SPANKERPROOI DER GOLVEN Engels schip gestrand ii Hoek van Holland I Moeizame redding van leden der bemanning Goa. in staat van beleg, sluit zijn grenzen Kapitein van de „Grootè Beer" vertelt, wat hij waarnam Wind- en waterhoze trokken over Nederland PORT LYAUTEY CENTRUM VAN FELLE ONLUSTEN .Massale staking bedreigt thans West-Duitsland Grote opivinding in Portugal Mendès-France stelt vertrouwenskwestie MAANDAG 9 AUGUSTUS 1954 v_ TWAALFDE JAARGANG No. 2843 Weerbericht Columbiaans vliegtuig in zee gestort Vlagen met wind kracht 8 a 9 „Opstand in Guatemala was communistische samenzwering" INVAL UIT INDIA VERWACHT „Gcntlcmcns agreement" tussen VsS. en Nederland Vliegende schotel gezien l Regenwolk met zuil naar omlaag "N m De kapitein van de „Span ker", James Cleugh, maakte allerminst de indruk van 'n verslagen'man. In de beste stemming liet hij zich, zelfs 'f'" fotograferen. y Dertig doden i Een Van Dyck ontdekt (Van een onzer verslaggevers) In het midden van zomer *1954 heeft de barre wind hetgeen zeker in geen vijftig jaar in dit jaargetijde voorkwam een schip tegen de Nederlandse kust gejaagd, waar het een prooi weid van de jagende golven, terwyl de redders langs deze kust het genoegen niochten smaken de leden van de bemanning veilig aan de wal te brengen. 2 Zaterdagavond omstreeks elf uur dreef de „Spanker", een Engelse kolenboot van een 1200 ton, precies op de, kop van het Noorderhoofd te Hoek van Holland, waar het schip muurvast bleef zittèn met lekkende ruimen. Zondagmorgen om half negen waren zeventien koppen behouden aan wal. Slechts de. kapitein, bleef voor lopig op zijn schip, in afwachting van de uitwerking van het gewéld d er-N oord zee;1 De mannen van de reddingboot „President Jan Leis", gestation- neerü in De Hoek, zetten zich weer in voor het leven van de schip breukelingen. Midden in de nacht lichtte de schijnwerpers van de boot zes mannen bij, die via de touwladder van de „Spanker" op de pier gesprongen waren en om acht uur in de ochtend, toen de „President Jan Leis" voor de tweede keer uitgevaren was, konden elf opvarenden opgenomen worden. Het gestrande schip stond de gehele dag in het middelpunt van de belangstelling. Na het opgaan van de zon en nadat de wind ge ruimd was, trokken vele nieuwsgierigen naar het begin van het Noorderhoofd, vanwaar zij twee kilometer verder de „Spanker" kon den zien, geboeid op de basaltblokken aan de ingang van de Nieuwe Waterweg. Uit Terheyde Vrees''lijk Kolonel Armas: Opnieuw uitgevaren Gered Tótaal verloren? Dag van gebed De Candida tuur mr. v. Kleff' Toenemende onrust in Frans Marokko gtg| ■7flj Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 4248f>7 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g, 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. jprecttet C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN TOENEMENDE WIND Wisselende bewolking met enkele buien. Matige, tot krachtige en aan de kust tijdelijk wellicht, harde wind, aanvankelijk Zuidelijk, later ruimend naar Zuidwest. Koud weer. O O Hoofdredacteur: Or. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De „Spanker" U$l boven op de pier vlak, tegen de lichtopstand nan. Huim vier mlllioen Wexfduitso arbei- aers; hadden lagen Zondagavond hun werkgevers te kennengegeven, dal rij w^Myerhogïng wensen. De. meeste vak bonden verzochten - om ongeveer tien procent,-maar 'een' vakbond van textiel arbeiders ging tot vijftig procent. Van daag tijn ongeveer 220.000 metaalbe werker» jn,Beieren in staking gegaan, ue.pohiieverloven in München tijn in- tatrokicen. :-ii ."Pevakbonden.die loonsverhoging eisen, vertegenwoordigen ongeveer 900.000 me taalbewerkers uit het Ruhrgebied. 