Accoord met Indonesië in Den Haag getekend Accoord is constatering van mislukt experiment „Hoop op betere betrekkingen" Be „Spanker" zal van staatswege worden opgeruimd Inschakeling van Antilliaanse vrijwilligers als mariniers De rok van Jozef Na aanvaarding in parlementen: Voortaan normale overeenkomsten99 Mmstèr Luns wijst protest t.a.v. rNieuw^ulneaal Beierse minister bemiddelt m staking Minister Luns op persconferentie Geen Vrees WM Overeenkomst kan een stap nader zijd ter verbetering der verhoudingen w WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2845; Weerbericht mm Inschrijving, op korte termijn Nog een overwinning voor Méndès-France Defensie Nederlandse Antillen In principe beslist D pl< Amerikaaiis-Piiikppynsl an mzakev:a2ressil^^fe Wordt conflict inSI India opgelosl Minister Soenarjo verklaart: Maar kwestie Nieuw-Guinea blijft bestaa^^ Russen; tegen atoom- plan-Eisenhower Oogst op Flakkeel.,^* valt mee *v- 7'% JBijt de; broiisgi'étefijf-Biiiïder' - te Haarlem is het beeld van Maria de la Queillerie, vrouw van Jan, van Rie- beek; gereedgekomen. =Het\ beeld', fat ontworpen werd door de, beeldhouwer Dirk Wolbers, zalaari Kaapstad worden aangeboden. De besprekingen tussen de Nederlandse en de Indonesische dele gaties over de opheffing van de Unie zijn gisteravond geëindigd. Öra tien minuten voor halfzeven begonnen de ministers Luns en Soenarjo met de ondertekening der documenten in de De Lairesse- zaal aan het Binnenhof. Zij plaatsten beiden twaalf maal hun hand tekening, n.L onder het protocol in duplo in drie talen en onder een tweetal brieven van de heide ministers élk 'eveneens in drie'talen. De inhoud van de ondertekende stukken zal vandaag/bekendge maakt worden. Aan de ondertekeningsplechtigheid ging een besloten vergadering van de leden en adviseurs der delegaties vooraf, die 'vijf kwartier duurde en die gepresideerd werd doorde' Nederlandse minister. zonder portefeuille, mr. Luns. In een rede tijdens deze vergadering herinnerde de minister er aan, dat de besprekingen over de herziening van de - Nederlands- Indonesische betrekkingen een enigszins ongewoon en wisselvallig karakter hebben gehad, daarbij o.m. doelende op hetfeit, dat de voorgenomen 'afsluiting der beprekingen op 24 Juli .niet kon plaatsvinden doordat de Indonesische regering géén machtiging verleende aan haar delegatie om tot ondertekening oyer te gaan. Mislukte aanslag op Japans Keizerlijk paar Hertog van Edinburgh in Noord-Canada OOSTDUITSE BRIEF AAN DE WESTDUITSE BONDSDAG (Van onze Haagse redacteur) - ;,De Nederlandse regering vindt-uiteraard in het sluiten van dit accoord geen speciale reden tot bijzondere vreugde. Het is in feite, niet anders dan het bekrachtigen, .het constateren, van een mislukt, expériment", zo verklaarde de minister zonder portefeuille mr: J. M. A., H. Luns vanmdrgen ^op een ^persconferentie waar .hij een toelichting gafToprKét-protocol dat\gisteren-'ondertekénd is:door de vóórzittèrs van dé Nedèrlandse en de Indonesische delegaties. Minister Luns vergeleek de 10e Augustus 1954 met 29 December 1949, toen er in Nederland en in Indonesië dé verwachting; gekoesterd en geuit w.erd, dat dé Unie hét begin zou. zijn van een nieuwe vormvan hechte samenwerking tussen tweesouyeréine "staten in een vrijwillig unieverband. H H Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tel of. