Stavenisse uit Luide toejuichingen voor vorstelijk voor en menu in Franse ministers treden uit kabinet J Zoetsappigheid KONING HAAKON BEZOCHT RAMPGEBIED Talrijke regen- enf onweersbuien Galadiner ter ere van Haakon VII I Compromis over E.D.G.-verdrag mm KONING ONTMOETTE NOORSE KOLONIE IN NEDERLAND Pensioen militair reserve personeel M m m ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2848 Weerbericht Noorse vlag van verre te zien Luid gejuich Vi takker Verbaasd Na vij f dagen gered van de Mont Blanc Staking in Beieren verloopt Vi. 81' (Van een onzer verslaggevers) jVj* AUWELIJKS drie kwartier duurde het bezoek, dat koning Haakon l VII gistermiddag bracht aan Stavenisse op het Zeeuwse eiland Tholen. Maar in dit (tamelijk) korte tijdsbestek kon de bevolking van het zwaar-getroffen dorp tot uiting brengen, hoezeer zij de vorig jaar door het Noorse volk geboden hulp op prijs stelde. Dit trof de bejaarde vorst in het bijzonder en. als het even kon, liet hij niet na aan jonge of oude Stavenissers te vragen in welke mate zij de geschenken uit Noorwegen konden gebruiken. Het was op deze middag zonnig op Stavenisse, waarbij de feeste lijke tooi van vlaggen weldadig aandeed- De gemeente zelf toonde weinig herinneringen meer aan dat vreselijke gebeuren van de eerste Februaridagen van 1953. Maar Koning Haakon, die in gezelschap van Koningin Juliana en Prins Bemhard met het jacht „Piet Hein" een boottocht maakte over de brede Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. van Numansdorp naar Stavenisse, zal, al varend over deze wijde wateren, begrepen hebben, met welke kracht de golven in die duistere dagen de bevolking van Zuid-West Nederland geslagen heb ben. En later, toen hij in een van de door Noorwegen geschonken woningen foto's van de watersnood zag, moet hem het onheil wel duidelijk voor de geest gestaan hebben. Italiaanse vice-consul in Indonesië gearresteerd ft - jr isdilif Schilderij van Leoncrrdo Da Vinei ontdekt - ViJcirfgscIicpeh 'f 'iim I 'B§ MfM 11 'A «m Jag BAO DAI KEERT NAAR VIETNAM TERUG Éi 0!$ê Kil Ambassadeur van India-;, gaat Nederland verlaVènft'^vW^ Botter dam: Witte de Withstraat 30 Tel et. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendienst abonnementen 18.30~19.38 mw Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 %-Gravenhage: Huygènsplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tal. 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN KANS OP BUIEN. 'O O Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Vannacht hier en daar mist; Zwakke tot matige wind, aan de kust in hoofd zaak Noordelijk, elders veranderlijk. Over'het alge meen iets lagere middagtemperaturen. Hoofdredacteur: £>r. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT U1TSLAND tracht de teruggave te l) verkrijgen van de tijdens en na de oorlog in beslaggenomen vermo gensbestanddelen van Duitsers. Deze inbeslagneming geschiedde als «en zeer gedeeltelijke compensatie van de schade door Duitsland tijden* de. oorlog aangericht. De teruggave daarvan te verlangen I* derhalve absurd. Maar al te veel Duitsers hebben de neiging zich op het standpunt te stellen dat de oorlogvoerende partijen indertijd zedelijk gelijkwaardige partijen waren. Zo In de geest van: Ieder vocht voor zijn eigen standje. En dan is het maar beter daar een streep onder te zetten en maatregelen, die discriminerend werken en die ichuld veronderstel len bij een der partijen, op te