KAARSRECHTE FIGUUR OP DE BRUG Duizenden belangstellenden op de pieren van 0 Koninklijke sloep zette de grijze Koning aan land MALENKOW AT NU IN DE BRITSE AMBASSADE Lening; Wereldbank wordt vervroegd afgelost Marine begroette uörst zeevarende natie vami Gistermorgen werd de strijd in Indo-China volledig gestaakt M Verbroken Unie tei^tgassaaa/ Alles Attlee en Bevan Dank zij ruime deviezenpositie Weer: Welkom PONDERDAG 12 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2846 Weerbericht Maar tivaali politie-agenten voor de deur p mm mm Schoten daverden over ruwe Noordzee John een verrader", zegt Bonn Einde van HamBurgae! staking NDER doodse stilte ia vanmorgen Z.M. Koning Haakon de Zevende van Noorwegen ons land binnengevaren. Onder doodse stilte, want in IJmuiden werd geen gejuich geboord toen het statige witte jacht „Norge" binnenkwam. Dat kwam omdat de 82-jarige Koning «ich niet aan dek liet zien, en omdat de politie het publiek angst vallig op grote afstand hield van de middensluis waarin het koninklijk jacht werd geschut. Anders was het in Amsterdam, waar Koning Haakon drie en een half uur later, om half twaalf, voor de Sint Nicolaaskerk uit zijn motorsloep stap te, duizenden mensen, met moeite door de politie binnen de afzettingen gehouden, stonden te jui chen toen de hoge gast onder het te zijner ere opgerichte paviljoen werd begroet door H.M. de Koningin en Z.K.H. .Prins Bernhard. Precies op de vastgestelde tijd, om elf uur, ging de „Norge", die door het Noordzeekanaal was gevolgd door de Noorse torpedo- bootjagers „Oslo" en „Stavanger" en hun iets grotere Nederlandse broers „Marriix'Ven „Piet Hein", voor de B.P.M. voor anker in de Amsterdamse haven. De oudste regerende monarch ter wereld begaf zich hier aan boord van zijn eigen motorsloep en deze zette, vooraf gegaan door de motorboot van Amsterdams havenmeester, koers naar de Prins Hendrikkade. Spontane begroeting KJ i駧# Zie verder pagina 3 t,v an Slecht weer ook op Mars Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 H L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 »ur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschjjnt dagelijks. Directie; C. A. KEUNESG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Vrijdagavond: - ONBESTENDIG WEER Aanvankelijk zwaar bewolkt met wat regen of motregen,' later enkele verspreide buien afgé-'; wlsseld door opklaringen. Matige tot vrij krach-, tige wind tussen Zuid en Zuid-West. Dezelfde óf' iets hogere temperaturen. -n- - - i Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SMïXifc DE Nederlandse en de Indonesische regeringen hebben een overeen komst getekend, waarbij de tussen Nederland en Indonesië bestaande Unie wordt opgeheven. Deze overeenkomst raakt niet slechts de Unie, maar het gehele complex van overeenkomsten dat indertijd als ge volg van de Ronde-Tafelconferentie bij de souvereiniteitsoverdracht tot stand kwam. Het behoeft dus geen beloog, dat de nieuwe overeenkomst van bijzonder veel gewicht is, omdat alle punten, die bi! de R.T.C.-overeerekomsten ge regeld werden, hier wederom aan de orde zijn. Zonder een grondige kennisneming die thans nog niet mogelijk is en een grondige overweging van de nieuwe overeenkomst met haar annexen is derhalve een oordeel niet mogelijk. OP zichzelf hechten wjj aan de Unie als zodanig niet overdreven veel waarde. Dat is vijf jaar geleden ook reeds betoogd. De Unie is een lege dop gebleken. Maar als Indonesië van deze lege dop last heeft en deswege Neder land vraagt het daarvan te helpen verlossen, zou de vraag gesteld kunnen worden of Nederland daarvoor ook in enigerlei opzicht een half of een kwart el terug zou krijgen. j Als wij ihet goed begrijpen, is daar van in ieder geval geen sprake. Indo nesië krijgt zijn zin, maar in het gUn-i stigste geval wordt niets