Noorse zeemanskerk Communistische partij in Amerika verboden? i Klokken verwelkomden koning Haakon „Met vreugde hekben wij naar deze dag uitgezien" „Zeer tevreden" met resultaten van het bezoek aan ons land Dr. Adenauer neemt zelf dé zaak-John ter hand I Na het eerste treffer^ Verre verwanten Kort bezoek aan Rotterdam Plotselinge stap van de Senaat Ongeregeldheden in Beieren fRIJDAG IS AUGUSTUS 1954 T TWAALFDE JAARGANG No. 2847 Weerbericht JK Dr. Da Costa Gomez vertrpkken „Gesprek op dte valreep" met C. A. Eman wmm. Ned. straaljager bij Munster neërgestott;-:;. Prinses Wilhelmina naar Noorwegen Jr:;. J7-ONING HAAKON VII van Noorwegen, die op het ogenblik een bezoek brengt aan Nederland, is niet alleen zeer bevriend met onze koninklijke familie, maar er bestaanzelfs familie banden tussen het Noorse vorstenhuis en het Neder- landseDe grootmoeder van moederszijde van koning Haakon was namelijk een prinses van Oranje. In 1850 huwde prinses Louise, een nicht van onze koning Willem III, met de latere Karei XV van Zwe den. Hun dochter, eveneens Louise genaamd, trad in 1869 in het huwelijk met de Deense kroonprins Frederik de latere koning Frederik VIII en uit dit huwelijk werd koning Haakon ge boren. Predikatie Toespmak - Vertrek Piloot om het leven gekomen.' Botterdam: Witte de Withatraat 30 Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienat abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Szovenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Bedactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 oer maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. 'Sr Directie: C. A. KEUNTNG en .Mr. K. VAN KOUTEN Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond: VRIJ WARM. Nu en dan opklaringen maar ook enkele verspreide regen- of onweersbuien. Matige Zuidelijke wind» Vrij warm. 'o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NU de kruitdamp van het eerstf treffen tussen de vakcentraler inigsrins is opgetrokken, is het moge-' ijk, het strijdperk wat heter te over- ten. Wij zeiten ons daarom tot een be- lebouwing van het gebeurde: Het eerste, dat opvalt Is, dat hel N.V.V. het niet nodig geacht heeft om rijn grieven in de Raad van Vakcen tralen aan de orde te stellen. Toen enkele jaren geleden, tijdens bet z.g. Vermeulen-incident te Gcnève de confessionele vatacentralen zich be ledlgd achtten, hebben zij de zaak aar de .orde gesteld op de plaats, waar dal boorde, nl. in de Raad van Vakcentra- Jen. Déir is de zaak besproken en dé Ar is gepoogd, het geschil tot een oplossing te brengen. Niet alzo heeft het N.V.V. gehandeld Wij gaan er nu even vanuit, dat hel N.V.V. zich terecht beledigd zou mogen achten. "Wat had het N.V.V. dan moe ten doen? Het had de zaak aan de orde moeten stellen in de Raad van Vak- tentralen. In plaats daarvan sprak men •r in de Raad van Vakcen tralen met geen woord over, vergaderde rastig (zelfs nog op 13 Juli) over allerlei be langrijke zaken, waaronder de a.s tóórnende, en liet toen op Zaterdag 17 Juli doem de radio en de" pers aan de twee andere vakcentra ien weten, dat men uit d« Raad van Vakcentralen trad. Wil geloven, dat deee methode van wericen een fout van het N.V.V. Is ge weest èn mede oorzaak is van de hui dige moeilijkheden. Wij zijn er name- üjk vaa overtuigd, dat vele misver standen niet zouden zijn ontstaan, wanneer het N.V.V. een. andere en betere procedure zou hebben gekozen. De verleiding is groot om te gissen naar de oorzaak waarom het N.V.V. tot deze verkeerde methode gekomen is, doch wij suilen aan deze verleiding weerstand bieden. - F XJÏT tweede, daf tfe aandacht trekt, tf Ij, dat het N.V.V. kennelijk peen fkte beeld beeft gehad van hetgeen althans de CN.V.