Istiqlal-party, ge-'."':ï steund door.de communisten, tracht het-!§p? zelfde te bereiken van de nationaUstischë%sS beweging Neo-Destoer in'Tunis, door: del» terugkeer te verlangen van dé in balling-"!#;® schap gegane sultan Ben Joessef thans op Madagascar verbluft. De Franse autoriteiten zelden ;datréi|S|l geen sprake van was, dat Ben Joessef weer op de troon zou komen maar yaven^^' toe dat het vraagstuk van de dynastie de--- sleutel tot de Marokkaanse kwestie waa.V'v. Het machtige berber-stamhoofd van Marokko, de Pasja EI Glaoei van.: Mar->!ïfe,.te de. Franse, regering ;-;Iatën$iff|lfi weten dat hy de afzetting .van:.': züb -tSi^ protégé met zou dulden.' _Hy gewaagde van de trcmw. van -de,^^ Berbers aan Frankryk en keurde do -frauduleuze manoeuvres" af 'van AhenlS dte'aecnte.een kleine mhideriieid!ver-|^r tégenwoordigen van dé het land. inwoners .»vaa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1