er voor; Nederland beter op. Wü denken daarbij met name aanj Ambon en wij denken ook aan het feit,: dat Indonesië niet aflaat van zijn ongerechtvaardigde aanspraken op Nieuw-Guinee. /~\NZE voorlopige conclusie is der- V halve: Wij hebben hier niet oen; gevraagd. Geen enkele hoop, die; Nederland zou, mogen koesteren ten. aanzien van Indonesië gaat hier in! .vervuiling. Wjj moeten de zaak dus crltladhj onder het oog zien.Daarbij moet; natuurlijk ook overwogen worden, wat' het gevolg zou zijn, indien Nederland! de gesloten overeenkomst eens nietj nou ratificeren. Er zijn' in Indonesië; 'groepen, die een eenzijdige opzegging' dcrUnie zouden prefereren boven een opheffing,:; als gevolg van overeen- aide*; ifvolgeh; *J.> '.Vervolgens moetnauwlettend wor den bekeken in hoeverre de situatie;' als gevolg van de nieuwe overeen komst, zowel rechtens als feitelijk af-i wijkt van de- bestaande toestand. Eerst daarna kan men de vraag van de al dan niet aanvaardbaarheid: van deze overeenkomst beantwoorden. per Op de aanlegsteiger voor de Sint Nicolaaskerk eveneens speciaal voor deze „gelegenheid gebouwd, kohïnkM j open; havenfront kwam aanvaren,' na een eerste, vluchtige begroeting aan de waterkant begaf het hoge gezelschap zich in het paviljoen, waar H.M. de Koningin .en haar gemaal verschei dene hoogwaardighèidsbekleders aan Koning Haakon voorstelden. De 'Noorse vorst maakte achtereen volgens kennis rriet burgemeester 4.or vron idruk V8n het Sowjet-aysteem, maar LCi CI C VdJLi J zij gaf volledig haar bewondering t« kennen voor de verbeteringen in de levensstandaard van het volk. Zij- beweerde dat zij deze veranderingen' had opgemerktin vergelijking met vorig* bezoeken, In Bevan's geval In 1924. Intussen is in Londen medegedeeld, dat eind September of begin October een -alt alle partijen bestaande ver tegenwoordiging van het Britse par lement een bezoek san Moeken aai brengen. DU bezoek vindt plaats op uitnodiging van Worosjilow, de voor zitter van het presidium van de Op- ixnt* Snokt. De Chinese nationalistische marine heeft Maandag bekend gemaakt, dat zij acht Chinese communistische oorlogs schepen tot zinken heeft gebracht voor de kust van Zuid Foekien. De Britse Labour-delegatie van acht leden, die vandaag uit Moskou ver trekt naar Peking, heeft ook gisteren van de zijde der Sowjet-regering ho ge eer ontvangen. De Sowjet-premler Malenkow en andere Russische rege ringsleiders verwaardigden zich gis teren aan te zitten aan een diner, aangeboden door de Britse ambassa deur Sir William Hayter. Dinsdag was Malenkow de gastheer geweest. Het was. de. eerste maal dat Malen kow dineerde in een Westerse ambas sade. HU arriveerde in een enorme li mousine. Niet meer dan twaalf po- Htie-egenten controleerden dë in gang van de ambassade en deze paar mannen stonden op afstanden van ruim 8 m van elkaar. Andere leden van de regering kwa men voor en na Malenkow aan; onder wie de minister van Buitenlandse Za ken Molotow en de secretaris van de communistische party Chroesjtsjew. Zij kwamen de Britse ambassade bin nen door een deur die afgeschermd was met zeilen, om hun kleren te be schermen tegen de verf. De ambassa de wordt op het'ogenblik geschilderd. Bevan ën 'de rest van de delegatie, die verblijven in 't Sowjetskaja hotel kwamen pas nadat Malenkow zich reeds op de ambassade bevond, Malenkow en Chroesjtsjew droegen lichte zomerpakken en bun Britse gastheren waren eveneens informeel gekleed. De auto's van de Sowjet-dignitaris- aen werden geparkeerd in een straat bi! de Mosköwa. De straat was haas tig opnieuw geplaveid ter ere van de hoge Sowjet-bezoekers. De eetzaal was rijkelijk gedeco reerd met bloemen en het diner be stond uit borsjtsj, zalm, kalkoen en een asiaka (ijsgerecht),. Het plafond Van de eetzaal stelt een buitenge- woon toneel voor, waarbij de gasten aan 'tafel er uitzien alsof zij omhoog kijken door eén zwembad naar baders die op hen neerzien. Tijdens het diner bracht Malenkov een toast uit op koningin Elizabeth. Inlange besprekingen heeft de Britse delegatie gisteren doen weten dat zij tot dusverre niet onder de in- d'Ailly, de militaire gouverneur van Amsterdam, luit.