Isolement en Apostolaat Bondskanselier Adenauer: Dr. JOHN GEEN VERRADER, MAAR „DESERTEUR" V Paul Reynaud leverde'' felle critiek op Mendès-France MEER SOEVEREINITEIT VOOR OOST-DUITSLAND Eén der meis jes Dionne overleden Perzische olie Nieuw-Guinea komt voor de V.N. Regering overlegt Russen vieren de teugel i* Canadese vij fling verliest Emilie m Vooruitzichten niet ongunstig SISl SATERDAG 7' AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGAJNG No. 2842: Weerbericht Duidelijke leugens PARA-TYPHÜS IN AMSTERDAM Siroky weer op het politieke toneel m Debat over het economische \glan met Tweede Kamer Transport overspanning uitgesteld Horizontaal door geluids- barrière (nog een) WS) Uitlevering SM»»!! SïMê3 t. m. gilhuis Premier Menzies bedreigd 31 iS I Van links naar rechts: Emi- 'Zie ('overleden), Marie, 'An nette, Cecile en Yvonne. V j sisia iltfl KiSstestess Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tclcf. 115700 (4 U - Postbus 1112 Postgiro No. 424519 i vit-i»- Klachtcndienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Huygerp.ein2l - ,Posteiro 4248G7 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 3052JS Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent oer week. 2.26 ner maand. j 6.75 por kwartaal Losse nummers 13 cent. -v'.'-tVerschijnt dagelijks. Dlrecöé: O. Al KEUNENG cn Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond IETS HOGERE TEMPERATUREN Wisselende bewolking met enkele buien. Matige, tijdelijke, krachtige Zuid-We&tclyke wind. Iets hogere temperaturen. - Hoofdredacteur: Dr. J. A.. H. J. S. BRUINS SLOT gSST i ïET hierboven afgedrukte adagium, H dat in de eerste jaren na de oorlog gesmeed werd ter aanduiding van de twee polen, waartussen de christelijke organisatie "zïbh" beweegt, is'-iri' de jongste tijd weer opnieuw actueel ge worden. Dank zij-het mandement van de bisschoppen en de daaruit voort gekomen gevolgen. j- Opnieuw toch wil men thans de mensen van de christelijke organisatie het dilemma Isolement óf apostolaat opdringen. Weer heet het, dat men slechts één van beide, kiezen kan. Her haald wordt de bewering, dat er hier geen derde weg is. Conservatief óf progressief, ghetto óf doorbraak,.struc tuur óf ontmoeting, bewaren óf ver meerderen. geslotenheid óf openheid. Opnieuw wordt de christelijke orga nisatie een steriliteit verweten, die een gevaar lrrhoudt voor de eenheid van oi» volk. Wi) zijn, zo zegt men, door de ontwikkeling van de laatste tijden weer een stap teruggegaan. Terug naar de vóóroorlogse situatie. Het ideaal van de eenheid, door de door braak hartstochtelijk nagejaagd, sohijnt verder dan ooit. Wat in andere landen kan, kan In Nederland niet,. Ieder kruipt weer in zijn eigen confessionele schulp, en sluit zloh' waterdicht van d« ander af. Dat is niet alleen zo luidt het bittere verwijt de schuld van de bisschoppen, ook de christelijke organisatie heeft meegeholpen bü het aandragen van schotten, dia de bur gers van eenzelfde natie per se van elkaar schijnen te .moeten vervreem den. Opnieuw moet hier onzerzijds met de meeste klem gehandhaafd worden, dat de christelijke organisatie éen der gelijk alternatiefals bovenbedoeld niet aanvaardt V Weer moet tot vermoelens toe be toogd worden, dat de christelijke orga nisatie, dwars door al haar falen heen, niet bedoelt'de „eigenwillige zelfbe- velilging", niet op het dog heeft, on danks veel struikeling In de practijk „de redding van. het. voor persoonlijk gevaar beduchte ik". ïprgajniaati» niet de behartiging van de belangen van een bepddld fcg. chrlsteUjk volks déél, maar zij beoogt 'het welzijn der pdiue natie. Haar z-g. geslotenheid .be tekent; geen isolering van een bepaalde groep, maar zij wordt haar opgedron gen, niet ter afsluiting van „onze men tal", maar ter garanderlng voor zover een mens hier