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygetvsplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115480 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. i Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Donderdagavond. IETS HOGERE TEMPERATUREN Aanvankelijk flinke opklaringen en slechts; enkele i- verspreide buien. Later weer toenemende bewolking met kans op enige regen of motregen. Overwegend matige wind tussen West en Zuid. Iets hogere'-:;, temperaturen. .1. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT-v^f^ Van 30 Augustus tot 4 September hcvdt de Calvinistische Studenten beweging haar jaarlijkse conferentie op het terrein van de Nederlandse Ztndlngsstudieraad te Lunteren. Op verzoek vestigen wij op deze conferentie gaarne de aandacht van belanghebbenden. •De verschillende nuances binnen de kring van het Calvinisme vinden in deze conferentie haar ontmoetingspunt. Als zodanig vormt ook de komende conferentie een soort van Calvinistisch gespreksccntrum. De namen van dr. J. W. Verhey, prof. Dooyemveerd, prof. Van Peursen, prof. Zuidema, prof. Vollenhoven, de heer Baas, prof. Berkouwer en prof. Van Genderen vormen te zamen een veel- vervlge rok, die echter als de rok van jo;ef, toch, naar wij hopen en ver- waohter, een harmonische rok zal blijken. Daarom willen wij deze conferentie gaarne van harte aanbevelen. Ongeveer twintig Japanse ultra- nationaLsten zijn Maandag in het ge bouw,. vande Sowjetrussische missie te Tokio binnengedrongen. Zij weigerden weg te gaan, maar - werden, doorde politie verwijderd. Zij, wilden er bij -de Russen oo aandringen naar hun land terugte keren.aldus de politie. opgeheven 5? (Van onze Haag6e redacteur) Het bereikte resultaat, nader be ziende, constateerde" de ministerdat de delegatiestotoyereensteinming 'zijn gekomen over het regelen van de., Nederlands-Indonesische betrek- kingendoor middel van ^normale ln- lërnaüóhalé overeefikoinsteh. Het "UntesU'téüt-'ën'ïéen 'drietal vaan het Unlcstatuut gebeebte overeenkom- stenzullen .vervallem'.:;^/.'».'V-'- SAi'i -■ Êk - Zie verderpagina 3 V t Ongaarne'vZeide: minister Luns het onderwerp Nieuw-Guinea- aan-te roeren, maar hij achtte?het noodzake lijk te verklaren, dat de Nederlandse regering het .protest, 'dat de. voorzitter van de Indonesische delegatie op 6 'Juli jl. tot haar gelicht heeft, niet kan aanvaarden. DèNederlandse regering,, aldus minister Luns, heeft reeds 'ln haar antwoordnota van 14 April duidelijk te kennen gegeven, dat zij de status van Nieuw-Guinea niet kon acceptéren als punt van be spreking in de onderhandelingen,- óm dat ter zake een niet te .overbruggen verschil van mening bestaat. Daarom Is. het niet juist testellen Öat eerst ter conferentie zou zijn gebleken, dat de Nederlandse regering niet /bereid is met de republiek Indonesië over de status' van Nieuw-Guinea te spré ken. :v- Links minister Lans, rechts de Indo nesische minister Soenarjo tijdens de ondertekening van hel protocol over de ontbinding van de Nederlands Indonesische Unie, Het hoofdkwartier van de nationa le politie te Tokio heeft Dinsdag meegedeeld, dat er Maandagtwee rotsblokken -zijn gevonden op de spoor baan. buiten de /stad Hakodate, op Ja pans noordelijkste eiland Hokkaido, twee nren voordat een .trein met kei zer Hïrohito en keizerin Nagako pas seerde. "Er was .een onderzoek... ingesteld, i Het .keizerlijk paar brengt- voor het éérst sinds achttien jaar een bezoek aarr het eiland. - De - Japanse communistische partij gebruikte het bezoek "om stemming te maken tegen de keizer. Dinsdagavondbrak' in ieen schilde- Haag brand: itit.