heffen. In dit streven vinden zij steun bij sommige Amerikanen, die de Duitsers flinke jongens vinden, die van wanten weten en waar je zaken mee kunt doen. Beter vaak dan met Engelsen en Tran sen. In dat laatste hebben zij mogelijk gelijk. Maar wij vinden toch, dat het stand punt verkeerd is. W3 willen de Duitser* gaarne be groeten al* deelgenoten in da Westerse samenleving. - Maar wljhebben wel beswaar tegen een geste, de teruggave van Inbeslag- genomen goed, die in feite een ge schiedvervalsing betekent. Want dat zou die teruggave dan betekenen. Men zou het in Duitsland uitleggen als een erkenning en ongedaanmaking van een aan Duitsland gepleegd on recht De hele en halve nazi's, die er onder de Duitse vlag ook heden ten dage leven, zouden zeggen: Ziet ge nu wel. Ze durven het nlel meer vol te houden ons het ons afgestolen goed te ontzeggen. Van het voedsel geven aan deaé men taliteit zou de Westerse samenleving niet beter worden. Er is in Duitsland toch al meer dan genoeg te zien van' het verschijnsel, dat men niet meer weet wat het nazisme en sijo gruwelen geweest zijn. W(j behoeven hun dat alle* niet ge regeld en expree onder de aandacht te brengen, om toch bezwaar te maken te gen,een handelwijze, die deze vergeet- achtigheld indekaart apeelt en 'die de Duitsers ais arme slachtoffers voorstelt, slthans ^oorsjtelMjsr even"ame,ilacht- -.wflei* ali'de anderen.-,r ~Want|l'zo sflaat het niet. Wij .zijn ilachtoffers geweest van de Duitsers en "de Duitsers waren slachtoffers van lichzelL. In 'deze gelijkheid van beul sit het kardinale versdhIL En van dat verschil moeten de Duit- lers toch enige weet blijven houden. Wij zijn dan ook blij, dat de'Neder landse regering tegen de In Amerika uitgebroede plannen fel geprotesteerd heeft en dat president Elsenhower het met dit protest eens bleek te zijn.. Om dezelfde reden heeft ons ook ver baasd het feit, dat de Britse regering bezwaar maakte tegen de. publicatie van een boek van Lord Russell over de Duitse gruwelen. Lord Rusaellwas ad viseur, vail de Britse legerleiding'en weet er (ju* alles van. Maar de. Britten menen, dat het nu niet in bun politieke kraam te pas komt dat zulk een boek verschijnt. Wy achten dit fout, gelijk ook gelukkig de Britse pert dit fout vindt Men kan,ook-te vriendelijk worden. Dat is op het ogenblik een trek in de Britse politiek, die bovendrijft. Men is vriendelijk tegen Rusland, tegen China ïn tegen de oud-nazi's. MD«e zoetsappigheid is Engeland tua- »en de belde wereldoorlogen duur te «taan gekomen. En men zou. er in leder geval uit hebben kunnen leren, dat deze. zoetsappigheid niets 'oplevert. Niet o|j de Duitsers en niet bij de Russen. Met de zoetsappigheid in het geval Lord Russell, verdient men. niets meer dan dr. Edith Summersklll kreeg,; toen J bloemen van Malenkow ontving. Stavenisse was natuurlijk uitgelo pen, om getuige te zijn van het be zoek van de Noorse koning en het Nederlandse Koninklijk paar. Reeds vroeg in de- middag stonden honder den belangstellenden nabij het einde van de haven, waar voor de „Piet Hein" een gelegenheid om te meren gemaakt was. De vlaggenversiering langs de havenkade, waar menig ge- pavoiseerd schip lag, vond haar be kroning -in de molen aan de kopvan dc haven,'Bovenjlezt rnelqi, .met de wieken in de- vreugdextaTÜl; wapperde 'de Noorse vlag en vanaf dé f „Pief Hein" moet deze welkomstgroet reeds van verre gezien zijn. De Stavenissers op de kade werden het wachten