-voorzitter heeft ge legd en bedoeld, Uit da bladen van bet N.V.V. blijkt det ia dia.kring, gemeendwp^dt, dri bet CN.V. vsui bét ter algemene vergadering" uitgesproken opening»: woord een samenvatting aan het ANJP. km hebben verstrekt. Daar is echter geen sprake van. Het CN.V. heeft 'dit openingswoord onverkort aan het ANJ». verstrekt. Voorts wordt ia N.V.V.-krtng veron dersteld, dat op de algemene vergade ring van hot CN.V. „denigrerende aan tijging (en)jegens het N.V.V. zijn ge kit, die later door liet CN.V. zouden rijn verzwegen. Ook. daar ia geen sprake van. Vaststaat het blijkt uit tal van R.V.V.-publicaties dat men is afge gaan op althans zeer onvolledige dagblad verslag en. Dat men in N.V.V.-krfng inderdaad dit onjuiste beeld beeft, blijkt vooral uit de daar heersende mening, dat de CN.V.-voorzltter in het bijzonder het N.V.V. zou hebben „aangevallen". Nu weet ieder, die op de hoogte ls, dat voorzover hier sprake was van «en- „aanval" deze zich in- de eerste en belangrijkste plaats richtte togen „Het Vrije Volk". De berichtgeving van dit blad van de laatste weken ls één lange •a overtuigende bevestiging van de juistheid van onze stelling, dat de voorlichting van deze krant onjuist is <sn geen sterker woord te gebruiken. P EN derde «aak, the helaas onze *-> belangstelling verdient, is, dat-de R-V.V.-pers het pad is opgegaan van persoonlijke verdachtmakingen, d.w.z. pogeneen tegenstander in het open- ■bare leven persoonlijk te treffen. Zo beeft Roemers, de N.V.V .-secretaris, «net wie mén vroeger nog wel eens goed kon discussiëren en polemiseren, bet oorbaar-geacht, de CN.V.-voorzlt ter aan de N.V.V.-ers voor te stellen als een „toneelspeler", een .fanatiek ca bekrompen man", wie het aan pre- ..tenties nooit ontbroken heeft", enz. enz. Zekér is, dat door deze méthoden de -„morele - fundamenten, waarop de samenwerking berust" inderdaad wor den ondergraven. De christelijke vakbeweging zal zich 'door deze methoden niet mogen laten verleiden tot het „van hetzelfde laken een pak". De christelijke vakbeweging gaat vermoedelijk een tijd .van felle strijd Wet het N.V.V. tegemoet. Zij zal deze strijd voeren tegen de beginselen en de PwcftfJc - van - het N.V.V., maar niet •tegen de mensen, die in. het N.V.V, leiding geven, of tegen de overige léden van het N.V.V. 'Het vierde, tevens belangrijkste punt, dat wij releveren is, dat-nog steeds een verduidelijking van de aan het CN.V. gewijde passage in de ti.V.V.-verklaring ontbreekt. Nog «teeds weten wij niet, waarom wij „de .worele fundamenten, waarop de samenwerking berust", zouden hébben ondergraven door de verklaring, dat er naar ons oordeel andere en sterkere .motieven zijn dan die de RJC. bisschop pen hebben -genoemd om het lidmaat schap vain hst N.V.V. te ontraden. Het N.V.V.