wat 'garanderen kan van een onbelemmerd function- neren van het Bijbels Getuigenis. Bin nen haar móg en moét Ieder gebonden worden aan de Goddelijke ordinantie. Bulten haar kan en mag in de neutrale organisatie deze gebondenheid niet .wordengevraagdDat ls het énige mo tief, dat voorheen, en thans dreef' en "drijft in de richting van de aparte christelijke organisatie. GEEFT. de „negentiende-eeuwse christen", al leeft hij dan. in de 20ste eeuw (geliefkoosde aanduiding voor 'de voorstander van de christe lijke" organisatie), dan niet toe, dat de antithese dwars door zijn eigen hart loopt? .Is hij dan onkundig van het woord van Paulus: Want het goede, datik wil, doe ik niet, maarhet kwade, dat ikiniet wil, dat doe ik? Zeker, hij geeft het eerste grif"toej ,«n. hij heeft: ook kennis VanRomel- nen 7. 3. - Liever echter een christelijke orga nisatie, .waar de-volle rüimte.is elkaar té" binden' 'aan hét gebód Gods(al Is dit geengarantie-, voor -.een voluit christelijk' handelen), dan een neutrale organisatie, "die in een gegeven geval misschien''wél ^christelijker" kan han delen dan de organisatie, die de naam van Christus haar zioh toegehaald heeft," maar waarbinnen, men er- niet aan, dénkt God.als de enige Autoriteit over doen en. laten te aanvaarden. - Alleen binnen f. de eerste groepèring 'bestaat het'" recht van hoger beroep. Bijde laatste:is 'deze appèlplaats on- vindbaar.' -. Wéét,, men binnende .christelijke •organisatie dan niet, dat men ook de -christen moet' wantrouwen?, Evenals de niet-gelovige daarbuiten? Als: hij bet. goede wil doen, ligt het kwade hem immers bij? Weike garantie heeft "ion dan eigenlijk in de aparte chris telijke organisatie? :f; De garantie, dat men zijn", mede gelovige, bij afwijken van het Bijbels Getuigenis, binden mag-aan het gebod '.Gods, dat deze mede-belijder zelfge zegd heeft te willen gehoorzamen,' toen hij tot de christelijke organisatie toe trad. Men beseft in de kringen 'van de doorbraak blijkbaar niet, „dat nimmer de; ontmoeting' der verscheidenheden a's zodanig een eenheid schept". Deze eenheid wordt eerst verkregen in de gemeenschappelijke belijdenis van- een en dezelj.de Heer. Juist eerst vanuit déze binding aan de gemeenschappelijk beleden Heer, kan men door zijn missie meer verant woord het ganse volk tot zegen zijn- -• Daarom verwerpt men in de krin gen van de christelijke organisatie óók' thans het dilemma isolement öf .apostolaat on pleit men hier opnieuw ,voor. béide.' :>vDè.Bijbel spreekt - van isolering, maar ..tegelijkertijd van .expansie. -De ^.christen zal zich onbesmet moeten, be-, i,waren-.van de wereld (Jac. 1 27), De Duitse bondskanselier Adenauer heeft gisteren voor de radio verklaard, dat dr. Otto John, de chef van een Duitse geheime dienst, in Oost-Berlijn niet zo heel veel kwaad kan, omdat hij niet bij zonder veel weet. Voorts is bekend gemaakt, dat Bonn de uitlevering van John tracht te verkrijgen. Ten slotte zijn er foto's van John gepubliceerd, waarop men hem op zijn gemak ziet keuvelen op een terrasje aan de Stalin-Allee. Bondskanselier Adenauer heeft in een radio-uitzending van zijn vacantle-ver blijf plaats Baden Baden uit gezegd, dat de „grensover schrijding" van John verschrikkelijk was, maar de Westduitse vei ligheid niet in gevaar kon brengen, daar „de schade niet zo groot is ais velen eerst dachten". De belangrijkste verklaring, die John sinds 20 Juli had afgelegd, was, dat hij op de hoogte was vqn de geheime supplementaire overeenkomsten bij bet E.D.G.-verdrag. „Dat is niet, waar", zeide Adenauer, „want zulke overeen komsten bestaan niet". Ook andere verklaringen van dr. John waren ..duidelijke ieugens". John's ken nis ging niet verder dan wat hij waar genomen had met betrekking tot extre misten van linker- of rechterzijde. Over het door John geuite verlangen de strijd tegen de neo-nazi's aan te binden, haalde de kanselter de schouders op. „Ik verklaar nadrukkelijk" aldus Adenauer.