-Hoéwél dé brand vrij vind was .geblust nam men toch geen risico en burgers, eh agenten vormden .een ketting om met de meeste spoed de brandbareschilderijen en lijsten in veiligheid te brengen. - .Na 'de besprekingen tussen reders, assuradeuren, ingenieurs van Rijkswa terstaat én deskundigen hebben de Brit sereders hethopeloze van de toe stand'van de" Spanker" Inziende het sehlp /geabandonneerd. Dit heeft er toe geleid: dat de. Staat der Nederlanden volgens de bepalingen van de zg. wrak- kenwet de beschikking' over het schip heeft genomen. .Er zal nn door. Rljkswa- Mendes-Francc heelt vannacht.de voor lopige Instemming van de Nationale Ver gadering verworven voor zjjn Noord- af rlkaanse politiek. De onofficiële uit slag van de stemming was 398 tegen 126. B(j de behandeling van de vaststelling van een datum voor de behandeling van de Noordafrlkaanse problemen door de voltallige vergadering, zeide-de minister van Tunesische én Marokkaanse Aan gelegenheden, Fouchet, dat de onmiddel lijke invoering van een radicaal nieuwe politiek de aanslagen van de laatste tijd niet zou hebben voorkomen. De enige politiek waarbij de Fransen de resultaten van hun werk in- Noord- Afrika kunnen behouden, is die waarbij Frankrijk de sympathie van alle lagen van de bevolking heeft, aldus'Fouchet. Voor uitvoering van het Franse program Is maximale rust noodzakelijk. Mendès-France heeft in zijn tweede grote rede gezegd, dat Frankrijk niet zal aarzelen harde maatregelen, te nemen om een einde te maken aan het moorden in Marokko. Wanneer do huidige agitatie is afge lopen, zal de 'regering zich inlaten met de eigenlijke oorzaken van de ongere geldheden. De regering, zo zeide Mcndès- Franse, kan haar plannen nu niet be kendmaken, maar belangrijke en liberale hervormingen zijn noodzakelijk; Volgens de premier staan de gebeurte nissen in Marokko los van het beleid van de regering ten aanzien van .Tunesie. Hij .verzocht de' Nationale Vergadering zijn voorstel om het debat overNoord- Afrika op 27 Augustus te houden, aan te nemen als blijk vangoedkeuring van zijn beleid, hetgeen geschiedde. tërstaait op korte termUn een inschrij ving worden gehouden vo<jr de berging van het wrak. Deze berging zal in gedeelten moe ten geschieden, volgens richtlijnen, door Waterstaat aan te geven. Volgens des kundigen is er inderdaad haast by het karwei, omdat het achterschip van de „Spanker", dat zich aan de zijde van de Nieuwe Waterweg bevindt, hoe lan ger hoe meer neiging tot zakken ver toont. Wel is het voorschip daarvoor mede iets. omhoog gegaan, zodat, men daar onder de kiel door kan kijken, maar onder de huidige stormachtige weers omstandigheden is door midden breken van het casco lang niet uitgesloten, vooral daar de machines, die een zeer groot gewicht hebben) zich juist aan de achterkant bevinden. Vermoedelijk zal men dan ook eerst beginnen met het slopen van deze machines en alles wat aan die kant zwaarte heeft, teneinde het breckproces zoveel mogelijk tegen te houden. De -vakbonden en de directies hebben afzonderlijke vergaderingen bijeer»te- roepen om een geheim overheidsvoorstcl te bestuderen, dat een einde wil maken aan de staking der metaalbewerker* In Beieren. Het voorstel werd gedaan door de Beierse minister van Arbeid, Oechsle. maar 'de inboud er van "werd niet be- kendgemaakt. Hij