900.000 ambtenaren. - 300.000 mijnwerkers uit Kolenmijnen en 100.000 postbeambten. De Hamburgse arbeiders bij -het open- raar vervoer en "de" nutsbedrijven heb ben Zondag besloten voort te gaan met de staking, die vijf dagen geleden is begonnen. Zij wezenleen scheidsrechtcr- 'Uke uitspraak -van de hand, waardoor uurloonwerkers een verhoging van vijf pfennig per uur en gewone arbeiders een loonsverhoging van vijf procent zouden tongen. Ongeveer 91 procent Van de stemge rechtigde arbeiders (12.000) brachten hun stem uit tegen de scheidsrechterlijke uit spraak, die het gemeentebestuur had aanvaard. Pe vakbond blijft bij zijn oorspronke- Uike eis van tien pfennig meer per uur en 6 procent loonsverhoging. Een Constellation van de Columbiaan- maatschappij Avianca is ter hoogte van de Azorcn in zee gestort. De 21 pas- ssgiers ert 9 bemanningsleden zouden om het leven zijn gekomen. Het vliegveld van Santa Maria maak te, bekend, dat het vliegtuig tegen de bergen in de omgeving van het vlieg veld van Lajes te pietter is gevlogen en .ui brand is geraakt. Het vliegtuig was een lijntoestel op de weekdienst tussen Bogota en Hamburg. Op de door. de Columbiaanse lucht vaartmaatschappij Avianca Maandag ge- Publiceerde passagierslijst bevonden toch geen Nederlandse namen. In een Belgische particuliere verza- Rièling is, aldus meldt La Dernière Heure, een tot dusverre onbekend doek van Van Dyck ontdekt, voor stellende een-„Dame in het blauw". De stranding geschiedde, even nadat de loods de „Spranker" ter hoogte van de Berghoven verlaten had. Het schip, eigendom van de rederij Witherington and Everett in New Castle, had de thuishaven als bestemming, na in Rotterdam koten gelost te hebben. Waarschijnlijk hield de kapitein van de ,£pahker", Jim Cleti'gh, bij het uit varen van de Nieuwe Waterweg te dicht op de Noorderpier dan de ingang van de Nieuwe Waterweg wordt beschérmd door twee pieren, resp. het Noorderhoofd en de Zui- derdam. - Juist, bij de lichtopstand, aan het einde van de pierbegón een nieuwe regenbui, waarin vlagen met wind kracht 8 a 9 voorkwamen. De wind kreeg hierdoor vat op de geheel lege kolenboot. Bp de kop van het Noorder hoofd, waar zowel de W. Z.W.. wir.d en de stroom vrij spel hadden, luister de de ,£pdnker" niet meer naar het roer. Het schip dreef naar de kop, schuurde over de grond,'waar veel basalt ligt en kwam precies haaks op hel begin van het Noorderhoofd terecht, met het voor schip naar het Noorden. Door de vaart en het stoten tegen de blokken sloeg het schip lek, waardoor het water vooral in het achterruim, nog voor de machi nekamer, binnenstroomde. Geert kans De kapitein liet onmiddellijk seinen het was ongeveer elf uur9111 sleep boot hulp en op dat ogenblik kwam Hoek van Holland: in actie.'De sleep boot „Schelde" van I,. Smit en Co.'s internationale Sleepdienst, welke in De Hoek ligt, voer onmiddellijk uit. later gevolgd door de sleepboot „Waterweg". Maar het bleek de kapiteins van de sleepboten spoedig, dat directe hulp van hun kant niet zou baten. De stranding vond plaats ruim ander half uur na; hoog water, zodat op dat tijdstip de waterstand reeds veel laeer was. 