Laatste kwesties opgelost" Vanmiddag beëindigin der Uniebesprekingen va Overeenkomst zou ondertekend worden nog elicht voor INDIA AANVAARDT HET PORTUGESE VOORSTEL De „Spankerv zal wel opgegeven Beierse fabrieken door staking getroffen ■Westduitse loontrekkers komen in beweging Mendès-France wint in eerstel termijn vertrouwensvotiimi v_ Koning Haakon op weg Nederland naar Aandeel in de welvaart" SCOTLAND YARD ZOEKT EEN ONTSNAPTE KANGOEROE DINSDAG 10 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2844 Weerbericht „Moerdijk-operatie" ging weer niet door LEK ALS EEN MANDJE. mwm Gevaar voor Nieuwe Waterweg Bloedig incident ten Noorden van Saigon Versnelde evacuatie Noord-Vietiswm Duizend arrestaties in - Marokko Siamese tweeling;' Salt Lake City Nieuwe geruchten om Prinses Margaref^J-L^ Britse Labourleiders naar China vertrokken New York Times over mr. Van KI effens Dader ontslagen van rechtsvervolging A Koning Haakon van Noorwegen is Maandagavond uit Oslo ver trokken aan boord van het konink lijke jacht „Norge". Hij zal een staatsiebezoek aan Nederland brengen. Het jacht wordt Donderdag tegen het middaguur in*Amster dam verwacht. Kindje in een korstje brood gestikt Naar het A.N.P. verneemt zouhedenmiddag om 5 uur de ondertekening plaats hebben van de resultaten van de Nederlands- Indonesische Uniebesprekingen. Minister Luns heeft vanmorgen op Backershagen gedurende ruim een uur een bespreking gehad met minister Soenarjo, waarbij de laatste kwesties van de bespre kingen zijn opgelost. Het overleg had een zeer openhartig karakter. Gistermiddag waren de werkgroepen het reeds eens geworden over de nieuwe teksten van het protocol en de daarbij behorende briefwisseling. Minister Donker deelde na afloop van de werk vergadering, die gistermorgen werd gehouden, mede, dat het sedert de vorige week Woensdag hervatte overleg „bepaald niet vruchte loos" is geweest. NiemibGuinea Steeds meer schotels iüi3i n Emi'Jie Dionne begraven De staking in Hamburg is gisteren gevolgd door een staking in Béierën, waar'eeh meerderheid' van de 220.000 arbeiders,""werkzaam in de metaalindustrie, het werk heeft neergelegd. In geheel West-Duitsland wordt het verloop van de. stakingen met spanning gevolgd. Een millioen arbeiders in mijnen, bij de bosbouw en regeringsbureaux. hebben gedreigd eveneens in staking te zullen gaan. De onrust onder de Duitse arbeiders heeft in eén week tijd, geweldige afmetingen aangenomen. Ook hierom zijn de jongste gebeurtenissen een sensatie, omdat er in Duitsland niet meer op grote schaal gestaakt is sinds Hitier aan de macht kwam, in 1933. ----- 'is': ^sVp||a. teren bevallen van een Siamese tw'eehng.TiS; Het drama bij Caslricum - W werd, daarom 'i'oritslaiën^ls rechtsvervolging met terb^hiktó^Ü Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 134402115486 B.g.g. 3S5286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KKUXIXG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig lot Woensdagavond^ - MINDER WIND Wisselende bewolking met enkele buien. Tot matig of zwak afnemende Westelijke wind. Weinig ver-,;;; andcring in temperatuur. <j <5, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT het BEZOEK VAN KONING HAAKON "=3i2Auq Aarrtomsr vb kownWijke jacf KAuqVfrtreK 12Aug.Aanhonn$f in Am&fprta.Ti, onrvanqwenJtrdni ipmioo öoöndcH dinpr aarlemP !4AugY? ijroptb* um 13 Aug Rpcepw diner Llfrethl JnAuq.Kwkdiipni o^erdsm®: Nurrwivlcrp ;:r.B L 51 E RCKlfP ttaptnv. MoorWMffi De torpedojagers „Oslo" en „Sta- vanger" zullen de „Norge" bij de martnebasis Horten in de mond van de Oslofjord ontmoeten en bet jacht Daar Amsterdam escorteren. Hét koninklijke jacht cn zijn escorte zullen Donderdagmorgen vroeg 'ter .hoogte van Texel zijn. Daarzuilen drie Nederlandse torpedojagers de' „Norge" tegemoet varen om het door bet .Voordzeekanaal te begeleiden. Gistermiddag heeft de 3-Jarigc Rika H. In de Borgerstraat te Amsterdam tijdens bet eten een korstje brood in