drong er bij -beide partijen" op aan tot elkaar te komen voordat de economie van Beieren ineen stort onder ..de last van de- staking, waarbij ongeveer 220.000 arbeiders be trokken zijn. De staking.' dié gekenmerkt werd door botsingen tussen posters en werk. willigen, begon twee dagen geleden. De uitwerking van. de staking doet zich voelen in de constructie-industrie waar het tempo verlangzaamd moet worden, omdat men geen metaal kan kriigen. .Vier. fabrieken in Neurenberg, die tot hó'g toe raan de staking ontsnapt waren, werden ér'-gisteren alsnog door getrof fen. toen de arbeiders het werk - neer legden. Naar het A.N.P. verneemt, is tijdens Yet onderhoud, dat-de Antilliaanse mi nisters mr. dr. Da Costa Gomez én W. R-, Plantz Dinsdagmiddag met de Nederlandse minister van oorlog, ir. C. Staf, hebben gehad, in principe be slist, dat ingezetenen der Nederlandse Antillen op basis van vrijwilligheid als mariniers'zullen worden ingescha keld by de defensie der Nederlandse Antillen. (De defensie aldaar berust De hertog van Edinburgh, gemaal van koningin Elizabeth, is Dinsdagmorgen in Port Radium. In de Canadese Noord- West.gebieden, aangekomen. Vandaar vliegt hij verder naar Coppermine, een plaatsje waar tweehonderd eskimo's en een twintigtal blanken wonen. In deze streek, voor het grootste gedeelte van het. jaar met üs en sneeuw bedekt, bloeit thans het lage grondgewas. Van Coppermine uit zet de hertog zijn vlieg tocht voort naar het Zuidelijker gelegen Yellowknife, de goudmijnstad aan het Groot-Slavenmeer. Hierzal hij twee goudmijnen bezoeken, een parade af nemen en.éen ontvangst houden. HU zal er kunnen luisteren, naar.de uitzen ding van .het plaatselijk radiostation, dat gemeenschappelijk bezit is 'en waarvan alle, inwoners der stad gebruik kunnen maken. Zo de atmosferische omstandig heden': het.: toelaten. zal de hertog pro beren over dit radiqstation een gesprek met koningin Elizabeth te. voeren. thans, zoals bekend; by de Kon. Ma rine). De opleiding daartoe zal ge schieden op de Nederlandse Antillen. De Antilliaanse ministers zullen tij dens hun bezoek San Nederland voorts spreken met dr. L. J. M. Beel, als vervanger van de minister van Over zeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. A. Kernkamp, die op het ogenblik met vacantie is. Minister Plantz zou vandaag met autoriteiten van het ministerie van Financiën overleg plegen over de mo gelijkheid tot toelating van. enige An- tillianen op de Belastingsacademie in Rotterdam, voor welke opleiding meer gegadigden zijn dan er plaats is. Het komende studiejaar wordt voorts een groot aantal Antillianen meer dan honderd in Nederland verwacht voor het volgen van verschillende andere opleidingen. Men denkt met het oog hierop aan het huren van een of meer vliegtuigen voor het over brengen van' déze. In Bonn is een brief van de Oostduitse Volkskamer aan de- Westduitse Bondsdag ontvangen waarin een gemeenschappe lijk Oost-Westduits beroep op de. vier grote mogendheden wordt voorgesteld voor nieuwe besprekingen 'over Duits land. 'Volgens Bondsdagleden zal de brief waarschijnlijk niet worden beantwoord. EZER dagen schreef „De Tele-;V;Jj|P graaf', dat' de Commissie -van/.j/sg. Buitenlandse Zaken uit "de Tweede Kamer vergaderd had - om .ministerfS^' Donker gelegenheid te geven haar in- te lichten en met haar te bverleggén^/5® omtrent de stand van de onderbande-;''; lingen met Indonesië. - - Het blad voegde er aan toe, niet te vrezen dat dit overleg zou hebben geleid tot een vastlegging van het einfcfè| oordeel der Commissie. - Inderdaad is dit niet te vrezen. Want de Commissie van Buitenlandse"»,-* Zaken uit de Tweede Kamer ontyahgt/^fs? inlichtingen-'van 'de regering.,De.;.:fegeyl§|j| ring pleegt met die Commissie overleg.".