-kol. L. Th. F. J. S. vanEmbden,en, cjg commandant dwta£rdie zich in IJmuiden samen met de leden van de aan Koning Haakon toegevoegde erewacht aan de Jforge" had begeven, stelde zijn echt genote en de leden der-Noorse legatie voor, waarna het Nederlandse en Noorse - gevolg werden voorgesteld, tot het gevolg van H.M. de Koningin behoorden mevrouw W. A. Repelaer van Driel-Van der Willigen, dame du palais en vice-admiraal N. A. Rost van Tonningen, chef van het Mili taire huis. Langs een erehaag van dt Koninklijke Marechaussee in cere monieel tenue begaf het hoge ge zelschap zich vervolgens naar het eveneens voort deze gelegenheid opgerichte paviljoen voor de St. Nicolaaskerk evenwijdig waar mee een erewacht van mariniers en de Marinierskapel stonden op gesteld. Op het moment waarop de Noorse vorst de rijweg betrad zette de kapel het Noorse volkslied, Ja vi elsker dette landet", in. De vorsten begaven zich, nadat de grijze Koning, zelf even kaars recht als de jeugdige militairen om hem heen, de erewacht had ge ïnspecteerd in het paviljoen, waar een groot aantal officiële persoon lijkheden hun opwachting maakten. Koning Haakon werd hier begroet door' de voorzitters van de Eerste en. de Tweede Kamer, de ministers, de staatssecretarissen, de vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de Chefs van Staven, tevens chef .van de Generale Staf,, de chef van de Marine-staf, de chef van de Luchtmachtstaf, de Nederlandse gezant te Oslo, de commissaris dep Koningin in de provincie Noord-Holland, de di recteur van het Kabinet van de Ko ningin, de procureur-generaal bu het Bij het bestijgen van de-Segantmi- top - in - het gébi ed van Lecco (Noord- Italië) zijn drie jonge bergbeklimmers /Uit Bergamo verongelukt De Nederlandse regering is met de Wereldbank overeengekomen een gedeel te van de in 1947 aangegane 4i4 pet le ning (3Ki pet. rente en 1 pet. commissie) van 185 millioen dollar vervroegd af te lossen en wel de laatste 6 halfjaarlijk se termijnen, vervallende resp. in Ï970, 1971 en 1972. Hiermede is een bedrag gemoeid van 52.501.000 dollar, waarvan 286.000 dollar betaald wordt in Belgi sche francs. De jaarlijkse rentebetaling op deze lening wordt hierdoor verlaagd met ruim 8 millioen gulden. Tot de vervroegde aflossing kan wor den overgegaan door de ruime deviezen- positie ook wat de voorraad aan goud en convertibele valuta betreft waarin Nederland thans verkeert. Een reden terneer voor vervroegde af lossing is de omstandigheid, dat in de laatste jaren in ruime mate convertibele valuta aan de deviezenvoorraad werd toegevoegd door de verkoop aan het bui tenland van Nederlandse effecten. Het wordt wenselijk geacht deze deviezen weer in de kapitaalsfeer te besteden. De lening van 195 millioen dollar, de grootste,' die Nederland na de oorlog heeft ontvangen, werd verleend op een critiek moment van de wederopbouwpe riode, en vóór het begin van de Mar shall-hulp. Door deze lening was ons land in staat over te gaan tot de aan schaffing van schepen, machinerieën en grondstoffen, die nódig waren voor de wederopbouw. De hulp, door de Wereld bank verstrekt, heeft zo in belangrijke mate bijgedragen tot het krachtig herstel van de Nederlandse economie. De president van de Wereldbank, de heer E. Black, heeft bekendgemaakt, dat de vervroegde aflossing, van een.ge deelte der aan Nederland verstrekte le ning het de Bank mogelijk maakt voor de rest van 1954 af te .zien van de uit gifte van'nieuwe obligatieleningen. Hij