-„dat er geen herleving van het nazidom in Duitsland is cn ik sta er voor in, dat dk niet weer de kop zal opsteken". John was kennelijk niet ge schikt voor zijn functie. De regering van Bomt heeft verzocht om Interventie: van de Westelijke ge allieerden b(j die Rassen, ten «inde John's uitlevering;-, te -verkrijgen.ZU heefteen beloning van 500.000 Duitse Marken uit geloofd voor degenen die opheldering verschaffen .omtrent. zUn. vtrdwijolng. In «en nota heeftde Wéstdnltse rege ring 'nogmaals - haar standpunt herhaald datr Johnr tegenzUh wilin Oost-Dults- land wordt vastgehouden. 't Intussen' publicérende communistische bladen foto's van een glimlachende John to midden van een gezelschap van Oost duitse communisten. Leden van Westduitse en geallieerde geheime diensten, die bijeen gekomen zijn om te "spreken over het overlopen van etr. John. zijn tot de conclusie ge komen.' dat hü geen Westelijke agenten diein Oost-Duitsland werken, heeft verraden, aldus; is uit gezaghebbende bron te Frankfort vernomen. Niemand van de ..agenten", die de Oostduitsers beweerden te hebben ge arresteerd In de laatste paar weken, was .bekend aan een" van de grote Westelijke 'geheime, diensten. Wel was in de afge lopen veertien dagen „een betrekkelijk groot" aantal agenten, van wie Oost- Duitsland de namen niet bekend had ge maakt. gearresteerd, en wel voorname lijk, omdat zij na Johns overlopen het hoofd hadden verloren, aldus de bron. Functionarissen b(j de veiligheids dienst zeiden, dat twee feiten er op wezen dat John een „deserteur" maar geen verrader was. In de eerste plaats had hy al zijn geheime papieren achter gelaten. Bovendien had hy niet getracht inlichtingen te krijgen over het netwerk van de WcstelUke spionnagc in Oost. Duitsland, waarvan hy weinig afwist, voor hy wegging. Generaal Reinhard Gehlen, hoofd van een spionnagé organisatie onder Ameri kaanse leiding, zal belast worden met de coördinatie van alle inlichtingendiensten In de bondsrepubliek, aldus berichtte het Bcrlijnse blad „Bz am Abend" uit Bonn. Generaal Gehlen zou het bureau ter bescherming van de grondwet, de mili taire inlichtingendienst van het Bureau Blank cn het Bureau voor Oost-Duits land van minister Kaiser onder zich krijgen. Na Chinees maal Eerst thans is, na een onderzoek vanwege de afdeling Volksgezondheid van de - G.Gen G.D. te Amsterdam, komen vast tc staan dat een aantal hoofdstcdelingcn na het nuttigen van maaitijden in een der Chinese eet huisjes in de Oude Binnenstad, een besmetting opgedaan heeft van para- tvphus baciien. Een onderzoek, ingesteld na het bin nenkomers" van enkele rapporten van huisarts, die patiënten die verdachte ziekteverschijnselen vertoonden te be handelen kregen, heeft tot deze con clusie geleid. Het opmerkelijke is dat de besmet ting, waarschijnlijk ontstaan door een met bacillen besmet ei. op één avond in Juli heeft plaatsgevonden. Voordien en nadien zijn geen rapporten binnen gekomen; De Gemeentelijke Dienst voor de Volksgezondheid heeft in de betref fende gelegenheid een nauwkeurig on derzoek ingesteld doch geen termen aanwezig" geacht in tc grijpen. Voor zover bekend hebben zeven Amsterdammers., van wie vijf werk zaam bij eenzelfde instelling, een be smetting opgedaan. De ziekteverschijn selen zijn niet van ernstige aard. De Tsjechische premier William Si roky heeft twee pasbenoemde regerings functionarissen. de eed afgenomen. Het was voor' het eerst sinds twee maanden, dat Siroky zich weer in het openbaar vertoonde. Er liepen reeds geruchten, dat hij ziek was. zich In Moskou bevond of moge lijk in ongenade was gevallen. De jonge hertog van Kent -(rechts) bevond zich gisteren onder dc