-'/-^ Maar de Commissie heeft niet tot taak-T.'i in de plaats van de Tweede Kamer.te "V treden en oordelen te geven,-die ops-v enigerlei wijze ookmaar de scbünL'jS zouden hebben vooruit te lopen op'hétj15"'' oordeel, dat de Tweede Kamer te harérL; ;':5 tijd zelf zal moéten1 -géven.W0-&0SÈ De V.S. en de Philippijnétt?Jfiëbbën^:_. Dinsdag een plan van zespunten békènd^M gemaakt om het hoofd te biedèri '-.?aahS|® eventuele agressie. Het is ingediertd- bijj|» de oommissie voor collectieve 'maatre-vfp- gelen der V.N., welke zal beginnen/ban®,, een- definitief ontwerp, dat- in .Septemtft&jS» aande Algemene Vergadering*!rder»|VvN&w zal worden aangeboden. De z'es punten zijn: i t'-p 1. Bevordering van':militairej;pöiitïékej|)P economische of financiële.;ibijdragenistótgf de- collectieve ihspanningpW?A<Pl^^^i® 2. Het verlenen van rechteh.:Jzöals/hëtpÉ toestaan van doortocht aah '--shdjd^ krachten. 3. De oprichting van een .organlsarie£s voor coördinatie en egalisatié/deTi oifférs^fe 4. Het verzekeren van de steuny/vahS# regionale'defensie-orgahisatiesföiÏJnliSSëfe raam- van-, hethandvest der 5. Het verlenen van allemogelijke steun aan, het slagtoffer,:yvahi%gressiet|L. - 6. De Veiligheidsraad en de Algemène»j. Vergadering- zouden eventueel,-;;gebrüi^ maken: van de lijsten vanwapens'^ën.j strategische goederen,dié,lrgeval|^yd^ agressie niet; naar bepaalde ilanden-jnésj^' gen worden uitgevoerd goede wil en bezadigheid geweest. De ongewonewijze van overleg prac- tisch zonder plenaire vergaderingen, zonder notulen en zonder gepubliceerde verklaringenis-,een belangrijk ele ment bij het slagen van de besprekingen geweest. .Volgens minister Luns zou Eet anders welhaast onmogelijk geweest zijn tot resultaten te komen. Wanneer u dat in gedachte houdt •kunt u zich voorstellen dat,; de::; '10e Augustus 1954 voor de Nederlandse re gering geenTeden tot voldoening geeft", aldus de minister. A ..Aan Nederlandse, kant is een van de hoofdredenen om te trachten dit ac coord te bereiken, geweest, de vurige hoop dat met het ophouden van de door Indonesië als knellend .gevoelde Unie band-een nieuw en beter tijdperk in de betrekkingen tussen-beide staten zal aanbreken. Deze betrekkingen zijn nog" wel voor enige verbetering vatbaar. Van Nederlandse zijde zal alles gedaan worden omde verhoudingen .niet on nodig te verscherpen, zo verklaarde minister Luns. Hij voegde er aan toe, dat de natuurlijke twistpunten over blijven. Het belangrijkste daarvan is Nieuw-Guinea, een probleem dat de minister op dit ogenblik niet voor op lossing vatbaar acht. Minister Luns zette uiteen, dat nu in Indonesië in brede lagen van de be volking, bij de pers en bij de volksver tegenwoordiging de wens leefde om deze formele band formeel beëindigd te zien. de Nederlandse regering gemeend heeft daaraan gehoor te moeten geven. Zij meende dat dit het beste was nu de oo vrije wil gevestigde unieband voor een van de partners een beletsel bleek om tot volstrekte onafhankelijkheid te ko men, maar zij heeft het zónder enthou siasme gedaan. Aanvaardbaar Het accoord dat nu gesloten is, lijkt de regering