'Ondertussen was het water nog meer gezakt, zodat de „Spanker" niet meer te bereiken was. Om twaalf uur voer de Hoekse red dingboot „President Jan Leis" uit. want men meende aan de wal, dat de op varenden in gevaar verkeerden. Doch ook de reddingboot lag te diep. „Wij hadden geen kans om er bij te komen", zo vertelde schipper W. van Seters, toen hij teruggekeerd was. „Het schip lag te dicht op de stenen, waar voor ons onvoldoende diepte was". Toch kon de reddingboot van de Koninklijke Zuidhollandse Redding maatschappij tijdens deze tocht bijstand verlenen. Aan de wal had men. ondertussen niet stil gezeten. Er was, bij het vernemen van de geringe diepte bij het schip, een boodschap gezonden naar Terheyde. het station van de motorreddingvlet „Prin ses Margriet" met schipper J. van Dam. Deze vlet heeft slechts een diepgang van kunnen komen. Zo daverden in het holst van de nacht een tractor, een oplegger met; het vlet en een wagen met een wippertoestel door het stille en slapende Westland. Ondertussen wat het water nog meer gerekt en twee mannen van het red- dingswezen, J. G. Hessels en J. M. Woudesleïn, die op onderzoek uitgingen op het Noorderhoofd, ontdekien dat het mogelijk was de kolenboot ie bereiken. Langs een uitgelegde"touwladder klom men zij naar boren'fen zij raadden da Engelsen aan. het schip te verlaten in verband mei de gevaarlijke positie. Niemand immers kon voorspellen, in welke situatie de „Spanker" zou komen te verkeren. By het rijzen van het water zou een redding met een reddingboot misschien onmoge lijk zijn, of kon de' stroom opnieuw gaan spelen, gelijk eens met de „Faustus". En nu was een veilige aftocht mogelijk. Zes mannen, twee stokers, een don keyman, de chef-hofmeester, de kok en een messroombediende, luisterden naar de Hoekenaren en gingen mee naar de wal, waar in hotel „America de warme koffie gereed stond. „Wij hadden vrees'lijke uren aan boordzeide de kok. Ton March Banks nadat hij op verhaal gekomen was. „Van elf iot drie uur sloegen de gol ven steeds over het sch-ip en liepen de ruimen voller. Ik ben blij? dat ik gered ben en dat ik m'n plunjezak kon meenemen". "Voordat Hessels en Wöudenstein de kop van de pier verlieten, brachten zij nog een lijnverbinding aan tussen schip en lichtopstand, voor het geval, dat het gebruik van het wippertoestel nood zakelijk mocht zijn. Kolonel CastilloArmas, de leider van de Gualemalaanse 'regeringsraad, heeft Zondag bekend gemaakt, dat de constitu tionele rechten xijn hersteld daar de Jun la thans politiek en militair hel land vol komen beheerst. De opstand van kort geleden van de geregelde troepen tegen zijn „bevrijdings leger" noemde kolonel Armas een stout moedige en misdadige communistische samenzwering om een burgeroorlog te ontketenen, een toestand van anarchie te scheppen en de macht in handen te nemen. Het herstel van de constitutionele waar borgen had wn vollèdige hervatting van het normale leven ten doel. Maandag zal de Junta een decreet uit vaardigen van voorlopig constitutionele aard, dat van kracht zal blijven totdat een nieuwe grondwet is samengesteld. Tenslotte deelde kolonel Armas mede, dat „de bevrijdingstroepen" binnenkort in het geregelde leger zullen worden opge nomen. wees de schijnwerper van de redding boot de weg. Daarna keerde de „President Jan Leis" naar de ligplaats in de Berghaven terug, evenals de twee sleepboten. Eerst bij het opkomen van het water was hernieuwde hulpverlening mogelijk. De inspecteur