cadetten van de Kon. Militaire Academie te Sandhurstdie paradeerden voor veld' maarschalk MontgomeryDe hertog van Kent is volledig hersteld van de verwondingendie hij enige tijd gele' den bij een auto-ongeluk opliep. Foto boven;'de moeder van de hertog, dc hertogin van Kent flinks op'dcfoto)', en zijn zuster, prinses Alexandra (ge» heel rechts), - woonden dé parade bij. B(j de voortzetting:-van het debat In de Franse Nationale Vergadering over de economische hervormingsplannen van premier Mendès-.France heeft oud-pre- mier Paul Reynaud felle critiek op de eerste minister geleverd. ,.U bent van pla» sterk* te bezuinigen op de militaire begroting. Wil dit zeggen,'dat u rekent op de goede wil van het Kremlin, of zult u blijven vertrouwen op het Atlan tische bondgenootschap", zo vroeg Rey naud, die Mendès-France er van be schuldigde, dat hy speculeerde op de Uli New York wordt vernomen de Indonesische gedelegeerde bij de Verenigde *- Naties verklaard heeft, dat zijnlegering in principe besloten heeft hst geschil over Niéuw Guinea voor de Algemene Vergadering van de V.N. té brongen. Tjondronegoro Soedjsrwo, waarnemend permanent gedelegeerde van Indonesia, voegde, "hiér echter aan ioe, dat een formeel visrzoek om de kwestie op de agenda te- plaatsen nog niet is opge steld, In sommige diplomatieke kringen ver wacht men. dat een dergelijk verzoek van Indonesië In administratieve moei lijkheden .gesmoord zal worden. Er. werd op gewezen, dat de kwestie Indonesië nog steeds op de agenda van de Veiligheidsraad staat, hoewel Indo nesië reeds lang een: vrij land geworden is. 1 -■ Volgens de reglementen van de V.N. kan de Algemene Vergadering geen kwesties in behandeling nemen, die ook op de agenda' van de Veiligheidsraad staan. Bovendien wijst men er in V.N.-krin- gen op. dat Nieuw Guinea een van de vreedzaamste gebieden van de gehele wereld is en moeilijk als een bedrei- dal ging van de wereldvrede geclassificeerd kan worden. Volgens zeggen zullen de Verenigde Naties er weinig voor voelen de zaak in behandeling te nemen, wanneer het Indonesische verzoek óm hulp van de V.N. alleen maar gebaseerd is op de wens om de Nederlanders uit Nieuw Guinea te verdrijven. De voorzitter van de Tweede Kamer der StatcnjGeneraal, mr. L. G. Korten- horst, heeft tegen heden de leden en de plaatsvervangende leden van do vas te commissie voor .Buitenlandse Zaken bijeengeroepen, teneinde door dc rege. ring op de hoogte te worden gesteid van de stand der besprekingen over het opheffen van de Nederlands-Indonesi sche Unie en daarover met haar over leg te plegen. vredclievende bedoelingen van de Sow- jetunie. „Ik persoonluk ben niet van plan het leven van Frankrijk in de waagschaal te stellen", aldus' de oud-premier.^ Hij voegde hieraan toe. dat Frankrijk, onverschillig of het E.D.G.-verdrag al dan niet wordt bekrachtigd, niet óp gro te schaal kan bezuinigen op zijn-mili taire uitgaven, w.il het zijn verplichtin gen jegens de bondgenoten nakomen. Volgens Reynaud was er trouwens wei- nig kans op,, dat de geallieerden er mee accoord zouden gaan, dat Frankrijk sterk op zijn defensie bezuinigde, in het bijzonder met het oog op de grotemili taire inspanningen, welke Engeland zich thans getroost. ■Mendès-France antwoordde, dat Frank rijk zich eerst moet hervormen, wil het zijn verantwoordelijkheid in Europa op economisch, politiek en zelfs op militair terrein ten volle kunnen dragen. Frankrijk moest z.i. onmiddellijk aan zijn economisch herstel gaan werken, doch er was geen reden dat daarom het land niet tegelijkertijd zijn binnenland se en buitenlandse taken zou kunnen uitvoeren. Regeringsdeskundigen en leden van de fianciële commissie der Nationale Vergadering werken aan de tekst, van het-wetsvoorstel inzake de economische hervormingen, zoals dit aan de vergade ring zal worden voorgelegd. Naar ver luidt heeft de financiële commissie zich er ten slotte mee accoord verklaard, dat Mendès-France tot een April van het volgende jaar speciale volmachten moet hebben en niet tot 'een Januari, zo als de commissie aanvankelijk had aan bevolen. Spoorbrug Hollandsch Diep maar tegelijkertijd zijn beeld hebben te vindenin de stad op de berg (Matth. 