-blijft zich beperken tót .faetl poneren -«ah eén stelling, maar -blijft t (Van een onzer verslaggevers) kleine zeemanskerkje gebouwd op een stukje Noors grondgebied in het hartje van Rotterdam was vanmorgen het eerste doel van Koning Haakon. In het typisch Noorse bedehuis, dat geheel van hout is opgetrokken, woonde de grijze vorst een dankdienst bij,' welke was belegd door de Noorse kolonie in ons land. Tientallen Noorse onderdanen, waarvan er verschillende in nationale klederdracht waren gestoken, bevonden zich met vele Nederlandse genodig den reeds in de kerk, toen de Koning, vergezeld van vice-admiraal jhr. E. J. van Holthe, arriveerde. Op dat moment wist de zon, die dagenlang achter een dik wolkendek schuil ging, haar kluisters te verbreken en zette het park, aan welks ingang het bedehuis is gelegen, in een feestelijk zomerlicht. een steeds aanzwellend gejuich ver liet de 82-jarige Noorse vorst de zwarte hofauto, die hem ter be schikking was gesteld en stapte met veerkrachtige tred op het trottoir, waar de Noorse gezant in Den Haag, Zijne Exc. V. Jorstadt, en de aan het gezantschap verbonden predi kant, gkleed in het stemmige ornaat der Lutherse geestelijken, gereed stonden om hemte ontvangen. Tussen een haag van kinderen schreed de vorst naar de ingang van de kerk. Op het moment, dat hij het bedehuis be trad, verhieven de aanwezigen zich van •hun zitplaatsen en begonnen de Wokken in het kleine miniatuurtorentje te luiden. De dienst; welke geleid werd door ds. A. Terjesen van'het gezantschap en waarbij de Noorse predikant-in Rotter dam, ds. N. Stenvoldt, assisteerde, begon met een orgelpreludium. De organist had voor deze dienst „Landkjenrning" van de, bekende Noorse componist Edvard Gr: eg «gekozen. De stemmige muziek, die vla luidsprekers buiten de kerk was te horen, verleende nieuwe sfeer aan de bijeenkomst in betbedehuis. Nadat door "de aanwezigen gezamen lijk een nationale,hymne was gezongen, beklom ds. Terjesen dé kansel. Noorse en Nederlandse kinderen, opgesteld aan weerszijden van de rode loper, die leidde naar de in gang van de kerk, rwaaiden hun nationale vlaggetjes en schreeuwden hun „hurra" ter begroeting van de monarch. De honderden buiten de afzetting namen deze kreet over en onder Verschillende dames en óok enkele kin deren hadden zich ter gelegenheid van het bezoek van Koning Haakon aan Rotter dam in de Noorse nationale klederdracht gestoken. Hier een tweetal dames en een meisje', welke het costuum dragen, dat in de onmiddellijke omgeving van Oslo de volksdracht is. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren met 85 tegen 0 stemmen een wetsontwerp aangenomen, waarby de communistische partij buiten de wet gesteld wordt. Onverwacht waren de Democraten in de Senaat mét bet voorstel ge komen de communistische partij in de Verenigde Staten onwettig te verklaren. Dit geschiedde in de voim van een amendement van senator Humphrey op de wét inzake bestrij ding van subversieve, activiteit en de strekking was de communistische partij illegaal te verklaren en te ver bieden dat communisten functies vervullen in vakverenigingen. De .^Subversive' Activities Control Act" dateert van 1950. Een subcommissie uit het Huis van Afgevaardigden heeft zich reeds eer der uitgesproken voor onwettigver- klaring vair de communistische party. De Senaat zond nu een bepaling naar het Huis, waarbij personen, die zich bewust aansluiten bij de com munistische partij of er lid van blij- tegelijkertyd nalaten, zijn stelling te motiveren. WANNEER wij dan ook het gehele strijdperk overzien en letten op zowel de door het N.V.V. gevolgde procedure als op het door dit verbond ingenomen standpunt, wordt steeds klemmender de vraag: Door welke feiten of motieven is het N.V.V. tot dit vreemde gedrag ge komen? f Wij weten het niet. Wèl weten wij, dat één lering uit het gebeurde getrokken moet worden, nl. dat innerlijke en uiterlijke ver sterking der Christelijke vakbeweging gebiedende eis is. Ieder niemand uitgezonderd" is thans geroepen tot arbeld,tot me- .