van de K.Z.H.R.M.. de heer J. Drenth, kon, omstreeks zeven uur, na een radio-telefonisch contact met de ..Spanker", opnieuw-opdracht geven voor het uitvaren. Thans ook voor de „Prinses Margriet". Nu wilden deoverige leden van de bemanning van boord. Om kwart over zeven zette de „President Jan Leis" koers naar het schip, 'een tiental minuten later gevolgd door het vlet, dat eerst te water gelaten moest worden. Het leek een sportieve strijd; doch het'was bittere ernst. Had de „Leis" nog te veel diep gang, dan zou de „Prinses Margriet" uit komst bieden. Een tiental mensen ^volgden aan het begin van de Noorderpier de verrichtin gen van de redders en slechts vaag was te zien. dat de „President Jan Leis", na om het schip gevaren te-zijn, bij het voor schip bleef liggen. „Zou de .redding gelukken?" Om viif minutenover achten schoof de redding boot weg van'de „geboeide" „Spanker'.', Iedereen op'de pier tuurde naar de mast van de „President Jan Leis" Hing de red- dingsvlag in top? Ja, daar ging de vlag omhoog! He redding was volbracht. Tien minuten later .vertelde schipper Van-Seters.in hotel „America", waarheen de^elf geredden gebracht .warende kapitein' was op ziin schip gebleven vaijkwamen,'hiog •er."een;bjnt]e uits-Maar daaraan hidden wlj'mlets'. De zee was voor onsiegevaerlijkomvast:te gaan liggen. Daarom stuurde ik de kop van de „Leis" tegen het voorschip. Vier- of vijfmaal voeren we voor- en achteruit, want de stroom duwde ons af. Doch de mannen konden, met hun bagage, bij ons aan boord komen." ...De- eerste die over kwam, zo ging Van Seters verder, „was een man, dié aan een tóuw naar beneden gelaten was. Hjj had kennelijk zoveel gedronken, dat hij niet op eigen kracht langs de hou ten ladder kon klauteren". De andere tien volgden spoedig via de ladder en met het elftal werd koers naar de wal gezet. De „Prinses Margriet" be hoefde niet te assisteren. Schipper Van Seters meende, dat de situatie van hei gestrande schip pre cair was. „De boot zit "overal op de stenen, zover wij konden zien, en ook de machinekamer loopt al vol. Het zal daarom wel noodzakelijk 2ijn. om eerst de gaten te dichten en dan pas over te gaan tot het vlottrekken". In de loop van de dag trokken zes tien man naar het Zeemanshuis aan de Veerhaven te Rotterdam, in afwachting De Portugese autoriteiten in Goa hebben de staat van beleg afgekondigd en alle buitenlandse bladen en die van India verboden. Met ingang van morgen zullen de treinverbindingen tussen Goa en' India worden stopgezet en gaat de grens dicht. Op die dag worden alle scholen gesloten. De Portugese regering stelt verder, teneinde een nieuw conflict in het Oosten te voorkomen, India en andere belanghebbende tanden voor, dat neutrale waarnemers een onderzoek instellen aan de grenzen van de Portugese bezittingen in Voor-Indië, zo is te Lissabon bekendgemaakt. Portugal heeft verzocht vóór Dinsdagmiddag 16 uur te antwoorden. De Portugese regering uitte voorts de wéns, dat de voorgestelde waarnemers op 15 Augustus met hun werkzaamheden beginnen. Uit Goa wordt verder bericht, dat de Portugezen voorbereidingen treffen om de bruggen over rivieren en wegen aan de grens tussen Goa en India te onder mijnen, Verwacht wordt dat de autori teiten vandaag een proclamatie zullen publiceren krachtens welke elk gezin in Goa verplicht zal zijn, een manne lijk lid te beschikking te stellen voor militaire dienst of politiediensten. Deze maatregelen