voor Nederland aanvaard baar.. Minister Luns -wees er op dat bij de soevereiniteitsoverdracht een aantal zaken, vooral op financiéel-economisch gebied geregeld werd. Deze regelingen waren verankerd in. de Unie-verdragen en daarom was het r.odig zekerheid te hebben hoe het met deze overeenkom sten zou gaan bij opheffing van 'de Unie. Zou de Unie zonder meer opge heven worden dan zou er èen vacuum ontstaan, en. om dit te voorkomen is een diepgaande bestudering nodig geweest van de consequenties, dieopheffing van het Unie-statuut zou hebben. Het zou al te simplistisch geweest zijn om al les maar zonder meer te laten verval len. Hoewel de Nederlandse regering dus geen reden tot voldoening ziet in de gang van zaken, stemt het haar toch wèl tot voldoening dat ondanks de vele moeilijkheden, die tijdens de onder handelingen gerezen zijn. dit accoord, is bereikt. Er is inderdaad aan weerskan ten een grote mate van besrip voor el- kaars positie en een grote mate van Wat: de financieelreconómische be trekkingen aangaat merkte de minister nog op, dat het gehele, artikel 18 van de bestaande overeenkomst, waarin o.m, de transfer, ook van genationaliseerde be drijven, geregeld is, gehandhaafd wordt, zoals blijkt uit art. III van het prótccoL Naar minister Luns mededeelde is de regering van oordeel dat de overeen komst geen tweederde meerderheid in het Nederlandse parlement nodig heeft, maar hij wilde niet veronderstellen dat het gehele Nederlandse volk er zo over denkt. Wanneer de overeenkomst in de Tweede Kamer behandeld zal wördén kon hij nog niet zeggen. V'- Gisteren is in Lissabon o'fficieërjméési gedeeld., dat. een„vriendsehappéiykej/réf geling van het geschil tussen ïndla^ësf- Portugal.;;over..dêrRprtugese.kolonre'tfein: hét verscUet'schyht3t#%génspSfp3^# Iti een nota van hét'-Portugese? minisS terie van Buitenlandse Zaken .wbrdtige^: 2egd." dat'/bet: Indische'-antwoord.-opj?het Portugese voorst.el om neütrale5£\ya$i,J* nemerste laten rapporteren iiover^d toestand „het grondbeginsel-,yankripartij'-- digebfesprekingVschUntite-aanva arden® In'het communiqué'.wordt..verder: ge/ zegd, 'dat in het lange antwoord,¥iiWa.arf van de- bUzonderheden nog: nietjbekend zijn'.',, de Indische regering zekerei'wyzH' gingen 'op hét; óorspronkelUkèlSïyoórriel heeft voorgesteld.' Deze wijzigingen;S:al-' dushét -'communiqué.zyn'vnog^niétsin Lissabon Ibdcend: - De Nationalisten van GoatJ.hebben-- bekendgemaakt datzijj'ondanlcsr^béf, besluit vandé Indische "r,ég^in^;:om: op verzoek van Portugal de ..kwestie door. een neutralecommissie té^laten. onderzoeken- binnen vier dagen'jna de Portugese bezittingen iri:Indiar/zül- lèn:éprukke^;;5?,5-/^::":?®|/|SS^|ê Een zegsman van hetjcóngres^ac. Goa verklaarde:. Wat Indiarbesltiftqnoeti het zelf wëtën. Onze.'plahneh'yoor^d onafhankelijkheidsdag-; v(Zondag)"|^j ongewijzigd. Bij de Tweede Xamer .isingealtóff een wetsontwerp ter yerlenginrï,vah"i£dé* werkingsduur van- deWedercpbOttwyféfS. Deze-wet Is eind 1952 dl eensyerlèngd. en zal op 1. Januari 1955 vervallen.; .yk ./r:v Rusland schijnt het voorstel van president Eisenhower' om deel te né men aan een plan ten behoeve van vreedzaam gebruik" der atoomenergie volledig van de hand te hebben ge wezen, zeide de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Foster Dulles op zijn persconferentie. De laatste nota der Russen over het plan was voor 99 procent negatief, zeide Dulles, en de V.S. hebben