niet moe. De aankomst van enkele autoriteiten en van de stoet hofauto's, waarmede het vorste lijk gezelschap naar Numansdorp ge reden was, gaf de wachtenden af leiding. Om kwart voor drie voer het ranke jacht, voorafgegaan door een politieboot, de haven van Stavenisse binnen en ieder een rekte zich. of reeds een glimp van de vorst of vorstin opgevangen kon worden. Maar het bleef stil op de kade, ten teken, dat Koning Haakon, noch Koningin Juliana te zien waren. Op vlotte wijze meerde de bemanning. In witte truien gestoken, met daarop in blauwe letters de woorden „Piet Hein'" het jacht en Prins Bcrnhard. die onder tussen naar de reling gekomen "was. gaf wenken voor de plaats van de kurke- zakken. Vrij spoedig daarna versschenen Ko ning en Koningin in het gangboord en toen ging een luid gejuich op: het Zeeuwse volk begroette het vorstelijke gezelschap. Na het afdalen van de loopplank, waar twee marechaussee's met kolbakken een erewacht vormden, duurde het-op onthoud kort. De commissaris van de Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. de burgemeester van Stavenisse. de heer L. A. Verburg en de honorair vice-consul van Noorwegen te Vlissingen, de heer K. van Everdlngen verwelkomden hier de gasten en de tienjarige Adriana Brouw, wier moeder bij de ramp om het leven kwam. mocht Koningin Juliana eenbouquet lila or chideeën overhandigen. Per sjto reed het gezelschap langs de haven, het raadhuis en'een opgestelde ere-haag van de Nationale Reserve naar de Koning Haakonstraat. Aan deze straat staan negentien houten woningen, een geschenk van Noorwegen na de ramp voor het geschonden Stavenisse, waar tientallen huizen verwoest werden. Bij het begin van deze straat was een ere poort opgericht, met de woorden „Vi takker det Norske Folk". Koning Haakon kreeg, na het verlaten van zijn auto, van de zevenjarige J. I Hagen, wiens móeder en zuster bij de ramp omkwamen, oen broodplank en -mes en met het mes snêed de. Koning een tussen de poort gespan nen lint door. Daarmede opende hij dé Koning Haakonstraat, om aan tetonen, hoe hij zelf achter het medeleven van zijn landgenoten stond. - a Nauwelijks 'was 'het lint doorgesneden, of uit - de -monden - van" tientallen school, kinderen, die. bij de poort opgesteld stonden, klonk hef "keurig gezongen Noorse volkslied. Koning Haakon bleek zeer getroffen door deze zang en nadat de laatste klan ken waren weggestorven, ging hij naar de kinderen toe om hen te bedanken en van hen te horen, hoe zij de woningen uit Noorwegen vonden. Koningin Juliana liep met de Koning mee en zij vertaal de zijn In het Engels gestelde vragen* Op de vraag „Wie van Jullie woont in een Noors huis?" gingen vele vingers de hoogte In. Na een korte wandeling - door de Koning Haakonstraat, waar aan weers zijden de Noorse, de Rode'Kruis en de Nederlandse vlaggen wapperden, betrad het gezelschap de woning van mevrouw de weduwe M. Moerland-Fierens," die met haar zoon en schoondochter de gas ten ontving. Gedurende ruim tien minu ten bleef men binnen. „De Koning en de Koningin waren buitengewoon verbaasd", zo vertelde later mevrouw Moerland, „over het huis dat ik' sinds Mèi bewoon. Zij von den het prachtig ingericht en-de Koning ging zelfs naar boven, om te zien, hoe het daar was"-. Na het- drinken van een kopje koffie tekende Koning Haakon een oorkonde, welke luidt„Vrijdag 13 Augustus 1954 is door Z.M. de Koning van Noorwegen, in tegenwoordigheid van H: M~.de