de keel gekregen. Toen de moeder het stukje uit de keel had gehaald, bleek het kind reeds te zijn overleden. Met zuurstof apparaten heeft de G.G. en G.D. nog ge tracht de levensgeesten op te .wekken. Het lijkje -is naar het Wilhelminagast- huis overgebracht mentun op het ontwerp-protocol. zoals deze door minister Yamin naar Neder land waren meegenomen, door de Ne derlandse regering was overgenomen. Op vragen naar het eventueel aan hangig maken van de kwestie-Irian bij de Verenigde Naties heeft de minister Tobing meegedeeld, dat Indonesië niet passief blijft en reeds een weg koos om deze kwestie tot een oplossing te bren gen. Van de zijde der Indonesische re gering acht men evenwei de tijd nog r.iet gekomen hierover officiële mede delingen te doen. De minister kon ech ter slechts zeggen, dat Indonesië de hoop koestert, dat de Verenigde Naties er toe zullen kunnen bijdragen, dat tus sen Indonesië en Nederland onderhan delingen zullen worden gehouden over de oplossing van deze kwestie. Buiten minister Donker werd dc werkvergadering ook bijgewoond door mr. Bh>m cn mr. Schurmann, van Indo nesische zijde waren aanwezig minister Yamin en prof. Soepomo. Het Indonesische kabinet is Maandag avond in speciale vergadering in de ambtswoning van premier Aii Sastroa- midjojo bijeengekomen ter bespreking van de laatste rapporten van de Indone sische delegatie in Den Haag. Na afloop van de twee en een half uur durende vergadering werd geen of ficieel communiqué uitgegeven, zoals meestal na een vergadering van het ka binet geschiedt. Dinsdagmorgen kwam het kabinet voor zijn normale wekelijk se vergadering bijeen, maar ook hier vormden de opnieuw uit Den Haag ont vangen rapporten een der onderwerpen van bespreking. Na afloop van deze vergadering deelde de minister van Voorlichting Tobing aan de pers mede. dat tijdens de informele besprekingen, die de delegaties de laatste dagen hiel den. overeenstemming was bereikt over de te gebruiken formulering der ont- werp-overeerikomst, een formulering, die het Indonesische kabinet heeft kun nen goedkeuren. Ovor een groot gedeel te van het ontwerp was reeds overeen stemming bereikt en de Indonesische delegatie heeft slechts ten aanzien van een zeer beperkt aantal punten overleg gepleegd met de Indonesische regering. Het Indonesische kabinet besprak? deze' punten in zijn vergadering van Maan dag en seinde zijn zienswijze nog de zelfde dag,naar Den Haag. Minister Tobing zei verder.'dat ook het Nederlandse kabinet, het ontwerp reeds besprak erf voegde hieraan toe, dat de Indonesische regering nog steeds optimistisch is over deuitslag van de besprekingen. Verder utei.lde minister, dal het grootste deel vande amende- Vrilig is de helicopter op het sport veld geland en de, Haagse Bloemen- koningin maakt aanstalten het vlieg tuigje ie verlatenKerst echter een vriendelijke groet voor de - vele omstanders. De gezagvoerder van een lijnvliegtuig heeft gemeld, dat zijn toestel Vrijdagnacht tussen Florianopolos en Santos (Brazilië) over een afstand van 600 km is gevolgd door-een voorwerp, .dat een .„fel -licht uitr straalde" en dat-aanvankelijk veel.sneller ylóSjfRan-ïUri{vliegtuig. Ditvreemde toe- stcl Is ook waargenomen door een mili taire Vlieger. y-s'y/.y «ÉT Gisteren werd te Baanhoek aan de Mer- taede de derde overspanning door de Moerdijkbrug gevaren. Een deel van de daar liggende brug moest worden vertvijderd om het gevaarte te kunnen laten passeren. Het transport van de derde overspan ning van dé nieuwe Moerdijkbrug van Dordrecht daar bet Hollands Diep is gis teren goed verlopen, maar de opnieuw slechter geworden weersomstandigheden maakten het onmogelijk, vandaag de oude overspanning uit te varen en de nieuwe in de brug te plaatsen. De aangekondigde stremmingen in het treinverkeer over de Moerdijkbrug gin gen dan ook niet door, cn de treindienst tussen-Dordrecht en Lage Zwalpwe-werd eüs voerd. normaal volgcüsde dienstregelwgaüïtge: Naar