- M.EOPPK8T ven en enigerlei daad bedrijven om doelstellingen van de communistische partij tot uitvoering te brengen, zich blootstellen aan gevangenisstraffen van vijf jaar en een boete van 10.000 dollar. Het is intussen bekend, dat de republikeinse regering weinig voelt voor het buiten de wet verklaren van de communistische partij. Procureur-generaal Brownell en de directeur van het F.B.I., Hoover, staan op het standpunt, dat een der gelijke maatregel de communisten tot uitgebreider ondergronds werk zou brengen, zodat het moeilijker zou worden hun doen en laten te con troleren. De vijfde dag van de staking in de Beierse metaalindustrie is vanmorgen ingeluid met verbitterde botsingen tussen de politie en de stakers. Het centrum van de ongeregeldhe den was Muenchen, waar honderden politiemannen probeerden de werk willigen te beschermen. Bij de grote Siemensfabrieken kwam het tot een botsing van 300 politie mannen, die van hun gummistokken gebruik maakten, en de duizend pos ters, die tevergeefs probeerden 5000 werkwilligen tegen te houden. Tal van personen werden gewond en acht van de posters werden ge arresteerd. .Na de arrestaties, voerden de woe dende stakers drie charges op de po litie uit. - Midden in de ongeregeldheden -be vond zich Erwin Essl, de voorzitter van de Beierse Bond van Metaal-' arbeiders. Gisterenavond had hij in een radiorede erbij- de stakers op aangédïcmgen daldisciplinef te bewa- ren. Uït de andereBèïersé,steden wor den geenongeregeldheden gemeld. spraak. „Wij zijn dankbaar, dat wij van daag hier op vaderlandse grond in' een vreemd land onze vorst kunnen ontvan gen.- Zijne Majesteit, zo vervolgde ds. Ter jesen.is'reeds vele jaren beschermheer van bet zendingswerk ten behoeve van de Noorse zeelieden. Het is daarom, dat wjj metbijzondere vreugde Zijne Ma jesteit verwelkomen. Gedurende de veertig jaar van haar bestaan, heeft de kerk steeds de- voortdurende interesse en zorg van de. koning gehad. Toen men veertig jaar geleden de plannen voor de bouw van een Noorse zeemans kerk in Rotterdam voorbereidde, was de koning de eerste, die een bijdrage in het bouwfonds stortte.' Ds. Terjesen vervolgde: „Ik kan ook niet nalaten te herinneren aan het te legram, dat de koning zond, toen de kerk in 1937 opnieuw -werd gewijd en waarin de koning het kerkbestuur zita groeten en het gemeentebestuur van Rotterdam zijn dank overbracht voor-de beschikbaarstelling van het bouwter rein." D# Noorse predikant magkte van de ge legenheid gebruik om alle vrienden 'van de Noorse zeemanskerk in Rotterdam en elders in Nederland fe danken voor de in de afgelopen veertig jaar ondervonden liefde en trouw. Vervolgens verzocht hij de aanwezigen op te staan en te luisteren naar de woorden van Psalm 100. Als tekst voor zyn prediking koos hij „Juicht den Hee- re, gij ganse aarde, dient den Heere met vreugde, komt voor Zijn aangezicht met gejubel en erkent dat* Hij God is."! De woorden van deze danlmsalm, zijn in Noorwegen zeer bekend. Zü worden steeds gebruikt voor de prediking op de St. Olavsdag. de dag, die de herinnering levend houdt aan de oudste christenko ning'van Europa. rr_- Ds. Terjesen gewaagde van de grote dank.' die allen vervult, wélke aan het werk onder de Noorse zeelieden mogen Bij het verlaten van ons land na zijn vrij onverwacht bezoek sinds 6 Augustus heeft de Antilliaanse pre mier, mr. dr. M. F. da Costa Gomez, vanmorgen op de valreep een gesprek van bijna drie kwartier gevoerd met de heer C.'