merkte op, dat deze vervroegde .aflossing doet uitkomen, dat Nederland weer tot de kapitaal-exporterende landen behoort. Black noemde het economische herstel van Nederland sedert de verstrekking van de lening indrukwekkend.' Naar te Londen is meegedeeld, zal het grote transatlantische straalvliegtuig de Comet Ut voor het -eerst aan het publiek wórden-getoond op de lucht- vaartshow- -van Farnborough in Sep: tember. Gerechtshof te Amsterdam, de com- mandan der Maritieme Middelen te Amsterdam, de garnizoenscommandant, de wethouders en de gemeentesecreta ris, de havenmeester en de Kamerheer jhr, F. J. E. van Lennep. Na deze ceremonie kregen de dui zenden Amsterdammers eindelijk weer gelegenheid om de bejaarde vorst toe te juichen, want gezeten in een met ze3 van de zadel bereden paarden be spannen open rijtuig reden Koning Haakon, Koningin Juliana en Prins Bernhard naar het paleis op de Dam, tussen een ere-afzetting van matrozen van de Koninklijke: Marine. Het mocht er In Amsterdam dan heel officiëler tóegaan dan bij de aankomst in IJmuiden, debegroeting in V lands hoofdstad was heel wat spontaner, maar*.dat kwam natuurlijk ook. omdattKet/bezoek^tm de rlfóPilsc Ï^^TOrigéiis^^iS'iïetfeen "kostelijk -ge-:' zicht het koninklijke jacht blank in het nevelige, grijs, tussen de pieren door op de Middensluis te zien aanko men. Duizenden .mensen, staande op de pieren, awren van dit schouwspel getuige. Zij hadden daartoe een offer gebracht, want elders was hét schip Het Noorse koninklijke jacht ,Jiorge" met Koning Haakon aan boord tijdens het. passeren van de Velserspoorbrug, uidke links op de foto nog gedeeltelijk zichtbaar is. Op de achtergrond het escorte van de Noorse en Nederlandse Marine. jSJ A koning Frederik van Dene. - marken en president Coty van Frankrijk kunnen we nu de bejaarde vorst van Noorwegen, koning Haakon VH, een welkom toeroepen. Dat valt. niet moeilijk en het aardige Is dat we dan noch de verre herinnering aan de gevreesde „Noormannen'! met hun drakenschepen opzij behoeven te zet ten, noch de hier stuk gelezen Noorse trilogieën behoeven aan te dragen. Al in de vroege Middeleeuwen was er een handelsrelatie tussen Noorwe gen ea ons land en vooral het hout heeft deze band steviger gemaakt: koning Haakon betreedt straks éen stad, die gebouwd is op Noorse palen! Het jongste contact met Noorwegen vormt de samenwerking in de atoom wetenschap en'daartussen door vinden we de culturele noot, dat onze grote Vondel op een zakenreis naar Scandi navië verzen schreef ter ere van de Deens-Noorse vorstelijke familie. Wat ons, Nederlanders, zeker treft is de moeizame gang naar de onafhan kelijkheid van het Noorse land. Fas in het begin van deze eeuw is het scruve- reine koninkrijk Noorwegen gevormd: in 1905 riep men de Deense prins Carl tot de troon en hijheeft 3indsdien als Haakon VH door zijn eenvoudig en hartelijk optreden zijn rijk „gewon nen". Dit laatste spréékt.en het mag dit welkom bij een staatslébezoek ook een persoonlijke toets verlenen. ê$W MS® mmmm !-.v ,r% De JVorgew. itt het middensluis te IJmuiden, tijdens het schutten,^óp':tóégThaar:f§^ AmsterdamDe Koninghad zich in de vroege ochtend reeds opihèt±<Üek tijm} begeven gestoken .in marine>imiform en vólgde hetschutten Tweede van links op het benedendek is dè 82-jarige Koning* natuurlijk van dichterbij te zien, maar zü .zullen er geen spijt van hebben gebad. want niemand, zelfs niet de gemeenteraadsleden en .andere offieële personen die qp de sluit wai^n toege- nen.zien. als .ziï;:".'':. Een^'ènkeHrigfzal'AdéAiéjaardé'.Voré'f1 laten, heetf de' ;,Noige .zo mooi kun- echter toch nog even hebben kunnen zien in IJmuiden, even heeft hij op dé brug gestaan. Hij; heeft daar; zelfs staan praten met de Nederlandse loods J. J. Koopman, die zich in de sluis aan boord van