worden getroffen om aan een eventuele inval van Indiase „vrijwilligers" op 15 Augustus, de onafhankelijkheidsdag van India, het hoofd te bieden. In Goa is 's nachts alle verkeer ver boden. Het Portugese fregat „Bartolomeu Dias" is Zondag -uit Karatsji naar Goa vertrokken om de verdediging van dit gebied te versterken. Vandaag zal de 7607 ton metende „India" en Dinsdag de 5508 ton metende „Mocamedes" uit Lissabon met versterkingen aan man schappen en materieel scheep "gaan naar de Portugese nederzettingen in India. van het lot van de „Spaaker"; De ze ventiende geredde sliep toen nog zijn roes uit .-y.- Deskundigen- van de Rijkswater staat stelden gisteren nog, met het bergingsvaartuig „Meermin" van W, A, van den Tak's Bergingsbe drijf, een .onderzoek' in. naar- .de bergingsmogelijkheid. Ten tijde van de stranding brandde het licht van het Noorderhoofd niet. in plaats daarvgp was de misthoorn in werking gesteld Men verzekerde, dat het uitvallen van .het licht .niét mede de- oorzaak geweest. Is van het vast lopen "van de kolenboot. Het licht Is in hoofdzaak "bedoeld voor de inkomende scheepvaart. jj'jj 7'7 4. „iyy-V? In bergerskringen beschouwt men; na het bekend worden van het resul taat van het onderzoek, de „Spanker", als geheel verloren. Het schijnt,, zo werd, gisteravond bekend, nietmoge lijk te zijn de vele gaten in. de scheepshuid -te - dichten, daarna het schip leeg te pompen en .het vervol gens weg te slepen. De plaats van stranding iaat niet, toe, dat .al deze werkzaamheden daiar uitgevoerd wor den. De scheepvaart immers, zal hin der kunnen ondervinden van aan- en afvarende bergingsvaartuigen en sleepboten. Bovendien bestaat' dan al tijd nog de theoretische kans, dat het schip als de „Faustus" bij het slepen in de vaargeul zinkt. Men zal daarom wei besluiten, zo werd in Hoek van Holland aangenomen, de „Spanker'' vanaf de zijde van de Noorderpier te slopen, op gunstige dagen en bij goed tij. Gisteravond was de kapitein van het schip nog steeds aan boord en hij had het voornemen de nacht op de „Span, 1 ker" door te brengen. Wegens de dreigende opmars zal de vijftiende Augustus in Portugal gewijd zijn aan gebed en uitingen van patridtisme. De Indische regering voelt zich in tussen gekwetst door een Britse nota, waarin aan India werd gevraagd geen geweld te gebruiken om het geschil met Portugal, tot een oplossing te brengen, aldus wordt te Nieuw-Delhi vernomen. Brarilië heeft India in een nota een agressieve politiek ten laste 'gelegd. In een Zaterdag overhandigd antwoord wordt deze beschuldiging van de hand gewezen. Portugal, aldits de Indische nota, onderdrukt de vrijheid in de enclaves en is voor dé spanningen verantwoordelijk. India verzoekt de Braziliaanse regering haar invloed in Portugal aan te wenden ten gunste van een vreedzame schikking. Een woordvoerder van de Indische'am bassade te Parijs heeft Zondag verklaard, dat er „aanzienlijke vooruitgang" is ge boekt op de besprekingen tussen Frank rijk en India over de toekomst van de Franse gebiedsdelen in. Voor-Indië. De Indische persverenigingmeldde uit Pondichery, dat .India en; Frankrijk reeds overeenstemming over de - 'gebiedsdelen hebben bereikt Dit was vernomen in gewoonlijk welingelichte - kringen.; In deze kringen ;is Zondag vernomen., aldu? de Indische persvereniging, dat er binnen 48 uur. een officiële bekendmaking van Frankrïjks instemming met de machts overdracht in; de Franse gebiedsdelen lean worden, verwacht. Uit betrouwbare Portugese: .bron te Nieuw-Delhi is vernomen, dat Portugese politiestxijdkrachten Sel Vasa itr-.