5 14). Daarom menen wij, dat dit. adagium .van. vlak .na de':"oorlóg, ook thans nog ten 'volle .zijn actualiteit behoudt, v In het kader van het tcederxijdse hulp programma teerd te Den Beider hei patrouillevaartuig „Balder", overge dragen cn in dienst gesteld. Een over- zicht jijdens de rede van de Ameri kaanse ambassadeur. Met het oog op de weersomstandig heden is besloten het transport van de derde overspanning voor de nieuwe spoorbrug over het Hollandsch Diep (van de werf der Koninklijke firma Penn en Bauduin te Dordrecht over de Oude Maas, de Merwede en de Nieuwe Merwede naar .Willemsdorp) uit te stellen. Het zal nu Maandag a.s. geschieden, tenminste als dan de weersomstandigheden gunstiger zijn. Het invaren van het nieuwe brugdeel zal Dinsdag a.s. geschieden. De ver- keersbrug ever de Oude Maas zal Maandag a.s. gesloten zijn van 8.45 tot 9.15 uur. Het treinverkeer Dor drecht—Sïiedrecht v.v. zal gestremd ■*.jjn van 11.20 tot 16.20 uur. Over de 4L*'ir van de stremming in het trein- v'rkeerop Dinsdag 10 Augustus op de lijn DordrechtLage Zwaluwe v.v. is nog niets bekend. Gisteravond werd de redactie van het blad uit Perth „West Australian" opge beld en meegedeeld, dat men premier Menzies zou doden. De man. die zich aandiende als Ca nadees, zei: „met twee of drie van mijn Canadese vrienden ben ik op weg naar Canberra, om de premier een paar kogels door het lijf te jagen". De recherche in Perth werd onmid dellijk óp de hoogte gesteld. De man die dit dreigement uitsprak en die met een accent sprak dat Canadees kon zijn,' zei,- dat hij- twee of drie weken in Aus tralië geweest was. Rusland heeft gisteravond de Oost- duitsc regering „volledige vrijheid van handelen gegeven in politieke, econo mische en culturele zaken". Radio-Moskou heeft meegedeeld, dat de Russische ministerraad alle orders van 1945 tot 1953 door het Russische militaire bestuur over deze drie onder werpen uitgegeven, geannuleerd heeft. Rnsland heeft 25 Maart jl. bekendge maakt, dat het ii'« toezicht op het Oost- duitse regime ver„.apte cn de republiek toe e«^« „spuvereine staat" uitriep! Op 19 juni heeft Rusland medegedeeld dat het het bureau van de Russische Hoge Commissaris in Berlijn ophief en dat het de Oostduitsers meer vrijheid gaf wat betreft 'het behartigen van hun eigen zaken. In een kort communiqué, door radio Moskou voor de - provinciale dagbladen voorgelezen, werd verklaard, dat het be sluit genomen werd „ih overeenstem ming met de gedachtenwisseling, die tussen'de regering van de USSR en de regering van de Duitse Democratische republiek gevoerd is". Het "Kremlin heeft verklaard, dat het Oostduitse regime onder leiding van"mi- nister-president Otto1 Grotewohl er in toegestemd heeft de verplichtingen r-'uit hoofde van dé, accoorden der vier mo gendheden ten aanzien van een vrede lievende en democratische ontwikkeling van Duitsland na tc komen. Met betrekking tot de toekomst van het Russische bezettingsleger in Oost- Duitsland is niets bekendgemaakt. Toen 'hét Kremlin de eerste maai be kendmaakte, dat het de 18 millioen Oostduitsers souvereine rechten verleen de werd verklaard,: dat-het de ^bezet tingsrechten behield en troepen in het land zou handhaven- Antoni Klimowicz, de Poolse ver stekeling, die vijf dagen, geleden door de Engelse politie van; het -Poolse vrachtschip „Jaroslaw Dabrowski" werd gehaald, heeft politiek asyl in Engeland gekregen, 'aldus heeft het