het koninklijk jacht had begeven. Maar niemand herken, de m de rijzige figuur in marine- uniform meteen de Koning van Noor wegen. En toen na een poosje bleek dat bij was herkend, en persfotografen snel naderbij kwamen, draaide de vorst zich kalmpjes om en ging naar binnen en hoe de fotografen ook wachten: de Koning liet eich niet meer zien. V Aan board van Hr. Ms. Piet Hein, Op: de Noordze nabij het lichtsch.ip/>A§! Texel heeft, toen vanmorgen de dageraad aanbrak, het uit de. torpedóbóÓ£~|||j jagers Hr. Ms. „Evertsen", Piet Hein" en het fregat „Mamix" ..bestaandeS^ escorte,-om kwart voor. vijf rendez-vous gemaakt met het''koniriklijg^jaéï^^^ Norge" en de begeleidende Noorse terrpedobootjagers „Oslo" en '„Stavahgerl'im. Het was een milde zee en door het af en toe brekende witgrijze dek kwam enkele malen dè opgaande zon met haar vuurrodkt''siralén'He&^s voorschijn. Met de „Evertsen" in: het midden, geflankeerd door 'dè'iïïP Hein" en de „Mamix", gedrieën in frontlinie varende, wercb;- 'iUi^éiawBaS. gevormd, in het midden waarvan het 'koninklijk jacht voer.- Der'-.beidè'>^ Noorse- jagers sloten de formatie Seinlamp en Uitaten aan en'uit om de aan boord- waarvan commandeur -S.-'den escoterende jagerssmet;zeer; r.iK:te WSBS Boeft de navigatie .leidde, .werd om! zes uur de trompet gestoken voor de reveille. Ook op de beide andere Nederlandse oorlogsschepen kwameen 'ieder, uit zijn kooi: Be kanonnen en mitrailleurs wer den van hun-hoezen ontdaan;en alle. op vorenden verscbeen.in. Zondags tenue aan dek.( j Het was een imposant gezicht deze strak in formatie varende schépen de zee te zien doorklieven. De witte 7.Norge" met zijn hoge opbouw dook telkenmale, met haar heus in de golven,'die-in hoog'wit uiteenspattend schuim wegrolden. In de Duitse Bocht heeft-het koninklijk jacht S8S8SJ8ïi Naar aanleiding van uitlatingen van dr. John op een persconferentie in Berlijn heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken gezegd, dat men hier het klassieke thema der communisti sche propaganda kon beluisteren. De V.S. hebben generlei geheime over eenkomst met West-Duitsland geslo ten, welke ten doel zou hebben in het Oostenof elders een oorlog te ontketenen. De Westduitse; socialisten zullen een bijzondere zitting van de Bondsdag verzoeken. De Duitse regering reageerde op de uitlatingen van- John, met dé mede deling dat thans was kómen vast te staan, dat 'John een verrader was. Een vreemde slille is gisteren neer gedaald over de met bloed doordrenk te rijstvelden van Indochina. Het was onwerkelijk omdat gedurende acht ja ren .het doffe dreunen van de kanon nen hoorbaar is geweest. En plotseling if vanmorgen de stilte neergedaald, omdat er een einde aan die oorlog is gekomen. De door de Vietnamese poli tie genomen voorzorgsmaatregelen heb ben demonstraties van communistische en anti-communistische zijden voorko men. De Vietnamese en communistische militaire leiders in Zuid-Vietnam heb ben hun soldaten o-pdracht - gegeven om om 08.00 uur plaatselijke tijd de wa pens neer te leggen voor zover be kend, hebben de soldaten aan de or der gevolg gegeven. Het laatste gevecht in de oorlog werd Dinsdagavond geléverd' bij Apbinh Long, een dorpje negen kilo meter ten Noordwesten van Saigon. De Vietminhtroepen vielen daar aan en het kleine garnizoen in het dorp' verzocht om steun van mortieren die gegeven werd. De Franse opperbevelhebber generaal Paul Ely is uit Saigon naar Parijs vertrokken om besprekingen te voeren met premier Mèndès-France over de verdere uitwerking van de wapen stilstand. De wapenstilstand is nog vrij onze ker. De communisten nemen de con trole over het Noordelijk deel van Vietnam over, dat grenst aan commu nistisch China. 