- de Portugese enclave Nagar Aveli hebben De Franse premier, Mendes-France, heeft Zaterdag in de Franse Nationale Vergadering de vertrouwenskwestie "ge steld met betrekking lol zijn economisch hervormingsprogramma. Volgens de Grondwet zal er Dinsdag morgen over worden gestemd. Het debat over de voorgestelde hervor mingen en de speciale volmachten, die de premier heeft gevraagd, is Vrijdag begonnen. In zijn radiopraatje verklaarde Mendes- France, dat, als de assemblée hem 'het gevraagde votum van vertrouwen geeft, de'regering de bevoegdheden krijgt, om in de komende maanden „haai- meester stuk te verrichten". ,Het herstel van de vrede in Indochina.-; was op zich zelf van grote betekenis",; zei" Mendes France, „maar het was een voorafgaande taak. die vervuld moést worden om ons" land daarnain" staat te stellen, zijn gezondheid ei., kracht terug te krijgen, én ophieuw vastbesloten voort te gaan op de weg der vooruitgang". „Binnen enkele jaren kunnen wij een Frankrijk opbouwen, waarin wijzelf en onze kinderen gelukkiger kunnen leven en waarop wij trotser zullen kunnen zijn",besloot de* premier' zijn toespraak: Van betrouwbare, doch." hicl-offlciële; zijde is, volgens AJF.P. vernomen, dat een soort „gentlemens agreement" zou' zijn .7 gesloten lussen de Verenlgde Sialen 'en Ne dc rl an d met beirekking tol de con-' -V, didaluur van mr. Van. Kleffens voor de functie van voorzitter van dé aanstaande - Algemene Vergadering der Verenigde - Naties. yfejÊ .-;1 r i '>mtii 1 vys- j'Jjttéé Volgens déze sUtewQgendë^jjoaièBM^^ komst zouden de Verenigde State» te- Ver- staan gegeven hebben, dat zij ipun voorr,-|;sv'- naamstebondgenoten waaronder- ce feta-: ten van Zuid-Amerika, niet zuljen trarn- ten te overreden;*zich -uiti tfel'spbwcèh^Vöór de candidatuur van Prins Wan jWaithya^.V& kon van Thailand. V1 jjt' 'Mr. Van Kleffénszou.;reéds;Jlait^^Éf^li! rekenen op de stemmen van zestien'1 an-; v'. den, onder, welke enkele grote ntogtódryc;; ii heden van "West-Europa, een zeker accta'. Aziatische landen en eehïzëkér'yiMfia%fe!;h| "Latijnsamerikaanse republieken -- De; definitieve, steun van Washihg^bn'. voor de candidaat ''.van Thailand':; ls»wmv"s#S.4 gens - A.F.P. ingegeven: doór":;het*|ym^;g^^SM^ der Verenigde Staten; de belaögrijkéyrbïi te erkennen;".waartoérnaar zijj menCTvdarS.y land-^geroenen-ts-^vytei^üenrinlfaféVfetë- dedigihgsÓr^ahisafrèvoorTZulï-Oost:A2T.if' Terwijl de twee Hollanders en de zes (onder was. was er volop daglicht. In Britten over het Noorderhoofd liepen, de hut van de kapitein bevonden zich „Where is jour flying saucer, cap". Deze woorden schreeuwde een ongeveer tienjarig jongetje naar kapitein J. P. Boshoff, gezagvoerder van het Nederlandse emigrantenschip „Groote Beer", toen het schip ruim een week geleden de haven van New York verliet op weg naar Rotterdam. Misschien had het ventje enige dagen er voor het nieuwsjournal van de' televisie gezien, waarin de gezagvoerder vertelde, dat hij en vier van zijn officieren de avond voor aankomst te New York een vliegende schotel hadden gezien. De „GrooteBeer" is vanochtend in Rotterdam aangekomen en in zijn hut vertelde de gezagvoerder in aanwezigheid van de vier officieren het verhaal. Toen de „Groote Beer" van Halifax naar New York voer. kwam 's avonds omstreeks