de Sowjetunie gevraagd' of het antwoord niet als'-'lOO procent negatief beschouwd moet'worden'. De-V.S: nemen intussen aan dat het Russische antwoord, een volledige verwerping betekent. -(Van onze Haagse redacteur.) De .Indonesische delegatie acht hel accoord, dal Tussen de -Nederlandse en Indonesische delegaties bereik! is, voor beide partijen bevredigend,- zo deelde de Indonesische minister van Buiten landse Zaken, de heer Soenarjo,; van morgen mede.De overeenkomst kan een stap nader lol de verbetering van de verhouding lussen beide landen be tekenen, maar de kwestie'Nieuw-Gui nea blijft beslaan. Minister Soenarjo verklaarde met nadruk, dat déze kwes tie in de weg kan staan aan het schep pen van hetere, betrekkingen. Er kunnen, altijd geschillen .zijn tu's-r sen twee staten en daardoor behoe ven de - verhoudingen niet altijd - ver troebeld te worden; .maar-dit zal-wel het geval zü.n, wanneer-de geschilpun ten van ernstige aard zijn. Van Indo ten van ernstige aard. zijn. Van Indo nesische zijde wordt de kwestie-Nieuw- Guinea als een ernstig geschil be schouwd. Voor zover op het-ogenblik bezien kan wórden, zal dit geschil vol gens de Indonesische minister geen invloed behoevente -hebben op de uit voering; van het protocol. Minister Soenarjo zag wel mogelijk heden voor- een -oplossing. Deze zou ■bereikt kunnen worden,, via de - Ver. Naties of buiten de- Vér. Naties rom door beïnvloeding van de publieke opinie. De minister wilde /zich hier over. niet. verder uitlaten. HU wilde geen antwoord geven op de vraag of de kwestie door Indonesië voor deras- .semblée van de Ver. Naties zal wor den gebracht.-. De souvereiniteit van Nederland over Nieuw-Guinea voelen wij aan als de kolonisatie van een deel van:,ons gebied.; Het gaat ons uitslui tend :.om. net gebied van het vroegere Nederland-Indië. Wij hebben niet de minste neiging om andere-: gebieden, zoalsbv. Brits-Noord-Borneo op te eisen", zo .verklaarde de. heer Soer narjo. Zowel minister ,Lur.s als minister Soenarjo waren van oordeel .dat^dè" kwestie Nieuw-Guinea :nietonder-fart/S 8 van het protocol, waarin: de/ïgé^p schillenregeling is opgenomen,;; .yalt5§ „De zaak staat geheel buiten~ydé5bë-.i| sprekingen en ook buiten dé,1'sfëëS van het protocol", aldus.'mïnisférjSbéjS narjo. Hij merke nog op ,-■. datV/toëtré^® ding van Nederland tot een pactïvóOrS Zuid-Oost-Azië het probleem "nieijzoü® verlichten.s. De- opheffingvan de Unie/'wó'rdtp! door de Indonesische deegatiegëzièhl ais een stap vooruit en als een ópluclirB ting. De overeenkomst is. óp. eèn/göédf momente gesloten," - voor de 17ëJAugust tus,: de Indonesische vryh"eidsaagK% Deze zaak heef veel met onze.-iyrijheid' te maken- en wii zijn verheugd dat; öë'K Nederlandse delegatie daarvoor fbe^Ip-' heeft gehad", aldus minister .Soenarjo).# Zie verder pagina* 5 ■."■iJt.-J, i De oogstwerkzaamheden óp Goérëe- Overflakkee zyn thans b.gonneri"ÉHoé=; wel er nog' enkele per celen. zijnTdie afwijking vertonen door een hoger zou tgeh al te, vit toch over het .algemeen genomen de opbrengst mee. Gespróken kan worden van een matige? totVgöédë oogst. 5 In de overige delen van het-.vooTOiaë lige rampgebied is de van bevoegde zijde yernemenj^yryw' normaal. Alleen op' 'Schouwen-rioiv land ep de KTuiningerpoldër./diêtbe langste' onder water :hebbehsge?tïfeii, is nagenoeg geen oogst te verwachtanl ;0v'' v:.;-:' -■■'../ftV;;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1