ministerie j. van Binnenlandse Zaken te Londen meegedèeld, ER worden de laatste tijd wel kno pen doorgehakt in de wereldpoli tiek. Binnen een maand is er een wa penstilstand gesloten in Indo-China, overeenstemming bereikt over de ont ruiming van de Suez-kanaalzonc, auto nomie toegezegd aan de Tunesische nationalisten en een einde gemaakt aan het drie jaar oude olie-geschil met Perzië. -• Dit laatste wordt geacht te zün "ge schied door een accoord, dat Donder- dag in Teheran is geparafeerd. Mos sadegh zit in de gevangenis, maar zijn werk, de nationalisatie van de*- Britse olie-industrie, nu gelegali seerd. De Nationale Traanse Olie Maat schappij.blijft eigenares van de.lnstal-.; iaties. Maar het voornaamste werk zal gedaan worden door vier nieuwe maat-; schappijen, op te richten door een con-'- sortium van acht Franse, Amerikaan- se, Britse en Nederlandse concerns: De onteigende Anglo-Iraanse 'Olie Maatschappij, die "eenaandeel van', veertig procent in het consortium houdt, zal hoofdzakelijk worden écha- deloos gesteld door haar partners" (men;";': spreekt'.van ruim' twee" milliard gul-: den). De Perzen' betalen slechts, eén kwart milliard. Daartegenover zuilen 'de Perzen de eerstkomende drie jaren naar schatting anderhalf milliard: gul- deh'inkomsten"trekken uit-de herstelde olie-productie, Dat Perzië weer-geld verdient ls het belangrijkste van 'de zaak. Het land was aan de grens van een bankroet geraakt, 'zée'r tbt'gehbègeh. van'de Sow-I •jet-Unie. Hét was eén, bron van onrust'v en mogelijk onheil geworden.'. Sinds generaal Zahedi aan de macht kwam," was hét duidelijk,, dat het olie-geschil-: zou wordenopgelost. Zahedivfad:;Het'a nodig en.het Westen had hét nodig. Het ging niet meer om de Perzische;; olie. Hét uitblijven daarvan 3chiep;niêt dé problemen,waarop Mossadegh ge rekend had. De productie en. de raffi-:; Vnage-capaciteit elders wéten meer dan;, -voldoende. Het probleem voor de grote ólïé-j maatschappijen-is juist, hoe.de Perzi sche olie hu .weer op de markt 'gebracht j moet worden. Hét ging om de Perzische stabiliteit.; Daar hadden ook :de olie-maatschiap-; pijen 'wel wat voor .over; Al was het; alleen maar met Het oog op de Ara- bische velden, die zo dicht aan de Per- tzlseheigrénMnC^iïï^ :'Nabye'y Oostenniet:; óh^ns'üg.sï^éöë|ife|fe| èn "Egypte zün 'twee' tevreden landen, .met welke Engeland-thans vriend-» I schappelijke relaties onderhoudt.-:Er -X:?v: 'zijn andere da'gen geweest!.* - J'. '?N- j Londcn;- is VrüdagavondpaatfdoprS regen en onweders 'geteisterd. Sbutér-.: rains, en stations van 'de. ondergrondse}-, kwamen blank te staan. Sll m-p3. jSmilie Dionne, een van de wereld beroemde Canadese Dionne-vüfllng, ls Vrijdag aan een hersenbloeding over leden. Zy bracht haar zomervacantie door bü een nieuwe religieuze zustcr- gemeenschap fn een klooster te St. Agatbe in de provincie Quebec. Zü zou misschien in de herfst tot een kloosterorde zijn toegetreden. Het bericht van de plotselinge dood van de 20-jarige Emilie werd mee gedeeld door de diepbedroefde vader, Oliva Dionne. -Hü vertelde dat Emilie niet erg ziek was geweest en dat de dood geheel onverwacht was gekomen. De vlifting Dionne werd geboren in het jaar 1934, in een verveloze boerde rij aan een modderig weggetje. De ge boorte wekte in de gehele wereld ver bazing. Het parlement van Ontario nam een speciale wet aan, waarbij de vijf meisjes onder toezicht van de staat werden gesteld. Eerst ia 1944 werd de „Canadese vüfling" .zoals de meisjes algemeen werden genoemd weer onder de normale ouderlijke macht ge steld. Voor Emilie, Yvonne, Annette, Céci- lie en Marie werd 'een aparte school geopend, uitsluitend bestemd voor haar en voor haar acht zusjes en broertjes. Toen bleek, dat de Dionne's hierdoor te weinig contact met de buitenwe reld kregen, werden ook