acht uur hef' was 28 Ju li de derde stuurman de hut van de kapitein binnenvallen met de mede deling, dat er in de luchl een vreemd voorwerp te zien was. Hoewel de zon Op enkele plaatsen in ons land zijn Zaterdagavond tijdens onweers- en re genbuien windhozen geconstateerd. Om 39.53 uur nam men op Schiphol eèn wer velstorm waar, die in Oostelijke richting trok. In de omgeving van de Rivieren laan in Amsterdam raakte omstreeks half achi gedurende 15 seconden een wervel storm de grond. In beide gevallen kwam de hoos tijdens een zwaar tot matig on weer. Ook in Friesland zou een windhoos zyn waargenomen. Ook de meteorologische dienst op Schiphol heeft Zaterdagavond óp grote afstand van- de luchthaven - omstreeks kwart voor acht tijdens een matige tot zware onweersbui een regenwolk met een wervelende zuil naar omlaag waar genomen. 85 cm, en zou w.ellicht bij ,de.„Spanker" Men sprak,van een waterhoos meUeenJ bepaalde werveling. De wolk trok langs het Zuiden van de stad en schijnt in de omgeving van Duivendrecht' de grond te hebben geraakt Een dergelijke water hoos is geen onbekend verschijnsel bij hevige onweersbuien en levert alleen ge vaar op. wanneer zij een grote omvang heeft. Ook in Diemen en omliggende plaatsen is de hoos waargenomen, doch zij bleek op grote hoogte te zitten. Van "enige schade'in 'Amsterdamss tot dusver geen sprake.-Wel hebben de hevige regen buien veel lastvoor het verkeer en veel ongerief voor, bewoners van niet water- dichtéhuizenveroorzaakt, - Zo was het zicht op dé,luchthaven Schiphol tijdens de zware onweersbuien slechts 1000 meter. Dé' dienst heeft geen noemens waardige, stagnatie - van het slechte weer ondervonden. Uit Friesland, is geen bevestiging te verkrijgen dat ér indexdaad een windhoos is'geweest-Wel zijn er harde rukwinden waargenomen, maar' van 'enige schade 'is echter niets bekend. - - de eerste stuurman, de dokter en de purser en gezamenlijk begaf men zich naar de brug. Het schip bevond zich toen vijf tig mijl ten Oosten van het Am brose vuurschip, waar 'altijd de loods aan boord komt. En inder daad, op de brug gekomen zagen ze een vreemd voorwerp, ongeveer 59 graden boven de horizon in het Zuidwesten. De derde stuurman heeft meteen met de sextant enige hoogtemetingen verricht en daaruit bleek volgens de gezagvoerder, dat het voorwerp dat overeenkomst vertoonde met de foto's, waarop vliegende schotels stonden af gebeeld en die men wei eens in kran ten had gezien zich niet Oost- West bewoog, doch in stijgende ver ticale richting met een- snelheid van ongeveer een halve graad per twee minuten. Aan de hand van de bewol king werd de afstand tot het voorwerp geschat op circa vierduizend meter. De kapitein vergeleek de vliegende' schotel met. een. volle maan met een diameter van de helft daarvan. Het voorwerp vertoonde lichte en donkere plekken. Na tien minuten - verdween het ach ter opkomende lage wolken en toen de bewolking voorbij was. was de vlie gende schotel ook verdwenen. Een he mellichaam kan het volgens kapitein Boshoff niet geweest zijn, omdat het door de meridiaan heen was en dan dus had moeten dalen. De kapitein,'die zei voordien al aan vliegende schotels le geloven, meende, dat dit een vliegende schotel is ge weest. Op dé vraag of hij enig idee had. waar een dergelijk voorwerp van daan komt, antwoordde hij: „Dat weet ik niet: zo goed zit ik er nog niet in". Het'voorwerp weid' gezien "dé avond SfcSits? mm De vroegere