wij vernemen zal, bij goed weer, het invaren nu ,a.s. Zondag geschieden. (Van een speciale verslaggever.) Dc harde wind heeft in de afgelopen nacht verandering gebracht in de positie van de Spankec, de Engelse kolenboot, welke sedert Zaterdagavond op de Noorderpier van Hoek van Holland vastzit. Het achterschip, met de machinekamer, schoof enkele meters in richting van dc Nieuwe Waterweg en tengevolge van het hevige bonken op de keien vertoont de scheepshuid reeds enige scheuren. - Deze situatiewljziging .ten kwade geeft slechte vooruitzichten. Directe vrees, dat het gehele schip, of althans het achterschip in de monding van de Waterweg zal verdwijnen,.is er nog niet. Toch-wordt van de zijde van Waterstaat haast gemaakt met de besprekingen over deiberging van het wrak. De Indiase regering heeft bekendgc- maakt, dat zij hel Portugese voorstel om door onpartijdige waarnemers een on derzoek te laten instellen naar de' toe stand in dc Portugese bezittingen in oor-Indië. heeft aanvaard. Portugal deed dit voorstel Maandag, met het verzoc-k vóór vandaag te ant woorden. -Tn haar antwoordnota, welke aan de Portugese gezant te Nieuw Delhi werd overhandigd, verzoekt de Indiase rege ring Portugal onmiddellijk vertegen woordigers aan te wijzen om het plan ■met Idniase afgevaardigden uit te wer- kcii 7;. „De Indiërs in de Portugese nederzet tingen hebben evenveel recht op hun .vrijheid als hun landgenoten in de Unie jee zij zijp vastbesloten die vrijheid te verwerven. De regering en het volk van India'hebben er echter altijd naar ge streefd door middel van onderhandelin gen oplossingen te vinden", aldus de In- diasë nota. Overigens worden belache lijke en ongemotiveerde aantijgingen te gen de eer van de Indiase strijdkrachten en de regering van de Unie" van de hand gewezen. De Portugese minister van Buitcn- landse Zaken, Cunha. heeft gisteren tij dens zijn persconferentie gezegd, dat de toestand in Goa uiterst gevaarlijk is geworden. Portugal kent geen angst cn staat klaar Goa te verdedigen, aldus de ^minister. Hij zeide, dat het Portugese voorstel was gedaan, om bloedvergieten te voorkomen. India heeft in zijn antwoord op de Britse nota inzake de Portugese neder zettingen in Voor-Indië verklaard, dat de Britse regering „ten aanzien van de werkelijke feiten betreffende het Indiaas Portugese geschil dwaalt". In een nota, die aan de Britse hoge commissaris te Nieuw-Delhi werd over handigd, wordt gezegd, dat India vast besloten is de kwestie op vreedzame wijze te regelen. Het Franse opperbevel heeft bekend gemaakt, dat Zondag tijdens een demon stratie tegen he4 Vietnamese leger in Ka Tsji. een kiene dertig kilometer ten Norrdwcsten ,'an Saigon, veertig perso nen om het levei zijn gekomen. Volgens mededelingen namen zowel mannen als vrouwen aan de demonstratie deel en weiden z\ opgestookt door Viet- mihh-elementen in het kleine stadje, dat aan de hoofdweg naar Pnom Penh ligt „De demonstranten vuurden verscheide ne schoten af óp -de verdedigingstorens, die nog door de Vietnamezen werden bezet. Alles wijst er op. dat de Spanker ter plaatse moet worden gesloopt en dat het onmogelijk zal zijn hot schip weg te slepen. Veertien opvarenden zijn vandaag met de dagboot naar Engeland vertrokken en slechts de kapitein, dc eerste stuurman en de eerste en tweede machinist bleven achter. De besprekingen die vanmorgen ge voerd zijn ten kantore var. de Rijkswater staat, zijn, zo vernamen wij. in hoofdzaak gegaan over cte wijze van slopen en de termijn yaarbinoen dit moet geschieden. De hoofdinspecteur van de technische dienst van de rederij, de heer E. B. Wil son, hoeft zieh vanmorgen direct naar het wrak begeven en ook lpj is van mening, dat heit schip reddeloos verloren is. Voor het nemen van een definitief besluit is hij daarna met kapitein Jim Cleugh naar Rotterdam vertrokken, waar hij bespre kingen is gaan voeren. Eerst' in de na middag worden zij in de Hoek terug ver wacht. Bij de