- A. Eman uit Aruba; die zich bier sinds Maandag bevindt.-Wie dit gesprekin het Schiphol-restaurant alleen met de iogen kon volgen kreeg .g' waarbij dr., Da Costa Gomez tegen- argumen ten .vande heer* Eman'een;' afwerende houding aannam. Enige-malen stond de premier op om hét onderhoud; waarbij ookminister Pianlz tegen woordig was, té beëindigen; maar tót medewerken. Deze dankbaarheid moet een bijzondere plaats in ons hart inne men, omdat het mogelijk is geweest zo veel jaren reeds dit werk met vrucht voort te zetten. 'Ons werk .kan' echter alleen vrucht dragen, iritllen wij erken nen, dat het niet uit ons, maar uit God is. Daarom zullen wy moeten blijven er kennen,'dat de Here God is. Nade predikatie werd opnieuw een nationale hymne gezongen en toen >werd hét Noorse kerkgebed .gebeden en de oud-kerkelijke prefatie der kerkver richt. Tegen twaalf uur was de kerkdienst afgelopen en verlieten de Koning en zijn gevolg het gebouw. Buiten stond nog steeds, een groot aan tal belangstellenden op hét vertrek van de monarch te wachten. Toen de deu ren geopend werden en de. vorst in de hal zichtbaar was, werd het „hurra" op. nieuw aangeheven. Het Noorse muziekgezelschap uit Aren-dal, dat' in Kerkrade aan het inter nationaal muziekfestival heeft deelgeno men, speelde'„Ja vi elsker dette ïandit" (Ja'wy houden van dit land) en de di rigent Jens M, Scharff mocht hiervoor van Zijne Majesteit de dank in ont vangst nemen. Toen was het echter de hoogste tijd om weer in de. auto testappen, daar men om ongeveer half een in Numans- dorp moest zyn;Daar 'lag nJ. de Piet Heingereed om de Noorse vorst,als. mede het Nederlandsé koninklijke paar, dat rich van Amsterdam -rechtstreeks haar Numansdorp had begeven, naar Stavenisse- te brengen. Begeleid door de Noorse gezant' in"-ji Den Haag en 'ds. Terjesen, betrad'.': koning Haakon vanmorgen- de Nóórsa. 'i zeemanskerk aan het DroogleèvetHr: i i jFartuynpleih te Rotterdam, twee maal toe scheen bij-zich te be denken. Zoals bekend; heeft de Eman-groep (F. J. Eman -heeft in de Antilliaanse regeringsraad de portefeuille van. So ciale Zaken; J. H: A„ Eman is lid van de Staten)-begin van dit jaar- aan gedrongen, op de inmiddels tot; stand gekomen schorsing van het Statenlid J. E. Yrausquin uit .de. Eilandsraad omdat deze als eigenaar van een drukkerij, in strijd met art. 13 en 15 van de Eilandsregeling,- opdrachten zou hebben uitgevoerd voor de Aru baanse overheid; Deze week zou als kehd zijn gewordenrcat cue;sc sing niet ,te:bandhaveri Iis,,-eeh oordëel dat in»Nederlandse regeringskringen zou worden gedeeld. -; Algemeen wordt aangenomen, dat h'et uitstel .van dé, behandeling -in, de Antilliaanse staten van' het. nieuwe Statuut- voor hét hervormde .ko ninkrijk- in -zoverre verband-"houdt met de kwestie-'Yrausquin, dat'haar de 'mening der; Landsregering geen politieke kwesties de atmosfeer rond om die1 behandeling mogen vertroef beien." j''t Op de vraag van een ANP.-redac- teur of de (kwestie "van Statuut'-,-en Yrausquin deze:: - week nog .officieel ft, aan de orde waren - geweest antwoord- v, de dr. Da Costa Gomez:" „Men is er in geslaagd die kwesties geheel los'van (i, elkaar te zien. In elk geval is,H. metii de Nederlandse regering niet meer over van gedachten gewisseld". -1\ Dr. Da Costa Gomez toonde zich „zeer -tevreden" met de resultaten, van zijn bezoek. Over de inschaké-g ling van Antilliaanse ingezetenen'-bijk; de defensie van de Nederlandse- --'An-f.,'; tillen als mariniers op basis yan'.vrij-: willigheid, en over de opleidingj daar;:;; toe ter plaatse bleek in beginsel- cver-i. eenstemming te .bestaan. De premier bevestigde dat-mi^teg,. ",déf«-foèlatinjg|had^b^ik5|^a.'