chef van de Westduitse Geheime Dienst, dr.'O. John (midden), maakt kennis niet de communistische herbouwpUmnen voor Oost-Berlijn door middel van een uiteenzetting van Erich Cor reus (rechts), hoofd van het Nationaal Front, de architect van de Stalin Allee, prof. Hermann ""Henxel- mann (voorgrond links) en andere - Allee' communistische autoriteiten. Nóg stè'edsj is de vraag óf ,dr. Jolin al dan niet vrijwillig naar Oost-Oerlijn ging; niet opgelost. Het communistische foto- bureau, dat deze foto verstrekte, deelde mede, dat de foto ivns genomen ,.i/i Oost-Berlijn toen dr. John. zijn tcerk- zaamheden begon bij het JVationaal Front" én het constructieproject ,JStalin bezichtigde. - -7; - 7;; De Marokkaanse stad Port Lyautey is Zaterdag en Zondag het brandpunt geweest van felle onlusten, die in totaal dertien personen het leven hebben ge kost. Velen werden gewond. De moeilijkheden begonnen Zater dag, toen Marokkaanse zakenlieden, ge volg gevend aan een oproep van de verboden nationalistische partij, de Istiqlal, hunzaken voor ;de duur vaii twee weken gingen sluiten om kracht bij te zetten aan het streven naar do terugkeer van Sidi Mohammed Ben Joessef, de afgezette sultan. De autoriteiten in Port Lyautey maakten bekend dat de winkeliers hun zaken onverwijld moesten openen. Een menigje viel de politie aan en schreeuwde, luidkeels om de terugkeer voordat de „Groote Beer" de haven van; New York binnenliep, doch er waren maar weinig passagiers, die het voorwerp hadden gezien, omdat de meesten zaten te -eten. Er, was nog ie weinig, tijdgeweest voor het maken van een' foto,, zo werd ons - verteld. „Het, was- geen -observatie-ballon van een meteorologisch instituut, want zo'n ballon moet heen, en-yweer gaan en dit voorwerp ging steil omhoog". - Hij had het idee, dat - het-,voorwerp enigszins licht uitstraalde, doch! fel was het niet, want - men- kon- er met het blote, oog ?n_met.:een,;kijkex naar. zien, aldus het relaas. van de sultan. De politie riep dé hulp van militairen in. - - Er vielen gewonden onder de, demon stranten. Hun gemoederen werden zo verhit dat zij in het .wilde weg huizen van Europeanen binnendrongen en en kele blanken wreed vermoordden. Een der Marokkanen verbrijzelde' een 39- jarige vrouw het hoofd met een bijl. Een andere Marokkaan ystak^eehder dochters van dé vrouw dood. De woedende menigte vernielde het postkantoor^ in de- inlandse wijk. De kantoorhouderslaagde er op het laat ste ogenblik in zich via een balkon in veiligheid te stéllen; Zaterdag vielen er in totaal elf doden. Bij nieuwe relletjes in Port Lyautey werden Zondag minstens twee Euro-; peanen gedood en 16 Marokkanen ge wond. De politie werd door-een menigte aangevallen, toen zij enige Franse ge- zinnen wilde komen weghalen. De politie moest van de wapens gébruik maken om zich te verdedigen. De me- nigte verwoestte een school. een bioscooptheater/ een post- en telegraaf kantoor en een oogkÜniek. Véle! bomen werden ontworteld en telefoonpalen omvergeworpen. y,-, Duizenden tot de tanden gewapende Berbers zijn Maandég Rabatbinnenge* komen om hun aanhankelijkheid aan' de' bejaarde sultan van Marokko op het godsdienstige feest Aid elKhebir - tè betuigen'. - Lacoste heeft de -bevolking in een - radioredetof. kalmte .gemaand: Gisteravondbedroeg het iaaV tal doden en gewonden in het protectoraat--ovev i een periode van; een week 162.. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1