besprekingen tussen vertegen woordigers van rederij, verzekerings maatschappij cn Rijkswaterstaat bleek het niet eenvoudig tol oveeenstemming te komen. Vermoedelijk zal eerst laat op dc dag, een beslissing worden genomen. Ondertussen wordt overwogen een "derde anker aan het schip te bevestigen. De wind is nog niet veel afgenomen en om streeks het middaguur was de windkracht vijf tot zes. De Spanger. aanschouwd door honder den nieuwsgierigen óp de pier was voort durend gehuld in waterwaaiers, veroor zaakt door de golven, dlie tegen het schip beukten. De watestand was drie decimeter hoger dan normaal. Gistermiddag zjjn assuradeuren bij lage waterstand via de:Noorderpier aan boord geklommen, vergezeld van de Rijkspolitie en leden van de directie van Van der Tak's Bergingsbedrijf Vrijwel unaniem was men van mening, dat liet schip reddeloos verloren is en alleen in stukken kan worden geborgen. Zelfs dit zal volgens ingewijden een moeilijke taak zijn. Men ka.-» de voor werpen van waarde, die aan boord zijn over de pier aan land bieneen en daar na beginnen het schip tot schroot te de- Het stoffelijk overschot van Emilie Ma rie Dionne is gisteren ter aarde besteld op het kleine R.K. kerkhof te Corbeil. De plechtigheid werd bijgewoond door de ouders, de vier vjjflingzusjes van Emi lie en honderden belangstellenden. graderen. Maar, als men dan denkt hoe veel keren de." vrachtauto's daarvoor af en aan moeten rijden en vooral, dat: al leen bij eb- en bij behoorlijk weer de 'pier bereden kan worden, dan zal net. duidelijk, zijn'hoeveel tijd daarmee ge moeid is? - - Men denkt er niet aan het schip van de pier te slepen. De lekke „Spanker" zou onherroepelijk zinken en een ver vaarlijk obstakel voor de scheepvaart vormen. Men houdt zich in Hoek van Holland bezig met de vraag, hoe het mogelijk is geweest dat de- „Spanker", uitvarende bü klaar zicht, op de pier terecht kon ko men. Hoewel men daarover nog geen ze kerheid heeft, wijt men het in de eerste plaats aan 'foutieve navigatie. Volgens in lichtingen; die men in de Hoek ontvan gen heeft,, werd er te vroeg en misschien zelfs geheel onnodig naar stuurboord ge zwenkt. Zodoende kon de wind aan bak boord het schip in de flank grijpen en op de pier werpen. Er gaan-bovendien verhalen,die al lerminst .'tot de geruchten gerekend kun nen worden, over dronkenschap aan boord, waarbij vooral ook de kapitein niet vrijuit ging. Hoe het zij, dit is een aangelegenheid, waarin de betrokken Raad voor de Scheepvaart het laatste woord zal hebben. Intussen zijn er van rijkswege maat regelen genomen tot beveiliging van de scheepvaart voor zover nodig door het uitzetten van enige lichtboeien. Het vertrekken en binnenkomen van sche pen wordt, mede daardoor, in het geheel niet bemoeilijkt. De Vietnamese regering, gesteund door een aanbod van Amerika, heelt besloten te trachten enige honderdduizend vluch- telingen uil het communistische Noordon te helpen evacueren binnen 30 dagen, in v plaats van de oorspronkelijk beraamde lijd van 10 maanden. De kritieke toestand, waarin de eva- cué's verkeren, die nu op transport wach? ten en de voortdurende en doeltreffende propaganda van de Vietminh, maken het' gebiedend hen. onmiddellijk uit het gebied te halen. Zo niet, dan zouden duizenden ontmoedigd raken en naar hun boerde rijen en dorpen terugkeren. De Amerikaanse ambassadeur in Saigon heeft een nota overhandigd, waarin ge- zegd wordt: „De Amerikaanse regering'j wenst de regering van Vietnam alle rede--'4 lijke hulp te verstrekken ten einde haar'; burgers, die begrijpelijkerwijze niet berrj reid zijn de grimmige zekerheden?des j:,; levens onder de communisten onder ogen te zien, te evacueren uit de gebieden,^ vastgelegd in de 'bestandsovereenkomst." 