kinderen uit de buurt toegelaten. Vader Dionne had intussen zijn armelijke boerderij ver wisseld voor een herenhuis met vijf tien kamers. Door de meisjes te laten filmen, door haar namen te laten gébruiken in ad vertenties en door andere lucratieve contracten vormde de heer Dionne voor zijn kinderen een fonds, dat ge schat wordt op meer dan een millioen dollar. Foto's van de donkere vijfling ver schenen jaar in jaar uit in de wereld pers. Toen ze vijf jaar waren, zongen ze in een „quintetje". Dat bleven zij sindsdien graag doen. Toen ze zestien warén,.hebben ze eens gezongen in het Waldorf-Astoria-hotel te New. York. Toen hadden ze voor het eerst hoge hakjes en gebruikten ze een klein beetje lippenstift. Drie jaar geleden vormden ze een erewacht voor koningin Elizabeth, toen deze tijdens haar bezoek aan Canada landde op het vliegveld van North Bay in Ontario. Ook maakten ze haar de buut voor de televisie, waartoe men ze thuis gefilmd had, terwijl zij de rpzen- krans baden. Veel heeft de vijfling overigens niet gereisd. Graag hadden z«. eens een be- apek aan Home gebracht. Smilie, die nu gestorven is, had ook als ideaal een reis naar Palestina. Zy wilde destijds zanglerares worden.' Haar liefste boe ken 'waren heiligenlevens. Enige maanden geleden waren de Dionne's voor het laatst in het nieuws toen bericht werd, dat Marie, die als novice in. het klooster van New Thabor was gegaan, na enige maanden daaruit terugkeerde. Er werd toen gezegd, dat zij haar voornemen om non té worden had móeten opgeven om gezondheids- De Amerikaanse marine heeft be kendgemaakt dat momenteel proef vluchten worden gemaakt met een nieuwe 'straaljager, waarmee super- ■tonisehe snelheden bereikt kunnen worden bij horizontale vlucht: Kenne lijk een concurrent van de Engelse PT, die hetzelfde kan. Volgens zegslieden ls de nieuwe Grumman F9 „Tiger" „één van de weinige" vliegtuigen ter wereld, waar mee de geluidsbarrièrre doorbroken kan-worden, zonder dat de'machine zich in duikvlucht bevindt. Volgens de bouwers maakt het voor het toestel geen verschil "of het ter hoogte van de zeespiegel vliegt, of op een hoogte van 17.000 meter. Ir J. Hulsman heeft wegens gezond heidsredenen per 1 Sept. a.s. ontslag gevraagd als directeur van de Neder- landsche Dok- en Scheepsbouw Mij. Een opvolger zal- niet worden be noemd. De andere directieleden, de heren P, Goedkoop Dzn. en P. 'dé Boer zullen voortaan alleen.de directie vor men.', -r-^i hetgeen ''ilatèir weer werd redenen, ontkend. De enige in leven zünde .yjjfling, welker bestaan bekend is, is nu'de vijf ling Diligèhti in Argenünië;<-die "gëbó-r ren werd in 1943 (drie meisjes," twee jongens). - (Van onze weerkundige j-N medewerker) - - De .warme luchtstroom, die aalt'-', het begin van de week een be-j langrijke temperatuurstijging veroorzaakte, wordt' nu weer'' verdreven door lucht met lagere temperaturen. In het Zuiden en. Oosten van het tand steeg het' kwik gisteren, euenais de dag daarvoor, tot boven 35 graden, maar in het Westen van het; landi',: bracht de zeewind reeds koeler. weer. Tijdens het weekeinde zal dé temperatuur in ons landnog; iets dalen, maar zij zal- nauwe- lijks beneden de gemiddelde waarde voor Augustus komen. De lucht, die thans wordt aan- gevoerd heeft een onstabiele op- - bouw, zodat zich hier en daar buien zullen ontwikkelen met een kans op onweer. Ook j.in' West- en midden-Frankrijkis-' enige afkoeling opgetredenmaarz in Zuid-Frankrijk en middenA': Europa zal het drukkende weer-,, met temperaturen van omstreeks);f 30 graden zich noghandhaven:-. Op de oceaan "naderteen depres-." sie, die een nieuwe hoeveelheid ■warmte voor zich vit stuwt)' Daarmede samenhangende'' zijn.;* de vooruitzichten op lange ter-'' mijn ti iet ongunstigV"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1