Koningin, Z. K. H. Prins Bern- hard dér Nederlanden, de commissaris der Koningin in Zeeland en het ge meentebestuur van Stavenisse de Koning Haakonstraat officieel geopend door mid del van het. doorsnijden van een lint in de nationale kleuren van Noorwegen en Nederland". Tijdens het bezoek aan de woning raasde een formatie straaljagers over die bestond uit 12 Thunderjets van de Kon.. Noorse Luchtmacht, en 12 van de Kon. Ned. Luchtmacht. Het gezelschap onderbrak het onder houd. om ,dit saluut van de lucht machten-te zien. Maar' toen men buiten was. waren de Thunderjets reeds verdwenen. - Om haif vier vertrok het gezelschap uit Stavenisse, In de richting Bergen op Zoom- Het was rustig op het land van Tholen met de groene en gele lande rijen tod zover het oog reikte. In de dorpen Sint Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet- en Tholen stonden de- be woners in de nauwe straten en zij brachten jnichend hun groet aan Vorst, Vorstin en Prins die in de eerste hof- auto zaten. Vanuit Bergen op Zoom voerde de Koninklijke trein het gezel schap naar Den Haag. De waarnemende Italiaanse consul in Djakarta, de heer Faldelia, en een Ne derlandse dame. in zijn gezélschap, zijn op de wegnaar de Puntjakpas gemo lesteerd door een tiental omstanders, on der wie enkele militairen, nadat hun auto een kind had aangereden. De heer Faldelia, die na het ongeluk onmiddel lijk stopte omhét kind te helpen, werd door de omstanders aangevallen en liep verwondingen-, in/het gezicht op.. De dame inzijn gezelschap -werd eveneens letsel WegebraclrtirBeideri -tverden'vofttzet dppr een-passerende 'officier van het In donesische léger." Zij'zijn' in een zieken huis in Djakarta opgenomen. Het, kind had slechts lichte verwondingen. Twee reddingsploegen van berggid sen hebben twee Franse soldaten van de „Chasseurs Alpins" gered, die vijf dagen lang -op een klein plateau van de Mont Blanc hadden' doorgebracht. De twee soldaten wilden Zondag een piek beklimmen doch werden over vallen door een hevige sneeuwstorm. Zij konden toen niet meer vooruit noch terug. Het plateau was bijna on bereikbaar; De twee Franse alpenjagers waren gewond en zeer uitgeput. Zij werden naar Chamonix gebracht. De aankomst run koning TIaakon op het. station Staatsspoor te Den Haag, tijdens het spelen van -het Noorse volkslied. Drie leden van het kabinet van premier Mendès-France, alle drie volge- Jhigen van generaal de Gaulle, zijn gisteravond afgetreden uit protest tegen het .plan van de premier voor de E.D.G. Het zijn Pierre Koenig, minister van Defensie, Jacques Chaban Delmas, Mester van Publieke Werken en. de minister van Wederopbouw Maurice -Lemaire..„V -- -. Dit.-af treden volgden op een kabinetszitting met president René Coty, die-duurde van gistermiddag 17.00 uur tot na middernacht. yV-Mendès-France deelde het aftreden mee na de lange en somtijds stormacb- ."ïe- kabinetszitting de vierde in de .afgelopen-dagen voor het uitwerken van de .wijzigingen in het E.D.G.