'S De regering heeft nu doen weten, dat'.; zij vóór 15 Augustus 160.000 personen wenst te vervoeren, van wie 120.000/üitJ- Hanoi en de rest uit Haiphong: Het nieu-i; we tijdschema vergt hulp van buitenaf. Reeds is een groep transporteenhedenS van de Amerikaanse marine Maandag;in;S Haiphong aangekomen., Volgens een woordvoerder van het Franse opperbeyelj; zullen de eenheden helpen bij de èvacua- tie van burgers uit het gebied van Hanoi. Franse en Noordafrikaanse - soldaten';? hebben gisteren duizenden Marokkanen;;: aan de land gevoeld en ongeveer-duizend ji van hen in verzekerde bewaring gesteld. Dit was het Franse antwoord».: opj: twee dagen van bloedige ongeregeldheden?;:, waarbij13 Europeanen en Arabieren'om hel leven zijn gekomen en 48 mensen:, verwondingen opliepen. - "V De staking In Beieren heeft de pro ductie ontwricht bü internationaal be kende fabrieken als Siemens met 45.000 werknemers, de Mann auto- en motorenfabrieken met 25.000 - werkne mers, de kogcllagcrfabrlekcn tc Schweln- furt cn de Grundig radio fabriek tc Fürth. Om de voornaamste fabrieken wordt door honderden stakers gepost. In sommige van de aanplakbiljetten wordt beweerd, dat bij bepaalde maatschap pijen in de afgelopen drie jaar de jaar lijkse winst per arbeider gestegen is van 570 tot 1330 gulden, zonder dat de lonen verhoogd zijn. De politie beschermde werkwilligen en escorteerde hen naar de fabrieken. Alleen bij de Auto-Union fabrieken in Ingolstadt heeft zich een incident voor gedaan. Een auto met werkwilligen werd hier met stenen bekogeld. Het zwaartepunt van de staking ligt te München en omgeving. In Neuren berg hebben 25 firma's de eis van de vakbond voor een loonsverhoging van gemiddeld 10 Pfennig per uur ingewil- igd. In deze fabrieken met hun 15.000 werknemers zal het werk heden nor- maai hervat worden. De meesten van de werkgevers zeg gen bereid te zijn tot een loonsverho ging, welke over het algemeen, voor de helft tegemoet komt aan de eisen der stakers. De vakbond van metaalarbeiders heeft intussen bekendgemaakt, dat he den op groter schaal gepost zal worden en dat er met grotere kracht naar ge streefd zal worden om werkwilligen te weerhouden te gaan werken. Een fabriekseigenaar in München heeft een vrachtwagen met luidspre kerinstallatie gehuurd, die door de straten rijdt onder het spelen van het ook daar populaire liedje: „Wie zal dat betalen?" De Beierse bond van werkgevers in de metaalindustrie heeft in verband met de staking van gisteren gezegd, dat slechts 40 tot 45 procent van de arbeiders niet op hun werk versche nen zijn. De bond verwachtte echter, dat dit percentage vandaag groter zou zijn. In Hamburg zijn 15.000 arbeiders bij het openbare vervoerbedrijf en tie nutsbedrijven nu al zes dagen in sta king De gemeente-autoriteiten blijven er bij de vakbondsleiders op aandrin gen, de looneisen'te matigen, zodat een opslag niet tot verhoging van de prij zen zal leiden. Een groot deel van de arbeidende bevolking in West-Duitsland schijnt in beweging te komen en er dreigen sta kingen alom. De bonden van kantoor personeel. PTT-merisen, arbeiders in de rivierhavens, landarbeiders, arbei ders werkzaam in de chemische in dustrie en zelfs, de bonenpluksters hebben gedreigd met staking wanneer hun leden niet een „rechtvaardig" aandeel in de welvaart krijgen. Een moeder uit Salt Lake City::is'- gis- ren bevallen van een Siamese .tweelingS::^? Beidef meisjes zijn van de borat totSaani©||" de navel - met elkaar verbonden.. In Engeland doen weer geruchten --'Ide:? ronde, -dat prinses; Margaret zich ;gaat'< ver.-ij •v,i, loven. Volgens .de'-',,Sunday.;Express!fc:zóuf;|® een bezoék^ivan,. de. prinses": aan>Eöca£ Lady Glencónnor, wonend;ié;lnhertóitK«m;gL,„ in Schotland?, in* verb and staan met de, ophanden zij nde. gebeurtenis.' De;z<>3:! van i'; Lord en Lady G lenconn or.rde 28yjarigeMpi "Colini:Tennant,-;zbji:4de"5üitv"è'rkorane;«ijri;®jS' PrinéesTMargaret; wórdt'.'