12.000.000 mensen wónen in dat ge bied en velen laten have en goed ach ter om een goed heenkomen te zoeken naar het vrije Zuiden, waar een ver moeide regering nieuwe" 'huizen voor hen moet zoeken, moet strijden tegen corruptie en bijna geheel - opnieuw moet beginnen met in, het vooruitzicht eenvolksstemming over' de vraag of het land herenigd moét-•wórden lof verdeeld moet blijven. v woei:de'Koninklijke.-Standaar$;ietsAag wapperde':de' Noorse. vlagr iri^deïfllnkeS bries. Mét een gemiddeldesnelheid?van veertien mijl koerste de: foimaticjTstatig| over de groenblauwe Noordzee de yeértigi mijlsnaar, IJmuiden, witte schufmbanen.- achter .zich latend.'; OhBevëérAtwéë^uu na zonsopgang,,te kwart; oyer zêvtól^tva men IJmuidcnlgenaderd. Aan?bóörd5jSin^ dé „Evertsén" ging de Noorse.:;oóflogéti„ vlag in top: en vuurde de saluutbattèrijj de eerste der 21 schoten af.; Op-.alle. schepén werd stilte gecommandeerdS-'enH front, gemaakt Dit koninklijk" eerbewijs^ gegeven by het biimenvarén, van;dëidrié|S¥ mijls territoriale - zone.'werd-dóqri'def;: „Oslo" met een gelijk aantal schoten -beilji antwoord als saluut .aan deANederlandse jv; regering. De „Evertsen" dankte óp\zljn'.: beurt voor dit 'Noorse eerbewijs metïhéïl opnieuw afvuren van 21 schoten. Toen?, keerde de rust; over. het .wijde ;/watér«. weer. Intussen was het wolkendek'jtottfey één compacte grauwe massa samengeé^-if trokken en de eerste regendnippels^j vielen. Vóór de pieren van IJmuidenlwerdlhet^tir formatieverband verbrokenlënyi^énMeijg® de „Evertsen" af om naar Den-;Heldersf terug te varen. Toen deze torpedohobt::.£h. jager het koninklijk jacht; pa^eTO.eiP^ stonden état-major en.- bemanntegHop^^ paraderoi aangetreden en allenjoelden ><1: naar oud zeegébruik by het- passeren.A Drie hoera's weerklonken en de;.',,witte|f petten en mutsen wérden hoog.ten gróefe., geheven.- - ,5 De staking van 15.000 arbeidérsSjirïl de Hamburgse nutsbedrijven is-. ten|;„ einde. Het loongeschil is met een com-gf: oromis beslecht. De gehele nacht was;; lieraan door een bemiddelingscommis-- sie, waarin de arbeiders; de •indasfetemay én. het gemeentebestuur vertegenwóór-';' digd waren, gewerkt.- De regeling'i. voorziet in een loonsverhoging van:;;7|;; pfennig per uur. De stakers; Haddërif.j: •10 pfennig, geëist en de gemeente de in 5 .pfennig toestemmen.;; De. staking heeft negen rdagénKgéMS duurd.: Inmiddels is de staking van 220.0Ö0;;';:|' Beierse metaalarbeiders de vierde; dgg'-Ai. ingegaan met bloedige, relletjes;-,rÓhd^lg, om de'fabrieken in Amberg, Muenchèri*' en Nuernberg. In Amberg voegden? zich 600 arbeiders van ;de. :,riabijgele- %;r3 gen mijanen bij; destakers in hun -ge-s vechten met de. .ppHÜéSém;;niët-Ste;M® kers. In Stuttgart was dë stemming':vfeédiMS; zamert - daar. stemden devertegen-;®® woordigers vanhet overheidspersoneel 11 er in toe-om de besprekingen over dé looneisen te hervatten. 'Déze Augustus'; afgebroken." De 'grootste onrust heerste voor/dé electrischefabrieken '.van' Siemens! éa^iS Schuckert in Amberg,"^'waar..'dejstakers'i'ri en de met hen sympathiserende;mtinj|®; werkers ;bonderden t;wèrkwilHRènPwi&^S den beletten- défabrieken •;birinent;:te#S=' ■gaan.;m:.;.-1--' De metaalarbeiders weigeren*;In-Jr.fel% gaan. op ëeri. loonsverhoging ,van „zes cent per uur: welke-door He .werks#»1 gevers us-; aangeboden. Zij - '.eisenfeiiëtfc dubbele. Niet, alleen in EuropaenfiÖeShe'm^iL! een ongekende nattè zomer.'/.ookAop^P mars- is het-'zeer.-'ongewoöh 'weer.'V't-A/'l^A' Dr. Wilkins van het Britse-Astroho- V::? mische Genootschap heeft IverklaardlF dab in de dampkring, van Mars, .dikkeli» wolkenvelden-hangen.: De kanalen ,'van^P Mars,- .die anders' alleen; In•hétlvoorjaar4- kunnen worden waargenomen.! tekenen-S® j,c. ditmaal ook iude zomermaandeny .duidelijk' af, hetgeen.-zou .ktmneh/duidënS wn.!?" overXloed -water,):aldusydrif| :Waréri&®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1