-verdrag. Hierdoor hoopte de premier het ver- utoag' aanvaardbaar, te maken voor de «ranse National Vergadering. KJDe - premier, had gisteravond nog- ver trouwelijk meegedeeld, dat hij de volle- soige. instemming had van zijn ministers over de te volgen koers. Hij zei toen, dat deiziuing van gisteravond die voorge zeten-werd door president René Coty, slechts een formaliteit, zóu zijn en niet Jang; zou duren. ifeToen. de; zitting bleef duren, werd het duidelijk, dat. allesniet zo goed ging. ;Na-bïjnat vijf hiur ;werd de vergadering op versoek van de Gaullistische minis- ;«*f8 opgeschort. - V-i Toen zij hervat werd, duurde de bij eenkomst slechts een half uur klaar blijkelijk lang genoeg om hun ontslag in te dienen Mendès-France deelde mee, dat de drie ministers niet onmid dellijk vervangen zullen worden. Hij zei, dat de huidige regering zal aanblijven tot na de conferentie van Brussel op 19 Augustus, waaraan de ministers van de zes landen van de E.D.G. ztülen deel nemen en het debat in de Nationale Vergadering over de E.D.G., dat nu vol gens schema op 28 Augustus zal begin? nen. - - Hoéwei ontmoedigd toen hij zijn ver klaring voor de pers aflegde, liet Men dès-France er geen twijfel over bestaan dat hij voortgaat met zijn plan-de E.D.G. door -te zetten en de goedkeuring er van aan het einde van de 'maand door de Nationale Vergadering te verkrijgen. Koning Haakon wandelde, na de opening van de Koning Haakonstraat, in gezelschap van koningin Juliana en prins - Bemhard door Stavenisse. De houten woningen zijn een geschenk uit Noorwegen. e-v^x.-v- - Een kunstverzamelaar te Chicago, dr. H. R. Teichert, heeft van een kunsthan delaar te New York. voor 450 dollar een schilderij voorstellende „Madonna en Kind" gekocht, dat volgens een expert een Leonardo da Vinei en meer dan een millioen dollar waard is. (Van onze Haagse redacteur) fcONING HAAKON VII heeft gisteren in de namiddag en de avonduren een bezoek gebracht aan Den Haag dat hem met bloemen en vlaggen en een juichende bevolkingdit alles overgoten door een weldadige zonneschijn, ontving. De Noorse koning gekleed in admiraalsuniform betrad het Haagse 'grondgebied om 12 minuten over 6 toen de Koninklijke - trein waarmede hij van-zijn bezoek aan Stavenisse "terugkeerde, het-station Staatsspoor binnenliep, waar burgemeester Schokking en de gouverneur der Residentie ter begroeting aanwezig waren.' Het programma, in Den Haag.was beknopt. Na de aankomst werden in de Noorse legatie dan"de Andrïés Bickerweg de leden van de,Noorse kolonie aan de vorst voorgesteld en 's avonds werd hem een dinéraangeboden door 'het gemeentebestuur van' Den Haagin het Kurhaus te Scheveningen. ;"'d- -- - -- -- - waar--een talrijk publiek.-het aanrijden vande-.gasten' gadesloeg.-v i•/->'%.r- In de feestzaal waren de tafels voor 70 personen 'aangericht. Zaal en"- tafels warén versierd' met rode rozen-die op dé' taféls in grote sierschëipen geschikt waren, De chefkok van hét Kurhaus de heer J. T. Heering had'zich ingespannen om een exclusief menu .samen, té. stellen. Daarop: had hij 2 gerechten geplaatst, die, nog niet eerder geserveerd waren, namelijk, gefileerde forel gevuld; met kreeft en gepocheerd in witte wijnsaus, alsmede gevulde kalfszwezerik. De, zwe zerik gevuld met Franse ganzenlever speciaal aangevoerd uit 'Straatsburg ./.;Korung-Haako'3;^ln gezelschap van Ko-, nihgin'-Juliana' en Prins Bemhard reed in een open auto naar de-Noorse legatie, nadat bij de aankomst aan het station dei Mariniers'Kapel onder, leiding;"van kapitein G. Nièuwland het Noorse volks lied had gespeeld ter ere van'- de hoge gast en een afdeling mariniers de eer bewijzen. had gebracht. Door de ver sierde' straten" van Den Haag, waar de Noorse en Nederlandse vlaggen de Ko ning begroetten en eenjuichende me nigte was samengestroomd gingen drie vorstelijke personen naar het gebouw vande legatie. Daar namen Koningin en Prins afscheid