öp ^rc-AügustuSï®s4 'a.s.' Reeds zes dagen lang heeft Scotland Yard vergeefs gespeurd naar een kan goeroe, die ontsnapt is uit een dierentuin en het laatst gezien is nabij Colney ileath op weg naar Londen met een snelheid van 25 kilometer per uur met sprongen van drie en een halve meter. De kangoeroe is een zogenaamde „Wallaby" een kleinere soort, waarvan de onbehaarde snuit kenmerkend is. De dierentuin heeft instructies gezonden aan de bewoners van de streek waar het beest momenteel, waarschijnlijk door springt, en tevens de voor de boeren onrust zaaiende mededeling verstrekt, dat het zich gedurende on be perkte tijd in leven kan houden,-want dat vrijwel alles wat ze verbouwen van rijn gading.is. Het vangen van de Wallaby die geen naam heeft is betrekkelijk een voudig. ..Eerst 'moet men het dier in een hoek drijven", aldus een functionaris van de dierentuin, „en het vervolgens bij de staart pakken". De kangoeroe is tot nog toe met staart en al onvindbaar. De. Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdag haar vertrouwen uitge sproken in de regering, van Mendes- France. De stemming ging over het plan voor economisch herstel van de eerste minis ter. Vandaag en morgen zullen nog twee stemmingen plaats vinden. i' Ter verdediging van zijn economisch programma heeft premier Mendès- France er hedenmorgen jn de Natio nale Vergadering o.m. op gewezen, dat Frankrijk niet móet wachten totdat de Amerikaanse hulpverlening ten einde lóópt, doch zelf ervoor moet zorgen,' dat de betalingsbalans in evenwicht komt. Voorts merkte hij op, dat Frank rijk zich niet langer kan onttrekken aan de verplichtingen wat betreft de liberalisatie van de handel. Mendès-France noemde de levens standaard te Jaag voor- de twintigste eeuw. Een grote algemene loonsver hoging kan geen gunstige resultaten opleveren. De lonen zullen in de in dustrieën, welke er goed voorstaan, na gemeenschappelijk overleg tussen werkgevers en werknemers, worden verhoogd. Hij zegde toe iedere 6 maan den, te beginnen met 1 October a.s, het loonniveau te zullen vergelijken, ten einde na te gaan, welke loonaanpas- singen dan 'eventueel gerechtvaardigd Acht leiders van de Britse Labour party onder leiding van oudpremier Clement Attlee, zijn gisteren per vliegtuig naar Zweden vertrokken, op weg naar commu nistisch China waaraan zij een officieel bezoek zullen brengen. Voor het vertrek zeide Attlee, geen grond-te zien voor enigerlei misvatting van Amerikaanse zijde over de reis. „On ze vriendschap met de Verenigde Staten blijft. Wjj zijn voorstanders van vrede in de wereld en hoe meer betrekkingen wij kunnen aanknopen boe beter",'; zouden zijn. De regering zal voorts een» byzonder orgaan oprichten voorher- - scholing van arbeiders,-, teneinde de' overbrenging van arbeiders van jdë ene naar de andere plaats mogelijk' te kunnen maken, in verband met de industriële ontwikkeling. De New York Times heeft in een hoofd artikel de Amerikaanse weigering om de eandidatuur van mr. E. N. van Kleffèns: voor het voorzitterschap van dè algemene vergadering van de Verenigde Naties-të steunen, levendig gecritiseerd. .Het argument, dat een Aziaat voorzitter moet zyn van een zitting, die voor-het; grootste deel aan Aziatische problemen' gewijd zal zün, is waarlijk niet houdbaar,4: aldus het blad. Het tegendeel zou waar zijn. De New York"Times sprak er zün diepe-. spijt over uit, dat de Verenigde Staten een'Jlr&f Houding hadden kunnen aannemen, ."dié als een belediging «kon worden opgevat voor de opmerkenswaardige kwaliteiten van mr. Van Kleffens en zyn land? Het; hoopte dat de situatie op een bevredigen-*' de wijze zou worden opgehelderd. Van onze correspondent t - Door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, werd hedenmorgen W. J.sTh. hr - M^® gleden terecht. stoha'S^^, omdat hy Mirjan T. uit: AmsterdamSih'if^ ^stus 1953 in de duinen by CastriiS®^1 cumhad doodgeschoten," op grond; de overgelegde psychiatrisctiè raptjori%Mf Mlar^ me1 toere';erunSsvatbaar ,ver- koiten reg?-rin8'^teneindë,SopSii kosten van de regering in - - te worden verpleegd. i m '-"-■tl een gesticht'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1