||lT^ Ahtniiahen* o^de^BelhstiTigacjaeiaigMf: ie- Botterdam; een- .-tódating.waaraan;^ de moeilijkheid verbonden is, datihrt.i'^v- aantal gegadigden - de ':besciiikbare| plaatsen verre overtreft. 1- -Verder- wenste-dr.- Da;Costo Goméz-:.-,;;;^ niets over "zijii besprekingen - ini? ons5 land méde te delen. y,Ik heb ;ènige|, gunstige :dirigen: ;te rapporteren",:-':be^;g^ sloot hij, „en ik* moet voor alles: rapA pbrtèien. aan* myn régering,,« Kanselier Adenauer'schristen-demo craten hebben moeten wijken voor de eis van hun politieke-tegenstanders, de socialisten, om een speciale parlements- zttting bijeen te. roepen in verband mét de verdwlinlng van dr. Otto "John. De verrassende stap werdbekendge maakt énkele uren nadat kanselier Ade nauer, békend had gemaakt, dat'hij rijn zomervacantie zou onderbreken oni de behandeling,van de affaire-John.zelf te kunnen leiden. Maandag: zal dé kanselier uit .het Zwarte. Woud „in Bonn terugkeren. De socialisten eisten een speciale parle- mentsritting teneinde 'de verantwoor delijkheid vast te stellen-,.voor. de ver-' dwijning van John. De christendemo craten hebben daarna te kennen, gege- Koning Haakon tijdens de - ritmet koningin Juliana en prins Bemhard over hef Damrak naar het paleis op de Dam. ven,-dat zij het eveneens noodzakelijk. 'J achten, dat het parlement f (begin Sep-,; tember) bijeenkomt, teneinde de; Ver- c; dwijning van dr. John te besprekem i; De Westduitse regering heeft een-me- .«X morandum gepubliceerd, 'dat dr.John zou hebben opgesteld, kort voordatihij naar Oost-Duitsland ging. Hierin :.waa^| schuwde "de voormalige chef van de a'.*; Westduitse cöntra-spionnagedienst tégen j. „de geweldige krachtsinspanningen van de communisten om Duitsland'en de we, reld té bolsjewiserea'.'. r j. -r: Teneinde aan dit gevaar, dat volgens John niet .voldoende door ;de*:Westdtiit^|^§ sers werd onderkend,- het hoofd té-:bie- den. drong hij aan ;op. een-:hervorining 'J van de staatsveiHgheidsdiri3rt';;;.inC|de,® bondsrepubliek. De rechtbank van Hamburg-heeft'de inbeslagneming- van hét - geïllustreerde.''.-; weekblad „Der Stern" gelast,'omdat in dit blad, dat' een- oplage van- -800.000 exemplaren heeft, was geschreven,dat v -j reeds op 3 Maart één-vrouw dr.- John i en zijn vriend dr.- Wohlgemuth.er van had beschuldigd betrekkingen met Oost- - Duitsland te onderhouden,- maar'dat' politie deze aanklacht in de doofpot had- laten verdwijnen. Van 3e zjjde van de luchtmacht-, voorlichtingsdienst werd,medegedeeld, 'A dat gisteren omstreeks het middaguur tijdens een oefenvlucht eenMeteor- straaljager (van de vliegbasis Twente bij Munster in Duitsland is neer- A gestort De bestuurder, de 23-jarige reserve-sergeant vlieger (H.. Groeit- Huize, afkomstig uit Apeldoorn, kwam hierbij om het: leven; Hy twas ongehuwd, maar zou volgende weekst in het huwelijk treden. De familie is iiïï gewaarschuwd. Naar het A.N.P. verneemt zal H.K-'H.',"--1 Prinses Wilhebnina Vrijdag voor'/eai."/. vacahtie van vier weken -naariN<w«r^g«it# vertrekken. Zij zal haar verjaardag in-:-' het buitenland vieren. H.M. KtoUnghrAÏ Juliana én Z.K. H. Prins Bemhard ver-' :'-" teekk«n «als bekend, op; 31Augusteisi 1 a.s, naar Griekenland,.':''alwaar zi}.;?d«'H:.;-* ^sten;zullen zijn van - het- koninklijke paar.S sx-h'sNw 'm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1