van hun gast om zich naar" het paleis Lange Voorhout te'be geven. - - - -■ -" L In de Noorse legatie hadden de ge zant de heer Jorstad en zijn echtgenote intussen ruim 100 gasten lontvangen die aan Koning Haakon werden voorgesteld. Deze receptie vond plaats in drie salons die met fraaie bloemstukken waren ver sierd. De Koning wisselde slechts met sommigen van zijn landgenoten enkele woorden zodat het voorstellen nog geen half uur in beslag nam. Met enkele le den van de Noorse kolonie 'onderhield der vorst zich nog enige tijd om kort na half zeven naar het paleis Lange Voor hout te rijden. 's Avonds gonsde het in Scheveningen van de drukte. Om tien óver acht arri veerde Koningin Juliana en Prins Ber- hard met hun gast aan het Kurhaus, Hét overschot aan warmte) ddt de korte zomerperiode van) de vorige weekhad opgeleverd,' is alweer teniet gedaan door, het koude en regenachtige ineer van de laatste dagen. De de pressie, die oorzaak was van het slechte weer is nu boven Scan- '-, dinavië en verplaatst zich, nog) maar weinig. - Een nieuwe oceaanstoring nadert intussen.de Golf van Biskaye. Zij volgt ech ter een andere baan dan de voor- afgaande depressies en daar-' mede samenhangende doen zich nieuwe ontwikkelingen ,in de weerstaestand boven Europa voor. Een - wanne luchtstroom; uit de omgeving van Spanje be-- reikte gisteren Zuid-Duitsland. Vooral in Beieren steeg het kwik', aanzienlijk en uit het Rh&nedal 'werden temperaturen van om streeks 30 graden gemeld."De -scheidingslijn tussen de wanne en koude lucht loopi)van mid-,: den-Frankryk via het.. RUngeélj bied naar Noord-Duitsland, In een brede zone-langs de frontlijn--, komen talrijke, regen en on-:- weersbuten voor. Aangezieni'déi frontlijn zich maar weinig oer- plaatst moet in ons land .vgnrJ: daag- en ook morgen op enkele buien gerekend worden met:, kans op onweer. De) wind draait)' echter iets naar hét zuiden én' dat betékent een kleine stijging van temperatuur tijdens i.opkla-':. ringen. BS Slechts op'enkele pi a a ts én'i n "Beieren/^ was gisteren politiehulp nodig, om .werk^iSf willige metaalarbeiders te beschermer*;/;' tegen de stakers. Bij de SieménsfabrcéKM- van electrische apparaten te Muenchen"-; en-de fabriek van Siemcns-Schuckazt„te.; Amberg.kwamen-enige'inodehteh/vóor.fe;? Naar "schattingstaaWenjVrijdagw:bog slechts 100.000 arbeidersvan;aè*236.Ö(lP". iederl; van dejmetEalbewerkersbcnd^öie Maandag een staking„itrïep;*fDèj-meès-„ ten1 gingen - aan "-het-wérki:-toen55yéri5ge/,-,' veirs:,de'-lonen^ verhoogden.^, - L' as** werd zeer odi^ei;'.dpg^lnd:|klm(^ dellen van vikings'chëpen.' Bijzonaèrjwasif :'ook-het(ijsgérecht;:waarIh-i'der:Nóor'"-;é:'eri NedérTandse''kleuren ^•etWerkt^>wa«n.„ .Tot:- de ?gasten> aan-heG.dinerj-béhoordé behalve dé vorstélïjfce peFsonèntaëflTóorl se "gezant,"'de deken van-hét' (^rps'Dl;/.-, plomaU'que de-'heër Graeffeï'-déniïifnistèrf® president.dr. Drees en de ministers. Béel,.-;i^>» Beyen, Luns en Staf. alsmede de. leden-'f van het college van" B:'ën;W('té'tóDèn"ï;„s Haag,. Tallen met hundames.Kónin-1»M|| "gin Juliana"was gekleed ln.;een séhitte-;„; rend wit zijden brokaatïavondtoilëï/ai'è^^^W een smaragdgroene, satijnen'- sjérpi:alsS/S^I' ceintuur,De koninklijke gasdeh.Jscbredeajs^l|| -bij hun aankomst door een - haag rvan;A?;|| Scheveningse vrouwen in WeedérdraeitöjSg Na afloop van het diner bUesj.de nlnklijke Militaire Kapel bndëru:ièiding.'..'- y:. van Rocus van Ypcren de -taptoe waar na de vorstelijke personen de;/terugi'J/:»,/ tocht naar Amsterdam aanvaan3ém';;"f.|;£>fe{® Verschenen is de Memorie van Ant woord van minister Staf op het voor lopig verslag van de vaste commissie voor Oorlog en Marine uit de Tweede Kamer over het Ontwerp van Wet „Wij ziging van de pensioenwet voor het per soneel der koninklijke marine reserve 1923 en de pensioenwet voor het reserve- personeel der landmacht 1923". De minister deelt mede dat hij het ontwerp térugwerkende kracht wil ge ven in die zin dat het aantal officieren, dat alsnog recht op pensioen zal ver- a- A v-Y-Ai S- V V'" N i-'i krijgen, vergroot wordt. Hij heeft er geën'?; bezwaar tegen, dat'-het' ontwerp woi dt;;:- aangevuld mét- een - artikel, dat aanr Je-;--' bepaling, dat de diensttijdeis vnn 35 jat- -, ren dienst wordt veranderd, in" 28 jaren dienst, dusdanige/terugwerkende kracht verleent, dat; ook reserve-officieren,- di„;: zijn ontslagen, met ingang van eeni da'-* -.': tum tussen 5 Mei en de datum ;yan;in-;„ werkingtreding van de wijziging, - rech't-v,. op pensioen verkrijgen, indien zij/een„; werkelijkedienst kuniien doen' géiden;,/ van ten -minste 28;Jaren/i,„/:;-;-;,'-.:S?piil»fe; De minister ziet echter geen aanlei-;. ding te bepalen,dat "de reserve-officiereh die in 1945 zijn onts 1 agen„en inmiddels/; de leeftijd yan 60. jaar hebben overschr^l^ den, voor. toekenning van pensioen ih/V,- aanmerking komen, -, te rekenen-; van dé|§ datum, waarop zij deze leeftijd' hebben C' bereikt; De minister acht het redelijk; in-Ksi dien het 'pensioen/ waarop alsnog; recht wordt verkregen als gevolg van 'de* rugwerkende kracht voor hen, F dié" véér 1 Januari 1954 de leeftijd, van 60 jaar'. hadden bereikt, ingaat; op die;da.tum;|;f'(f<| Naar aanleiding van de uitzichtenóp;:?j pensioen voor de academici, die tot-re-*:/ serve-officier zijn benoemd, merkt,deimi-jiK nistèr op, dat als deze op latere leeftijdftr officier worden, dit voortspruit uit' de omstandigheid dat hun: een aantal: jarensSiji uitstel van opkomst is verleend, in- het belang van de betrokkenen. j - Indien dit tot gevolg heeft. dat- deze niet voldoen aan de eis. ten minste 28.; é- jaren -werkelijke dienst-te hebben wen- - vuld, ontstaat naar het oordeel van deft; minister, niet de wenselijkheid, 'dat zij pensioen verkrijgen; op 45-jarige leeftij<£;JS; £;>y'~-ïé 1 Een Vrijdagochtend uitgegeven bekend.-. - making van de; terugkeer- van v keïzefc."„ Bao Dai naar Vietnam beeft in 'Vietnai- mese politieke kringen - te Saigon enige verrassing gewekt. ln politieke kringen is men van .óór-: deel, dat de slappe politiek van Baó Dai de eigenlijke oorzaak is van de -neder- - laag van het nationalisme in Vietnam,:/,, Nationalisten;, zijn van oorded.' datïëén/5 nationaal congres, dekeizer z(jn bevoegd'-S;i| heden moet ontnemen. Andere Vietnamezen, onder' wié 'oud- premier Nguyen Van -Tam, willen; dat 'dé?S£ positie van Bao Dai, die officieel- de;tüel-ft; staatshoofd draagt, grondwettelijk. worctti"r¥ geregeld. Hierdoor zou degedachte .'aanKÏ een staatsgreep, die internationale moeiïfe lijkheden voor Vietnam kan veroorzakenS-tl ter zyde'kunnen- worden'''gezet",-rê De ambassadeur van India-In Neder- I land,',, de -heer B. N. Chakravarty,- isbe-ft rr noemd, tot. hoge cominissarisi'vah^TndfimSS' inGrqot-Brittannië. ;Hij .zal 25\Augustu8#?f a.8. - naar Londen vei^rekkenziin? meuwe post te aahvaaiden-;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1